Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu mezi EU a Gruzií

V červnu 2014 podepsaly EU a Gruzie dohodu o přidružení, která vstoupila v platnost v červenci 2016. Nedílnou součástí dohody je prohloubená a komplexní zóna volného obchodu (DCFTA). Snižuje cla, kterým čelí evropské firmy při vývozu do Gruzie. Zvyšuje účinnost celních režimů. Rovněž dále usnadňuje obchod postupným sbližováním gruzínských právních předpisů, pravidel a postupů, včetně norem, s právními předpisy, pravidly a postupy EU.

Dohoda v kostce

Dohoda o přidružení mezi EU a Gruzií vstoupila v platnost dne 1. července 2016.

Úplné znění a přílohy dohody.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Díky dohodě je pro vaši společnost snazší vyvážet do Gruzie a dovážet z ní.

 • odstraňuje většinu cel
 • zajišťuje účinnější celní postupy

Kdo může vyvážet z EU do Gruzie v rámci dohody o přidružení mezi EU a Gruzií?

Aby mohla vaše společnost vyvážet z EU do Gruzie, musí být zaregistrována v jednom z členských států EU a musí získat platné celní prohlášení a v případě potřeby vývozní licenci.

Kdo může vyvážet z Gruzie do EU v rámci dohody o přidružení mezi EU a Gruzií?

K vývozu do EU na základě dohody mezi EU a Gruzií bude muset být vaše společnost zaregistrována v Gruzínské republice.

Hlavním vývozem zboží z Gruzie je

 • minerální produkty
 • stroje a zařízení
 • chemické výrobky
 • dopravní prostředky a zařízení

EU je jedním z hlavních obchodních partnerů Gruzie. Země proto pracuje na zefektivnění svých obchodních právních předpisů a postupů s právními předpisy a postupy EU, což je prospěšné zejména pro malé a střední podniky zapojené do obchodu.

Tarify

Dohoda odstraňuje většinu cel na zboží.

Průmyslové zboží

Dohoda o přidružení mezi EU a Gruzií odstraňuje 100 % cel na průmyslové zboží.

Zemědělské produkty

Dohoda o přidružení mezi EU a Gruzií zakazuje používání celních kvót jak na dovoz, tak na vývoz.

Pro dovoz do EU však existuje několik výjimek pro některé citlivé zemědělské produkty, na něž se vztahují celní kvóty:

Celní kvóta pro česnek

Na dovoz česneku do EU se uplatňuje roční celní kvóta. Podle dohody EU přijímá dovoz z Gruzie v celkové výši 220 tun česneku ročně. Dovoz zahrnutý do celkového počtu je určen podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Jakmile bude celkový součet překročen, uplatní se clo EU podle doložky nejvyšších výhod. Před vývozem zkontrolujte zůstatek každé použitelné kvóty.

Vstupní cena určitých druhů ovoce a zeleniny

Pokud do EU dovážíte určité ovoce a zeleninu, např. rajčata, cukety nebo broskve, bude se na vaše zboží vztahovat systém „vstupní ceny“. Podle dohody to znamená, že clo bude vypočteno jako specifické clo. Pokud zboží, které do EU dovážíte, splňuje požadavky podle pravidel původu a je oceněno nižší fakturovanou cenou, než je částka uvedená na specifickém clu, jako dovozce, ponesete rozdíl mezi pevnou výší specifického cla a fakturovanou částkou.

Nebudete však muset platit žádné poplatky, pokud se celní hodnota zboží, které dovážíte z Gruzie, rovná vstupní ceně stanovené celním úřadem nebo je vyšší.

Viz seznam zboží podléhajícího vstupní ceně.

Musíte zaplatit vstupní cenu za ovoce a zeleninu, pokud dovážíte zboží z Gruzie?

V praxi má většina zboží dováženého z Gruzie celní hodnotu, která je vyšší než vstupní cena, takže ve většině případů nebudete muset platit vstupní cenu.

Prevence obcházení opatření

Na většinu (zpracovaných) zemědělských produktů se vztahuje mechanismus proti obcházení, tj. prahová hodnota pro celkový objem dovozu za rok. Příloha II-C dohody o přidružení mezi EU a Gruzií obsahuje seznam zemědělských produktů, na něž se vztahuje mechanismus proti obcházení.

To znamená, že pokud dovoz z Gruzie překročí určitou úroveň, může EU na tyto produkty pozastavit nižší cla. Prahovou hodnotu lze překročit pouze tehdy, pokud gruzínská vláda může EU řádně odůvodnit, že gruzínskí výrobci mají kapacitu na výrobu tohoto zboží a/nebo kapacitu vyvážet objemy přesahující prahovou hodnotu. Je-li odůvodnění uspokojivé, bude od cla upuštěno.

Cílem je zajistit, aby třetí země nevyužívaly dohody mezi EU a Gruzií a podvodně vyvážely do EU přes Gruzii.

Celní sazba vztahující se na váš produkt najdete na adrese Můj obchodní asistent

Pravidel původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA)v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „ekonomická státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste na toto téma novíte, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle Zboží.

Pravidel původu

Kde najdu pravidla původu?

Pravidla původu použitelná podle dohody o přidružení s Gruzií jsou vymezena v dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (PEM úmluva). Tato pravidla jsou revidována a do poloviny roku 2021 by měl být použitelný nový soubor alternativních pravidel původu, včetně ustanovení o kumulaci, navracení cla, toleranci a pravidlu nezměnitelnosti (viz níže), která budou zmírněna.

Cílem celoevropsko-středomořské úmluvy o pravidlech původu je stanovit společná pravidla původu a kumulace mezi 25 smluvními stranami (EU, ESVO, balkánské země a partneři dohody o volném obchodu v jižním a východním sousedství EU) a EU s cílem usnadnit obchod a integrovat dodavatelské řetězce v rámci této zóny.

Seznam smluvních stran PEM

Podrobné informace o celoevropském systému jsou k dispozici v uživatelské příručce.

Pochází můj výrobek podle Úmluvy PEM z EU nebo Gruzie?

Aby byl váš produkt způsobilý pro nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle celoevropsko-středomořské úmluvy, musí pocházet z EU nebo z Gruzie.

Produkt „původí“, pokud je buď

 • zcela získané v EU nebo Gruzii nebo
 • vyrobené v EU nebo Gruzii za použití nepůvodních materiálů, pokud tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány v souladu s pravidly specifickými pro daný produkt stanovenými v příloze II dodatku I úmluvy PEM
  Viz také příloha I Úvodní poznámky ke zvláštním pravidlům původu produktu. Pro některé výrobky existují některá alternativní specifická pravidla pro jednotlivé produkty – viz dodatek II.

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy. Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro daný produkt, například toleranci nebo kumulaci.

 

Příklady hlavních typů pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů použitých v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna pravidla sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení nepůvodních materiálů a konečného produktu – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze. Tato pravidla se používají především v textilním a oděvním odvětví a v chemickém průmyslu.

Tipy, jak vám pomoci s dodržováním pravidel specifických pro daný produkt

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat specifická pravidla pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle specifického pravidla produktu obvykle zakázány až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve zvláštních pravidlech pro daný produkt.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 6 přílohy I „Úvodní poznámky k seznamu v příloze II“.
Kumulace

Úmluva PEM stanoví dva způsoby kumulace původu

 • dvoustranná kumulace – materiály pocházející z Gruzie lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu v EU
 • diagonální kumulace – materiály pocházející z jedné smluvní strany celoevropsko-středomořské úmluvy lze při posuzování toho, zda konečný produkt při vývozu do třetí smluvní strany v rámci celoevropsko-středomořské oblasti uplatňuje diagonální kumulaci, považovat za pocházející z jiné smluvní strany při posuzování, zda konečný produkt pochází z preferenčního přístupu. diagonální kumulace se

  však použije pouze tehdy, pokud mezi všemi dotčenými smluvními stranami a těmito zeměmi existuje obchodní dohoda, která platí stejná pravidla původu. Zaškrtněte „matrici“ (tabulku obsahující všechny platné dohody používající celoevropskou úmluvu), která určuje smluvní strany, s nimiž může Gruzie uplatňovat diagonální kumulaci. V dubnu 2020 byli společnými partnery EU a Gruzie způsobilými pro diagonální kumulaci Island, Švýcarsko (včetně Lichtenštejnska) a Norsko.

 

Jak funguje diagonální kumulace?

Diagonální kumulace je povolena mezi několika různými zeměmi, které sdílejí stejná pravidla původu a mají mezi sebou obchodní dohody. Jedná se o případy, kdy výrobce zboží v obou zemích může dovážet materiály a používat je, jako by pocházel ze své vlastní země. Například podle této úmluvy může gruzínský obchodník, který vyrábí oděvy pro vývoz do Švýcarska, používat přízi pocházející z EU a může je považovat za pocházející z Gruzie. Požadavek dvojité přeměny, tj. výroba tkanin z (nepůvodní) příze a výroba oděvů, je splněn a oděvy se při vývozu do Švýcarska považují za pocházející z Gruzie, a proto budou mít volný přístup na švýcarský trh.

Další vysvětlení kumulaci v rámci PEM lze nalézt zde

Další požadavky

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky stanovené v úmluvě, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Gruzie (a naopak) nebo přes území smluvních stran, se kterými je možná kumulace, aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakékoli jiné úkony určené k uchování produktů v dobrém stavu

Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením

 • jednotný přepravní doklad (například konosament), který zahrnuje tranzit ze země vývozu přes třetí zemi, přes kterou zboží přepravovalo
 • osvědčení vydané celními orgány třetí země, přes kterou zboží přepravujete
 • nejsou-li k dispozici, jakékoli průkazné doklady

Navracení cla

Podle úmluvy PEM v obchodu mezi EU a Gruzií není možné získat náhradu za cla dříve zaplacená z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy pro stanovení původu

Vývozci a dovozci musí dodržovat postupy týkající se původu zboží. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o dokladu o původu a v hlavě VI o opatřeních pro správní spolupráci. Objasňují například, jak deklarovat původ produktu, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ produktu.

Jak žádat o preferenční sazbu

Aby dovozci mohli využívat preferenční celní sazby, musí předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být buď

Doklad o původu je platný po dobu čtyř měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

 • průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydávají celní orgány země vývozu
 • Příloha IIIa a příloha IIIb obsahují vzory osvědčení EUR.1 a EUR-MED a pokyny pro jejich vyplnění.
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Další informace o tom, kdy použít osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED, jsou uvedeny na straně 72 příručky.

Prohlášení o původu nebo prohlášení o původu EUR-MED

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo smluvní strany celoevropsko-středomořské úmluvy, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může učinit buď

 • schválený vývozce
 • kterýkoli vývozce, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.
Jak učinit prohlášení o původu

Vývozce na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt uvede, orazítkuje nebo vytiskne toto prohlášení (příloha IVa):

„Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...) ) prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty... preferenčním původem.“

Jak vyhotovovat prohlášení o původu EUR-MED

V tomto případě je prohlášení následující (příloha IVb)

„Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...), prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty [...] preferenčního původu.

—kumulace byla použita s... (název země/zemí).

- nepoužije se kumulace.“

Prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli úředním jazyce EU nebo v úředních jazycích oblasti PEM, jak je uvedeno v příloze IVa a IVb (prohlášení týkající se kumulace by mělo být vždy v angličtině).

Prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni za předpokladu, že se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověřování je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány (návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny)

Orgány vyvážející strany učiní konečné rozhodnutí o původu a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

V rámci této dohody Gruzie sbližovala své technické normy a předpisy tak, aby odpovídaly normám a předpisům EU. To znamená, že většina technických pravidel v Gruzii bude stejná jako v EU.

Gruzie sbližovala právní předpisy včetně

 • akreditace výrobků a jejich uvádění na trh, které stanoví moduly postupů posuzování shody
 • obecná bezpečnost výrobků, stanovení kritérií pro to, co je třeba vzít v úvahu při určování výrobku jako bezpečného, a určení, kdy zakázat výrobek, protože představuje vážné riziko pro zdraví a bezpečnost

Seznam těchto nařízení a dalších právních předpisů, které Gruzie provedla, viz příloha III-B dohody o přidružení mezi EU a Gruzií.

Gruzie se rovněž dohodla na sblížení 21 předpisů, které se týkají požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost u široké škály výrobků, včetně strojů, výtahů, hraček, zdravotnických prostředků a jednoduchých tlakových nádob. Ty jsou uvedeny v příloze III-A dohody o přidružení mezi EU a Gruzií.

Pokud jde o normy, Gruzie přijímá mezinárodní a evropské normy v souladu s osvědčenými postupy. 98 % ze všech registrovaných gruzínských norem je mezinárodní a evropské a 2 % jsou specifické pro Gruzii.

V Gruzii lze používat tyto typy norem, i když na dobrovolném základě:

 • mezinárodní a regionální normy CIS
 • normy kteréhokoli členského státu EU nebo OECD
 • Gruzínské normy
 • Gruzínské podnikové normy

 

Chcete-li dovážet zboží od gruzínského výrobce, který se rozhodl používat své vlastní specifikace, musíte obdržet EU prohlášení o shodě podepsané tímto výrobcem.

EU prohlášení o shodě osvědčuje a prohlašuje, že dotčené výrobky splňují příslušné požadavky a normy. Poté může váš výrobce ke svému zboží připojit štítek Conformité Européenne (CE), na němž je uvedeno, že splňuje normy EU.

Pokud se váš výrobce rozhodne prokázat shodu prostřednictvím EU prohlášení o shodě, může to z hlediska peněz a času znamenat vyšší náklady než práce na harmonizovaných normách EU, které přiznávají rovnocennost.

Prohlédněte si harmonizované normy seskupené ve stávajících odvětvových směrnicích o výrobcích.

Jak zjistím, že zboží, které dovážím, je v souladu s právními předpisy a normami EU?

 • po provedení postupů posuzování shody budou příslušné dokumenty doprovázející váš vývoz z EU do Gruzie vydány buď v angličtině, nebo v notářsky ověřeném gruzínském překladu.
 • posouzení shody musí provést oznámený subjekt (který je obvykle zvláštní organizací, jako je laboratoř nebo inspekční nebo certifikační orgán).
 • pokud vyvážíte své zboží do Gruzie, může posouzení shody provést subjekt posuzování shody akreditovaný v Gruzii.
 • pokud do EU dovážíte zboží z Gruzie, viz seznam akreditovaných subjektů posuzování shody.

Gruzie je členem Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, jakož i Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách. V důsledku toho může dovoz chemických látek podléhat zákazům nebo omezením. Oficiálním kontaktním místem pro tyto chemické látky je Ministerstvo pro ochranu životního prostředí a zemědělství.

EU a Gruzie v současné době pracují na typu dohody o vzájemném uznávání, která umožní, aby některé průmyslové výrobky, které splňují požadavky shody, byly uváděny na trh bez dalších zkoušek nebo postupů ověřování shody.

Kontakty pro technické požadavky

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost – SPS

Bezpečnost potravin zdraví zvířat, dobré životní podmínky zvířat a rostlinolékařský stav

Dohoda mezi EU a Gruzií ruší a zakazuje jak EU, tak Gruzii zavádět jakékoli neodůvodněné předpisy. To je pro vás přínosné zejména v případě, že jste drobným zemědělcem vyvážejícím zemědělské zboží do Gruzie.

To neznamená, že bude ohrožena úroveň ochrany každé ze zemí. Vzhledem k tomu, že normy EU v oblasti bezpečnosti potravin jsou velmi přísné a přísné, přijímá gruzínská vláda některá legislativní opatření EU v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření.

Dohoda mezi EU a Gruzií rovněž zajišťuje, aby pravidla týkající se dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin odrážela normy EU a vývoj Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

 

Pokud Gruzie stále sbližuje pravidla EU, jak vyvážíte/dovážíte?

Pokud do EU dovážíte jakékoli rostlinné a/nebo živočišné produkty, budete muset získat osvědčení od příslušného orgánu Gruzie. Toto osvědčení by mělo zaručit, že váš výrobek splňuje příslušné sanitární a fytosanitární požadavky.

Podle dohody o přidružení mezi EU a Gruzií je gruzínská vláda povinna informovat EU, jakmile dosáhne sblížení pravidel týkajících se dobrých životních podmínek zvířat a zdraví a bezpečnosti rostlin. Konzultační proces, jehož cílem je určit, zda bylo dosaženo sblížení právních předpisů, může trvat až 360 dnů.

Seznam příslušných orgánů
 • národní agentura pro výživu (NFA) při Ministerstvu ochrany životního prostředí a zemědělství odpovídá za dohled, monitorování, provádění plánovaných a/nebo neplánovaných kontrol, provádění kontrol dokladů, odběr vzorků pro testování a dohled nad záležitostmi souvisejícími s bezpečností potravin – to rovněž znamená, že ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce bude NFA vykonávat státní kontrolu nad souladem potravin/krmiv s předpisy.
  • NFA má rovněž veterinární oddělení, které odpovídá za veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů v Gruzii.
  • rostlinolékařské oddělení NFA odpovídá za regulaci analýz rizik škodlivých organismů v Gruzii.

V zájmu ochrany lidského zdraví lze pro kosmetické přípravky a související komodity použít zvláštní dovozní řízení, včetně postupu certifikace hygieny a zvláštního registračního postupu pro přístup na trh v Gruzii. Chcete-li získat informace o všech požadovaných dokumentech, můžete se obrátit na ministerstvo práce, zdravotnictví a sociálních věcí.

 • daňová správa je odbor ministerstva financí, který odpovídá za dodržování sanitárních a fytosanitárních předpisů na vnějších hranicích Gruzie.
 • laboratoře jsou klíčovou součástí institucionálního systému SPS. Gruzínské akreditační středisko akredituje všechny laboratoře, které fungují v souladu s uznávanými mezinárodními normami.

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážky mezinárodního obchodu, a mohou tedy pro vás jako vývozce představovat značnou zátěž.

 • pokud se domníváte, že čelíte obchodním překážkám, které zpomalují podnikání nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • napište, co vaše vývozy do Gruzie zastavujete, a to prostřednictvím on-line formuláře. EU provede analýzu vaší situace a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Dokladů

Podrobné pokyny popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (konkrétní požadavky na její formu a obsah v mém obchodním asistentovi)
 • seznam balení
 • dovozní licence pro určité zboží
 • certifikáty prokazující, že váš výrobek splňuje povinné předpisy týkající se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu – prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

Podrobné informace o tom, které dokumenty musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na Můj obchodní asistent.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popisy, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenčních celních sazeb, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celních režimech pro dovoz a vývoz obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda chrání vaše práva duševního vlastnictví při dovozu a/nebo vývozu vašeho zboží do Gruzie.

Ochranné známky a autorské právo

Dohoda o přidružení mezi EU a Gruzií je v souladu s několika mezinárodními dohodami, které upravují správu ochranných známek a autorských práv. Pokud správu ochranné známky vaši přihlášku zamítne, musí vám být rozhodnutí sděleno písemně s uvedením důvodů zamítnutí.

Průmyslové vzory a patenty

Autonomně vytvořené (průmyslové) vzory, které mají individuální povahu, jsou chráněny zápisem po dobu až 25 let. To vám poskytne výlučné právo používat průmyslový vzor a zabrání tomu, aby jej třetí strany, které nemají váš souhlas, používaly, obnovovaly, prodávaly nebo dovážely a/nebo vyvážely.

Zeměpisné ukazatele

Provádění dohody v této oblasti bude sledovat zvláštní výbor pro zeměpisné ukazatele zřízený na základě dohody mezi EU a Gruzií, který bude podávat zprávy Výboru pro obchod. Více informací o zeměpisných označeních zemědělských produktů a zeměpisných označeních potravin, druhů vín a lihovin viz příloha XVII-C dohody o přidružení mezi EU a Gruzií.

Jak získat ochranu?

Sakpatenti je gruzínský nezávislý právní subjekt odpovědný za ochranu veškerého duševního vlastnictví v zemi a za definování politiky v oblasti práv duševního vlastnictví.

O zápis zeměpisného označení můžete požádat přímo vy nebo váš zástupce. Žádost by měla být podána v tištěné nebo elektronické podobě v gruzínském jazyce a měla by odkazovat na jedno označení původu nebo zeměpisné označení.

Žádost by měla obsahovat

 • žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného označení
 • celé jméno (název) a adresa žadatele
 • označení původu nebo zeměpisné označení
 • název výrobků, pro které je zápis označení původu nebo zeměpisného označení požadován

Spolu se svou žádostí o zeměpisné označení byste měli rovněž přiložit dokument, který obsahuje

 • popis zboží a suroviny s uvedením jeho chemických, fyzikálních, mikrobiologických a/nebo organoleptických a jiných vlastností
 • popis umístění zeměpisné oblasti původu zboží s uvedením jejích přesných hranic
 • popis výrobní technologie zboží a podmínek a metod produkce specifických pro příslušnou zeměpisnou oblast v případě jejich existence
 • údaje potvrzující, že zvláštní jakost a vlastnosti výrobků s označením původu jsou v zásadě nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím a lidskými faktory
 • údaje potvrzující, že specifická jakost, pověst nebo jiné vlastnosti zboží souvisejí s touto zeměpisnou oblastí.
  • doklad potvrzující zeměpisný původ zboží
  • plná moc potvrzující plnou moc zástupce

Obchod se službami

Gruzínská vláda i EU vytyčily veškerá svá stávající omezení nebo výhrady k poskytování služeb s vysokou mírou transparentnosti. To vám jako poskytovateli služeb z EU přináší cennou právní jistotu. Seznam výhrad týkajících se Gruzie viz přílohy XIV-E, XIV- F a XIV-G dohody o přidružení mezi EU a Gruzií.

Jak se procházíte přílohami?

Dohoda mezi EU a Gruzií obsahuje následující čtyři přílohy s výhradami Gruzie, které by mohly mít dopad na vás a váš podnik.

 • pokud máte zájem o založení podniku v Gruzii, musíte nahlédnout do přílohy XIV-E, která obsahuje negativní seznam všech odvětví služeb, do nichž nemáte přístup – to znamená, že můžete využít příležitostí ve všech ostatních odvětvích, která nejsou uvedena na seznamu.
 • máte-li zájem o přeshraniční obchod se svými službami, musíte nahlédnout do přílohy XIV-F, která obsahuje pozitivní seznam odvětví služeb, do nichž máte přístup – tento seznam uvádí všechna odvětví, v nichž můžete obchodovat.
 • pokud hledáte absolventa-stážistu nebo klíčové pracovní příležitosti, viz příloha XIV-G, v níž jsou uvedena odvětví nebo pododvětví, na něž se vztahují omezení.
 • pokud jste nezávislým odborníkem nebo smluvním poskytovatelem služeb, viz příloha XIV-H, která obsahuje seznam uplatněných výhrad.

Kdo může založit podnik v Gruzii?

Pokud jste

 • podnik, dohoda mezi EU a Gruzií vám umožňuje založit nebo získat pobočky vašeho podniku nebo zastoupení v Gruzii.
 • dohoda mezi EU a Gruzií vám poskytuje možnost založit a založit podnik prostřednictvím samostatné výdělečné činnosti nebo podniků, které ovládáte.

Poskytovatelům služeb z EU se dostane stejného zacházení jako gruzínským státním příslušníkům. Seznam odvětví, v nichž jsou stanovena omezení usazování, viz příloha XIV -E.

Přeshraniční dodávání služeb

Dohoda mezi EU a Gruzií umožňuje poskytovatelům služeb z EU přístup na gruzínský trh za stejných podmínek jako gruzínským státním příslušníkům. Výjimky z toho jsou rovněž uvedeny v přílohách XIV-E, XIV-F a XIV-G dohody o přidružení mezi EU a Gruzií.

Co když se chcete dočasně přestěhovat do Gruzie za prací?

Dohoda mezi EU a Gruzií vám umožňuje dočasně se přestěhovat do Gruzie (nebo do EU) a pracovat jako absolvent/stážistka, obchodní prodejce nebo jako jeden z klíčových zaměstnanců společnosti v této zemi.

Doby dočasného pobytu jsou následující:

 • osoby převedené v rámci společnosti (klíčoví zaměstnanci společnosti v Gruzii (nebo v EU) nebo stážisté-absolventi) – až 3 roky
 • obchodní návštěva (např. cesta za účelem usazení v Gruzii (nebo v EU) nebo obchodní prodejce) – až 90 dnů během jakéhokoli dvanáctiměsíčního období
 • stážista-absolvent, který není osobou převedenou v rámci společnosti – do 1 roku

Dohoda mezi EU a Gruzií rovněž vytváří příležitosti pro smluvní poskytovatele služeb v konkrétních odvětvích v obou zemích. V tomto ohledu však musíte

 • poskytovat dotyčnou službu dočasně jako zaměstnanec účetní jednotky, která získala smlouvu o poskytování služeb na dobu nejvýše jednoho roku
 • mít nejméně 3 roky odborné praxe v odvětví, které nabízíte smluvní služby v
 • mít vysokoškolské vzdělání nebo kvalifikaci prokazující znalosti na rovnocenné úrovni a odpovídající odbornou kvalifikaci

Více informací o omezeních, která se vztahují na zaměstnance, stážisty-absolventy, obchodní prodejce a smluvní poskytovatele služeb, naleznete v příloze G dohody o přidružení mezi EU a Gruzií.

Gruzínská národní investiční agentura podporuje obchodní kontakty mezi Gruzií a EU. Pokud hledáte gruzínského partnera, obraťte se na velvyslanectví Gruzie v kterémkoli z členských států EU.

Zadávání veřejných zakázek

EU a Gruzie předpokládají vzájemný přístup na trhy s veřejnými zakázkami v každé zemi na celostátní, regionální a místní úrovni. Tento přístup bude postupně získán pro Gruzii. Týká se to jak veřejných zakázek a koncesí v tradičních odvětvích, tak v odvětví veřejných služeb.

Dohoda mezi EU a Gruzií rovněž zajišťuje, aby se přihlášky do nabídkového řízení v obou zemích posuzovaly spravedlivě a aby se s místními i zahraničními uchazeči zacházelo stejně.

Dohoda zavazuje EU i Gruzii, aby zajistily, že

 • všechny zamýšlené veřejné zakázky jsou zveřejňovány – cílem je otevřít trh hospodářské soutěži a umožnit vám přístup k informacím o zamýšlené veřejné zakázce před zadáním zakázky.
 • existuje nediskriminační popis předmětu zakázky, který uvádí přiměřené lhůty a je přístupný všem hospodářským subjektům.
 • nejste diskriminováni jako hospodářský subjekt, což by vás mohlo znemožnit k tomu, abyste splňovali podmínky pro podání nabídky.
 • postup zadávání veřejné zakázky je transparentní až do oznámení vítězné nabídky.
 • konečné rozhodnutí bude sděleno všem žadatelům – na požádání obdrží neúspěšní žadatelé vysvětlení, které vám umožní rozhodnutí analyzovat.

Jak jsou zakázky zadávány?

Gruzínská státní agentura pro zadávání veřejných zakázek (SPA) má vedoucí úlohu při koordinaci, provádění a monitorování zadávání veřejných zakázek. Pro zadání zakázky se používá pět metod.

 • elektronické nabídkové řízení – používané pro nákup homogenních předmětů o hodnotě nejméně 75,182 EUR
 • zjednodušené elektronické nabídkové řízení – používané pro nákup homogenních předmětů v hodnotě do 75,182 EUR
 • zjednodušené zadávání veřejných zakázek – používané pro nákupy v hodnotě nižší než 1 880 EUR (s různými prahovými hodnotami pro diplomatické mise a veřejné zakázky související s obranou, bezpečností a udržováním veřejného pořádku)
 • soutěže o návrh – používané pro zadávání zakázek na projekty a služby související s návrhem na základě rozhodnutí veřejného zadavatele
 • konsolidovaná nabídka – jednotné centralizované státní zadávací řízení vedené SPA na nákup homogenních předmětů zadávaných různým zadavatelům

Na internetovýchstránkách SPA je rovněž veden „Rejstřík bílého a černého seznamu“. Tento registr obsahuje dva soubory seznamů.

 • žadatelé zařazení na černou listinu, kteří neposkytli záruku za provedení zakázky nebo odmítli podepsat smlouvu se zadavatelem a/nebo nesplnili své povinnosti vyplývající ze zakázky – tito žadatelé jsou zablokováni v účasti v jakýchkoliv nabídkách nebo v jiné nabídce do jednoho roku od zařazení na černou listinu.
 • žadatelé zařazení na bílý seznam, kteří úspěšně splnili kritéria žádosti, nejsou v insolvenčním řízení, nemají žádný dluh vůči státnímu rozpočtu a jejichž záznam za tři předchozí roky nevykazuje obrat nižší než 375,940 EUR.

Co když máte stížnost?

SPA má rovněž výbor pro řešení sporů (DRB), který se skládá z 6 členů. Tři z členů správní rady jmenuje občanská společnost, což zajišťuje transparentnost a nezávislost DRB.

Máte-li jakékoli stížnosti týkající se systému zadávání veřejných zakázek, můžete je zaslat na DRB. Podání a projednání Vašich stížností nebude podléhat žádným poplatkům.

Jak stížnost podáváte?

Stížnost můžete podat elektronicky vyplněním formuláře na stránce s nabídkou. Jakmile DRB potvrdí oprávněnost Vaší stížnosti, může tento orgán nejpozději do deseti dnů informovat veřejného zadavatele o chybě a požadovat její opravu. V případě závažného porušení může DRB rovněž požadovat úplnou revizi nebo zrušení rozhodnutí výběrové komise nebo podat zprávu o případu donucovacím orgánům. Pokud nejste s rozhodnutím DRB spokojeni, můžete se proti tomuto rozhodnutí odvolat u soudu.

Elektronické zadávání veřejných zakázek

Můžete také používat jednotný elektronický systém, což je gruzínský portál pro elektronické zadávání veřejných zakázek. To poskytuje snadný přístup k informacím o zadávání veřejných zakázek, včetně oznámení zamýšlených činností v oblasti zadávání veřejných zakázek, dostupnosti elektronické zadávací dokumentace, automatizovaného věstníku veřejných zakázek a vytvoření elektronické šablony pro podávání nabídek pro elektronické provozovatele.

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Odkazy, kontakty a dokumenty

Vnitrostátní instituce

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení

Kontakty pro technické požadavky

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Další odkazy

Vnitrostátní instituce

Ministerstvo zahraničních věcí

Gruzie sleduje dovoz látek, které mohou být použity k výrobě chemických zbraní. Dovoz určitých chemických látek může vyžadovat zvláštní povolení a ministerstvo zahraničních věcí je určeným vnitrostátním orgánem.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2945000 (rozšíření: 1207)

Fax: +995 32 2945001

Ministerstvo hospodářství a udržitelného rozvoje Gruzie

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2991111/+995 32 2991105

Fax: +995 32 2921534

E-mail: ministry@moesd.gov.ge

Gruzínská národní banka

GE-0114 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2406120

Národní středisko duševního vlastnictví Gruzie

Sakpatenti

Nino Ramishvili 4/31, GE-0179 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2252533

E-mail: info@sakpatenti.org.ge

Národní statistický úřad Gruzie

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2367210

E-mail: info@geostat.ge

Podnik Gruzínsko

Ulice Marjanishvli 5/6 (Uznadze 18), GE-0102 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2960010

E-mail: info@enterprise.gov.ge

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení

Delegace Evropské unie v Gruzii

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2943763

E-mail: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Mise Gruzie při Evropské unii

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Tel.: +995 32 27611190

Fax: +995 32 27611199

E-mail: geomission.eu@mfa.gov.ge

Internetové stránky: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Odbor mezinárodních vztahů, gruzínská obchodní a průmyslová komora

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2694747

Evropské obchodní sdružení Gruzie

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 599 25 66 55

E-mail: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgie

Tel.: +32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky

Gruzínská národní agentura pro normy a metrologii

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2612530

Fax: +995 32 2613500

E-mail: geostm@geostm.ge

Jednotný vnitrostátní akreditační orgán

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2192233/+995 32 2181824

E-mail: gac@gac.gov.ge

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Národní agentura pro potraviny (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2919167

Fax: +995 32 2919165

Rostlinolékařský odbor přidělený Národní agentuře pro potraviny

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2919167 (rozšíření: 120, 133)

Fax: +995 32 2919165

Veterinární oddělení přidělené Národní agentuře pro potraviny

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2919167 (rozšíření: 120, 106)

Fax: +995 32 2919165

Ministerstvo ochrany životního prostředí a zemědělství

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 727231/+995 32 727232

Fax: +995 32 727231

Odbor biologické rozmanitosti ministerstva životního prostředí a zemědělství

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 727231/+995 32 727232

Fax: +995 32 727231

Ministerstvo práce, zdravotnictví a sociálních věcí

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 272538

Příjmová služba, ústřední kancelář

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Gruzie

Informační středisko:

Tel.: +995 32 2299299

E-mail: info@rs.ge

Laboratoř Ministerstva zemědělství

Godziashvilis ulice 49, GE-0159 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 2530968

Fax: +995 32 2541016

E-mail: contact@lma.gov.ge

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Státní agentura pro zadávání veřejných zakázek

Richard Holbrooke 8, GE-0113 Tbilisi, Gruzie

Tel.: +995 32 22484822

Platforma Agentury pro veřejné zakázky

 

Internetové stránky: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Jednotný elektronický systém:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy