Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu mezi EU a Moldavskem

EU a Moldavská republika podepsaly v červnu 2014 dohodu o přidružení a dohoda je plně účinná od července 2016. Nedílnou součástí dohody je prohloubená a komplexní zóna volného obchodu. Snižuje cla, kterým evropské podniky čelí při vývozu do Moldavska, a zvyšuje účinnost celních postupů. Dohoda dále usnadňuje obchod postupným sbližováním moldavských právních předpisů, pravidel a postupů, včetně norem, s právními předpisy, pravidly a postupy EU.

Dohoda v kostce

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou byla podepsána v červnu 2014 a je plně v platnosti od července 2016.

Viz úplné znění a přílohy dohody.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Dohoda o přidružení

 • usnadňuje vám vývoz do Moldavské republiky a dovoz z Moldavské republiky (dále jen „Moldavsko“)
 • snižuje cla a umožňuje účinné a rychlé provádění celních režimů

Dohoda navíc zavádí postupný proces sbližování moldavských právních předpisů, pravidel a postupů s právními předpisy, pravidly a postupy EU, například v oblasti norem, čímž dále usnadňuje obchodníkovi.

Kdo může vyvážet z EU do Moldavska v rámci dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem?

Jste-li společností registrovanou v členském státě EU a máte-li platné celní prohlášení – a v případě potřeby vývozní licenci – můžete vyvážet podle dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem.

Kdo může vyvážet do EU z Moldavska v rámci dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem?

Chcete-li vyvážet do EU v rámci dohody mezi EU a Moldavskem, musíte být společností registrovanou v Moldavské republice.

 

EU je jedním z největších obchodních partnerů Moldavska. Mezi klíčové obchodní zboží mezi EU a Moldavskem patří stroje a zařízení, rostlinné výrobky, textil a textilní výrobky, jakož i obecné kovy.

Sazby

Průmyslové výrobky

V den prozatímního vstupu dohody v platnost EU odstranila všechna cla na průmyslové výrobky z Moldavska, zatímco Moldavsko začalo postupně rušit cla na některé výrobky během přechodného období v délce 3 až 5 let, například

 • některé druhy plastů a podobné výrobky
 • nábytek
 • různé textilní výrobky (např. koberce a oděvy)

Moldavsko do 1. září 2019 zcela zrušilo svá cla na tyto výrobky.

Zemědělské zboží

Dohoda rovněž snižuje cla na zemědělské produkty.

Moldavsko souhlasilo s odstraněním cel u většiny svých zemědělských produktů po přechodném období v délce až deseti let. To je důležité například pro

 • vína
 • některé potravinové přípravky

Kromě toho se Moldavsko zavázalo k odstranění cel v rámci zvláštních celních kvót pro řadu citlivých produktů, jako jsou:

 • vepřové maso
 • drůbež
 • mléčné výrobky
 • zpracované masné výrobky
 • cukry

Celní kvóty udělené na vývoz těchto produktů z EU do Moldavska jsou vymezeny v příloze XV-D listiny koncesí takto:

Moldavsko – celní kvóta (v tunách)

 

2020

2021

2022

1. Vepřové maso *

4,500

5,000

5,500

2. Drůbež *

5,000

5,500

6,000

3. Mlékárenství *

1,500

2,000

 

4. Zpracované maso

1,700

   

5. Cukry *

7,000

8,000

9,000

6. Sladidla

640

   

* Kvóty pro vepřové maso, drůbež, mléčné výrobky a cukry byly v roce 2020 přezkoumány.

EU následně zrušila svá cla na zemědělské produkty od prvního dne, s výjimkou specifických citlivých produktů, pro něž rovněž zavedla celní kvóty. To znamená, že každý rok lze bez cla obchodovat pouze s omezeným množstvím citlivých produktů. Přesné částky jsou stanoveny v příloze 15A dohody o přidružení.

Celní kvóty udělené moldavskému vývozu těchto produktů do EU jsou vymezeny v příloze XV-A Výrobky podléhající ročním celním kvótám (Unie) takto:

EU – celní kvóta (v tunách)*

Rajčata 2,000
Česnek 220
Stolní hrozny révy vinné 20,000
Jablka 40,000
Čerstvé třešně a višně 1,500,000
Švestky 15,000 
Hroznová šťáva 500

*Tyto kvóty jsou spravovány na základě zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Lhůta pro podání žádosti je od 1. ledna do 31. prosince. Před vývozem zkontrolujte zůstatek každé použitelné kvóty.

Pokud jakýkoli dovoz, který dorazí do EU, tyto celní kvóty překročí, použije se clo podle doložky nejvyšších výhod. Kromě toho upozorňujeme, že některé druhy ovoce a zeleniny vyžadují platbu vstupních cen v EU. Tak je tomu například v případě rajčat. To znamená, že k dovozním poplatkům za vaše zboží mohou být připočteny přirážky, pokud je jeho dovozní cena nižší než stanovená vstupní cena.

Příloha XV-C navíc obsahuje seznam zemědělských produktů, u nichž může EU použít „mechanismus proti obcházení“. To znamená, že pokud dovoz z Moldavska překročí určitou úroveň, může EU pozastavit na dobu šesti měsíců nižší cla na tyto produkty.

Dohoda neumožňuje vývozní cla. Obsahuje rovněž tzv. doložku „standstill“. Tato doložka znamená, že ani EU, ani Moldavsko nemohou zvýšit cla ani zavést nová cla zaměřená na zboží druhé strany. Dohoda rovněž zakazuje množstevní omezení dovozu a vývozu (s výjimkou omezení povolených podle pravidel WTO, jako je článek XI GATT).

 

Celní sazbu, která se na váš produkt vztahuje, najdete v části Můj obchodní asistent.

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste v tomto tématu nový, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu použitelná podle dohody o přidružení s Moldavskem jsou vymezena v dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „PEM úmluva“). Tato pravidla jsou předmětem revize a v polovině roku 2021 by měl být použitelný nový soubor alternativních pravidel původu, včetně ustanovení o kumulaci, navracení cla, toleranci a pravidle o nezměnitelnosti (viz níže), která budou uvolněna.

Cílem úmluvy PEM o pravidlech původu je stanovit společná pravidla původu a kumulace mezi 25 smluvními stranami (EU, ESVO, balkánskými zeměmi a partnery dohody o volném obchodu z regionu jižního a východního sousedství EU) a EU s cílem usnadnit obchod a integrovat dodavatelské řetězce v rámci této zóny.

Seznam smluvních stran celoevropsko-středomořského partnerství

Podrobné informace o celoevropském systému jsou k dispozici v uživatelské příručce.

Pochází můj výrobek z EU nebo z Moldavska v souladu s PEM úmluvy?

K tomu, aby se na váš produkt vztahovala nižší nebo nulová preferenční sazba podle úmluvy PEM, musí pocházet z EU nebo z Moldavska.

Výrobek „původí“, pokud je buď

 • zcela získané v EU nebo Moldavsku nebo
 • vyrobené v EU nebo v Moldavsku za použití nepůvodních materiálů, pokud byly tyto materiály dostatečně opracovány nebo zpracovány v souladu se specifickými pravidly pro jednotlivé produkty stanovenými v příloze II dodatku I úmluvy PEM
  Viz rovněž příloha I „Úvodní poznámky“ specifických pravidel původu produktu. Pro některé výrobky existují některá alternativní pravidla specifická pro jednotlivé produkty – viz dodatek II.

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování a pravidlo přímé přepravy. Existují také určité dodatečné možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

 

Příklady hlavních typů pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určité procento ceny produktu ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitoly 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • zvláštní operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – tato pravidla se většinou používají v textilním oděvním a chemickém odvětví.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé výrobky

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako jsou tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou obvykle zakázány specifickým pravidlem produktu až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahu maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve specifických pravidlech pro produkty.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené v kapitolách 50 až 63 HS, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 6 přílohy I Úvodní poznámky k seznamu v příloze II
Kumulace

PEM úmluva stanoví tři způsoby kumulace původu

 • dvoustranná kumulace – materiály pocházející z Moldavska lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu v EU
 • diagonální kumulaci – materiály pocházející z jedné smluvní strany PEM úmluvy lze při posuzování, zda konečný produkt pochází z jiné smluvní strany, považovat za pocházející z jiné smluvní strany při vývozu do třetí smluvní strany v rámci celoevropsko-středomořské oblasti. Diagonální kumulace se
  však použije pouze v případě, že mezi všemi dotčenými smluvními stranami existuje obchodní dohoda a tyto země uplatňují stejná pravidla původu. Zkontrolujte prosím „matrici“ (tabulka obsahující všechny platné dohody na základě úmluvy PEM), v níž jsou uvedeny smluvní strany, s nimiž může Moldavsko uplatňovat diagonální kumulaci. V dubnu 2020 byly společnými partnery EU a Moldavské republiky způsobilými pro diagonální kumulaci Turecko a západní Balkán (partneri v rámci Středoevropské dohody o volném obchodu – CEFTA).
 • úplná kumulace – opracování nebo zpracování provedené ve smluvní straně PEM lze považovat za operace provedené v jiné smluvní straně PEM bez ohledu na to, zda je zpracování dostatečné k tomu, aby
  Moldavsko udělilo status původu, může využít plné kumulace v rámci obchodu v rámci zemí CEFTA.

 

Jak diagonální kumulace působí?

K diagonální kumulaci dochází mezi několika různými zeměmi, které sdílejí stejná pravidla původu a mají mezi sebou obchodní dohody. Je tomu tak v případě, kdy výrobce zboží v jedné z těchto zemí může dovážet materiály a používat je, jako kdyby pocházel ze své vlastní země. Například podle PEM úmluvy může moldavský obchodník, který tvoří oděvy pro vývoz do EU, používat tkaniny pocházející z Turecka k výrobě oděvů a může je započítat jako pocházející z Moldavska. Požadavek dvojí přeměny, tj. výroba tkanin z (nepůvodní) příze a výroba oděvů, byl splněn a oděvy se při vývozu do EU považují za pocházející z Moldavska, a budou proto moci využívat volného přístupu na trh EU.

Další vysvětlení týkající se kumulace PEM lze nalézt zde.

Jiné požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v úmluvě, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Moldavska (a naopak) nebo přes území smluvních stran, se kterými je možná kumulace, aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakékoli jiné úkony určené ke konzervaci produktů v dobrém stavu

Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením

 • jednotný přepravní doklad (např. konosament), který zahrnuje přepravu ze země vývozu přes třetí zemi, přes kterou bylo zboží přepravováno
 • potvrzení vydané celními orgány třetí země, přes kterou přepravujete své zboží
 • nejsou-li tyto doklady k dispozici, jakékoli průkazné doklady

Navracení cla

Podle PaEMské úmluvy o obchodu mezi EU a Moldavskem není možné získat vrácení cla dříve zaplaceného za nepůvodní materiály použité k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy týkajícíse původu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy týkajícími se původu. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o prokazování původu a v hlavě VI o opatřeních pro správní spolupráci. Objasňují např. jak deklarovat původ produktu, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ produktu.

Jak žádat o preferenční sazbu

Aby mohli využívat preferenční celní sazby, musí dovozci předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být:

Doklad o původu je platný po dobu 4 měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

 • průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydávají celní orgány země vývozu
 • Příloha IIIa a příloha IIIb obsahují vzory osvědčení EUR.1 a EUR-MED a pokyny pro jejich vyplňování
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Další vysvětlení, kdy lze použít osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED, je uvedeno na straně 72 příručky.

Prohlášení o původu nebo prohlášení o původu EUR-MED

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo ze smluvní strany PEM úmluvy, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může učinit buď

 • schválený vývozce
 • vývozce, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.
Jak vyhotovit prohlášení o původu

Vývozce na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt vyplní, orazítkuje nebo vytiskne toto prohlášení (příloha IVa):

„Vývozce produktů uvedených v tomto dokladu (celní povolení č. ...) ) prohlašuje, že tyto produkty jsou preferenčního původu, není-li uvedeno jinak.“

Jak vyhotovovat prohlášení o původu EUR-MED

V tomto případě je prohlášení následující (příloha IV b):

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...), prohlašuje, že nejsou-li jasně uvedeny jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.

kumulace použita s... (název země/zemí).

- Nepoužije se žádná kumulace

Prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli úředním jazyce EU nebo v úředních jazycích v oblasti PE, jak je uvedeno v přílohách IVa a IVb (prohlášení týkající se kumulace by mělo být vždy v angličtině).

Prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od této povinnosti osvobozeni, pokud se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány. Návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny.

Orgány vyvážející strany učiní konečné určení původu a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Požadavky na výrobky 

Technická pravidla a požadavky

Moldavsko podniklo kroky ke sblížení svých právních předpisů, norem a postupů týkajících se technických překážek obchodu s právními předpisy, normami a postupy EU. To vám usnadní obchod mezi Moldavskem a EU.

Moldavsko sblížilo právní předpisy, včetně

 • akreditace a uvádění výrobků na trh. Stanoví moduly postupů posuzování shody.
 • obecná bezpečnost výrobků stanovící kritéria pro to, co je třeba vzít v úvahu při určování výrobku jako bezpečného, a určení, kdy je výrobek zakázán, protože představuje vážné riziko pro zdraví a bezpečnost

Seznam těchto nařízení a dalších právních předpisů, které Moldavsko provedlo, viz příloha XVI dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem.

Moldavsko se rovněž dohodlo na sbližování

 • požadavky na bezpečnost široké škály výrobků, včetně strojních zařízení, výtahů, hraček, zdravotnických prostředků a jednoduchých tlakových nádob
 • výrobky, které nevyžadují označení Conformité Européenne (CE), např. kosmetické přípravky, motorová vozidla, chemické látky a léčivé přípravky

Pokud jde o normy, Moldavsko

 • přijímá mezinárodní a evropské normy v souladu s osvědčenými postupy
 • odhodlány zrušit jakékoli protichůdné vnitrostátní normy. To zahrnuje veškeré protichůdné normy GOST (Gosudarstvenny Standart) používané v postsovětských státech – moldavský národní normalizační orgán zřídil sedm technických výborů s cílem určit protichůdné normy, které mají být zrušeny.

 

Chcete-li dovézt zboží z Moldavska do EU od výrobce, který se rozhodl používat své vlastní specifikace z Moldavska, musíte obdržet EU prohlášení o shodě podepsané výrobcem.

EU prohlášení o shodě osvědčuje a prohlašuje, že dotčené výrobky splňují příslušné požadavky a normy. Po vyplnění může výrobce ke svému zboží připojit označení Conformité Européenne (CE), což znamená, že splňuje normy EU.

Pokud se váš výrobce rozhodne prokázat shodu prostřednictvím EU prohlášení o shodě, může to stát více peněz a času než práce s harmonizovanými normami EU, které poskytují rovnocennost.

Zobrazit harmonizované normy seskupené podle stávajících odvětvových směrnic o výrobcích.

Kontakty pro technické požadavky

Jak vím, že zboží, které dovážím do EU, splňuje předpisy a normy EU?

Pokud do EU dovážíte zboží, které představuje vysoké riziko pro veřejný zájem (např. tlakové nádoby, výtahy a některá strojní zařízení), musí posouzení shody provést oznámený subjekt (který je obvykle zvláštní organizací, jako jsou laboratoře nebo inspekční a certifikační orgány akreditované moldavskou vládou).

Ministerstvo hospodářství a infrastruktury monitoruje podřízené instituce odpovědné za úkoly, jako jsou postupy posuzování shody, metrologické ověřování a akreditace společností. Mezi tyto instituce patří:

Upozorňujeme, že u velkého počtu zboží budete muset získat povinnou certifikaci, kterou může udělit jedna z akreditovaných institucí posuzování shody.

EU a Moldavsko v současné době pracují na takovém typu dohody o vzájemném uznávání, který umožní uvádět určité průmyslové výrobky, které splňují požadavky na shodu, na trh bez dalších zkoušek nebo postupů shody.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost – SPS

Bezpečnost potravin zdraví zvířat, dobré životní podmínky zvířat a rostlinolékařský stav

Pokud jde o obchod s rostlinami, zemědělskými a potravinářskými komoditami, které jsou známé zdraví a bezpečnosti lidí a zvířat, Moldavsko se dohodlo na sbližování právních předpisů EU, včetně

 • pravidla pro bezpečnost zemědělsko-potravinářských produktů
 • zvláštní pravidla pro krmiva
 • pravidla pro geneticky modifikované organismy
 • pravidla týkající se zdravotnického zboží pro veterinární účely

Seznam všech dotčených produktů je uveden v příloze XVII-A dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem.

Plánujete dovážet zboží z Moldavska do EU?

 • vaše zboží musí být zaregistrováno u Národní agentury pro bezpečnost potravin (ANSA).
 • musíte předložit prohlášení informující ANSA o konkrétním zboží, které dovážíte.
 • musíte obdržet rostlinolékařské osvědčení vydané v Moldavsku, které umožňuje vstup vašeho zboží do EU.

Vezměte prosím na vědomí

 • pokud dovážíte do EU jakékoli zboží uvedené na seznamu druhů podle Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy (CITES), budete moci tak činit pouze s povolením moldavského ministerstva zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí. Je vaše dobrá nabídka uvedena na seznamu? Přečtěte si zde
 • pokud do EU dovážíte toxické chemické látky a materiály, musíte získat dovozní povolení od Ministerstva zemědělství Moldavska.
 • pokud dovážíte jakékoli toxické chemické látky, musíte se obrátit na své vnitrostátní oficiální kontaktní místo (OCP).

Odbor zdraví zvířat přidělený Národní agentuře pro bezpečnost potravin je odpovědný za veterinární kontroly živých zvířat v Moldavsku. Seznam podrobných ustanovení o zacházení s nákazami zvířat, rostlin a ryb viz příloha XVIII-A dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem.

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážky mezinárodního obchodu, a mohou tedy představovat značnou zátěž pro vás jako vývozce.

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • napište, co zastavujete vývoz do Moldavska prostřednictvím on-line formuláře – EU vaši situaci analyzuje a přijme vhodná opatření

Kontaktujte nás

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Dokumenty

Pokyny pro jednotlivé kroky popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení svých produktů.

V závislosti na vašem produktu mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (vyhledejte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v Můj obchodní asistent)
 • výčet položek zásilky
 • dovozní licence pro určité zboží
 • osvědčení prokazující, že váš výrobek je v souladu s povinnými výrobními předpisy, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení.
 • doklad o původu – prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete předem požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo o závazné informace o původu zboží.

Podrobné informace o tom, které dokumenty musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na stránkách My Trade Assistant.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenčních celních sazeb, a popis pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celních režimech dovozu a vývozu obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda chrání vaše práva duševního vlastnictví při dovozu a/nebo vývozu vašeho zboží do Moldavska.

Ochranné známky a autorská práva

Dohoda mezi EU a Moldavskem stanoví spravedlivý a transparentní systém pro registraci ochranných známek. Je-li vaše přihláška správou ochranných známek zamítnuta, musí vám být rozhodnutí písemně sděleno s uvedením důvodů zamítnutí.

Průmyslové vzory a patenty

Vaše nezávisle vytvořené (průmyslové) vzory, které mají individuální povahu, jsou chráněny zápisem po dobu až 25 let. Tím získáte výlučné právo (průmyslový) vzor používat a třetím stranám, které nemají váš souhlas, se zabrání používat, znovu vytvářet, prodávat nebo dovážet a/nebo vyvážet.

Zeměpisná označení

Zvláštní výbor pro zeměpisná označení zřízený podle dohody mezi EU a Moldavskem sleduje provádění dohody v souvislosti se zeměpisnými označeními a podává zprávy Výboru pro obchod. Více informací o zeměpisných označeních zemědělských produktů, potravin, druhů vína a lihovin viz příloha XXX dohody mezi EU a Moldavskem.

Jak získat ochranu?

Moldavským úřadem pro ochranu autorských práv je Státní agentura pro duševní vlastnictví (AGEPI). Tato agentura pracuje na zlepšení právního rámce a jeho přizpůsobení normám EU, jakož i na zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v oblasti prosazování práva.

O zápis duševního vlastnictví do AGEPI můžete požádat online. Doba potřebná k získání ochrany práv duševního vlastnictví v Moldavsku se liší v závislosti na druhu ochrany, kterou požadujete.

 • autorská práva: 15–30 dní
 • ochranné známky: 10–12 měsíců
 • patent na rostliny: 1,5–3 roky
 • krátkodobý patent na vynálezy: 7–8 měsíců
 • dlouhodobý patent na vynálezy: 17–18 měsíců
 • průmyslový vzor: 10–12 měsíců
 • zeměpisná označení, označení původu nebo tradiční speciality: 10–12 měsíců

Obchod se službami

Jak moldavská vláda, tak EU stanovily svá stávající omezení nebo výhrady týkající se poskytování služeb s vysokou mírou transparentnosti. Seznam zvláštních výhrad Moldavska je uveden v příloze XXVII-E až G dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem.

Jak procházíte přílohami?

Dohoda o přidružení mezi EU a Moldavskem obsahuje tři přílohy s výhradami Moldavska, které by mohly mít dopad na váš podnik.

 • usilujete o založení podniku v Moldavsku? Příloha XXVII-E obsahuje negativní seznam všech odvětví služeb, k nimž nemáte přístup. To znamená, že můžete využít příležitostí ve všech ostatních odvětvích, která nejsou uvedena na seznamu.
 • zajímáte se o přeshraniční obchod s vašimi službami? Příloha XXVIII-F obsahuje pozitivní seznam odvětví služeb, k nimž máte přístup. Tento seznam uvádí všechna odvětví, v nichž smíte obchodovat.
 • hledáte-li stážisty-absolventy nebo klíčové příležitosti pro zaměstnance? V příloze XXVII-G jsou uvedena odvětví nebo pododvětví, v nichž se uplatňují omezení.
 • jste nezávislým profesionálním nebo smluvním poskytovatelem služeb? Uplatněné výhradyjsou uvedeny v příloze XXVII- H.
Kdo může založit podnik v Moldavsku?

Pokud jste

 • podnik, dohoda mezi EU a Moldavskem vám umožňuje založit nebo získat pobočky vašeho podniku nebo zastoupení v Moldavsku nebo v EU.
 • fyzická osoba, dohoda EU-Moldavsko vám umožňuje založit a založit podnik prostřednictvím samostatné výdělečné činnosti nebo podniků, které jsou pod vaší kontrolou.

Tyto příspěvky zajišťují, že s vámi bude zacházeno stejně jako s moldavskými státními příslušníky.

Přeshraniční poskytování služeb

V odvětvích, jimž byl poskytnut přístup do Moldavska, dohoda odstraňuje následující omezení:

 • k celkové hodnotě transakcí nebo aktiv v oblasti služeb
 • o celkovém počtu operací služeb nebo celkovém množství výstupů služeb

Budete rovněž moci poskytovat služby Moldavsku za stejných podmínek jako moldavští státní příslušníci.

Dočasné pobyty

Dohoda mezi EU a Moldavskem vám umožňuje dočasně se přestěhovat do Moldavska (nebo EU), abyste pracovali jako stážisté-absolventi, podnikatelský prodejce nebo jako klíčoví zaměstnanci společnosti v této zemi.

Doba dočasného pobytu je následující:

 • osoba převedená v rámci společnosti (klíčoví zaměstnanci společnosti v Moldavsku (nebo EU) nebo stážisté-absolventi) – až 3 roky
 • obchodní návštěvník (např. cesta za účelem usazení se v Moldavsku (nebo v EU) nebo obchodní prodejce) – až 90 dnů během jakéhokoli dvanáctiměsíčního období
 • absolvent-stážista, který není osobou převedenou v rámci společnosti – do 1 roku

Dohoda mezi EU a Moldavskem rovněž vytváří příležitosti pro smluvní poskytovatele služeb v konkrétních odvětvích v obou zemích. V tomto ohledu však poskytovatel musí

 • poskytovat danou službu dočasně jako zaměstnanec účetní jednotky, která získala smlouvu o poskytování služeb na dobu nepřesahující jeden rok;
 • mít nejméně 3 roky odborné praxe v odvětví,
 • mít vysokoškolské vzdělání nebo kvalifikaci prokazující znalosti na rovnocenné úrovni a příslušnou odbornou kvalifikaci

Více informací o limitech, které jsou stanoveny pro zaměstnance, stážisty-absolventy, obchodní prodejce a smluvní poskytovatele služeb, viz příloha XXVII-G a příloha XXVII-H dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem.

Zadávání veřejných zakázek

EU a Moldavsko předpokládají vzájemný přístup na trhy s veřejnými zakázkami v každé zemi na celostátní, regionální a místní úrovni. To se týká veřejných zakázek a koncesí v tradičních odvětvích, jakož i v odvětví veřejných služeb.

Dohoda mezi EU a Moldavskem rovněž zajišťuje, aby se žádosti o nabídky v obou zemích posuzovaly spravedlivě a aby s nimi bylo zacházeno stejně jako s místními a zahraničními žadateli.

Dohoda zavazuje EU i Moldavsko k tomu, aby zajistily, že

 • všechny zamýšlené veřejné zakázky jsou zveřejněny – to se provádí s cílem otevřít trh hospodářské soutěži a poskytnout vám přístup k informacím o zamýšlené veřejné zakázce před zadáním zakázky.
 • existuje nediskriminační popis předmětu zakázky s uvedením přiměřených lhůt, který je přístupný všem hospodářským subjektům.
 • nejste diskriminováni jako hospodářský subjekt, který vám může znemožnit způsobilost k účasti v nabídkovém řízení.
 • postup zadávání veřejné zakázky až do vyhlášení vítězné nabídky je transparentní.
 • konečné rozhodnutí bude sděleno všem žadatelům – neúspěšní žadatelé obdrží na požádání vysvětlení, které vám umožní rozhodnutí analyzovat.

Platforma MTender pro vytváření sítí pro elektronické zadávání veřejných zakázek poskytuje snadněji dostupné informace o veřejných zakázkách, včetně oznámení zamýšlených činností v oblasti zadávání veřejných zakázek, dostupnosti elektronických zadávacích dokumentů, automatizovaného věstníku pro zadávání veřejných zakázek a vytvoření elektronického vzoru pro nabídky pro elektronické provozovatele.

Odkazy, kontakty, dokumenty

Vnitrostátní instituce

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení

Kontakty pro technické požadavky

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Vnitrostátní instituce

Hospodářská rada moldavského premiéra

Webová stránka: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Odbor pro kontrolu obchodu se zbožím dvojího užití v rámci ministerstva hospodářství a infrastruktury

Moldavsko je smluvní stranou Mezinárodní úmluvy o chemických zbraních (CWC) a sleduje dovoz látek, které mohou být použity k výrobě těchto zbraní. Dovoz proto může vyžadovat zvláštní povolení.

Secдia control al circulaiei mărfurilor cu dubla destinaдie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 250669

Fax: +373 22 234064

Moldavská národní banka (BNM)

Orgánem odpovědným za kontrolu měny a stabilitu je Moldavská národní banka (BNM). Národní výbor pro finanční stabilitu je podřízen BNM.

Banca Naională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru č. 1, MD-2005 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 822348, 822502, 822606

Moldavská celní správa

Serviciul Vamal al Republicii Moldavsko

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 574201, 574206

Telefonní centrum: +373 22 574111

Fax: +373 22 273061

E-mailová adresa: vama@customs.gov.md

Webová stránka: http://www.customs.gov.md/

Ředitelství pro prevenci znečištění a nakládání s odpady v rámci Ministerstva zemědělství

Direcia prevenire poluării -dvoui managementul deάeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ● Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 204512, 204525, 204526

Fax: +373 22 226858

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení

Delegace Evropské unie v Moldavské republice

Delegasia Uniunii Europene în Republica Moldavská republika

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22505210

Fax: +373 22272622

E-mailová adresa: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Mise Moldavské republiky při Evropské unii

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Brusel, Belgie

Tel.: +32 27400660 

Fax: +32 27400669 

E-mailová adresa: mission.bru@mfa.gov.md

Webová stránka: mrmue.mfa.gov.md.

Obchodní a průmyslová komora Moldavské republiky

Kamera de Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Kišiněv, MD2004, Moldavsko

Tel.: +373 22 22 15 52

Fax: +373 22 2 44 25

E-mailová adresa: camera@chamber.md

Evropské obchodní sdružení Moldavsko

Asociaia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str., ze dne. 7, Kišiněv, MD2012, Moldavsko

Tel.: +373 22 90 70 25

Mobilní: +373 79 025 999

E-mailová adresa: info@eba.md

EU4Business

Sekretariát EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgie

Tel.: +32 27491851

Elektronická pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky

Moldavský ústav pro normalizaci (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 905300

Fax: +373 22 905310

Jako další organizace kontrolovaná uvedeným ministerstvem je jako jediný vnitrostátní akreditační orgán v Moldavské republice jmenováno Národní středisko pro akreditaci Moldavské republiky (MOLDAC).

Katalog moldavských norem a technických předpisů: www.estandard.md

Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociální ochrany

Ministerul Sn-t in theții, Muncii si Protectiei Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 729907, 268818

Fax: +373 22 738781

Agentura pro veřejné služby

Nově dovezená motorová vozidla musí být zapsána do registru dopravních prostředků Agentury pro veřejné služby. Kromě toho musí dovozce uvést a identifikovat technické podmínky pro motorová vozidla.

Agenдia Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 257070

Fax: +373 22 212259

Národní agentura pro silniční dopravu

Orgánem odpovědným za kontrolu a sledování právních opatření v silniční dopravě je Národní agentura pro silniční dopravu.

Agenia Naionala Transport Auto (ANTA) subordonat Ministerului Transporturilor ●i Infrastructurii Drumurilor

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 498810

Fax: +373 22 220657

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Státní organizace ochrany rostlin (NPPO)/ředitelství pro ochranu zdraví rostlin

Direcia Protecдia i sănătatea plantelor atribuite Agenдiei Naionale pentru Sigurana Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 264674, 294730

Fax: +373 22294730

Odbor zdraví zvířat přidělený Národní agentuře pro bezpečnost potravin

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei Agenдiei Naionale pentru Sigurana Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 210178, 294730

Fax: +373 22 294730

Ministerstvo zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale ●i Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 204579

Fax: +373 22 220748

Oficiální kontaktní místo pro toxické chemické látky

Direcia prevenire poluării -dvoui managementul deάeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ● Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiněv, Moldavsko

Tel.: +373 22 204512, 204525, 204526

Fax: +373 22 226858

Národní komise pro biologickou bezpečnost

Comisia Naională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Kišiněv, Moldavsko

Tel. a Fax: +373 22 226874

Další odkazy

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy