Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu mezi EU a Gruzií

EU a Gruzie podepsaly v červnu 2014 dohodu o přidružení, která vstoupila v platnost v červenci 2016. Nedílnou součástí dohody je prohloubená a komplexní zóna volného obchodu. Snižuje cla, kterým evropské podniky čelí při vývozu do Gruzie. Zvyšuje účinnost celních režimů. Dále usnadňuje obchod postupným sbližováním gruzínských právních předpisů, pravidel a postupů, včetně norem, s právními předpisy, pravidly a postupy EU.

Dohoda v kostce

Dohoda o přidružení mezi EU a Gruzií vstoupila v platnost dne 1. července 2016.

Úplné znění a přílohy dohody.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Dohoda usnadňuje vaší společnosti vývoz do Gruzie a dovoz z Gruzie.

 • odstraňuje většinu sazeb
 • zajišťuje účinnější celní režimy

Kdo může vyvážet z EU do Gruzie v rámci dohody o přidružení mezi EU a Gruzií?

Aby mohla vaše společnost vyvážet z EU do Gruzie, musí být zaregistrována v jednom z členských států EU a musí získat platné celní prohlášení a v případě potřeby vývozní licenci.

Kdo může vyvážet do EU z Gruzie v rámci dohody o přidružení mezi EU a Gruzií?

K vývozu do EU na základě dohody mezi EU a Gruzií bude muset být vaše společnost registrována v Gruzínské republice.

 

Hlavním vývozem zboží z Gruzie je

 • minerální produkty
 • stroje a přístroje
 • chemické výrobky
 • dopravní prostředky a zařízení

EU je jedním z hlavních obchodních partnerů Gruzie. Země proto pracuje na zjednodušení svých obchodních právních předpisů a postupů s právními předpisy a postupy EU, což přináší prospěch zejména malým a středním podnikům působícím v oblasti obchodu.

Sazby

Dohoda odstraňuje většinu cel na zboží.

Průmyslové výrobky

Dohoda o přidružení mezi EU a Gruzií odstraňuje 100 % cel na průmyslové zboží.

Zemědělské produkty

Dohoda o přidružení mezi EU a Gruzií zakazuje používání celních kvót na dovoz i vývoz.

Pro dovoz do EU však existuje několik výjimek pro určité citlivé zemědělské zboží, na něž se vztahují celní kvóty:

Celní kvóta pro česnek

Na dovoz česneku do EU se uplatňuje roční celní kvóta. Podle dohody EU přijímá dovoz z Gruzie v celkové výši 220 tun česneku ročně. Dovoz zahrnutý do celkového součtu se určuje podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Jakmile bude celková částka překročena, uplatní se celní sazba EU podle doložky nejvyšších výhod. Před vývozem zkontrolujte zůstatek každé použitelné kvóty.

Vstupní cena pro některé druhy ovoce a zeleniny

Pokud dovážíte některé druhy ovoce a zeleniny do EU, např. rajčata, cukety nebo broskve, bude se na vaše zboží vztahovat systém „vstupní ceny“. Podle dohody to znamená, že clo se vypočítá jako specifické clo. Pokud zboží, které dovážíte do EU, splňuje požadavky podle pravidel původu a je oceněno nižší fakturovanou cenou, než je částka uvedená ve specifickém clu, jako dovozce, ponesete rozdíl mezi pevnou částkou specifického cla a částkou faktury.

Nebudete však muset platit žádné poplatky, pokud se výše celní hodnoty zboží, které dovážíte z Gruzie, rovná vstupní ceně stanovené celním úřadem nebo je vyšší.

Viz seznam zboží podléhajícího vstupní ceně.

Musíte zaplatit vstupní cenu za ovoce a zeleninu, pokud dovážíte zboží z Gruzie?

V praxi má většina zboží dováženého z Gruzie celní hodnotu, která je vyšší než vstupní cena, takže ve většině případů nebudete muset vstupní cenu zaplatit.

Opatření proti obcházení

Většina (zpracovaných) zemědělských produktů podléhá mechanismu proti obcházení, tj. prahové hodnotě pro celkový objem dovozu za rok. Příloha II-C dohody o přidružení mezi EU a Gruzií obsahuje seznam zemědělských produktů, na něž se uplatňuje mechanismus proti obcházení.

To znamená, že pokud dovoz z Gruzie překročí určitou úroveň, může EU na tyto produkty pozastavit nižší cla. Prahovou hodnotu lze překročit pouze tehdy, může-li gruzínská vláda EU řádně odůvodnit, že gruzínští výrobci mají kapacitu pro výrobu tohoto zboží a/nebo kapacitu pro vývoz nad prahovou hodnotu. Je-li odůvodnění uspokojivé, bude od cla upuštěno.

Cílem je zajistit, aby třetí země nevyužívaly výhod dohody mezi EU a Gruzií a podvodně vyvážely do EU přes Gruzii.

 

Celní sazba platná pro váš produkt najdete v Můj obchodní asistent

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste v tomto tématu nový, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu použitelná podle dohody o přidružení s Gruzií jsou vymezena v dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „PEM úmluva“). Tato pravidla jsou předmětem revize a do poloviny roku 2021 by měl být použitelný nový soubor alternativních pravidel původu, včetně ustanovení o kumulaci, navracení cla, toleranci a pravidle o nezměnitelnosti (viz níže), které bude uvolněno.

Cílem úmluvy PEM o pravidlech původu je stanovit společná pravidla původu a kumulace mezi 25 smluvními stranami (EU, ESVO, balkánskými zeměmi a partnery dohody o volném obchodu v regionu jižního a východního sousedství EU) a EU s cílem usnadnit obchod a integrovat dodavatelské řetězce v rámci této zóny.

Seznam smluvních stran celoevropsko-středomořského partnerství

Podrobné informace o celoevropském systému jsou k dispozici v uživatelské příručce.

Pochází můj produkt z EU nebo Gruzie v souladu s PEM úmluvy?

K tomu, aby se na váš produkt vztahovala nižší nebo nulová preferenční sazba podle úmluvy PEM, musí pocházet z EU nebo Gruzie.

Výrobek „původí“, pokud je buď

 • zcela získané v EU nebo Gruzii nebo
 • vyrobené v EU nebo v Gruzii za použití nepůvodních materiálů, za předpokladu, že tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány v souladu se specifickými pravidly pro jednotlivé produkty stanovenými v příloze II dodatku I úmluvy PEM
  Viz rovněž příloha I úvodní poznámky ke specifickým pravidlům původu produktu. Pro některé výrobky existují některá alternativní pravidla specifická pro jednotlivé produkty – viz dodatek II.

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy. Existují také určité dodatečné možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, například tolerance nebo kumulace.

 

Příklady hlavních typů pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů použitých v produktu nesmí přesáhnout určité procento ceny produktu ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitoly 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • zvláštní operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken na přízi. Tato pravidla se používají především v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé výrobky

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které specifické pravidlo produktu běžně zakazuje až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahu maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve specifických pravidlech pro produkty.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou uvedeny v poznámkách 5 až 6 přílohy I „Úvodní poznámky k seznamu v příloze II“.
Kumulace

PEM úmluva stanoví dva způsoby kumulace původu

 • dvoustranná kumulace – materiály pocházející z Gruzie lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu v EU
 • diagonální kumulaci – materiály pocházející z jedné smluvní strany PEM úmluvy lze při posuzování, zda konečný produkt pochází z jiné smluvní strany, považovat za pocházející z jiné smluvní strany při vývozu do třetí smluvní strany v rámci celoevropsko-středomořské oblasti. Diagonální kumulace se

  však použije pouze v případě, že mezi všemi dotčenými smluvními stranami existuje obchodní dohoda a tyto země uplatňují stejná pravidla původu. Zkontrolujte prosím „matrici“ (tabulka obsahující všechny platné dohody na základě úmluvy PEM), v níž jsou uvedeny smluvní strany, se kterými může Gruzie uplatňovat diagonální kumulaci. V dubnu 2020 byly společnými partnery EU a Gruzie způsobilými pro diagonální kumulaci Island, Švýcarsko (včetně Lichtenštejnska) a Norsko.

 

Jak diagonální kumulace působí?

Diagonální kumulace je povolena mezi několika různými zeměmi, které sdílejí stejná pravidla původu a mají mezi sebou obchodní dohody. Je tomu tak v případě, kdy výrobce zboží v jedné z těchto zemí může dovážet materiály a používat je tak, jako by pocházelo z jejich vlastní země. Například podle PEM může gruzínský obchodník, který vyrábí oděvy na vývoz do Švýcarska, používat příze pocházející z EU a může ji započítat jako pocházející z Gruzie. Byl splněn požadavek dvojího zpracování, tj. výroba tkanin z (nepůvodní) příze a výroba oděvů, a oděvy se při vývozu do Švýcarska považují za pocházející z Gruzie, a budou proto moci využívat volného přístupu na švýcarský trh.

Další vysvětlení týkající se kumulace v rámci PEM lze nalézt zde.

Jiné požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v úmluvě, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Gruzie (a naopak) nebo přes území smluvních stran, se kterými je možná kumulace, aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakékoli jiné úkony určené ke konzervaci produktů v dobrém stavu

Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením

 • jednotný přepravní doklad (například konosament), který zahrnuje přepravu ze země vývozu přes třetí zemi, přes kterou bylo zboží přepravováno
 • potvrzení vydané celními orgány třetí země, přes kterou přepravujete své zboží
 • nejsou-li tyto doklady k dispozici, jakékoli průkazné doklady

Navracení cla

Podle PaEMské úmluvy o obchodu mezi EU a Gruzií není možné získat vrácení cla dříve zaplaceného za nepůvodní materiály použité k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy týkajícíse původu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy týkajícími se původu. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o dokladu o původu a v hlavě VI o opatřeních pro správní spolupráci. Objasňují např. jak deklarovat původ produktu, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ produktu.

Jak žádat o preferenční sazbu

Aby mohli využívat preferenční celní sazby, musí dovozci předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být:

Doklad o původu je platný po dobu 4 měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

 • průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydávají celní orgány země vývozu
 • Příloha IIIa a příloha IIIb obsahují vzory osvědčení EUR.1 a EUR-MED a pokyny pro jejich vyplňování
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Další vysvětlení, kdy lze použít osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED, je uvedeno na straně 72 příručky.

Prohlášení o původu nebo prohlášení o původu EUR-MED

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo ze smluvní strany PEM úmluvy, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může učinit buď

 • schválený vývozce
 • vývozce, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.
Jak vyhotovit prohlášení o původu

Vývozce na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt vyplní, orazítkuje nebo vytiskne toto prohlášení (příloha IVa):

„Vývozce produktů uvedených v tomto dokladu (celní povolení č. ...) ) prohlašuje, že tyto produkty jsou preferenčního původu, není-li uvedeno jinak.“

Jak vyhotovovat prohlášení o původu EUR-MED

V tomto případě je prohlášení následující (příloha IVb):

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...), prohlašuje, že nejsou-li jasně uvedeny jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.

Kumulace použita s... (název země/zemí).

- Nepoužije se žádná kumulace

Prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli úředním jazyce EU nebo v úředních jazycích v oblasti PE, jak je uvedeno v přílohách IVa a IVb (prohlášení týkající se kumulace by mělo být vždy v angličtině).

Prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od této povinnosti osvobozeni, pokud se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány (návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny)

Orgány vyvážející strany učiní konečné určení původu a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

Podle dohody Gruzie sbližovala své technické normy a předpisy tak, aby odpovídaly normám a předpisům EU. To znamená, že většina technických pravidel v Gruzii bude stejná jako v EU.

Gruzie sbližovala právní předpisy, včetně

 • akreditace a uvádění výrobků na trh, které stanoví moduly postupů posuzování shody
 • obecná bezpečnost výrobků, stanovení kritérií pro to, co je třeba vzít v úvahu při určování výrobku jako bezpečného, a určení, kdy je výrobek zakázán, protože představuje vážné riziko pro zdraví a bezpečnost

Seznam těchto nařízení a dalších právních předpisů, které Gruzie provedla, viz příloha III-B dohody o přidružení mezi EU a Gruzií.

Gruzie se rovněž dohodla na sbližování 21 předpisů, které se týkají požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost široké škály výrobků, včetně strojních zařízení, výtahů, hraček, zdravotnických prostředků a jednoduchých tlakových nádob. Ty jsou uvedeny v příloze III-A dohody o přidružení mezi EU a Gruzií.

Pokud jde o normy, Gruzie přijímá mezinárodní a evropské normy v souladu s osvědčenými postupy. Ze všech registrovaných gruzínských norem je 98 % mezinárodních a evropských, zatímco 2 % se týkají Gruzie.

V Gruzii lze použít následující typy norem, i když na dobrovolném základě:

 • mezinárodní a regionální normy CIS
 • normy kteréhokoli členského státu EU nebo OECD
 • Gruzínské normy
 • Gruzínské podnikové normy

 

Chcete-li dovážet zboží od gruzínského výrobce, který se rozhodl používat vlastní specifikace, musíte obdržet EU prohlášení o shodě podepsané tímto výrobcem.

EU prohlášení o shodě osvědčuje a prohlašuje, že dotčené výrobky splňují příslušné požadavky a normy. Poté může váš výrobce na své zboží připevnit označení Conformité Européenne (CE), což znamená, že splňuje normy EU.

Pokud se váš výrobce rozhodne prokázat shodu prostřednictvím EU prohlášení o shodě, může to stát více peněz a času než práce s harmonizovanými normami EU, které poskytují rovnocennost.

Zobrazit harmonizované normy seskupené podle stávajících odvětvových směrnic o výrobcích.

Jak vím, že zboží, které dovážím, je v souladu s předpisy a normami EU?

 • po provedení postupů posuzování shody budou příslušné doklady přiložené k Vašemu vývozu z EU do Gruzie vydány buď v angličtině, nebo v notářském překladu do Gruzie.
 • posouzení shody musí být provedeno oznámeným subjektem (kterým je obvykle zvláštní organizace, jako je laboratoř nebo kontrolní nebo certifikační subjekt)
 • pokud vyvážíte své zboží do Gruzie, může posouzení shody provést subjekt posuzování shody akreditovaný v Gruzii.
 • pokud dovážíte své zboží z Gruzie do EU, podívejte se na seznam akreditovaných subjektů posuzování shody.

Gruzie je členem Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, jakož i Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách. V důsledku toho může dovoz chemických látek podléhat zákazům nebo omezením. Oficiálním kontaktním místem pro tyto chemické látky je Ministerstvo pro ochranu životního prostředí a zemědělství.

EU a Gruzie v současné době pracují na takovém typu dohody o vzájemném uznávání, který umožní uvádět některé průmyslové výrobky, které splňují požadavky na shodu, na trh bez dalších zkoušek nebo postupů shody.

Kontakty pro technické požadavky

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost – SPS

Bezpečnost potravin zdraví zvířat, dobré životní podmínky zvířat a rostlinolékařský stav

Dohoda mezi EU a Gruzií odstraňuje a zakazuje jak EU, tak Gruzii zavádět neodůvodněné předpisy. To je přínosné zejména v případě, že jste drobným zemědělcem vyvážejícím zemědělské produkty do Gruzie.

To neznamená, že úroveň ochrany každé ze zemí bude ohrožena. Vzhledem k tomu, že normy EU v oblasti bezpečnosti potravin jsou velmi přísné a přísné, přijímá gruzínská vláda některá legislativní opatření EU v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření.

Dohoda mezi EU a Gruzií rovněž zajišťuje, aby pravidla týkající se dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin odrážela normy EU a vývoj Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

 

Pokud Gruzie stále sbližuje pravidla EU, jak vyvážíte/dovážíte?

Pokud dovážíte jakékoli rostlinné a/nebo živočišné produkty do EU, budete muset získat osvědčení od příslušného gruzínského orgánu. Toto osvědčení by mělo zaručit, že váš produkt splňuje příslušné sanitární a fytosanitární požadavky.

Podle dohody o přidružení mezi EU a Gruzií je gruzínská vláda povinna informovat EU, jakmile dosáhne sblížení pravidel týkajících se dobrých životních podmínek zvířat a zdraví a bezpečnosti rostlin. Konzultační proces, jehož cílem je určit, zda bylo dosaženo sblížení předpisů, může trvat až 360 dnů.

Seznam příslušných orgánů
 • národní potravinová agentura (NFA) Ministerstva pro ochranu životního prostředí a zemědělství odpovídá za dohled, monitorování, provádění plánovaných a/nebo neplánovaných inspekcí, provádění kontrol dokladů, odběr vzorků pro testování a dohled nad záležitostmi souvisejícími s bezpečností potravin – to rovněž znamená, že v každé fázi výroby, zpracování a distribuce bude NFA vykonávat státní kontrolu dodržování předpisů potravin/krmiv.
  • NFA má rovněž veterinární oddělení, které je odpovědné za veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů v Gruzii.
  • rostlinolékařské oddělení NFA je odpovědné za regulaci analýz rizika škodlivých organismů v Gruzii.

V zájmu ochrany lidského zdraví lze u kosmetických přípravků a souvisejících komodit použít zvláštní dovozní řízení, včetně postupu hygienického osvědčení a zvláštního registračního postupu pro přístup na trh v Gruzii. S žádostí o informace ohledně požadovaných dokumentů se můžete obrátit na Ministerstvo práce, zdravotnictví a sociálních věcí.

 • daňová správa je útvar ministerstva financí, který odpovídá za dodržování sanitárních a fytosanitárních předpisů na vnějších hranicích Gruzie.
 • laboratoře jsou klíčovou součástí institucionálního systému SPS. Gruzínské akreditační středisko akredituje všechny laboratoře, které působí v souladu s uznávanými mezinárodními normami.

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, někdy mohou působit jako překážky mezinárodního obchodu, a mohou tedy pro vás jako vývozce představovat značnou zátěž.

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • zastavte vývoz do Gruzie prostřednictvím on-line formuláře. EU provede analýzu vaší situace a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Dokumenty

Pokyny pro jednotlivé kroky popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení svých produktů.

V závislosti na vašem produktu mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (vyhledejte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v Můj obchodní asistent)
 • výčet položek zásilky
 • dovozní licence pro určité zboží
 • osvědčení prokazující soulad vašeho výrobku s povinnými výrobními předpisy, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu – prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete předem požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo o závazné informace o původu zboží.

Podrobné informace o tom, které dokumenty musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na stránkách My Trade Assistant.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenčních celních sazeb, a popis pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celních režimech dovozu a vývozu obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda chrání vaše práva duševního vlastnictví při dovozu a/nebo vývozu vašeho zboží do Gruzie.

Ochranné známky a autorská práva

Dohoda o přidružení mezi EU a Gruzií je v souladu s několika mezinárodními dohodami, které upravují správu ochranných známek a autorských práv. Je-li vaše přihláška správou ochranných známek zamítnuta, musí vám být rozhodnutí písemně sděleno s uvedením důvodů zamítnutí.

Průmyslové vzory a patenty

Vaše nezávisle vytvořené (průmyslové) vzory, které mají individuální povahu, jsou chráněny svým zápisem po dobu až 25 let. Tím získáte výlučné právo (průmyslový) vzor používat a třetím stranám, které nemají váš souhlas, se zabrání používat, znovu vytvářet, prodávat nebo dovážet a/nebo vyvážet.

Zeměpisné ukazatele 

Zvláštní výbor pro zeměpisné ukazatele zřízený v rámci dohody mezi EU a Gruzií bude sledovat provádění dohody v této oblasti a bude podávat zprávy Výboru pro obchod. Více informací o zeměpisných označeních zemědělských produktů a zeměpisných označeních potravin, druhů vín a lihovin viz příloha XVII-C dohody o přidružení mezi EU a Gruzií.

Jak získat ochranu?

Sakpatenti je gruzínský nezávislý právní subjekt odpovědný za ochranu veškerého duševního vlastnictví v zemi a za definování politiky v oblasti práv duševního vlastnictví.

Vy nebo váš zástupce můžete požádat o zápis zeměpisného označení přímo. Žádost by měla být podána v tištěné nebo elektronické podobě v gruzínském jazyce a měla by odkazovat na jedno označení původu nebo zeměpisné označení.

Žádost by měla obsahovat:

 • žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného označení
 • celé jméno (název) a adresa žadatele
 • označení původu nebo zeměpisné označení
 • název výrobku, pro který se žádá o zápis označení původu nebo zeměpisného označení

Ke své žádosti o zeměpisné označení byste měli rovněž přiložit dokument, který obsahuje

 • popis zboží a suroviny s uvedením jejich chemických, fyzikálních, mikrobiologických a/nebo organoleptických a jiných vlastností
 • popis umístění zeměpisné oblasti původu zboží s uvedením jejích přesných hranic;
 • popis výrobní technologie zboží a podmínek a metod produkce specifických pro příslušnou zeměpisnou oblast v případě jejich existence;
 • údaje potvrzující, že zvláštní jakost a vlastnosti výrobků s označením původu jsou v zásadě nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím a lidskými faktory;
 • údaje potvrzující, že konkrétní jakost, pověst nebo jiné vlastnosti zboží souvisejí s touto zeměpisnou oblastí;
  • doklad potvrzující zeměpisný původ zboží
  • plná moc potvrzující zmocnění zástupce

Obchod se službami

Gruzínská vláda i EU stanovily všechna svá stávající omezení nebo výhrady týkající se poskytování služeb s vysokou mírou transparentnosti. To vám jako poskytovatel služeb z EU přináší cennou právní jistotu. Seznam výhrad týkajících se Gruzie viz přílohy XIV-E, XIV- F a XIV-G dohody o přidružení mezi EU a Gruzií.

Jak procházíte přílohami?

Dohoda mezi EU a Gruzií obsahuje následující čtyři přílohy s výhradami Gruzie, které by mohly mít dopad na vás i na váš podnik.

 • pokud máte zájem o založení podniku v Gruzii, musíte zobrazit přílohu XIV-E, která obsahuje negativní seznam všech odvětví služeb, k nimž nemáte přístup – to znamená, že můžete využít příležitostí ve všech ostatních odvětvích, která nejsou uvedena na seznamu.
 • pokud máte zájem o přeshraniční obchod se svými službami, musíte zobrazit přílohu XIV-F, která obsahuje pozitivní seznam odvětví služeb, k nimž máte přístup – tento seznam uvádí všechna odvětví, v nichž smíte obchodovat.
 • pokud hledáte stážisty-absolventy nebo klíčové příležitosti pro zaměstnance, vizpříloha XIV-G, která uvádí seznam odvětví nebo pododvětví, na něž se vztahují omezení
 • pokud jste nezávislým profesionálním nebo smluvním poskytovatelem služeb, viz příloha XIV-H, v níž jsou uvedeny uplatněné výhrady.

Kdo může založit podnik v Gruzii?

Pokud jste

 • podnik, dohoda mezi EU a Gruzií vám umožňuje založit nebo získat pobočky vašeho podniku nebo zastoupení v Gruzii.
 • fyzická osoba, dohoda mezi EU a Gruzií vám poskytuje příležitosti k založení a založení podniku prostřednictvím samostatné výdělečné činnosti nebo podniků, které jsou pod vaší kontrolou.

S poskytovateli služeb z EU bude zacházeno stejně jako s gruzínskými státními příslušníky. Seznam odvětví, v nichž jsou udělována omezení, viz příloha XIV -E.

Přeshraniční poskytování služeb

Dohoda mezi EU a Gruzií umožňuje poskytovatelům služeb z EU přístup na gruzínský trh za stejných podmínek jako gruzínští státní příslušníci. Výjimky z toho jsou rovněž uvedeny v přílohách XIV-E, XIV-F a XIV-G dohody o přidružení mezi EU a Gruzií.

Co když se chcete dočasně přestěhovat do Gruzie za prací?

Dohoda mezi EU a Gruzií vám umožňuje dočasně se přestěhovat do Gruzie (nebo EU), abyste pracovali jako stážisté-absolventi, podnikatelský prodejce nebo jako jeden z klíčových zaměstnanců společnosti v dané zemi.

Doba dočasného pobytu je následující:

 • osoba převedená v rámci společnosti (klíčoví zaměstnanci společnosti v Gruzii (nebo EU) nebo stážisté-absolventi) – až 3 roky
 • obchodní návštěvník (např. cesta za účelem usazení v Gruzii (nebo v EU) nebo obchodní prodejce) – až 90 dnů během jakéhokoli dvanáctiměsíčního období
 • absolvent-stážista, který není osobou převedenou v rámci společnosti – do 1 roku

Dohoda mezi EU a Gruzií rovněž vytváří příležitosti pro smluvní poskytovatele služeb v konkrétních odvětvích v obou zemích. V tomto ohledu však musíte

 • poskytovat danou službu dočasně jako zaměstnanec účetní jednotky, která získala smlouvu o poskytování služeb na dobu nepřesahující jeden rok;
 • mít nejméně 3 roky odborné praxe v odvětví, které nabízíte smluvní služby, v
 • mít vysokoškolské vzdělání nebo kvalifikaci prokazující znalosti na rovnocenné úrovni a příslušnou odbornou kvalifikaci

Více informací o omezeních, která se vztahují na zaměstnance, stážisty-absolventy, obchodní prodejce a smluvní poskytovatele služeb, viz příloha G dohody o přidružení mezi EU a Gruzií.

Gruzínská národní investiční agentura podporuje obchodní kontakty mezi Gruzií a EU. Pokud hledáte gruzínský partner, obraťte se na velvyslanectví Gruzie v kterémkoli z členských států EU.

Zadávání veřejných zakázek

EU a Gruzie předpokládají vzájemný přístup na trhy s veřejnými zakázkami v každé zemi na celostátní, regionální a místní úrovni. Tento přístup bude pro Gruzii získán postupně. To platí jak pro veřejné zakázky a koncese v tradičních odvětvích, tak v odvětví veřejných služeb.

Dohoda mezi EU a Gruzií rovněž zajišťuje, aby posuzování žádostí o nabídky v obou zemích probíhalo spravedlivě a aby se s místními a zahraničními žadateli zacházelo stejně.

Dohoda zavazuje EU i Gruzii k tomu, aby zajistily, že

 • všechny zamýšlené veřejné zakázky jsou zveřejněny – to se provádí s cílem otevřít trh hospodářské soutěži a poskytnout vám přístup k informacím o zamýšlené veřejné zakázce před zadáním zakázky.
 • existuje nediskriminační popis předmětu zakázky s uvedením přiměřených lhůt, který je přístupný všem hospodářským subjektům.
 • nejste diskriminováni jako hospodářský subjekt, který vám může znemožnit způsobilost k účasti v nabídkovém řízení.
 • postup zadávání veřejné zakázky až do vyhlášení vítězné nabídky je transparentní.
 • konečné rozhodnutí bude sděleno všem žadatelům – neúspěšní žadatelé obdrží na požádání vysvětlení, které vám umožní rozhodnutí analyzovat.

Jak jsou zakázky zadávány?

Gruzínská státní agentura pro zadávání veřejných zakázek (SPA) má vedoucí úlohu při koordinaci, provádění a monitorování zadávání veřejných zakázek. Pro zadání nabídky se používá pět metod.

 • elektronické nabídkové řízení – používané pro nákup homogenních předmětů v hodnotě nejméně 75,182 EUR
 • zjednodušené elektronické nabídkové řízení – používané pro nákup homogenních předmětů v hodnotě do 75 182 EUR
 • zjednodušené zadávání veřejných zakázek – používané pro nákupy v hodnotě nižší než 1 880 EUR (s různými prahovými hodnotami pro diplomatické mise a zakázky související s obranou, bezpečností a udržováním veřejného pořádku)
 • veřejné soutěže o návrh – používané pro zadávání zakázek na projekty a služby související s návrhem na základě rozhodnutí veřejného zadavatele
 • konsolidované nabídkové řízení – jednotné centralizované státní zadávací řízení vedené společností SPA na nákup homogenních předmětů pro různé zadavatele

Na internetových stránkách ZCHO je rovněž vedena „Bílá a černá listina“. Tento rejstřík obsahuje dva soubory seznamů.

 • uchazečům zařazeným na černou listinu, kteří neposkytnou záruku na provedení zakázky a/nebo odmítnou podepsat smlouvu se zadavatelem a/nebo nesplní své povinnosti vyplývající ze zakázky – tito žadatelé jsou zbaveni možnosti účastnit se jakékoli nabídky k podávání nabídek nebo získat jinou nabídku do jednoho roku od zařazení na černou listinu.
 • žadatelé zařazení na seznam povolených uchazečů, kteří úspěšně splnili kritéria pro podání žádosti, nejsou v insolvenčním řízení, nemají žádný dluh vůči státnímu rozpočtu a jejichž rekord za předchozí 3 roky nevykazuje obrat nižší než 375 940 EUR

Co když máte stížnost?

SPA má rovněž výbor pro řešení sporů (DRB), který se skládá ze šesti členů. Tři z členů správní rady jsou jmenováni občanskou společností, která zajišťuje transparentnost a nezávislost DRB.

Máte-li jakékoli stížnosti týkající se systému zadávání veřejných zakázek, můžete je adresovat DRB. Podání a projednání Vašich stížností nebude zpoplatněno.

Jak podáváte stížnost?

Stížnost můžete podat elektronicky vyplněním formuláře na stránce nabídky. Jakmile DRB potvrdí oprávněnost Vaší stížnosti, může veřejný zadavatel nejpozději do deseti dnů informovat o chybě a požadovat opravu. Alternativně může DRB rovněž požadovat úplnou revizi nebo zrušení rozhodnutí výběrové komise nebo oznámit případ donucovacím orgánům v případě závažného porušení. Pokud nejste s rozhodnutím DRB spokojeni, můžete se proti tomuto rozhodnutí odvolat u soudu.

Elektronické zadávání veřejných zakázek

Můžete také používat jednotný elektronický systém, který je gruzínským portálem pro elektronické zadávání veřejných zakázek. To poskytuje snadný přístup k informacím o veřejných zakázkách, včetně oznámení zamýšlených činností v oblasti zadávání veřejných zakázek, dostupnosti elektronických zadávacích dokumentů, automatizovaného věstníku pro zadávání veřejných zakázek a vytvoření elektronického vzoru pro nabídky pro elektronické provozovatele.

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Odkazy, kontakty a dokumenty

Vnitrostátní instituce

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení

Kontakty pro technické požadavky

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Další odkazy

Vnitrostátní instituce

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Gruzie monitoruje dovoz látek, které mohou být použity k výrobě chemických zbraní. Dovoz určitých chemických látek může vyžadovat zvláštní povolení a ministerstvo zahraničních věcí je určeným vnitrostátním orgánem.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +32 2945000 (rozšíření: 1207)

Fax: +995 32 2945001

Ministerstvo hospodářství a udržitelného rozvoje Gruzie

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2991111/+995 32 2991105

Fax: +995 32 2921534

E-mailová adresa: ministry@moesd.gov.ge

Gruzínská národní banka

GE-0114 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2406120

Národní centrum duševního vlastnictví Gruzie

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2252533

E-mailová adresa: info@sakpatenti.org.ge

Národní statistický úřad Gruzie

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2367210

E-mailová adresa: info@geostat.ge

Podnik Georgia

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2960010

E-mailová adresa: info@enterprise.gov.ge

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení

Delegace Evropské unie v Gruzii

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2943763

E-mailová adresa: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Mise Gruzie při Evropské unii

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Tel.: +995 32 27611190

Fax: +995 32 27611199

E-mailová adresa: geomission.eu@mfa.gov.ge

Webová stránka: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Odbor mezinárodních vztahů, gruzínská obchodní a průmyslová komora

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2694747

Evropská obchodní asociace Gruzie

Rapiel Eristavi Street 3, IV patro, GE-0179 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 599 25 66 55

E-mailová adresa: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgie

Tel.: +32 27491851

E-mailová adresa: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky

Gruzínská národní agentura pro normy a metrologii

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2612530

Fax: +995 32 2613500

E-mailová adresa: geostm@geostm.ge

Jednotný vnitrostátní akreditační orgán

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2192233/+995 32 2181824

E-mailová adresa: gac@gac.gov.ge

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Národní potravinový úřad (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2919167

Fax: +995 32 2919165

Rostlinolékařské oddělení přidělené Národnímu potravinářskému úřadu

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +32 2919167 (rozšíření: 120, 133)

Fax: +995 32 2919165

Veterinární odbor přidělený Národnímu potravinářskému úřadu

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +32 2919167 (rozšíření: 120, 106)

Fax: +995 32 2919165

Ministerstvo ochrany životního prostředí a zemědělství

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 727231/+995 32 727232

Fax: +995 32 727231

Odbor biologické rozmanitosti Ministerstva pro ochranu životního prostředí a zemědělství

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 727231/+995 32 727232

Fax: +995 32 727231

Ministerstvo práce, zdravotnictví a sociálních věcí

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 272538

Příjmová služba, ústřední kancelář

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Gruzie

Informační středisko:

Tel.: +995 32 2299299

E-mailová adresa: info@rs.ge

Laboratoř Ministerstva zemědělství

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2530968

Fax: +995 32 2541016

E-mailová adresa: contact@lma.gov.ge

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Státní agentura pro zadávání veřejných zakázek

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 22484822

Platforma Státní agentury pro zadávání veřejných zakázek

 

Webová stránka: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Jednotný elektronický systém:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • více informací o dohodě o přidružení a obchodních vztazích mezi EU a Gruzií naleznete na internetových stránkách GŘ pro obchod. Další informace o obchodních vztazích mezi EU a Gruzií najdete zde.
 • pokud máte zájem o informace o provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu v Gruzii, monitor EU poskytuje informace o probíhající práci ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.
 • podrobné informace o vztazích mezi EU a Gruzií poskytuje rovněž Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ). Přehled najdete také v informativnímpřehledu.
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy