Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou

Obchodní pilíř dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou se prozatímně provádí od 1. srpna 2013 s Hondurasem, Nikaraguou a Panamou, od 1. října 2013 s Kostarikou a Salvadorem a od 1. prosince 2013 s Guatemalou. Snižuje cla a zvyšuje účinnost celních režimů.

Dohoda v kostce

Šest středoamerických zemí, které jsou smluvními stranami této dohody, je

Úplné znění a přílohy dohody.

Přečtěte si konkrétní část dohody týkající se obchodu.

Jaké jsou výhody pro vaše podnikání?

Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou

 • usnadňuje a zlevňuje obchodníkům z EU dovoz a vývoz do Střední Ameriky
 • eliminuje většinu dovozních cel a zlepšuje přístup k veřejným zakázkám a investičním trhům.
 • vytváří předvídatelnější prostředí pro obchod ve Střední Americe s mechanismem mediace pro necelní překážky a dvoustranným mechanismem řešení sporů

 

Obchodní vztahy mezi EU a Střední Amerikou

EU a Střední Amerika dlouhodobě udržují úzké a komplexní vztahy. Jako vývozce nebo dovozce z EU můžete využít vztahů mezi oběma regiony ku prospěchu vašeho podnikání.

Nejvýznamnějšími dovozy ze Střední Ameriky jsou potraviny, jako jsou ovoce (např. banány, ananasy), cukr, živočišné nebo rostlinné tuky a oleje (zejména palmový olej), kávové nápoje a lékařské nástroje.

Pokud jde o vývoz z EU do Střední Ameriky, významné skupiny výrobků zahrnují farmaceutické výrobky, stroje a zařízení, jakož i dopravní prostředky.

Tarify

Průmyslové zboží a rybolov

Věděli jste, že dohoda o přidružení do značné míry ruší téměř všechna cla na vyráběné produkty a rybolov?

 • po vstupu dohody v platnost EU odstranila 99 % svých celních položek týkajících se průmyslových výrobků a rybolovu.
 • Střední Amerika souhlasila s bezcelním přístupem ke všem průmyslovým produktům a rybolovu do roku 2025

Zemědělské zboží

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Střední Amerikou zrušila většinu cel na zemědělské produkty a ponechávala pouze cla na „citlivé oblasti“. Proto

 • EU se dohodla na zrušení cel na 73 % svých zemědělských celních položek, které odpovídají přibližně 64 % zemědělských dovozů ze Střední Ameriky. Mezi zboží, které může vstoupit do EU bezcelně, patří káva, krevety, ananasy a melouny. Klíčové produkty, jako je cukr a rum, mohou rovněž vstoupit do EU v rámci bezcelních kvót.
 • Střední Amerika zrušila cla na 67 % svých zemědělských celních položek a pokrývala přibližně 62 % zemědělských dovozů z EU. Například dovoz evropských whisky do středoamerických zemí, které jsou stranami dohody, byl zcela liberalizován.

 

Před exportem

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, bude muset splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se prosím na interaktivnínástroj „Pravidla sebehodnocení původu (ROSA) v aplikaci My Trade Assistant, abyste posoudili, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste v tématu noví, najděte úvod k hlavním pojmům v sekci zboží.

Pravidla původu

Kde najdu pravidla původu?

Pravidla původu jsou uvedena v příloze II týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou.

Je můj produkt „původní“ v souladu s dohodou o přidružení mezi EU a Střední Amerikou?

Aby byl váš produkt způsobilý pro nižší nebo nulovou preferenční sazbu podle dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou, musí pocházet z EU nebo Střední Ameriky.

Produkt pochází z EU nebo Střední Ameriky, pokud je

 • zcela získané v EU nebo Střední Americe
 • vyráběné v EU nebo Střední Americe za použití nepůvodních materiálů za předpokladu, že tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány v souladu s pravidly pro daný produkt stanovenými v dodatku 2. Viz také dodatek 1 „Úvodní poznámky“ ke specifickým pravidlům původu produktu.
  Pro některé výrobky existují alternativní pravidla specifická pro daný výrobek – viz dodatek 2A.

 

Příklady hlavních typů pravidel specifických pro jednotlivé výrobky v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů ve výrobku nesmí překročit určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – tato pravidla se většinou používají v textilním oděvním a chemickém průmyslu.

 

Tipy a triky, jak dodržovat specifická pravidla produktu

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže splnit specifická pravidla pro daný produkt, jako je tolerance nebo kumulace.

Tolerance

 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci používat nepůvodní materiály, které jsou obvykle zakázány specifickým pravidlem produktu až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto toleranci nelze použít k překročení maximální prahové hodnoty nepůvodních materiálů uvedených v pravidlech specifických pro daný produkt.
 • zvláštní tolerance platí pro textilie a oděvy zařazené do kapitol HS 50 až 63, které jsou uvedeny v poznámkách 5 až 6 dodatku 1 „Úvodní poznámky“ zvláštních pravidel původu produktu

Kumulace

Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou rovněž umožňuje

 • dvoustranné kumulace, materiály pocházející ze signatářské země Střední Ameriky lze započítat jako pocházející z EU (a naopak), pokud se používají při výrobě produktu
 • diagonální kumulace, materiály pocházející z Bolívie, Kolumbie, Ekvádoru, Peru nebo Venezuely lze považovat za pocházející ze Střední Ameriky, jsou-li použity k výrobě produktu, jsou-li splněny určité podmínky
 • kromě toho lze na žádost země Střední Ameriky nebo EU povolit diagonální kumulaci materiálů pocházejících z Mexika, jihoamerických nebo karibských zemí, jsou-li splněny určité podmínky.

Další požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v protokolu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do signatářské země Střední Ameriky (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi je povoleno, pokud produkty zůstávají pod dohledem celních orgánů a neprocházejí jinými operacemi než

 • vykládka
 • překládka
 • jakákoli operace určená k jejich uchování v dobrém stavu

Budete muset předložit důkaz o přímé přepravě celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

Podle dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou je možné získat náhradu za dříve zaplacené clo z nepůvodních materiálů použitých k výrobě zboží, které je vyváženo v rámci preferenční sazby.

Postupy původu

Chcete-li uplatnit preferenční sazebník, budete muset dodržet postupy původu a nechat svou žádost ověřit celními orgány země, do které zboží dovážíte. Postupy jsou stanoveny v hlavě IV o dokladu o původu a v hlavě V o ujednáních o správní spolupráci.

Jak uplatnit preferenční tarif?

Aby dovozci mohli využívat preferenční sazby, musí předložit doklad o původu.

Doklad o původu může být buď

 • průvodní osvědčení EUR.1
 • prohlášení o původu

Není vyžadován žádný doklad o původu, pokud celková hodnota produktů nepřesáhne

 • 500 EUR za malé balíky
 • 1 200 EUR za osobní zavazadla

Doklad o původu je platný po dobu dvanácti měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1

 • průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány země vývozu
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotyčných produktů.
 • Dodatek 3 obsahuje vzor osvědčení EUR.1 a pokyny k jeho vyplnění

Prohlášení o původu

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo jedné ze zemí Střední Ameriky, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může být vyhotoveno:

 • schválený vývozce
 • jakéhokoli vývozce, pokud celková hodnota produktů nepřesáhne 6 000 EUR
Schválení vývozci
 • vývozci podle této dohody mohou požádat své celní orgány o povolení k vyhotovování prohlášení o původu produktů jakékoli hodnoty.
 • celní orgány mohou odejmout status schváleného vývozce v případě zneužití
Jak vytvořit prohlášení o původu?
 • vývozce by měl napsat, razítkem nebo vytisknout následující prohlášení na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním identifikujícím produkt (dodatek 4).
  • „Vývozce produktů, na které se vztahuje tento dokument (celní [nebo příslušné vládní] povolení č. ...), prohlašuje, že tyto produkty jsou preferenčního původu, není-li jasně uvedeno jinak.“
 • znění prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli z úředních jazyků EU.
 • prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni za předpokladu, že se svým celním orgánům písemně zavážete, že přebíráte plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.
 • prohlášení o původu může vývozce vyhotovit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu za podmínky, že je předloženo v zemi dovozu nejpozději dva roky po dovozu produktů, jichž se týká.
 • při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů

Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány (návštěvy dovážející strany vývozci nejsou povoleny)

Jakmile je ověření ukončeno, orgány vyvážející strany určí původ a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

Technická pravidla definují specifické vlastnosti, které by výrobek měl mít, jako je návrh, označování, označování, balení, funkčnost nebo funkční způsobilost, a jsou navrženy například k ochraně lidského zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí. Pro obchodníky však může být nákladné splnit různé požadavky na různých trzích.

Podle dohody o přidružení spolupracují EU a země Střední Ameriky při dozoru nad trhem, vypracovávání technických předpisů, stanovování norem a posuzování shody. Všechny strany se zavázaly k transparentnosti a zveřejňovaly všechny technické předpisy. A co je nejdůležitější, strany usilují o vypracování harmonizovaných předpisů a norem v každém regionu s cílem usnadnit volný pohyb zboží.

Honduras – kontakty na technické požadavky

Nikaragua – kontakty pro technické požadavky

Panama – kontakty na technické požadavky

Kostarika – kontakty na technické požadavky

Salvador – kontakty na technické požadavky

Guatemala – kontakty na technické požadavky

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost (SPS)

Kapitola 5 o sanitárních a fytosanitárních opatřeních znovu potvrzuje práva a povinnosti stran podle Dohody WTO o sanitárních a fytosanitárních opatřeních a zároveň poskytuje WTO – plus procesní opatření na podporu účinného provádění. Podrobná procesní a výkladová opatření jsou uvedena v příloze VII Požadavky a ustanovení pro schvalování zařízení pro produkty živočišného původu a v příloze VIII Pokyny pro provádění ověřování.

Dohoda rovněž stanoví, že Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky řeší veškeré problémy, které by v této oblasti mohly nastat, a sleduje a monitoruje sanitární a fytosanitární opatření prováděná všemi stranami této dohody.

Byla dohodnuta další zlepšení, např. v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Ty pomohou vybudovat kapacity v zemích Střední Ameriky, a usnadní tak jejich přístup na trh.

Honduras – kontakty na sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Nikaragua – kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Panama – kontakty na sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Kostarika – kontakty na sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Salvador – kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Guatemala – kontakty na sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou občas působit jako překážky mezinárodního obchodu, a mohou tedy pro vás jako vývozce představovat značnou zátěž.

 

 • pokud si myslíte, že čelíte obchodní bariérě, která zpomaluje vaše podnikání nebo brání exportu, můžete nám to říct.
 • oznamte, co vám zastavuje vývoz do Střední Ameriky pomocí on-line formuláře, poté EU provede analýzu vaší situace a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Doklady a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Podrobné pokyny popisují různé typy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení svých výrobků.

V závislosti na vašem produktu mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (zjistit konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v aplikaci My Trade Assistant)
 • seznam balení
 • dovozní licence pro určité zboží
 • certifikáty prokazující, že váš výrobek splňuje povinné předpisy týkající se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu – prohlášení o původu

Pro větší jistotu můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu předem.

Podrobné informace o tom, které dokumenty musíte předložit k celnímu odbavení vašeho produktu, přejděte na stránku My Trade Assistant.

Postupy pro prokázání a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů k podání žádosti o preferenční sazby, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány naleznete v oddíle o pravidlech původu výše.

Informace o celních postupech pro dovoz a vývoz obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda mezi EU a Střední Amerikou stanoví silnější práva duševního vlastnictví, která vám umožní dovážet a/nebo vyvážet vaše výrobky do Střední Ameriky.

Příloha XVII a příloha XVIII dohody o volném obchodu mezi EU a Střední Amerikou potvrzují závazky stran dohody TRIPS a Úmluvy o biologické rozmanitosti a poskytuje jim jak národní zacházení, tak zacházení podle nejvyšších výhod. Jinými slovy, s vlastníky duševního vlastnictví nebude zacházeno méně příznivě než s vlastními státními příslušníky země nebo s vlastními státními příslušníky jakékoli jiné země.

Zeměpisná označení

Země Střední Ameriky změnily a přijaly nové právní předpisy tak, aby zahrnovaly regionální speciality a zeměpisná označení podobným způsobem jako EU. Pokud jste výrobcem produktů se zeměpisným označením v EU, mohlo by vás zajímat, že na středoamerických trzích je specificky chráněno více než 200 zeměpisných označení, jako je šampaňské, šunka Parma a skotská whisky.

Obchod službami

Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou zajišťuje, že můžete těžit z příležitostí na středoamerickém trhu. Tato dohoda otevírá středoamerický trh služeb a poskytuje právní jistotu a předvídatelnost, kterou jako poskytovatel služeb potřebujete k obchodování v těchto zemích. Kromě toho je s vámi zacházeno stejně jako s místními dodavateli.

Přeshraniční poskytování služeb

Pokud jste malým a středním podnikem, který nemá v úmyslu se ve Střední Americe fyzicky usadit, vyjmenovává dohoda všechna odvětví, se kterými se EU a Střední Amerika dohodly na liberalizaci, které naleznete v příloze XI Seznamy závazků týkajících se přeshraničního poskytování služeb.

Další informace o přeshraničním poskytování služeb naleznete v kapitole 3 Přeshraniční poskytování služeb v rámci hlavy III Založení, obchod službami a elektronický obchod.

Více informací o odvětví služeb, na něž se vztahuje, je k dispozici na internetových stránkách GŘ pro obchod (viz článek 170 a příloha XI dohody).

Založení podniku ve Střední Americe

V odvětvích, v nichž EU a země Střední Ameriky přijaly závazky týkající se přístupu na trh, se strany dohodly, že nebudou omezovat usazování podniků žádným z následujících způsobů (není-li v příloze Xuvedeno jinak)

 • omezení počtu zařízení (ať už ve formě číselných kvót, prostřednictvím monopolů nebo výlučných práv nebo požadavkem testu ekonomické potřebnosti)
 • omezení celkové hodnoty transakcí nebo aktiv, které jsou povoleny (buď formou číselných kvót, nebo požadavkem testu ekonomické potřebnosti)
 • omezení celkového počtu operací, které jsou v dané zemi povoleny, nebo omezení celkového množství produkce vyjádřeného určenými číselnými jednotkami (ve formě kvót nebo požadavku testu ekonomické potřebnosti)
 • omezení účasti zahraničního kapitálu z hlediska maximálního procentního limitu zahraničního podílu nebo celkové hodnoty jednotlivých nebo agregovaných zahraničních investic
 • opatření, která omezují nebo vyžadují zvláštní typy provozoven (dceřiné společnosti, pobočky, zastoupení) nebo společných podniků, jejichž prostřednictvím může investor druhé strany vykonávat hospodářskou činnost

Dočasné pobyty

Dohoda umožňuje vstup a dočasný pobyt na území EU a Střední Ameriky

 • klíčoví pracovníci
 • stážisté-absolventi
 • prodejci podnikatelských služeb

To se provádí v souladu s cílem, rozsahem a rozsahem kapitoly o službách v mezích odvětví uvedených v přílohách X a XI. Proto

Pokud jste investor

 • vaši vedoucí pracovníci, kteří jsou zodpovědní za založení vašeho podniku, mohou pobývat v kterékoli ze středoamerických zemí, které jsou stranami této dohody, po dobu devadesáti dnů během jakéhokoli dvanáctiměsíčního období.
 • vaši manažeři a specialisté, kteří jsou převáděni z operací se sídlem v EU na osoby ve Střední Americe, mohou zde zůstat až tři roky, jakmile se tam založí vaše podnikání.
 • stážistům-absolventům, kteří jsou přemístěni z EU do podniku ve Střední Americe, by měly být povoleny pobyty v délce nejvýše jednoho roku.

Pokud jste přeshraniční poskytovatel služeb, země EU a Střední Ameriky vám umožní vstoupit a zůstat až 90 dní v roce, abyste vyjednali prodej služeb.

Která odvětví jsou z liberalizace vyloučena?

Některá citlivá odvětví jsou podle této dohody z liberalizace vyloučena. Následující jsou hlavní výjimky

 • všechny strany mají „obezřetnostní výhradu“ pro finanční služby, které
  • chrání investory, vkladatele, uživatele finančního trhu, pojistníky nebo osoby, kterým poskytovatel finančních služeb dluží fiduciární povinnost
  • zachovává bezpečnost, spolehlivost, integritu nebo finanční odpovědnost poskytovatelů finančních služeb
  • zajišťuje integritu a stabilitu finančního systému strany
 • Kostarika vylučuje soukromé retailové banky, které musí udržovat trvalý minimální zůstatek úvěrů se státní bankou nebo případně zřídit alespoň čtyři agentury nebo pobočky, které by poskytovaly základní bankovní služby ve vybraných regionech.
 • Salvador vylučuje venkovskou půdu, která nesmí být vlastněna zahraničními [právnickými] osobami, včetně pobočky zahraniční právnické osoby, a má požadavek 75 % (středoamerické) státní příslušnosti pro pojišťovny a 50 % (středoamerický) požadavek na vlastnictví bank, pokud tyto finanční instituce nejsou schváleny mezinárodně uznávanou klasifikační jednotkou rizika.
 • Guatemala nevyjmenovává žádné výhrady.
 • Honduras vyžaduje, aby zahraniční pojišťovny usazené v Hondurasu uložily alespoň 10 % minimálního kapitálu navrhované společnosti buď v Banco Central de Honduras, nebo aby investovaly výše uvedenou částku do státních cenných papírů. Zahraniční poskytovatelé finančních služeb se musí zakládat jako korporace (sociedades anoаnimas), jako pobočky nebo jako zastupitelské kanceláře.
 • Nikaragua si vyhrazuje právo poskytovat výhody poskytovatelům finančních služeb nebo veřejným subjektům (zcela nebo většinově vlastněným státem), kteří sledují cíle veřejné politiky tím, že poskytují finanční služby (mimo jiné) zemědělství, bydlení rodinám s nízkými příjmy nebo malým a středním podnikům. Vyhrazuje si rovněž právo přijmout nebo zachovat opatření vyžadující začlenění zahraničních poskytovatelů finančních služeb do Nikaraguy. Pojištění a zajištění vyžadují právní subjektivitu založenou a usazenou v Nikaragui ve formě veřejných korporací.
 • Panama vyžaduje minimálně 49 % vlastnictví pojišťovacích makléřů

Odvětvové zprávy pro investory z EU ve Střední Americe

V souvislosti s 10. výročím dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou vypracovala EU s podporou projektu #EUCA_Trade řadu odvětvových zpráv, jejichž cílem je určit hospodářská odvětví, která nabízejí nejvyšší konkurenční potenciál pro vývoz a investice z EU v regionu Střední Ameriky.

V mnoha odvětvích Střední Ameriky existují příležitosti pro vývoz a investice z EU. Investoři z EU však mohou při podnikání v regionu čelit významným výzvám. Tyto dokumenty proto pomáhají identifikovat obchodní příležitosti, které nabízejí nejlepší vyhlídky a kde mohou vývozci z EU dosáhnout konkurenčního postavení.

Stáhněte si odvětvové zprávy:

Další informace o prioritních investicích zemí Střední Ameriky naleznete také na internetových stránkách agentur na podporu investic a vývozu 6 středoamerických zemí:

Veřejné zakázky

Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou vám otevírá řadu příležitostí k zadávání veřejných zakázek na celostátní, regionální a místní úrovni ve všech zemích, které jsou stranami dohody.

Nebude docházet k diskriminaci mezi zahraničními a místními společnostmi.

Hlava V a příloha XVI dohody stanoví obecné zásady a postupy, které jsou slučitelné s Dohodou WTO o vládních zakázkách.

Příloha XVI stanoví

 • zahrnutých zadavatelů a prahových hodnot pro hodnotu zakázek, při jejichž překročení se použijí ustanovení
 • hlavní rysy procesu zadávání veřejných zakázek

To se týká zejména místa, kde mají být nabídky zveřejňovány, požadavků na dokumentaci, zadání zakázky a lhůt.

Kromě toho článek 212 hlavy V: „Zveřejňování informací o veřejných zakázkách“ stanoví, že Střední Amerika vytvoří jednotné přístupové místo pro středoamerické veřejné zakázky na regionální úrovni. Toto jednotné přístupové místo bylo spuštěno v září 2012 a je k dispozici na těchto internetových stránkách:

Ubytování v okolí destinace Contratactión pública Centroamericana

Konkrétní kontakty na úrovni jednotlivých zemí naleznete na adrese:

Odkazy, kontakty a dokumenty

Honduras

Národní instituce – Honduras

Centrální americká banka ekonomické integrace (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Velká Británie (Zobrazit mapu)

Tel.: +504 22402243

Fax: +504 22402231

Náměstek ředitelství celních příjmů přidělený Ministerstvu financí

Dirección Adjunta de Rentas aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas – podrobnější informace

Další aktuálně oblíbené hry na této stránce: Boulevard la Hacienda, Frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS.

Tel.: +504 32795394, +504 32799830

Zastoupení, obchodní komory a sdružení podniků – Honduras

Delegace Evropské unie v Hondurasu

Další podrobnosti o zařízení Col. Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: +504 2239 99 91

Fax: +504 2239 99 94

E-mail: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Velvyslanectví Hondurasu v Belgickém království a mise Hondurasu při Evropské unii

 

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Brusel, BELGIE

Tel.: +32 27340000

E-mail: info@hondurasembassy.be

Sdružení zón volného obchodu v Hondurasu

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

Po Box 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS – podrobnější informace

Tel.: +504 25542772, +50425542776

Fax: +504 25163092, +504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Velká Británie

Tel.: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty na technické požadavky – Honduras

Ministerstvo financí (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

3.patro, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: +504 22228702

Fax: +504 22201705

Honduraský institut pro prevenci alkoholismu, drogové závislosti a závislosti na léčivech (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa č. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: +504 22394488

Vládní komunitní středisko Generálního ředitelství pro zahraniční politiku přidělené Ministerstvu zahraničních věcí

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriéry

EN la proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, Spojené státy americké

Tel.: +504 2341942, +504 2341962, +504 2345411

Fax: +504 2341678

Honduraská agentura pro civilní letectví (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, Velká Británie

Tel.: +504 22340263

Centrum pro studium a kontrolu kontaminujících látek (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, Spojené státy americké

Tel.: +504 2390194, +504 2311006, +504 2326317

Fax: +504 2390954

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS) – Honduras

Národní služba pro zemědělství (SENASA) přidělená Ministerstvu zemědělství a hospodářských zvířat

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, Velká Británie

Tel.: +504 22326213, +504 22397089, +504 22397067

Fax: +504 22310786

Ministerstvo energetiky, přírodních zdrojů, životního prostředí a dolů

Secretaría de Energía, Recursos Přírodní, Ambiente y Minas

100 metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, Velká Británie

Tel.: +504 22321386, +504 2322011, +504 2394298, +504 22398161, +504 32193635

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek – Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental – podrobnější informace

Další podrobnosti o zařízení Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: +504 2230 7000

E-mail: info.oncae@scgg.gob.hn

Internetová stránka: http://www.honducompras.gob.hn/

Státní agentura pro zadávání veřejných zakázek (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación and Adquisiciones (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Další podrobnosti o zařízení Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: +504 22306562, +504 22305268, +504 22308203

Internetová stránka: http://www.oncae.gob.hn/

Nikaragua

Národní instituce – Nikaragua

Centrální banka Nikaraguy

Národní park Banco Central de Nikaragua

Km. 7 carretera sur, 100 metros al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA (Zobrazit mapu)

Tel.: +505 2255–7171

Fax: +505 22650495

E-mail: oaip@bcn.gob.ni

Internetové stránky: https://www.bcn.gob.ni/

Nikaragujský celní orgán (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10MA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, Spojené státy

Tel.: +505 22482642, +505 22495699, +505 22494259, +505 22483418, +505 86411074

Zastoupení, obchodní komory, obchodní sdružení – Nikaragua

Delegace Evropské unie v Nikaragui a středoamerickém integračním systému (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA – NEJLEPŠÍ CENY ubytování ve městě Managua

Tel.: +505 22704499

Fax: +505 22809569

E-mail: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Nikaragujská ambasáda v Belgii

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Brusel, BELGIE

Tel.: +32 2 375 65 00, +32 2 375 64 34

Fax: +32 2 375 71 88

E-mail: sky77706@skynet.be

Národní komise pro zóny volného obchodu (CNZF)

Zona Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA – NEJLEPŠÍ CENY ubytování ve městě Las Mercedes

Tel.: +505 22631530

Fax: +505 22334144

Generální ředitelství celních služeb (DGA) přidělené Ministerstvu financí a veřejného úvěru (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA – NEJLEPŠÍ CENY ubytování ve městě NI-Managua

Tel.: +505 2482642, +505 2495699, +505 2494259, +505 2493418, +505 2482643, +505 2495693, +505 2482736, +505 2485728

Centrální americká banka ekonomické integrace (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartmány Poštovní 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tel.: +504 2402243

Fax: +504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Velká Británie

Tel.: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty na technické požadavky – Nikaragua

Ředitelství pro normalizaci a metrologii (DNM) Ministerstva pro podporu, průmysl a obchod (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA – NEJLEPŠÍ CENY ubytování ve městě NI-Managua

Tel.: +505 22489300, ext 2276

Fax: +505 22489300, ext 2228

Interinstitucionální komise pro uplatňování Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, skladování a použití chemických zbraní a jejich zničení při ministerstvu obrany

Další podrobnosti o zařízení Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Další podrobnosti o zařízení Casa Ricardo Morales Avilés, De los Semáforos del Redentor 4 cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 2285001, +505 2855003

Fax: +505 2286960

Nikaragujský institut civilní letecké techniky (INAC)

Institut Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, Spojené státy

Tel.: +505 22768580, +505 22768586

Fax: +505 22768588

Ministerstvo dopravy a infrastruktury (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA – podrobnější informace

Tel.: +505 22225111, +505 22225955, +505 22225109, +505 22222785, +505 22227515

Generální ředitelství pro kvalitu životního prostředí přidělené Ministerstvu životního prostředí a přírodních zdrojů (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

5,5 km od Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA (Zobrazit mapu)

Tel.: +505 22331112, +505 22631994, +505 22331916

Fax: +505 22631274

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS) – Nikaragua

Ústav pro ochranu a zdraví zemědělství (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 22783418, +505 22981330, +505 22981331, +505 22981349

Oblast pro certifikaci osiva, Odbor osiv, Ředitelství pro zdraví rostlin a osiv, Ústav pro zemědělskou ochranu a zdraví

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 22783418, +50522981330, +50522981331, +50522981349

Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

5,5 km od Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA (Zobrazit mapu)

Tel.: +505 22331112, +505 22631994, +505 22331916

Fax: +505 22631274

Ředitelství pro revizi, hodnocení a registraci v rámci Národní komise pro registraci a kontrolu toxických látek

Dirección de Revisión, Velká Británie Registro bajo la Comisión Nacional de y Control de Sustancias Tóxicas

Další podrobnosti o zařízení COSTADo sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 22282002, ext 11 nebo 12

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek – Nikaragua

NIKARAGUA-COMPRA

Tel.: +505 22441290, +505 22492795, +505 22494752, +505 22494753

Internetová stránka: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-mail: mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni,

Úřad pro zadávání veřejných zakázek Ministerstvo financí

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, Spojené státy americké

Tel.: +505 2222–7231

Internetová stránka: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Národní instituce – Panama

Národní banka Panamy

Hotely ve městě Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, Španělsko

Tel.: +507 5052612

Zastoupení, obchodní komory a sdružení podniků – Panama

Delegace Evropské unie v Panamě

Bella Vista, Calle 53 Marbella, Světové obchodní centrum, patro 14, Panama City, PANAMA

Tel.: +507 2653223

Fax: +507 2653239

E-mail: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Velvyslanectví Panamy v Belgickém království, Lucemburském velkovévodství a misi při Evropské unii

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Brusel, Velká Británie

Tel.: +32 2 649 0729

Fax: +32 2 648 9216

E-mail: info@embpanamabxl.be

Internetové stránky: http://www.embpanamabxl.be/

Generální ředitelství svobodných zón v rámci Národního ředitelství pro podporu investic, Vice Ministry of Foreign Trade, Ministry of Trade and Industries (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Další podrobnosti o zařízení Edificio Plaza Edison, Sector El Paical, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: +507 5600600, +507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Velká Británie

Tel.: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty na technické požadavky – Panama

Ministerstvo zdravotnictví (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Nemocnice Antiguo Gorgas, Edificio No. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: +507 5129100, +507 5129265, +507 5234946

Sekce pro nebezpečné odpady a chemické látky, Subodbor pro životní prostředí Ministerstva zdravotnictví (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Nemocnice Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: +507 5129131, +507 5129200

Fax: +507 5129353

Sekce pro životní prostředí a nerizikové odpady, pododbor pro životní prostředí Ministerstva zdravotnictví (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Nemocnice Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: +507 5129131, +507 5129200

Fax: +507 5129353

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS) – Panama

Národní ředitelství pro zdraví zvířat, ministerstvo zemědělství (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, Velká Británie

Tel.: +507 2662303, +507 2660323

Sekce pro analýzu rizik škůdců a fytosanitární požadavky, Národní ředitelství pro zdraví rostlin (DNSV), Ministerstvo zemědělství (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA (Zobrazit mapu)

Tel.: +507 2200733, +507 2207979

Fax: +507 2207979, +507 2207981

Národní ředitelství pro zdraví rostlin (DNSV), Ministerstvo pro zemědělský rozvoj (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA (Zobrazit mapu)

Tel.: +507 2200733, +507 2207979

Fax: +507 2207979, +507 2207981

Odbor biodiverzity a volně žijících živočichů Ministerstva životního prostředí

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, ředitel Sede

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, Španělsko

Tel.: +507 5000822, +507 5000855, ext 6877

Fax: +507 5000839

Sekce pro nebezpečné odpady a chemické látky, Subodbor pro životní prostředí Ministerstva zdravotnictví (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Nemocnice Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: +507 5129131, +507 5129200

Fax: +507 5129353

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek – Panama

Panama-Compra

Tel.: +507 5151555

Internetová stránka: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Národní úřad pro zadávání veřejných zakázek (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, Velká Británie

Tel.: +507 5151511, +507 5151510

E-mail: info@dgcp.gob.pa

Internetová stránka: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Kostarika

Národní instituce – Kostarika

Centrální banka Kostariky

Banco Central de Costa Rica – NEJLEPŠÍ CENY ubytování ve městě Kostarika

Av. centrální y 1, volání 2 y 4, San José, COSTA RICA

Tel.: +506 22433333

Internetová stránka: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Celní úřad Kostariky

Dirección General de Aduanas Systémové požadavky

Další podrobnosti o zařízení Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Tel.: +506 25229390

Fax: +506 25229426

Generální ředitelství pro daně, Ministerstvo financí

Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda

Další podrobnosti o zařízení Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: +506 25470000, +506 25470001

Národní rejstřík

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523–2010, CR-San José, COSTA RICA – podrobnější informace

Tel.: +506 22020800, +506 22020777

Zastoupení, obchodní komory a sdružení podniků – Kostarika

Delegace Evropské unie v Kostarice

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metro oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836–1007, San José, COSTA RICA – NEJLEPŠÍ CENY ubytování ve městě San José

Tel.: +506 22832959

Fax: +506 22832960

E-mail: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Velvyslanectví Kostariky v Belgickém království, Lucemburském velkovévodství a misi při Evropské unii

489 Avenue Louise, 1050 Brusel, BELGIE

Tel.: +32 26405541

Fax: +32 26483192

E-mail: info@costaricaembassy.be

Zahraniční obchodní korporace Kostariky (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exteriér Kostariky (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278–1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA Zobrazit na mapě

Tel.: +506 22994700, 800 77626637

Fax: +506 22335755

Jednotný portál pro zahraniční obchod (VUCE), Generální ředitelství cel (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exteriér (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Kostarika

Tel.: +506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Velká Británie

Tel.: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty na technické požadavky – Kostarika

Kostarický institut technických norem (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metros norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004–1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: +506 22834522

Fax: +506 22834831

Ministerstvo zdravotnictví

Ministr de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123–1000, CR-San José, Itálie (Zobrazit mapu)

Tel.: +506 22230333, ext 327 nebo 329, +506 22336922

Fax: +506 22577827

Odbor kontroly zbraní a výbušnin pod Generálním ředitelstvím vyzbrojování přiděleným Ministerstvu veřejné bezpečnosti

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública – podrobnější informace

Carrera Vieja a Escazú, en la esquina de la Calle 60, CR-San José, Španělsko

Tel.: +506 25864500

Ředitelství managementu kvality životního prostředí (DIGECA) přidělené Ministerstvu životního prostředí a energetiky (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, č. 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: +506 22583272, +506 22571839, +506 22532596

Fax: +506 22582820

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS) – Kostarika

Národní služba zdraví zvířat (SENASA), Ministerstvo zemědělství a chovu zvířat (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3–3006, CR-Cenada, COSTA RICA Zobrazit na mapě

Tel.: +506 22608300, +506 25871600

Fax: +506 22608301

Národní fytosanitární služba (SFE), Ministerstvo zemědělství a chovu zvířat (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Další podrobnosti o zařízení Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521–1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: +506 25493400

Fax: +506 25493599

Oddělení pro modifikované organismy Odboru biotechnologií v rámci Národní fytosanitární služby (SFE), Ministerstvo zemědělství a chovu zvířat (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Další podrobnosti o zařízení Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521–1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: +506 25492522, +506 25493522

Fax: +506 25493599

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek – Kostarika

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Internetová stránka: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digitální

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tel.: +506 22561500

E-mail: consultas@gobierno-digital.go.cr

Salvador

Národní instituce – Salvador

Centrální americká banka ekonomické integrace (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma No.130, Colonia San Benito, San Salvador, Spojené státy americké

Tel.: +503 22676100

Fax: +503 22676130

Generální ředitelství cel (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, Pan-American Highway Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, Spojené státy americké

Tel.: +503 22445000, +503 22443000

Fax: +503 22447201

Zastoupení, obchodní komory a sdružení podniků – Salvador

Delegace Evropské unie v Salvadoru

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01298, Spojené státy americké

Tel.: +503 22432424

Fax: +503 22432525

E-mail: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

El Salvadoran Velvyslanectví v Belgii

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Brusel, BELGIE

Tel.: +32 2 733 04 85, +32 2 735 32 66

Fax: +32 2 732 65 74

E-mail: embajadabruselas@rree.gob.sv

Ministerstvo financí

Ministr de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: +503 22443000, +503 22373000

Jednotný portál pro zahraniční obchod (VUCE), středisko pro zpracování dovozu a vývozu centrální rezervní banky

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, Velká Británie

Tel.: +503 22818085, +503 22818539, +503 22818131, +503 22818089, +503 22818754, +503 22818514

Fax: +503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Velká Británie

Tel.: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty na technické požadavky – Salvador

Národní rada pro kvalitu (CNC)

Consejo Nacional de Calidad – NEJLEPŠÍ CENY ubytování ve městě Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, Spojené státy americké

Tel.: +503 25905300

Internetová stránka: http://www.cnc.gob.sv/

Ministerstvo národní obrany (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, Spojené státy americké

Tel.: +503 22500100, +503 22500134

Ředitelství pro uhlovodíky a doly (DHM), Ministerstvo hospodářství (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: +503 25905200, +503 25905210, +503 25905221

 

Úřad pro civilní letectví (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, Velká Británie

Tel.: +503 25654400, +503 25654553

Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN č. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: +503 21326276

Fax: +503 21329429

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS) – Salvador

Odbor pro veterinární služby, Generální ředitelství pro chov hospodářských zvířat (DGG), Ministerstvo zemědělství a hospodářských zvířat (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (GŘ), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, Velká Británie (Zobrazit mapu)

Tel.: +503 22020879, +503 22101763

Generální rostlinolékařské ředitelství (DGSV), Ministerstvo zemědělství a hospodářských zvířat (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Finále 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tel.: +503 22101747, +503 22101700

Fax: +503 22101920

Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN č. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: +503 21329407, +503 21329697

Fax: +503 22679317, +503 22679326

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek – Salvador

Comprasal

Tel.: +503 22443171

E-mail: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Internetová stránka: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Ministerstvo financí

Ministr de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: +503 2244–3171

Guatemala

Národní instituce – Guatemala

Guatemalská centrální banka

Banco de Guatemala

7a. AV. 22–01, zona 1, Velká Británie

Tel.: +502 24296000, +502 24856000, +502 23906000, +502 23072200

Fax: +502 24296086, +502 24856041

Internetová stránka: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Zastoupení, obchodní komory a sdružení podniků – Guatemala

Delegace Evropské unie v Guatemale

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5–55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., Velká Británie

Tel.: +502 23005900

Fax: +502 23005900

E-mail: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Guatemalské velvyslanectví v Belgii

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Brusel, Velká Británie

Tel.: +32 2 345 90 47, +32 2 345 90 58

Fax: +32 2 344 64 99

E-mail: embbelgica@minex.gob.gt,

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Velká Británie

Tel.: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty na technické požadavky – Guatemala

Guatemalská komise pro normy (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27–32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, Velká Británie

Tel.: +502 22472654

Fax: +502 22472687

Národní úřad Guatemaly pro zákaz chemických zbraní (ANGPAQ), ministerstvo zahraničních věcí

Autoridad Nacional de Guatemala para la Prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriéry

2a Avenida, 4–17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, Španělsko

Tel.: +502 24100000

Fax: +502 23321172, +502 24100011

Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28–58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, Velká Británie

Tel.: +502 24230500, +502 24232408

Ministerstvo hospodářství

Ministerio de Economía

8a Avenida 10–43, Zona 1, GT-Ciudad de Guatemala, Velká Británie

Tel.: +502 24120200

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS) – Guatemala

Ministerstvo zemědělství, hospodářských zvířat a potravin (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, Španělsko

Tel.: +502 24137000

Odbor epidemiologického dozoru a analýzy rizik Ředitelství rostlinolékařského zdraví Vice Ministry of Agricultural Health and Regulations under the Ministry of Agriculture, Livestock and Food (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, Španělsko

Tel.: +502 24137000, +502 24137418, +502 24137420, +502 24137503

Oddělení norem a předpisů, Ministerstvo zemědělství, hospodářských zvířat a potravin (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, Španělsko

Tel.: +502 24137000

Národní rada chráněných oblastí (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6–06, Zona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, Velká Británie

Tel.: +502 24226700

Fax: +502 22534141

Odbor evidence zemědělských materiálů Ředitelství rostlinolékařství při Ministerstvu zemědělství, chovu hospodářských zvířat a potravin (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, Španělsko

Tel.: +502 24137000, +502 24137418, +502 24137420, +502 24137503

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek – Guatemala

GUATECOMPRAS

Tel.: +502 23742872

E-mail: administradorgc@minfin.gob.gt

Internetová stránka: http://www.guatecompras.gt/

Generální ředitelství pro zadávání veřejných zakázek (DGAE)

Dirección General de Adquisiciones del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de Adquisiciones del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: +502 23742872

Další odkazy

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy