Infheistíocht

Is é an tAontas Eorpach príomhfhoinse agus príomhcheann scríbe na hinfheistíochta dírí coigríche (IDC). Tá ról bunúsach ag IDC isteach agus amach maidir le fás eacnamaíoch inbhuanaithe, deiseanna gnó, fostaíocht, forbairt theicneolaíoch agus nuálaíocht a ghiniúint. Tá sé ríthábhachtach sreabha méadaithe IDC a mhealladh freisin chun na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SFIanna) a chomhlíonadh, go háirithe i dtíortha i mbéal forbartha. Ina theannta sin, tá sé ar cheann de na gníomhaíochtaí a mholtar i dTeachtaireacht an AE I dtreo Straitéis chuimsitheach leis an Afraic, borradh a chur faoin infheistíocht inbhuanaithe chun na hAfraice.

Tá an tAontas Eorpach ar cheann de na córais is oscailte agus is trédhearcaí ar domhan le haghaidh IDC. Is ionann stoic IDC arna sealbhú ag infheisteoirí ó thríú tíortha san Aontas agus thart ar EUR 6.295 billiún. Déanann gnólachtaí nó daoine aonair infheistíocht i dtír eile chun a dtáirgeadh a lonnú i suíomhanna costéifeachtacha nó ardscileanna, chun comhpháirteanna nó amhábhair a aimsiú nó chun dul níos gaire dá gcustaiméirí. I gcás an AE, ciallaíonn sé sin rochtain ar Mhargadh Aonair ard-chomhtháite ina bhfuil 500 milliún tomhaltóir.

Coinníonn an tAontas Eorpach ardchaighdeáin chun infheistíocht a chosaint ar a chríoch agus mar mhalairt air sin, tá timpeallacht tharraingteach infheistíochta den chineál céanna á lorg aige d’infheistíochtaí an Aontais agus d’infheisteoirí thar lear.

Infheistiú san Aontas Eorpach

Más mian leat infheistiú san Aontas Eorpach, gheobhaidh tú anseo na naisc ábhartha chuig suíomhanna gréasáin Ghníomhaireachtaí um Chur Chun Cinn Infheistíochta Bhallstáit an Aontais a chuireann faisnéis ar fáil maidir leis na deiseanna infheistíochta, na bearta atá le déanamh, agus na rialacha is infheidhme.

Infheistiú thar lear

B’ionann stoic IDC atá i seilbh infheisteoirí a bhfuil cónaí orthu san Aontas Eorpach agus EUR 7.412 billiún sa chuid eile den domhan ag deireadh 2017. Leantar de bheartas infheistíochta an Aontais trí chaibidlíocht (e.g. an Astráil, an tSín, an Indinéis agus an tSeapáin) agus trí chomhaontuithe déthaobhacha a chur chun feidhme nó trí chomhar i bhfóraim idirnáisiúnta (e.g. ECFE, UNCTAD, an Conradh um Chairt Fuinnimh agus EDT). Ina bheartas infheistíochta, tá sé d’aidhm ag an Aontas Eorpach

  • cothrom iomaíochta a chinntiú ionas gur féidir le hinfheisteoirí AE rochtain a fháil ar mhargaí eachtracha, nach ndéantar idirdhealú ná míchóir leo
  • é a dhéanamh níos éasca infheistíocht a dhéanamh ionas gur féidir le hinfheisteoirí san Aontas Eorpach tairbhe a bhaint as timpeallacht ghnó atá níos intuartha agus níos trédhearcaí
  • infheistíocht a chur chun cinn a thacaíonn leis an bhforbairt inbhuanaithe, le hurraim do chearta an duine agus le hardchaighdeáin saothair agus chomhshaoil
Roinn an leathanach seo: