Comhshocraíochtaí trádála

Tá socruithe speisialta trádála i bhfeidhm ag an Aontas chun tacú le tíortha i mbéal forbartha.

Scéim na bhFabhar Ginearálaithe (GSP)

Cuireann an tAontas a GSP reatha ar fáil do thíortha ísealioncaim agus íseal-mheánioncaim. Leis an scéim, cuirtear deireadh i bpáirt nó ina n-iomláine le dleachtanna custaim an Aontais i gcás líon mór táirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais.

Scéim na bhFabhar Ginearálaithe Plus (GSP+)

Is socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas í scéim GSP+. Laghdaíonn sé taraifí custaim allmhairithe an AE go 0 % do thíortha leochaileacha ísealioncaim agus íseal-mheánioncaim a chuireann chun feidhme 27 gcoinbhinsiún idirnáisiúnta a bhaineann le cearta an duine, cearta saothair, cosaint an chomhshaoil agus dea-rialachas.

Gach rud ach Arms (EBA)

Is socrú speisialta í scéim ÚBE do na tíortha is lú forbairt, lena ndeonaítear rochtain iomlán saor ó dhleacht agus saor ó chuótaí ar Mhargadh Aonair an Aontais Eorpaigh do gach táirge seachas airm agus armáil.

Comhaontuithe Comhpháirtíochta Eacnamaíche (EPA)

Is éard is EPAnna ann socruithe trádála agus forbartha idir an tAontas Eorpach agus tíortha san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) — a ceapadh chun lánpháirtiú ACC sa gheilleagar domhanda a éascú trí léirscaoileadh trádála de réir a chéile agus trí chomhar feabhsaithe a bhaineann le trádáil.

Áirítear le socruithe sonracha trádála eile

Rialachán maidir le Rochtain ar an Margadh (MAR)

Soláthraíonn Mar rochtain saor ó dhleacht ar mhargadh an AE do tháirgí de thionscnamh na dtíortha ACC sin nach mbaineann tairbhe as córas ÚBE agus a bhfuil EPAnna tugtha i gcrích acu atá ar feitheamh a ndaingnithe.

An Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE)

Leis an LEE, tugtar 27 mBallstát an Aontais agus trí náisiún de chuid Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) — an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua le chéile i Margadh Aonair an Aontais, rud a ráthaíonn saoirse gluaiseachta d’earraí, do sheirbhísí, do dhaoine agus do chaipiteal, chomh maith le beartais aontaithe ghaolmhara (iomaíocht, iompar, fuinneamh, comhar eacnamaíoch agus airgeadaíochta).

An tAontas Custaim

Tá an tAontas Eorpach mar chuid de thrí aontas custaim

Cuireann na hAontas Custaim saorghluaiseacht earraí ar fáil idir an dá chuid den aontas custaim, ailíniú ar tharaifí seachtracha, bearta comhchuibhithe beartais tráchtála, comhchaighdeáin agus cúnamh frithpháirteach in ábhair chustaim, chomh maith le comhar i réimsí eile.

Tíortha agus Críocha Thar Lear (OCTanna)

Ní cuid de chríoch an Chomhphobail Eorpaigh iad na TCTLanna ach tá nasc bunreachtúil acu le ceithre cinn de na Ballstáit (an Danmhairg, an Fhrainc agus an Ísiltír).  Deonaíonn an Comhphobal Eorpach fabhair thrádála aontaobhacha do gach táirge de thionscnamh na TCTLanna, agus é mar aidhm aige a bhforbairt eacnamaíoch agus shóisialta a chur chun cinn, chomh maith le dlúthchaidreamh eacnamaíoch a bhunú idir iad agus an Comhphobal ina iomláine.

Roinn an leathanach seo: