Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou

Obchodní pilíř dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou je prozatímně prováděn od 1. srpna 2013 s Hondurasem, Nikaraguou a Panamou, od 1. října 2013 s Kostarickou republikou a Salvadorem a od 1. prosince 2013 s Guatemalou. Snižuje celní sazby a zvyšuje účinnost celních režimů.

Dohoda v kostce

Šest středoamerických zemí, které jsou stranami této dohody, je

Úplné znění a přílohy dohody.

Přečtěte si konkrétní část dohody týkající se obchodu.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou

 • usnadňuje a zlevňuje dovoz a vývoz do Střední Ameriky pro obchodníky z EU.
 • odstraňuje většinu dovozních cel a zlepšuje přístup na trhy veřejných zakázek a investic.
 • vytváří předvídatelnější prostředí pro obchod ve Střední Americe s mechanismem zprostředkování pro necelní překážky a dvoustranným mechanismem pro urovnávání sporů

 

Obchodní vztahy mezi EU a Střední Amerikou

EU a Střední Amerika již dlouhou dobu udržují úzké a komplexní vztahy. Jako vývozce nebo dovozce z EU můžete využít vztahů mezi oběma regiony ve prospěch vašeho podnikání.

Nejvýznamnějšími dovozy ze Střední Ameriky jsou potraviny jako ovoce (např. banány, ananas), cukr, živočišné nebo rostlinné tuky a oleje (zejména palmový olej), kávové nápoje a zdravotnické nástroje.

Pokud jde o vývoz z EU do Střední Ameriky, mezi významné skupiny výrobků patří farmaceutické výrobky, stroje a zařízení, jakož i dopravní prostředky.

Sazby

Průmyslové zboží a rybolov

Věděli jste, že dohoda o přidružení z velké části odstraňuje téměř všechna cla na vyrobené produkty a rybolov?

 • vstupem dohody v platnost zrušila EU 99 % celních položek týkajících se průmyslových výrobků a rybolovu.
 • Střední Amerika souhlasila s tím, že do roku 2025 poskytne bezcelní přístup pro všechny průmyslové výrobky a rybolov.

Zemědělské zboží

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Střední Amerikou odstranila většinu cel na zemědělské produkty a ponechala pouze cla na „citlivé oblasti“. Proto

 • EU souhlasila s odstraněním cel u 73 % svých zemědělských celních položek, což odpovídá přibližně 64 % dovozu zemědělských produktů ze Střední Ameriky. Mezi zboží, které může vstoupit do EU bez cla, patří káva, garnáti, ananasy a melouny. Klíčové produkty, jako je cukr a rum, mohou rovněž vstupovat do EU v rámci bezcelních kvót. 
 • Střední Amerika zrušila cla u 67 % svých zemědělských celních položek a pokrývala přibližně 62 % dovozu zemědělských produktů z EU. Například dovoz evropských whiskey do středoamerických zemí, které jsou stranami dohody, byl zcela liberalizován.

 

Před vývozem

Pravidla původu

Tento oddíl zavádí hlavní pravidla původu a postupy týkající se původu v rámci obchodní dohody.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste novým tématem, najdete úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v příloze II týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou.

Je můj produkt „původní“ podle dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou?

Aby mohl váš produkt získat nižší nebo nulovou preferenční sazbu podle dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou, musí pocházet z EU nebo ze Střední Ameriky.

Produkt pochází z EU nebo ze Střední Ameriky, pokud

 • zcela získané v EU nebo ve Střední Americe
 • Vyrobené v EU nebo ve Střední Americe za použití nepůvodních materiálů, pokud byly tyto materiály dostatečně opracovány nebo zpracovány v souladu s pravidly pro jednotlivé produkty stanovenými v dodatku 2. Viz také dodatek 1 „Úvodní poznámky“ k pravidlům původu pro jednotlivé produkty. 
  Pro některé výrobky existují určitá alternativní pravidla pro konkrétní výrobky - viz dodatek 2A.

 

Příklady hlavních typů pravidel vázaných na konkrétní výrobky v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidání hodnoty - hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení - výrobní proces má za následek změnu sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt - například výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace - vyžaduje se specifický výrobní postup, například spřádání vláken do příze - tato pravidla se většinou používají v textilním oděvu a chemickém průmyslu

 

Zvláštní pravidla pro váš výrobek naleznete na stránkách My Trade Assistant.

Tipy a pomůcky ke splnění specifických pravidel pro jednotlivé produkty

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Odchylka

 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle zvláštního pravidla pro daný produkt obvykle zakázány, až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximálního prahu hodnoty nepůvodních materiálů uvedených v pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol HS 50 až 63, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 6 v dodatku 1 „Úvodní poznámky“ k pravidlům původu produktu

Kumulace

Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou rovněž umožňuje

 • dvoustranná kumulace, materiály pocházející ze signatářské země Střední Ameriky lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu.
 • diagonální kumulace: materiály pocházející z Bolívie, Kolumbie, Ekvádoru, Peru nebo Venezuely mohou být považovány za materiály pocházející ze Střední Ameriky, jsou-li splněny určité podmínky.
 • kromě toho lze na žádost středoamerických zemí nebo EU povolit diagonální kumulaci materiálů pocházejících z Mexika, Jižní Ameriky nebo karibské země, pokud jsou splněny určité podmínky.

Další požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v protokolu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do signatářské země Střední Ameriky (a naopak) bez dalšího zpracování ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi je povoleno, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem a nejsou předmětem jiných operací než

 • vykládka
 • opětovné načítání
 • jakákoli operace určená k jejich uchování v dobrém stavu

Budete muset celním orgánům dovážející země předložit doklady o přímé přepravě.

Navracení cla

Podle dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou je možné získat náhradu za cla dříve zaplacená z nepůvodních materiálů použitých k výrobě zboží, které je vyváženo v rámci preferenční celní sazby.

Postupy stanovení původu

Chcete-li uplatnit preferenční sazebník, budete muset dodržovat postupy týkající se původu zboží a nechat si ověřit svou pohledávku celními orgány země, do níž vaše zboží dovážíte. Postupy jsou stanoveny v hlavě IV o prokazování původu a v hlavě V o ujednáních o správní spolupráci.

Jak uplatňovat preferenční sazbu?

Aby mohli dovozci využívat preferenční sazby, musí předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být buď

 • průvodní osvědčení EUR.1
 • prohlášení o původu

Doklad o původu se nepožaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje

 • 500 EUR pro malé balíčky
 • 1200 EUR za osobní zavazadla

Doklad o původu je platný po dobu dvanácti měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1

 • průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány země vývozu.
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.
 • Dodatek 3 obsahuje vzor osvědčení EUR.1 a pokyny, jak jej vyplnit.

Prohlášení o původu

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo z jedné ze zemí Střední Ameriky, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může být vyhotoveno:

 • schválený vývozce
 • kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota produktů nepřesahuje 6000 EUR.
Schválení vývozci
 • vývozci podle této dohody mohou požádat své celní orgány o povolení vyhotovovat prohlášení o původu pro produkty jakékoli hodnoty.
 • celní orgány mohou odejmout status schváleného vývozce v případě zneužití
Jak učinit prohlášení o původu?
 • Vývozce by měl na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním identifikujícím produkt natisknout, otiskem razítka nebo vytisknout následující prohlášení (dodatek 4)
  • „Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní [nebo příslušné vládní] povolení č...., prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.“
 • znění prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli z úředních jazyků EU.
 • prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni za předpokladu, že se celním orgánům vaší země písemně zavážete, že přijímáte plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.
 • prohlášení o původu může vývozce vyhotovit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu, pokud je předloženo v zemi dovozu nejpozději dva roky po dovozu produktů, jichž se prohlášení týká.
 • při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány (návštěvy dovážející strany vývozci nejsou povoleny)

Po ukončení ověření určí orgány vyvážející strany původ a informují o výsledcích orgány dovážející strany.

Požadavky na výrobek 

Technická pravidla a požadavky

Technická pravidla definují zvláštní vlastnosti, které by výrobek měl mít, jako je návrh, označování, označování, balení, funkčnost nebo účinnost, a jsou navrženy například za účelem ochrany lidského zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí. Splnění různých požadavků na různých trzích však může být pro obchodníky nákladné.

Podle dohody o přidružení EU a země Střední Ameriky spolupracují v oblasti dozoru nad trhem, vypracovávání technických předpisů, stanovování norem a zavádění posuzování shody. Všechny strany usilují o transparentnost a zveřejňují všechny technické předpisy. Nejdůležitější je, že strany usilují o vypracování harmonizovaných předpisů a norem v rámci každého regionu s cílem usnadnit volný pohyb zboží. 

Honduras - kontakty pro technické požadavky

Nikaragua - kontakty pro technické požadavky

Panama - kontakty pro technické požadavky

Kostarika - kontakty pro technické požadavky

Salvador - kontakty pro technické požadavky

Guatemala - kontakty pro technické požadavky

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost (SPS)

Kapitola 5 o sanitárních a fytosanitárních opatřeních (SPS) znovu potvrzuje práva a povinnosti stran podle Dohody WTO o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření a zároveň stanoví WTO - a procesní opatření na podporu účinného provádění. Podrobná procesní a výkladová opatření jsou uvedena v příloze VII Požadavky a ustanovení pro schvalování zařízení pro produkty živočišného původu a v příloze VIII Pokyny pro provádění ověřování.

Dohoda rovněž stanoví, že podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky bude řešit veškeré problémy, které by mohly v této oblasti nastat, jakož i sledovat a monitorovat sanitární a fytosanitární opatření prováděná všemi stranami této dohody.

Byla dohodnuta další zlepšení, např. v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Ty pomohou budovat kapacity ve středoamerických zemích, a usnadní tak jejich přístup na trh.

Honduras - kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS) 

Nikaragua - kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky

Panama - kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky

Kostarika - kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky

Salvador - kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky

Guatemala - kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky (SPS)

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážky mezinárodního obchodu, a mohou tedy představovat značnou zátěž pro vás jako vývozce.

 

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit.
 • oznamte, co zastavujete svůj vývoz do Střední Ameriky prostřednictvím on-line formuláře, poté EU provede analýzu vaší situace a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Doklady a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Pokyny pro jednotlivé kroky popisují různé druhy dokladů, které byste měli připravit na celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • Obchodní faktura (konzultujte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v My Trade Assistant)
 • seznam balení
 • Dovozní licence pro některé druhy zboží
 • Osvědčení prokazující, že váš výrobek je v souladu s povinnými předpisy týkajícími se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • Doklad o původu — prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

Podrobné informace o tom, jaké doklady musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, navštivte můj obchodní asistent.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů pro uplatnění preferenčních sazeb, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány, viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celních postupech při dovozu a vývozu obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda mezi EU a Střední Amerikou stanoví přísnější práva duševního vlastnictví pro vás při dovozu a/nebo vývozu vašich výrobků do Střední Ameriky.

Příloha XVII a příloha XVIII dohody o volném obchodu mezi EU a Střední Amerikou znovu potvrzují závazky stran dohody TRIPS a Úmluvy o biologické rozmanitosti a poskytují jim jak národní zacházení, tak zacházení podle nejvyšších výhod. Jinými slovy, s vlastníky duševního vlastnictví nebude zacházeno méně příznivě než s vlastními státními příslušníky dané země nebo se státními příslušníky jakékoli jiné země.

Zeměpisná označení

Země Střední Ameriky změnily a přijaly nové právní předpisy s cílem začlenit regionální speciality a zeměpisná označení podobným způsobem jako EU. Jste-li výrobcem produktů se zeměpisným označením v EU, mohlo by vás zajímat, že více než 200 zeměpisných označení, jako je šampaňské, parmské šunky a skotská whisky, je rovněž na středoamerických trzích zvlášť chráněno.

Obchod službami

Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou zajišťuje, že můžete využít příležitostí na trhu Střední Ameriky. Tato dohoda otevírá trh se službami ve Střední Americe a poskytuje právní jistotu a předvídatelnost, které jako dodavatel služeb potřebujete pro obchod v těchto zemích. Kromě toho se s vámi zachází stejně jako s místními dodavateli.

Přeshraniční poskytování služeb

Pokud jste MSP, který nemá v úmyslu se fyzicky usadit ve Střední Americe, dohoda uvádí seznam všech odvětví, na jejichž liberalizaci se EU a Střední Amerika dohodly a které naleznete v příloze XI Seznamy závazků v oblasti přeshraničního poskytování služeb.

Další informace o přeshraničním poskytování služeb naleznete v kapitole 3 Přeshraniční poskytování služeb v hlavě III Usazování, obchod službami a elektronický obchod.

Více informací o odvětvích služeb, které jsou zahrnuty, je k dispozici na internetových stránkách GŘ TRADE (viz článek 170 a příloha XI dohody).

O založení podniku ve Střední Americe

V odvětvích, v nichž EU a země Střední Ameriky přijaly závazky týkající se přístupu na trh, se strany dohodly, že neomezí usazování podniků žádným z následujících způsobů (není-li v příloze Xuvedeno jinak):

 • omezení počtu podniků (ať už formou číselných kvót, prostřednictvím monopolů nebo výlučných práv, nebo požadováním testu ekonomické potřebnosti)
 • omezení celkové hodnoty transakcí nebo aktiv, která jsou povolena (buď formou číselných kvót, nebo požadováním testu ekonomické potřebnosti)
 • omezení celkového počtu operací povolených v dané zemi nebo omezení celkového množství produkce vyjádřeného určenými číselnými jednotkami (ve formě kvót nebo požadavku na provedení testu ekonomické potřebnosti)
 • omezení účasti zahraničního kapitálu, pokud jde o maximální procentní omezení držby akcií cizinci nebo celkové hodnoty jednotlivých nebo úhrnných zahraničních investic
 • opatření, která omezují nebo vyžadují zvláštní typy usazení (dceřiná společnost, pobočka, zastoupení) nebo společné podniky, jejichž prostřednictvím může investor druhé strany vykonávat hospodářskou činnost

Dočasný pobyt

Dohoda umožňuje vstup a dočasný pobyt na území EU a Střední Ameriky

 • klíčový personál
 • stážisti-absolventi
 • prodejci podnikatelských služeb

To se provádí v souladu s cílem, oblastí působnosti a pokrytím kapitoly o službách v rámci odvětví uvedených v přílohách X a XI. Proto

Jste-li investorem

 • Vaši vedoucí obchodní pracovníci, kteří jsou odpovědní za založení vašeho podniku, mohou pobývat v kterékoli ze zemí Střední Ameriky, které jsou stranami této dohody, po dobu devadesáti dnů během jakéhokoli období 12 měsíců.
 • vaši manažeři a specialisté, kteří jsou převedeni z vašich operací v EU na osoby ve Střední Americe, zde mohou zůstat po dobu až tří let, jakmile tam bude váš podnik usazen.
 • stážistům-absolventům, kteří jsou přeloženi z EU do zařízení ve Střední Americe, by měly být uděleny pobyty v délce až jednoho roku.

Pokud jste poskytovatelem přeshraničních služeb, umožní vám země EU a Střední Ameriky vstoupit na trh a pobývat na něm až 90 dní v roce a vyjednat prodej služeb.

Která odvětví jsou z liberalizace vyloučena?

Některá citlivá odvětví jsou podle této dohody z liberalizace vyloučena. Hlavní výjimky jsou následující:

 • všechny strany mají „obezřetnostní výjimku“ pro finanční služby, která
  • chrání investory, vkladatele, uživatele finančního trhu, pojistníky nebo osoby, vůči nimž poskytovatel finančních služeb dluží fiduciární povinnost
  • zachovává bezpečnost, spolehlivost, integritu nebo finanční odpovědnost poskytovatelů finančních služeb;
  • zajišťuje integritu a stabilitu finančního systému strany
 • Kostarika vylučuje soukromé retailové banky, které musí udržovat trvalý minimální zůstatek úvěru u státní banky nebo případně zřídit alespoň čtyři agentury nebo pobočky za účelem poskytování základních bankovních služeb ve vybraných regionech.
 • Salvador nezahrnuje venkovskou půdu, která nemusí být vlastněna zahraničními [právnickými] osobami, včetně pobočky zahraniční právnické osoby, a má požadavek státní příslušnosti ve výši 75 % (Středoamerických) pro pojišťovny a 50 % (Středoamerický) požadavek vlastnictví pro banky, pokud tyto finanční instituce nejsou schváleny mezinárodně uznávaným subjektem klasifikace rizik.
 • Guatemala neuvádí žádné výhrady.
 • Honduras vyžaduje, aby zahraniční pojišťovací instituce usazené v Hondurasu uložily nejméně 10 % minimálního kapitálu navrhované společnosti buď v Banco Central de Honduras, nebo investovaly výše uvedenou částku do státních cenných papírů. Zahraniční poskytovatelé finančních služeb musí zřídit korporace (sociedades anologickýnimas), pobočky nebo zastoupení.
 • Nikaragua si vyhrazuje právo poskytovat výhody poskytovatelům finančních služeb nebo veřejným subjektům (zcela nebo většinově vlastněným státem), které sledují cíle veřejné politiky poskytováním finančních služeb (mimo jiné) zemědělství, bydlení pro rodiny s nízkými příjmy nebo malým a středním podnikům. Vyhrazuje si rovněž právo přijmout či zachovat opatření vyžadující začlenění zahraničních poskytovatelů finančních služeb do Nikaraguy. Pojištění a zajištění vyžaduje právní subjektivitu založenou a s domicilem v Nikaragui ve formě veřejných korporací.
 • Panama vyžaduje alespoň 49 % vnitrostátní vlastnictví pojišťovacích makléřů

Veřejné zakázky

Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou vám otevírá řadu příležitostí k zadávání veřejných zakázek na celostátní, regionální a místní úrovni ve všech zemích, které jsou stranami dohody.

Nebude docházet k diskriminaci mezi zahraničními a místními společnostmi.

Hlava V a příloha XVI dohody stanoví obecné zásady a postupy, které jsou slučitelné s Dohodou WTO o vládních zakázkách.

Příloha XVI stanoví

 • zahrnuté subjekty veřejných zakázek a prahové hodnoty pro hodnotu zakázek, při jejichž překročení se ustanovení použijí
 • hlavní rysy postupu zadávání veřejných zakázek

Jedná se zejména o případy, kdy mají být nabídky zveřejňovány, požadavky na dokumentaci, zadávání zakázek a lhůty.

Honduras - kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Nikaragua - kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Panama - kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Kostarika - kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Salvador - kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Guatemala - kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Odkazy, kontakty a dokumenty

Kolumbie

Vnitrostátní instituce - Honduras

Centrální Americká banka pro hospodářskou integraci (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel: +504 22402243

Fax: +504 22402231

Zástupce Ředitelství pro celní příjmy při ministerstvu financí

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, brente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel: +504 32795394, +504 32799830

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení - Honduras

Delegace Evropské unie v Hondurasu

Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave - 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Tel: +504 2239 99 91

Fax: +504 2239 99 94

E-mail: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Velvyslanectví Hondurasu v Belgickém království a mise Hondurasu při Evropské unii

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIE

Tel: +32 27340000

E-mail: info@hondurasembassy.be

Sdružení zón volného obchodu Hondurasu

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

Box 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Tel: +504 25542772, +50425542776

Fax: +504 25163092, +504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky - Honduras

Ministerstvo financí (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

3 rdpatro, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel: +504 22228702

Fax: +504 22201705

Honduraský institut pro prevenci alkoholismu, drogové závislosti a medikace (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa No. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel: +504 22394488

Vládní komunitní centrum pod Generálním ředitelstvím pro zahraniční politiku, které je pověřeno ministerstvem zahraničních věcí

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores Exteriores

EN la proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel: +504 2341942, +504 2341962, +504 2345411

Fax: +504 2341678

Honduraská agentura pro civilní letectví (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel: +504 22340263

Středisko pro studie a kontrolu kontaminujících látek (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel: +504 2390194, +504 2311006, +504 2326317

Fax: +504 2390954

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky (SPS) - Honduras

National Service for Agricultural Health (SENASA) při ministerstvu zemědělství a živočišné výroby

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel: +504 22326213, +504 22397089, +504 22397067

Fax: +504 22310786

Ministerstvo energetiky, přírodních zdrojů, životního prostředí a dolů

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel: +504 22321386, +504 2322011, +504 2394298, +504 22398161, +504 32193635

Kontakty pro veřejné zakázky - Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel: +504 2230 7000

E-mail: info.oncae@scgg.gob.hn

Internet: http://www.honducompras.gob.hn/

Státní agentura pro zadávání veřejných zakázek (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación a ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel: +504 22306562, +504 22305268, +504 22308203

Internet: http://www.oncae.gob.hn/

Nikaragua

Vnitrostátní instituce - Nikaragua

Nikaragujská centrální banka

Banco Central de Nikaragua

Km. 7 carretera sur, 100 metros al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Tel: +505 2255-7171

Fax: +505 22650495

E-mail: oaip@bcn.gob.ni

Internetové stránky: https://www.bcn.gob.ni/

Nikaragujský celní orgán (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DA)

10MA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Tel: +505 22482642, +505 22495699, +505 22494259, +505 22483418, +505 86411074

Zastoupení, obchodní komory, obchodní sdružení - Nikaragua

Delegace Evropské unie v Nikaragui a ve Středoamerickém integračním systému (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Tel: +505 22704499

Fax: +505 22809569

E-mail: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Velvyslanectví Nikaragujské republiky v Belgii

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Brusel, BELGIE

Tel: +32 2 375 65 00, +32 2 375 64 34

Fax: +32 2 375 71 88

E-mail: sky77706@skynet.be

Národní komise pro zóny volného obchodu (CNZF)

Oblast Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel: +505 22631530

Fax: +505 22334144

Generální ředitelství celních služeb (DGA) přidělené ministerstvu financí a veřejných úvěrů (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel: +505 2482642, +505 2495699, +505 2494259, +505 2493418, +505 2482643, +505 2495693, +505 2482736, +505 2485728

Centrální Americká banka pro hospodářskou integraci (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tel: +504 2402243

Fax: +504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky - Nikaragua

Ředitelství pro normalizaci a metrologii (DNM) Ministerstva pro podporu, průmysl a obchod (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Tel: +505 22489300, ext 2276

Fax: +505 22489300, ext 2228

Interinstitucionální komise pro uplatňování Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, skladování a použití chemických zbraní a jejich ničení při ministerstvu obrany

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 Cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Tel: +505 2285001, +505 2855003

Fax: +505 2286960

Nikaragujský institut civilního letectví (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Tel: +505 22768580, +505 22768586

Fax: +505 22768588

Ministerstvo dopravy a infrastruktury (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Tel: +505 22225111, +505 22225955, +505 22225109, +505 22222785, +505 22227515

Generální ředitelství pro kvalitu životního prostředí při ministerstvu životního prostředí a přírodních zdrojů (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel: +505 22331112, +505 22631994, +505 22331916

Fax: +505 22631274

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky (SPS) - Nikaragua

Ústav pro zemědělskou ochranu a zdraví (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel: +505 22783418, +505 22981330, +505 22981331, +505 22981349

Oblast pro certifikaci osiva, Odbor osiva, Ředitelství pro zdraví rostlin a osiva, Institut pro zemědělskou ochranu a zdraví

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel: +505 22783418, +50522981330, +50522981331, +50522981349

Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel: +505 22331112, +505 22631994, +505 22331916

Fax: +505 22631274

Ředitelství pro revizi, hodnocení a registraci v rámci Národní komise pro registraci a kontrolu toxických látek

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Tel: +505 22282002, ext 11 nebo 12

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek - Nikaragua

NIKARAGUA-COMPRA

Tel: +505 22441290, +505 22492795, +505 22494752, +505 22494753

Internet: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-mail: Mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni.

Ministerstvo financí - Úřad pro zadávání veřejných zakázek

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Tel: +505 2222-7231

Internet: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Uganda

Vnitrostátní instituce - Panama

Panamská národní banka

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel: +507 5052612

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení - Panama

Delegace Evropské unie v Panamě

Bella Vista, Calle 53 Marbella, World Trade Center, podlaží 14, Panama City, PANAMA

Tel: +507 2653223

Fax: +507 2653239

E-mail: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Velvyslanectví Panamy v Belgickém království, Lucemburském velkovévodství a mise při Evropské unii

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Brusel, BELGIE

Tel: +32 2 649 0729

Fax: +32 2 648 9216

E-mail: info@embpanamabxl.be

Internetové stránky: http://www.embpanamabxl.be/

Generální ředitelství svobodných pásem pod Národním ředitelstvím pro podporu investic, náměstek ministerstva zahraničního obchodu, ministerstvo obchodu a průmyslu (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, sektor El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel: +507 5600600, +507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky - Panama

Ministerstvo zdravotnictví (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Nemocnice Antiguo Gorgas, Edificio č. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel: +507 5129100, +507 5129265, +507 5234946

Odbor pro nebezpečné odpady a chemické látky, odbor pro environmentální zdraví ministerstva zdravotnictví (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Nemocnice v Antiguu Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel: +507 5129131, +507 5129200

Fax: +507 5129353

Odbor pro environmentální zdraví a nerizikový odpad, odbor pro environmentální zdraví, ministerstvo zdravotnictví (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Nemocnice v Antiguu Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel: +507 5129131, +507 5129200

Fax: +507 5129353

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky - Panama

Národní ředitelství pro zdraví zvířat, ministerstvo pro rozvoj zemědělství (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel: +507 2662303, +507 2660323

Odbor pro analýzu rizik škodlivých organismů a rostlinolékařské požadavky, Národní ředitelství rostlinolékařské péče (DNSV), Ministerstvo zemědělského rozvoje (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel: +507 2200733, +507 2207979

Fax: +507 2207979, +507 2207981

Národní ředitelství rostlinolékařské péče (DNSV), Ministerstvo pro rozvoj zemědělství (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel: +507 2200733, +507 2207979

Fax: +507 2207979, +507 2207981

Department of Biodiversity and Wildlife under the Ministry of Environment (Ministerstvo pro biologickou rozmanitost a volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny, ministerstvo životního prostředí)

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel: +507 5000822, +507 5000855, ext 6877

Fax: +507 5000839

Odbor pro nebezpečné odpady a chemické látky, odbor pro environmentální zdraví ministerstva zdravotnictví (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Nemocnice v Antiguu Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel: +507 5129131, +507 5129200

Fax: +507 5129353

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek - Panama

Panama-Compra

Tel: +507 5151555

Internet: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Národní úřad pro zadávání veřejných zakázek (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel: +507 5151511, +507 5151510

E-mail: info@dgcp.gob.pa

Internet: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Kostarika

Vnitrostátní instituce - Kostarika

Kostarická centrální banka

Banco Central de Costa Rica

Av. střed y 1, voláky 2 y 4, San José, COSTA RICA

Tel: +506 22433333

Internet: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Celní úřad Kostarika

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Tel: +506 25229390

Fax: +506 25229426

Generální ředitelství pro daně, ministerstvo financí

Dirección General de tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Tel: +506 25470000, +506 25470001

Národní rejstřík

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523-2010, CR-San José, COSTA RICA

Tel: +506 22020800, +506 22020777

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení - Kostarika

Delegace Evropské unie v Kostarice

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836-1007, San José, COSTA RICA

Tel: +506 22832959

Fax: +506 22832960

E-mail: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Velvyslanectví Kostariky v Belgickém království, Lucemburské velkovévodství a mise při Evropské unii

489 Avenue Louise, 1050 Brusel, BELGIE

Tel: +32 26405541

Fax: +32 26483192

E-mail: info@costaricaembassy.be

Foreign Trade Corporation of Costa Rica (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278-1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Tel: +506 22994700, 800 77626637

Fax: +506 22335755

Jednotný portál pro zahraniční obchod (VUCE), Generální ředitelství cel (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Kostarika

Tel: +506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky - Kostarika

Costa Rican Institute for Technical Standards (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metros norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004-1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel: +506 22834522

Fax: +506 22834831

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerio de Salud;

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123-1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel: +506 22230333, ext 327 nebo 329, +506 22336922

Fax: +506 22577827

Odbor kontroly zbraní a výbušnin pod Generálním ředitelstvím pro vyzbrojování při ministerstvu veřejné bezpečnosti

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Tel: +506 25864500

Ředitelství řízení kvality životního prostředí (DIGECA) přidělené Ministerstvu životního prostředí a energetiky (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, č. 935 Costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Tel: +506 22583272, +506 22571839, +506 22532596

Fax: +506 22582820

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky (SPS) - Kostarika

Národní úřad pro zdraví zvířat (SENASA), ministerstvo zemědělství a chovu zvířat (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3-3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Tel: +506 22608300, +506 25871600

Fax: +506 22608301

Národní rostlinolékařská služba (SFE), ministerstvo zemědělství a chovu zvířat (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel: +506 25493400

Fax: +506 25493599

Oddělení pro živé modifikované organismy Ministerstva biotechnologií v rámci National Phytosanitary Service (SFE), ministerstvo zemědělství a chovu zvířat (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel: +506 25492522, +506 25493522

Fax: +506 25493599

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek - Kostarika

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Internet: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tel: +506 22561500

E-mail: consultas@gobierno-digital.go.cr

Salvador

Vnitrostátní instituce - Salvador

Středoamerická banka pro hospodářskou integraci (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma No.130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Tel: +503 22676100

Fax: +503 22676130

Generální ředitelství cel (DGA)

Dirección General de Aduanas (DAG)

Ministerio de Hacienda, Panamerická dálnice Km. 11.5. San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel: +503 22445000, +503 22443000

Fax: +503 22447201

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení - Salvador

Delegace Evropské unie v Salvadoru

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01 298, EL SALVADOR

Tel: +503 22432424

Fax: +503 22432525

E-mail: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

Salvadorské velvyslanectví v Belgii

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Brusel, BELGIE

Tel: +32 2 733 04 85, +32 2 735 32 66

Fax: +32 2 732 65 74

E-mail: embajadabruselas@rree.gob.sv

Ministerstvo financí

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel: +503 22443000, +503 22373000

Jednotný portál pro zahraniční obchod (VUCE), středisko Centrální rezervní banky pro dovoz a zpracování vývozu

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de Salvador

Alameda Juan Pablo II, podnikatel 15 a 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel: +503 22818085, +503 22818539, +503 22818131, +503 22818089, +503 22818754, +503 22818514

Fax: +503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky - Salvador

Národní rada pro kvalitu (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, Costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel: +503 25905300

Internet: http://www.cnc.gob.sv/

Ministerstvo národní obrany (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel: +503 22500100, +503 22500134

Ředitelství uhlovodíků a dolů (DHM), ministerstvo hospodářství (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel: +503 25905200, +503 25905210, +503 25905221

 

Úřad pro civilní letectví (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel: +503 25654400, +503 25654553

Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel: +503 21326276

Fax: +503 21329429

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky - Salvador

Division for Veterinary Services, General Livestock Directorate (DGG), Ministerstvo zemědělství a živočišné výroby (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (GŘ G), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel: +503 22020879, +503 22101763

General Plant Health Directorate (DGSV), Ministerstvo zemědělství a živočišné výroby (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Konečné znění1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tel: +503 22101747, +503 22101700

Fax: +503 22101920

Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel: +503 21329407, +503 21329697

Fax: +503 22679317, +503 22679326

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek - Salvador

Comprasal

Tel: +503 22443171

E-mail: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Internet: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Ministerstvo financí

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tel: +503 2244-3171

Guatemala,

Vnitrostátní instituce - Guatemala

Guatemalská centrální banka

Banco de Guatemala

7a. AV. 22-01, zona 1, GUATEMALA

Tel: +502 24296000, +502 24856000, +502 23906000, +502 23072200

Fax: +502 24296086, +502 24856041

Internet: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení - Guatemala

Delegace Evropské unie v Guatemale

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5-55 zona 14 Torre II, Nivel 17, město Guatemala C.A., GUATEMALA

Tel: +502 23005900

Fax: +502 23005900

E-mail: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Guatemalské velvyslanectví v Belgii

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Brusel, BELGIE

Tel: +32 2 345 90 47, +32 2 345 90 58

Fax: +32 2 344 64 99

E-mail: Embbelgica@minex.gob.gt.

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky - Guatemala

Guatemalan Standards Commission (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27-32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel: +502 22472654

Fax: +502 22472687

Guatemalský národní úřad pro zákaz chemických zbraní (ANGPAQ), ministerstvo zahraničních věcí

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4-17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel: +502 24100000

Fax: +502 23321172, +502 24100011

Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28-58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel: +502 24230500, +502 24232408

Ministerstvo hospodářství

Ministerio de Economía

8a Avenida 10-43, oblast 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel: +502 24120200

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky (SPS) - Guatemala

Ministerstvo zemědělství, živočišné výroby a výživy (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel: +502 24137000

Department of Epidemiological Surveillance and Risk Analysis of the Plant Health Directorate of the deputy Ministry of Agricultural Health and Regulations within the Ministry of Agriculture, Livestock and Food (MAGA) (Odbor epidemiologického dozoru a analýzy rizik ředitelství rostlinolékařské péče při ministerstvu zemědělství, živočišné výroby a výživy (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel: +502 24137000, +502 24137418, +502 24137420, +502 24137503

Oddělení pro normy a nařízení, ministerstvo zemědělství, živočišné výroby a výživy (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel: +502 24137000

Národní rada chráněných oblastí (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6-06, Zona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel: +502 24226700

Fax: +502 22534141

Odbor evidence zemědělských materiálů Ředitelství rostlinolékařské péče Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky Ministerstva zemědělství, živočišné výroby a výživy (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel: +502 24137000, +502 24137418, +502 24137420, +502 24137503

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek - Guatemala

GUATECOMPRAS

Tel: +502 23742872

E-mail: administradorgc@minfin.gob.gt

Internet: http://www.guatecompras.gt/

Generální ředitelství pro veřejné zakázky (DGAE)

 

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (GŘAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel: +502 23742872

Další odkazy

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy