Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu mezi EU a Moldavskem

EU a Moldavská republika podepsaly v červnu 2014 dohodu o přidružení a dohoda je plně účinná od července 2016. Nedílnou součástí dohody je prohloubená a komplexní zóna volného obchodu (DCFTA). Snižuje cla, kterým čelí evropské firmy při vývozu do Moldavska, a zvyšuje účinnost celních postupů. Kromě toho dohoda dále usnadňuje obchod postupným sbližováním moldavských právních předpisů, pravidel a postupů, včetně norem, s právními předpisy, pravidly a postupy EU.

Dohoda v kostce

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou byla podepsána v červnu 2014 a je plně účinná od července 2016.

Viz úplné znění a přílohy dohody.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Dohoda o přidružení

 • usnadňuje vývoz do Moldavské republiky (dále jen „Moldavsko“) a dovoz z ní.
 • snižuje celní sazby a umožňuje účinné a rychlé provádění celních režimů

Dohoda navíc zavádí postupný proces sbližování moldavských právních předpisů, pravidel a postupů s právními předpisy a postupy EU, například v oblasti norem, čímž se obchodník dále usnadňuje.

Kdo může vyvážet z EU do Moldavska v rámci dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem?

Pokud jste společnost registrovaná v členském státě EU a jste získali platné celní prohlášení – a v případě potřeby vývozní licenci – můžete vyvážet na základě dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem.

Kdo může vyvážet z Moldavska do EU v rámci dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem?

Chcete-li vyvážet do EU na základě dohody mezi EU a Moldavskem, musíte být společností registrovanou v Moldavské republice.

EU je jedním z největších obchodních partnerů Moldavska. Klíčové obchodní zboží mezi EU a Moldavskem zahrnuje stroje a přístroje, rostlinné výrobky, textil a textilní výrobky, jakož i obecné kovy.

Tarify

Průmyslové zboží

Dnem prozatímního vstupu dohody v platnost zrušila EU veškerá cla na průmyslové výrobky z Moldavska, zatímco Moldavsko začalo postupně rušit cla na některé výrobky během přechodného období tří až pěti let, například

 • některé druhy plastů a podobných výrobků
 • nábytek
 • různé textilní výrobky (např. koberce a oděvy)

Moldavsko do 1. září 2019 zcela zrušilo svá cla na tyto výrobky.

Zemědělské produkty

Dohoda rovněž snižuje cla na zemědělské produkty.

Moldavsko souhlasilo s odstraněním cel na většinu svých zemědělských produktů po přechodném období v délce až deseti let. To je důležité například pro

 • vína
 • některé potravinové přípravky

Moldavsko se navíc zavázalo odstranit cla v rámci zvláštních celních kvót pro řadu citlivých produktů, jako je

 • vepřové
 • drůbež
 • mléčné výrobky
 • zpracované masné výrobky
 • cukry

Celní kvóty poskytnuté na vývoz těchto produktů z EU do Moldavska jsou definovány v příloze XV-D Sazebník koncesí takto:

Moldavsko – celní kvóta (v tunách)

 

2020

2021

2022

1. Vepřové maso *

4,500

5,000

5,500

2. Drůbež *

5,000

5,500

6,000

3. Mlékárna *

1,500

2,000

 

4. Zpracované maso

1,700

   

5. Cukry *

7,000

8,000

9,000

6. Sladidla

640

   

* kvóty pro vepřové maso, drůbež, mléčné výrobky a cukry byly přezkoumány v roce 2020.

EU zase zrušila svá cla na zemědělské produkty od prvního dne, s výjimkou konkrétních citlivých produktů, pro něž rovněž zavedla celní kvóty. To znamená, že s citlivými produkty lze každoročně obchodovat bez cel pouze v omezeném množství. Přesné částky jsou stanoveny v příloze 15A dohody o přidružení.

Celní kvóty udělené moldavskému vývozu těchto produktů do EU jsou definovány v příloze XV-A Produkty podléhající ročním bezcelním kvótám (Unie) takto:

Celní kvóta EU (v tunách)*

Rajčata 2,000
Česnek 220
Stolní hrozny 20,000
Jablka 40,000
Třešně, višně, čerstvé 1,500,000
Švestky 15,000
Hroznová šťáva 500

*Tyto kvóty jsou spravovány na základě zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Podávání přihlášek trvá od 1. ledna do 31. prosince. Před vývozem zkontrolujte zůstatek každé použitelné kvóty.

Pokud dovoz do EU překročí tyto celní kvóty, použije se clo podle doložky nejvyšších výhod. Kromě toho vezměte prosím na vědomí, že některé druhy ovoce a zeleniny vyžadují úhradu vstupních cen v EU. Tak je tomu například u rajčat. To znamená, že k dovozním poplatkům za vaše zboží mohou být připočteny příplatky, pokud je jeho dovozní cena nižší než stanovená vstupní cena.

Příloha XV-C navíc obsahuje seznam zemědělských produktů, u nichž může EU použít „mechanismus proti obcházení“. To znamená, že pokud dovoz z Moldavska překročí určitou úroveň, může EU na dobu šesti měsíců pozastavit na tyto produkty nižší cla.

Dohoda neumožňuje vývozní cla. Obsahuje rovněž tzv. doložku „standstill“. Toto ustanovení znamená, že EU ani Moldavsko nemohou zvýšit cla ani zavádět nová cla, která se zaměřují na zboží z druhé strany. Dohoda rovněž zakazuje množstevní omezení dovozu a vývozu (s výjimkou omezení povolených podle pravidel WTO, jako je článek XI GATT).

Celní sazbu, která se vztahuje na váš produkt, najdete na adrese Můj obchodní asistent.

Pravidel původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „ekonomická státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste na toto téma novíte, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle Zboží.

Pravidel původu

Kde najdu pravidla původu?

Pravidla původu použitelná podle dohody o přidružení s Moldavskem jsou vymezena v dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (PEM úmluva). Tato pravidla jsou revidována a v polovině roku 2021 by měl být použitelný nový soubor alternativních pravidel původu, včetně ustanovení o kumulaci, navracení cla, toleranci a pravidlu nezměnitelnosti (viz níže), která budou zmírněna.

Cílem celoevropsko-středomořské úmluvy o pravidlech původu je stanovit společná pravidla původu a kumulace mezi 25 smluvními stranami (EU, ESVO, balkánské země a partneři dohody o volném obchodu z regionu jižního a východního sousedství EU) a EU s cílem usnadnit obchod a integrovat dodavatelské řetězce v rámci této zóny.

Seznam smluvních stran PEM

Podrobné informace o celoevropském systému jsou k dispozici v uživatelské příručce.

Pochází můj výrobek podle úmluvy PEM z EU nebo Moldavska?

Aby měl váš produkt nárok na nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle celoevropsko-středomořské úmluvy, musí pocházet z EU nebo z Moldavska.

Produkt „původí“, pokud je buď

 • zcela získané v EU nebo Moldavsku nebo
 • vyrobené v EU nebo v Moldavsku za použití nepůvodních materiálů, pokud byly tyto materiály dostatečně opracovány nebo zpracovány v souladu s pravidly pro jednotlivé produkty stanovenými v příloze II dodatku I úmluvy PEM
  Viz také příloha I „Úvodní poznámky“ zvláštních pravidel původu produktu. Pro některé výrobky existují některá alternativní specifická pravidla pro jednotlivé produkty – viz dodatek II.

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování, a pravidlo přímé přepravy. Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat specifická pravidla pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Příklady hlavních druhů pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – taková pravidla se většinou používají v textilním a chemickém odvětví

Tipy, jak vám pomoci s dodržováním pravidel specifických pro daný produkt

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat specifická pravidla pro jednotlivé produkty, jako jsou tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle specifického pravidla produktu obvykle zakázány až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve zvláštních pravidlech pro daný produkt.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol HS 50 až 63, které jsou uvedeny v poznámkách 5 až 6 přílohy I Úvodní poznámky k seznamu v příloze II.
Kumulace

Úmluva PEM stanoví tři způsoby kumulace původu

 • dvoustranná kumulace – materiály pocházející z Moldavska lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu v EU
 • diagonální kumulace – materiály pocházející z jedné smluvní strany celoevropsko-středomořské úmluvy lze při posuzování toho, zda konečný produkt při vývozu do třetí smluvní strany v rámci celoevropsko-středomořské oblasti uplatňuje diagonální kumulaci, považovat za pocházející z jiné smluvní strany při posuzování, zda konečný produkt pochází z preferenčního přístupu. diagonální kumulace se
  však použije pouze tehdy, pokud mezi všemi dotčenými smluvními stranami a těmito zeměmi existuje obchodní dohoda, která platí stejná pravidla původu. Zaškrtněte „matrici“ (tabulku obsahující všechny platné dohody používající celoevropskou úmluvu), která určuje smluvní strany, s nimiž může Moldavsko uplatňovat diagonální kumulaci. V dubnu 2020 byli společnými partnery EU a Moldavské republiky způsobilými pro diagonální kumulaci Türkiye a západní Balkán (partnery v rámci Středoevropské dohody o volném obchodu – CEFTA).
 • úplná kumulace – opracování nebo zpracování provedené ve smluvní straně PEM lze považovat za operace provedené v jiné smluvní straně PEM bez ohledu na to, zda je zpracování dostatečné pro udělení statusu původu
  Moldavsko, může využít plnou kumulaci v rámci obchodu v rámci zemí CEFTA.

 

Jak funguje diagonální kumulace?

K diagonální kumulaci dochází mezi několika různými zeměmi, které sdílejí stejná pravidla původu a mají mezi sebou obchodní dohody. To je případ, kdy výrobce zboží v obou zemích může dovážet materiály a používat je, jako by pocházel ze své vlastní země. Například podle této úmluvy může moldavský obchodník, který vyhotovuje oděvy pro vývoz do EU, používat k výrobě oděvů tkaniny pocházející z Türkiye a může je považovat za pocházející z Moldavska. Požadavek dvojí přeměny, tj. výroba tkanin z (nepůvodní) příze a výroba oděvů, byl splněn a oděvy se při vývozu do EU považují za pocházející z Moldavska, a proto budou mít volný přístup na trh EU.

Další vysvětlení k kumulaci PEM lze nalézt zde

Další požadavky

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky stanovené v úmluvě, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Moldavska (a naopak) nebo přes území smluvních stran, se kterými je možná kumulace, aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakékoli jiné úkony určené k uchování produktů v dobrém stavu

Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením

 • jednotný přepravní doklad (např. konosament), který zahrnuje tranzit ze země vývozu přes třetí zemi, přes kterou zboží přepravovalo
 • osvědčení vydané celními orgány třetí země, přes kterou zboží přepravujete
 • nejsou-li k dispozici, jakékoli průkazné doklady

Navracení cla

Podle úmluvy PEM v obchodu mezi EU a Moldavskem není možné získat vrácení cel dříve zaplacených z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu vyváženého v rámci preferenční celní sazby.

Postupy pro stanovení původu

Vývozci a dovozci musí dodržovat postupy týkající se původu zboží. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o dokladu o původu a v hlavě VI o ujednáních o správní spolupráci. Objasňují například, jak deklarovat původ produktu, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ produktu.

Jak žádat o preferenční sazbu

Aby dovozci mohli využívat preferenční celní sazby, musí předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být buď

Doklad o původu je platný po dobu čtyř měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

 • průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydávají celní orgány země vývozu
 • Příloha IIIa a příloha IIIb obsahují vzory osvědčení EUR.1 a EUR-MED a pokyny pro jejich vyplnění.
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Další informace o tom, kdy použít osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED, jsou uvedeny na straně 72 příručky.

Prohlášení o původu nebo prohlášení o původu EUR-MED

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo smluvní strany celoevropsko-středomořské úmluvy, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může učinit buď

 • schválený vývozce
 • kterýkoli vývozce, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.
Jak učinit prohlášení o původu

Vývozce na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt uvede, orazítkuje nebo vytiskne toto prohlášení (příloha IVa):

„Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...) ) prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty... preferenčním původem.“

Jak vyhotovovat prohlášení o původu EUR-MED

V tomto případě je prohlášení následující (příloha IVb):

„Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...), prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty [...] preferenčního původu.

—kumulace byla použita s... (název země/zemí).

- nepoužije se kumulace.“

Prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli úředním jazyce EU nebo v úředních jazycích oblasti PEM, jak je uvedeno v příloze IVa a IVb (prohlášení týkající se kumulace by mělo být vždy v angličtině).

Prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni za předpokladu, že se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověřování je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány. Návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny.

Orgány vyvážející strany učiní konečné rozhodnutí o původu a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

Moldavsko podniklo kroky ke sblížení svých právních předpisů, norem a postupů týkajících se technických překážek obchodu s právními předpisy, normami a postupy EU. To vám usnadní obchod mezi Moldavskem a EU.

Moldavsko sbližovalo právní předpisy, včetně

 • akreditace produktů a jejich uvádění na trh. Stanoví moduly postupů posuzování shody.
 • obecná bezpečnost výrobků, která stanoví kritéria pro to, co je třeba vzít v úvahu při určování výrobku jako bezpečného, a určuje, kdy zakázat výrobek, protože představuje vážné riziko pro zdraví a bezpečnost

Seznam těchto nařízení a dalších právních předpisů, které Moldavsko provedlo, viz příloha XVI dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem.

Moldavsko se rovněž dohodlo, že se přiblíží

 • bezpečnostní požadavky na širokou škálu výrobků včetně strojního zařízení, výtahů, hraček, zdravotnických prostředků a jednoduchých tlakových nádob
 • výrobky, které nevyžadují označení Conformité Européenne (CE), např. kosmetické přípravky, motorová vozidla, chemikálie a léčiva

Pokud jde o normy, Moldavsko

 • přijímá mezinárodní a evropské normy v souladu s osvědčenými postupy
 • zavázali se zrušit jakékoli protichůdné vnitrostátní normy. To zahrnuje veškeré protichůdné normy GOST (Gosudarstvenny Standart) používané v postsovětských státech – moldavský národní normalizační orgán zřídil sedm technických výborů s cílem určit protichůdné normy, které je třeba zrušit.

 

Chcete-li dovážet zboží z Moldavska do EU od výrobce, který se rozhodl použít své vlastní specifikace, musíte obdržet EU prohlášení o shodě podepsané výrobcem.

EU prohlášení o shodě osvědčuje a prohlašuje, že dotčené výrobky splňují příslušné požadavky a normy. Po dokončení může výrobce připojit ke svému zboží štítek Conformité Européenne (CE), z něhož vyplývá, že splňuje normy EU.

Pokud se váš výrobce rozhodne prokázat shodu prostřednictvím EU prohlášení o shodě, může to z hlediska peněz a času znamenat vyšší náklady než práce na harmonizovaných normách EU, které přiznávají rovnocennost.

Prohlédněte si harmonizované normy seskupené ve stávajících odvětvových směrnicích o výrobcích.

Kontakty pro technické požadavky

Jak zjistím, že zboží, které do EU dovážím, splňuje předpisy a normy EU?

Pokud do EU dovážíte zboží, které představuje vysoké riziko pro veřejný zájem (např. tlakové nádoby, výtahy a určitá strojní zařízení), musí posouzení shody provést oznámený subjekt (který je obvykle zvláštní organizací, jako jsou laboratoře nebo kontrolní a certifikační orgány akreditované moldavskou vládou).

Ministerstvo hospodářství a infrastruktury sleduje podřízené instituce odpovědné za úkoly, jako jsou postupy posuzování shody, metrologické ověřování a akreditace společností. Mezi tyto instituce patří:

U velkého počtu zboží budete muset získat povinné osvědčení, které může udělit jedna z akreditovaných institucí posuzování shody.

EU a Moldavsko v současné době pracují na typu dohody o vzájemném uznávání, která umožní, aby některé průmyslové výrobky, které splňují požadavky na shodu, byly uváděny na trh bez dalších zkoušek nebo postupů shody.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost – SPS

Bezpečnost potravin zdraví zvířat, dobré životní podmínky zvířat a rostlinolékařský stav

Pokud jde o obchod s rostlinami, zemědělskými a potravinářskými komoditami, který se týká zdraví a bezpečnosti lidí a zvířat, Moldavsko se dohodlo na sblížení právních předpisů EU, včetně

 • pravidla pro bezpečnost zemědělsko-potravinářských produktů
 • zvláštní pravidla pro krmiva
 • pravidla pro geneticky modifikované organismy
 • pravidla týkající se zdravotnického materiálu pro veterinární účely

Seznam všech zahrnutých produktů je uveden v příloze XVII-A dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem.

Plánujete dovážet zboží z Moldavska do EU?

 • vaše zboží musí být zaregistrováno u Národní agentury pro bezpečnost potravin (ANSA).
 • musíte předložit prohlášení oznamující ANSA konkrétní zboží, které dovážíte
 • musíte získat rostlinolékařské osvědčení vydané v Moldavsku, které umožní vstup vašeho zboží do EU.

Vezměte prosím na vědomí

 • pokud do EU dovážíte jakékoli zboží uvedené na seznamu druhů podle Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy (CITES), budete moci tak učinit pouze s povolením Ministerstva zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí Moldavska. Je vaše zboží uvedeno na seznamu? Zjistěte si zde
 • pokud do EU dovážíte jakékoli toxické chemické látky a materiály, musíte získat povolení k dovozu od Ministerstva zemědělství Moldavska.
 • pokud dovážíte jakékoli toxické chemické látky, musíte se obrátit na své vnitrostátní úřední kontaktní místo (OCP).

Odbor zdraví zvířat pověřený Národní agenturou pro bezpečnost potravin odpovídá za veterinární kontroly živých zvířat v Moldavsku. Seznam podrobných ustanovení o zacházení s nákazami zvířat, rostlin a ryb viz příloha XVIII-A dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem.

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážky mezinárodního obchodu, a mohou tedy pro vás jako vývozce představovat značnou zátěž.

 • pokud se domníváte, že čelíte obchodním překážkám, které zpomalují podnikání nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • napište, co vaše vývozy do Moldavska zastavujete prostřednictvím on-line formuláře – EU provede analýzu vaší situace a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Dokladů

Podrobné pokyny popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (konkrétní požadavky na její formu a obsah v mém obchodním asistentovi)
 • seznam balení
 • dovozní licence pro určité zboží
 • certifikáty prokazující, že váš výrobek splňuje povinné předpisy týkající se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení.
 • doklad o původu – prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

Podrobné informace o tom, které dokumenty musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na Můj obchodní asistent.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popisy, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenčních celních sazeb, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celních režimech pro dovoz a vývoz obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda chrání vaše práva duševního vlastnictví při dovozu a/nebo vývozu vašeho zboží do Moldavska.

Ochranné známky a autorské právo

Dohoda mezi EU a Moldavskem poskytuje spravedlivý a transparentní systém pro registraci ochranných známek. Pokud správu ochranné známky vaši přihlášku zamítne, musí vám být rozhodnutí sděleno písemně s uvedením důvodů zamítnutí.

Průmyslové vzory a patenty

Vaše nezávisle vytvořené (průmyslové) vzory, které mají individuální povahu, jsou chráněny v rámci zápisu po dobu až 25 let. To vám poskytne výlučné právo používat průmyslový vzor a zabrání tomu, aby jej třetí strany, které nemají váš souhlas, používaly, obnovovaly, prodávaly nebo dovážely a/nebo vyvážely.

Zeměpisná označení

Zvláštní výbor pro zeměpisná označení zřízený v rámci dohody mezi EU a Moldavskem sleduje provádění dohody, pokud jde o zeměpisná označení, a podává zprávy Výboru pro obchod. Více informací o zeměpisných označeních zemědělských produktů, potravin, druhů vína a lihovin viz příloha XXX dohody mezi EU a Moldavskem.

Jak získat ochranu?

Moldavská agentura pro ochranu autorských práv je Státní agentura pro duševní vlastnictví (AGEPI). Tato agentura pracuje na zlepšení právního rámce a jeho přizpůsobení normám EU, jakož i na zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v oblasti prosazování práva.

O registraci duševního vlastnictví u aplikace AGEPI můžete požádat on-line. Doba potřebná k získání ochrany práv duševního vlastnictví se v Moldavsku liší v závislosti na druhu ochrany, kterou hledáte.

 • autorská práva: 15–30 dnů
 • ochranné známky: 10–12 měsíců
 • patent pro rostliny: 1,5–3 roky
 • krátkodobý patent na vynález: Sedm až osm měsíců
 • dlouhodobý patent na vynález: 17–18 měsíců
 • průmyslový design: 10–12 měsíců
 • zeměpisná označení, označení původu nebo tradiční speciality: 10–12 měsíců

Obchod se službami

Moldavská vláda i EU vytyčily svá stávající omezení nebo výhrady týkající se poskytování služeb s vysokou mírou transparentnosti. Seznam zvláštních výhrad Moldavska viz příloha XXVII-E –G dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem.

Jak se procházíte přílohami?

Dohoda o přidružení mezi EU a Moldavskem obsahuje tři přílohy s výhradami Moldavska, které by mohly mít dopad na váš podnik.

 • chcete si založit podnik v Moldavsku? Příloha XXVII-E obsahuje negativní seznam všech odvětví služeb, k nimž nemáte přístup. To znamená, že můžete využít příležitostí ve všech ostatních odvětvích, která nejsou uvedena na seznamu.
 • máte zájem o přeshraniční obchod s vašimi službami? Příloha XXVIII-F obsahuje pozitivní seznam odvětví služeb, k nimž máte přístup. Tento seznam uvádí všechna odvětví, v nichž můžete obchodovat.
 • hledáte stážistu-absolventa nebo klíčové pracovní příležitosti? Příloha XXVII-G uvádí odvětví nebo pododvětví, na něž se vztahují omezení.
 • jste nezávislým profesionálním nebo smluvním poskytovatelem služeb? Vpříloze XXVII-H je uveden seznam uplatněných výhrad.
Kdo může založit podnik v Moldavsku?

Pokud jste

 • podnik, dohoda mezi EU a Moldavskem, vám umožňuje založit nebo získat pobočky vašeho podniku nebo zastoupení v Moldavsku nebo v EU.
 • jedinec, dohoda mezi EU a Moldavskem vám poskytuje příležitost založit a založit podnik prostřednictvím samostatné výdělečné činnosti nebo podniků, které ovládáte.

Tyto příspěvky zajišťují, že se vám dostane stejného zacházení jako moldavští státní příslušníci.

Přeshraniční dodávání služeb

V odvětvích, jimž byl udělen přístup do Moldavska, dohoda odstraňuje tyto limity:

 • o celkové hodnotě transakcí se službami nebo aktiv
 • k celkovému počtu operací služeb nebo celkovému množství výstupů služeb

Budete rovněž moci poskytovat služby Moldavsku za stejných podmínek jako moldavští státní příslušníci.

Dočasný pobyt

Dohoda mezi EU a Moldavskem vám umožňuje dočasně se přestěhovat do Moldavska (nebo do EU) a pracovat jako absolvent/stážistka, obchodní prodejce nebo jako klíčový personál společnosti v této zemi.

Doby dočasného pobytu jsou následující:

 • osoby převedené v rámci společnosti (klíčoví zaměstnanci společnosti v Moldavsku (nebo v EU) nebo stážisté-absolventi) – až 3 roky
 • obchodní návštěva (např. cesta za účelem usazení v Moldavsku (nebo v EU) nebo obchodní prodejce) – až 90 dnů během jakéhokoli dvanáctiměsíčního období
 • stážista-absolvent, který není osobou převedenou v rámci společnosti – do 1 roku

Dohoda mezi EU a Moldavskem rovněž vytváří příležitosti pro smluvní poskytovatele služeb v konkrétních odvětvích v obou zemích. V tomto ohledu však musí poskytovatel

 • poskytovat dotyčnou službu dočasně jako zaměstnanec účetní jednotky, která získala smlouvu o poskytování služeb na dobu nejvýše jednoho roku
 • mít nejméně 3 roky odborné praxe v odvětví
 • mít vysokoškolské vzdělání nebo kvalifikaci prokazující znalosti na rovnocenné úrovni a odpovídající odbornou kvalifikaci

Více informací o limitech pro zaměstnance, stážisty-absolventy, obchodní prodejce a smluvní poskytovatele služeb viz příloha XXVII-G a příloha XXVII-H dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem.

Zadávání veřejných zakázek

EU a Moldavsko předpokládají vzájemný přístup na trhy s veřejnými zakázkami v každé zemi na celostátní, regionální a místní úrovni. Týká se to veřejných zakázek a koncesí v tradičních odvětvích, jakož i v odvětví veřejných služeb.

Dohoda mezi EU a Moldavskem rovněž zajišťuje, aby se přihlášky do nabídkového řízení v obou zemích posuzovaly spravedlivě a aby se s místními i zahraničními uchazeči zacházelo stejně.

Dohoda ukládá EU i Moldavsku povinnost zajistit, aby

 • všechny zamýšlené veřejné zakázky jsou zveřejňovány – cílem je otevřít trh hospodářské soutěži a umožnit vám přístup k informacím o zamýšlené veřejné zakázce před zadáním zakázky.
 • existuje nediskriminační popis předmětu zakázky, který uvádí přiměřené lhůty a je přístupný všem hospodářským subjektům.
 • nejste diskriminováni jako hospodářský subjekt, což by vás mohlo znemožnit k tomu, abyste splňovali podmínky pro podání nabídky.
 • postup zadávání veřejné zakázky je transparentní až do oznámení vítězné nabídky.
 • konečné rozhodnutí bude sděleno všem žadatelům – na požádání obdrží neúspěšní žadatelé vysvětlení, které vám umožní rozhodnutí analyzovat.

Platforma MTender pro elektronické zadávání veřejných zakázek poskytuje snadněji dostupné informace o zadávání veřejných zakázek, včetně oznámení zamýšlených činností v oblasti zadávání veřejných zakázek, dostupnosti elektronické zadávací dokumentace, automatizovaného věstníku pro zadávání veřejných zakázek a vytvoření elektronické šablony pro podávání nabídek pro elektronické provozovatele.

Odkazy, kontakty, dokumenty

Vnitrostátní instituce

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení

Kontakty pro technické požadavky

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Vnitrostátní instituce

Hospodářská rada pro předsedu vlády Moldavska

Internetové stránky: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Odbor pro kontrolu obchodu se zbožím dvojího užití v rámci ministerstva hospodářství a infrastruktury

Moldavsko je smluvní stranou Mezinárodní úmluvy o chemických zbraních (CWC) a sleduje dovoz látek, které mohou být použity k výrobě těchto zbraní. Dovoz proto může vyžadovat zvláštní povolení.

Secлia control al circulaлiei mărfurilor cu dubla destinaлie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 250669

Fax: +373 22 234064

Moldavská národní banka (BNM)

Orgánem odpovědným za kontrolu a stabilitu měny je Moldavská národní banka (BNM). Národní výbor pro finanční stabilitu je podřízen BNM.

Banca Naională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru č. 1, MD-2005 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 822348, 822502, 822606

Moldavské celní orgány

Serviciul Vamal al Republicii Moldavsko

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 574201, 574206

Telefonické centrum: +373 22 574111

Fax: +373 22 273061

E-mail: vama@customs.gov.md

Internetové stránky: http://www.customs.gov.md/

Ředitelství pro předcházení znečištění a nakládání s odpady při ministerstvu zemědělství

Direcлia prevenire poluării i managementul deлeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 204512, 204525, 204526

Fax: +373 22 226858

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení

Delegace Evropské unie v Moldavské republice

Delegaлia Uniunii Europene în Republica Moldavsko

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22505210

Fax: +373 22272622

E-mail: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Mise Moldavské republiky při Evropské unii

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Brusel, Belgie

Tel.: +32 27400660

Fax: +32 27400669

E-mail: mission.bru@mfa.gov.md

Internetové stránky: mrmue.mfa.gov.md

Obchodní a průmyslová komora Moldavské republiky

Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Kišiněv, MD2004, Moldavsko

Tel.: +373 22 22 15 52

Fax: +373 22 2 44 25

E-mail: camera@chamber.md

Evropské obchodní sdružení Moldavsko

Asociaлia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str., ze dne. 7, Kišiněv, MD2012, Moldavsko

Tel.: +373 22 90 70 25

Mobilní telefon: +373 79 025 999

E-mail: info@eba.md

EU4Business

Sekretariát EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgie

Tel.: +32 27491851

E-Mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky

Moldavský ústav pro normalizaci (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 905300

Fax: +373 22 905310

Jako jiná organizace kontrolovaná uvedeným ministerstvem je v Moldavsku jako jediný vnitrostátní akreditační orgán jmenováno Národní středisko pro akreditaci Moldavské republiky (MOLDAC).

Katalog moldavských norem a technických předpisů: www.estandard.md

Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociální ochrany

Ministerul Sntții, Muncii si Protectiei Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 729907, 268818

Fax: +373 22 738781

Agentura pro veřejné služby

Nově dovezená motorová vozidla musí být zapsána do registru dopravních prostředků Agentury pro veřejné služby. Kromě toho musí dovozce uvést a identifikovat technické podmínky pro motorová vozidla.

Agenia Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 257070

Fax: +373 22 212259

Národní agentura pro silniční dopravu

Orgánem odpovědným za kontrolu a sledování právních opatření v silniční dopravě je Národní agentura pro silniční dopravu.

Podřízený ministrului Transport Auto (ANTA) Agenлia Naionala Transport Auto (ANTA) Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 498810

Fax: +373 22 220657

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Národní organizace ochrany rostlin (NPPO)/ředitelství pro ochranu zdraví rostlin

Direcлia Protecлia i sănătatea plantelor atribuite Agenлiei Naлionale pentru Siguranлa Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 264674, 294730

Fax: +373 22294730

Odbor zdraví zvířat přidělený Národní agentuře pro bezpečnost potravin

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei Agenлiei Naлionale pentru Siguranлa Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 210178, 294730

Fax: +373 22 294730

Ministerstvo zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale i Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 204579

Fax: +373 22 220748

Oficiální kontaktní místo pro toxické chemické látky

Direcлia prevenire poluării i managementul deлeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 204512, 204525, 204526

Fax: +373 22 226858

Národní komise pro biologickou bezpečnost

Comisia Naională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Kišiněv, Moldavsko

Tel. a Fax: +373 22 226874

Další odkazy

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy