Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu mezi EU a Moldavskem

EU a Moldavská republika podepsaly dohodu o přidružení v červnu 2014 a dohoda je plně účinná od července 2016. Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu je nedílnou součástí dohody. Snižuje cla, kterým čelí evropské firmy při vývozu do Moldavska, a zvyšuje účinnost celních postupů. Kromě toho dohoda dále usnadňuje obchod postupným sbližováním moldavských právních předpisů, pravidel a postupů, včetně norem, s právními předpisy, pravidly a postupy EU.

Dohoda v kostce

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou byla podepsána v červnu 2014 a je plně účinná od července 2016.

Viz úplné znění a přílohy dohody.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Dohoda o přidružení

 • usnadňuje vám vývoz do Moldavské republiky a dovoz z Moldavské republiky (dále jen „Moldavsko“)
 • snižuje celní sazby a umožňuje účinné a rychlé provádění celních režimů

Dohoda navíc zavádí postupný proces sbližování moldavských právních předpisů, pravidel a postupů s právními předpisy, pravidly a postupy EU, například v oblasti norem, čímž dále usnadňuje obchod.

Kdo může vyvážet z EU do Moldavska v rámci dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem?

Jste-li společnost, která je registrována v členském státě EU a získala platné celní prohlášení a případně vývozní licenci, můžete vyvážet podle dohody o přidružení EU-Moldavsko.

Kdo může vyvážet do EU z Moldavska v rámci dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem?

Pro vývoz do EU v rámci dohody mezi EU a Moldavskem musíte být společností registrovanou v Moldavské republice.

 

EU je jedním z největších obchodních partnerů Moldavska. Mezi hlavní obchodní zboží mezi EU a Moldavskem patří stroje a přístroje, rostlinné výrobky, textil a textilní výrobky, jakož i obecné kovy.

Sazby

Průmyslové zboží

V den, kdy dohoda prozatímně vstoupila v platnost, EU zrušila všechna cla na průmyslové výrobky z Moldavska, zatímco Moldavsko začalo postupně rušit cla na některé výrobky během přechodného období 3 až 5 let, například

 • některé druhy plastových a podobných výrobků
 • nábytku
 • různé textilní výrobky (např. koberce a oděvy)

Moldavsko do 1. září 2019 zcela zrušilo cla na tyto výrobky.

Zemědělské zboží

Dohoda rovněž snižuje cla na zemědělské produkty.

Moldavsko souhlasilo s odstraněním cel u většiny svých zemědělských produktů po přechodném období až deseti let. To je důležité například pro:

 • vína
 • některé potravinové přípravky

Moldavsko se navíc zavázalo odstranit cla v rámci zvláštních celních kvót (TRQ) pro řadu citlivých produktů, jako jsou:

 • vepřové maso
 • drůbež
 • mléčné výrobky
 • zpracované masné výrobky
 • cukry

Celní kvóty udělené pro vývoz těchto produktů z EU do Moldavska jsou vymezeny v příloze XV-D listiny koncesí takto:

Moldavsko - celní kvóta (v tunách)

 

2020

2021

2022

1. Vepřové maso *

4,500

5,000

5,500

2. Drůbež *

5,000

5,500

6,000

3. Mléko*

1,500

2,000

 

4. Zpracované maso

1,700

   

5. Cukry *

7,000

8,000

9,000

6. Sladidla

640

   

* Kvóty pro vepřové maso, drůbež, mléčné výrobky a cukry byly v roce 2020 přezkoumány.

EU následně zrušila svá cla na zemědělské produkty od prvního dne, s výjimkou zvláštních citlivých produktů, pro něž rovněž zavedla celní kvóty. To znamená, že každý rok lze bezcelně obchodovat pouze s omezeným množstvím citlivých produktů. Přesné částky jsou stanoveny v příloze 15A dohody o přidružení.

Celní kvóty udělené moldavskému vývozu těchto výrobků do EU jsou vymezeny v příloze XV-A Produkty podléhající ročním celním kvótám (Unie) takto:

EU - Celní kvóta (v tunách)*

Rajčata 2,000
Česnek 220
Hrozny stolní 20,000
Jablka 40,000
Třešně, višně, čerstvé 1,500,000
Švestky 15,000 
Hroznová šťáva 500

*Tyto kvóty jsou spravovány na základě zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Lhůta pro podávání žádostí je od 1. ledna do 31. prosince. Před vývozem zkontrolujte zůstatek každé použitelné kvóty.

Pokud dovoz do EU překročí tyto celní kvóty, použije se clo podle doložky nejvyšších výhod. Kromě toho si dovolujeme upozornit, že některé druhy ovoce a zeleniny vyžadují platbu vstupních cen v EU. Tak je tomu například v případě rajčat. To znamená, že k dovozním poplatkům vašeho zboží mohou být připočteny přirážky, pokud je jeho dovozní cena nižší než stanovená vstupní cena.

Příloha XV-C navíc obsahuje seznam zemědělských produktů, u nichž může EU uplatnit „mechanismus proti obcházení“. To znamená, že pokud dovoz z Moldavska překročí určitou úroveň, může EU po dobu šesti měsíců pozastavit nižší cla na tyto produkty.

Dohoda nepovoluje vývozní cla. Zahrnuje rovněž tzv. doložku „standstill“. Tato doložka znamená, že ani EU, ani Moldavsko nemohou zvýšit cla ani zavádět nová cla, která se zaměřují na zboží pocházející od druhé strany. Dohoda rovněž zakazuje množstevní omezení dovozu a vývozu (s výjimkou omezení povolených podle pravidel WTO, jako je článek XI GATT).

 

Celní sazbu, která se na váš produkt vztahuje, najdete na stránkách My Trade Assistant.

Pravidla původu

Tento oddíl zavádí hlavní pravidla původu a postupy týkající se původu v rámci obchodní dohody.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste novým tématem, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu platná v rámci dohody o přidružení s Moldavskem jsou vymezena v dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „úmluva PEM“). Tato pravidla se revidují a do poloviny roku 2021 by měl být použitelný nový soubor alternativních pravidel původu, včetně ustanovení o kumulaci, navracení cla, toleranci a pravidlu nezměnitelnosti (viz níže), které bude zmírněno.

Cílem úmluvy PEM o pravidlech původu je stanovit společná pravidla původu a kumulace mezi 25 smluvními stranami (EU, ESVO, balkánskými zeměmi a partnery dohody o volném obchodu z regionu jižního a východního sousedství EU) a EU s cílem usnadnit obchod a integrovat dodavatelské řetězce v rámci této zóny.

Seznam smluvních stran PEM

Podrobné informace o celoevropském systému jsou k dispozici v uživatelské příručce.

Pochází můj výrobek v souladu s Úmluvou PEM z EU nebo Moldavska?

Aby váš produkt mohl získat nižší nebo nulovou preferenční sazbu podle úmluvy PEM, musí pocházet z EU nebo z Moldavska.

Výrobek „původ“ v případě, že:

 • zcela získané v EU nebo v Moldavsku, nebo
 • Vyrobené v EU nebo v Moldavsku za použití nepůvodních materiálů, pokud byly tyto materiály dostatečně opracovány nebo zpracovány v souladu s pravidly pro jednotlivé produkty stanovenými v příloze II dodatku I úmluvy PEM.
  Viz rovněž příloha I „Úvodní poznámky“ ke konkrétním pravidlům původu produktu. Pro některé výrobky existují určitá alternativní pravidla pro konkrétní výrobky - viz dodatek II.

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v této kapitole, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování, a pravidlo přímé přepravy. Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

 

Příklady hlavních typů pravidel vázaných na konkrétní výrobky v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidání hodnoty - hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení - výrobní proces má za následek změnu sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt - například výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace - vyžaduje se specifický výrobní postup, například spřádání vláken do příze - tato pravidla se většinou používají v textilním oděvu a chemickém průmyslu

 

Příslušnápravidla týkající se jednotlivých výrobků najdete na stránkách My Trade Assistant.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla pro konkrétní výrobek

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla pro jednotlivé produkty, jako jsou tolerance nebo kumulace.

Odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle zvláštního pravidla pro daný produkt obvykle zakázány, až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximálního prahu hodnoty nepůvodních materiálů uvedených v pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol HS 50 až 63, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 6 přílohy I Úvodní poznámky k seznamu v příloze II
Kumulace

Úmluva PEM stanoví tři způsoby kumulace původu

 • dvoustranná kumulace - materiály pocházející z Moldavska lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu v EU
 • Diagonální kumulace - materiály pocházející z jedné smluvní strany úmluvy PEM lze považovat za materiály pocházející z jiné smluvní strany při posuzování, zda konečný produkt pochází z preferenčního přístupu při vývozu do třetí smluvní strany v celoevropsko-středomořské zóně. Diagonální kumulace se
  však použije pouze tehdy, pokud mezi všemi dotčenými smluvními stranami a těmito zeměmi existuje obchodní dohoda, která uplatňuje stejná pravidla původu. Zkontrolujte prosím „matrice“ (tabulka obsahující všechny platné dohody s použitím úmluvy PEM), která určuje smluvní strany, s nimiž může Moldavsko uplatňovat diagonální kumulaci. V dubnu 2020 byly společnými partnery EU a Moldavské republiky způsobilými pro diagonální kumulaci Turecko a západní Balkán (partneři v rámci Středoevropské dohody o volném obchodu - CEFTA).
 • Plná kumulace - opracování nebo zpracování provedené ve smluvní straně PEM lze považovat za operace prováděné v jiné smluvní straně PEM bez ohledu na to, zda je zpracování dostatečné k udělení statusu původu, může
  Moldavsko využít plné kumulace v rámci obchodu v zemích CEFTA.

 

Jak diagonální kumulace působí?

K diagonální kumulaci dochází mezi několika různými zeměmi, které sdílejí stejná pravidla původu a mají mezi sebou obchodní dohody. Je tomu tak v případě, kdy výrobce zboží v kterékoli zemi může dovážet materiály a používat je, jako by pocházely z jejich vlastní země. Například podle úmluvy PEM může moldavský obchodník, který vyrábí oděvy pro vývoz do EU, použít k výrobě oděvů tkaniny pocházející z Turecka a může je považovat za pocházející z Moldavska. Požadavek dvojí přeměny, tj. výroba textilií z (nepůvodní) příze a výroba oděvů, byl splněn a oděvy se při vývozu do EU považují za pocházející z Moldavska, a proto budou mít volný přístup na trh EU.

Další vysvětlení kumulace PEM lze nalézt zde.

Další požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v úmluvě, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Doprava přes třetí zemi: Pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Moldavska (a naopak) nebo přes území smluvních stran, se kterými je možná kumulace, aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být provedeny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • vykládka
 • opětovné načítání
 • všechny ostatní operace určené k uchování výrobků v nezměněném stavu

Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením

 • jednotný přepravní doklad (např. nákladní list), který se vztahuje na průjezd ze země vývozu přes třetí zemi, přes kterou zboží převáželo
 • osvědčení vydané celními orgány třetí země, přes kterou přepravujete zboží
 • v případě, že tyto doklady neexistují, jakékoli doklady

Navracení cla

Podle úmluvy PEM v obchodu mezi EU a Moldavskem není možné získat náhradu dříve zaplacených cel z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční sazby.

Postupy stanovení původu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy původu. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o prokazování původu a v hlavě VI o ujednáních o správní spolupráci. Objasňují např., jak deklarovat původ výrobku, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ výrobku.

Jak uplatňovat preferenční sazbu

Aby mohli dovozci využívat preferenční sazby, musí předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být buď

Doklad o původu je platný po dobu 4 měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

 • průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydávají celní orgány země vývozu.
 • Příloha IIIa a příloha IIIb obsahují vzory osvědčení EUR.1 a EUR-MED a pokyny pro jejich vyplnění.
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Další vysvětlení, kdy použít osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED, je uvedeno na straně 72 příručky.

Prohlášení o původu nebo prohlášení o původu EUR-MED

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo ze smluvní strany úmluvy PEM, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může být vyhotoveno buď

 • schválený vývozce
 • kterýkoli vývozce, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje 6000 EUR.
Jak učinit prohlášení o původu

Vývozce by měl na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt napsat, otiskem razítka nebo vytisknout toto prohlášení (příloha IVa):

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č.... ) Prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.“

Jak učinit prohlášení o původu EUR-MED

V tomto případě je prohlášení následující (příloha IV b):

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č....), prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.

kumulace použita u... (název země/zemí).

—Neuplatňuje se kumulace

Prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli úředním jazyce EU nebo úředních jazycích v oblasti PEM, jak je uvedeno v příloze IV písm. a) a b) (prohlášení týkající se kumulace by mělo být vždy v angličtině).

Prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni, pokud se celním orgánům vaší země písemně zavážete, že přijímáte plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány. Návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny

Orgány vyvážející strany provedou konečné určení původu a informují o výsledcích orgány dovážející strany.

Požadavky na výrobek 

Technická pravidla a požadavky

Moldavsko podniklo kroky ke sblížení svých právních předpisů, norem a postupů týkajících se technických překážek obchodu s právními předpisy, normami a postupy EU. To vám usnadňuje obchod mezi Moldavskem a EU.

Moldavsko sblížilo právní předpisy, včetně

 • akreditace a uvádění výrobků na trh. Stanoví moduly postupů posuzování shody.
 • obecná bezpečnost výrobků stanovující kritéria pro to, co je třeba vzít v úvahu při určování výrobku jako bezpečného výrobku, a určení, kdy výrobek zakázat, protože představuje vážné riziko pro zdraví a bezpečnost

Seznam těchto nařízení a dalších právních předpisů, které Moldavsko provedlo, je uveden v příloze XVI dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem.

Moldavsko rovněž souhlasilo s tím, že přiblíží

 • požadavky na bezpečnost široké škály výrobků, včetně strojních zařízení, výtahů, hraček, zdravotnických prostředků a jednoduchých tlakových nádob
 • Výrobky, které nevyžadují označení shody Européenne (CE), např. kosmetické přípravky, motorová vozidla, chemikálie a léčiva

Pokud jde o normy, Moldavsko

 • přijímaly mezinárodní a evropské normy v souladu s osvědčenými postupy
 • odhodlány zrušit veškeré protichůdné vnitrostátní normy. To zahrnuje veškeré protichůdné normy GOST (Gosudarstvenny Standart) používané v postsovětských státech - moldavský národní normalizační orgán zřídil sedm technických výborů, aby zjistily protichůdné normy, které by měly být zrušeny.

 

Chcete-li do EU dovážet zboží z Moldavska od výrobce, který se rozhodl používat své vlastní specifikace z Moldavska, musíte získat EU prohlášení o shodě podepsané výrobcem.

EU prohlášení o shodě osvědčuje a prohlašuje, že dané výrobky splňují příslušné požadavky a normy. Po jeho vyplnění může výrobce ke svému zboží připojit značku Conformité Européenne (CE), z níž vyplývá, že splňuje normy EU.

Pokud se váš výrobce rozhodne prokázat shodu prostřednictvím EU prohlášení o shodě, může to stát více peněz a času než práce s harmonizovanými normami EU, které poskytují rovnocennost.

Viz harmonizované normy seskupené podle stávajících odvětvových směrnic o výrobcích.

Kontakty pro technické požadavky

Jak zjistím, že zboží, které do EU dovážím, je v souladu s právními předpisy a normami EU?

Pokud dovážíte do EU zboží, které představuje vysoké riziko pro veřejný zájem (např. tlakové nádoby, výtahy a určitá strojní zařízení), musí posouzení shody provést oznámený subjekt (který je obvykle zvláštní organizací, jako jsou laboratoře nebo kontrolní a certifikační orgány akreditované moldavskou vládou).

Ministerstvo hospodářství a infrastruktury monitoruje podřízené instituce odpovědné za úkoly, jako jsou postupy posuzování shody, metrologická ověřování a akreditace společností. Mezi tyto instituce patří:

U velkého množství zboží budete muset získat povinnou certifikaci, kterou může udělit jedna z akreditovaných institucí posuzování shody.

EU a Moldavsko v současné době pracují na typu dohody o vzájemném uznávání, která umožní, aby některé průmyslové výrobky, které splňují požadavky na shodu, byly uváděny na trh bez dalších zkoušek nebo postupů shody.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost - sanitární a fytosanitární opatření

Bezpečnost potravin zdraví zvířat, dobré životní podmínky zvířat a rostlinolékařský stav

Pokud jde o obchod s rostlinami, zemědělskými a potravinářskými komoditami, které uznávají zdraví a bezpečnost lidí a zvířat, Moldavsko souhlasilo se sbližováním právních předpisů EU, včetně

 • pravidla pro bezpečnost zemědělsko-potravinářských produktů
 • zvláštní pravidla pro krmiva
 • pravidla pro geneticky modifikované organismy
 • pravidla pro zdravotnické zboží pro veterinární účely

Seznam všech zahrnutých produktů je uveden v příloze XVII-A dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem.

Plánujete dovoz zboží z Moldavska do EU?

 • Vaše zboží musí být zaregistrováno u Národní agentury pro bezpečnost potravin (ANSA).
 • musíte předložit prohlášení informující ANSA o konkrétním zboží, které dovážíte.
 • musíte získat rostlinolékařské osvědčení vydané v Moldavsku, které vám umožní vstup do EU.

Upozornění:

 • pokud dovážíte do EU zboží uvedené jako druh podle Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), můžete tak učinit pouze s povolením ministerstva zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí Moldavska. Je vaše dobré jméno uvedeno? Zkuste to!
 • pokud dovážíte do EU jakékoli toxické chemické látky a materiály, musíte získat dovozní povolení od ministerstva zemědělství Moldavska.
 • pokud dovážíte jakékoli toxické chemické látky, musíte se obrátit na své národní oficiální kontaktní místo (OCP).

Za veterinární kontroly živých zvířat v Moldavsku odpovídá odbor zdraví zvířat přidělený Národnímu úřadu pro bezpečnost potravin. Seznam podrobných ustanovení o zacházení s chorobami zvířat nebo rostlin a ryb je uveden v příloze XVIII-A dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem.

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky (SPS)

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážky mezinárodního obchodu, a mohou tedy představovat značnou zátěž pro vás jako vývozce.

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • oznamte, co zastavujete svůj vývoz do Moldavska prostřednictvím on-line formuláře - EU provede analýzu Vaší situace a přijme vhodná opatření

Kontaktujte nás

Doklady a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Dokumenty

Pokyny pro jednotlivé kroky popisují různé druhy dokladů, které byste měli připravit na celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • Obchodní faktura (konzultujte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v My Trade Assistant)
 • seznam balení
 • Dovozní licence pro některé druhy zboží
 • Osvědčení prokazující, že váš výrobek je v souladu s povinnými předpisy týkajícími se výrobků, jako jsou zdravotní a bezpečnostní požadavky, označování a balení.
 • Doklad o původu —prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

Podrobné informace o tom, jaké doklady musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, navštivte můj obchodní asistent.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů, aby mohli žádat o preferenční celní sazby, a popis pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány, viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celních postupech při dovozu a vývozu obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda chrání vaše práva duševního vlastnictví při dovozu a/nebo vývozu vašeho zboží do Moldavska.

Ochranné známky a autorská práva

Dohoda mezi EU a Moldavskem stanoví spravedlivý a transparentní systém pro registraci ochranných známek. Pokud správa ochranné známky vaši přihlášku zamítne, musí vám být rozhodnutí sděleno písemně s uvedením důvodů zamítnutí.

Průmyslové vzory a patenty

Vaše samostatně vytvořené (průmyslové) vzory, které mají individuální povahu, jsou chráněny v rámci zápisu po dobu až 25 let. To vám poskytne výlučné právo používat průmyslový vzor a zabrání třetím stranám, které nemají váš souhlas, aby jej používaly, vytvářely, prodávaly nebo dovážely nebo vyvážely.

Zeměpisná označení

Provádění dohody ve vztahu k zeměpisným označením sleduje zvláštní výbor pro zeměpisná označení zřízený podle dohody mezi EU a Moldavskem a podává zprávy Výboru pro obchod. Více informací o zeměpisných označeních zemědělských produktů, potravin, druhů vín a lihovin naleznete v příloze XXX dohody mezi EU a Moldavskem.

Jak získat ochranu?

Moldavskou agenturou pro ochranu autorských práv je Státní agentura pro duševní vlastnictví (AGEPI). Tato agentura pracuje na zlepšení právního rámce a jeho přizpůsobení normám EU, jakož i na zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v oblasti prosazování práva.

O registraci duševního vlastnictví u AGEPI se můžete zažádat on-line. Doba potřebná k získání ochrany práv duševního vlastnictví v Moldavsku se liší v závislosti na druhu ochrany, kterou hledáte

 • autorská práva: 15-30 dnů
 • ochranné známky: 10-12 měsíců
 • patent pro rostliny: 1,5-3 roky
 • krátkodobý patent na vynález: 7-8 měsíců
 • dlouhodobý patent pro vynález: 17-18 měsíců
 • průmyslový design: 10-12 měsíců
 • zeměpisná označení, označení původu nebo tradiční speciality: 10-12 měsíců

Obchod službami

Moldavská vláda i EU vyjádřily svá stávající omezení nebo výhrady, pokud jde o poskytování služeb, s vysokou mírou transparentnosti. Seznam zvláštních výhrad Moldavska je uveden v příloze XXVII-E-G dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem.

Jak procházíte přílohami?

Dohoda o přidružení mezi EU a Moldavskem obsahuje tři přílohy s výhradami Moldavska, které by mohly mít dopad na váš podnik.

 • chcete-li založit podnik v Moldavsku? Příloha XXVII-E obsahuje negativní seznam všech odvětví služeb, k nimž nemáte přístup. To znamená, že můžete využít příležitostí ve všech ostatních odvětvích, která nejsou uvedena na seznamu.
 • máte zájem o přeshraniční obchod s vašimi službami? Příloha XXVIII-F obsahuje pozitivní seznam odvětví služeb, k nimž máte přístup. V tomto seznamu jsou uvedena všechna odvětví, v nichž můžete obchodovat.
 • hledáte příležitosti pro stážisty-absolventy nebo klíčové zaměstnance? V příloze XXVII-G jsou uvedena odvětví nebo pododvětví, na která se omezení vztahují.
 • jste nezávislý profesionální nebo smluvní poskytovatel služeb? Vpříloze XXVII-H jsou uvedeny uplatňované výhrady.
Kdo může v Moldavsku založit podnik?

Pokud jste

 • podnik, dohoda mezi EU a Moldavskem vám umožňuje zřizovat nebo nabývat pobočky vašeho podniku nebo zastoupení v Moldavsku nebo v EU.
 • jednotlivec, dohoda mezi EU a Moldavskem vám nabízí příležitosti k založení a založení podniku prostřednictvím samostatné výdělečné činnosti nebo podniků, které ovládáte.

Tyto příspěvky zajišťují, že s vámi bude zacházeno stejně jako s moldavskými státními příslušníky.

Přeshraniční poskytování služeb

V odvětvích, kterým byl Moldavsku udělen přístup, dohoda ruší tato omezení:

 • z celkové hodnoty transakcí služeb nebo aktiv
 • o celkovém počtu služeb nebo celkovém počtu výstupů služeb

Rovněž budete moci Moldavsku poskytovat služby za stejných podmínek jako moldavští státní příslušníci.

Dočasný pobyt

Dohoda mezi EU a Moldavskem vám umožňuje dočasně se přestěhovat do Moldavska (nebo EU), aby pracovala jako stážista-absolvent, obchodní prodejce nebo jako klíčoví zaměstnanci společnosti v této zemi.

Doba dočasného pobytu je následující:

 • Osoba převedená v rámci společnosti (klíčoví zaměstnanci společnosti v Moldavsku (nebo v EU) nebo stážisté-absolventi) - až 3 roky
 • Obchodní návštěvník (např. cesta za účelem usazení podniku v Moldavsku (nebo v EU) nebo obchodní prodejce) - až 90 dnů v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období
 • Stážista-absolvent, který není osobou převedenou v rámci společnosti — do 1 roku

Dohoda mezi EU a Moldavskem rovněž vytváří příležitosti pro smluvní poskytovatele služeb v konkrétních odvětvích v obou zemích. V tomto ohledu však musí poskytovatel

 • poskytovat danou službu dočasně jako zaměstnanec účetní jednotky, která získala smlouvu o poskytování služeb nepřesahující 1 rok
 • mít alespoň 3 roky odborné praxe v odvětví
 • mít vysokoškolské vzdělání nebo kvalifikaci prokazující znalosti rovnocenné úrovně a odpovídající odborné kvalifikace

Více informací o limitech pro zaměstnance, stážisty-absolventy, obchodní prodejce a smluvní poskytovatele služeb viz příloha XXVII-G a příloha XXVII-H dohody o přidružení EU-Moldavsko.

Veřejné zakázky

EU a Moldavsko předpokládají vzájemný přístup na trhy s veřejnými zakázkami v každé zemi na vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Jedná se o veřejné zakázky a koncese v tradičních odvětvích, jakož i v odvětví veřejných služeb.

Dohoda mezi EU a Moldavskem rovněž zajišťuje, aby posuzování žádostí o účast v zadávacích řízeních v obou zemích probíhalo spravedlivě, přičemž se stejným způsobem zachází s místními a zahraničními žadateli.

Dohoda zavazuje EU i Moldavsko, aby zajistily, že

 • všechny zamýšlené zakázky se zveřejňují, aby byl trh otevřen hospodářské soutěži a aby vám byly poskytnuty informace o zamýšlené veřejné zakázce před zadáním zakázky.
 • je k dispozici nediskriminační popis předmětu zakázky s uvedením příslušných lhůt, k nimž mají přístup všechny hospodářské subjekty.
 • nejste diskriminováni jako hospodářský subjekt, což by vás mohlo zbavit způsobilosti k účasti v nabídkovém řízení.
 • postup přidělování nabídky je transparentní až do vyhlášení vítězné nabídky.
 • konečné rozhodnutí bude sděleno všem žadatelům - neúspěšní žadatelé obdrží na požádání vysvětlení, které vám umožní rozhodnutí analyzovat.

Platforma pro vytváření sítí MTender pro elektronické zadávání veřejných zakázek poskytuje snadněji dostupné informace o zadávání veřejných zakázek, včetně oznámení zamýšlených činností v oblasti zadávání veřejných zakázek, dostupnosti elektronické dokumentace k podávání nabídek, automatizovaného bulletinu o zadávání veřejných zakázek a vytvoření elektronické šablony pro podávání nabídek pro elektronické provozovatele.

Odkazy, kontakty, dokumenty

Vnitrostátní instituce

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení

Kontakty pro technické požadavky

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky (SPS)

Vnitrostátní instituce

Hospodářská rada předsedovi vlády v Moldavsku

Internet: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Odbor pro kontrolu obchodu se zbožím dvojího užití, který spadá pod ministerstvo hospodářství a infrastruktury

Moldavsko je smluvní stranou Mezinárodní úmluvy o chemických zbraních (CWC) a sleduje dovoz látek, které mohou být použity k výrobě těchto zbraní. Dovoz proto může vyžadovat zvláštní povolení.

Sec ⁇ ia control al circula ⁇ iei mărfurilor cu dubla destina ⁇ ie al Ministerul Economiei si Infrastructurii control al circula ⁇ ia Mărfurilor cu dubla destina ⁇ ie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Kišiněv, Moldavsko

Tel: +373 22 250669

Fax: +373 22 234064

Státní banka Moldavska (BNM)

Orgánem odpovědným za kontrolu měny a stabilitu je Moldavská národní banka (BNM). Národní výbor pro finanční stabilitu je podřízen BNM.

Banca Na ⁇ ională a Moldovei (BNM)

BD Grigore Vieru No. 1, MD-2005 Kišiněv, Moldavsko

Tel: +373 22 822348, 822502, 822606

Moldavské celní orgány

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Street Asociatiei No. N. Starostenco 30, MD-2065 Kišiněv, Moldavsko

Tel: +373 22 574201, 574206

Call Centre: +373 22 574111

Fax: +373 22 273061

E-mail: vama@customs.gov.md

Internet: http://www.customs.gov.md/

Ředitelství pro předcházení znečištění a nakládání s odpady při ministerstvu zemědělství

Direc ⁇ ia prevenire poluării ⁇ i managementul de ⁇ eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ⁇ Mediului

Street Asociatiei No. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiněv, Moldavsko

Tel: +373 22 204512, 204525, 204526

Fax: +373 22 226858

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení

Delegace Evropské unie v Moldavské republice

Delega ⁇ ia Uniunii Europene în Republica Moldova

Street Asociatiei No. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Kišiněv, Moldavsko

Tel: +373 22505210

Fax: +373 22272622

E-mail: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Mise Moldavské republiky při Evropské unii

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Brusel, Belgie

Tel: +32 27400660 

Fax: +32 27400669 

E-mail: mission.bru@mfa.gov.md

Internet: mrmue.mfa.gov.md

Obchodní a průmyslová komora Moldavské republiky

Kamera de Comert si Industrie a republikaii Moldavsko

151, Stefan cel Mare blv., Kišiněv, MD2004, Moldavsko

Tel: +373 22 22 15 52

Fax: +373 22 2 44 25

E-mail: camera@chamber.md

Evropské obchodní sdružení Moldavsko

Asocia ⁇ ia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str., 7, Kišiněv, MD2012, Moldavsko

Tel: +373 22 90 70 25

Mobilní telefon: +373 79 025 999

E-mail: info@eba.md

EU4Business

Sekretariát EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgie

Tel: +32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky

Moldavský ústav pro normalizaci (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Street Asociatiei No. Eugen Coca 28, MD-2064 Kišiněv, Moldavsko

Tel: +373 22 905300

Fax: +373 22 905310

Jako jiná organizace kontrolovaná uvedeným ministerstvem je jako jediný vnitrostátní akreditační orgán v Moldavské republice jmenováno Národní akreditační středisko Moldavské republiky (MOLDAC).

Katalog moldavských norem a technických předpisů: www.estandard.md

Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociální ochrany

Ministerul S schodkůnčkovátėții, Muncii si Protectiei Sociale

Street Asociatiei No. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Kišiněv, Moldavsko

Tel: +373 22 729907, 268818

Fax: +373 22 738781

Agentura pro veřejné služby

Nově dovezená motorová vozidla musí být zapsána v registru dopravních prostředků Agentury pro veřejné služby. Kromě toho musí dovozce oznámit a určit technické podmínky pro motorová vozidla.

Agen ⁇ ia Servicii Publice

Street Asociatiei No. Puškin 42, MD-2012 Kišiněv, Moldavsko

Tel: +373 22 257070

Fax: +373 22 212259

Národní agentura pro silniční dopravu

Orgánem odpovědným za kontrolu a sledování právních opatření v silniční dopravě je Národní agentura pro silniční dopravu.

Agen ⁇ ia Na ⁇ ionala Transport Auto (ANTA) subordonat Ministerului Transporturilor ⁇ i Infrastructurii Drumurilor

Street Asociatiei No. Alecu Russo 1, MD-2068 Kišiněv, Moldavsko

Tel: +373 22 498810

Fax: +373 22 220657

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky (SPS)

National Plant Protection Organisation (NPPO)/Ředitelství pro ochranu zdraví rostlin

Direc ⁇ ia Protec ⁇ ia ⁇ i Sănătatea plantelor atribuite Agen ⁇ iei Na ⁇ ionale pentru Siguran ⁇ a Alimentelor (ANSA)

Street Asociatiei No. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišiněv, Moldavsko

Tel: +373 22 264674, 294730

Fax: +373 22294730

Odbor zdraví zvířat přidělený Národnímu úřadu pro bezpečnost potravin

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei Agen ⁇ iei Na ⁇ ionale pentru Siguran ⁇ a Alimentelor (ANSA)

Street Asociatiei No. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišiněv, Moldavsko

Tel: +373 22 210178, 294730

Fax: +373 22 294730

Ministerstvo zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale ⁇ i Mediului

Street Asociatiei No. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiněv, Moldavsko

Tel: +373 22 204579

Fax: +373 22 220748

Oficiální kontaktní místo pro toxické chemické látky

Direc ⁇ ia prevenire poluării ⁇ i managementul de ⁇ eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ⁇ Mediului

Street Asociatiei No. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiněv, Moldavsko

Tel: +373 22 204512, 204525, 204526

Fax: +373 22 226858

Národní komise pro biologickou bezpečnost

Comisia Na ⁇ ională pentru Securitate Biologică

Street Asociatiei No. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Kišiněv, Moldavsko

Tel. a Fax: +373 22 226874

Další odkazy

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy