Et vidtgående og bredt frihandelsområde mellem EU og Georgien

EU og Georgien undertegnede en associeringsaftale i juni 2014 og trådte i kraft i juli 2016. Det vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA) er en integrerende del af aftalen. Den sænker de toldsatser, som europæiske virksomheder står over for, når de eksporterer til Georgien. Det øger effektiviteten af toldprocedurerne. Den letter også handelen yderligere gennem en gradvis tilnærmelse af Georgiens lovgivning, regler og procedurer, herunder standarder, til EU's.

Aftalen kort fortalt

Associeringsaftalen mellem EU og Georgien trådte i kraft den 1. juli 2016.

Aftalens fulde ordlyd og bilag.

Hvad er fordelene for din virksomhed?

Aftalen gør det lettere for din virksomhed at eksportere til og importere fra Georgien, da den

 • fjerner de fleste toldsatser
 • giver mulighed for mere effektive toldprocedurer

Hvem kan eksportere fra EU til Georgien i henhold til associeringsaftalen mellem EU og Georgien?

For at kunne eksportere fra EU til Georgien skal din virksomhed være registreret i en af EU's medlemsstater og have erhvervet en gyldig toldangivelse og om nødvendigt en eksportlicens.

Hvem kan eksportere til EU fra Georgien i henhold til associeringsaftalen mellem EU og Georgien?

For at kunne eksportere til EU i henhold til aftalen mellem EU og Georgien skal din virksomhed være registreret i Republikken Georgien.

Georgiens vigtigste eksport af varer er:

 • mineralprodukter
 • maskiner og apparater
 • kemiske produkter
 • transportudstyr

EU er en af Georgiens vigtigste handelspartnere. Landet arbejder derfor på at strømline sin handelslovgivning og -praksis med EU's, hvilket især gavner SMV'er, der beskæftiger sig med handel.

Tariffer

Aftalen afskaffer størstedelen af tolden på varer.

Industrivarer

Associeringsaftalen mellem EU og Georgien fjerner 100 % af tolden på industrivarer.

Landbrugsprodukter

Associeringsaftalen mellem EU og Georgien forbyder anvendelsen af toldkontingenter for både import og eksport.

For import til EU er der dog nogle få undtagelser for visse følsomme landbrugsvarer, for hvilke der gælder toldkontingenter:

Toldkontingent for hvidløg

Der anvendes et årligt toldkontingent for import af hvidløg til EU. I henhold til aftalen accepterer EU import fra Georgien på i alt 220 tons hvidløg om året. Importen, der indgår i det samlede beløb, fastsættes efter "først til mølle" -princippet. Når det samlede beløb er overskredet, vil EU's MFN-toldsats blive anvendt. Før du eksporterer, skal du tjekke saldoen for hver gældende kvote.

Indgangspris for visse frugter og grøntsager

Hvis du importerer visse frugter og grøntsager til EU, f.eks. tomater, courgetter eller ferskner, vil dine varer være omfattet af en ordning med "indgangspriser". Dette betyder i henhold til aftalen, at tolden beregnes som en specifik told. Hvis de varer, du importerer til EU, som importør opfylder kravene i oprindelsesreglerne og værdiansættes til en lavere fakturapris end det beløb, der er angivet i den specifikke told, bærer du forskellen mellem det faste specifikke toldbeløb og fakturabeløbet.

Du vil dog ikke skulle betale nogen omkostninger, hvis toldværdien af den vare, du importerer fra Georgien, er lig med eller højere end den indgangspris, som toldstedet har angivet.

Se listen over varer, for hvilke der gælder en indgangspris.

Skal du betale indgangsprisen for frugt og grøntsager, hvis du importerer varer fra Georgien?

I praksis har de fleste varer, der importeres fra Georgien, en toldværdi, der er højere end indgangsprisen, så i de fleste tilfælde vil du ikke være forpligtet til at betale en indgangspris.

Antiomgåelse

De fleste (forarbejdede) landbrugsprodukter er omfattet af en mekanisme til modvirkning af omgåelse, dvs. en tærskel for den samlede importmængde pr. år. Bilag II-C til associeringsaftalen mellem EU og Georgien indeholder en liste over landbrugsprodukter, for hvilke der anvendes en mekanisme til modvirkning af omgåelse.

Det betyder, at hvis importen fra Georgien overstiger et vist niveau, kan EU suspendere de lavere toldsatser for disse produkter. Tærsklen kan kun overskrides, hvis den georgiske regering kan give EU en solid begrundelse for, at georgiske producenter har kapacitet til at producere disse varer og/eller kapaciteten til at eksportere mængder, der overstiger tærsklen. Hvis begrundelsen er tilfredsstillende, vil der blive givet afkald på told.

Dette gøres for at sikre, at tredjelande ikke udnytter aftalen mellem EU og Georgien og svigagtigt eksporterer til EU gennem Georgien.

Find den toldsats, der gælder for dit produkt, i Mine handelsassistent

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA)i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne findes i dette afsnit.

Oprindelse er de handlede varers "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny inden for emnet, kan du finde en introduktion til de vigtigste begreber i vareafsnittet.

Oprindelsesregler

Hvor finder jeg oprindelsesreglerne?

De oprindelsesregler, der gælder i henhold til associeringsaftalen med Georgien, er fastlagt i tillæg I til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (PEM-konventionen). Disse regler er ved at blive revideret, og et nyt sæt alternative oprindelsesregler bør finde anvendelse senest medio 2021, herunder bestemmelser om kumulation, toldgodtgørelse, tolerance og reglen om, at der ikke skal foretages ændringer (se nedenfor), som vil blive lempet.

PEM-konventionen om oprindelsesregler har til formål at fastsætte fælles oprindelses- og kumulationsregler mellem 25 kontraherende parter (EU, EFTA, Balkanlandene og frihandelspartnerne i EU's sydlige og østlige naboskabsområde) og EU for at lette handelen og integrere forsyningskæderne i zonen.

Listen over de kontraherende parter i PEM

Detaljerede oplysninger om pan-Euro-Med-systemet findes i brugervejledningen.

Har mit produkt oprindelse i EU eller Georgien i henhold til PEM-konventionen?

For at dit produkt kan komme i betragtning til en lavere eller ingen præferencetold i henhold til PEM-konventionen, skal det have oprindelse i EU eller Georgien.

Et produkt "har oprindelse", hvis det er enten

 • fuldt ud fremstillet i EU eller Georgien, eller
 • fremstillet i EU eller Georgien af materialer uden oprindelsesstatus, forudsat at sådanne materialer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i overensstemmelse med de produktspecifikke regler i bilag II til tillæg I til PEM-konventionen. Se
  også indledende noter til produktspecifikke oprindelsesregler. For visse produkter findes der alternative produktspecifikke regler — se tillæg II.

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i kapitlet, såsom utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om direkte transport. Der er også yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler, f.eks. tolerance eller kumulation.

 

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • værditilvækstreglen — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes i et produkt, må ikke overstige en vis procentdel af produktets pris ab fabrik
 • ændring af tariferingsreglen — fremstillingsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) på basis af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • særlige processer — der kræves en særlig produktionsproces, f.eks. spinding af fibre til garn. Sådanne regler anvendes primært i tekstil- og beklædningssektoren og i den kemiske sektor.

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Aftalen giver yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler såsom tolerance eller kumulation.

Tolerance
 • tolerancereglen giver producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, som normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, op til 10 % af produktets pris ab fabrik
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er anført i de produktspecifikke regler.
 • der gælder specifikke tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system, som er indeholdt i note 5 til 6 i bilag I "Indledende bemærkninger til listen i bilag II"
Kumulation

PEM-konventionen indeholder to muligheder for kumulering af oprindelse

 • bilateral kumulation — materialer med oprindelse i Georgien kan betragtes som havende oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes i produktionen af produktet i EU.
 • diagonal kumulation — materialer med oprindelse i en kontraherende part i PEM-konventionen kan anses for at have oprindelse i en anden kontraherende part, når det vurderes, om det færdige produkt har oprindelse i en præferenceadgang, når det eksporteres til en tredje kontraherende part inden for pan-Euro-Middelhavszonen. diagonal kumulation finder

  dog kun anvendelse, hvis der er indgået en handelsaftale mellem alle berørte kontraherende parter, og disse lande anvender de samme oprindelsesregler. Tjek "matrixen" (tabel med alle gældende aftaler under anvendelse af PEM-konventionen), der angiver, hvilke kontraherende parter Georgien kan anvende diagonal kumulation med. I april 2020 var de fælles partnere for EU og Georgien, der var berettiget til diagonal kumulation, Island, Schweiz (herunder Liechtenstein) og Norge.

 

Hvordan virker diagonal kumulation?

Diagonal kumulation er tilladt mellem flere forskellige lande, der har de samme oprindelsesregler og har handelsaftaler med hinanden. Det er når en producent af varer i begge lande kan importere materialer og anvende dem, som om de havde oprindelse i deres eget land. I henhold til PEM-konventionen kan en georgisk forhandler, der fremstiller tøj til eksport til Schweiz, f.eks. anvende garn med oprindelse i EU og betragte dem som havende oprindelse i Georgien. Kravet om dobbelt forarbejdning, dvs. fremstilling af vævet stof af garn (uden oprindelsesstatus) og fremstilling af tøjet, er opfyldt, og tøjet anses for at have oprindelse i Georgien, når det eksporteres til Schweiz, og vil derfor være omfattet af fri adgang til det schweiziske marked.

Yderligere forklaringer om kumulation under PEM kan findes her.

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i konventionen, såsom utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om direkte transport.

Transport gennem et tredjeland: regel om direkte transport

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til Georgien (og omvendt) eller gennem de kontraherende parters territorier, med hvilke der gælder kumulation, uden at de forarbejdes yderligere i et tredjeland.

Nogle transaktioner kan udføres i et tredjeland, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn, f.eks.

 • losning
 • genlæsning
 • enhver anden behandling, der har til formål at konservere produkterne i god stand

Som dokumentation for, at disse betingelser er opfyldt, skal der for indførselslandets toldmyndigheder fremlægges

 • et gennemgående transportdokument (f.eks. et konnossement), der dækker passage fra eksportlandet gennem det tredjeland, som varerne passerede gennem
 • en attest udstedt af toldmyndighederne i det tredjeland, gennem hvilket du transporterer dine varer
 • i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Toldgodtgørelse

I henhold til PEM-konventionen i samhandelen mellem EU og Georgien er det ikke muligt at opnå tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til at fremstille et produkt, der eksporteres til en præferencetold.

Oprindelsesprocedurer

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Procedurerne er fastlagt i afsnit V om bevis for oprindelse og afsnit VI om ordninger for administrativt samarbejde. De præciserer f.eks., hvordan et produkts oprindelse angives, hvordan præferencebehandling kan påberåbes, eller hvordan toldmyndighederne kan kontrollere et produkts oprindelse.

Sådan ansøger du om en præferencetakst

For at være omfattet af en præferencetoldsats skal importørerne fremlægge oprindelsesbevis.

Oprindelsesbeviset kan enten være:

Oprindelsesbeviset er gyldigt i en periode på 4 måneder fra udstedelsesdatoen.

Varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED

 • varecertifikater EUR.1 eller EUR-MED udstedes af udførselslandets toldmyndigheder
 • Bilag III a og bilag III b indeholder model EUR.1- og EUR-MED-certifikater og giver vejledning i udfyldelse heraf
 • den eksportør, der ansøger om certifikatet, bør være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus

Der givesyderligere forklaringer på, hvornår EUR.1- eller EUR-MED-certifikatet skal anvendes, på side 72 i håndbogen.

Oprindelseserklæring eller EUR-MED-oprindelseserklæring

Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller i den kontraherende part i PEM-konventionen, ved at fremlægge en oprindelseserklæring. Oprindelseserklæringen kan udfærdiges af enten

 • en godkendt eksportør
 • en eksportør, hvis den samlede værdi af sendingen ikke overstiger 6,000 EUR
Sådan udfærdiger du en oprindelseserklæring

Eksportøren skal på fakturaen, følgesedlen eller det andet handelsdokument til identifikation af produktet (bilag IV a) afgive følgende erklæring:

"Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldtilladelse nr.... ) erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, er af... præferenceoprindelse. "

Sådan udfærdiges en EUR-MED-oprindelseserklæring

I så fald er erklæringen som følger (bilag IV b)

"Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldtilladelse nr....), erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, er af... præferenceoprindelse.

— kumulation anvendt med... (landets/landenes navn).

— ingen kumulation anvendt "

Oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af de officielle EU-sprog eller officielle sprog i PEM-zonen, jf. bilag IV a og b (erklæringen om kumulation bør altid være på engelsk).

Du skal underskrive din oprindelseserklæring i hånden. Hvis du er godkendt eksportør, er du fritaget for dette krav, forudsat at du skriftligt over for toldmyndighederne forpligter dig til at påtage dig det fulde ansvar for enhver angivelse, der identificerer dig.

Kontrol af oprindelsen

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt har en given oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Verifikationen er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i de importerende og eksporterende parter
 • kontrol foretaget af lokale toldmyndigheder (den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt)

Den eksporterende parts myndigheder foretager den endelige bestemmelse af oprindelsen og underretter myndighederne i den importerende part om resultaterne.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

I henhold til aftalen tilnærmede Georgien sine tekniske standarder og forskrifter til EU's. Det betyder, at de fleste af de tekniske regler i Georgien vil være de samme som i EU.

Georgien har tilnærmet lovgivning, herunder

 • akkreditering og markedsføring af produkter, som indeholder modulerne for overensstemmelsesvurderingsprocedurer
 • produktsikkerhed i almindelighed, fastsættelse af kriterier for, hvad der skal tages i betragtning ved vurderingen af, om et produkt er sikkert, og fastlæggelse af, hvornår et produkt skal forbydes, fordi det udgør en alvorlig risiko for sundhed og sikkerhed

En liste over disse forordninger og anden lovgivning, som Georgien har gennemført, findes i bilag III-B til associeringsaftalen mellem EU og Georgien.

Georgien nåede også til enighed om ca. 21 forskrifter, der dækker sundheds- og sikkerhedskrav til en lang række produkter, herunder maskiner, elevatorer, legetøj, medicinsk udstyr og simple trykbeholdere. Disse er opført i bilag III-A til associeringsaftalen mellem EU og Georgien.

Med hensyn til standarder har Georgien vedtaget internationale og europæiske standarder i overensstemmelse med bedste praksis. Af alle registrerede georgiske standarder er 98 % internationale og europæiske, mens 2 % er georgiske.

Følgende typer standarder kan anvendes i Georgien, om end på frivillig basis

 • internationale og regionale CIS-standarder
 • standarder i enhver EU- eller OECD-medlemsstat
 • Georgiske standarder
 • Georgiske virksomhedsstandarder

 

Hvis du ønsker at importere varer fra en georgisk producent, som har valgt at anvende deres egne specifikationer, skal du indhente en EU-overensstemmelseserklæring, der er underskrevet af den pågældende producent.

EU-overensstemmelseserklæringen attesterer og erklærer, at de pågældende produkter opfylder de relevante krav og standarder. Når du har gjort det, kan din producent derefter vedhæfte mærket Conformité Européenne (CE) på sine varer, som angiver, at det har opfyldt EU-standarderne.

Hvis din fabrikant vælger at bevise overensstemmelse med en EU-overensstemmelseserklæring, kan det koste mere i penge og tid end at arbejde med de harmoniserede EU-standarder, der giver ækvivalens.

Se de harmoniserede standarder grupperet efter de eksisterende sektorspecifikke produktdirektiver.

Hvordan ved jeg, at de varer, jeg importerer, er i overensstemmelse med EU's regler og standarder?

 • når overensstemmelsesvurderingsprocedurerne er gennemført, vil de relevante dokumenter, der ledsager din eksport fra EU til Georgien, blive udstedt på enten engelsk eller notariseret georgisk oversættelse
 • en overensstemmelsesvurdering skal udføres af et bemyndiget organ (som normalt er en specifik organisation såsom et laboratorium, et inspektions- eller certificeringsorgan)
 • hvis du eksporterer dine varer til Georgien, kan overensstemmelsesvurderingen foretages af det overensstemmelsesvurderingsorgan, der er akkrediteret i Georgien.
 • hvis du importerer dine varer til EU fra Georgien, kan du se listen over akkrediterede overensstemmelsesvurderingsorganer

Georgien er medlem af Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel samt Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte. Som følge heraf kan import af kemikalier være genstand for forbud eller restriktioner. Ministeriet for miljøbeskyttelse og landbrug er det officielle kontaktpunkt vedrørende sådanne kemikalier.

EU og Georgien arbejder i øjeblikket på en type aftale om gensidig anerkendelse, som vil gøre det muligt at markedsføre visse industrivarer, der opfylder overensstemmelseskravene, uden yderligere prøvning eller overensstemmelsesprocedurer.

Kontakter vedrørende tekniske krav

Sundheds- og sikkerhedskrav — SPS

Fødevaresikkerhed, dyre- og plantesundhed

Aftalen mellem EU og Georgien fjerner og forbyder både EU og Georgien at indføre bestemmelser, der er uberettigede. Det er især til din fordel, hvis du er en lille landbruger, der eksporterer landbrugsprodukter til Georgien.

Dette betyder ikke, at beskyttelsesniveauet i hvert af landene vil blive bragt i fare. Eftersom EU's fødevaresikkerhedsstandarder er meget høje og strenge, vedtager Georgiens regering nogle af EU's lovgivningsmæssige SPS-foranstaltninger.

Aftalen mellem EU og Georgien sikrer også, at reglerne om dyrevelfærd og plantesundhed afspejler EU's normer og udviklingen i Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

 

Hvis Georgien stadig tilnærmer EU-reglerne, hvordan eksporterer/importerer du så?

Hvis du importerer planter og/eller animalske produkter til EU, skal du indhente certifikat fra Georgiens kompetente myndighed. Denne certificering skal garantere, at dit produkt opfylder de relevante SPS-krav.

I henhold til associeringsaftalen mellem EU og Georgien er Georgiens regering forpligtet til at underrette EU, når den har opnået en tilnærmelse af reglerne om dyrevelfærd og plantesundhed og -sikkerhed. Høringsprocessen for at fastslå, om der er opnået en tilnærmelse af forordningerne, kan tage op til 360 dage.

Liste over kompetente myndigheder
 • Fødevarestyrelsen under Miljø- og Landbrugsministeriet har ansvaret for at føre tilsyn med, overvåge, gennemføre planlagte og/eller ikke-planlagte inspektioner, udføre dokumentkontrol, prøveudtagning med henblik på undersøgelse og overvågning af spørgsmål vedrørende fødevaresikkerhed — dette betyder også, at NFA i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled vil udøve statslig kontrol med, at fødevarer/foder overholder reglerne.
  • NFA har også en veterinærafdeling med ansvar for veterinærkontrol af levende dyr og animalske produkter i Georgien.
  • NFA's plantesundhedsafdeling er ansvarlig for regulering af skadegørerrisikoanalyser i Georgien
 • arbejds-, sundheds- og socialministeriet er ansvarligt for sundhedsrelaterede produkter og foranstaltninger — det bidrager til krisestyring på fødevaresikkerhedsområdet og deltager i bestræbelserne på at sikre, at der indføres fødevaresikkerhedsnormer og -parametre

For at beskytte menneskers sundhed kan der anvendes særlige importprocedurer for kosmetik og relaterede varer, herunder en hygiejnecertificeringsprocedure og en særlig registreringsprocedure for markedsadgang i Georgien. Du kan kontakte Arbejds-, Sundheds- og Socialministeriet for at få oplysninger om eventuelle nødvendige dokumenter.

 • skattevæsenet er en afdeling i finansministeriet, som er ansvarlig for overholdelsen af SPS-bestemmelserne ved Georgiens ydre grænser.
 • laboratorier er en afgørende del af det institutionelle SPS-system. Det georgiske akkrediteringscenter akkrediterer alle laboratorier, der arbejder i overensstemmelse med anerkendte internationale standarder

Tekniske handelshindringer

Selv om tekniske regler er vigtige, kan de til tider fungere som hindringer for den internationale handel og kan derfor udgøre en betydelig byrde for dig som eksportør.

 • hvis du mener, at du står over for en handelshindring, der bremser din virksomhed eller forhindrer dig i at eksportere, kan du fortælle os
 • indberet, hvad der standser din eksport til Georgien, ved hjælp af onlineformularen. EU vil analysere din situation og træffe passende foranstaltninger

Kontakt os

Kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Fortoldningsdokumenter og -procedurer

Aftalen sikrer mere gennemsigtige og forenklede toldprocedurer for at lette handelen og reducere omkostningerne for virksomhederne.

Dokumenter

De trinvise vejledninger beskriver de forskellige typer dokumenter, du skal forberede til toldbehandling af dine produkter.

Afhængigt af dit produkt kan toldmyndighederne kræve alle eller nogle af nedenstående elementer

 • handelsfaktura (se de specifikke krav til dens form og indhold i My Trade Assistant)
 • pakkeliste
 • importlicenser for visse varer
 • certifikater, der viser, at dit produkt er i overensstemmelse med obligatoriske produktbestemmelser, såsom sundheds- og sikkerhedskrav, mærkning og emballering
 • bevis for oprindelse — oprindelseserklæring

Det præciseres, at du kan ansøge om bindende tariferingsoplysninger og/eller bindende oprindelsesoplysninger på forhånd.

Hvis du vil vide mere om, hvilke dokumenter du skal fremlægge for toldklarering af dit produkt, kan du kontakte My Trade Assistant.

Procedurer for bevis og kontrol af oprindelse

For beskrivelser af, hvordan oprindelsen af dine produkter kan dokumenteres for at kunne gøre krav på præferencetold, og af regler for toldmyndighedernes kontrol af oprindelse henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor.

Oplysninger om toldprocedurer for import og eksport generelt findes på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Aftalen beskytter dine intellektuelle ejendomsrettigheder, når du importerer og/eller eksporterer dine varer til Georgien.

Varemærker og ophavsret

Associeringsaftalen mellem EU og Georgien er i overensstemmelse med en række internationale aftaler, der regulerer forvaltningen af varemærker og ophavsret. Hvis din ansøgning afslås af varemærkemyndigheden, skal afgørelsen meddeles dig skriftligt med angivelse af begrundelsen for afslaget.

Design og patenter

Dine selvstændigt oprettede design, der har individuel karakter, beskyttes gennem deres registrering i en periode på op til 25 år. Dette vil give dig eneret til at bruge designet og forhindre tredjeparter, der ikke har dit samtykke, i at bruge, reproducere, sælge, importere og/eller eksportere det.

Geografiske indikatorer

Et særligt udvalg for geografiske indikatorer, der nedsættes i henhold til aftalen mellem EU og Georgien, vil overvåge gennemførelsen af aftalen på dette område og aflægge rapport til Handelsudvalget. Yderligere oplysninger om geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og geografiske betegnelser for fødevarer, vintyper og spiritus findes i bilag XVII-C til associeringsaftalen mellem EU og Georgien.

Hvordan opnås der beskyttelse?

Patenti er den georgiske uafhængige juridiske enhed, der er ansvarlig for at beskytte al intellektuel ejendom i landet og for at fastlægge politikken for intellektuelle ejendomsrettigheder.

Du eller din repræsentant kan ansøge direkte om registrering af en geografisk betegnelse. Ansøgningen skal indgives i papirform eller elektronisk på georgisk og bør henvise til én oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse.

Ansøgningen bør indeholde

 • en anmodning om registrering af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse
 • ansøgerens fulde navn (titel) og adresse
 • oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse
 • navnet på de varer, for hvilke der anmodes om registrering af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse

Sammen med din ansøgning om en geografisk betegnelse skal du også vedlægge et dokument, der indeholder

 • en beskrivelse af varerne og råvaren med angivelse af deres kemiske, fysiske, mikrobiologiske og/eller organoleptiske og andre egenskaber
 • en beskrivelse af beliggenheden af det geografiske område for varernes oprindelse med angivelse af dets nøjagtige afgrænsning
 • en beskrivelse af produkternes produktionsteknologi og de produktionsbetingelser og -metoder, der er specifikke for det relevante geografiske område, hvis de findes
 • data, der bekræfter, at de særlige egenskaber og egenskaber ved varer med oprindelsesbetegnelse hovedsagelig eller udelukkende skyldes det særlige geografiske miljø og menneskelige faktorer
 • data, der bekræfter, at varernes særlige kvalitet, omdømme eller andre egenskaber er knyttet til dette geografiske område
  • dokument, der bekræfter varernes geografiske oprindelse
  • en fuldmagt, der bekræfter fuldmagt fra en repræsentant

Handel med tjenesteydelser

Både den georgiske regering og EU har fastsat alle deres eksisterende begrænsninger eller forbehold med hensyn til levering af tjenesteydelser med en høj grad af gennemsigtighed. Det giver dig værdifuld retssikkerhed som EU-tjenesteudbyder. En liste over forbehold, der er specifikke for Georgien, findes i bilag XIV-E, XIV-F og XIV-G til associeringsaftalen mellem EU og Georgien.

Hvordan navigere du gennem bilagene?

Aftalen mellem EU og Georgien indeholder følgende 4 bilag med forbehold fra Georgiens side, som kan påvirke dig og din virksomhed.

 • hvis du er interesseret i at etablere en virksomhed i Georgien, skal du se bilag XIV-E, som indeholder en negativliste over alle de servicesektorer, du ikke har adgang til — det betyder, at du kan udnytte mulighederne i alle de andre sektorer, der ikke er opført på listen.
 • hvis du er interesseret i grænseoverskridende handel med dine tjenesteydelser, skal du se bilag XIV-F, som indeholder en positivliste over de servicesektorer, du har adgang til — denne liste angiver alle de sektorer, du har tilladelse til at handle inden for.
 • se bilag XIV-G, der indeholder en liste over de sektorer eller delsektorer, hvor der gælder begrænsninger, hvis du leder efter kandidatpraktikanter eller nøglepersonalemuligheder.
 • hvis du er uafhængig professionel eller kontraktlig leverandør af tjenesteydelser, henvises der til bilag XIV-H, som indeholder en liste over de forbehold, der er taget.

Hvem kan etablere en virksomhed i Georgien?

Hvis De er

 • en virksomhed, aftalen mellem EU og Georgien giver dig mulighed for at etablere eller erhverve filialer af din virksomhed eller repræsentationskontorer i Georgien
 • en person, aftalen mellem EU og Georgien, giver dig mulighed for at oprette og etablere din virksomhed gennem selvstændig virksomhed eller virksomheder, der er i din kontrol

EU-tjenesteydere vil blive behandlet på samme måde som georgiske statsborgere. Se bilag XIV-E for en liste over sektorer, hvor der gælder begrænsninger for etablering.

Grænseoverskridende levering af tjenesteydelser

Aftalen mellem EU og Georgien giver EU-tjenesteydere mulighed for at få adgang til det georgiske marked på samme vilkår som georgiske statsborgere. Undtagelser herfra er også opført i bilag XIV-E, XIV-F og XIV-G til associeringsaftalen mellem EU og Georgien.

Hvad hvis du ønsker at flytte til Georgien midlertidigt for at arbejde?

Aftalen mellem EU og Georgien giver dig mulighed for midlertidigt at flytte til Georgien (eller EU) for at arbejde som kandidattrainee, forretningsdrivende eller som nøglepersonale i en virksomhed i det pågældende land.

De midlertidige opholdsperioder er som følger:

 • virksomhedsinternt udstationerede (nøglepersonale i en virksomhed i Georgien (eller EU) eller praktikanter) — op til 3 år
 • forretningsrejsende (f.eks. rejser med henblik på etablering af virksomhed i Georgien (eller EU) eller en virksomhedssælger) — op til 90 dage inden for en periode på 12 måneder
 • kandidatpraktikant, som ikke er virksomhedsinternt udstationeret — op til 1 år

Aftalen mellem EU og Georgien skaber også muligheder for leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser i specifikke sektorer i begge lande. I den forbindelse skal du dog:

 • levere den pågældende tjenesteydelse midlertidigt som ansat i en virksomhed, der har fået tildelt en tjenesteydelseskontrakt på højst 1 år
 • have mindst 3 års erhvervserfaring inden for den sektor, du tilbyder kontraktbaserede tjenesteydelser i
 • have en universitetsgrad eller en kvalifikation, der viser viden på et tilsvarende niveau og relevante erhvervsmæssige kvalifikationer

Yderligere oplysninger om de begrænsninger, der gælder for personale, praktikanter, sælgere af tjenesteydelser og leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser, findes i bilag G til associeringsaftalen mellem EU og Georgien.

Georgiens nationale investeringsagentur fremmer forretningskontakterne mellem Georgien og EU. Hvis du søger en georgisk partner, skal du kontakte Georgiens ambassade i en af EU's medlemsstater.

Offentlige indkøb

EU og Georgien planlægger gensidig adgang til markederne for offentlige indkøb i hvert land på nationalt, regionalt og lokalt plan. Denne adgang vil blive opnået i faser for Georgien. Dette gælder både for offentlige kontrakter og koncessioner i de traditionelle sektorer og i forsyningssektoren.

Aftalen mellem EU og Georgien sikrer også, at behandlingen af ansøgninger om udbud i begge lande sker retfærdigt, og at lokale og udenlandske ansøgere behandles ens.

Aftalen forpligter både EU og Georgien til at sikre, at

 • alle de planlagte udbud offentliggøres — dette sker for at åbne markedet for konkurrence og give dig adgang til oplysninger om det påtænkte udbud forud for tildelingen af kontrakten.
 • der findes en ikke-diskriminerende beskrivelse af kontraktens genstand med angivelse af passende tidsfrister, som er tilgængelige for alle økonomiske aktører
 • der er ingen forskelsbehandling af dig som økonomisk aktør, som kan fratage dig muligheden for at deltage i udbuddet.
 • der er gennemsigtighed i tildelingsprocessen frem til offentliggørelsen af det vindende bud
 • den endelige afgørelse vil blive meddelt alle ansøgere — efter anmodning får afviste ansøgere en forklaring, så De kan analysere afgørelsen.

Hvordan tildeles kontrakterne?

Georgiens statslige indkøbsagentur (SPA) har den ledende rolle med hensyn til at koordinere, gennemføre og overvåge offentlige udbud. Der anvendes fem metoder til tildeling af et bud

 • elektronisk udbud — anvendes ved køb af homogene genstande til en værdi af 75,182 EUR eller derover
 • forenklet elektronisk licitation — anvendes ved indkøb af homogene genstande til en værdi af op til 75,182 EUR
 • forenklede udbud — anvendes til indkøb til en værdi af under 1,880 EUR (med forskellige tærskler for diplomatiske missioner og indkøb i forbindelse med forsvar, sikkerhed og opretholdelse af den offentlige orden)
 • projektkonkurrencer — der anvendes til indkøb af designrelaterede projekter og tjenesteydelser på grundlag af en ordregivende myndigheds beslutning
 • konsolideret udbud — en fælles, centraliseret statslig udbudsprocedure, der gennemføres af SPA, med henblik på indkøb af homogene indkøbte genstande til forskellige ordregivende enheder

Der findes ogsået "register over den hvide og sorte liste" på webstedet for det særligt beskyttede område. Dette register indeholder to sæt lister.

 • sortlistede ansøgere, som undlader at stille sikkerhed for gennemførelsen af en kontrakt og/eller nægter at underskrive kontrakten med det ordregivende organ og/eller undlader at opfylde deres forpligtelser i henhold til kontrakten — disse ansøgere er forhindret i at deltage i bud eller få tildelt et andet tilbud senest et år efter optagelsen på den sorte liste
 • ansøgere, der er opført på listen, og som har opfyldt ansøgningskriterierne, ikke er under insolvensbehandling, ikke har gæld til statsbudgettet, og hvis rekord for de 3 foregående år ikke har en omsætning på under 375,940 EUR

Hvad hvis du har en klage?

Den strategiske partnerskabsaftale har også et tvistbilæggelsesorgan (DRB) bestående af 6 medlemmer. Tre af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af civilsamfundet for at sikre, at der er gennemsigtighed og uafhængighed i DRB.

Hvis du har klager over udbudssystemet, kan du henvende dig til DRB. Der vil ikke blive opkrævet gebyrer for indgivelse og høring af dine klager.

Hvordan indgiver du din klage?

Du kan indsende din klage elektronisk ved at udfylde en formular på udbudssiden. Når DRB har bekræftet, at din klage er lovlig, kan DRB inden for højst ti dage underrette den ordregivende myndighed om fejlen og kræve en berigtigelse. Alternativt kan DRB også kræve en fuldstændig revision eller annullering af udbudsudvalgets afgørelse eller indberette sagen til de retshåndhævende myndigheder i tilfælde af en alvorlig overtrædelse. Hvis du er utilfreds med DRB's afgørelse, kan du appellere afgørelsen til en domstol.

E-indkøb

Du kan også bruge det fælles elektroniske system, som er Georgiens e-udbudsportal. Dette giver nem adgang til udbudsoplysninger, herunder annoncering af planlagte udbudsaktiviteter, adgang til elektroniske udbudsdokumenter, den automatiserede bulletin for offentlige udbud og generering af en elektronisk tilbudsskabelon for elektroniske operatører.

Kontakter i forbindelse med offentlige indkøb

Links, kontakter og dokumenter

Nationale institutioner

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger

Kontakter vedrørende tekniske krav

Kontakter vedrørende sundheds- og plantesundhedskrav (SPS)

Kontakter i forbindelse med offentlige indkøb

Yderligere links

Nationale institutioner

Udenrigsministeriet

Georgien overvåger importen af stoffer, der kan anvendes til fremstilling af kemiske våben. Import af visse kemikalier kan kræve en særlig tilladelse, og Udenrigsministeriet er den udpegede nationale myndighed.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2945000 (forlængelse: 1207)

Fax: + 995 32 2945001

Georgiens ministerium for økonomi og bæredygtig udvikling

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Fax: + 995 32 2921534

E-mail: ministry@moesd.gov.ge

Georgiens nationalbank

GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2406120

Georgiens nationale center for intellektuel ejendomsret

● Patenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2252533

E-mail: info@sakpatenti.org.ge

Georgiens nationale statistiske kontor

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2367210

E-mail: info@geostat.ge

Virksomhed i Georgien

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2960010

E-mail: info@enterprise.gov.ge

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger

Den Europæiske Unions delegation i Georgien

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2943763

E-mail: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Georgiens mission ved Den Europæiske Union

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgien

Tlf.: + 995 32 27611190

Fax: + 995 32 27611199

E-mail: geomission.eu@mfa.gov.ge

Webside: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Afdelingen for internationale forbindelser, Georgiens handels- og industrikammer

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2694747

Den europæiske erhvervssammenslutning i Georgien

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 599 25 66 55

E-mail: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgien

Tlf.: + 32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakter vedrørende tekniske krav

Georgiens nationale agentur for standarder og metrologi

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2612530

Fax: + 995 32 2613500

E-mail: geostm@geostm.ge

Det ensartede nationale akkrediteringsorgan

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-mail: gac@gac.gov.ge

Kontakter vedrørende sundheds- og plantesundhedskrav (SPS)

Den nationale fødevaremyndighed (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2919167

Fax: + 995 32 2919165

Afdeling for plantesundhed tilknyttet Fødevarestyrelsen

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2919167 (udvidelser: 120, 133)

Fax: + 995 32 2919165

Veterinærafdeling tilknyttet Fødevarestyrelsen

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2919167 (udvidelser: 120, 106)

Fax: + 995 32 2919165

Ministeriet for miljøbeskyttelse og landbrug

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Biodiversitetsafdelingen under ministeriet for miljøbeskyttelse og landbrug

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Arbejds-, sundheds- og socialministeriet

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 272538

Indtægtstjenesten, det centrale kontor

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Informationscenter:

Tlf.: + 995 32 2299299

E-mail: info@rs.ge

Landbrugsministeriets laboratorium

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2530968

Fax: + 995 32 2541016

E-mail: contact@lma.gov.ge

Kontakter i forbindelse med offentlige indkøb

Det statslige indkøbsagentur

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 22484822

Platform for det statslige indkøbsagentur

 

Webside: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Fælles elektronisk system:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • du kan finde flere oplysninger om associeringsaftalen og handelsforbindelserne mellem EU og Georgien på Generaldirektoratet for Handels websted. Du kan også søge efter andre oplysninger om handelsforbindelserne mellem EU og Georgien her
 • hvis du er interesseret i oplysninger om gennemførelsen af DCFTA i Georgien, giver EU Monitor oplysninger om det igangværende arbejde i Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning.
 • tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) giver også detaljerede oplysninger om forbindelserne mellem EU og Georgien. Du kan også se et faktabladfor en oversigt.
 • Regionale helpdeske for handel
Del denne side: