Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu mezi EU a Gruzií

EU a Gruzie podepsaly v červnu 2014 dohodu o přidružení, která vstoupila v platnost v červenci 2016. Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu je nedílnou součástí dohody. Snižuje cla, kterým čelí evropské firmy při vývozu do Gruzie. Zvyšuje účinnost celních režimů. Dále usnadňuje obchod postupným sbližováním gruzínských právních předpisů, pravidel a postupů, včetně norem, s právními předpisy, pravidly a postupy EU.

Dohoda v kostce

Dohoda o přidružení mezi EU a Gruzií vstoupila v platnost dne 1. července 2016.

Úplné znění a přílohy dohody.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Dohoda usnadňuje vaší společnosti vývoz do Gruzie a dovoz z Gruzie.

 • odstraňuje většinu cel
 • stanoví účinnější celní režimy

Kdo může vyvážet z EU do Gruzie v rámci dohody o přidružení mezi EU a Gruzií?

Aby mohla vaše společnost vyvážet z EU do Gruzie, musí být zaregistrována v některém z členských států EU a musí získat platné celní prohlášení a případně vývozní licenci.

Kdo může vyvážet do EU z Gruzie v rámci dohody o přidružení mezi EU a Gruzií?

Pro vývoz do EU podle dohody mezi EU a Gruzií bude muset být vaše společnost zaregistrována v Gruzínské republice.

 

Hlavními vývozy zboží Gruzie jsou:

 • minerální produkty
 • stroje a přístroje
 • chemické výrobky
 • dopravní prostředky a zařízení

EU je jedním z hlavních obchodních partnerů Gruzie. Země proto pracuje na zjednodušení svých obchodních právních předpisů a postupů s právními předpisy a postupy EU, což přináší prospěch zejména malým a středním podnikům zapojeným do obchodu.

Sazby

Dohoda ruší většinu cel na zboží.

Průmyslové zboží

Dohoda o přidružení mezi EU a Gruzií odstraňuje 100 % cla na průmyslové zboží.

Zemědělské produkty

Dohoda o přidružení mezi EU a Gruzií zakazuje používání celních kvót na dovoz i vývoz.

Pro dovoz do EU však existuje několik výjimek pro některé citlivé zemědělské produkty, na něž se vztahují celní kvóty:

Celní kvóta pro česnek

Roční celní kvóta se uplatňuje na dovoz česneku do EU. Podle dohody EU přijímá dovoz z Gruzie v celkové výši 220 tun česneku ročně. Dovoz zahrnutý do celkového součtu se určuje podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Jakmile je celková částka překročena, uplatní se clo EU podle doložky nejvyšších výhod. Před vývozem zkontrolujte zůstatek každé použitelné kvóty.

Vstupní cena pro některé druhy ovoce a zeleniny

Pokud dovážíte do EU určité ovoce a zeleninu, např. rajčata, cukety nebo broskve, bude se na vaše zboží vztahovat režim „vstupní ceny“. Podle dohody to znamená, že clo bude vypočteno jako specifické clo. Pokud zboží, které dovážíte do EU, splňuje požadavky podle pravidel původu a je oceněno nižší fakturovanou cenou, než je částka uvedená ve zvláštním clu, jako dovozce, ponesete rozdíl mezi pevně stanovenou specifickou částkou cla a fakturovanou částkou.

Nebudete však muset platit žádné poplatky, pokud se výše celní hodnoty zboží, které dovážíte z Gruzie, rovná vstupní ceně stanovené celním úřadem nebo je vyšší.

Viz seznam zboží podléhajícího vstupní ceně.

Musíte zaplatit vstupní cenu za ovoce a zeleninu, pokud dovážíte zboží z Gruzie?

V praxi má většina zboží dováženého z Gruzie celní hodnotu, která je vyšší než vstupní cena, takže ve většině případů nebudete muset zaplatit vstupní cenu.

Prevence obcházení opatření

Na většinu (zpracovaných) zemědělských produktů se vztahuje mechanismus proti obcházení, tj. prahová hodnota pro celkový objem dovozu za rok. Příloha II-C dohody o přidružení mezi EU a Gruzií obsahuje seznam zemědělských produktů, na které se vztahuje mechanismus proti obcházení opatření.

To znamená, že pokud dovoz z Gruzie překročí určitou úroveň, může EU pozastavit nižší cla na tyto produkty. Prahová hodnota může být překročena pouze v případě, že gruzínská vláda může EU řádně zdůvodnit, že gruzínské výrobci mají kapacitu pro výrobu tohoto zboží a/nebo kapacitu pro vývoz přesahující prahovou hodnotu. Je-li odůvodnění uspokojivé, od cla se upustí.

Cílem je zajistit, aby třetí země, které jsou stranami dohody, nevyužívaly dohody mezi EU a Gruzií a podvodně vyvážely do EU přes Gruzii.

 

Najděte si celní sazbu, která se na váš produkt vztahuje, ve funkci „Můj obchodní asistent

Pravidla původu

Tento oddíl zavádí hlavní pravidla původu a postupy týkající se původu v rámci obchodní dohody.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste novým tématem, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu platná v rámci dohody o přidružení s Gruzií jsou vymezena v dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „úmluva PEM“). Tato pravidla jsou revidována a do poloviny roku 2021 by měl být použitelný nový soubor alternativních pravidel původu, včetně ustanovení o kumulaci, navracení cla, toleranci a pravidlu nezměnitelnosti (viz níže), které bude zmírněno.

Cílem úmluvy PEM o pravidlech původu je stanovit společná pravidla původu a kumulace mezi 25 smluvními stranami (EU, ESVO, balkánskými zeměmi a partnery dohody o volném obchodu v regionu jižního a východního sousedství EU) a EU s cílem usnadnit obchod a integrovat dodavatelské řetězce v rámci této zóny.

Seznam smluvních stran PEM

Podrobné informace o celoevropském systému jsou k dispozici v uživatelské příručce.

Pochází můj výrobek podle úmluvy PEM z EU nebo Gruzie?

Aby váš produkt mohl získat nižší nebo nulovou preferenční sazbu podle úmluvy PEM, musí pocházet z EU nebo Gruzie.

Výrobek „původ“ v případě, že:

 • zcela získané v EU nebo Gruzii nebo
 • Vyráběné v EU nebo v Gruzii za použití nepůvodních materiálů za předpokladu, že tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány v souladu s pravidly pro jednotlivé produkty stanovenými v příloze II dodatku I úmluvy PEM.
  Viz též příloha I úvodní poznámky ke zvláštním pravidlům původu produktu. Pro některé výrobky existují určitá alternativní pravidla pro konkrétní výrobky - viz dodatek II.

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v této kapitole, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy. Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, například tolerance nebo kumulace.

 

Příklady hlavních typů pravidel vázaných na konkrétní výrobky v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidání hodnoty - hodnota všech nepůvodních materiálů použitých v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna pravidla pro sazební zařazení - výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt - například výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace - vyžaduje se specifický výrobní postup, například spřádání vláken do příze. Tato pravidla se používají především v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu.

 

Příslušnápravidla týkající se jednotlivých výrobků najdete na stránkách My Trade Assistant.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla pro konkrétní výrobek

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle zvláštního pravidla pro daný produkt obvykle zakázány, až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximálního prahu hodnoty nepůvodních materiálů uvedených v pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 6 přílohy I „Úvodní poznámky k seznamu v příloze II“.
Kumulace

Úmluva PEM stanoví dva způsoby kumulace původu

 • dvoustranná kumulace - materiály pocházející z Gruzie lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu v EU
 • Diagonální kumulace - materiály pocházející z jedné smluvní strany úmluvy PEM lze považovat za materiály pocházející z jiné smluvní strany při posuzování, zda konečný produkt pochází z preferenčního přístupu při vývozu do třetí smluvní strany v celoevropsko-středomořské zóně. Diagonální kumulace se

  však použije pouze tehdy, pokud mezi všemi dotčenými smluvními stranami a těmito zeměmi existuje obchodní dohoda, která uplatňuje stejná pravidla původu. Zkontrolujte prosím „matrice“ (tabulka obsahující všechny platné dohody s použitím úmluvy PEM), která stanoví smluvní strany, s nimiž může Gruzie uplatňovat diagonální kumulaci. V dubnu 2020 byli společnými partnery EU a Gruzie způsobilí pro diagonální kumulaci Island, Švýcarsko (včetně Lichtenštejnska) a Norsko.

 

Jak diagonální kumulace působí?

Diagonální kumulace je povolena mezi několika různými zeměmi, které sdílejí stejná pravidla původu a mají mezi sebou obchodní dohody. Je tomu tak v případě, kdy výrobce zboží v kterékoli zemi může dovážet materiály a používat je, jako kdyby pocházely z jejich vlastní země. Například podle úmluvy PEM může gruzínský obchodník, který vyrábí oblečení pro vývoz do Švýcarska, použít přízi pocházející z EU a může je považovat za pocházející z Gruzie. Požadavek dvojí přeměny, tj. výroba tkanin z (nepůvodní) příze a výroba oděvů, byl splněn a oděvy se při vývozu do Švýcarska považují za pocházející z Gruzie, a proto budou mít volný přístup na švýcarský trh.

Další vysvětlení kumulace v rámci PEM lze nalézt zde.

Další požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v úmluvě, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Doprava přes třetí zemi: Pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Gruzie (a naopak) nebo přes území smluvních stran, se kterými je možná kumulace, aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být provedeny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • vykládka
 • opětovné načítání
 • všechny ostatní operace určené k uchování výrobků v nezměněném stavu

Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením

 • jednotný přepravní doklad (například nákladní list), který se vztahuje na přepravu zboží ze země vývozu přes třetí zemi, přes kterou zboží převáželo
 • osvědčení vydané celními orgány třetí země, přes kterou přepravujete zboží
 • v případě, že tyto doklady neexistují, jakékoli doklady

Navracení cla

Podle úmluvy PEM v obchodu mezi EU a Gruzií není možné získat náhradu za cla dříve zaplacená z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy stanovení původu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy původu. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o prokazování původu a v hlavě VI o opatřeních pro správní spolupráci. Objasňují např., jak deklarovat původ výrobku, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ výrobku.

Jak uplatňovat preferenční sazbu

Aby mohli dovozci využívat preferenční sazby, musí předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být buď

Doklad o původu je platný po dobu 4 měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

 • průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydávají celní orgány země vývozu.
 • Příloha IIIa a příloha IIIb obsahují vzory osvědčení EUR.1 a EUR-MED a pokyny k jejich vyplnění.
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Další vysvětlení, kdy použít osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED, je uvedeno na straně 72 příručky.

Prohlášení o původu nebo prohlášení o původu EUR-MED

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo ze smluvní strany úmluvy PEM, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může být vyhotoveno buď

 • schválený vývozce
 • kterýkoli vývozce, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje 6000 EUR.
Jak učinit prohlášení o původu

Vývozce by měl na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt napsat, otiskem razítka nebo vytisknout toto prohlášení (příloha IVa):

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č.... ) Prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.“

Jak učinit prohlášení o původu EUR-MED

V tomto případě je prohlášení následující (příloha IV b)

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č....), prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.

Kumulace použita u... (název země/zemí).

—Neuplatňuje se kumulace

Prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli úředním jazyce EU nebo úředních jazycích v oblasti PEM, jak je uvedeno v příloze IV písm. a) a b) (prohlášení týkající se kumulace by mělo být vždy v angličtině).

Prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni, pokud se celním orgánům vaší země písemně zavážete, že přijímáte plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány (nejsou povoleny návštěvy dovážející strany vývozci)

Orgány vyvážející strany provedou konečné určení původu a informují o výsledcích orgány dovážející strany.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

Podle této dohody Gruzie sblížila své technické normy a předpisy tak, aby odpovídaly normám a předpisům EU. To znamená, že většina technických pravidel v Gruzii bude stejná jako v EU.

Gruzie sbližovala právní předpisy, včetně

 • akreditace a uvádění výrobků na trh, které stanoví moduly postupů posuzování shody,
 • obecná bezpečnost výrobků, stanovení kritérií pro to, co je třeba vzít v úvahu při určování výrobku jako bezpečného výrobku, a určení, kdy výrobek zakázat, protože představuje vážné riziko pro zdraví a bezpečnost

Seznam těchto nařízení a dalších právních předpisů, které Gruzie provedla, je uveden v příloze III-B dohody o přidružení mezi EU a Gruzií.

Gruzie se rovněž dohodla na sblížení 21 předpisů, které se týkají požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost u široké škály výrobků, včetně strojních zařízení, výtahů, hraček, zdravotnických prostředků a jednoduchých tlakových nádob. Ty jsou uvedeny v příloze III-A dohody o přidružení mezi EU a Gruzií.

Pokud jde o normy, Gruzie přijímá mezinárodní a evropské normy v souladu s osvědčenými postupy. Ze všech registrovaných gruzínských norem je 98 % mezinárodních a evropských, zatímco 2 % jsou specifické pro Gruzii.

V Gruzii mohou být použity následující typy norem, i když na dobrovolném základě:

 • mezinárodní a regionální normy SNS
 • normy kteréhokoli členského státu EU nebo OECD
 • Gruzínské normy
 • Standardy gruzínských společností

 

Chcete-li dovážet zboží od gruzínského výrobce, který se rozhodl použít své vlastní specifikace, musíte získat EU prohlášení o shodě podepsané tímto výrobcem.

EU prohlášení o shodě osvědčuje a prohlašuje, že dané výrobky splňují příslušné požadavky a normy. Poté může váš výrobce připojit ke svému zboží štítek Conformité Européenne (CE), což znamená, že splňuje normy EU.

Pokud se váš výrobce rozhodne prokázat shodu prostřednictvím EU prohlášení o shodě, může to stát více peněz a času než práce s harmonizovanými normami EU, které poskytují rovnocennost.

Viz harmonizované normy seskupené podle stávajících odvětvových směrnic o výrobcích.

Jak zjistím, že zboží, které dovážím, splňuje předpisy a normy EU?

 • po provedení postupů posuzování shody budou příslušné dokumenty doprovázející váš vývoz z EU do Gruzie vydány buď v angličtině, nebo v notářsky ověřeném gruzínském překladu.
 • posouzení shody musí být provedeno oznámeným subjektem (který je obvykle zvláštní organizací, jako je laboratoř, inspekční nebo certifikační orgán).
 • Pokud vaše zboží do Gruzie vyvážíte, může posouzení shody provést subjekt posuzování shody akreditovaný v Gruzii.
 • pokud dovážíte zboží z Gruzie do EU, viz seznam akreditovaných subjektů posuzování shody.

Gruzie je členem Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách. V důsledku toho může dovoz chemických látek podléhat zákazům nebo omezením. Úředním kontaktním místem pro tyto chemické látky je Ministerstvo pro ochranu životního prostředí a zemědělství.

EU a Gruzie v současné době pracují na typu dohody o vzájemném uznávání, která umožní, aby některé průmyslové výrobky, které splňují požadavky shody, byly uváděny na trh bez dalších zkoušek nebo postupů ověřování shody.

Kontakty pro technické požadavky

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost - sanitární a fytosanitární opatření

Bezpečnost potravin zdraví zvířat, dobré životní podmínky zvířat a rostlinolékařský stav

Dohoda mezi EU a Gruzií odstraňuje a zakazuje jak EU, tak Gruzii zavádět jakékoli neodůvodněné předpisy. To je pro vás přínosné zejména v případě, že jste drobným zemědělcem vyvážejícím zemědělské zboží do Gruzie.

To neznamená, že úroveň ochrany každé ze zemí bude ohrožena. Vzhledem k tomu, že normy EU v oblasti bezpečnosti potravin jsou velmi přísné a přísné, vláda Gruzie přijímá některá legislativní opatření EU týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření.

Dohoda mezi EU a Gruzií rovněž zajišťuje, aby pravidla týkající se dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin odrážela normy EU a vývoj Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

 

Pokud Gruzie stále sbližuje pravidla EU, jak vyvážíte/dovážíte?

Pokud dovážíte jakékoli rostlinné a/nebo živočišné produkty do EU, budete muset získat osvědčení od příslušného orgánu Gruzie. Toto osvědčení by mělo zaručit, že váš výrobek splňuje příslušné sanitární a fytosanitární požadavky.

Podle dohody o přidružení mezi EU a Gruzií je gruzínská vláda povinna oznámit EU, až dosáhne sblížení pravidel týkajících se dobrých životních podmínek zvířat a zdraví a bezpečnosti rostlin. Konzultační proces, jehož cílem je zjistit, zda bylo dosaženo sblížení nařízení, může trvat až 360 dnů.

Seznam příslušných orgánů
 • Národní potravinářská agentura (NFA) spadající pod ministerstvo ochrany životního prostředí a zemědělství odpovídá za dohled nad záležitostmi souvisejícími s bezpečností potravin, za sledování, provádění plánovaných a/nebo neplánovaných inspekcí, provádění kontrol dokladů, odběr vzorků pro testování a dohled nad záležitostmi souvisejícími s bezpečností potravin, což rovněž znamená, že v každé fázi výroby, zpracování a distribuce bude vnitrostátní financující orgán vykonávat státní kontrolu nad dodržováním předpisů týkajících se potravin/krmiv.
  • NFA má rovněž veterinární oddělení, které je pověřeno veterinárními kontrolami živých zvířat a živočišných produktů v Gruzii.
  • rostlinolékařský útvar NFA odpovídá za regulaci analýz rizik škodlivých organismů v Gruzii.

Za účelem ochrany lidského zdraví lze pro kosmetiku a související komodity použít zvláštní dovozní řízení, včetně postupu hygienické certifikace a zvláštního registračního postupu pro přístup na trh v Gruzii. V případě potřeby se můžete obrátit na Ministerstvo práce, zdravotnictví a sociálních věcí.

 • Daňová správa je útvar ministerstva financí, který odpovídá za dodržování předpisů v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření na vnějších hranicích Gruzie.
 • laboratoře jsou klíčovou součástí institucionálního systému SPS. Gruzínské akreditační středisko akredituje všechny laboratoře, které působí v souladu s uznávanými mezinárodními normami.

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážky mezinárodního obchodu, a mohou tedy představovat značnou zátěž pro vás jako vývozce.

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • prostřednictvím on-line formuláře oznamte, co zastavujete vývoz do Gruzie. EU provede analýzu Vaší situace a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky (SPS)

Doklady a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Dokumenty

Pokyny pro jednotlivé kroky popisují různé druhy dokladů, které byste měli připravit na celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • Obchodní faktura (konzultujte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v My Trade Assistant)
 • seznam balení
 • Dovozní licence pro některé druhy zboží
 • Osvědčení prokazující, že váš výrobek je v souladu s povinnými předpisy týkajícími se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • Doklad o původu — prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

Podrobné informace o tom, jaké doklady musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, navštivte můj obchodní asistent.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů, aby mohli žádat o preferenční celní sazby, a popis pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány, viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celních postupech při dovozu a vývozu obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda chrání vaše práva duševního vlastnictví při dovozu a/nebo vývozu vašeho zboží do Gruzie.

Ochranné známky a autorská práva

Dohoda o přidružení mezi EU a Gruzií je v souladu s několika mezinárodními dohodami, které upravují správu ochranných známek a autorských práv. Pokud správa ochranné známky vaši přihlášku zamítne, musí vám být rozhodnutí sděleno písemně s uvedením důvodů zamítnutí.

Průmyslové vzory a patenty

Vaše nezávisle vytvořené průmyslové vzory, které mají individuální povahu, jsou chráněny prostřednictvím zápisu po dobu až 25 let. To vám poskytne výlučné právo používat průmyslový vzor a zabrání třetím stranám, které nemají váš souhlas, aby jej používaly, vytvářely, prodávaly nebo dovážely nebo vyvážely.

Zeměpisná označení 

Zvláštní výbor pro zeměpisné ukazatele zřízený v rámci dohody mezi EU a Gruzií bude sledovat provádění dohody v této oblasti a podávat zprávy Výboru pro obchod. Více informací o zeměpisných označeních zemědělských produktů a zeměpisných označeních o potravinách, druzích vín a lihovinách naleznete v příloze XVII-C dohody o přidružení mezi EU a Gruzií.

Jak získat ochranu?

Sakpatenti je gruzínský nezávislý právní subjekt odpovědný za ochranu veškerého duševního vlastnictví v zemi a za vymezení politiky v oblasti práv duševního vlastnictví.

O zápis zeměpisného označení můžete požádat přímo vy nebo váš zástupce. Žádost by měla být podána v tištěné nebo elektronické podobě v gruzínském jazyce a měla by odkazovat na jedno označení původu nebo zeměpisné označení.

Žádost by měla obsahovat

 • žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného označení
 • celé jméno (název) a adresa žadatele
 • označení původu nebo zeměpisné označení
 • název zboží, pro které se požaduje zápis označení původu nebo zeměpisného označení

Spolu se svou žádostí o zeměpisné označení byste rovněž měli přiložit dokument, který poskytuje

 • popis zboží a suroviny s uvedením jejich chemických, fyzikálních, mikrobiologických a/nebo organoleptických a jiných vlastností;
 • popis umístění zeměpisné oblasti původu zboží s uvedením přesných hranic
 • popis technologie výroby zboží a podmínky a metody produkce specifické pro danou zeměpisnou oblast, pokud existují
 • údaje potvrzující, že zvláštní jakost a vlastnosti výrobků označení původu jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím a lidskými činiteli
 • údaje potvrzující, že zvláštní jakost, pověst nebo jiné vlastnosti zboží jsou spojeny s touto zeměpisnou oblastí.
  • doklad potvrzující zeměpisný původ zboží
  • plná moc potvrzující zmocnění zástupce

Obchod službami

Gruzínská vláda i EU vyjádřily všechna svá stávající omezení nebo výhrady k poskytování služeb s vysokou mírou transparentnosti. To vám přináší cennou právní jistotu jako poskytovatele služeb v EU. Seznam výhrad týkajících se Gruzie je uveden v přílohách XIV-E, XIV-F a XIV-G dohody o přidružení mezi EU a Gruzií.

Jak procházíte přílohami?

Dohoda mezi EU a Gruzií obsahuje tyto 4 přílohy s výhradami Gruzie, které by mohly mít dopad na vás i váš podnik.

 • Pokud máte zájem o založení podniku v Gruzii, musíte vidět přílohu XIV-E, která obsahuje negativní seznam všech odvětví služeb, do nichž nemáte přístup — to znamená, že můžete využít příležitostí ve všech ostatních odvětvích, která nejsou uvedena na seznamu.
 • Pokud máte zájem o přeshraniční obchod s vašimi službami, musíte vidět přílohu XIV-F, která obsahuje pozitivní seznam odvětví služeb, k nimž máte přístup — v tomto seznamu jsou uvedena všechna odvětví, v nichž můžete obchodovat.
 • Hledáte-li příležitosti pro stážisty-absolventy nebo klíčové zaměstnance, viz příloha XIV-G, v níž jsou uvedena odvětví nebo pododvětví, na něž se omezení vztahují.
 • Jste-li nezávislým profesionálním nebo smluvním dodavatelem služeb, viz příloha XIV-H, v níž jsou uvedeny uplatňované výhrady.

Kdo může v Gruzii založit podnik?

Pokud jste

 • podnik, dohoda mezi EU a Gruzií vám umožňuje založit nebo získat pobočky vašeho podniku nebo zastoupení v Gruzii
 • jednotlivec, dohoda mezi EU a Gruzií vám nabízí příležitosti k založení a založení podniku prostřednictvím samostatné výdělečné činnosti nebo podniků, které ovládáte.

S poskytovateli služeb z EU bude zacházeno stejně jako s gruzínskými státními příslušníky. Seznam odvětví, v nichž jsou stanovena omezení na usazování, je uveden v příloze XIV —E.

Přeshraniční poskytování služeb

Dohoda mezi EU a Gruzií umožňuje poskytovatelům služeb z EU přístup na gruzínský trh za stejných podmínek jako gruzínští státní příslušníci. Výjimky z toho jsou rovněž uvedeny v přílohách XIV-E, XIV-F a XIV-G dohody o přidružení mezi EU a Gruzií.

Co když chcete dočasně přestěhovat do Gruzie za prací?

Dohoda mezi EU a Gruzií vám umožňuje dočasně se přestěhovat do Gruzie (nebo EU), aby pracovala jako stážista-absolvent, obchodní prodejce nebo jako jeden z klíčových zaměstnanců společnosti v dané zemi.

Doba dočasného pobytu je následující:

 • Osoba převedená v rámci společnosti (klíčoví zaměstnanci společnosti v Gruzii (nebo v EU) nebo stážisté-absolventi) - až 3 roky
 • Obchodní návštěvník (např. cesta za účelem usazení podniku v Gruzii (nebo v EU) nebo obchodní prodejce) - až 90 dnů v kterémkoli dvanáctiměsíčním období
 • Stážista-absolvent, který není osobou převedenou v rámci společnosti — do 1 roku

Dohoda mezi EU a Gruzií rovněž vytváří příležitosti pro smluvní poskytovatele služeb v konkrétních odvětvích v obou zemích. V tomto ohledu však musíte:

 • poskytovat danou službu dočasně jako zaměstnanec účetní jednotky, která získala smlouvu o poskytování služeb nepřesahující 1 rok
 • mít alespoň 3 roky odborné praxe v odvětví, v němž nabízíte smluvní služby
 • mít vysokoškolské vzdělání nebo kvalifikaci prokazující znalosti rovnocenné úrovně a odpovídající odborné kvalifikace

Více informací o omezeních, která se vztahují na zaměstnance, stážisty-absolventy, obchodní prodejce a smluvní poskytovatele služeb, naleznete v příloze G dohody o přidružení mezi EU a Gruzií.

Gruzínská národní investiční agentura podporuje obchodní kontakty mezi Gruzií a EU. Hledáte-li gruzínského partnera, obraťte se na velvyslanectví Gruzie v kterémkoli z členských států EU.

Veřejné zakázky

EU a Gruzie předpokládají vzájemný přístup na trhy s veřejnými zakázkami v každé zemi na vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Tento přístup bude pro Gruzii získán postupně. Týká se to jak veřejných zakázek a koncesí v tradičních odvětvích, tak v odvětví veřejných služeb.

Dohoda mezi EU a Gruzií rovněž zajišťuje, aby posuzování žádostí o účast v zadávacích řízeních v obou zemích probíhalo spravedlivě, přičemž se stejným způsobem zachází s místními a zahraničními žadateli.

Dohoda zavazuje EU i Gruzii, aby zajistily, že

 • všechny zamýšlené zakázky se zveřejňují, aby byl trh otevřen hospodářské soutěži a aby vám byly poskytnuty informace o zamýšlené veřejné zakázce před zadáním zakázky.
 • je uveden nediskriminační popis předmětu zakázky s uvedením příslušných lhůt, k nimž mají přístup všechny hospodářské subjekty.
 • nejste diskriminováni jako hospodářský subjekt, což by vás mohlo zbavit způsobilosti k účasti v nabídkovém řízení.
 • postup přidělování nabídky je transparentní až do vyhlášení vítězné nabídky.
 • konečné rozhodnutí bude sděleno všem žadatelům - neúspěšní žadatelé obdrží na požádání vysvětlení, které vám umožní rozhodnutí analyzovat.

Jak jsou zakázky zadávány?

Gruzínská Státní agentura pro zadávání veřejných zakázek (SPA) má vedoucí úlohu při koordinaci, provádění a sledování zadávání veřejných zakázek. Pro zadání zakázky se používá pět metod.

 • Elektronická nabídka — používá se pro nákup homogenních předmětů v hodnotě 75,182 EUR nebo vyšší
 • Zjednodušené elektronické nabídky — používané pro nákup homogenních předmětů v hodnotě do 75,182 EUR
 • Zjednodušené zadávání veřejných zakázek — používá se na nákupy v hodnotě nižší než 880 EUR (s různými prahovými hodnotami pro diplomatické mise a veřejné zakázky související s obranou, bezpečností a udržováním veřejného pořádku)
 • Soutěže o návrh — používané pro zadávání zakázek na projekty a služby související s návrhem, na základě rozhodnutí veřejného zadavatele
 • Konsolidovaná nabídka — jednotné, centralizované řízení o zadávání veřejných zakázek ze strany SPA na nákup homogenních zadaných předmětů pro různé zadavatele

Na internetových stránkách ZCHO je rovněž vedena“Bílá a černá listina“. Tento rejstřík obsahuje dva soubory seznamů.

 • uchazeči uvedení na černé listině, kteří nepředloží záruku za provedení zakázky nebo odmítnou podepsat smlouvu se zadavatelem a/nebo nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy - tito žadatelé jsou zablokováni v účasti v jakýchkoliv nabídkách k podávání nabídek nebo jim byla zadána jiná nabídka do jednoho roku od jejich zařazení na černou listinu.
 • uchazeči na bílém seznamu, kteří úspěšně splnili kritéria pro podání žádosti, nejsou předmětem insolvenčního řízení, nemají žádný dluh vůči státnímu rozpočtu a jejichž záznam za tři předchozí roky nevykazuje obrat nižší než 375940 EUR.

Co když máte stížnost?

Dohoda o strategickém partnerství má rovněž výbor pro řešení sporů (DRB) složený ze 6 členů. Tři členy správní rady jmenuje občanská společnost, čímž se zajistí transparentnost a nezávislost DRB.

Máte-li v souvislosti se systémem zadávání veřejných zakázek nějaké stížnosti, můžete je zaslat DRB. Podání a projednání Vašich stížností nebude podléhat žádným poplatkům.

Jak stížnost podáváte?

Stížnost můžete podat elektronicky vyplněním formuláře na stránce nabídky. Jakmile DRB potvrdí oprávněnost Vaší stížnosti, může orgán pro ochranu údajů nejpozději do deseti dnů informovat veřejného zadavatele o chybě a požadovat její opravu. Alternativně může DRB rovněž požadovat celkovou revizi nebo zrušení rozhodnutí výběrové komise nebo v případě závažného porušení podat zprávu donucovacím orgánům. Nejste-li s rozhodnutím DRB spokojeni, můžete se proti rozhodnutí odvolat u soudu.

Elektronické zadávání veřejných zakázek

Můžete také používat jednotný elektronický systém, který je gruzínským portálem pro elektronické zadávání veřejných zakázek. To poskytuje snadný přístup k informacím o veřejných zakázkách, včetně oznámení zamýšlených činností v oblasti zadávání zakázek, dostupnosti elektronických zadávacích dokumentů, automatizovaného bulletinu o zadávání veřejných zakázek a vytvoření elektronické šablony pro podávání nabídek pro elektronické provozovatele.

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Odkazy, kontakty a dokumenty

Vnitrostátní instituce

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení

Kontakty pro technické požadavky

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky (SPS)

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Další odkazy

Vnitrostátní instituce

Ministerstvo zahraničních věcí

Gruzie monitoruje dovoz látek, které mohou být použity k výrobě chemických zbraní. Dovoz určitých chemických látek může vyžadovat zvláštní povolení a určeným vnitrostátním orgánem je ministerstvo zahraničních věcí.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Gruzie

Tel: +95 32 2945000 (rozšíření: 1207)

Fax: +995 32 2945001

Ministerstvo hospodářství a udržitelného rozvoje Gruzie

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Gruzie

Tel: +995 32 2991111/+995 32 2991105

Fax: +995 32 2921534

E-mail: ministry@moesd.gov.ge

Národní banka Gruzie

GE-0114 Tbilisi, Gruzie

Tel: +995 32 2406120

Národní středisko duševního vlastnictví Gruzie

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Gruzie

Tel: +995 32 2252533

E-mail: info@sakpatenti.org.ge

Národní statistický úřad Gruzie

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Gruzie

Tel: +995 32 2367210

E-mail: info@geostat.ge

Podnik Georgia

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Gruzie

Tel: +995 32 2960010

E-mail: info@enterprise.gov.ge

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení

Delegace Evropské unie v Gruzii

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Gruzie

Tel: +995 32 2943763

E-mail: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Mise Gruzie při Evropské unii

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Tel: +995 32 27611190

Fax: +995 32 27611199

E-mail: geomission.eu@mfa.gov.ge

Internet: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Odbor mezinárodních vztahů, gruzínská obchodní a průmyslová komora

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Gruzie

Tel: +995 32 2694747

Evropské obchodní sdružení Gruzie

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Gruzie

Tel: +995 599 25 66 55

E-mail: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgie

Tel.: +32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky

Gruzínská národní agentura pro normy a metrologii

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Gruzie

Tel: +995 32 2612530

Fax: +995 32 2613500

E-mail: geostm@geostm.ge

Jednotný vnitrostátní akreditační orgán

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Gruzie

Tel: +995 32 2192233/+995 32 2181824

E-mail: gac@gac.gov.ge

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky (SPS)

Národní potravinový úřad (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzie

Tel: +995 32 2919167

Fax: +995 32 2919165

Rostlinolékařský odbor při Národním úřadu pro potraviny

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzie

Tel: +95 32 2919167 (rozšíření: 120, 133)

Fax: +995 32 2919165

Veterinární odbor přidělený Národnímu úřadu pro potraviny

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzie

Tel: +95 32 2919167 (extenzace: 120, 106)

Fax: +995 32 2919165

Ministerstvo ochrany životního prostředí a zemědělství

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzie

Tel: +995 32 727231/+995 32 727232

Fax: +995 32 727231

Odbor biologické rozmanitosti Ministerstva ochrany životního prostředí a zemědělství

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzie

Tel: +995 32 727231/+995 32 727232

Fax: +995 32 727231

Ministerstvo práce, zdravotnictví a sociálních věcí

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Gruzie

Tel: +995 32 272538

Daňová správa, ústřední kancelář

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Gruzie

Informační středisko:

Tel: +995 32 2299299

E-mail: info@rs.ge

Laboratoř ministerstva zemědělství

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Gruzie

Tel: +995 32 2530968

Fax: +995 32 2541016

E-mail: contact@lma.gov.ge

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Státní agentura pro zadávání veřejných zakázek

Richard Holbrooke ulice 8, GE-0113 Tbilisi, Gruzie

Tel: +995 32 22484822

Platforma Státní agentury pro zadávání veřejných zakázek

 

Internet: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Jednotný elektronický systém:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • více informací o dohodě o přidružení a obchodních vztazích mezi EU a Gruzií naleznete na internetových stránkách GŘ pro obchod. Další informace o obchodních vztazích mezi EU a Gruzií naleznete zde.
 • Máte-li zájem o informace o provádění prohloubené a komplexní zóny volného obchodu v Gruzii, poskytuje Monitor EU informace o probíhající činnosti Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.
 • Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) rovněž poskytuje podrobné informace o vztazích mezi EU a Gruzií. Přehled naleznete také v informativnímpřehledu.
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy