Toldunionen mellem EU og Andorra

Er du interesseret i at importere produkter fra Andorra? Dette afsnit hjælper dig med at forstå EU's toldunion med Andorra.

Et overblik

Toldunionen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra blev oprettet i 1990. Den indeholder bestemmelser om

 • fri bevægelighed mellem de to dele af toldunionen for de omfattede varer som følge af afskaffelsen af toldmæssige og ikke-toldmæssige foranstaltninger
 • den fælles toldtarif, den fælles handelspolitik og en fælleserklæring i EF's præferenceaftaler
 • Andorra vedtager de bestemmelser om formaliteter ved indførsel, som Fællesskabet anvender over for tredjelande, og de love og administrative bestemmelser, der gælder på toldområdet i Fællesskabet, og som er nødvendige for, at toldunionen kan fungere tilfredsstillende
 • særlig afgift/afgiftslempelse for rejsende

Handel med varer

 • toldunionen omfatter alle produkter, der findes mellem kapitel 25 og 97 i det harmoniserede system (HS)
 • toldunionen omfatter ikke landbrugsprodukter. Produkter henhørende under HS-kapitel 1-24 med oprindelse i Andorra er imidlertid fritaget for importafgifter, når de importeres til EU. Desuden gælder der præferencebehandling for specifikke EU-tobaksvarer, der importeres til Andorra.

Tariffer

 • nultold og nulkvoter for varer, der er omfattet af toldunionen
 • for forarbejdede landbrugsprodukter finder afskaffelsen af importtold og afgifter med tilsvarende virkning anvendelse på told, der udgør det faste element i afgiften ved indførsel af disse produkter til Fællesskabet fra Fyrstendømmet Andorra, mens det variable element fortsat finder anvendelse
 • tjekke toldsatserne for dit specifikke produkt med oprindelse i EU og eksporteret til Andorra ved hjælp af My Trade Assistent
 • tjekke toldsatserne for dit specifikke produkt med oprindelse i Andorra og eksporteret til EU ved hjælp af My Trade Assistent

Oprindelsesregler

 

Tjek de oprindelsesregler, der gælder for dit specifikke produkt, i Mine handelsassistent.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • læs om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.
 • Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, hos My Trade Assistent. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav SPS

 • få mere at vide om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union
 • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, hos My Trade Assistent. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

 • Fyrstendømmet Andorra har på grundlag af EF-toldkodeksen og gennemførelsesbestemmelserne hertil vedtaget de toldbestemmelser, der er nødvendige for, at toldunionen kan fungere efter hensigten.
 • hvis Fyrstendømmet Andorra selvstændigt indrømmer toldpræferencerne, og dets myndigheder ønsker at foretage efterfølgende kontrol af et oprindelsescertifikat (EUR.1 eller formular A) eller en fakturaerklæring, foretages denne kontrol af et af de udpegede EF-toldsteder.
 • erstatningscertifikater udstedt af de EF-toldsteder eller -toldsteder i Fyrstendømmet Andorra, under hvis kontrol produkterne er blevet anbragt, accepteres i den anden del af toldunionen på de betingelser, der er fastsat for hver af disse procedurer.
 • Andorra anvender med de fornødne ændringer forordning nr. 1207/2001 (leverandørerklæring)
 • læs mere om toldklareringsdokumenter og -procedurer, der er nødvendige for import til Den Europæiske Union

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

 • læs mere om lovgivningen om intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser i EU samt om EU's politik for intellektuelle ejendomsrettigheder på handelsområdet

Handel med tjenesteydelser

 • læs mere om regler, bestemmelser og faciliteter for handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

 • find generelle oplysninger om lovgivning om offentlige indkøb, regler og adgang til forskellige markeder
 • find specifikke oplysninger om EU's marked for offentlige indkøb

Investeringer

 • find generelle oplysninger, der giver dig mulighed for at investere i udlandet
 • find specifikke oplysninger, hvis du investerer fra udlandet i EU

Links og dokumenter

Del denne side: