Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou

Obchodní pilíř dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou se prozatímně uplatňuje od 1. srpna 2013 s Hondurasem, Nikaraguou a Panamou, od 1. října 2013 s Kostarikou a Salvadorem a od 1. prosince 2013 s Guatemalou. Snižuje cla a zvyšuje účinnost celních režimů.

Dohoda v kostce

Šesti středoamerickými zeměmi, které jsou smluvními stranami této dohody, jsou

Úplné znění a přílohy dohody.

Přečtěte si konkrétní část dohody týkající se obchodu.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou

 • pro obchodníky z EU je snazší a levnější dovážet ze Střední Ameriky a vyvážet do ní
 • odstraňuje většinu dovozních cel a zlepšuje přístup k veřejným zakázkám a investičním trhům.
 • vytváří předvídatelnější prostředí pro obchod ve Střední Americe s mediačním mechanismem pro necelní překážky a dvoustranným mechanismem pro řešení sporů

 

Obchodní vztahy mezi EU a Střední Amerikou

EU a Střední Amerika udržují úzké a komplexní vztahy po dlouhou dobu. Jako vývozce nebo dovozce z EU můžete využít vztahů mezi oběma regiony ve prospěch vašeho podnikání.

Nejvýznamnějšími dovozy ze Střední Ameriky jsou potraviny, jako jsou ovoce (např. banány, ananasy), cukr, živočišné nebo rostlinné tuky a oleje (zejména palmový olej), kávové nápoje a lékařské nástroje.

Pokud jde o vývoz z EU do Střední Ameriky, významné skupiny výrobků zahrnují farmaceutické výrobky, stroje a přístroje, jakož i dopravní zařízení.

Tarify

Průmyslové zboží a rybolov

Věděli jste, že dohoda o přidružení z velké části odstraňuje téměř všechna cla na zpracované výrobky a rybolov?

 • po vstupu dohody v platnost zrušila EU 99 % svých celních položek týkajících se průmyslových výrobků a rybolovu.
 • Střední Amerika se dohodla, že do roku 2025 umožní bezcelní přístup ke všem průmyslovým výrobkům a rybolovu.

Zemědělské zboží

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Střední Amerikou odstranila většinu cel na zemědělské produkty a ponechala pouze cla na „citlivé oblasti“. Proto

 • EU se dohodla na zrušení cel u 73 % svých zemědělských celních položek, které odpovídají přibližně 64 % dovozu zemědělských produktů ze Střední Ameriky. Mezi výrobky, které mohou vstoupit do EU bezcelně, patří káva, krevety, ananasy a melouny. Klíčové produkty, jako je cukr a rum, mohou rovněž vstoupit do EU v rámci bezcelních kvót.
 • Střední Amerika odstranila cla u 67 % svých zemědělských celních položek, které pokrývají přibližně 62 % dovozu zemědělských produktů z EU. Například dovoz evropských whiskey do zemí Střední Ameriky, které jsou stranami dohody, byl zcela liberalizován.

 

Před vývozem

Pravidla původu

 

Aby měl váš produkt nárok na preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA)“ ( Můj obchodní asistent), abyste posoudili, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „hospodářskou státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste pro toto téma novinkou, najděte úvod k hlavním pojmům v oddíle Zboží.

Pravidla původu

Kde najdu pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v příloze II dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou, která se týká definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce.

Je můj produkt „pochází“ podle dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou?

Aby váš produkt mohl využít nižší nebo nulové preferenční celní sazby podle dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou, musí pocházet z EU nebo ze Střední Ameriky.

Produkt pochází z EU nebo ze Střední Ameriky, pokud je

 • zcela získané v EU nebo Střední Americe
 • vyrobené v EU nebo Střední Americe za použití nepůvodních materiálů, pokud byly tyto materiály dostatečně opracovány nebo zpracovány v souladu se zvláštními pravidly pro daný produkt stanovenými v dodatku 2. Viz rovněž dodatek 1 „Úvodní poznámky“ ke specifickým pravidlům původu produktu.
  Pro některé výrobky existují některá alternativní pravidla specifická pro jednotlivé výrobky – viz dodatek 2A.

Příklady hlavních typů pravidel specifických pro jednotlivé výrobky v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – tato pravidla se většinou používají v textilním oděvním a chemickém průmyslu.

Tipy a triky, které mají být v souladu s pravidly pro konkrétní výrobky

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Tolerance

 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci používat nepůvodní materiály, které jsou obvykle zakázány zvláštním pravidlem pro daný produkt, až do výše 10 % ceny produktu ze závodu
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximální prahové hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve specifických pravidlech pro produkt.
 • specifické tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 HS, které jsou uvedeny v poznámkách 5 až 6 dodatku 1 „Úvodní poznámky“ ke specifickým pravidlům původu produktu.

Kumulace podpor

Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou rovněž umožňuje

 • dvoustranná kumulace, materiály pocházející ze signatářské země Střední Ameriky lze započítat jako materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu.
 • diagonální kumulaci, materiály pocházející z Bolívie, Kolumbie, Ekvádoru, Peru nebo Venezuely lze považovat za materiály pocházející ze Střední Ameriky, jsou-li použity k výrobě produktu, jsou-li splněny určité podmínky.
 • kromě toho lze na žádost země Střední Ameriky nebo EU udělit diagonální kumulaci pro materiály pocházející ze zemí Mexika, Jižní Ameriky nebo Karibiku za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky.

Další požadavky

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní příslušné požadavky uvedené v protokolu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do signatářské země Střední Ameriky (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi je povolena, pokud produkty zůstávají pod dohledem celních orgánů a nejsou podrobeny jiným operacím než

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakákoli operace určená k jejich uchování v dobrém stavu

Budete muset předložit důkaz o přímé přepravě celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

Podle dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou je možné získat náhradu cla zaplaceného dříve z nepůvodních materiálů použitých k výrobě zboží, které je vyváženo v rámci preferenční celní sazby.

Postupy stanovení původu

Chcete-li požádat o preferenční sazebník, budete muset dodržet postupy původu a nechat vaši žádost ověřit celními orgány země, do které vaše zboží dovážíte. Postupy jsou stanoveny v hlavě IV o důkazu původu a v hlavě V o opatřeních pro správní spolupráci.

Jak žádat o preferenční sazbu?

Aby mohli dovozci využívat preferenční sazby, musí předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být buď

 • průvodní osvědčení EUR.1
 • prohlášení o původu

Doklad o původu se nevyžaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje

 • 500 EUR u malých balení
 • 1 200 EUR za osobní zavazadla

Doklad o původu je platný po dobu dvanácti měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1

 • průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány země vývozu.
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.
 • Dodatek 3 obsahuje vzor osvědčení EUR.1 a pokyny, jak jej vyplnit.

Prohlášení o původu

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich výrobek pochází z EU nebo jedné ze zemí Střední Ameriky, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může vyhotovit:

 • schválený vývozce
 • kterýkoli vývozce, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje 6 000 EUR.
Schválení vývozci
 • vývozci podle této dohody mohou požádat své celní orgány o povolení vyhotovovat prohlášení o původu pro produkty jakékoli hodnoty.
 • celní orgány mohou odejmout status schváleného vývozce v případě zneužití
Jak učinit prohlášení o původu?
 • vývozce by měl na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním styku s identifikací produktu napsat, razítkem nebo tisknout toto prohlášení (dodatek 4)
  • „Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní [nebo příslušné vládní] povolení č. ...), prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty preferenčního původu.“
 • znění prohlášení o původu lze vyhotovit v kterémkoli z úředních jazyků EU.
 • prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od této povinnosti osvobozeni za předpokladu, že se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za veškerá prohlášení, která vás identifikují.
 • prohlášení o původu může vývozce vyhotovit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu za podmínky, že je předloženo v zemi dovozu nejpozději dva roky po dovozu produktů, jichž se týká.
 • při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány (návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny)

Jakmile je ověření ukončeno, orgány vyvážející strany určí původ a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

Technická pravidla definují specifické vlastnosti, které by výrobek měl mít, jako je design, označování, označování, balení, funkčnost nebo výkonnost, a jsou navrženy například za účelem ochrany lidského zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí. Pro obchodníky však může být nákladné dodržovat různé požadavky na různých trzích.

V rámci dohody o přidružení EU a středoamerické země spolupracují na dozoru nad trhem, vypracovávají technické předpisy, stanovují normy a zavádějí posuzování shody. Všechny strany se zavázaly k transparentnosti a zveřejňování všech technických předpisů. Nejdůležitější je, že strany usilují o vypracování harmonizovaných předpisů a norem v každém regionu s cílem usnadnit volný pohyb zboží.

Honduras – kontakty týkající se technických požadavků

Nikaragua – kontakty týkající se technických požadavků

Panama – kontakty týkající se technických požadavků

Kostarika – kontakty na technické požadavky

Salvador – kontakty týkající se technických požadavků

Guatemala – kontakty týkající se technických požadavků

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

Kapitola 5 o sanitárních a fytosanitárních opatřeních znovu potvrzuje práva a povinnosti stran podle Dohody WTO o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření a zároveň poskytuje WTO – a procesní opatření na podporu účinného provádění. Podrobná procedurální a interpretační opatření jsou uvedena v příloze VII Požadavky a ustanovení pro schvalování zařízení pro produkty živočišného původu a v příloze VIII Pokyny pro provádění ověřování.

Dohoda rovněž stanoví, že podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky bude řešit veškeré problémy, které by v této oblasti mohly vzniknout, a sledovat a monitorovat sanitární a fytosanitární opatření prováděná všemi stranami této dohody.

Byla dohodnuta další zlepšení, např. v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Ty pomohou vybudovat kapacity ve středoamerických zemích, a tím jim usnadní přístup na trh.

Honduras – kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky

Nikaragua – kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky

Panama – kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky

Kostarika – kontaktní osoby pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Salvador – kontaktní osoby pro sanitární a fytosanitární požadavky

Guatemala – kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, někdy mohou působit jako překážky mezinárodního obchodu, a mohou tak pro vás jako vývozce představovat značnou zátěž.

 

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit.
 • napište, co váš vývoz do Střední Ameriky zastavujete, pomocí on-line formuláře, poté EU provede analýzu vaší situace a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Pokyny krok za krokem popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (uveďte zvláštní požadavky týkající se formy a obsahu v mém obchodním asistentovi)
 • seznam balení
 • dovozní licence pro určité zboží
 • osvědčení prokazující, že váš výrobek splňuje povinné předpisy týkající se výrobků, jako jsou zdravotní a bezpečnostní požadavky, označování a balení
 • doklad o původu – prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

Podrobné informace o tom, které dokumenty musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na Můj obchodní asistent.

Postupy pro prokazování a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů pro uplatnění preferenčních celních sazeb, a pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány naleznete v oddíle o pravidlech původu.

Informace o celních postupech při dovozu a vývozu obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda mezi EU a Střední Amerikou vám poskytuje silnější práva duševního vlastnictví k dovozu a/nebo vývozu vašich výrobků do Střední Ameriky.

Příloha XVII a příloha XVIII dohody o volném obchodu mezi EU a Střední Amerikou znovu potvrzují závazky stran dohody TRIPS a Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) a přiznávají jim jak národní zacházení, tak zacházení podle doložky nejvyšších výhod. Jinými slovy, s vlastníky duševního vlastnictví nebude zacházeno méně příznivě než s vlastními státními příslušníky dané země nebo se státními příslušníky kterékoli jiné země.

Zeměpisná označení

Středoamerické země pozměnily a přijaly nové právní předpisy s cílem začlenit regionální speciality a zeměpisná označení podobným způsobem jako EU. Pokud jste výrobcem produktů se zeměpisným označením v EU, mohlo by vás zajímat, že více než 200 zeměpisných označení, jako je šampaňská, parmská šunka a skotská whisky, je na středoamerických trzích rovněž chráněno.

Obchod službami

Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou zajišťuje, že můžete využít příležitostí na středoamerickém trhu. Tato dohoda otevírá středoamerický trh služeb a zajišťuje právní jistotu a předvídatelnost, které potřebujete jako dodavatel služeb k obchodování v těchto zemích. Kromě toho se s vámi zachází stejně jako s místními dodavateli.

Přeshraniční poskytování služeb

Pokud jste malým a středním podnikem, který nemá v úmyslu se fyzicky usadit ve Střední Americe, jsou v dohodě uvedena všechna odvětví, na jejichž liberalizaci se EU a Střední Amerika dohodly a které naleznete v příloze XI Seznam závazků týkajících se přeshraničního poskytování služeb.

Další informace o přeshraničním poskytování služeb naleznete v kapitole 3 Přeshraniční poskytování služeb v hlavě III Usazování, obchod službami a elektronický obchod.

Více informací o dotčených odvětvích služeb je k dispozici na internetových stránkách GŘ pro obchod (viz článek 170 a příloha XI dohody).

Založení podniku ve Střední Americe

V odvětvích, v nichž EU a země Střední Ameriky přijaly závazky týkající se přístupu na trh, se strany dohodly, že neomezí zakládání podniků žádným z následujících způsobů (není-li v příloze Xuvedeno jinak)

 • omezení počtu provozoven (ať už formou číselných kvót, prostřednictvím monopolů nebo výlučných práv nebo vyžadováním testu ekonomické potřebnosti)
 • omezení celkové hodnoty transakcí nebo aktiv, které jsou povoleny (buď formou číselných kvót, nebo vyžadováním testu ekonomické potřebnosti)
 • omezení celkového počtu operací, které jsou v dané zemi povoleny, nebo omezení celkového množství produkce vyjádřeného určenými číselnými jednotkami (ve formě kvót nebo vyžadováním testu ekonomické potřebnosti)
 • omezení účasti zahraničního kapitálu z hlediska maximálního procentního omezení držby akcií v zahraničí nebo celkové hodnoty jednotlivých nebo úhrnných zahraničních investic
 • opatření, která omezují nebo vyžadují zvláštní druhy usazování (dceřiný podnik, pobočka, zastoupení) nebo společné podniky, jejichž prostřednictvím může investor druhé strany vykonávat hospodářskou činnost

Dočasné pobyty

Dohoda umožňuje vstup a dočasný pobyt na území EU a Střední Ameriky:

 • klíčový personál
 • stážisti-absolventi
 • prodejci podnikatelských služeb

Děje se tak v souladu s cílem, rozsahem a rozsahem kapitoly o službách v mezích odvětví uvedených v přílohách X a XI. Proto

Jste-li investorem

 • vaši vedoucí pracovníci odpovědní za založení vaší provozovny mohou pobývat v kterékoli ze zemí Střední Ameriky, které jsou stranami této dohody, devadesát dnů během jakéhokoli dvanáctiměsíčního období.
 • vaši manažeři a specialisté, kteří jsou převedeni z vašich operací se sídlem v EU do zemí Střední Ameriky, mohou tam zůstat až tři roky, jakmile tam bude váš podnik založen.
 • stážistům-absolventům-absolventům, kteří jsou převedeni z EU do zařízení ve Střední Americe, by měl být povolen pobyt v délce nejvýše jednoho roku.

Jste-li poskytovatelem přeshraničních služeb, umožní vám země EU a Střední Ameriky vstupovat a pobývat až 90 dnů v roce, abyste mohli vyjednat prodej služeb.

Která odvětví jsou z liberalizace vyloučena?

Některá citlivá odvětví jsou podle této dohody z liberalizace vyloučena. Níže jsou uvedeny hlavní výjimky:

 • všechny strany mají „obezřetnostní výjimku“ pro finanční služby, která
  • chrání investory, vkladatele, uživatele finančního trhu, pojistníky nebo osoby, vůči nimž má poskytovatel finančních služeb fiduciární povinnost
  • zachovává bezpečnost, spolehlivost, integritu nebo finanční odpovědnost poskytovatelů finančních služeb
  • zajišťuje integritu a stabilitu finančního systému strany
 • Kostarika vylučuje soukromé retailové banky, které musí udržovat trvalou minimální úvěrovou bilanci u státní banky nebo případně zřídit alespoň čtyři agentury nebo pobočky, které budou poskytovat základní bankovní služby ve vybraných regionech.
 • Salvador vylučuje venkovskou půdu, kterou nesmí vlastnit zahraniční [právnické] osoby, včetně pobočky zahraniční právnické osoby, a která má 75 % státní příslušnost (Střední Amerika) pro pojišťovny a 50 % (středoamerický) požadavek na vlastnictví bank, pokud tyto finanční instituce neschválí mezinárodně uznaný subjekt pro klasifikaci rizik.
 • Guatemala neuvádí žádné výhrady.
 • Honduras vyžaduje, aby zahraniční pojišťovací instituce usazené v Hondurasu uložily alespoň 10 % minimálního kapitálu navrhované společnosti buď v Banco Central de Honduras, nebo aby výše uvedenou částku investovaly do státních cenných papírů. Zahraniční poskytovatelé finančních služeb se musí usadit jako korporace (sociedades anoφnimas), jako pobočky nebo jako zastoupení.
 • Nikaragua si vyhrazuje právo poskytovat výhody dodavatelům finančních služeb nebo veřejným subjektům (v plném nebo většinovém vlastnictví státu), které sledují cíle veřejné politiky tím, že poskytují finanční služby (mimo jiné) zemědělství, bydlení pro rodiny s nízkými příjmy nebo malé a střední podniky. Vyhrazuje si rovněž právo přijmout či zachovat opatření, která vyžadují, aby zahraniční poskytovatelé finančních služeb byli v Nikaragui zapsáni do obchodního rejstříku. Pojištění a zajištění vyžadují právní subjektivitu založenou a se sídlem v Nikaragui ve formě veřejných korporací.
 • Panama vyžaduje pro pojišťovací makléře nejméně 49 % vlastnictví

Odvětvové zprávy, které budou vodítkem pro investory z EU ve Střední Americe

V souvislosti s 10. výročím dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou vypracovala EU s podporou projektu #EUCA_Trade řadu odvětvových zpráv, jejichž cílem je určit hospodářská odvětví, která nabízejí největší konkurenční potenciál pro vývoz a investice EU ve Střední Americe.

V mnoha odvětvích ve Střední Americe existují příležitosti pro vývoz a investice z EU. Investoři z EU však mohou při podnikání v regionu čelit významným výzvám. Tyto dokumenty proto pomáhají určit obchodní příležitosti, které nabízejí nejlepší vyhlídky a kde mohou vývozci z EU dosáhnout konkurenčního postavení.

Stáhnout odvětvové zprávy:

Další informace o prioritních investicích zemí Střední Ameriky naleznete také na internetových stránkách agentur pro podporu investic a vývozu šesti středoamerických zemí:

Veřejné zakázky

Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou vám otevírá řadu příležitostí k zadávání veřejných zakázek na celostátní, regionální a místní úrovni ve všech zemích, které jsou stranami dohody.

Nebude docházet k diskriminaci mezi zahraničními a místními společnostmi.

Hlava V a příloha XVI dohody stanoví obecné zásady a postupy, které jsou slučitelné s Dohodou WTO o vládních zakázkách.

Příloha XVI stanoví:

 • zahrnuté subjekty veřejných zakázek a finanční limity pro hodnotu zakázek, při jejichž překročení se ustanovení použijí
 • hlavní rysy postupu zadávání veřejných zakázek

To se týká zejména toho, kde mají být nabídky zveřejňovány, požadavky na dokumentaci, zadávání zakázek a lhůty.

Kromě toho článek 212 hlavy V: „Uveřejňování informací o veřejných zakázkách“ stanoví, že Střední Amerika vytvoří jednotné přístupové místo na regionální úrovni pro středoamerické veřejné zakázky. Toto jednotné přístupové místo bylo spuštěno v září 2012 a je k dispozici na této internetové stránce:

Punto de acceso regional de contratactión pública Centroamericana

Konkrétní kontakty na úrovni jednotlivých zemí naleznete na adrese:

Odkazy, kontakty a dokumenty

Honduras

Národní instituce – Honduras

Centrální americká banka pro hospodářskou integraci (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: +504 22402243

Číslo faxu: +504 22402231

Zástupce ředitelství celních příjmů při ministerstvu financí

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: +504 32795394, +504 32799830

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení – Honduras

Delegace Evropské unie v Hondurasu

Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: +504 2239 99 91

Číslo faxu: +504 2239 99 94

E-mail: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Velvyslanectví Hondurasu při Belgickém království a mise Hondurasu při Evropské unii

 

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Brusel, BELGIE

Tel.: +32 27340000

E-mail: info@hondurasembassy.be

Sdružení zón volného obchodu Hondurasu

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

Box 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Tel.: +504 25542772, +50425542776

Číslo faxu: +504 25163092, +504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel.: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky – Honduras

Ministerstvo financí (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

Poschodí, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: +504 22228702

Číslo faxu: +504 22201705

Honduraský institut prevence alkoholu, drogové závislosti a medicíny (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa č. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: +504 22394488

Vládní komunitní středisko pod generálním ředitelstvím pro zahraniční politiku, přidělené ministerstvu zahraničních věcí

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

EN la Proximidad del Boulevard Kuvait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: +504 2341942, +504 2341962, +504 2345411

Číslo faxu: +504 2341678

Honduraská agentura pro civilní letectví (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: +504 22340263

Centrum pro studie a kontrolu kontaminujících látek (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: +504 2390194, +504 2311006, +504 2326317

Číslo faxu: +504 2390954

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky – Honduras

Národní zdravotní služba pro zemědělství (SENASA) přidělená Ministerstvu zemědělství a chovu hospodářských zvířat

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Surová, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: +504 22326213, +504 22397089, +504 22397067

Číslo faxu: +504 22310786

Ministerstvo energetiky, přírodních zdrojů, životního prostředí a dolů

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: +504 22321386, +504 2322011, +504 2394298, +504 22398161, +504 32193635

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek – Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: +504 2230 7000

E-mail: info.oncae@scgg.gob.hn

Internetové stránky: http://www.honducompras.gob.hn/

Agentura pro státní zakázky (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación a ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: +504 22306562, +504 22305268, +504 22308203

Internetové stránky: http://www.oncae.gob.hn/

Nikaragua

Národní instituce – Nikaragua

Nikaragujská centrální banka

Banco Central de Nikaragua

Km. 7 carretera sur, 100 metros al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 2255–7171

Číslo faxu: +505 22650495

E-mail: oaip@bcn.gob.ni

Internetové stránky: https://www.bcn.gob.ni/

Nikaragujský celní orgán

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10MA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 22482642, +505 22495699, +505 22494259, +505 22483418, +505 86411074

Zastoupení, obchodní komory, obchodní sdružení – Nikaragua

Delegace Evropské unie v Nikaragui a ve Středoamerickém integračním systému (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 22704499

Číslo faxu: +505 22809569

E-mail: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Nikaragujské velvyslanectví v Belgii

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Brusel, BELGIE

Tel.: +32 2 375 65 00, +32 2 375 64 34

Číslo faxu: +32 2 375 71 88

E-mail: sky77706@skynet.be

Národní komise pro zónu volného obchodu (CNZF)

Oblast Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 22631530

Číslo faxu: +505 22334144

Generální ředitelství celních služeb (DGA) přidělené Ministerstvu financí a veřejných úvěrů (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 2482642, +505 2495699, +505 2494259, +505 2493418, +505 2482643, +505 2495693, +505 2482736, +505 2485728

Centrální americká banka pro hospodářskou integraci (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tel.: +504 2402243

Číslo faxu: +504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel.: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky – Nikaragua

Ředitelství pro normalizaci a metrologii (DNM) Ministerstva podpory, průmyslu a obchodu (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 22489300, ext 2276

Číslo faxu: +505 22489300, ext 2228

Interinstitucionální komise pro uplatňování Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, skladování a použití chemických zbraní a jejich zničení při ministerstvu obrany

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 Cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 2285001, +505 2855003

Číslo faxu: +505 2286960

Nikaragujský institut civilního letectví (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 22768580, +505 22768586

Číslo faxu: +505 22768588

Ministerstvo dopravy a infrastruktury (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 22225111, +505 22225955, +505 22225109, +505 22222785, +505 22227515

Generální ředitelství pro kvalitu životního prostředí přidělené Ministerstvu životního prostředí a přírodních zdrojů (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 22331112, +505 22631994, +505 22331916

Číslo faxu: +505 22631274

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky – Nikaragua

Ústav pro ochranu a zdraví zemědělství (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, kontiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 22783418, +505 22981330, +505 22981331, +505 22981349

Oblast certifikace osiva, Oddělení osiva, Ředitelství pro zdraví rostlin a osiva, Institut pro ochranu a zdraví zemědělství

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, kontiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 22783418, +50522981330, +50522981331, +50522981349

Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 22331112, +505 22631994, +505 22331916

Číslo faxu: +505 22631274

Ředitelství pro přezkum, hodnocení a registraci při Národní komisi pro registraci a kontrolu toxických látek

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 22282002, ext 11 nebo 12

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek – Nikaragua

NIKARAGUA-COMPRA

Tel.: +505 22441290, +505 22492795, +505 22494752, +505 22494753

Internetové stránky: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-mail: mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni, mesadeayudaprovdgce@mhcp.gob.ni

Úřad ministerstva financí pro zadávání veřejných zakázek

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 2222–7231

Internetové stránky: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Vnitrostátní instituce – Panama

Panamská národní banka

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: +507 5052612

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení – Panama

Delegace Evropské unie v Panamě

Bella Vista, Calle 53 Marbella, Světové obchodní centrum, podlaží 14, Panama City, PANAMA

Tel.: +507 2653223

Číslo faxu: +507 2653239

E-mail: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Velvyslanectví Panamy v Belgickém království, Lucemburském velkovévodství a mise při Evropské unii

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Brusel, BELGIE

Tel.: +32 2 649 0729

Číslo faxu: +32 2 648 9216

E-mail: info@embpanamabxl.be

Internetové stránky: http://www.embpanamabxl.be/

Generální ředitelství svobodných zón spadající pod Národní ředitelství pro podporu investic, náměstek ministerstva zahraničního obchodu, ministerstvo obchodu a průmyslu (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, sektor El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: +507 5600600, +507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel.: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky – Panama

Ministerstvo zdravotnictví (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Edificio č. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: +507 5129100, +507 5129265, +507 5234946

Sekce pro nebezpečné odpady a chemické látky, pododdělení pro zdraví životního prostředí Ministerstva zdravotnictví (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: +507 5129131, +507 5129200

Číslo faxu: +507 5129353

Sekce pro environmentální zdraví a odpady neklasifikované jako nebezpečné, pododdělení pro environmentální zdraví Ministerstva zdravotnictví (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: +507 5129131, +507 5129200

Číslo faxu: +507 5129353

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky – Panama

Národní ředitelství pro zdraví zvířat, ministerstvo pro zemědělský rozvoj (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: +507 2662303, +507 2660323

Sekce pro analýzu rizik škodlivých organismů a fytosanitární požadavky, Národní ředitelství pro zdraví rostlin (DNSV), Ministerstvo zemědělství (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: +507 2200733, +507 2207979

Číslo faxu: +507 2207979, +507 2207981

Národní ředitelství pro zdraví rostlin (DNSV), ministerstvo pro zemědělský rozvoj (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: +507 2200733, +507 2207979

Číslo faxu: +507 2207979, +507 2207981

Odbor biologické rozmanitosti a volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Ministerstva životního prostředí

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: +507 5000822, +507 5000855, ext 6877

Číslo faxu: +507 5000839

Sekce pro nebezpečné odpady a chemické látky, pododdělení pro zdraví životního prostředí Ministerstva zdravotnictví (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: +507 5129131, +507 5129200

Číslo faxu: +507 5129353

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek – Panama

Panama-Compra

Tel.: +507 5151555

Internetové stránky: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Národní úřad pro zadávání veřejných zakázek (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: +507 5151511, +507 5151510

E-mail: info@dgcp.gob.pa

Internetové stránky: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Kostarika

Národní instituce – Kostarika

Kostarická centrální banka

Banco Central de Costa Rica

Av. Central y 1, výzvy 2 y 4, San José, COSTA RICA

Tel.: +506 22433333

Internetové stránky: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Kostarický celní úřad

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Tel.: +506 25229390

Číslo faxu: +506 25229426

Generální ředitelství pro daně, ministerstvo financí

Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: +506 25470000, +506 25470001

Národní rejstřík

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523–2010, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: +506 22020800, +506 22020777

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení – Kostarika

Delegace Evropské unie v Kostarice

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros peste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836–1007, San José, COSTA RICA

Tel.: +506 22832959

Číslo faxu: +506 22832960

E-mail: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Velvyslanectví Kostariky při Belgickém království, Lucemburském velkovévodství a zastoupení při Evropské unii

489 Avenue Louise, 1050 Brusel, BELGIE

Tel.: +32 26405541

Číslo faxu: +32 26483192

E-mail: info@costaricaembassy.be

Zahraniční obchodní korporace Kostariky (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278–1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: +506 22994700, 800 77626637

Číslo faxu: +506 22335755

Jednotné okno pro zahraniční obchod (VUCE), Generální ředitelství cel (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Kostarika

Tel.: +506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel.: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky – Kostarika

Costa Rican Institute for Technical Standards (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metros norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004–1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: +506 22834522

Číslo faxu: +506 22834831

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123–1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: +506 22230333, ext 327 nebo 329, +506 22336922

Číslo faxu: +506 22577827

Odbor kontroly zbraní a výbušnin při Generálním ředitelství pro vyzbrojování přidělené ministerstvu veřejné bezpečnosti

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: +506 25864500

Ředitelství pro řízení kvality životního prostředí (DIGECA) přidělené Ministerstvu životního prostředí a energetiky (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, č. 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: +506 22583272, +506 22571839, +506 22532596

Číslo faxu: +506 22582820

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky – Kostarika

Státní služba pro zdraví zvířat (SENASA), ministerstvo zemědělství a chovu zvířat (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3–33006, CR-Cenada, COSTA RICA

Tel.: +506 22608300, +506 25871600

Číslo faxu: +506 22608301

Národní rostlinolékařská služba (SFE), Ministerstvo zemědělství a chovu zvířat (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521–1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: +506 25493400

Číslo faxu: +506 25493599

Oddělení pro živé modifikované organismy odboru biotechnologie v rámci Národní rostlinolékařské služby (SFE), Ministerstvo zemědělství a chovu zvířat (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521–1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: +506 25492522, +506 25493522

Číslo faxu: +506 25493599

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek – Kostarika

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Internetové stránky: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tel.: +506 22561500

E-mail: consultas@gobierno-digital.go.cr

Salvador

Národní instituce – Salvador

Centrální americká banka pro hospodářskou integraci (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma č. 130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: +503 22676100

Číslo faxu: +503 22676130

Generální ředitelství cel (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, Panamerická dálnice Km. San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: +503 22445000, +503 22443000

Číslo faxu: +503 22447201

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení – Salvador

Delegace Evropské unie v Salvadoru

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01298, EL SALVADOR

Tel.: +503 22432424

Číslo faxu: +503 22432525

E-mail: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

Salvadorské velvyslanectví v Belgii

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Brusel, BELGIE

Tel.: +32 2 733 04 85, +32 2 735 32 66

Číslo faxu: +32 2 732 65 74

E-mail: embajadabruselas@rree.gob.sv

Ministerstvo financí

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: +503 22443000, +503 22373000

Jednotné okno pro zahraniční obchod (VUCE), dovozní a vývozní zpracovatelské středisko centrální rezervní banky

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: +503 22818085, +503 22818539, +503 22818131, +503 22818089, +503 22818754, +503 22818514

Číslo faxu: +503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel.: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky – Salvador

Národní rada pro kvalitu (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: +503 25905300

Internetové stránky: http://www.cnc.gob.sv/

Ministerstvo národní obrany (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: +503 22500100, +503 22500134

Ředitelství pro uhlovodíky a hornictví (DHM), ministerstvo hospodářství (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: +503 25905200, +503 25905210, +503 25905221

 

Úřad pro civilní letectví (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: +503 25654400, +503 25654553

Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN č. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: +503 21326276

Číslo faxu: +503 21329429

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky – Salvador

Odbor veterinárních služeb, Generální ředitelství živočišné výroby (DGG), Ministerstvo zemědělství a chovu hospodářských zvířat (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: +503 22020879, +503 22101763

Generální ředitelství pro zdraví rostlin (DGSV), Ministerstvo zemědělství a chovu hospodářských zvířat (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (GŘSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Konečná verze 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tel.: +503 22101747, +503 22101700

Číslo faxu: +503 22101920

Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN č. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: +503 21329407, +503 21329697

Číslo faxu: +503 22679317, +503 22679326

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek – Salvador

Komprasální

Tel.: +503 22443171

E-mail: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Internetové stránky: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Ministerstvo financí

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: +503 2244–3171

Guatemala

Národní instituce – Guatemala

Guatemalská centrální banka

Banco de Guatemala

7a. AV. 22–01, zona 1, GUATEMALA

Tel.: +502 24296000, +502 24856000, +502 23906000, +502 23072200

Číslo faxu: +502 24296086, +502 24856041

Internetové stránky: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení – Guatemala

Delegace Evropské unie v Guatemale

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5–55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., GUATEMALA

Tel.: +502 23005900

Číslo faxu: +502 23005900

E-mail: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Guatemalské velvyslanectví v Belgii

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Brusel, BELGIE

Tel.: +32 2 345 90 47, +32 2 345 90 58

Číslo faxu: +32 2 344 64 99

E-mail: embbelgica@minex.gob.gt, guatemala@skynet.be

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel.: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky – Guatemala

Guatemalská komise pro normalizaci (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27–32, oblast 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: +502 22472654

Číslo faxu: +502 22472687

Státní orgán Guatemaly pro zákaz chemických zbraní (ANGPAQ), ministerstvo zahraničních věcí

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4–17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: +502 24100000

Číslo faxu: +502 23321172, +502 24100011

Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28–58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: +502 24230500, +502 24232408

Ministerstvo hospodářství

Ministerio de Economía

8a Avenida 10–43, oblast 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: +502 24120200

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky – Guatemala

Ministerstvo zemědělství, chovu hospodářských zvířat a potravin (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, oblast 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: +502 24137000

Odbor epidemiologického dohledu a analýzy rizik Ředitelství zdraví rostlin náměstka ministerstva zemědělství a předpisů Ministerstva zemědělství, chovu hospodářských zvířat a potravin (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, oblast 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: +502 24137000, +502 24137418, +502 24137420, +502 24137503

Oddělení norem a předpisů, Ministerstvo zemědělství, chovu hospodářských zvířat a potravin (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, oblast 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: +502 24137000

Národní rada chráněných oblastí (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

Avenida 6–66, oblast 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: +502 24226700

Číslo faxu: +502 22534141

Odbor registrace zemědělského materiálu Ředitelství pro zdraví rostlin náměstka ministerstva zemědělství a předpisů ministerstva zemědělství, chovu hospodářských zvířat a potravin (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, oblast 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: +502 24137000, +502 24137418, +502 24137420, +502 24137503

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek – Guatemala

GUATECOMPRAS

Tel.: +502 23742872

E-mail: administradorgc@minfin.gob.gt

Internetové stránky: http://www.guatecompras.gt/

Generální ředitelství pro zadávání veřejných zakázek (DGAE)

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: +502 23742872

Další odkazy

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy