Comhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus an Cholóim-Peiriú-Eacuadór

Áirítear sa Chomhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus an Cholóim-an Eacuadór-Peiriú léirscaoileadh taraife iomlán nó páirteach, cuótaí substainteacha saor ó dhleacht, bacainní rialála nó teicniúla neamhtharaifí a bhaint agus bearta lena n-éascaítear trádáil a thabhairt isteach, amhail nósanna imeachta custaim. Leis an gComhaontú Trádála déantar gluaiseachtaí caipitil, infheistíochtaí agus margaí soláthair phoiblí a léirscaoileadh freisin. Go háirithe, cuireann an Comhaontú ceangal ar na páirtithe cearta an duine a urramú, cearta fostaíochta a ráthú agus leibhéal leordhóthanach cosanta comhshaoil a áirithiú.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Tá comhaontú trádála cuimsitheach an Aontais leis an gColóim agus le Peiriú á chur i bhfeidhm go sealadach le Peiriú ón 1 Márta 2013 agus leis an gColóim ón 1 Lúnasa 2013.

An 1 Eanáir 2017, tháinig Eacuadór isteach sa chomhaontú freisin.

Téacs iomlán agus iarscríbhinní an chomhaontaithe leis an gColóim, le Peiriú agus le hEacuadór.

Tá liosta de na leasuithe agus iarscríbhinní uile a ghabhann leis an gcomhaontú ar fáil ar shuíomh gréasáin AS TRADE.

Mar thoradh air sin, tá comhaontú trádála tosaíochta ag AE le trí thír de phobal na nAindéas (is eisceacht í an Bholaiv). Faoi láthair, baineann an Bholaiv tairbhe as scéim ghinearálaithe AE um fhabhair (GSP) lena n-áirítear tríd an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus rialachas ar a dtugtar GSP+. D’fhéadfadh an Bholaiv iarraidh freisin dul i mbun caibidlíochta chun dul isteach sa chomhaontú trádála más mian léi.

Cad iad na buntáistí do do ghnó?

Leis an gcomhaontú trádála idir an tAontas Eorpach de pháirt amháin, agus an Cholóim, Peiriú agus Eacuadór, den pháirt eile, osclaíodh margaí ar an dá thaobh agus foráiltear leis

 • timpeallacht ghnó níos cobhsaí agus níos intuartha
 • dálaí níos fearr don trádáil trí rialacha nua maidir le bacainní neamhtharaifí, iomaíocht, trédhearcacht agus cearta maoine intleachtúla
 • dleachtanna custaim íslithe nó nialasach i gcás beagnach gach earra
 • rochtain fheabhsaithe ar mhargaí soláthair agus infheistíochta rialtais

Léirscaoileadh íocaíochtaí reatha agus gluaiseachtaí caipitil freisin. Ar an gcaoi sin, éascaítear saorghluaiseacht seirbhísí, infheistíochtaí agus bunaíochtaí.

 

Caidreamh trádála idir an tAontas Eorpach agus an Cholóim, Eacuadór agus Peiriú

Is earraí monaraithe earraí monaraithe, innealra agus trealamh iompair go háirithe, chomh maith le táirgí ceimiceacha, na honnmhairí is airde ón Aontas chuig na trí thír de chuid na nAindéas.

Dá réir sin, is iad táirgí talmhaíochta, breoslaí agus táirgí mianadóireachta na hallmhairí is airde a thagann ón gColóim, ó Pheiriú agus ó Eacuadór isteach san Aontas Eorpach.

Taraifí

Leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus an Cholóim-Peiriú-Eacuadór, cuirtear feabhas ar rochtain ar an margadh trí tharaifí ar earraí tábhachtacha le haghaidh trádála déthaobhaí a laghdú nó deireadh a chur leo.

AE

Le linn idirthréimhse, cuireann an tAontas Eorpach deireadh le taraifí ar na honnmhairí uile nach mór a thagann ón gColóim, ó Pheiriú agus ó Eacuadór, cé is moite de ghlasraí agus de thorthaí áirithe.

I gcás táirgí íogaire ar leith, tá taraif-chuótaí i bhfeidhm. Ciallaíonn sé sin nach féidir ach méid teoranta táirgí íogaire a thrádáil saor ó dhleachtanna gach bliain. Is iad na táirgí atá faoi réir taraif-chuótaí (TRQanna) ná

 • muisiriúin
 • arbhar milis
 • milseáin
 • bó-ainmhithe
 • bainne bó
 • rum
 • siúcra
 • iógart
 • bananaí

Déantar na cuótaí sin a bhainistiú ar bhonn prionsabail ‘tús freastail ar an gceann is túisce’. Maireann an tréimhse iarratais ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig. Má sháraíonn aon allmhairí a thagann isteach san AE na taraif-chuótaí sin, cuirfear dleacht chustaim NBF i bhfeidhm.

Faigh na forálacha sonracha a bhaineann le taraifí de réir aicme táirgí agus cuótaí rátaí is infheidhme

An Cholóim, Eacuadór, Peiriú

Deonaíonn an Cholóim, Peiriú agus Eacuadór sochair taraife an Aontais Eorpaigh freisin. Ag aithint di an neamhshiméadracht ar leibhéil forbartha na bpáirtithe, tá an léirscaoileadh de réir a chéile, ag leathadh thar thréimhse suas le 17 bliain. A luaithe a chuirfear na laghduithe taraife chun feidhme

 • easpórtáiltear táirgí tionsclaíocha agus iascaigh uile an Aontais saor ó dhleacht go Peiriú, an Cholóim agus Eacuadór, faoi choinníollacha áirithe
 • déanfar an chuid is mó de tháirgí talmhaíochta an Aontais a easpórtáil saor ó dhleacht freisin. Mar sin féin, déantar liosta de tháirgí íogaire a eisiamh ón léirscaoileadh, agus tá cinn eile faoi réir taraif-chuótaí

Faigh na forálacha sonracha a bhaineann le deireadh a chur le taraifí agus le cuótaí is infheidhme

 

Sula n-easpórtálfaidh tú

Rialacha maidir le tionscnamh

 

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach ar anuirlis idirghníomhach "Rialacha Féinmheasúnaithe maidir le Rialacha Tionscnaimh (ROSA) atá in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Is féidir teachtar fhaisnéis ghinearálta faoina rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh sa roinn seo.

Is é is bunús le ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí a thrádáiltear. Má tá tú nua ar an ábhar, faigh réamhrá ar phríomhchoincheapa na roinne earraí.

Rialacha maidir le tionscnamh

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Leagtar amach na rialacha maidir le tionscnamh in Iarscríbhinn II maidir le sainmhíniú an choincheapa ‘táirgí tionscnaimh’ agus modhanna comhair riaracháin. Tagraíonn an nasc do leagan comhdhlúite ag cur san áireamh aontachas Eacuadór in 2016 (IO L 356, 24.12.2016, lch. 1093).

An bhfuil mo tháirge ‘tionscanta’ de réir an chomhaontaithe trádála?

Chun go gcáileoidh do tháirge don taraif fhabhrach íochtarach nó nialasach faoin gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus an Cholóim, Eacuadór, Peiriú, ní mór é a thionscnamh san Aontas Eorpach nó i dtír de chuid na nAindéas a shínigh é. Meastar gur táirge tionscnaimh é más rud é

 • a fuarthas go hiomlán san Aontas Eorpach nó sínitheoir de thír Andean
 • monaraíodh san Aontas Eorpach nó tír de chuid na nAindéas a shínigh é le hábhair neamhthionscnaimh, agus comhlíonann sé na rialacha sonracha maidir le táirgí atá leagtha amach i bhFoscríbhinn 2. Féach Aguisín 1 ‘Nótaí Tosaigh’ maidir le rialacha tionscnaimh atá sonrach ó thaobh an táirge de. Féach freisin Aguisín 2A maidir le rialacha malartacha atá sonrach ó thaobh an táirge de le haghaidh táirgí áirithe

 

Samplaí de na príomhchineálacha rialacha atá sonrach ó thaobh an táirge de i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha – ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh go léir i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • athrú ar rangú taraife – is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe ná athrú ar rangú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh – mar shampla táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaí sonracha – tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla snáithíní a shníomh ina snáth – úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnáil na dteicstílí agus in earnáil na gceimiceán

Leideanna agus cleasanna chun cabhrú leis na rialacha atá sonrach ó thaobh an táirge de a chomhlíonadh

Táthar ag súil go mbeidh solúbthacht bhreise ann chun cabhrú leat cloí le rialacha atá sonrach ó thaobh an táirge de, amhail lamháltais nó carnadh.

Caoinfhulaingt

 • leis an riail lamháltais is féidir leis an táirgeoir ábhair neamhthionscnaimh a úsáid a mbíonn toirmeasc orthu de ghnáth de réir na rialach atá sonrach ó thaobh an táirge de suas le 10 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha
 • ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun dul thar aon tairseach uasluacha d’ábhair neamhthionscnaimh a liostaítear sna rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge.
 • Tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí atá aicmithe i gCaibidlí HS 50 go Caibidil 63, a áirítear i Nótaí 5 go 6 d' Fhoscríbhinn 1 “Nótaí tosaigh” a ghabhann le rialacha tionscnaimh atá sonrach ó thaobh an táirge de

Carnadh

Leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus an Cholóim, Eacuadór agus Peiriú, foráiltear do bhealaí éagsúla chun tionscnamh a charnadh

 • carnadh déthaobhach, is féidir a mheas gur de thionscnamh thír Aindéas a shínigh é (agus a mhalairt) agus é á mheas an de thionscnamh an táirge deiridh é
 • carnadh trasnánach idir an tAontas Eorpach, an Cholóim, Eacuadór agus Peiriú
 • ceadaíonn carnadh trasnánach ábhair de thionscnamh Costa Rica, an tSalvadóir, Guatamala, Hondúras, Nicearagua, Panama, Veiniséala a áireamh mar ábhair de thionscnamh na Colóime, Eacuadór agus Pheiriú, faoi choinníollacha áirithe nuair a úsáidtear iad i dtáirgeadh táirge

 

Conas a oibríonn carnadh trasnánach?

Tarlaíonn carnadh trasnánach i measc roinnt tíortha éagsúla a bhfuil na rialacha céanna tionscnaimh acu agus a bhfuil comhaontuithe trádála acu lena chéile. Is é sin nuair is féidir le táirgeoir earraí i gceachtar tír ábhair a allmhairiú agus iad a úsáid amhail is gur de thionscnamh a dtíre féin iad. Mar shampla, faoi Choinbhinsiún PEM, is féidir le trádálaí ón Moldóiv atá ag déanamh éadaí lena n-onnmhairiú chuig an Aontas úsáid a bhaint as fabraicí de thionscnamh na Moldóive, na Seoirsia agus na hÚcráine (agus/nó aon pháirtí eile de Choinbhinsiún PEM) chun na héadaí a tháirgeadh. Comhlíonadh an ceanglas trasfhoirmithe dúbailte (i.e. ceanglas déanta as snáth) agus meastar gur as an Moldóiv a thagann siad nuair a onnmhairítear chuig an AE iad agus, dá bhrí sin, bainfidh sé tairbhe as saor-rochtain i margadh AE.

Ceanglais eile

Ní mór don táirge freisin na ceanglais eile go léir is infheidhme a shonraítear sa Phrótacal, amhail an riail maidir le hiompar díreach, a chomhlíonadh.

Riail an iompair dhírigh

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas chuig tír de chuid na nAindéas a shínigh é (agus a mhalairt) gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Ceadaítear trasloingsiú nó stórasú sealadach i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi fhaireachas na n-údarás custaim agus mura dtéann siad faoi oibríochtaí seachas

 • díluchtú
 • athlódáil
 • aon oibríocht a ceapadh chun bail mhaith a choimeád orthu

Féadfar táirgí tionscnaimh a iompar trí phíblíne thar chríoch nach críoch an Aontais í nó thar chríoch thíortha na nAindéas is sínitheoirí.

Cuirfear fianaise gur comhlíonadh na coinníollacha sin ar fáil d’údaráis chustaim na tíre allmhairithe.

Aistarraingt dleachta

Faoin gComhaontú Trádála idir an AE agus an Cholóim, Eacuadór agus Peiriú ceadaítear aisíoc dleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach.

Nósanna imeachta maidirle tionscnamh

Leagtar amach i Roinn 4 maidir le Cruthúnas ar thionscnamh agus Roinn 5 maidir le Socruithe le haghaidh comhair riaracháin na nósanna imeachta tionscnaimh a bhaineann le taraif fhabhrach agus fíorú fabhrach a éileamh ag údaráis chustaim.

Conas taraif fhabhrach a éileamh

Chun leas a bhaint as taraif fhabhrach, ní mór d’allmhaireoirí cruthúnas tionscnaimh a chur ar fáil ar féidir

Ní theastaíonn cruthúnas ar thionscnamh i gcás nach dtéann luach iomlán na dtáirgí thar

 • EUR500 do phacáistí beaga
 • EUR1,200 do bhagáiste pearsanta

Deimhniú gluaiseachta EUR.1

 • In Aguisín 3 tá sampla de dheimhniú EUR.1 agus treoracha maidir le conas é a chomhlánú
 • Eisíonn údaráis chustaim na tíre onnmhairithe deimhnithe gluaiseachta EUR.1
 • ba cheart don onnmhaireoir a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar an deimhniú a bheith ullamh doiciméid a thíolacadh lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann

Dearbhú maidir le tionscnamh

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú a dhéanamh go bhfuil a dtáirge de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó, na Colóime, Pheiriú, Eacuadór, trí dhearbhú tionscnaimh a chur ar fáil. Is féidir an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh amach tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • onnmhaireoir formheasta
 • aon onnmhaireoir, mura mó ná EUR6,000 luach iomlán na dtáirgí
Onnmhaireoirí formheasta

Féadfaidh onnmhaireoirí faoin gcomhaontú seo údarú a iarraidh ar a n-údaráis chustaim dearbhuithe tionscnaimh a dhéanamh amach i leith táirgí de luach ar bith.

Féadfaidh údaráis chustaim stádas onnmhaireora formheasta a tharraingt siar i gcás mí-úsáide.

Conas dearbhú tionscnaimh a dhéanamh
 • Ba cheart don onnmhaireoir an dearbhú seo a leanas a chló, a stampáil nó a phriontáil ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar dhoiciméad tráchtála eile lena sainaithnítear an táirge (Aguisín 4)
  • “Dearbhaíonn onnmhaireoir na dtáirgí atá cumhdaithe ag an doiciméad seo (údarú custaim [nó údarú rialtais inniúil Uimh....) gur de... thionscnamh fabhrach iad na táirgí sin, ach amháin nuair a léirítear a mhalairt go soiléir.”
 • is féidir téacs an dearbhaithe tionscnaimh a dhéanamh in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh
 • ní mór duit do dhearbhú tionscnaimh a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas sin, ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn d’údaráis chustaim go nglacfaidh tú freagracht iomlán as aon dearbhú a shainaithníonn tú
 • agus dearbhú maidir le tionscnamh á líonadh isteach agat, ba cheart duit doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh do tháirgí
 • féadfaidh an t-onnmhaireoir dearbhú tionscnaimh a tharraingt suas i gcás ina n-onnmhaireofar na táirgí lena mbaineann sé, nó tar éis a n-onnmhairithe ar choinníoll go dtíolacfar don tír allmhairíochta é tráth nach faide ná dhá bhliain tar éis allmhairiú na dtáirgí lena mbaineann sé.

 Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an bhfuil táirge a allmhairíodh de thionscnamh táirge eile nó an gcomhlíonann sé ceanglais eile maidir le tionscnamh. Tá an fíorú bunaithe ar

 • comhar riaracháin idir údaráis chustaim na bpáirtithe allmhairíochta agus onnmhairiúcháin
 • seiceálacha a rinne na húdaráis chustaim áitiúla (ní cheadaítear cuairteanna ón bpáirtí allmhairithe chuig an onnmhaireoir)

A luaithe a bheidh an fíorú déanta, déanfaidh údaráis na tíre onnmhairithe an cinneadh deiridh maidir le tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis na tíre allmhairithe ar an eolas faoi na torthaí.

Ceanglais táirge 

Rialacha teicniúla agus ceanglais theicniúla

Sainmhínítear le rialacha teicniúla saintréithe sonracha ba cheart a bheith ag táirge maidir lena dhearadh, lena lipéadú, lena mharcáil, lena phacáistiú, lena fheidhmiúlacht agus lena fheidhmíocht, ar saintréithe iad atá ceaptha chun sláinte agus sábháilteacht an duine a chosaint, chomh maith le caighdeáin chomhshaoil. Mar sin féin, is féidir leis a bheith costasach ar thrádálaithe cloí le ceanglais éagsúla i margaí éagsúla.

Faoin gcomhaontú trádála, oibríonn an tAontas Eorpach agus trí thír na nAindéas i gcomhar le chéile maidir le faireachas margaidh, rialacháin theicniúla, caighdeáin agus nósanna imeachta um measúnú comhréireachta. Tá na taobhanna tiomanta don trédhearcacht, agus na rialacháin theicniúla uile á gcur ar fáil don phobal. Éascaítear leis an gcomhar sin trádáil i gcoitinne agus go háirithe i dtáirgí amhail cógais, feistí leighis, ionstraimí optúla, gluaisteáin agus cineálacha eile innealra.

Déanann na comhpháirtithe maoirseacht ar thorthaí an mheasúnaithe comhréireachta arna n-eisiúint ag na húdaráis inniúla, chomh maith le comhaontuithe aitheantais a thabhairt i gcrích le comhlachtaí deimhniúcháin. Cuireann sé sin le comhchuibhiú na nósanna imeachta um measúnú comhréireachta idir an dá réigiún.

Lipéadú

Foráiltear leis an gcomhaontú do dhisciplíní nuálacha maidir le lipéadú agus marcáil a chuireann teorainn leis an méid faisnéise a éilítear ar lipéad buan. Cuireann sé sin cosc ar lipéid throma agus nach bhfuil gá leo nach bhfuil ábharthacht dhian ag baint leo ó thaobh tomhaltóirí de.

 • ní bheidh gá a thuilleadh formheas a fháil roimh ré chun lipéid a chlárú, ach amháin má tá gá leis na lipéid chun sláinte an duine, sláinte ainmhithe nó sláinte plandaí a chosaint.
 • ceadaítear picteagraim idirnáisiúnta agus ainmníocht maidir le lipéid táirgí
 • i dteicstílí agus i gcoisbheart, tá an fhaisnéis nach mór do tháirgeoirí a chur ar lipéid bhuana teoranta, rud a chiallaíonn nach n-úsáidtear lipéid neamhbhuana ach amháin chun faisnéis bhreise a thaispeáint, más gá

An Cholóim – teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Eacuadór – teagmhálacha le haghaidh ceanglais theicniúla

Peiriú – teagmhálacha maidir le ceanglais theicniúla

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta (SPS)

Leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas agus an Cholóim-Peiriú-Eacuadór, cuirtear cothromaíocht ar fáil idir an trádáil lena n-éascaítear comhchuibhiú rialacha SPS agus cosaint na rialacha sláintíochta náisiúnta atá ann cheana, agus ar an gcaoi sin áirithítear nach gcuirfear caighdeáin i mbaol.

Déantar foráil sa chomhaontú maidir le bearta SPS a chomhchuibhiú, lena n-áirítear rialacha agus nósanna imeachta sonracha maidir le cigireachtaí institiúidí náisiúnta, fíorú faisnéise, trédhearcacht agus malartú faisnéise.

Foráiltear sa chomhaontú freisin d‘Fhochoiste um Bearta Sláintíochta agus Fíteashláintíochta chun aon fhadhbanna a d’fhéadfadh teacht chun cinn sa réimse seo a réiteach, chomh maith le gníomhaíochtaí SPS a dhéanann gach páirtí sa chomhaontú seo a rianú agus faireachán a dhéanamh orthu. Mar shampla, tá dul chun cinn suntasach déanta ag an bhfochoiste maidir le fíor-rochtain a fháil ón AE ar mhargadh na Colóime do tháirgí talmhaíochta agus próiseála bia.

Columbia – teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Eacuadór – teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Peiriú – teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Baic Theicniúla ar Thrádáil

Cé go bhfuil rialacha teicniúla tábhachtach, uaireanta is féidir leo gníomhú mar bhacainní ar thrádáil idirnáisiúnta agus, dá bhrí sin, is féidir leo a bheith ina n-ualach suntasach duitse mar onnmhaireoir.

 

 • má cheapann tú go bhfuil tú ag tabhairt aghaidh ar bhac trádála a slows do ghnó síos nó cosc tú a onnmhairiú, is féidir leat insint dúinn
 • déan tuairisc ar a bhfuil ag cur stop le d’easpórtálacha chun na Colóime, Eacuadór, nó Pheiriú trí úsáid a bhaint as an bhfoirm ar líne, ansin déanfaidh an tAontas anailís ar do chás agus déanfaidh sé beart cuí

Déan teagmháil linn

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Áirithítear leis an gcomhaontú go mbeidh nósanna imeachta custaim níos trédhearcaí agus níos simplí chun trádáil a éascú agus costais do ghnólachtaí a laghdú.

Déantar cur síos sna treoracha céim ar chéim ar na cineálacha éagsúla doiciméad is ceart duit a ullmhú le haghaidh imréiteach custaim do tháirgí.

Ag brath ar do tháirge, féadfaidh na húdaráis chustaim na heilimintí thíos go léir nó cuid díobh a éileamh

 • Sonrasc tráchtála (a aimsigh na ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus a ábhar i Mo Chúntóir Trádála)
 • liosta pacála
 • Ceadúnais allmhairiúcháin le haghaidh earraí áirithe
 • Tá deimhnithe a léiríonn go gcomhlíonann do tháirge rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú
 • Cruthúnas ar thionscnamh — dearbhú tionscnaimh

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis faoi Tharaif Cheangailtigh agus/nó ar Fhaisnéis faoi Thionscnaimh Cheangailtigh roimh ré.

Chun eolas mionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custaim do do tháirge, téigh go dtí Mo Chúntóir Trádála.

Nósanna imeachta maidir le cruthú agus fíorú tionscnaimh

Do thuairiscí ar conas cruthú a dhéanamh ar thionscnamh do chuid táirgí chun taraifí fabhracha a éileamh agus rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag údaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Chun faisnéis a fháil faoi nósanna imeachta custaim le haghaidh allmhairiú agus onnmhairiú i gcoitinne, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim.

Maoin intleachtúil agus Tásca Geografacha

Tugann an comhaontú trádála cosaint níos láidre do chearta maoine intleachtúla do d’iompórtálacha/d’easpórtálacha chuig an gColóim, Eacuadór nó Peiriú agus uathu.

Le Teideal VII den Chomhaontú Trádála idir an AE agus an Cholóim-Peiriú-Eacuadór, athdhaingnítear gealltanais na bpáirtithe maidir le comhaontú TRIPS agus leis an gCoinbhinsiún um Bithéagsúlacht (CBD) agus tugann sé cóir náisiúnta dóibh agus cóireáil na náisiún barrfhabhair (MFN). Ciallaíonn sé sin go gcaithfear le do mhaoin intleachtúil sa Cholóim, in Eacuadór nó i bPeiriú ar an mbealach céanna le maoin intleachtúil náisiúnaigh na dtíortha sin.

Rinne an Cholóim, Eacuadór agus Peiriú leasú agus glacadh freisin ar reachtaíocht nua chun sainearraí réigiúnacha agus Tásca Geografacha (GIanna) a ionchorprú ar bhealach atá comhchosúil le AE.

Trádáil i seirbhísí

Osclaíonn an comhaontú trádála na margaí seirbhísí sa dá réigiún agus soláthraíonn sé an deimhneacht dhlíthiúil agus an intuarthacht a theastaíonn uait mar sholáthróir seirbhíse. Téann sé thar na gealltanais a rinneadh faoi Chomhaontú Ginearálta na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Trádáil Seirbhísí, lena gcomhdhlúthaítear rochtain ar earnálacha tábhachtacha amhail teileachumarsáid, seirbhísí airgeadais agus gnó, seirbhísí comhshaoil, seirbhísí dáileacháin agus neamhsheirbhísí, agus ag an am céanna cuirtear ceart na bpáirtithe chun athrú a dhéanamh ar ghnéithe a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo (e.g. srianta ar chéatadán íosta an lucht saothair nach mór a bheith áitiúil, na seirbhísí ríomhaireachta a úsáidtear i ngníomhaíocht trasteorann agus seirbhísí cúnta a úsáidtear in aeriompar).

Cinntíonn an comhaontú trádála freisin nach ndéanfar idirdhealú ort mar sholáthróir seirbhíse sna hearnálacha atá ar oscailt duit.

Féach Teideal IV Trádáil i Seirbhísí, Bunú agus Ríomhthráchtáil.

Soláthar trasteorann agus bunú seirbhísí

Cumasaíonn an comhaontú rochtain iomlán nach mór ar an margadh do sheirbhísí trasteorann agus do bhunú i réimse leathan réimsí éagsúla, lena n-áirítear seirbhísí airgeadais, seirbhísí gairmiúla, muiriompar agus seirbhísí teileachumarsáide.

Tá roinnt teorainneacha i bhfeidhm maidir le soláthar trasteorann seirbhísí baincéireachta agus iompair d’iarnród, amhail seirbhísí a bhaineann le mionlaigh a chosaint.

Féach Iarscríbhinn VIII (Liosta na nGealltanas maidir le Soláthar Seirbhísí Trasteorann)

Tá feidhm freisin ag teorainneacha neamh-idirdhealaitheacha maidir le bunú sna hearnálacha dáileacháin agus comhshaoil.

Iarscríbhinn VII (Liosta na nGealltanas maidir le Bunú)

Gluaiseacht daoine

Is féidir le cuairteoirí gnó gearrthéarmacha san Aontas fanacht go sealadach sa Cholóim, in Eacuadór agus i bPeiriú agus a mhalairt. Áirítear leis sin soláthraithe seirbhíse a fuair conradh chun seirbhís a sholáthar san Aontas Eorpach do thomhaltóir deiridh (ailtireacht, innealtóireacht, seirbhísí leighis, taighde agus dearadh, taighde margaidh, aontaí trádála, turasóireacht).

Féach Iarscríbhinn IX (Forchoimeádais maidir le Láthair Shealadach Daoine Nádúrtha chun Críocha Gnó).

Soláthar Poiblí

Leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus an Cholóim-an Eacuadór agus Peu, is féidir le cuideachtaí de chuid an Aontais tairiscintí rialtais a chur isteach agus dul san iomaíocht lena n-aghaidh sna tíortha comhpháirtíochta faoi choinníollacha comhionanna le cuideachtaí intíre.

na rialacha is infheidhme maidir le soláthar poiblí luaite in Iarscríbhinn XII a ghabhann leis an gComhaontú. Déantar cur síos ann ar na heintitis atá cumhdaithe ag an gcomhaontú, chomh maith leis na hearraí agus na seirbhísí a d’fhéadfadh a bheith faoi réir conartha phoiblí. Liostaítear ann freisin réimsí eisiata, amhail fáil nó léasú talún, gníomhaireachtaí cánach nó taisce, agus seirbhísí fostaíochta poiblí.

Ar deireadh, soláthraíonn an Comhaontú prionsabail ghinearálta an tsoláthair phoiblí, lena n-áirítear nósanna imeachta tairisceana, úsáid na meán leictreonach, rialacha tionscnaimh, agus cúiteamh.

An Cholóim – teagmhálacha don soláthar poiblí

Eacuadór – teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí

Peiriú – teagmhálacha don soláthar poiblí

Naisc, teagmhálacha agus doiciméid

An Cholóim

Institiúidí náisiúnta – an Cholóim

Banc Phoblacht na Colóime

Carrera 7, Uimh. 14-78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 343 1111

Facs: + 57 1 2861686

An Stiúrthóireacht Náisiúnta Cánach agus Custaim (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cholóim (DIAN)

Nivel Central, Carrera 8, Uimh. 6-64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 6079999

Facs: + 57 1 3337841

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó – an Cholóim

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chun na Colóime

Glaoigh 116 número 7-15, taobh istigh 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 7477700

Facs: + 57 1 7470074

Seoladh ríomhphoist: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Ambasáid na Colóime sa Bheilg

96A Ascaill Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Bruxelles, BELGIUM

Teil.: + 32 2 649 56 79

Facs: + 32 2 646 54 91

Seoladh ríomhphoist: ebruselas@cancilleria.gov.co

Gréasán: belgica.embajada.gov.co

An Aireacht Trádála, Tionscail agus Turasóireachta

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Glaoigh 28, Uimh. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 4199450

Facs: + 57 1 6967521

AN PROCOLOMBIA AN PHRÓCÓLAM

Glaoigh 28, Uimh. 13 A-15, Piso 35-36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Facs: + 57 1 5600104

Gréasán: http://www.procolombia.co/

Fuinneog Aonair don Trádáil Eachtrach (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Glaoigh 28 Uimh. 13 A – 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 6067676

Gréasán: http://vuce.gov.co/

AE4Gnó

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, an Bheilg

Teil.: + 32 2749 1851

Seoladh ríomhphoist: secretariat@eu4business.eu

Teagmhálacha maidir le riachtanais theicniúla – an Cholóim

Maoirseacht ar Thionscal agus Trádáil (SIC) faoin Aireacht Trádála, Tionscail agus Turasóireachta (MINCIT)

Carrera 13 # 27-00, Urláir: 1d agus 3 rd, 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Facs: + 57 1 5870284

Gréasán: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Institiúid na Colóime um Chaighdeáin Theicniúil agus Deimhniúchán (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52-95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, DC, COLOMBIA

Teil.: + 57 1 6078888

Facs: + 57 1 2221435

Seoladh ríomhphoist: direccion@icontec.org

Gréasán: https://www.icontec.org/

Comhlacht Creidiúnaithe Náisiúnta na Colóime (Onac)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Glaoigh 26 #57-83 Torre 8 – Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 742 7592, ext 103

Facs: + 57 1 321 2938, ext 117

Gréasán: http://www.onac.org.co

An Aireacht Mianadóireachta agus Fuinnimh

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Glaoigh 43, Uimh. 57-31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 2200300

Facs: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

An tÚdarás Náisiúnta um Cheadúnais Chomhshaoil (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente)

Glaoigh 37, Uimh. 8-40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Facs: + 57 1 3406212

Teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS) – an Cholóim

Fo-eolaire um Chosaint agus Rialáil Sláinte Ainmhithe faoi Institiúid Talmhaíochta na Colóime

Subgerencia de Protecón y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, Uimh. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Facs: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Ionad do Barrfheabhas Fíteashláintíochta faoi Institiúid Talmhaíochta na Colóime

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 Uimh. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Facs: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Fo-eolaí Cosanta Talmhaíochta agus Rialáil Talmhaíochta faoi Institiúid Talmhaíochta na Colóime

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, Uimh. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Facs: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

An Coiste Teicniúil Náisiúnta ar an mBithshábháilteacht faoi Institiúid Talmhaíochta na Colóime

An Coiste Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, Uimh. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Facs: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

An Aireacht Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULRA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B – 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 2543300

Gréasán: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

An Aireacht Caidrimh Eachtraigh

Ministerio de Relaciones Exteriores

Glaoigh 10, Uimh. 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 3814000

Facs: + 57 1 3814747

An tÚdarás Náisiúnta um Dhobharshaothrú agus um Iascach (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Glaoigh 40A Uimh. 13-09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 3770500

Seoladh ríomhphoist: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Gréasán: https://www.aunap.gov.co/

Córas Faisnéise Sláintíochta chun Táirgí Talmhaíochta agus Beostoic a Allmhairiú agus a Onnmhairiú (SISPAP)

Gréasán: https://www.ica.gov.co/

 

An Rannóg um Ghnóthaí Iltaobhacha san Aireacht Gnóthaí Eachtracha

Leasministerio de Asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Glaoigh 10, Uimh. 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Facs: + 57 1 3814747

Institiúid Taighde um Acmhainní Bitheolaíochta Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Glaoigh 28 A, Uimh. 15-09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 3202767

Teagmhálacha le haghaidh soláthair phoiblí – an Cholóim

An Cholóim Buys Efficient

Colombia Compra Eficiente An Cholóim Compra Eficiente

Uimh. 7 Rás 26-20 Urlár 17,10 agus 8, Tequendama Foirgníochta, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Gréasán: https://colombiacompra.gov.co/

Córas Leictreonach na Colóime um Sholáthar Poiblí (Secop)

 

Gréasán:

SECOP I: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

SECOP II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Stóras Fíorúil Stát na Colóime: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Eacuadór

Institiúidí Náisiúnta – Eacuadór

Banc Ceannais Eacuadór

Banco Central del Eacuadór

Avenida 10 de Agosto Uimh. 11-409 y Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

An Coiste um Thrádáil Eachtrach (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, CE-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2239258

Facs: + 593 2 2543897

Seirbhís Náisiúnta Custaim Eacuadór (Senae)

Aduana del Eacuadór (Senae)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3731030

Gréasán: https://www.aduana.gob.ec/

An Chomhairle Náisiúnta um Chriosanna Saorthrádála (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9-195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Fo-Rúnaí do Thionscail Idirmheánacha agus Deiridh an Leas-riaracháin Táirgeachta agus Tionscail atá sannta don Aireacht Táirgeachta, Trádála Eachtraí, Infheistíochtaí agus Iascaigh

Subsecretaría de Industrias intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26-12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3948760

An Aireacht Comhshaoil

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, CE-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3987600

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó – Eacuadór

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Eacuadór

Orellana E11-160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

Seoladh ríomhphoist: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ambasáid Eacuadór sa Bheilg

LD. Louise 363-9ú hurlár, 1050 An Bhruiséil, AN BHEILG

Teil.: + 32 2644 3258

Seoladh ríomhphoist: Consulado.ecuador@skynet.be /

Gréasán: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Cumann Trádála Talmhaíochta Náisiúnta

Federacion Nacional de Camaras de Agricultura

LD. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, Postal 17-21-322, CE-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2230185

Cumann Trádála an Tionscail Náisiúnta Eacuadór

Federacion Nacional de Camaras de Industrias del Eacuadór

LD. Amazonas Y Republica, Edificio Las Camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, CE-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2230185

Facs: + 593 2 2448118

Seoladh ríomhphoist: Camara@camindustriales.org.ec

AR SON EACUADÓR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2597980

Seoladh ríomhphoist: contacto@proecuador.gob.ec

Gréasán: https://www.proecuador.gob.ec/

AE4Gnó

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, an Bheilg

Teil.: + 32 2749 1851

Seoladh ríomhphoist: secretariat@eu4business.eu

Teagmhálacha le haghaidh ceanglais theicniúla – Eacuadór

Seirbhís Eacuadórach um Chaighdeánú (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8-29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: Inen PO Box 17-01-3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

Seoladh ríomhphoist: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Gréasán: https://www.normalizacion.gob.ec/

An Stiúrthóireacht um Bailíochtú agus Deimhniúchán faoin Institiúid um Chaighdeáin Eacuadór

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro, CE-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Facs: + 593 2 2567815

Seirbhís Creidiúna Eacuadór

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

LD. Amazonas N38-42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2454393

Gréasán: http://www.acreditacion.gob.ec

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS) – Eacuadór

An Ghníomhaireacht Eacuadór um Dhearbhú Cáilíochta Táirgí Talmhaíochta a shanntar don Aireacht Talmhaíochta agus Beostoic (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Rialú Fito y Zoosanitario (Agrocalidad)

Agus an Ghníomhaireacht um Rialú Fíteashláintíochta agus um Rialú

Teléfono: (+ 593) 3828 860 

LD. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. ED. Mag, piso 9. Quito – Eacuadór

Gréasán: https://www.agrocalidad.gob.ec

Fo-Rúnaí Dobharshaothrú na hAireachta Táirgeachta, Trádála Eachtraí, Infheistíochtaí agus Iascaigh (MPCEIP)

Leasministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, CE-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3827089

Gréasán: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Stiúrthóireacht Agrodiversity Fho-Rúnaí Talmhaíochta na hAireachta Talmhaíochta agus Beostoic

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

An Institiúid Eacuadór um Maoin Intleachtúil, An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Chearta maidir le Cineálacha Plandaí

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Fóram Edificio 300, EC-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3940000

An Aireacht Sláinte Poiblí (MSP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36-64, entre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3814400

An Aireacht Táirgeachta, Trádála Eachtraí, Infheistíochtaí agus Iascaigh (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, CE-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3827089

Gréasán: http://www.produccion.gob.ec/

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bithéagsúlacht faoin Aireacht Comhshaoil

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-170517 Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Facs: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

An Stiúrthóireacht Comhshaoil agus Forbartha Inbhuanaithe faoin Aireacht Gnóthaí Eachtracha agus Imirce

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2993200 ext. + 593 2 2912101

Teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí – Eacuadór

An tSeirbhís Náisiúnta Soláthair Phoiblí (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38-28 y el Telégrafo, CE-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Gréasán: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peiriú 

Institiúidí Náisiúnta – Peiriú

Banc Cúlchiste Lárnach Pheiriú

Banco Central de Reserva del Perú

441-445, Sráid Santa Rosa, Lima-1, PERU

Teil.: + 51 1 6132000

Gréasán: http://www.bcrp.gob.pe

Maoirseacht Chustaim Náisiúnta Pheiriú (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

LD. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Teil.: + 51 1 3150730

Gréasán: http://www.sunat.gob.pe/

An Aireacht Geilleagair agus Airgeadais (MEF)

Aireio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Teil.: + 51 1 3115930

An Aireacht Trádála Eachtraí agus Turasóireachta (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Glaoigh Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Teil.: + 51 1 5136100

Seoladh ríomhphoist: webmaster@mincetur.gob.pe

Gréasán: https://www.gob.pe/mincetur

Fuinneog Aonair na Trádála Eachtraí (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Glaoigh Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Teil.: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

Seoladh ríomhphoist: Vuce@mincetur.gob.pe

Gréasán: https://www.vuce.gob.pe/

An Ard-Stiúrthóireacht um Shláinte Chomhshaoil (DIGESA)

Dirección Ginearálta de Salud Ambiental (DIGESA)

Las Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Teil.: + 51 1 6314430

Seoladh ríomhphoist: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Gréasán: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó – Peiriú

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Peiriú

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio CROMO), San Isidro, PERU

Teil.: + 51 1 4150800

Facs: + 51 1 4214563

Seoladh ríomhphoist: delegation-peru@eeas.europa.eu

Misean Pheiriú chuig an Aontas Eorpach

Ambasáid Pheiriú, 212 Ascaill Tervuren, 1150 An Bhruiséil, AN BHEILG

Teil.: + 32 2 733 33 19

Seoladh ríomhphoist: info@embaperu.be

Gréasán: https://www.embajadaperu.be/

Comhlachas Tráchtála Belgo Perú – an Bhruiséil

Rue Hobbema 75, 1000 An Bhruiséil, An Bheilg

Teil: + 32 475 920 974

Ríomhphost:  info@belgoperu.com

Suíomh gréasáin : www.belgoperu.com 

Comhlachas Tráchtála Belgo Perú – Antuairp

Luitenant Lippenslaan 44, 2140 Antuairp, An Bheilg

Teil: + 32 475 920 974

Ríomhphost:  info@belgoperu.com

Suíomh gréasáin : www.belgoperu.com

AE4Gnó

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, an Bheilg

Teil.: + 32 2749 1851

Seoladh ríomhphoist: secretariat@eu4business.eu

Teagmhálacha maidir le ceanglais theicniúla – Peiriú

An Institiúid Náisiúnta Cáilíochta (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Teil.: + 51 1 6408820

Seoladh ríomhphoist: Inacal@inacal.gob.pe

Gréasán: https://www.inacal.gob.pe/

An Institiúid Náisiúnta um Chosaint Iomaíochta agus um Chosaint Maoine Intleachtúla (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Teil.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Facs: + 51 1 2241715

An Aireacht Iompair agus Cumarsáide, an Leas-Aireacht Iompair

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Teil.: + 51 1 6157800

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS) – Peiriú

An tSeirbhís Náisiúnta um Shláinte Talmhaíochta (SENASA), an Aireacht Talmhaíochta agus Uiscithe

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina Uimh. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Teil.: + 51 1 3133300

Ríomhphost: senasacontigo@senasa.gob.pe

An Eagraíocht Náisiúnta Sláinte Iascaigh (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué N° 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Teil.: + 51 1 2138570

Gréasán: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

An Aireacht Táirgeachta (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 – Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Teil.: + 51 1 6162222

Seoladh ríomhphoist: consultas@produce.gob.pe

Fodirectorate for Animal Quarantine, General Directorate for Animal Health, An tSeirbhís Náisiúnta um Shláinte Talmhaíochta, An Aireacht Talmhaíochta agus Uiscithe

Subdirección de Cuarentena Animal, Dirección Ginearálta de Sanidad Ainmhithe, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina Uimh. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Teil.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Facs: + 51 1 3401486

Ríomhphost: senasacontigo@senasa.gob.pe

An Stiúrthóireacht um Aireagáin agus Teicneolaíochtaí Nua (DIN), an Institiúid Náisiúnta um Iomaíocht a Chosaint agus Maoin Intleachtúil a Chosaint (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Teil.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Facs: + 51 1 2241715

Subdirectorate for Plant Quarantine, An Ard-Stiúrthóireacht um Shláinte Plandaí, An tSeirbhís Náisiúnta do Shláinte Talmhaíochta, An Aireacht Talmhaíochta agus Uiscithe

Subdirección de Cuarentena Vegetal, Dirección Ginearálta de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina Uimh. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Teil.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Facs: + 51 1 3401486

Ard-Stiúrthóireacht na hÉagsúlachta Bitheolaíochta, an Aireacht Comhshaoil

Dirección Ginearálta de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Teil.: + 51 1 6116000, síneadh 1349

Facs: + 51 1 6116000, síneadh 1349

An Institiúid Náisiúnta um Nuálaíocht Choire

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 – La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Teil.: + 51 1 3492600, síneadh 295

Facs: + 51 1 3495646

Coiste Peiriú um Chosmaidí agus Sláinteachas faoin gComhlachas Tráchtála

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Teil.: + 51 1 4633434

An Ard-Stiúrthóireacht um Leigheasra, Soláthairtí agus Drugaí (Digemid)

Dirección Ginearálta de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid)

LD. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Teil.: + 51 1 6314300 

Gréasán: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

An Chomhairle Náisiúnta um Thoirmeasc ar Airm Cheimiceacha faoin Aireacht Gnóthaí Eachtracha

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Teil.: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Facs: + 51 1 2042498

Teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí – Peiriú

Gníomhaireacht Maoirseachta an tSoláthair Rialtais (OSCE)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

LD. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Teil.: + 51 1 6143636

Gréasán: Https:// portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Clárlann Náisiúnta na Soláthraithe (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

LD. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Teil.: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

Seoladh ríomhphoist: Rnpatiende@osce.gob.pe

Gréasán: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Tuilleadh nasc

Foinsí

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

https://www.eumonitor.eu/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_search.cfm?langId=EN

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=993

 

 

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa