Aontas Custaim AE-Andóra

An bhfuil suim agat i dtáirgí a allmhairiú ó Andóra? Cabhraíonn an roinn seo leat aontas custaim an Aontais le Andóra a thuiscint.

Sracfhéachaint

Bunaíodh an t-aontas custaim idir an Comhphobal Eorpach agus Prionsacht Andóra i 1990. Foráiltear leis

 • saorghluaiseacht idir an dá chuid den aontas custaim le haghaidh na n-earraí a chumhdaítear, mar thoradh ar dhíchur beart taraife agus neamhtharaife
 • comhtharaif chustaim, comhbheartas tráchtála agus Dearbhú Comhpháirteach i gcomhaontuithe fabhair CE
 • na forálacha maidir le foirmiúlachtaí allmhairiúcháin a chuireann an Comhphobal i bhfeidhm maidir le tríú tíortha agus na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin is infheidhme maidir le hábhair chustaim sa Chomhphobal agus is gá d’oibriú cuí an aontais chustaim a ghlacadh ag Andóra
 • dleacht speisialta/faoiseamh cánach do thaistealaithe

Trádáil in earraí

 • cumhdaítear leis an aontas custaim na táirgí uile a fhaightear idir caibidlí 25 agus 97 den Chóras Comhchuibhithe (CC)
 • ní chumhdaítear táirgí talmhaíochta leis an aontas custaim. Mar sin féin, táirgí a thagann faoi Chaibidlí CC 1-24 de thionscnamh Andóra, tá siad díolmhaithe ó dhleachtanna ar allmhairí nuair a allmhairítear isteach san AE iad. Thairis sin, tá feidhm ag cóir fhabhrach maidir le táirgí sonracha tobac de chuid an Aontais a allmhairítear isteach in Andóra.

Taraifí

 • dleachtanna custaim nialais agus cuótaí nialais le haghaidh earraí a chumhdaítear leis an aontas custaim
 • i gcás táirgí talmhaíochta próiseáilte, tá feidhm ag díothú dleachtanna custaim ar allmhairí agus muirir chomhéifeachta maidir le dleachtanna custaim arb ionann iad agus comhpháirt sheasta an mhuirir ar allmhairí na dtáirgí sin isteach sa Chomhphobal ó Phrionsacht Andóra, agus leanfaidh an chomhpháirt athraitheach d’fheidhm a bheith aici
 • seiceáil amach na taraifí a bhaineann le do tháirge sonrach de thionscnamh an Aontais agus a easpórtáiltear chuig Andóra trí úsáid a bhaint as mo Chúntóir Trádála
 • seiceáil amach na taraifí ar do tháirge sonrach de thionscnamh Andóra agus a easpórtáiltear chuig an Aontas trí úsáid a bhaint as mo Chúntóir Trádála

Rialacha tionscnaimh

 

Seiceáil na rialacha tionscnaimh a bhaineann le do tháirge ar leith i mo Chúntóir Trádála.

Ceanglais táirge

Rialacha agus ceanglais theicniúla

 • foghlaim faoi na ceanglais theicniúla, na rialacha teicniúla agus na nósanna imeachta teicniúla nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun iad a allmhairiú isteach san Aontas Eorpach.
 • Cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus maidir lena thír thionscnaimh i mo Chúntóir Trádála. Chun féachaint ar riachtanais do do tháirge beidh ort ar dtús a chód custaim a aithint. Mura bhfuil an cód custam ar eolas agat, is féidir leat é a chuardach le hainm do tháirge san inneall cuardaigh ionsuite.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta SPS

 • foghlaim faoi na caighdeáin sláinte, sábháilteachta, sláintíochta agus fíteashláintíochta nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun iad a allmhairiú san Aontas Eorpach
 • Cuardaigh na rialacha sláinte, sábháilteachta agus SPS a bhaineann le do tháirge agus le tír thionscnaimh mo Chúntóra Trádála. Chun féachaint ar riachtanais do do tháirge beidh ort ar dtús a chód custaim a aithint. Mura bhfuil an cód custam ar eolas agat, is féidir leat é a chuardach le hainm do tháirge san inneall cuardaigh ionsuite.

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh saincheaptha

 • ghlac Prionsacht Andóra na forálacha custaim is gá chun go bhfeidhmeoidh an tAontas Custaim mar is ceart bunaithe ar Chód Custaim an Chomhphobail agus ar a fhorálacha cur chun feidhme
 • i gcás ina ndeonaíonn Prionsacht Andóra na fabhair tharaife go huathrialach, agus gur mian lena húdaráis rialú iar-imréitigh a dhéanamh ar dheimhniú tionscnaimh (EUR.1 nó foirm A) nó dearbhú sonraisc, déanfaidh ceann d’oifigí custaim an Chomhphobail ainmnithe na rialuithe sin
 • na deimhnithe athsholáthair arna n-eisiúint ag oifigí custaim Comhphobail nó oifigí custaim Phrionsacht Andóra ar cuireadh na táirgí faoina rialú, glacfar leo sa chuid eile den Aontas Custaim faoi na coinníollacha a leagtar síos i ngach ceann de na nósanna imeachta sin.
 • Tá feidhm mutatis mutandis ag Andóra maidir le Rialachán Uimh. 1207/2001 (dearbhú an tsoláthróra)
 • Faigh tuilleadh eolais faoi dhoiciméid agus nósanna imeachta imréitigh saincheaptha a theastaíonn chun iompórtáil isteach san Aontas Eorpach

Maoin intleachtúil agus tásca geografacha

 • Tuilleadh eolais faoin reachtaíocht maidir le maoin intleachtúil agus tásc geografach san Aontas, chomh maith le beartas CMI an Aontais sa trádáil

Trádáil i seirbhísí

 • Faigh tuilleadh eolais faoi na rialacha, na rialacháin agus na háiseanna trádála i seirbhísí

Soláthar poiblí

 • eolas ginearálta a fháil faoi reachtaíocht, rialacha agus rochtain ar mhargaí éagsúla maidir le soláthar poiblí
 • Faigh eolas sonrach faoi mhargadh soláthair phoiblí an Aontais Eorpaigh

Infheistíocht

 • Faigh eolas ginearálta chun infheistíocht a dhéanamh thar lear
 • aimsigh eolas sonrach má tá tú ag infheistiú ón gcoigríoch isteach san Aontas Eorpach

Naisc agus doiciméid

Roinn an leathanach seo: