Zboží vyrobené podle pravidel pro zachování zdrojů

Tato stránka slouží jako referenční dokument pouze pro celounijní požadavky na výrobky. V závislosti na zemi určení může platit zvláštní požadavky v závislosti na zemi určení. Podrobné informace naleznete na My Trade Assistant.

Vezměte prosím na vědomí, že na této stránce je ve všech jazycích EU uveden obecný popis každého čísla. Tyto údaje jsou však k dispozici pouze v angličtině.

Omezení dovozu látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů

Produkty, které poškozují ozonovou vrstvu

S cílem chránit životní prostředí jsou zakázány dovozy výrobků a zařízení obsahujících látky poškozující ozonovou vrstvu do Evropské unie. Tento zákaz se vztahuje na dovoz z jakékoli země, bez ohledu na to, zda je či není stranou Montrealského protokolu z roku 1987 o látkách poškozujících ozonovou vrstvu.

Látky poškozující ozonovou vrstvu

S ohledem na ochranu životního prostředí jsou dovozy látek poškozujících ozonovou vrstvu oprávněny ke vstupu do Evropské unie (EU) pouze tehdy, pokud splňují určité podmínky.

Zákaz výrobků obsahujících fluorované skleníkové plyny

Uvádění na trh některých výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny je zakázáno, aby se snížily emise fluorovaných skleníkových plynů, na něž se vztahuje Kjótský protokol.

Požadavky na uvádění barev a laků na trh

Barvy a laky musí splňovat požadavky na uvádění na trh, aby se zabránilo negativním vlivům emisí těkavých organických sloučenin (VOC) na životní prostředí.

Uvádění na trh výrobků obsahujících fluorované skleníkové plyny

Uvádění výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny na trh podléhá mimo jiné ustanovením týkajícím se zákazů na trh, požadavků na označování, podávání zpráv o informačních a registračních povinnostech.

 

Ochrana ohrožených druhů (volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin)

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) – ochrana

Dovoz druhů, na které se vztahuje Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), je předmětem systému dvojité kontroly včetně kontrol vývozu a dovozu jak v zemi původu, tak na určených místech vstupu do EU.

Sledování obchodu s tuňákem velkookým a mečounem obecným

Dovoz tuňáků a mečounů je povolen pouze tehdy, je-li k dotčenému nákladu připojen statistický dovozní doklad. Cílem opatření je zachovat dotčené druhy.

Systém dokumentace úlovků tuňáka obecného

Na dovoz tuňáka obecného se vztahuje systém dokumentace úlovků určený k identifikaci původu veškerého tuňáka obecného za účelem regulace populací tohoto druhu, zlepšení kvality a spolehlivosti statistických údajů a předcházení nedovolenému rybolovu, jeho potírání a odstranění.

Systém dokumentace úlovků druhu Dissostichus spp

K dovozu ledovek rodu Dissostichus musí být přiložen doklad o úlovku za účelem provedení kontrolních opatření CCAMLR (Úmluva o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě).

Požadavky na dovoz produktů z tuleňů

Dovoz kožešin z mláďat tuleňů grónských a mláďat čepcolů hřebenatých a výrobků z nich pro komerční účely je zakázán. Dovoz některých zvláštních produktů tohoto druhu může být povolen, pokud splňují určité požadavky.

Kontrola nezákonného rybolovu

Dovoz některých produktů rybolovu se kontroluje za účelem předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (NNN)

Kontrola nelegálního dřeva a dřevařských výrobků

Dovoz nezákonně vytěženého dřeva a produktů z něj získaných je zakázán.

Režim licencí FLEGT pro dovoz dřeva

Dovoz dřevařských výrobků vyvážených ze zemí, které tento dobrovolný režim provádějí, je zakázán, pokud se na přepravu nevztahuje licence FLEGT.

 

Řízení výroby a výrobních procesů, při nichž se používají nebezpečné látky

Požadavky na uvádění baterií a akumulátorů na trh

Vzhledem k množství nebezpečných látek, které obsahují, a za účelem ochrany životního prostředí je zakázáno uvádět na trh některé baterie a akumulátory.

Požadavky na uvádění elektrických a elektronických zařízení na trh

Používání některých nebezpečných látek je omezeno v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh EU. Výrobci a dovozci těchto výrobků jsou odpovědní za nakládání s odpady, zejména za podporu opětovného použití, recyklace a jiných způsobů využití těchto odpadů.

Radioaktivní produkty

Dovoz radioaktivních produktů je přísně omezen v zájmu ochrany životního prostředí a veřejného zdraví před radioaktivním nebezpečím.

 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy