Zboží vyrobené podle pravidel pro zachování zdrojů

Tato stránka slouží jako referenční dokument pouze pro požadavky na výrobky platné v celé EU. V závislosti na cílové zemi EU mohou platit zvláštní požadavky. Podrobné informace naleznete na adrese Můj obchodní asistent.

Vezměte prosím na vědomí, že na této stránce je obecný popis každé položky uveden ve všech jazycích EU. Podrobnosti jsou však k dispozici pouze v angličtině.

Omezení dovozu látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů

Výrobky poškozující ozonovou vrstvu

Za účelem ochrany životního prostředí je zakázán dovoz výrobků a zařízení obsahujících látky poškozující ozonovou vrstvu do Evropské unie. Tento zákaz se vztahuje na dovoz z jakékoli země, bez ohledu na to, zda je smluvní stranou Montrealského protokolu z roku 1987 o látkách poškozujících ozonovou vrstvu.

Látky poškozující ozonovou vrstvu

V zájmu ochrany životního prostředí je dovoz látek poškozujících ozonovou vrstvu povolen vstup do Evropské unie (EU), pouze pokud splňují určité podmínky.

Zákaz výrobků obsahujících fluorované skleníkové plyny

Uvádění některých výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny na trh je zakázáno za účelem snížení emisí fluorovaných skleníkových plynů, na něž se vztahuje Kjótský protokol.

Požadavky na uvádění barev a laků na trh

Barvy a laky musí splňovat požadavky na uvádění na trh navržené tak, aby se zabránilo negativním dopadům emisí těkavých organických sloučenin (VOC) na životní prostředí.

Uvádění výrobků obsahujících fluorované skleníkové plyny na trh

Na uvádění výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny na trh se vztahují ustanovení týkající se mimo jiné zákazů trhu, požadavků na označování, podávání zpráv o informacích a povinností registrace.

 

Ochrana ohrožených druhů (Fauna a Flora)

CITES – ochrana ohrožených druhů

Dovoz druhů, na něž se vztahuje Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), podléhá systému dvojí kontroly, včetně kontrol vývozu a dovozu jak v zemi původu, tak na určených místech vstupu EU.

Statistické sledování obchodu s tuňákem velkookým a mečounem obecným

Dovoz tuňáka a mečouna obecného je povolen pouze tehdy, je-li dotčený náklad doprovázen statistickým dovozním dokladem. Cílem opatření je zachovat dotčené druhy.

Systém dokumentace úlovků tuňáka obecného

Dovoz tuňáka obecného podléhá systému dokumentace úlovků, jehož cílem je určit původ veškerého tuňáka obecného za účelem regulace populací tohoto druhu, zlepšení kvality a spolehlivosti statistických údajů a předcházení, potírání a odstranění nezákonného rybolovu.

Systém dokumentace úlovků Dissostichus spp.

Dovoz ledovek rodu Dissostichus (obecně známých jako ledovka) musí být doprovázen dokladem o úlovku, aby mohla být provedena kontrolní opatření CCAMLR (Úmluva o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě).

Požadavky na dovoz produktů z tuleňů

Pro komerční účely je zakázán dovoz kožešinových kůží mláďat tuleně grónského a mláďat tuleně kapusty a výrobků z nich. Dovoz některých specifických produktů tohoto druhu může být povolen, pokud splňují určité požadavky.

Kontrola nezákonného rybolovu

Dovoz některých produktů rybolovu je kontrolován za účelem předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (NNN)

Kontrola nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků

Dovoz nezákonně vytěženého dřeva a z něj získaných výrobků je zakázán.

Režim licencí FLEGT pro dovoz dřeva

Dovoz dřevařských výrobků vyvážených ze zemí uplatňujících tento nepovinný režim je zakázán, pokud se na zásilku nevztahuje licence FLEGT.

 

Kontrola výrobních a postprodukčních procesů za použití nebezpečných látek

Požadavky na uvádění baterií a akumulátorů na trh

Vzhledem k množství nebezpečných látek, které obsahují, a za účelem ochrany životního prostředí je uvádění některých baterií a akumulátorů na trh zakázáno.

Požadavky na uvádění elektrických a elektronických zařízení na trh

Používání některých nebezpečných látek je omezeno v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ) uváděných na trh EU. Výrobci a dovozci těchto výrobků nesou odpovědnost za nakládání s odpady, zejména za podporu opětovného použití, recyklace a dalších forem využití těchto odpadů.

Radioaktivní výrobky

Dovoz radioaktivních výrobků je přísně omezen v zájmu ochrany životního prostředí a veřejného zdraví před radioaktivním rizikem.

 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy