Socruithe trádála

Tá socruithe speisialta trádála i bhfeidhm ag an Aontas chun tacú le tíortha atá i mbéal forbartha.

Scéim na bhFabhar Ginearálaithe (GSP)

Cuireann AE a GSP reatha ar fáil do thíortha ísealioncaim agus íseal-mheánioncaim.Leis an scéim sin, cuirtear deireadh i bpáirt nó ina n-iomláine le dleachtanna custaim an Aontais i gcás líon mór táirgí a thagann isteach ar mhargadh an Aontais.

Scéim na bhFabhar Ginearálaithe Plus (GSP+)

Is socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas í scéim GSP+. Laghdaíonn sé taraifí custaim iompórtála an Aontais go 0 % do thíortha leochaileacha ísealioncaim agus ísealioncaim a chuireann chun feidhme 27 choinbhinsiún idirnáisiúnta a bhaineann le cearta an duine, cearta saothair, cosaint an chomhshaoil agus dea-rialachas.

Gach rud ach Airm (EBA)

Is socrú speisialta í scéim ÚBE do na tíortha is lú forbairt, lena dtugtar rochtain saor ó dhleacht agus saor ó chuóta ar Mhargadh Aonair an AE do gach táirge seachas airm agus armáil.

Comhaontuithe um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (EPA)

Is éard atá sna comhaontuithe comhpháirtíochta comhpháirtíochta comhpháirtíochta sin socruithe trádála agus forbartha idir an tAontas agus tíortha san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) – a ceapadh chun comhtháthú ACCanna sa gheilleagar domhanda a éascú trí léirscaoileadh trádála de réir a chéile agus trí chomhar feabhsaithe a bhaineann le trádáil.

Áirítear le socruithe trádála sonracha eile

An Rialachán maidir le Rochtain ar an Margadh (MAR)

Soláthraíonn Mar rochtain saor ó dhleacht saor ó chuóta ar mhargadh an AE do tháirgí de thionscnamh na dtíortha ACC sin nach dtairbhíonn de chóras ÚBE agus tá EPAnna atá le daingniú curtha i gcrích acu.

An Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE)

Tugann EEA 27 mBallstát an AE agus trí thír de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) – an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua le chéile i Margadh Aonair an AE, rud a ráthaíonn an tsaoirse ghluaiseachta d’earraí, do sheirbhísí, do dhaoine agus do chaipiteal, chomh maith le beartais aontaithe ghaolmhara (iomaíocht, iompar, fuinneamh, fuinneamh agus comhar eacnamaíoch agus airgeadaíochta).

Aontais Chustaim

Tá an tAontas ina chuid de thrí aontas custaim

Soláthraíonn na hAontas Custaim saorghluaiseacht earraí idir dhá chuid an aontais chustaim, ailíniú ar tharaifí seachtracha, bearta comhchuibhithe beartais tráchtála, comhchaighdeáin agus cúnamh frithpháirteach i gcúrsaí custaim, mar aon le comhar i réimsí eile.

Tíortha agus Críocha Thar Lear

cuid de chríoch an Chomhphobail Eorpaigh iad na tíortha agus críocha thar lear ach tá ceangal bunreachtúil acu le ceithre cinn de na Ballstáit (an Danmhairg, an Fhrainc agus an Ísiltír).Deonaíonn an Comhphobal Eorpach fabhair thrádála aontaobhacha do na táirgí go léir de thionscnamh na dtíortha agus na gcríoch thar lear d’fhonn a bhforbairt eacnamaíoch agus shóisialta a chur ar aghaidh agus dlúthchaidreamh eacnamaíoch a bhunú idir iad agus an Comhphobal ina iomláine.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa