Comhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus an Cholóim-Peiriú-Eacuadór

Áirítear sa Chomhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus an Cholóim-Eacuadór-Pheiriú léirscaoilte taraife iomlána nó páirteacha, cuótaí substainteacha saor ó dhleacht, bacainní rialála nó teicniúla neamhtharaife a bhaint agus bearta éascaithe trádála a thabhairt isteach, amhail nósanna imeachta custaim. Leis an gComhaontú Trádála, déantar gluaiseachtaí caipitil, infheistíochtaí agus margaí soláthair phoiblí a léirscaoileadh freisin. Thar aon ní eile, cuireann an Comhaontú de cheangal ar na páirtithe cearta an duine a urramú, cearta fostaíochta a ráthú agus leibhéal leordhóthanach cosanta comhshaoil a áirithiú.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Tá comhaontú cuimsitheach trádála AE leis an gColóim agus le Peiriú á chur i bhfeidhm go sealadach le Peiriú ón 1 Márta 2013 agus leis an gColóim ón 1 Lúnasa 2013.

Ar an 1 Eanáir 2017, tháinig Eacuadór isteach sa chomhaontú freisin.

Téacs iomlán agus iarscríbhinní an chomhaontaithe leis an gColóim, le Peiriú agus le hEacuadór.

Tá liosta de leasuithe agus iarscríbhinní uile an chomhaontaithe ar fáil ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht na Trádála.

Mar thoradh air sin, tá comhaontú trádála fabhrach ag AE anois le trí thír de chomhphobal na nAindéas (is í an Bholaiv an eisceacht). Faoi láthair, baineann an Bholaiv tairbhe as scéim fabhar ghinearálaithe AE (GSP) lena n-áirítear tríd an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus rialachas ar a dtugtar GSP+. D’fhéadfadh an Bholaiv a iarraidh freisin dul i mbun caibidlíochta chun páirt a ghlacadh sa chomhaontú trádála más mian léi.

Cad iad na buntáistí do do ghnó?

Leis an gcomhaontú trádála idir AE, de pháirt amháin, agus an Cholóim, Peiriú agus Eacuadór, den pháirt eile, osclaíodh margaí ar an dá thaobh agus cuirtear ar fáil é

 • timpeallacht ghnó níos cobhsaí agus níos intuartha
 • coinníollacha níos fearr don trádáil trí rialacha nua maidir le bacainní neamhtharaifí, iomaíocht, trédhearcacht agus cearta maoine intleachtúla
 • dleachtanna custaim laghdaithe nó nialasach le haghaidh beagnach gach earra
 • rochtain níos fearr ar mhargaí soláthair agus infheistíochta rialtais

Déantar íocaíochtaí reatha agus gluaiseachtaí caipitil a léirscaoileadh freisin. Éascaíonn sé sin saorghluaiseacht seirbhísí, infheistíochtaí agus bunaíochtaí.

 

Caidreamh trádála idir an AE agus an Cholóim, Eacuadór agus Peiriú

Is iad earraí monaraithe, go háirithe innealra agus trealamh iompair, chomh maith le táirgí ceimiceacha, na hearraí is airde a onnmhairíonn an tAontas chuig trí thír na nAindéas.

Dá réir sin, is táirgí talmhaíochta, breoslaí agus táirgí mianadóireachta iad na hallmhairí is airde ón gColóim, ó Pheiriú agus ó Eacuadór isteach san Aontas.

Taraifí

Leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus an Cholóim-Peiriú-Eacuadór, cuirtear feabhas ar rochtain ar an margadh trí tharaifí ar earraí tábhachtacha le haghaidh trádáil dhéthaobhach a laghdú nó deireadh a chur leo.

AE

Thar idirthréimhse, cuireann AE deireadh le taraifí ar bheagnach gach onnmhairiú a thagann ón gColóim, ó Pheiriú agus ó Eacuadór, seachas glasraí agus torthaí áirithe.

I gcás táirgí íogaire sonracha, tá cuótaí rátaí taraife i bhfeidhm. Ciallaíonn sé sin nach féidir ach méid teoranta táirgí íogaire a thrádáil saor ó dhleachtanna gach bliain. Is iad na táirgí atá faoi réir cuótaí rátaí taraife (TRQanna) ná

 • beacáin
 • arbhar milis
 • milseáin
 • bó-ainmhithe
 • bainne bó
 • rum
 • siúcra
 • iógart
 • bananaí

Déantar na cuótaí sin a bhainistiú ar bhonn an phrionsabail ‘tús freastail ar an gceann is túisce’. Is ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig a bheidh an tréimhse iarratais. Má sháraíonn aon allmhairí a thagann isteach san Aontas na taraif-chuótaí sin, beidh dleacht chustaim NBF i bhfeidhm.

Faigh na forálacha sonracha a bhaineann le taraifí in aghaidh na catagóire táirgí agus na cuótaí rátaí is infheidhme in

An Cholóim, Eacuadór, Peiriú

Deonaíonn an Cholóim, Peiriú agus Eacuadór sochair taraife an Aontais Eorpaigh freisin. Ag aithint di an neamhshiméadracht i leibhéil forbartha na bpáirtithe, tá an léirscaoileadh de réir a chéile, ag leathadh thar thréimhse suas le 17 mbliana. A luaithe a chuirfear na laghduithe taraife go léir chun feidhme

 • déanfar táirgí tionsclaíocha agus iascaigh uile an Aontais a onnmhairiú saor ó dhleacht chuig Peiriú, an Cholóim agus Eacuadór, faoi choinníollacha áirithe
 • déanfar an chuid is mó de tháirgí talmhaíochta an Aontais a easpórtáil saor ó dhleacht freisin. Mar sin féin, tá liosta de tháirgí íogaire eisiata ó léirscaoileadh, agus tá cinn eile faoi réir cuótaí rátaí taraife

Faigh na forálacha sonracha a bhaineann le díothú na dtaraifí agus na cuótaí is infheidhme sa

 

Sula n-easpórtálann tú

Rialacha tionscnaimh

 

D’fhonn cáiliú do chóireáil fhabhrach, beidh ar do tháirge a shásamh na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú. Seiceáil an “Uirlis FéinmheasúnaitheRialacha Tionscnaimh (ROSA)”idirghníomhach i mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá faisnéis ghinearálta faoi na rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh le fáil sa roinn seo.

Is é an tionscnamh ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí trádáilte. Má tá tú nua ar an ábhar, faigh réamheolas ar na príomhchoincheapa sa rannán earraí.

Rialacha tionscnaimh

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Leagtar amach na rialacha tionscnaimh in Iarscríbhinn II maidir le sainmhíniú an choincheapa “táirgí tionscnaimh” agus modhanna comhair riaracháin. Tagraíonn an nasc do leagan comhdhlúite lena gcuirtear aontachas Eacuadór san áireamh in 2016 (IO L 356, 24.12.2016, lch. 1093).

An ‘tionscnamh’ mo tháirge de réir an chomhaontaithe trádála?

Chun go gcáileoidh do tháirge don taraif fhabhrach níos ísle nó nialais faoin gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus an Cholóim, Eacuadór agus Peiriú, ní mór dó a bheith de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó tíre sínithe de chuid na nAindéas. Meastar gur táirge tionscnaimh é táirge más táirge é

 • faighte go hiomlán san Aontas Eorpach nó i dtír shínithe na nAindéas
 • a mhonaraítear san Aontas Eorpach nó i dtír shínithe na nAindéas trí úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh, agus comhlíonann sí na rialacha táirgeshonracha a leagtar amach in Aguisín 2. Féach Aguisín 1 ‘Nótaí tosaigh’ le haghaidh rialacha tionscnaimh táirgeshonracha. Féach freisin Aguisín 2A le haghaidh rialacha táirgeshonracha malartacha maidir le táirgí áirithe

 

Samplaí de na príomhchineálacha rialacha táirgeshonracha i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha — ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh uile i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • an t-athrú ar aicmiú taraife — is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe go dtagann athrú ar aicmiú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh — mar shampla táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaí sonracha — tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla snáithíní a shníomh ina snáth — úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnálacha na dteicstílí agus na gceimiceán

Leideanna agus cleasanna chun cabhrú leis na rialacha táirgeshonracha a chomhlíonadh

Foráiltear do sholúbthacht bhreise chun cabhrú leat rialacha táirgeshonracha a chomhlíonadh, amhail lamháltais nó carnadh.

Lamháltas

 • leis an riail lamháltais, ceadaítear don táirgeoir úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh a thoirmisctear de ghnáth leis an riail tháirgeshonrach suas le 10 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha
 • ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun aon uasteorainn luacha a shárú d’ábhair neamhthionscnaimh a liostaítear sna rialacha táirgeshonracha
 • tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí a aicmítear i gCaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe, a áirítear i Nótaí 5 go 6 d’Aguisín 1 ‘Nótaí tosaigh’ a ghabhann le rialacha tionscnaimh táirgeshonracha

Carnadh

Leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus an Cholóim, Eacuadór agus Peiriú, déantar foráil maidir le roinnt bealaí chun tionscnamh a charnadh

 • carnadh déthaobhach, is féidir ábhair de thionscnamh thír shínithe na nAindéas a áireamh mar ábhair de thionscnamh an Aontais Eorpaigh (agus vice-versa) agus measúnú á dhéanamh an táirge tionscnaimh é an táirge deiridh
 • carnadh trasnánach idir an tAontas Eorpach, an Cholóim, Eacuadór agus Peiriú
 • carnadh trasnánach, is féidir ábhair de thionscnamh Chósta Ríce, na Salvadóire, Guatamala, Hondúras, Nicearagua, Phanama, Veiniséala a chomhaireamh mar ábhair de thionscnamh na Colóime, Eacuadór agus Pheiriú, faoi choinníollacha áirithe nuair a úsáidtear iad i dtáirgeadh táirge

 

Conas a oibríonn carnadh trasnánach?

Tarlaíonn carnadh trasnánach i measc roinnt tíortha éagsúla a bhfuil na rialacha tionscnaimh céanna acu agus a bhfuil comhaontuithe trádála acu lena chéile. Is amhlaidh atá nuair is féidir le táirgeoir earraí i gceachtar tír ábhair a allmhairiú agus iad a úsáid amhail is dá mba as a dtír féin a tháinig siad. Mar shampla, faoi Choinbhinsiún PEM, is féidir le trádálaí ón Moldóiv atá ag déanamh éadaí lena n-onnmhairiú chuig an Aontas Eorpach fabraicí de thionscnamh na Moldóive, na Seoirsia agus na hÚcráine (agus/nó aon pháirtí eile de chuid Chód PEM) a úsáid chun na héadaí a tháirgeadh. Comhlíonadh an ceanglas claochlaithe dhúbailte (i.e. a mhonaraítear as snáth) agus meastar gur de thionscnamh na Moldóive é nuair a onnmhairítear chuig an AE é agus, dá bhrí sin, bainfidh siad tairbhe as saor-rochtain ar mhargadh an AE.

Ceanglais eile

Ní mór don táirge gach ceanglas eile is infheidhme a shonraítear sa Phrótacal a chomhlíonadh freisin, amhail riail an iompair dhírigh.

Riail an iompair dhírigh

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas chuig tír shínithe na nAindéas (agus vice-versa) gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Ceadaítear loingseoireacht nó trádstóráil shealadach TRANS i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi fhaireachas na n-údarás custaim agus mura ndéantar oibríochtaí orthu seachas

 • díluchtú
 • athluchtú
 • aon oibríocht atá deartha chun bail mhaith a choinneáil orthu

Féadfar táirgí tionscnaimh a iompar trí phíblíne trasna críche eile seachas críoch an Aontais Eorpaigh nó na dtíortha sínithe de chuid na nAindéas.

Cuirfear fianaise gur comhlíonadh na coinníollacha sin ar fáil d’údaráis chustaim na tíre allmhairiúcháin.

Aistarraingt dleachta

Ceadaítear aisíoc dleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach faoin gComhaontú Trádála idir an tAontas agus an Cholóim, Eacuadór agus Peiriú.

Nósanna imeachta tionscnaimh

Leagtar amach i Roinn 4 maidir le cruthúnas tionscnaimh agus i Roinn 5 maidir le Socruithe le haghaidh comhair riaracháin na nósanna imeachta tionscnaimh a bhaineann le taraif fhabhrach agus fíorú fabhrach a éileamh ag údaráis chustaim.

Conas taraif fhabhrach a éileamh

Chun tairbhe a bhaint as taraif fhabhrach, ní mór d’allmhaireoirí cruthúnas tionscnaimh a sholáthar a d’fhéadfadh a bheith

Níl cruthúnas ar thionscnamh de dhíth nuair nach sáraíonn luach iomlán na dtáirgí

 • EUR 500 do phacáistí beaga
 • EUR 1,200 do bhagáiste pearsanta

Deimhniú gluaiseachta EUR.1

 • Áirítearin Aguisín 3 sampla de theastas EUR.1 agus treoracha maidir le conas é a chomhlánú
 • Is iad údaráis chustaim na tíre onnmhairíochta a eisíonn deimhnithe gluaiseachta EUR.1
 • an t-onnmhaireoir atá ag cur isteach ar an deimhniú, ba cheart dó a bheith sásta doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann

Dearbhú tionscnaimh

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú gur de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó na Colóime, Pheiriú, Eacuadór, a dtáirge trí dhearbhú tionscnaimh a sholáthar. Is féidir an dearbhú tionscnaimh a tharraingt suas tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • onnmhaireoir formheasta
 • aon onnmhaireoir, mura bhfuil luach iomlán na dtáirgí níos mó ná EUR 6,000
Onnmhaireoirí ceadaithe

Is féidir le honnmhaireoirí faoin gcomhaontú seo údarú a lorg óna n-údaráis chustaim chun dearbhuithe tionscnaimh a tharraingt suas le haghaidh táirgí ar luach ar bith.

Féadfaidh na húdaráis chustaim stádas formheasta onnmhaireora a tharraingt siar i gcás mí-úsáide.

Conas dearbhú tionscnaimh a dhéanamh
 • ba cheart don onnmhaireoir an dearbhú seo a leanas a chlóscríobh, a stampáil nó a phriontáil ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar dhoiciméad tráchtála eile lena sainaithnítear an táirge (Aguisín 4)
  • “Dearbhaíonn onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim [nó údarú inniúil rialtasach] Uimh....) gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin, seachas i gcás ina sonraítear a mhalairt go soiléir.”
 • is féidir téacs an dearbhaithe tionscnaimh a tharraingt suas in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh
 • ní mór duit do dhearbhú tionscnaimh a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas seo, ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn do d’údaráis chustaim go nglacann tú freagracht iomlán as aon dearbhú a shainaithníonn tú
 • agus dearbhú tionscnaimh á líonadh isteach agat, ba cheart duit a bheith sásta doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh do tháirgí
 • féadfaidh an t-onnmhaireoir dearbhú tionscnaimh a tharraingt suas nuair a onnmhaireofar na táirgí lena mbaineann sé, nó tar éis a n-onnmhairithe ar an gcoinníoll go dtíolacfar don tír allmhairithe é tráth nach déanaí ná dhá bhliain tar éis allmhairiú na dtáirgí lena mbaineann sé

 Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an táirge tionscnaimh é táirge a allmhairítear nó an gcomhlíonann sé ceanglais tionscnaimh eile. Tá an fíorú bunaithe ar

 • comhar riaracháin idir údaráis chustaim na n-allmhairí agus na páirtithe onnmhairiúcháin
 • seiceálacha a dhéanann na húdaráis chustaim áitiúla (ní cheadaítear cuairteanna ar pháirtí allmhairiúcháin an onnmhaireora)

A luaithe a bheidh an fíorú tugtha i gcrích, déanfaidh údaráis na tíre is onnmhaireoir an cinneadh críochnaitheach maidir le tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis na tíre allmhairíochta ar an eolas faoi na torthaí.

Ceanglais táirge 

Rialacha agus ceanglais theicniúla

Sainítear leis na rialacha teicniúla na saintréithe ba cheart a bheith ag táirge i ndáil lena dhearadh, lena lipéadú, lena mharcáil, lena phacáistiú, lena fheidhmiúlacht agus lena fheidhmíocht, ar saintréithe iad atá ceaptha chun sláinte agus sábháilteacht an duine a chosaint, chomh maith le caighdeáin chomhshaoil. Mar sin féin, d’fhéadfadh sé a bheith costasach do thrádálaithe ceanglais éagsúla a chomhlíonadh i margaí éagsúla.

Faoin gcomhaontú trádála, oibríonn an tAontas agus trí thír na nAindéas i gcomhar le chéile maidir le faireachas margaidh, rialacháin theicniúla, caighdeáin agus nósanna imeachta um measúnú comhréireachta. Tá na taobhanna tiomanta don trédhearcacht, agus na rialacháin theicniúla uile á gcur ar fáil go poiblí acu. Éascaíonn an comhar sin trádáil i gcoitinne agus go háirithe i dtáirgí amhail táirgí cógaisíochta, feistí leighis, ionstraimí optúla, mótarfheithiclí agus cineálacha eile innealra.

Déanann na comhpháirtithe maoirseacht ar thorthaí na measúnuithe comhréireachta arna n-eisiúint ag na húdaráis inniúla, chomh maith le comhaontuithe aitheantais a thabhairt i gcrích le comhlachtaí deimhniúcháin. Cuireann sé sin le comhchuibhiú na nósanna imeachta um measúnú comhréireachta idir an dá réigiún.

Lipéadú

Foráiltear leis an gcomhaontú do dhisciplíní nuálacha maidir le lipéadú agus marcáil a chuireann teorainn leis an méid faisnéise a éilítear ar lipéad buan. Cuireann sé sin cosc ar lipéid throma agus neamhriachtanacha nach bhfuil ábhartha go docht do thomhaltóirí.

 • ní gá a thuilleadh formheas a fháil roimh ré chun lipéid a chlárú, ach amháin má tá na lipéid riachtanach chun sláinte an duine, sláinte ainmhithe nó sláinte plandaí a chosaint
 • ceadaítear picteagraim idirnáisiúnta agus ainmníocht le haghaidh lipéid táirgí
 • i dteicstílí agus coisbheart, tá teorainn leis an bhfaisnéis nach mór do tháirgeoirí a sholáthar ar lipéid bhuana, rud a chiallaíonn nach n-úsáidtear lipéid bhuana ach amháin chun faisnéis bhreise a thaispeáint, más gá

An Cholóim — teagmhálacha le haghaidh ceanglais theicniúla

Eacuadór — teagmhálacha do riachtanais theicniúla

Peiriú — teagmhálacha le haghaidh ceanglais theicniúla

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta (SPS)

Leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus an Cholóim-Peiriú-Eacuadór, soláthraítear cothromaíocht idir an trádáil lena n-éascaítear comhchuibhiú rialacha SPS agus cosaint na rialacha sláintíochta náisiúnta atá ann cheana, rud a chinntíonn nach gcuirfear caighdeáin i mbaol.

Déantar foráil sa chomhaontú maidir le bearta SPS a chomhchuibhiú, lena n-áirítear rialacha agus nósanna imeachta sonracha maidir le cigireachtaí na n-institiúidí náisiúnta, fíorú faisnéise, trédhearcacht agus malartú faisnéise.

Foráiltear sa chomhaontú freisin d’Fhochoiste um Bearta Sláintíochta agus Fíteashláintíochta chun aon fhadhbanna a d’fhéadfadh teacht chun cinn sa réimse seo a réiteach, chomh maith le gníomhaíochtaí SPS a dhéanann na páirtithe uile sa chomhaontú seo a rianú agus faireachán a dhéanamh orthu. Mar shampla, tá dul chun cinn suntasach déanta ag an bhfochoiste maidir le fíorrochtain a fháil don talmhaíocht agus do tháirgí próiseála bia ón AE ar mhargadh na Colóime.

Columbia — Teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Eacuadór — teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Peiriú — teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Bacainní Teicniúla ar Thrádáil

Cé go bhfuil tábhacht ag baint le rialacha teicniúla, is féidir leo a bheith ina mbacainní ar thrádáil idirnáisiúnta agus, dá bhrí sin, d’fhéadfadh siad a bheith ina n-ualach suntasach duitse mar onnmhaireoir.

 

 • má cheapann tú go bhfuil tú os comhair bacainn trádála a slows do ghnó síos nó a chuireann cosc ort ó onnmhairiú, is féidir leat insint dúinn
 • tuairiscigh cad atá ag stopadh d’easpórtálacha chuig an gColóim, Eacuadór nó Peiriú agus úsáid á baint as an bhfoirm ar líne, ansin déanfaidh an tAontas anailís ar do chás agus déanfaidh sé beart iomchuí

Déan teagmháil linn

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Áirithítear leis an gcomhaontú nósanna imeachta custaim níos trédhearcaí agus níos simplithe chun trádáil a éascú agus chun costais do ghnólachtaí a laghdú.

Déanann na treoracha céim-ar-chéim cur síos ar na cineálacha éagsúla doiciméad ba chóir duit a ullmhú le haghaidh imréiteach custam do tháirgí.

Ag brath ar do tháirge, d’fhéadfadh sé go dteastódh roinnt de na heilimintí thíos ó na húdaráis chustaim

 • sonrasc tráchtála (faigh na ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus a inneachar i mo Chúntóir Trádála)
 • liosta Pacáil
 • ceadúnais allmhairiúcháin d’earraí áirithe
 • comhlíonann nadeimhnithe a thaispeánann do tháirge na rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú
 • cruthúnas tionscnaimh — dearbhú tionscnaimh

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis Cheangailteach Taraife agus/nó ar Fhaisnéis Cheangailteach Tionscnaimh roimh ré.

Chun faisnéis mhionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custam do do tháirge, téigh go dtí Mo Chúntóir Trádála.

Nósanna imeachta maidir le tionscnamh a chruthú agus a fhíorú

I gcás tuairiscí ar conas tionscnamh do tháirgí a chruthú chun taraifí fabhracha a éileamh agus ar rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag údaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Chun faisnéis a fháil faoi nósanna imeachta custaim maidir le hallmhairiú agus onnmhairiú i gcoitinne, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim.

Maoin intleachtúil agus Tásca Geografacha

Cuireann an comhaontú trádála cosaint níos láidre ar chearta maoine intleachtúla ar fáil do d’iompórtálacha/easpórtálacha chuig an gColóim, Eacuadór nó Peiriú agus uaidh.

Le Teideal VII de Chomhaontú Trádála AE-na Colóime-Pheiriú-Ecuador, athdhearbhaítear gealltanais na bpáirtithe do chomhaontú TRIPS agus don Choinbhinsiún um Bithéagsúlacht (CBD) agus tugtar cóir náisiúnta dóibh agus cóir na náisiún barrfhabhair (MFN). Ciallaíonn sé seo go gcaithfear le do mhaoin intleachtúil sa Cholóim, Eacuadór nó Peiriú ar an mbealach céanna le do mhaoin intleachtúil sa Cholóim, Eacuadór nó Peiriú.

Rinne an Cholóim, Eacuadór agus Peiriú reachtaíocht nua a leasú agus a ghlacadh freisin chun sainearraí réigiúnacha agus Tásca Geografacha (TGanna) a ionchorprú ar bhealach atá cosúil leis an Aontas Eorpach.

Trádáil i seirbhísí

Leis an gcomhaontú trádála, osclaítear na margaí seirbhísí sa dá réigiún dá chéile agus soláthraítear an deimhneacht dhlíthiúil agus an intuarthacht a theastaíonn uait mar sholáthraí seirbhíse. Téann sé thar na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Ginearálta na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Trádáil Seirbhísí, lena gcomhdhlúthaítear rochtain ar earnálacha tábhachtacha amhail teileachumarsáid, seirbhísí airgeadais agus gnó, seirbhísí comhshaoil, seirbhísí dáileacháin agus neamhsheirbhísí, agus ag an am céanna coimeádann sé ceart na bpáirtithe gnéithe a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo a athrú (e.g. srianta ar an gcéatadán íosta den lucht saothair nach mór a bheith áitiúil, na seirbhísí ríomhaireachta a úsáidtear i ngníomhaíocht trasteorann agus i seirbhísí cúnta a úsáidtear san aeriompar).

Cinntíonn an comhaontú trádála freisin nach ndéanfar idirdhealú ort mar sholáthraí seirbhíse sna hearnálacha atá ar oscailt duit.

Féach Teideal IV Trádáil i Seirbhísí, Bunaíocht agus Tráchtáil Leictreonach.

Soláthar trasteorann agus bunú seirbhísí

Leis an gcomhaontú, cumasaítear rochtain iomlán nach mór ar an margadh do sheirbhísí trasteorann agus do bhunú i raon leathan réimsí éagsúla, lena n-áirítear seirbhísí airgeadais, seirbhísí gairmiúla, iompar muirí agus seirbhísí teileachumarsáide.

Tá feidhm ag roinnt teorainneacha maidir le soláthar trasteorann seirbhísí baincéireachta agus iompair d’iarnród, amhail iad siúd a bhaineann le mionlaigh a chosaint.

Féach Iarscríbhinn VIII (Liosta na nGealltanais maidir le Soláthar Seirbhísí Trasteorann)

Tá feidhm ag teorainneacha neamh-idirdhealaitheacha freisin maidir le bunú in earnálacha dáileacháin agus comhshaoil.

Iarscríbhinní VII (Liosta na nGealltanais maidir le Bunú)

Gluaiseacht daoine

Is féidir le cuairteoirí gnó gearrthéarmacha an Aontais fanacht go sealadach sa Cholóim, in Eacuadór agus i bPeiriú agus a mhalairt. Áirítear leis sin soláthraithe seirbhíse a ndearnadh conradh orthu chun seirbhís a sholáthar san Aontas Eorpach do thomhaltóir deiridh (ailtireacht, innealtóireacht, seirbhísí leighis, taighde agus dearadh, taighde margaidh, aontaí trádála, turasóireacht).

Féach Iarscríbhinn IX (Forchoimeádais maidir le Láithreacht Shealadach Daoine Nádúrtha chun Críocha Gnó).

Soláthar Poiblí

Leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus an Cholóim-Eacuadór-Peiriú, ceadaítear do chuideachtaí an Aontais tairiscintí a chur isteach agus dul san iomaíocht le haghaidh tairiscintí rialtais sna tíortha comhpháirtíochta faoi choinníollacha comhionanna le cuideachtaí intíre.

Sonraítear inIarscríbhinn XII den Chomhaontú na rialacha is infheidhme maidir le soláthar poiblí. Déantar cur síos ann ar na heintitis a chumhdaítear leis an gcomhaontú, chomh maith leis na hearraí agus na seirbhísí a d’fhéadfadh a bheith faoi réir conraitheoireachta poiblí. Liostaítear ann freisin limistéir eisiata, amhail talamh a fháil nó a léasú, gníomhaireachtaí cánach nó taisce, agus seirbhísí fostaíochta poiblí.

Ar deireadh, foráiltear leis an gComhaontú prionsabail ghinearálta maidir le soláthar poiblí, lena n-áirítear nósanna imeachta tairisceana, úsáid na meán leictreonach, rialacha tionscnaimh, agus cúiteamh.

An Cholóim — teagmhálacha maidir le soláthar poiblí

Eacuadór — teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí

Peiriú — teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí

Naisc, teagmhálacha agus doiciméid

An Cholóim

Institiúidí Náisiúnta — An Cholóim

Banc na Poblachta An Cholóim

Carrera 7, Uimh. 14-78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 343 1111

Facs: + 57 1 2861686

An Stiúrthóireacht Náisiúnta Cánach agus Custaim (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

Nivel Central, Carrera 8, Uimh. 6-64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 6079999

Facs: + 57 1 3337841

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó — An Cholóim

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig an gColóim

Glaoch 116 7-15, taobh istigh 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 7477700

Facs: + 57 1 7470074

Ríomhphost: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Ambasáid na Colóime sa Bheilg

96A Ascaill Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 An Bhruiséil, BELGIUM

Teil.: + 32 2 649 56 79

Facs: + 32 2 646 54 91

Ríomhphost: ebruselas@cancilleria.gov.co

Gréasáin: belgica.embajada.gov.co

An Aireacht Trádála, Tionscail agus Turasóireachta

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Glaoch 28, Uimh. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 4199450

Facs: + 57 1 6967521

PRÓIFÍL NA COLÓIME

Glaoch 28, Uimh. 13 A-15, Piso 35-36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Facs: + 57 1 5600104

Gréasáin: http://www.procolombia.co/

Fuinneog Aonair le haghaidh Trádála Eachtraí (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Taobh amuigh (VUCE)

Glaoch 28 Uimh 13 A — 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 6067676

Gréasáin: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Léigear, BELGIUM

Teil.: + 32 2749 1851

Ríomhphost: secretariat@eu4business.eu

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla — An Cholóim

Superintendency for Industry and Trade (SIC) faoin Aireacht Trádála, Tionscail agus Turasóireachta (MINCIT)

Carrera 13 # 27-00, Urláir: 1d agus 3ú, 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Facs: + 57 1 5870284

Gréasáin: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Institiúid na Colóime um Chaighdeáin Theicniúla agus Deimhniúcháin (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52-95, Edificio ICONTEC, Bosca PO 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 6078888

Facs: + 57 1 2221435

Ríomhphost: direccion@icontec.org

Gréasáin: https://www.icontec.org/

Comhlacht Náisiúnta Creidiúnaithe na Colóime (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Cholóim

Calle 26 #57-83 Torre 8 — Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 742 7592, folaigh 103

Facs: + 57 1 321 2938, fotheideal 117

Gréasáin: http://www.onac.org.co

An Aireacht Mianadóireachta agus Fuinnimh

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Glaoch 43, Uimh. 57-31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 2200300

Facs: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

An tÚdarás Náisiúnta um Cheadúnais Comhshaoil (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE)

Glaoch 37, Uimh. 8-40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Facs: + 57 1 3406212

Teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS) — An Cholóim

Fo-stiúrthóireacht um Shláinte Ainmhithe a Chosaint agus a Rialáil faoi Institiúid Talmhaíochta na Colóime

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal delInstituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, Uimh. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Facs: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Ionad Feabhais Fíteashláintíochta faoi Institiúid Talmhaíochta na Colóime

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 Uimh. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Facs: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Fo-Stiúrthóirí Cosanta Talmhaíochta agus Rialacháin faoi Institiúid Talmhaíochta na Colóime

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, Uimh. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Facs: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

An Coiste Teicniúil Náisiúnta um an mBithshábháilteacht faoi Institiúid Talmhaíochta na Colóime

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, Uimh. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Facs: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

An Aireacht Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe (MinAgricultura)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura)

Edificio Bancol, Carrera 8, 12B — 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 2543300

Gréasáin: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

An Aireacht um Chaidreamh Eachtrach

Ministerio de Relaciones Exteriores

Glaoch 10, Uimh. 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 3814000

Facs: + 57 1 3814747

An tÚdarás Náisiúnta Dobharshaothraithe agus Iascaigh (AUNAP)

Ghrian nochtadh: ghrian go hiomlán

Edificio UGI, Calle 40A Uimh. 13-09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 3770500

Ríomhphost: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Gréasáin: https://www.aunap.gov.co/

Córas Faisnéise Sláintíochta chun Táirgí Talmhaíochta agus Beostoic a Allmhairiú agus a Onnmhairiú (SISPAP)

Gréasáin: https://www.ica.gov.co/

 

Roinn Gnóthaí Iltaobhacha na hAireachta Gnóthaí Eachtracha

Viceministerio de Asuntos Iltaobhach del Ministerio de Relaciones Exteriores

Glaoch 10, Uimh. 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Facs: + 57 1 3814747

Institiúid Taighde um Acmhainní Bitheolaíochta Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Glaoch 28 A, Uimh. 15-09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 3202767

Teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí — An Cholóim

An Cholóim Ceannaigh Éifeachtach

An Cholóim Compra Eficiente

Uimh. 7 Rás 26-20 Urlár 17,10 agus 8, Tequendama Foirgníochta, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Teil.: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Gréasáin: https://colombiacompra.gov.co/

Córas Leictreonach Soláthair Phoiblí na Colóime (SECOP)

 

Gréasáin:

TÁ MÉ: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

TÁ MOILL AR AN LÓDÁIL, IS COSÚIL. https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Siopa Fíorúil Stát na Colóime: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Eacuadór

Institiúidí Náisiúnta — Eacuadór

Banc Ceannais Eacuadór

Banco Láir del Eacuadór

Avenida 10 de Agosto Uimh 11-409 y Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

An Coiste um Thrádáil Eachtrach (COMEX)

Comité de Comercio Taobh amuigh (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, CE-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2239258

Facs: + 593 2 2543897

Seirbhís Náisiúnta Custaim Eacuadór (SENAE)

Aduana del Eacuadór (SENAE)

Dirección Ginearálta, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3731030

Gréasáin: https://www.aduana.gob.ec/

An Chomhairle Náisiúnta um Chriosanna Saorthrádála (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9-195 agus Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Fo-rúnaí do Thionscail Idirmheánacha agus Deiridh den Leas-Aireacht Léiriúcháin agus Tionscail a shanntar don Aireacht Léiriúcháin, Trádála Eachtraí, Infheistíochtaí agus Iascaigh

Subsecretaría de Industrias intermediarias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26-12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3948760

An Aireacht Comhshaoil

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3987600

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó — Eacuadór

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Eacuadór

Orellana E11-160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

Ríomhphost: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ambasáid Eacuadór in Éirinn

Tá sé. Louise 363-9ú hurlár, 1050 An Bhruiséil, BELGIUM

Teil.: + 32 2644 3258

Ríomhphost: consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Gréasáin: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Cumann Náisiúnta Trádála Talmhaíochta

Federacion Nacional de Camaras de Agricultura

Tá sé. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, Poist 17-21-322, EC-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2230185

Cumann Trádála Tionscail Náisiúnta Eacuadór

Federacion Nacional de Camaras de Industrias del Eacuadór

Tá sé. Amazonas Y Republica, Edificio Las Camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2230185

Facs: + 593 2 2448118

Ríomhphost: camara@camindustriales.org.ec

PRO EACUADÓR

Malecón Simón Bolivar 100 agus 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2597980

Ríomhphost: contacto@proecuador.gob.ec

Gréasáin: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Léigear, BELGIUM

Teil.: + 32 2749 1851

Ríomhphost: secretariat@eu4business.eu

Teagmhálacha do riachtanais theicniúla — Eacuadór

Seirbhís Eacuadór do Chaighdeánú (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

Allah warns a seirbhísigh leis a chuid Word: Bosca PO Inen 17-01-3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

Ríomhphost: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Gréasáin: https://www.normalizacion.gob.ec/

An Stiúrthóireacht um Bhailíochtú agus Deimhniúchán faoi Institiúid na gCaighdeán Eacuadór

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro, EC-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Facs: + 593 2 2567815

Seirbhís Creidiúnaithe Eacuadór

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

Tá sé. Amazonas N38-42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2454393

Gréasáin: http://www.acreditacion.gob.ec

Teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS) — Eacuadór

Gníomhaireacht Eacuadór um Dhearbhú Cáilíochta Táirgí Talmhaíochta sannta don Aireacht Talmhaíochta agus Beostoic (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) 

An Ghníomhaireacht um Rialáil agus Rialú Fítea agus Zoosanitary

Tá moill ar an lódáil, is cosúil. (+ 593) 3828 860 

Tá sé. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Tá sé Allah a heals. Tá moill ar an lódáil, is cosúil. Quito — Eacuadór

Gréasáin: https://www.agrocalidad.gob.ec

Fo-rúnaí Dobharshaothraithe na hAireachta Táirgthe, Trádála Eachtraí, Infheistíochtaí agus Iascaigh (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Taobh amuigh, Inbhéartuithe y Pesca

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3827089

Gréasáin: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Stiúrthóireacht Agrodiversity Fho-Rúnaí Talmhaíochta na hAireachta Talmhaíochta agus Beostoic

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Institiúid Eacuadór um Maoin Intleachtúil, an Stiúrthóireacht Náisiúnta um Chearta maidir le Cineálacha Plandaí

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Roghnach, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Fóram Edificio 300, EC-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3940000

An Aireacht Sláinte Poiblí (MSP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36-64, entrecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3814400

An Aireacht Táirgeachta, Trádála Eachtraí, Infheistíochtaí agus Iascaigh (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3827089

Gréasáin: http://www.produccion.gob.ec/

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bithéagsúlacht faoin Aireacht Comhshaoil

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-170517 Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Facs: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

An Stiúrthóireacht Comhshaoil agus Forbartha Inbhuanaithe faoin Aireacht Gnóthaí Eachtracha agus Imirce

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2993200 fos. + 593 2 2912101

Teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí — Eacuadór

Seirbhís Náisiúnta an tSoláthair Phoiblí (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38-28 y el Telégrafo, EC-Quito, ECUADOR

Teil.: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Gréasáin: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peiriú 

Institiúidí Náisiúnta — Peiriú

Banc Cúlchiste Ceannais Pheiriú

Banco Central de Reserva del Perú

441-445, Sráid Santa Rosa, Lima-1, PERU

Teil.: + 51 1 6132000

Gréasáin: http://www.bcrp.gob.pe

Maoirseacht Náisiúnta Custaim Pheiriú (SUNAT)

Déan Teagmháil Linn Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

Tá sé. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Teil.: + 51 1 3150730

Gréasáin: http://www.sunat.gob.pe/

An Aireacht Geilleagair agus Airgeadais (MEF)

Aire de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Teil.: + 51 1 3115930

An Aireacht Trádála Eachtraí agus Turasóireachta (Mincetur)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)

Cóipeáil nasc leis an tweet Leabaigh an Tweet Ag tabhairt freagra ar 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Teil.: + 51 1 5136100

Ríomhphost: webmaster@mincetur.gob.pe

Gréasáin: https://www.gob.pe/mincetur

Fuinneog Aonair na Trádála Eachtraí (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Taobh amuigh (VUCE)

Cóipeáil nasc leis an tweet Leabaigh an Tweet Ag tabhairt freagra ar 050 Urb. Eol a bheith tocsaineach: plandaí nach nimhiúil

Teil.: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

Ríomhphost: vuce@mincetur.gob.pe

Gréasáin: https://www.vuce.gob.pe/

Ard-Stiúrthóireacht na Sláinte Comhshaoil (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

Níl an Tweet seo ar fáil. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Teil.: + 51 1 6314430

Ríomhphost: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Gréasáin: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó — Peiriú

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Peiriú

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio CROMO), San Isidro, PERU

Teil.: + 51 1 4150800

Facs: + 51 1 4214563

Ríomhphost: delegation-peru@eeas.europa.eu

Misean Pheiriú chuig an Aontas Eorpach

Ambasáid Pheiriú, 212 Ascaill Tervuren, 1150 An Bhruiséil, BELGIUM

Teil.: + 32 2 733 33 19

Ríomhphost: info@embaperu.be

Gréasáin: https://www.embajadaperu.be/

Comhlachas Tráchtála Belgo Perú — an Bhruiséil

Rue Hobbema 75, 1000 An Bhruiséil, An Bheilg

Teil: + 32 475 920 974 Ríomhphost:

 info@belgoperu.com

Suíomh Gréasáin: www.belgoperu.com 

Cumann Tráchtála Belgo Perú — Antuairp

Luitenant Lippenslaan 44, 2140 Antuairp, An Bheilg

Teil: + 32 475 920 974 Ríomhphost:

 info@belgoperu.com

Suíomh Gréasáin: www.belgoperu.com

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Léigear, BELGIUM

Teil.: + 32 2749 1851

Ríomhphost: secretariat@eu4business.eu

Teagmhálacha le haghaidh ceanglais theicniúla — Peiriú

Institiúid Náisiúnta Cáilíochta (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Teil.: + 51 1 6408820

Ríomhphost: inacal@inacal.gob.pe

Gréasáin: https://www.inacal.gob.pe/

An Institiúid Náisiúnta um Chosaint Iomaíochta agus um Chosaint Maoine Intleachtúla (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Roghnach (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Teil.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Facs: + 51 1 2241715

Aireacht Iompair agus Cumarsáide, Leas-Aireacht Iompair

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Teil.: + 51 1 6157800

Teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS) — Peiriú

An tSeirbhís Náisiúnta um Shláinte Talmhaíochta (SENASA), an Aireacht Talmhaíochta agus Uisciúcháin

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina Uimh 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Teil.: + 51 1 3133300

Ríomhphost: senasacontigo@senasa.gob.pe

An Eagraíocht Náisiúnta Sláinte Iascaigh (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué N° 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Teil.: + 51 1 2138570

Gréasáin: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Aireacht Táirgeachta (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 — Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Teil.: + 51 1 6162222

Ríomhphost: consultas@produce.gob.pe

Fo-stiúrthóireacht um Choraintín Ainmhithe, an Ard-Stiúrthóireacht um Shláinte Ainmhithe, an tSeirbhís Náisiúnta um Shláinte Talmhaíochta, an Aireacht Talmhaíochta agus Uisciúcháin

Subdirección de Cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina Uimh 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Teil.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Facs: + 51 1 3401486

Ríomhphost: senasacontigo@senasa.gob.pe

An Stiúrthóireacht um Fhardail agus um Nuatheicneolaíochtaí (DIN), an Institiúid Náisiúnta um Iomaíocht a Chosaint agus um Maoin Intleachtúil a Chosaint (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Roghnach (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Teil.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Facs: + 51 1 2241715

Fo-stiúrthóireacht le haghaidh Coraintín Plandaí, an Ard-Stiúrthóireacht um Shláinte Plandaí, an tSeirbhís Náisiúnta um Shláinte Talmhaíochta, an Aireacht Talmhaíochta agus Uisciúcháin

Subdirección de Cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina Uimh 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Teil.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Facs: + 51 1 3401486

An Ard-Stiúrthóireacht um Éagsúlacht Bhitheolaíoch, an Aireacht Comhshaoil

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Teil.: + 51 1 6116000, síneadh 1349

Facs: + 51 1 6116000, síneadh 1349

Institiúid Náisiúnta um Nuálaíocht Talúntais

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 — La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Teil.: + 51 1 3492600, síneadh 295

Facs: + 51 1 3495646

Coiste Cosmaidí agus Sláinteachais Peruvian faoin gCumann Tráchtála

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Teil.: + 51 1 4633434

An Ard-Stiúrthóireacht um Leigheasra, Soláthairtí agus Drugaí (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

Tá sé. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Teil.: + 51 1 6314300 

Gréasáin: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

An Chomhairle Náisiúnta um Thoirmeasc ar Airm Cheimiceacha faoin Aireacht Gnóthaí Eachtracha

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Teil.: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Facs: + 51 1 2042498

Teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí — Peiriú

Maoirseacht a dhéanamh ar Ghníomhaireacht um Sholáthar Rialtais (ESCE)

Organismo Maoirseoir de las Contrataciones del Estado (OSCE)

Tá sé. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Teil.: + 51 1 6143636

Gréasáin: https://portal.osce.gob.pe/osce/ & amp; quot;

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Clárlann Náisiúnta na Soláthraithe (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

Tá sé. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Teil.: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

Ríomhphost: rnpatiende@osce.gob.pe

Gréasáin: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Tuilleadh nascanna

Foinsí

Caidreamh trádála an Aontais le Comhphobal na nAindéas (europa.eu) 

https://www.eumonitor.eu/

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU (2018)621834_EN.pdf

Roinn an leathanach seo: