Et vidtgående og bredt frihandelsområde mellem EU og Georgien

EU og Georgien undertegnede en associeringsaftale i juni 2014 og trådte i kraft i juli 2016. Det vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA) er en integreret del af aftalen. Det reducerer de toldsatser, som europæiske virksomheder står over for, når de eksporterer til Georgien. Det øger toldprocedurernes effektivitet. Det letter også handelen yderligere gennem en gradvis tilnærmelse af Georgiens lovgivning, regler og procedurer, herunder standarder, til EU's.

Aftalen kort fortalt

Associeringsaftalen mellem EU og Georgien trådte i kraft den 1. juli 2016.

Aftalens fulde ordlyd og bilag.

Hvad er fordelene for din virksomhed?

Aftalen gør det lettere for din virksomhed at eksportere til og importere fra Georgien, da den

 • fjerner de fleste toldsatser
 • sikrer mere effektive toldprocedurer

Hvem kan eksportere fra EU til Georgien i henhold til associeringsaftalen mellem EU og Georgien?

For at kunne eksportere fra EU til Georgien skal din virksomhed være registreret i en af EU's medlemsstater og have erhvervet en gyldig toldangivelse og om nødvendigt en eksportlicens.

Hvem kan eksportere til EU fra Georgien i henhold til associeringsaftalen mellem EU og Georgien?

For at kunne eksportere til EU i henhold til aftalen mellem EU og Georgien skal din virksomhed være registreret i Republikken Georgien.

 

Georgiens vigtigste eksport af varer er

 • mineralprodukter
 • maskiner og apparater
 • kemiske produkter
 • transportudstyr

EU er en af Georgiens vigtigste handelspartnere. Landet arbejder derfor på at strømline sin handelslovgivning og -praksis med EU's, hvilket især gavner SMV'er, der er involveret i handel.

Tariffer

Aftalen afskaffer de fleste toldafgifter på varer.

Industrivarer

Associeringsaftalen mellem EU og Georgien fjerner 100 % af tolden på industrivarer.

Landbrugsprodukter

Associeringsaftalen mellem EU og Georgien forbyder anvendelsen af toldkontingenter for både import og eksport.

For import til EU er der dog nogle få undtagelser for visse følsomme landbrugsprodukter, for hvilke der gælder toldkontingenter:

Toldkontingent for hvidløg

Der anvendes et årligt toldkontingent for import af hvidløg til EU. I henhold til aftalen accepterer EU import fra Georgien på i alt 220 ton hvidløg pr. år. Importen, der indgår i det samlede beløb, fastsættes efter "først til mølle" -princippet. Når det samlede beløb er overskredet, vil EU's MFN-toldsats blive anvendt. Inden du eksporterer, skal du tjekke restbeløbet for hvert gældende kontingent.

Indgangspris for visse frugter og grøntsager

Hvis du importerer visse frugter og grøntsager til EU, f.eks. tomater, courgetter eller ferskner, vil dine varer blive pålagt en "indgangsprisordning". I henhold til aftalen betyder dette, at tolden beregnes som en specifik told. Hvis de varer, du importerer til EU, opfylder kravene i oprindelsesreglerne og værdiansættes til en lavere fakturapris end det beløb, der er angivet i den specifikke told, som importøren, skal du betale forskellen mellem det faste specifikke toldbeløb og fakturabeløbet.

Du skal dog ikke betale gebyrer, hvis toldværdien af den vare, du importerer fra Georgien, er lig med eller højere end den indgangspris, som toldstedet har angivet.

Se listen over varer, for hvilke der gælder en indgangspris.

Skal du betale indgangsprisen for frugt og grøntsager, hvis du importerer varer fra Georgien?

I praksis har de fleste varer, der importeres fra Georgien, en toldværdi, der er højere end indgangsprisen, så i de fleste tilfælde vil du ikke skulle betale en indgangspris.

Antiomgåelse

De fleste (forarbejdede) landbrugsprodukter er omfattet af en antiomgåelsesmekanisme, dvs. en tærskel for den samlede importmængde pr. år. Bilag II-C til associeringsaftalen mellem EU og Georgien indeholder en liste over landbrugsprodukter, for hvilke der anvendes en mekanisme til modvirkning af omgåelse.

Det betyder, at hvis importen fra Georgien overstiger et vist niveau, har EU lov til at suspendere de lavere toldsatser for disse produkter. Tærsklen kan kun overskrides, hvis den georgiske regering kan give EU en solid begrundelse for, at de georgiske producenter har kapacitet til at producere disse varer, og/eller kapaciteten til at eksportere mængder, der overstiger tærsklen. Hvis begrundelsen er tilfredsstillende, vil der blive givet afkald på told.

Dette gøres for at sikre, at tredjelande ikke drager fordel af aftalen mellem EU og Georgien og svigagtigt eksporterer til EU gennem Georgien.

 

Find den toldsats, der gælder for dit produkt i Min handelsassistent

Oprindelsesregler

I dette afsnit introduceres de vigtigste oprindelsesregler og oprindelsesprocedurer i handelsaftalen.

Oprindelsen er handelsvarernes "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny på emnet, kan du finde en introduktion til de vigtigste begreber i afsnittet om varer.

Oprindelsesregler

Dit produkt skal overholde visse regler, der beviser dets oprindelse, for at være berettiget til præferencesatsen.

Hvor finder jeg oprindelsesreglerne?

De oprindelsesregler, der gælder i henhold til associeringsaftalen med Georgien, er fastlagt i tillæg I til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (PEM-konventionen). Disse regler er under revision, og et nyt sæt alternative oprindelsesregler bør finde anvendelse inden midten af 2021, herunder bestemmelser om kumulation, toldgodtgørelse, tolerance og reglen om ikke-ændring (se nedenfor), som vil blive lempet.

PEM-konventionen om oprindelsesregler har til formål at fastsætte fælles oprindelses- og kumulationsregler blandt 25 kontraherende parter (EU, EFTA, Balkanlandene og frihandelspartnere i EU's sydlige og østlige nabolande) og EU for at lette handelen og integrere forsyningskæderne i zonen.

Listen over de kontraherende parter i PEM

Detaljerede oplysninger om pan-Euro-Med-systemet findes i brugervejledningen.

Har mit produkt oprindelse i EU eller Georgien i henhold til PEM-konventionen?

For at dit produkt kan komme i betragtning til den lavere eller ingen præferencetoldsats i henhold til PEM-konventionen, skal det have oprindelse i EU eller Georgien.

Et produkt "har oprindelse", hvis det enten

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav, der er anført i kapitlet, såsom utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om direkte transport. Der er også en vis fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler, f.eks. tolerance eller kumulation.

 

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • reglen om værditilvækst — værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes i et produkt, må ikke overstige en vis procentdel af produktets pris ab fabrik
 • ændring af tariferingsreglen — fremstillingsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) på basis af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • særlige processer — der kræves en særlig produktionsproces, f.eks. spinding af fibre til garn. Sådanne regler anvendes primært i tekstil- og beklædningssektoren og i den kemiske sektor.

 

Du kan finde de produktspecifikke regler hos min handelsassistent.

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Aftalen giver yderligere fleksibilitet til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler, f.eks. tolerance eller kumulation.

Tolerancer
 • tolerancemargenen giver producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, der normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, op til 10 % af produktets pris ab fabrik
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er opført i de produktspecifikke regler.
 • Der gælder specifikke tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system, som er anført i note 5-6 i bilag I "Indledende bemærkninger til listen i bilag II".
Kumulation

PEM-konventionen indeholder bestemmelser om to måder at kumulere oprindelse på

 • bilateral kumulation — materialer med oprindelse i Georgien kan anses for at have oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes til fremstilling af produktet i EU
 • Diagonal kumulation — materialer med oprindelse i en kontraherende part i PEM-konventionen kan anses for at have oprindelse i en anden kontraherende part, når de vurderer, om det færdige produkt har oprindelsesstatus for at opnå præferenceadgang, når det eksporteres til en tredje kontraherende part i pan-Euro-Middelhavszonen

  , men diagonal kumulation finder kun anvendelse, hvis der er indgået en handelsaftale mellem alle berørte kontraherende parter og disse lande anvender de samme oprindelsesregler. Kontrollér venligst "matrixen" (tabel med alle gældende aftaler ved hjælp af PEM-konventionen), som angiver, hvilke kontraherende parter Georgien kan anvende diagonal kumulation med. I april 2020 var EU's og Georgiens fælles partnere, der er berettiget til diagonal kumulation, Island, Schweiz (herunder Liechtenstein) og Norge.

 

Hvordan virker diagonal kumulation?

Diagonal kumulation er tilladt blandt flere forskellige lande, der har samme oprindelsesregler og har handelsaftaler med hinanden. Dette er, når en producent af varer i begge lande kan importere materialer og anvende dem, som om de havde oprindelse i deres eget land. I henhold til PEM-konventionen kan en georgisk forhandler, der fremstiller tøj til eksport til Schweiz, f.eks. anvende garn med oprindelse i EU og tælle dem som havende oprindelse i Georgien. Kravet om dobbelt forarbejdning, dvs. fremstilling af vævede stoffer af garn (uden oprindelsesstatus) og fremstilling af tøj, er opfyldt, og tøj anses for at have oprindelse i Georgien, når det eksporteres til Schweiz, og vil derfor få fri adgang til det schweiziske marked.

Yderligere forklaringer om kumulering under PEM findes her.

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i konventionen, såsom utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om direkte transport.

Transport gennem et tredjeland: Regel om direkte transport

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til Georgien (og omvendt) eller gennem de kontraherende parters territorier, med hvilke der gælder kumulation, uden at de videreforarbejdes i et tredjeland.

Nogle operationer kan gennemføres i et tredjeland, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn, f.eks.

 • losning
 • genindlæsning
 • enhver anden behandling, der har til formål at bevare produkter i god stand

Som bevis for, at disse betingelser er opfyldt, skal der for indførselslandets toldmyndigheder fremlægges:

 • et gennemgående transportdokument (f.eks. et konnossement), der dækker passage fra eksportlandet gennem det tredjeland, gennem hvilket varerne er i transit
 • et certifikat udstedt af toldmyndighederne i det tredjeland, gennem hvilket De transporterer Deres varer
 • i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Toldgodtgørelse

I henhold til PEM-konventionen i samhandelen mellem EU og Georgien er det ikke muligt at opnå tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af et produkt, der eksporteres til en præferencetold.

Oprindelsesprocedurer

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Procedurerne er beskrevet i afsnit V om bevis for oprindelse og afsnit VI om ordninger for administrativt samarbejde. De præciserer f.eks., hvordan et produkts oprindelse angives, hvordan der ansøges om præferencer, eller hvordan toldmyndighederne kan verificere en vares oprindelse.

Hvordan man ansøger om en præferentiel takst

For at kunne drage fordel af en præferencetold skal importørerne fremlægge dokumentation for oprindelse.

Oprindelsesbeviset kan enten være

Oprindelsesbeviset er gyldigt i en periode på 4 måneder fra udstedelsesdatoen.

Varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED

 • varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED udstedes af udførselslandets toldmyndigheder
 • Bilag III a og bilag III b indeholder modeller til EUR.1- og EUR-MED-certifikater og indeholder instrukser for udfyldelse heraf.
 • den eksportør, der anmoder om certifikatet, bør være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus.

Yderligere forklaringer på, hvornår EUR.1- eller EUR-MED-certifikatet skal anvendes, findes på side 72 i håndbogen.

Oprindelseserklæring eller EUR-MED-oprindelseserklæring

Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller i den kontraherende part i PEM-konventionen, ved at fremlægge en oprindelseserklæring. Oprindelseserklæringen kan udfærdiges af enten

 • en godkendt eksportør
 • eksportører, hvis den samlede værdi af sendingen ikke overstiger 6,000 EUR
Sådan udfærdiger du en oprindelseserklæring

Eksportøren skal typealisere, stemple eller udskrive følgende erklæring på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument, der identificerer produktet (bilag IV a):

"Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldtilladelsesnr....) ) Erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, har præferenceoprindelse. "

Sådan udfærdiger man en EUR-MED-oprindelseserklæring

I så fald er erklæringen følgende (bilag IV b)

"Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldtilladelsesnr....), erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, har præferenceoprindelse.

— Kumulation anvendt med... (landets/landenes navn).

— Ingen kumulation anvendt "

Oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog eller officielle sprog i PEM-zonen, jf. bilag IV a og b (erklæringen vedrørende kumulation skal altid være på engelsk).

Du skal underskrive din oprindelseserklæring manuelt. Hvis De er en godkendt eksportør, er De fritaget for dette krav, forudsat at Deres toldmyndigheder skriftligt forpligter Dem til at påtage Dem det fulde ansvar for enhver angivelse, der identificerer virksomheden.

Kontrol af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt faktisk har oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelsesbetingelser. Verifikation er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i de importerende og eksporterende parter
 • kontrol foretaget af lokale toldmyndigheder (den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt)

Den eksporterende parts myndigheder træffer den endelige afgørelse om oprindelse og underretter myndighederne i den importerende part om resultaterne.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

I henhold til aftalen har Georgien tilnærmet sine tekniske standarder og forskrifter til EU's standarder og forskrifter. Det betyder, at de fleste tekniske regler i Georgien vil være de samme som i EU.

Georgien tilnærmede forordninger, herunder

 • akkreditering og markedsføring af produkter, som fastlægger modulerne for overensstemmelsesvurderingsprocedurer
 • produktsikkerhed i almindelighed, fastsættelse af kriterier for, hvad der skal tages i betragtning, når et produkt anses for sikkert, og fastlæggelse af, hvornår et produkt skal forbydes, fordi det udgør en alvorlig risiko for sundheden og sikkerheden

En liste over disse forordninger og anden lovgivning, som Georgien har gennemført, findes i bilag III-B til associeringsaftalen mellem EU og Georgien.

Georgien blev også enige om at tilnærme 21 forordninger, der dækker sundheds- og sikkerhedskrav til en lang række produkter, herunder maskiner, elevatorer, legetøj, medicinsk udstyr og simple trykbeholdere. Disse er opført i bilag III-A til associeringsaftalen mellem EU og Georgien.

Med hensyn til standarder har Georgien vedtaget internationale og europæiske standarder i overensstemmelse med bedste praksis. Af alle registrerede georgiske standarder er 98 % internationale og europæiske, mens 2 % er georgiske.

Følgende typer standarder kan anvendes i Georgien, men på frivillig basis

 • internationale og regionale CIS-standarder
 • standarder fra alle EU- eller OECD-medlemslande
 • Georgiske standarder
 • Georgiens virksomhedsstandarder

 

Hvis du ønsker at importere varer fra en georgisk producent, der har valgt at anvende sine egne specifikationer, skal du indhente en EU-overensstemmelseserklæring underskrevet af den pågældende fabrikant.

EU-overensstemmelseserklæringen attesterer og erklærer, at de pågældende produkter opfylder de relevante krav og standarder. Efter at have gjort dette kan din fabrikant så vedhæfte CE-mærket Conformité Européenne (CE) på sine varer, som angiver, at den har opfyldt EU's standarder.

Hvis din fabrikant vælger at bevise overensstemmelse ved hjælp af en EU-overensstemmelseserklæring, kan det koste mere i penge og tid end at arbejde med de harmoniserede EU-standarder, der giver ækvivalens.

Se de harmoniserede standarder, der er grupperet i de eksisterende sektorspecifikke produktdirektiver.

Hvordan ved jeg, at de varer, jeg importerer, er i overensstemmelse med EU's regler og standarder?

 • når procedurerne for overensstemmelsesvurdering er afsluttet, vil de relevante dokumenter, der ledsager din eksport fra EU til Georgien, blive udstedt i enten engelsk eller notarielt georgisk oversættelse.
 • en overensstemmelsesvurdering skal udføres af et bemyndiget organ (som normalt er en særlig organisation som f.eks. et laboratorium eller et inspektions- eller certificeringsorgan).
 • Hvis du eksporterer dine varer til Georgien, kan overensstemmelsesvurderingen foretages af det overensstemmelsesvurderingsorgan, der er akkrediteret i Georgien.
 • hvis du importerer dine varer til EU fra Georgien, kan du se listen over akkrediterede overensstemmelsesvurderingsorganer

Georgien er medlem af Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel samt Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte. Som følge heraf kan import af kemikalier være underlagt forbud eller restriktioner. Ministeriet for miljøbeskyttelse og landbrug er det officielle kontaktpunkt for sådanne kemikalier.

EU og Georgien arbejder i øjeblikket på en type aftale om gensidig anerkendelse, som vil gøre det muligt at bringe visse industrivarer, der opfylder overensstemmelseskravene, i omsætning uden yderligere prøvning eller overensstemmelsesprocedurer.

Kontakter vedrørende tekniske krav

Sundheds- og sikkerhedskrav — SPS

Fødevaresikkerhed, dyre- og plantesundhed

Aftalen mellem EU og Georgien fjerner og forbyder både EU og Georgien at indføre bestemmelser, der er uberettigede. Det er især til din fordel, hvis du er en lille landbruger, der eksporterer landbrugsvarer til Georgien.

Dette betyder ikke, at beskyttelsesniveauet i de enkelte lande vil blive bragt i fare. Da EU's fødevaresikkerhedsstandarder er meget høje og strenge, vedtager Georgiens regering nogle af EU's SPS-lovgivningsmæssige foranstaltninger.

Aftalen mellem EU og Georgien sikrer også, at reglerne om dyrevelfærd og plantesundhed afspejler EU's normer og udviklingen i Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

 

Hvis Georgien stadig tilnærmer EU's regler, hvordan eksporterer/importerer du så?

Hvis du importerer planter og/eller animalske produkter til EU, skal du indhente certifikat fra Georgiens kompetente myndighed. Denne certificering skal garantere, at dit produkt opfylder de relevante SPS-krav.

I henhold til associeringsaftalen mellem EU og Georgien er Georgiens regering forpligtet til at underrette EU, når den har tilnærmet reglerne om dyrevelfærd og plantesundhed og -sikkerhed. Høringsprocessen med henblik på at fastslå, om der er sket en tilnærmelse af forordningerne, kan tage op til 360 dage.

Liste over kompetente myndigheder
 • Fødevarestyrelsen under Ministeriet for Miljøbeskyttelse og Landbrug har ansvaret for at føre tilsyn med, overvåge, gennemføre planlagte og/eller ikke-planlagte inspektioner, foretage dokumentkontrol, prøveudtagning til undersøgelse og overvågning af spørgsmål vedrørende fødevaresikkerhed — dette betyder også, at Fødevarestyrelsen i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled udøver statslig kontrol med fødevarernes/foderets overholdelse.
  • Fødevarestyrelsen har også en veterinærafdeling, som er ansvarlig for veterinærkontrol af levende dyr og animalske produkter i Georgien.
  • afdelingen for plantesundhed i NFA er ansvarlig for at regulere skadegørerrisikoanalyser i Georgien.
 • Ministeriet for arbejde, sundhed og sociale anliggender er ansvarligt for sundhedsrelaterede produkter og foranstaltninger — det bidrager til krisestyring på fødevaresikkerhedsområdet og deltager i bestræbelserne på at sikre, at der indføres normer og parametre for fødevaresikkerhed.

For at beskytte menneskers sundhed kan der anvendes særlige importprocedurer for kosmetik og relaterede varer, herunder en hygiejnecertificeringsprocedure og en særlig registreringsprocedure for markedsadgang i Georgien. Du kan kontakte Arbejds-, Sundheds- og Socialministeriet for at få oplysninger om eventuelle krævede dokumenter.

 • Skattevæsenet er en afdeling under finansministeriet, som er ansvarlig for overholdelsen af SPS-reglerne ved Georgiens ydre grænser.
 • laboratorier er en vigtig del af det institutionelle SPS-system. Georgiens akkrediteringscenter akkrediterer alle laboratorier, der opererer i overensstemmelse med anerkendte internationale standarder

Tekniske handelshindringer

Selv om tekniske regler er vigtige, kan de til tider virke som hindringer for international handel og kan derfor udgøre en betydelig byrde for dig som eksportør.

 • hvis du mener, at du står over for en handelshindring, der bremser din virksomhed eller forhindrer dig i at eksportere, kan du fortælle os
 • indberet, hvad der stopper din eksport til Georgien ved hjælp af onlineformularen. EU vil analysere din situation og træffe passende foranstaltninger

Kontakt os

Kontakt vedrørende sundheds- og plantesundhedskrav (SPS)

Fortoldningsdokumenter og -procedurer

Aftalen sikrer mere gennemsigtige og forenklede toldprocedurer for at lette handelen og reducere omkostningerne for virksomhederne.

Dokumenter

Trinvise vejledninger beskriver de forskellige typer dokumenter, du skal forberede til toldklarering af dine produkter.

Afhængigt af dit produkt kan toldmyndighederne kræve alle eller nogle af nedenstående elementer

 • Handelsfaktura (finder de specifikke krav til form og indhold i Min handelsassistent)
 • forsendelsesliste
 • Importlicenser for visse varer
 • Certifikater, der viser, at dit produkt overholder de obligatoriske produktbestemmelser, såsom sundheds- og sikkerhedskrav, mærkning og emballering
 • Oprindelsesbevis — oprindelseserklæring

Du kan anmode om bindende tariferingsoplysninger og/eller bindende oprindelsesoplysninger på forhånd.

Hvis du vil vide mere om, hvilke dokumenter du skal fremvise til toldbehandling for dit produkt, kan du kontakte My Trade Assistant.

Procedurer for bevis og kontrol af oprindelse

For beskrivelser af, hvordan oprindelsen af dine varer kan dokumenteres for at anmode om præferencetoldsatser, og af reglerne for toldmyndighedernes kontrol af oprindelse henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor.

Oplysninger om toldprocedurer for import og eksport generelt findes på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Aftalen beskytter dine intellektuelle ejendomsrettigheder, når du importerer og/eller eksporterer dine varer til Georgien.

Varemærker og ophavsret

Associeringsaftalen mellem EU og Georgien er i overensstemmelse med flere internationale aftaler, der regulerer forvaltningen af varemærker og ophavsret. Hvis varemærkemyndigheden afviser din ansøgning, skal afgørelsen meddeles ansøgeren skriftligt med angivelse af årsagerne til afslaget.

Design og patenter

Dine uafhængigt oprettede design, der har individuel karakter, er beskyttet gennem deres registrering i en periode på op til 25 år. Dette giver dig eneret til at bruge designet og forhindrer tredjeparter, der ikke har dit samtykke, i at bruge, rekreere, sælge, importere og/eller eksportere det.

Geografiske betegnelser 

Et særligt udvalg om geografiske indikatorer, der er nedsat i henhold til aftalen mellem EU og Georgien, vil overvåge gennemførelsen af aftalen på dette område og aflægge rapport til Handelsudvalget. Yderligere oplysninger om geografiske betegnelser for landbrugsprodukter samt geografiske betegnelser for fødevarer, vintyper og spiritus findes i bilag XVII-C til associeringsaftalen mellem EU og Georgien.

Hvordan opnår man beskyttelse?

Sakpatenti er den georgiske uafhængige juridiske enhed, der er ansvarlig for at beskytte al intellektuel ejendom i landet og for at fastlægge politikken for intellektuelle ejendomsrettigheder.

Du eller din repræsentant kan ansøge direkte om registrering af en geografisk betegnelse. Ansøgningen skal indgives i papirform eller elektronisk på georgisk og bør henvise til én oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse.

Ansøgningen skal omfatte:

 • en anmodning om registrering af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse
 • ansøgerens fulde navn (titel) og adresse
 • oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse
 • navnet på de varer, for hvilke der ansøges om registrering af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse

Sammen med din ansøgning om en geografisk betegnelse skal du også vedlægge et dokument, der indeholder

 • en beskrivelse af varen og råvaren med angivelse af deres kemiske, fysiske, mikrobiologiske og/eller organoleptiske egenskaber
 • en beskrivelse af beliggenheden af det geografiske område for varernes oprindelse med angivelse af dets nøjagtige grænser
 • en beskrivelse af varernes produktionsteknologi og de produktionsbetingelser og -metoder, der er specifikke for det relevante geografiske område, hvis de findes
 • data, der bekræfter, at de særlige egenskaber og karakteristika ved varerne med oprindelsesbetegnelse hovedsagelig eller udelukkende skyldes det særlige geografiske miljø og de menneskelige faktorer
 • data, der bekræfter, at varernes særlige kvalitet, omdømme eller andre egenskaber er knyttet til dette geografiske område
  • det dokument, der bekræfter varernes geografiske oprindelse
  • en fuldmagt, der bekræfter en repræsentants fuldmagt

Handel med tjenesteydelser

Både den georgiske regering og EU har fastsat alle deres eksisterende begrænsninger eller forbehold med hensyn til levering af tjenesteydelser med en høj grad af gennemsigtighed. Dette giver dig værdifuld retssikkerhed som EU-tjenesteudbyder. En liste over specifikke forbehold for Georgien findes i bilag XIV-E, XIV-F og XIV-G til associeringsaftalen mellem EU og Georgien.

Hvordan navigerer du gennem bilagene?

Aftalen mellem EU og Georgien indeholder følgende 4 bilag med forbehold fra Georgien, som kan påvirke dig og din virksomhed.

 • Hvis du er interesseret i at etablere en virksomhed i Georgien, skal du se bilag XIV-E med en negativliste over alle de servicesektorer, som du ikke har adgang til — det betyder, at du kan udnytte mulighederne i alle de andre sektorer, der ikke er opført på listen.
 • Hvis du er interesseret i grænseoverskridende handel med dine tjenesteydelser, skal du se bilag XIV-F, som indeholder en positivliste over de servicesektorer, du har adgang til — denne liste indeholder alle de sektorer, hvor du har tilladelse til at handle
 • Hvis du søger praktikanter eller nøglemedarbejdere, se bilag XIV-G, der indeholder en liste over de sektorer eller delsektorer, hvor der gælder begrænsninger.
 • Hvis De er selvstændige erhvervsdrivende eller leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser, henvises til bilag XIV-H, der indeholder en liste over de forbehold, der er anvendt.

Hvem kan etablere en virksomhed i Georgien?

Hvis De er

 • en virksomhed, aftalen mellem EU og Georgien giver dig mulighed for at etablere eller erhverve afdelinger af din virksomhed eller repræsentationskontorer i Georgien
 • en person, aftalen mellem EU og Georgien giver dig mulighed for at oprette og etablere din virksomhed gennem selvstændig virksomhed eller virksomheder, der er under jeres kontrol

Tjenesteydere fra EU vil blive behandlet på samme måde som georgiske statsborgere. Se bilag XIV-E for en liste over sektorer, hvor der er begrænsninger for etablering.

Grænseoverskridende levering af tjenesteydelser

Aftalen mellem EU og Georgien giver EU's tjenesteudbydere adgang til Georgiens marked på samme vilkår som georgiske statsborgere. Undtagelser herfra er også anført i bilag XIV-E, XIV-F og XIV-G til associeringsaftalen mellem EU og Georgien.

Hvad hvis du ønsker midlertidigt at flytte til Georgien for at arbejde?

Aftalen mellem EU og Georgien giver dig mulighed for midlertidigt at flytte til Georgien (eller EU) for at arbejde som praktikant, forhandler eller som nøglepersonale i en virksomhed i det pågældende land.

Perioderne for midlertidigt ophold er som følger:

 • Virksomhedsinternt udstationeret (nøglepersonale i en virksomhed i Georgien (eller EU) eller praktikanter) — op til 3 år
 • Forretningsrejsende ( f.eks. rejse for at etablere virksomhed i Georgien (eller EU) eller en forhandler) — op til 90 dage inden for en periode på 12 måneder
 • Kandidattrainee, som ikke er virksomhedsinternt udstationeret — op til 1 år

Aftalen mellem EU og Georgien skaber også muligheder for leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser i specifikke sektorer i begge lande. I den forbindelse skal De dog:

 • levere den pågældende tjenesteydelse midlertidigt som ansat i en virksomhed, der har fået tildelt en tjenesteydelseskontrakt på højst 1 år
 • have mindst 3 års erhvervserfaring inden for den sektor, du tilbyder kontraktbaserede tjenesteydelser i
 • have en universitetsgrad eller kvalifikation, der dokumenterer viden på et tilsvarende niveau og relevante erhvervsmæssige kvalifikationer

Yderligere oplysninger om begrænsningerne for personale, praktikanter, sælgere og leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser findes i bilag G til associeringsaftalen mellem EU og Georgien.

Georgiens nationale investeringsagentur fremmer forretningsforbindelser mellem Georgien og EU. Hvis du leder efter en georgisk partner, kan du kontakte Georgiens ambassade i en af EU's medlemsstater.

Offentlige indkøb

EU og Georgien påtænker at give hinanden adgang til markederne for offentlige indkøb i hvert land på nationalt, regionalt og lokalt plan. Denne adgang vil blive givet i etaper for Georgien. Dette gælder både offentlige kontrakter og koncessioner i de traditionelle sektorer samt i sektoren for forsyningsvirksomhed.

Aftalen mellem EU og Georgien sikrer også, at behandlingen af ansøgninger om udbud i begge lande sker på retfærdig vis, og at der anvendes samme behandling over for lokale og udenlandske ansøgere.

Aftalen forpligter både EU og Georgien til at sikre, at

 • alle planlagte indkøb offentliggøres — dette gøres for at åbne markedet for konkurrence og give dig adgang til oplysninger om det planlagte udbud forud for tildelingen af kontrakten.
 • der foreligger en ikke-diskriminerende beskrivelse af kontraktens genstand med angivelse af passende tidsfrister, som alle økonomiske aktører har adgang til.
 • der er ingen forskelsbehandling af dig som økonomisk aktør, som kan udelukke dig fra at deltage i udbuddet.
 • der er gennemsigtighed i tildelingsprocessen frem til offentliggørelsen af det vindende bud
 • den endelige afgørelse vil blive meddelt alle ansøgere — efter anmodning vil de afviste ansøgere få en forklaring, så de kan analysere afgørelsen.

Hvordan tildeles kontrakter?

Georgiens statslige indkøbsagentur (SPA) har den ledende rolle i koordineringen, gennemførelsen og overvågningen af offentlige indkøb. Der anvendes fem metoder til at tildele et tilbud

 • Elektronisk udbud — anvendes til indkøb af homogene genstande til en værdi af 75,182 EUR eller derover
 • Forenklet elektronisk udbud — anvendes til indkøb af homogene genstande til en værdi af op til 75,182 EUR
 • Forenklede indkøb — anvendes til indkøb til en værdi under 1,880 EUR (med forskellige tærskler for diplomatiske missioner og indkøb vedrørende forsvar, sikkerhed og opretholdelse af den offentlige orden)
 • Projektkonkurrencer — der anvendes til indkøb af designrelaterede projekter og tjenesteydelser på grundlag af en afgørelse truffet af en ordregivende myndighed
 • Konsolideret udbud — en fælles centraliseret statslig udbudsprocedure, der gennemføres af den særlige forsyningsvirksomhed, med henblik på indkøb af homogene indkøbte genstande til forskellige ordregivere

Der findes også et"register over hvid- og sortlistning" på SPA's websted. Dette register indeholder to sæt lister.

 • sortlistede ansøgere, som ikke stiller garanti for gennemførelsen af en kontrakt og/eller nægter at underskrive kontrakten med det ordregivende organ og/eller undlader at opfylde deres forpligtelser i henhold til kontrakten — disse ansøgere forhindres i at deltage i bud eller få tildelt et andet tilbud inden for et år efter, at de er blevet optaget på den sorte liste
 • ansøgere på positivlisten, som har opfyldt ansøgningskriterierne, ikke er under insolvensbehandling, ikke har gæld til statsbudgettet, og som i de foregående 3 år ikke har en omsætning på under 375,940 EUR

Hvad hvis du har en klage?

SPA'en har også et tvistbilæggelsesorgan (DRB) bestående af 6 medlemmer. Tre af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af civilsamfundet og sikrer gennemsigtighed og uafhængighed i DRB.

Hvis du har klager over udbudssystemet, kan du henvende dig til DRB. Indgivelse og høring af dine klager vil ikke blive pålagt gebyrer.

Hvordan indgiver du din klage?

Du kan indsende din klage elektronisk ved at udfylde en formular på udbudssiden. Når DRB bekræfter berettigelsen af din klage, kan DRB inden for højst ti dage underrette den ordregivende myndighed om fejlen og kræve en korrektion. Alternativt kan DRB også kræve en fuldstændig revision eller annullering af udbudsudvalgets afgørelse eller indberette sagen til de retshåndhævende myndigheder i tilfælde af en alvorlig overtrædelse. Hvis du er utilfreds med DRB's afgørelse, kan du appellere afgørelsen til en domstol.

E-indkøb

Du kan også bruge det fælles elektroniske system, som er Georgiens e-udbudsportal. Dette giver nem adgang til udbudsoplysninger, herunder annoncering af planlagte udbudsaktiviteter, adgang til elektroniske udbudsdokumenter, den automatiserede meddelelse om offentlige udbud og generering af en elektronisk tilbudsskabelon for elektroniske operatører.

Kontakter i forbindelse med offentlige indkøb

Links, kontakter og dokumenter

Nationale institutioner

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger

Kontakter vedrørende tekniske krav

Kontakt om sundheds- og plantesundhedskrav (SPS)

Kontakter i forbindelse med offentlige indkøb

Yderligere links

Nationale institutioner

Udenrigsministeriet:

Georgien overvåger importen af stoffer, der kan anvendes til fremstilling af kemiske våben. Import af visse kemikalier kan kræve en særlig tilladelse, og Udenrigsministeriet er den udpegede nationale myndighed.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Georgien

Tlf.: +995 32 2945000 (udvidelse: 1207)

Fax: + 995 32 2945001

Georgiens ministerium for økonomi og bæredygtig udvikling

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Fax: + 995 32 2921534

E-mail: Ministry@moesd.gov.ge

Georgiens nationalbank

GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2406120

Georgiens nationale center for intellektuel ejendomsret

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2252533

E-mail: Info@sakpatenti.org.ge

Georgiens nationale statistiske kontor

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2367210

E-mail: Info@geostat.ge

VirksomhedsGeorgien

Marjanishvli Street 5/6 (Unadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2960010

E-mail: Info@enterprise.gov.ge

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger

Den Europæiske Unions delegation i Georgien

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2943763

E-mail: Delegation-georgia@eeas.europa.eu

Georgiens mission ved Den Europæiske Union

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgien

Tlf.: + 995 32 27611190

Fax: + 995 32 27611199

E-mail: Geomission.eu@mfa.gov.ge

Websted: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Afdelingen for internationale forbindelser, Georgiens handels- og industrikammer

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2694747

Den europæiske erhvervssammenslutning Georgien

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 599 25 66 55

E-mail: Info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgien

Tlf.: + 32 27491851

E-mail: Secretariat@eu4business.eu

Kontakter vedrørende tekniske krav

Georgiens nationale agentur for standarder og metrologi

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2612530

Fax: + 995 32 2613500

E-mail: Geostm@geostm.ge

Det fælles nationale akkrediteringsorgan

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-mail: Gac@gac.gov.ge

Kontakt om sundheds- og plantesundhedskrav (SPS)

Fødevarestyrelsen (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2919167

Fax: + 995 32 2919165

Plantesundhedsafdelingen tilknyttet Fødevarestyrelsen

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tlf.: +995 32 2919167 (udvidelser: 120, 133)

Fax: + 995 32 2919165

Veterinærafdelingen tilknyttet Fødevarestyrelsen

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tlf.: +995 32 2919167 (udvidelser: 120, 106)

Fax: + 995 32 2919165

Ministeriet for miljøbeskyttelse og landbrug

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Biodiversitetsafdelingen under Ministeriet for Miljøbeskyttelse og Landbrug

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Arbejds-, sundheds- og socialministeriet

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 272538

Indtægtstjenesten, det centrale kontor

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Informationscenter:

Tlf.: + 995 32 2299299

E-mail: Info@rs.ge

Landbrugsministeriets laboratorium

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2530968

Fax: + 995 32 2541016

E-mail: Contact@lma.gov.ge

Kontakter i forbindelse med offentlige indkøb

Det statslige indkøbsagentur

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 22484822

Det statslige indkøbsagenturs platform

 

Websted: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Ensartet elektronisk system:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • yderligere oplysninger om associeringsaftalen og handelsforbindelserne mellem EU og Georgien findes på Generaldirektoratet for Handels websted. Du kan også søge efter andre oplysninger om handelsforbindelserne mellem EU og Georgien her
 • Hvis du er interesseret i oplysninger om gennemførelsen af DCFTA'en i Georgien, giver EU-overvågningen oplysninger om det igangværende arbejde i Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning.
 • Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) giver også detaljerede oplysninger om forbindelserne mellem EU og Georgien. Du kan også se et faktabladfor at få et overblik.
Del denne side:

Genveje