Comhaontú Comhlachais AE-Meiriceá Láir

Tá colún trádála Chomhaontú Comhlachais AE-Meiriceá Láir á chur i bhfeidhm go sealadach ón 1 Lúnasa 2013 i leith le Hondúras, Nicearagua agus Panama, ón 1 Deireadh Fómhair 2013 le Cósta Ríce agus leis an tSalvadóir, agus ó 1 Nollaig 2013 le Guatamala. Laghdaíonn sé taraifí agus méadaíonn sé éifeachtúlacht na nósanna imeachta custaim.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Is iad na sé thír de chuid Mheiriceá Láir atá ina bPáirtithe sa chomhaontú seo ná

Téacs iomlán agus iarscríbhinní an chomhaontaithe.

Léigh an chuid shonrach den chomhaontú a bhaineann le trádáil.

Cad iad na buntáistí do do ghnó?

Comhaontú Comhlachais AE-Meiriceá Láir

 • tá sé níos éasca agus níos saoire do thrádálaithe an Aontais Eorpaigh iompórtáil ó Mheiriceá Láir agus easpórtáil go Meiriceá Láir a dhéanamh níos éasca agus níos saoire
 • cuirtear deireadh le formhór na dtaraifí allmhairithe agus feabhsaítear rochtain ar mhargaí soláthair agus infheistíochta rialtais.
 • timpeallacht níos intuartha a chruthú don trádáil i Meiriceá Láir, lena ngabhann sásra idirghabhála le haghaidh bacainní neamhtharaifí agus sásra um réiteach díospóide déthaobhach

 

Caidreamh trádála idir an tAontas Eorpach agus Meiriceá Láir

Tá dlúthchaidreamh cuimsitheach ag an Aontas Eorpach agus ag Meiriceá Láir le fada an lá. I do cháil mar onnmhaireoir nó mar allmhaireoir de chuid an Aontais, is féidir leat leas a bhaint as an gcaidreamh idir an dá réigiún chun tairbhe do do ghnó.

Is iad na hallmhairí is suntasaí ó Mheiriceá Láir ná earraí bia amhail torthaí (e.g. bananaí, anainn), siúcra, saillte agus olaí ainmhíocha nó plandúla (ola phailme den chuid is mó), deochanna caife, agus uirlisí leighis.

Ó thaobh easpórtálacha AE go Meiriceá Láir, tá táirgí cógaisíochta, innealra agus fearais, chomh maith le trealamh iompair, i measc grúpaí suntasacha táirgí.

Taraifí

Earraí tionsclaíocha agus iascach

Arbh eol duit go gcuireann an Comhaontú Comhlachais deireadh, den chuid is mó, le beagnach gach taraif ar tháirgí monaraithe agus iascaigh?

 • ar theacht i bhfeidhm an chomhaontaithe, bhain an tAontas Eorpach 99 % dá línte taraife a bhaineann le táirgí tionsclaíocha agus iascaigh
 • Chomhaontaigh Meiriceá Láir rochtain saor ó dhleacht a thabhairt do gach táirge tionsclaíoch agus iascach faoi 2025

Earraí talmhaíochta

Leis an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Meiriceá Láir, cuireadh deireadh leis an gcuid is mó de na taraifí ar tháirgí talmhaíochta, rud a fhágann nach bhfágtar ach na taraifí sin ar ‘limistéir íogaire’. Dá bhrí sin

 • chomhaontaigh an tAontas deireadh a chur le taraifí do 73 % dá línte taraife talmhaíochta arb ionann iad agus thart ar 64 % d’allmhairí talmhaíochta ó Mheiriceá Láir. I measc na n-earraí ar féidir leo teacht isteach san AE saor ó dhleacht tá caife, cloicheáin, anainn agus mealbhacáin. Is féidir le príomhtháirgí amhail siúcra agus rum teacht isteach san Aontas laistigh de chuótaí saor ó dhleacht. 
 • Chuir Meiriceá Láir deireadh le taraifí ar 67 % dá línte taraife talmhaíochta, lena gcumhdaítear thart ar 62 % d’allmhairí talmhaíochta ón Aontas. Mar shampla, léirscaoileadh iomlán allmhairí uisce beatha na hEorpa chuig tíortha Mheiriceá Láir ar páirtithe iad sa chomhaontú.

 

Sula n-easpórtálfaidh tú

Rialacha maidir le tionscnamh

Sa roinn seo tugtar isteach príomhrialacha tionscnaimh agus nósanna imeachta tionscnaimh an chomhaontaithe trádála.

Is é is bunús le ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí a thrádáiltear. Má tá tú nua ar an ábhar, faigh réamhrá ar phríomhchoincheapa na roinne earraí.

Rialacha maidir le tionscnamh

Ní mór do do tháirge cloí le rialacha áirithe a chruthaíonn tionscnamh an táirge chun cáiliú don ráta fabhrach.

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Leagtar amach na rialacha tionscnaimh in Iarscríbhinn II maidir le sainmhíniú ar an gcoincheap ‘táirgí tionscnaimh’ agus maidir le modhanna comhair riaracháin Chomhaontú Comhlachais AE-Meiriceá Láir.

An bhfuil mo tháirge “tionscanta” de réir Chomhaontú Comhlachais AE-Meiriceá Láir?

Chun go gcáileoidh do tháirge don taraif fhabhrach níos ísle nó náid faoin gComhaontú Comhlachais AE-Meiriceá Láir, ní mór é a thionscnamh san AE nó i Meiriceá Láir.

Is táirge é a thionscnaíonn san Aontas Eorpach nó i Meiriceá Láir má tá sé

 • a fhaightear go hiomlán in AE nó i Meiriceá Láir
 • Earraí arna monarú san Aontas Eorpach nó i Meiriceá Láir le hábhair neamhthionscnaimh, ar choinníoll go ndearnadh leoroibriú nó leorphróiseáil ar na hábhair sin i gcomhréir leis na rialacha maidir le táirgí sonracha atá leagtha amach in Iarscríbhinn 2. Féach freisin Aguisín 1 ‘Nótaí tosaigh’ a ghabhann le rialacha tionscnaimh atá sonrach ó thaobh an táirge de. 
  I gcás táirgí áirithe tá roinnt rialacha malartacha atá sonrach ó thaobh an táirge de – féach Aguisín 2A.

 

Samplaí de na príomhchineálacha rialacha atá sonrach ó thaobh an táirge de i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha – ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh go léir i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • athrú ar rangú taraife – is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe ná athrú ar rangú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh – mar shampla táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaí sonracha – tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla snáithíní a shníomh ina snáth – úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnáil na dteicstílí agus in earnáil na gceimiceán

 

Is féidir leat teacht ar na rialacha sonracha le haghaidh do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Leideanna agus cleasanna chun cloí leis na rialacha atá sonrach ó thaobh an táirge de

Tugann an comhaontú breis solúbthachta duit chun cabhrú leat cloí leis na rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge, amhail lamháltas nó carnadh.

Caoinfhulaingt

 • leis an riail lamháltais is féidir leis an táirgeoir ábhair neamhthionscnaimh a úsáid a mbíonn toirmeasc orthu de ghnáth de réir na rialach atá sonrach ó thaobh an táirge de suas le 10 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha
 • ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun dul thar aon tairseach uasluacha d’ábhair neamhthionscnaimh a liostaítear sna rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge.
 • Tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí a aicmítear i gCaibidlí HS 50 go Caibidil 63, a áirítear i Nótaí 5 go 6 d' Fhoscríbhinn 1 ‘Nótaí tosaigh’ de na rialacha tionscnaimh a bhaineann go sonrach le táirgí

Carnadh

Ceadaítear leis an gComhaontú Comhlachais AE-Meiriceá Láir freisin

 • carnadh déthaobhach, ábhair de thionscnamh tíre de chuid Mheiriceá Láir a shínigh é, is féidir a mheas gur de thionscnamh an Aontais iad (agus a mhalairt) nuair a úsáidtear iad chun táirge a mhonarú
 • is féidir a áireamh gur de thionscnamh Mheiriceá Láir iad carnadh trasnánach, ábhair de thionscnamh na Bolaive, na Colóime, Eacuadór, Pheiriú nó Veiniséala nuair a úsáidtear chun táirge a mhonarú iad, ar choinníoll go gcomhlíontar coinníollacha áirithe
 • ina theannta sin, ar iarratas ó thír Mheiriceá Láir nó ón Aontas Eorpach, féadfar carnadh trasnánach a dheonú le haghaidh ábhar de thionscnamh thíortha Mheicsiceo, Mheiriceá Theas nó Mhuir Chairib, ar choinníoll go gcomhlíontar coinníollacha áirithe

Ceanglais eile

Ní mór don táirge freisin na ceanglais eile go léir is infheidhme a shonraítear sa Phrótacal a chomhlíonadh, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail an iompair dhírigh.

Riail an iompair dhírigh

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas chuig tír de chuid Mheiriceá Láir a shínigh é (agus a mhalairt) gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Ceadaítear trasloingsiú nó stórasú sealadach i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi fhaireachas na n-údarás custaim agus mura dtéann siad faoi oibríochtaí seachas

 • díluchtú
 • athlódáil
 • aon oibríocht a ceapadh chun bail mhaith a choimeád orthu

Beidh ort fianaise a sholáthar maidir leis an iompar díreach chuig údaráis chustaim na tíre allmhairithe.

Aistarraingt dleachta

Faoin gComhaontú Comhlachais AE-Meiriceá Láir, is féidir aisíocaíocht a fháil ar dhleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun earra a mhonarú a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach.

Nósanna imeachta maidirle tionscnamh

Más mian leat taraif fhabhrach a éileamh beidh ort cloí leis na nósanna imeachta maidir le tionscnamh agus d’éileamh a fháil fíoraithe ag údaráis chustaim na tíre ina bhfuil tú ag allmhairiú d’earraí. Leagtar amach na nósanna imeachta i dTeideal IV maidir le Cruthúnas ar thionscnamh agus i dTeideal V maidir le Socruithe le haghaidh comhair riaracháin.

Conas taraif fhabhrach a éileamh?

Chun leas a bhaint as taraif fhabhrach, ní mór d’allmhaireoirí cruthúnas tionscnaimh a sholáthar.

Is féidir an cruthúnas ar thionscnamh a bheith ag ceann amháin de na nithe seo a leanas:

 • deimhniú gluaiseachta EUR.1
 • dearbhú tionscnaimh

Ní theastaíonn cruthúnas ar thionscnamh i gcás nach dtéann luach iomlán na dtáirgí thar

 • EUR500 do phacáistí beaga
 • EUR1,200 do bhagáiste pearsanta

Tá an cruthúnas ar thionscnamh bailí ar feadh tréimhse dhá mhí dhéag ón dáta eisiúna.

Deimhniú gluaiseachta EUR.1

 • eisíonn údaráis chustaim na tíre onnmhairithe deimhnithe gluaiseachta EUR.1
 • ba cheart don onnmhaireoir a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar an deimhniú a bheith ullamh doiciméid a thíolacadh lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann
 • In Aguisín 3 tá sampla de dheimhniú EUR.1 agus treoracha maidir le conas é a chomhlánú

Dearbhú maidir le tionscnamh

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú a dhéanamh go bhfuil a dtáirge de thionscnamh an Aontais nó de thionscnamh ceann de na tíortha de chuid Mheiriceá Láir trí dhearbhú tionscnaimh a chur ar fáil. Is féidir leo seo a leanas an dearbhú tionscnaimh a tharraingt suas:

 • onnmhaireoir formheasta
 • aon onnmhaireoir, ar choinníoll nach mó ná EUR6,000 luach iomlán na dtáirgí
Onnmhaireoirí formheasta
 • féadfaidh onnmhaireoirí faoin gcomhaontú seo údarú a iarraidh ar a n-údaráis chustaim dearbhuithe tionscnaimh a dhéanamh amach le haghaidh táirgí de luach ar bith
 • féadfaidh údaráis chustaim stádas onnmhaireora formheasta a tharraingt siar i gcás mí-úsáide
Conas dearbhú tionscnaimh a dhéanamh?
 • Ba cheart don onnmhaireoir an dearbhú seo a leanas a chló, a stampáil nó a phriontáil ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar aon tráchtáil eile lena sainaithnítear an táirge (Aguisín 4)
  • “Dearbhaíonn onnmhaireoir na dtáirgí atá cumhdaithe ag an doiciméad seo (údarú custaim [nó údarú rialtais inniúil Uimh....) gur de... thionscnamh fabhrach iad na táirgí sin, ach amháin nuair a léirítear a mhalairt go soiléir.”
 • is féidir téacs an dearbhaithe tionscnaimh a dhéanamh in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh
 • ní mór duit do dhearbhú tionscnaimh a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas sin, ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn d’údaráis chustaim go nglacfaidh tú freagracht iomlán as aon dearbhú a shainaithníonn tú
 • féadfaidh an t-onnmhaireoir dearbhú tionscnaimh a tharraingt suas i gcás ina n-onnmhaireofar na táirgí lena mbaineann sé, nó tar éis a n-onnmhairithe ar choinníoll go dtíolacfar é sa tír allmhairíochta tráth nach déanaí ná dhá bhliain tar éis allmhairiú na dtáirgí lena mbaineann sé.
 • agus dearbhú sonraisc á líonadh isteach agat, ba cheart duit a bheith réidh chun doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh do tháirgí

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an bhfuil táirge a allmhairíodh de thionscnamh táirge eile nó an gcomhlíonann sé ceanglais eile maidir le tionscnamh. Tá an fíorú bunaithe ar

 • comhar riaracháin idir údaráis chustaim na bpáirtithe allmhairíochta agus onnmhairiúcháin
 • seiceálacha a rinne na húdaráis chustaim áitiúla (ní cheadaítear cuairteanna ón bpáirtí allmhairithe chuig an onnmhaireoir)

A luaithe a thabharfar an fíorú i gcrích, cinnfidh údaráis an pháirtí onnmhairithe an tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis an pháirtí allmhairíochta ar an eolas faoi na torthaí.

Ceanglais táirge 

Rialacha teicniúla agus ceanglais theicniúla

Sainíonn rialacha teicniúla saintréithe sonracha ba cheart a bheith ag táirge, amhail dearadh, lipéadú, marcáil, pacáistiú, feidhmiúlacht nó feidhmíocht, agus mar shampla tá siad ceaptha chun sláinte an duine, sábháilteacht nó an comhshaol a chosaint. Mar sin féin, is féidir leis a bheith costasach ar thrádálaithe cloí le ceanglais éagsúla i margaí éagsúla.

Faoin gcomhaontú comhlachais, oibríonn an tAontas Eorpach agus tíortha Mheiriceá Láir i gcomhar le chéile maidir le faireachas margaidh, le rialacháin theicniúla a dhréachtú, le caighdeáin a leagan síos agus le measúnuithe comhréireachta a bhunú. Tá gach taobh tiomanta don trédhearcacht, agus na rialacháin theicniúla uile á gcur ar fáil don phobal. Níos tábhachtaí fós, déanann na páirtithe a ndícheall chun rialacháin agus caighdeáin chomhchuibhithe a fhorbairt laistigh de gach réigiún, d’fhonn saorghluaiseacht earraí a éascú. 

Hondúras – teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Nicearagua – teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Panama – teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Cósta Ríce – teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

An tSalvadóir – teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Guatamala – teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta (SPS)

IgCaibidil 5 maidir le Bearta Sláintíochta agus Fíteashláintíochta (SPS) athdhearbhaítear cearta agus oibleagáidí na bpáirtithe faoi Chomhaontú SPS na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT), agus ag an am céanna cuirtear an Eagraíocht Dhomhanda Trádála ar fáil – móide bearta nós imeachta chun cur chun feidhme éifeachtach a chur chun cinn. Tá bearta mionsonraithe nós imeachta agus léirmhínithe le fáil in Iarscríbhinn VII Na ceanglais agus na forálacha maidir le bunaíochtaí a fhormheas do tháirgí de bhunadh ainmhíoch agus in Iarscríbhinn VIII Treoirlínte maidir le fíoruithe a dhéanamh.

Foráiltear leis an gcomhaontú freisin d‘Fhochoiste um Shláintíocht agus Fíteashláintíochta aon fhadhbanna a d’fhéadfadh teacht chun cinn sa réimse seo a réiteach, chomh maith le gníomhaíochtaí SPS a dhéanann na páirtithe uile sa chomhaontú seo a rianú agus faireachán a dhéanamh orthu.

Comhaontaíodh tuilleadh feabhsuithe, e.g. i réimse leas na n-ainmhithe. Cuideoidh siad sin le hacmhainneacht a fhorbairt i dtíortha Mheiriceá Láir agus, dá bhrí sin, leis an rochtain atá acu ar an margadh a éascú.

Hondúras – teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS) 

Nicearagua – teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Panama – teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Costa Rica – teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

An tSalvadóir – teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Guatamala – teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Baic Theicniúla ar Thrádáil

Cé go bhfuil rialacha teicniúla tábhachtach, uaireanta is féidir leo gníomhú mar bhacainní ar thrádáil idirnáisiúnta agus, dá bhrí sin, is féidir leo a bheith ina n-ualach suntasach duitse mar onnmhaireoir.

 

 • má cheapann tú go bhfuil tú ag tabhairt aghaidh ar bhac trádála a slows do ghnó síos nó cosc tú ó onnmhairiú, is féidir leat insint dúinn.
 • déan tuairisc ar a bhfuil ag stopadh do chuid onnmhairí go Meiriceá Láir tríd an bhfoirm ar líne a úsáid, ansin déanfaidh an tAontas Eorpach anailís ar do chás agus déanfaidh sé beart cuí

Déan teagmháil linn

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Áirithítear leis an gcomhaontú go mbeidh nósanna imeachta custaim níos trédhearcaí agus níos simplí chun trádáil a éascú agus costais do ghnólachtaí a laghdú.

Déantar cur síos sna treoracha céim ar chéim ar na cineálacha éagsúla doiciméad is ceart duit a ullmhú le haghaidh imréiteach custaim do tháirgí.

Ag brath ar do tháirge, féadfaidh na húdaráis chustaim na heilimintí thíos go léir nó cuid díobh a éileamh

 • Sonrasc tráchtála (a aimsigh na ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus a ábhar i Mo Chúntóir Trádála)
 • liosta pacála
 • Ceadúnais allmhairiúcháin le haghaidh earraí áirithe
 • Tá deimhnithe a léiríonn go gcomhlíonann do tháirge rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú
 • Cruthúnas ar thionscnamh — dearbhú tionscnaimh

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis faoi Tharaif Cheangailtigh agus/nó ar Fhaisnéis faoi Thionscnaimh Cheangailtigh roimh ré.

Chun eolas mionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custaim do do tháirge, téigh go dtí Mo Chúntóir Trádála.

Nósanna imeachta maidir le cruthú agus fíorú tionscnaimh

Chun cur síos a dhéanamh ar conas cruthúnas a thabhairt ar thionscnamh do chuid táirgí chun taraifí fabhracha a éileamh agus ar na rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag údaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Chun faisnéis a fháil faoi nósanna imeachta custaim le haghaidh allmhairiú agus onnmhairiú i gcoitinne, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim.

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

Foráiltear le Comhaontú AE-Meiriceá Láir do chearta maoine intleachtúla níos láidre do tháirgí a iompórtáil agus/nó a onnmhairiú go Meiriceá Láir.

Le hIarscríbhinn XVII agus Iarscríbhinn XVIII a ghabhann le Comhaontú Saorthrádála AE-Meiriceá Láir, athdhearbhaíonn siad gealltanais na bpáirtithe maidir le comhaontú TRIPS agus leis an gCoinbhinsiún um Bithéagsúlacht (CBD) agus tugann sé cóir náisiúnta dóibh agus cóireáil na náisiún barrfhabhair (MFN). Is é sin le rá, caithfear le húinéirí maoine intleachtúla ar bhealach nach bhfuil chomh fabhrach céanna le náisiúnaigh tíre féin nó le náisiúnaigh aon tíre eile.

Tásca geografacha

Rinne tíortha Mheiriceá Láir reachtaíocht nua a leasú agus a ghlacadh chun speisialtachtaí réigiúnacha agus Tásca Geografacha (GIanna) a ionchorprú ar bhealach atá cosúil le AE. Más táirgeoir táirgí GI san Aontas Eorpach thú, b’fhéidir gur díol spéise duit go bhfuil níos mó ná 200 sonra geografach, amhail Champagne, liamhás Parma agus uisce beatha Albanach, cosanta go sonrach ar mhargaí Mheiriceá Láir.

Trádáil i Seirbhísí

Cinntíonn Comhaontú Comhlachais AE-Meiriceá Láir gur féidir leat tairbhe a bhaint as deiseanna i margadh Mheiriceá Láir. Osclaíonn an comhaontú seo margadh seirbhísí Mheiriceá Láir agus soláthraíonn sé an deimhneacht dhlíthiúil agus an intuarthacht atá de dhíth ort mar sholáthróir seirbhíse chun trádáil a dhéanamh sna tíortha sin. Ina theannta sin, caitear leat ar an mbealach céanna le soláthraithe áitiúla.

Soláthar trasteorann seirbhísí

Más fiontar beag nó meánmhéide thú agus nach bhfuil sé ar intinn agat tú féin a bhunú i Meiriceá Láir, liostaítear sa chomhaontú na hearnálacha uile ar aontaigh an tAontas Eorpach agus Meiriceá Láir iad a léirscaoileadh, atá in Iarscríbhinn XI Liostaí gealltanas maidir le soláthar trasteorann seirbhísí.

Tá tuilleadh eolais faoi sholáthar seirbhísí trasteorann i gCaibidil 3 maidir le soláthar seirbhísí trasteorann, faoi Theideal III Bunú, trádáil seirbhísí agus tráchtáil leictreonach.

Tá tuilleadh faisnéise faoi na hearnálacha seirbhíse atá clúdaithe le fáil ar shuíomh gréasáin DG TRADE (féach Airteagal 170 agus Iarscríbhinn XI den chomhaontú).

Gnó a bhunú i Meiriceá Láir

In earnálacha ina bhfuil gealltanais maidir le rochtain ar an margadh tugtha ag an AE agus ag tíortha Mheiriceá Láir, tá sé comhaontaithe ag na páirtithe gan bunú gnó a shrianadh ar aon cheann de na bealaí seo a leanas (mura sonraítear a mhalairt in Iarscríbhinn X)

 • teorainneacha ar líon na mbunaíochtaí (cibé acu i bhfoirm cuótaí uimhriúla, trí mhonaplachtaí nó trí chearta eisiacha, nó trí thástáil riachtanas eacnamaíoch a éileamh)
 • teorainneacha ar luach iomlán na n-idirbheart nó na sócmhainní atá ceadaithe (i bhfoirm cuótaí uimhriúla nó trí thástáil riachtanas eacnamaíoch a éileamh)
 • teorainneacha ar líon iomlán na n-oibríochtaí atá ceadaithe sa tír, nó teorainneacha ar chainníocht iomlán an aschuir arna sloinneadh i dtéarmaí aonad uimhriúil ainmnithe (i bhfoirm cuótaí nó trí thástáil riachtanas eacnamaíoch a éileamh)
 • teorainneacha ar rannpháirtíocht caipitil eachtraigh i dtéarmaí teorann uasta céatadáin ar scairsheilbh choigríche nó ar luach iomlán na hinfheistíochta coigríche aonair nó comhiomlán
 • bearta lena sriantar nó lena gceanglaítear cineálacha sonracha bunaíochta (fochuideachta, brainse, oifig ionadaíoch) nó comhfhiontair trína bhféadfaidh infheisteoir de chuid an pháirtí eile gníomhaíocht eacnamaíoch a dhéanamh

Tréimhsí fanachta sealadacha

Leis an gcomhaontú, is féidir teacht isteach agus fanacht go sealadach i gcríocha an Aontais agus i gcríoch Mheiriceá Láir

 • príomhphearsanra
 • oiliúnaithe a bhfuil céim acu
 • díoltóirí seirbhísí gnó

Déantar é sin i gcomhréir le cuspóir, raon feidhme agus cumhdach na caibidle seirbhísí i dteorainneacha na n-earnálacha a liostaítear in Iarscríbhinn X agus Iarscríbhinn XI. Dá bhrí sin

Más infheisteoir thú

 • féadfaidh d’fhoireann shinsearach ghnó atá freagrach as do bhunaíocht a bhunú fanacht in aon cheann de na tíortha i Meiriceá Láir atá ina bpáirtithe sa chomhaontú seo ar feadh nócha lá in aon tréimhse 12 mhí
 • is féidir le do bhainisteoirí agus do speisialtóirí a aistrítear ó oibríochtaí AE-bhunaithe go dtí na cinn i Meiriceá Láir fanacht ann ar feadh suas le trí bliana tar éis duit do ghnó a bhunú ansin
 • ba cheart tréimhsí suas le bliain a thabhairt d’oiliúnaithe a aistrítear ón Aontas chuig an mbunaíocht i Meiriceá Láir

Más soláthraí seirbhíse trasteorann thú, tabharfaidh an tAontas Eorpach agus tíortha Mheiriceá Láir deis duit dul isteach agus fanacht ar feadh suas le 90 lá sa bhliain, chun idirbheartaíocht a dhéanamh maidir le seirbhísí a dhíol.

Cad iad na hearnálacha nach ndéantar a léirscaoileadh?

Déantar roinnt earnálacha íogaire a eisiamh ó léirscaoileadh faoin gcomhaontú seo. Is iad seo a leanas na príomheisceachtaí

 • tá ‘cineáil stuamachta’ le haghaidh seirbhísí airgeadais ag gach páirtí
  • cosnaítear infheisteoirí, taisceoirí, úsáideoirí margaidh airgeadais, sealbhóirí polasaithe nó daoine a bhfuil dualgas muiníneach ag soláthraí seirbhíse airgeadais orthu
  • a choinníonn sábháilteacht, fóntacht, sláine nó freagracht airgeadais na soláthróirí seirbhísí airgeadais
  • sláine agus cobhsaíocht chóras airgeadais páirtí a áirithiú
 • Ní áirítear leCosta Rica bainc phríobháideacha miondíola, nach mór dóibh iarmhéid iasachta íosta buan a choinneáil leis an mbanc stáit nó ceithre ghníomhaireacht nó brainse ar a laghad a bhunú chun seirbhísí baincéireachta bunúsacha a chur ar fáil i réigiúin roghnaithe
 • Eisiatar óntSalvadóir talamh tuaithe, nach féidir a bheith faoi úinéireacht daoine eachtracha [dlíthiúla], brainse de dhuine dlítheanach eachtrach san áireamh, agus a bhfuil ceanglas náisiúntachta 75 % (Mheiriceá Láir) uirthi maidir le cuideachtaí árachais agus ceanglas úinéireachta 50 % (Mheiriceá Láir) do bhainc mura rud é go bhfuil na hinstitiúidí airgeadais sin formheasta ag eintiteas aicmithe riosca a aithnítear go hidirnáisiúnta
 • Níl forchoimeádas agGuatamala.
 • ÉilíonnHondúras ar institiúidí árachais eachtracha a bhunaíonn i Hondúras 10 % ar a laghad de chaipiteal íosta na cuideachta beartaithe a chur i dtaisce in Banco Central de Hondúras nó an méid thuas a infheistiú in urrúis stáit. Ní mór do sholáthraithe seirbhíse airgeadais coigríche a bhunú mar chorparáidí (comhlacha ao-NIMAs), mar bhrainsí, nó mar oifigí ionadaíocha.
 • ForchoimeádannNicearagua an ceart sochair a thabhairt do sholáthraithe seirbhísí airgeadais nó d’eintitis phoiblí (ar leis an stát iad go hiomlán nó a bhformhór) a shaothraíonn cuspóirí beartais phoiblí trí sheirbhísí airgeadais a sholáthar (lena n-áirítear seirbhísí airgeadais gan a bheith teoranta) do thalmhaíocht, do thithíocht do theaghlaigh ar ioncam íseal, nó d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide. Forchoimeádann sí freisin an ceart chun bearta a ghlacadh nó a choimeád lena gceanglaítear soláthraithe seirbhísí airgeadais eachtracha a chorprú i Nicearagua. Ceanglaítear le hárachas agus athárachas pearsantacht dhlítheanach atá comhdhéanta agus a bhfuil sainchónaí uirthi i Nicearagua i bhfoirm corparáidí poiblí.
 • ÉilíonnPanama úinéireacht náisiúnta 49 % ar a laghad do bhróicéirí árachais

Soláthar Poiblí

Leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus Meiriceá Láir cruthaítear réimse deiseanna soláthair phoiblí duit ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil i ngach tír atá ina bpáirtithe sa chomhaontú.

Ní dhéanfar aon idirdhealú idir cuideachtaí eachtracha agus cuideachtaí áitiúla.

Leagtar amach idTeideal V agus in Iarscríbhinn XVI den chomhaontú na prionsabail agus na nósanna imeachta ginearálta atá ag luí le Comhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Soláthar Rialtais (GPA).

Bunaítear lehIarscríbhinn XVI

 • na heintitis soláthair a chumhdaítear agus na tairseacha le haghaidh luach na gconarthaí a bhfuil feidhm ag na forálacha os a gcionn
 • príomhghnéithe an phróisis chun conarthaí soláthair a dhámhachtain

Baineann sé sin go háirithe le cásanna ina bhfuil tairiscintí le foilsiú, ceanglais dhoiciméadacha, dámhachtainí conartha agus tréimhsí ama.

Hondúras – teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí

Nicearagua – teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí

Panama – teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí

Cósta Ríce – teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí

An tSalvadóir – teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí

Guatamala – teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí

Naisc, teagmhálacha agus doiciméid

Hondúras

Institiúidí náisiúnta – Hondúras

Banc Mheiriceá Láir um Lánpháirtiú Eacnamaíoch (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Teil.: + 504 22402243

Facs: + 504 22402231

Leas-Stiúrthóireacht na gCoimisinéirí Ioncaim Custaim sannta don Aireacht Airgeadais

Dirección adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Teil.: + 504 32795394, + 504 32799830

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó – Hondúras

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Hondúras

Col. Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Teil.: + 504 2239 99 91

Facs: + 504 2239 99 94

Seoladh ríomhphoist: Delegation-honduras@eeas.europa.eu

Ambasáid Hondúras chuig Ríocht na Beilge agus Misean Hondúras chuig an Aontas Eorpach

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 An Bhruiséil, AN BHEILG

Teil.: + 32 27340000

Seoladh ríomhphoist: Info@hondurasembassy.be

Comhlachas Criosanna Saorthrádála Hondúras

Asociación de Zonas Francas de Hondúras (AZAFRANCA)

PO Box 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Teil.: + 504 25542772, + 50425542776

Facs: + 504 25163092, + 504 25540466

AE4Gnó

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, an Bheilg

Teil.: + 32 2749 1851

Seoladh ríomhphoist: Secretariat@eu4business.eu

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla – Hondúras

An Aireacht Airgeadais (Sefin)

Rúnaíocht de Finanzas (Sefin)

3 rdurlár, Edificio Sefin, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Teil.: + 504 22228702

Facs: + 504 22201705

Institiúid Honduran um Alcólachas, Andúil i nDrugaí agus Andúil i nDrugaí a Chosc (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa Uimh. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Teil.: + 504 22394488

Ionad Pobail Rialtasach faoi Ard-Stiúrthóireacht an Bheartais Eachtraigh atá sannta don Aireacht Gnóthaí Eachtracha

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección Ginearálta de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

GA la Proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Teil.: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Facs: + 504 2341678

Gníomhaireacht Eitlíochta Sibhialta Hondúran (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Teil.: + 504 22340263

Centre for Studies and the Control of Contaminants (CESCCO) Centre for Studies and the Control of Contaminants (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Teil.: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Facs: + 504 2390954

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS) – Hondúras

An tSeirbhís Náisiúnta um Shláinte Talmhaíochta (SENASA) sannta don Aireacht Talmhaíochta agus Beostoic

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Teil.: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Facs: + 504 22310786

An Aireacht Fuinnimh, Acmhainní Nádúrtha, Comhshaoil agus Mianach

Rúnaíocht de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Teil.: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Teagmhálacha le haghaidh soláthair phoiblí – Hondúras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Teil.: + 504 2230 7000

Seoladh ríomhphoist: Info.oncae@scgg.gob.hn

Gréasán: http://www.honducompras.gob.hn/

An Ghníomhaireacht um Sholáthar Stáit (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación agus Adquisiciones (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Teil.: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Gréasán: http://www.oncae.gob.hn/

Nicearagua

Institiúidí náisiúnta – Nicearagua

Banc Ceannais Nicearagua

Banco Central de Nicearagua

Km. 7 uisce cairtéar, 100 metros al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Teil.: + 505 2255-7171

Facs: + 505 22650495

Seoladh ríomhphoist: Oaip@bcn.gob.ni

Suíomh Gréasáin: https://www.bcn.gob.ni/

Údarás Custaim Nicearaguan (DGA)

Dirección Ginearálta de Servicios Aduaneros (DGA)

10MA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Teil.: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála, comhlachais ghnó – Nicearagua

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Nicearagua agus chuig Córas Lánpháirtíochta Mheiriceá Láir (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Teil.: + 505 22704499

Facs: + 505 22809569

Seoladh ríomhphoist: Delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Ambasáid Nicearaguan sa Bheilg

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Bruxelles, BELGIUM

Teil.: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Facs: + 32 2 375 71 88

Seoladh ríomhphoist: Sky77706@skynet.be

An Coimisiún Náisiúnta um Chrios Saorthrádála (CNZF)

Zona Franca Las Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Teil.: + 505 22631530

Facs: + 505 22334144

An Ard-Stiúrthóireacht um Sheirbhísí Custaim (DGA) atá sannta don Aireacht Airgeadais agus Creidmheasa Poiblí (MHCP)

Dirección Ginearálta de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Teil.: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Banc Mheiriceá Láir um Lánpháirtiú Eacnamaíoch (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Teil.: + 504 2402243

Facs: + 504 2402185

AE4Gnó

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, an Bheilg

Teil.: + 32 2749 1851

Seoladh ríomhphoist: Secretariat@eu4business.eu

Teagmhálacha maidir le riachtanais theicniúla – Nicearagua

An Stiúrthóireacht um Normalú agus Méadreolaíocht (DNM) faoin Aireacht Cur Chun Cinn, Tionscail agus Trádála (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Teil.: + 505 22489300, ext 2276

Facs: + 505 22489300, ext 2228

An Coimisiún Idirinstitiúideach le haghaidh Cur i bhFeidhm an Choinbhinsiúin maidir le Toirmeasc ar Fhorbairt, Táirgeadh, Stóráil agus Úsáid Arm Ceimiceach agus a nDíothú faoin Aireacht Cosanta

Comisión interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Teil.: + 505 2285001, + 505 2855003

Facs: + 505 2286960

Institiúid Nicearaguan um Aerloingseoireacht Shibhialta (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Teil.: + 505 22768580, + 505 22768586

Facs: + 505 22768588

An Aireacht Iompair agus Bonneagair (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Teil.: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

An Ard-Stiúrthóireacht um Cháilíocht Comhshaoil arna sannadh don Aireacht Comhshaoil agus Acmhainní Nádúrtha (MARENA)

Dirección Ginearálta de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Teil.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Facs: + 505 22631274

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS) – Nicearagua

An Institiúid um Chosaint agus Sláinte Talmhaíochta (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Teil.: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Limistéar do Dheimhniúcháin Síolta, Roinn Síolta, An Stiúrthóireacht um Plandaí agus Sláinte Síolta, An Institiúid um Chosaint agus Sláinte Talmhaíochta

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Teil.: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

An Aireacht Comhshaoil agus Acmhainní Nádúrtha (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Teil.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Facs: + 505 22631274

An Stiúrthóireacht um Athbhreithniú, Meastóireacht agus Clárú faoin gCoimisiún Náisiúnta um Shubstaintí Tocsaineacha a Chlárú agus a Rialú

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias Tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Teil.: + 505 22282002, ext 11 nó 12

Teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí – Nicearagua

NICEARAGUA-COMPRA

Teil.: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Gréasán: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

Seoladh ríomhphoist: Mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni,

An Aireacht Airgeadais don Oifig Soláthair Airgeadais

 

Dirección Ginearálta de Contrataciones del Estado, Aireio de Hacienda y Crédito Público

3ú Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Teil.: + 505 2222-7231

Gréasán: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Institiúidí náisiúnta – Panama

Banc Náisiúnta Panama

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Teil.: + 507 5052612

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó – Panama

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Panama

Bella Vista, Calle 53 Marbella, Ionad Trádála Domhanda, urlár 14, Panama City, PANAMA

Teil.: + 507 2653223

Facs: + 507 2653239

Seoladh ríomhphoist: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Ambasáid Panama chuig Ríocht na Beilge, Ard-Diúcacht Lucsamburg agus Misean chuig an Aontas Eorpach

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, an Bhruiséil, an Bheilg

Teil.: + 32 2 649 0729

Facs: + 32 2 648 9216

Seoladh ríomhphoist: Info@embpanamabxl.be

Suíomh Gréasáin: http://www.embpanamabxl.be/

Ard-Stiúrthóireacht na gCriosanna Saor in Aisce faoin Stiúrthóireacht Náisiúnta um Chur Chun Cinn Infheistíochta, Leas-Aireacht Trádála Eachtraí, an Aireacht Trádála agus Tionscail (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sector El Paical, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Teil.: + 507 5600600, + 507 5600686

AE4Gnó

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, an Bheilg

Teil.: + 32 2749 1851

Seoladh ríomhphoist: Secretariat@eu4business.eu

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla – Panama

An Aireacht Sláinte (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Edificio Uimh. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Teil.: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Rannóg um Dhramhaíl Ghuaiseach agus Substaintí Ceimiceacha, Fo-roinn um Shláinte Chomhshaoil na hAireachta Sláinte (MINSA)

Sección de desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección Ginearálta de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Teil.: + 507 5129131, + 507 5129200

Facs: + 507 5129353

An Rannóg um Shláinte Chomhshaoil agus Dramhaíl Neamhghuaiseach, Fo-roinn um Shláinte Comhshaoil de chuid na hAireachta Sláinte (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección Ginearálta de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Teil.: + 507 5129131, + 507 5129200

Facs: + 507 5129353

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS) – Panama

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Shláinte Ainmhithe, an Aireacht Forbartha Talmhaíochta (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Aireio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Teil.: + 507 2662303, + 507 2660323

Rannóg um Anailís Riosca Lotnaidí agus Riachtanais Fíteashláintíochta, Stiúrthóireacht Náisiúnta Sláinte Plandaí (DNSV), An Aireacht Forbartha Talmhaíochta (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Teil.: + 507 2200733, + 507 2207979

Facs: + 507 2207979, + 507 2207981

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Shláinte Plandaí (DNSV), An Aireacht Forbartha Talmhaíochta (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Teil.: + 507 2200733, + 507 2207979

Facs: + 507 2207979, + 507 2207981

An Roinn Bithéagsúlachta agus Fiadhúlra faoin Aireacht Comhshaoil

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Príomhoide

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Teil.: + 507 5000822, + 507 5000855, ext 6877

Facs: + 507 5000839

Rannóg um Dhramhaíl Ghuaiseach agus Substaintí Ceimiceacha, Fo-roinn um Shláinte Chomhshaoil na hAireachta Sláinte (MINSA)

Sección de desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección Ginearálta de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Teil.: + 507 5129131, + 507 5129200

Facs: + 507 5129353

Teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí – Panama

Panama-Compra

Teil.: + 507 5151555

Gréasán: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

An Oifig Náisiúnta Soláthair (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Teil.: + 507 5151511, + 507 5151510

Seoladh ríomhphoist: Info@dgcp.gob.pa

Gréasán: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Cósta Ríce

Institiúidí Náisiúnta – Cósta Ríce

Banc Ceannais Chósta Ríce

Banco Central de Costa Rica Banco Central de Costa Rica

Av. lár y 1, glaonna 2 y 4, San José, COSTA RICA

Teil.: + 506 22433333

Gréasán: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Oifig Chustaim Chósta Ríce

Dirección Ginearálta de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Teil.: + 506 25229390

Facs: + 506 25229426

Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais, an Aireacht Airgeadais

Dirección Ginearálta de tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Glaoigh 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Teil.: + 506 25470000, + 506 25470001

An Clár Náisiúnta

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523-2010, CR-San José, COSTA RICA

Teil.: + 506 22020800, + 506 22020777

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó – Cósta Ríce

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Cósta Ríce

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836-1007, San José, COSTA RICA

Teil.: + 506 22832959

Facs: + 506 22832960

Seoladh ríomhphoist: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Ambasáid Chósta Ríce chuig Ríocht na Beilge, Ard-Diúcacht Lucsamburg agus Misean chuig an Aontas Eorpach

489 Ascaill Louise, 1050 An Bhruiséil, AN BHEILG

Teil.: + 32 26405541

Facs: + 32 26483192

Seoladh ríomhphoist: Info@costaricaembassy.be

Corparáid Trádála Coigríche Chósta Ríce (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3ú, Calle 40, Apartado Postal 1278-1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Teil.: + 506 22994700, 800 77626637

Facs: + 506 22335755

Fuinneog Aonair don Trádáil Eachtrach (VUCE), Ard-Stiúrthóireacht an Chustaim (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Costa Rica

Teil.: + 506 2505 4811

AE4Gnó

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, an Bheilg

Teil.: + 32 2749 1851

Seoladh ríomhphoist: Secretariat@eu4business.eu

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla – Cósta Ríce

Costa Rican Institiúid um Chaighdeáin Theicniúil (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metros norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004-1000, CR-San José, COSTA RICA

Teil.: + 506 22834522

Facs: + 506 22834831

An Aireacht Sláinte

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123-1000, CR-San José, COSTA RICA

Teil.: + 506 22230333, ext 327 nó 329, + 506 22336922

Facs: + 506 22577827

An Roinn Rialaithe Arm agus Pléascán faoi Ard-Stiúrthóireacht na nArmas a shanntar don Aireacht Slándála Poiblí

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección Ginearálta de armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Teil.: + 506 25864500

An Stiúrthóireacht um Bainistiú Cáilíochta Comhshaoil (DIGECA) atá sannta don Aireacht Comhshaoil agus Fuinnimh (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Glaonna 9 y 9 bis, Uimh. 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Teil.: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Facs: + 506 22582820

Teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS) – Cósta Ríce

An tSeirbhís Náisiúnta um Shláinte Ainmhithe (SENASA), Aireacht Talmhaíochta agus Husbandry Ainmhithe (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campas universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3-3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Teil.: + 506 22608300, + 506 25871600

Facs: + 506 22608301

An tSeirbhís Náisiúnta Fíteashláintíochta (SFE), Aireacht Talmhaíochta agus Husbandry Ainmhithe (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CR-San José, COSTA RICA

Teil.: + 506 25493400

Facs: + 506 25493599

An tAonad um Orgánaigh Mhianaithe na Roinne Biththeicneolaíochta faoin tSeirbhís Náisiúnta Fíteashláintíochta (SFE), Aireacht Talmhaíochta agus Husbandry Ainmhithe (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CR-San José, COSTA RICA

Teil.: + 506 25492522, + 506 25493522

Facs: + 506 25493599

Teagmhálacha don soláthar poiblí – Cósta Ríce

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Gréasán: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Digitiú Gobierno

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Teil.: + 506 22561500

Seoladh ríomhphoist: Consultas@gobierno-digital.go.cr

An tSalvadóir

Institiúidí náisiúnta – an tSalvadóir

Banc Mheiriceá Láir um Lánpháirtiú Eacnamaíoch (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma No.130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Teil.: + 503 22676100

Facs: + 503 22676130

Ard-Stiúrthóireacht an Chustaim (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, Pan-Mheiriceánach Mórbhealach Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Teil.: + 503 22445000, + 503 22443000

Facs: + 503 22447201

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó – an tSalvadóir

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig an tSalvadóir

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01 298, EL SALVADOR

Teil.: + 503 22432424

Facs: + 503 22432525

Seoladh ríomhphoist: Delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

El Salvadoran Embassy sa Bheilg

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Bruxelles, AN BHEILG

Teil.: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Facs: + 32 2 732 65 74

Seoladh ríomhphoist: Embajadabruselas@rree.gob.sv

An Aireacht Airgeadais

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes Uimh. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Teil.: + 503 22443000, + 503 22373000

Fuinneog Aonair do Thrádáil Eachtrach (VUCE), Lárionad Próiseála Allmhairithe agus Onnmhairithe an Bhainc Chúltaca Ceannais

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Teil.: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Facs: + 503 22818086

AE4Gnó

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, an Bheilg

Teil.: + 32 2749 1851

Seoladh ríomhphoist: Secretariat@eu4business.eu

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla – an tSalvadóir

An Chomhairle um Cháilíocht Náisiúnta (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Teil.: + 503 25905300

Gréasán: http://www.cnc.gob.sv/

An Aireacht Cosanta Náisiúnta (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Cillómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Teil.: + 503 22500100, + 503 22500134

Stiúrthóireacht Hidreacarbóin agus Mianach (DHM), Aireacht an Gheilleagair (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Teil.: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

An tÚdarás Eitlíochta Sibhialta (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Cillómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Teil.: + 503 25654400, + 503 25654553

An Aireacht Comhshaoil agus Acmhainní Nádúrtha (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Cillómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN Uimh. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Teil.: + 503 21326276

Facs: + 503 21329429

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS) – an tSalvadóir

An Rannóg um Sheirbhísí Tréidliachta, Ard-Stiúrthóireacht Beostoic (DGG), an Aireacht Talmhaíochta agus Beostoic (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Teil.: + 503 22020879, + 503 22101763

An Ard-Stiúrthóireacht um Shláinte Plandaí (DGSV), an Aireacht Talmhaíochta agus Beostoic (MAG)

Dirección Ginearálta de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Final 1dAvenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Teil.: + 503 22101747, + 503 22101700

Facs: + 503 22101920

An Aireacht Comhshaoil agus Acmhainní Nádúrtha (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Cillómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN Uimh. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Teil.: + 503 21329407, + 503 21329697

Facs: + 503 22679317, + 503 22679326

Teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí – an tSalvadóir

Cuimsitheach

Teil.: + 503 22443171

Seoladh ríomhphoist: Unac.solicitudes@mh.gob.sv

Gréasán: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

An Aireacht Airgeadais

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, EL SALVADOR

Teil.: + 503 2244-3171

Guatamala

Institiúidí Náisiúnta – Guatamala

Banc Ceannais Guatamala

Banco de Guatamala Banco de Guatamala

7ú. LD. 22-01, zona 1, GUATEMALA

Teil.: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Facs: + 502 24296086, + 502 24856041

Gréasán: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó – Guatamala

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Guatamala

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5-55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatamala Cathair C.A., GUATEMALA

Teil.: + 502 23005900

Facs: + 502 23005900

Seoladh ríomhphoist: Delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Ambasáid Guatamalan sa Bheilg

185 Ascaill Winston Churchill, Uccle, 1180 Bruxelles, BELGIUM

Teil.: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Facs: + 32 2 344 64 99

Seoladh ríomhphoist: Embbelgica@minex.gob.gt,

AE4Gnó

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, an Bheilg

Teil.: + 32 2749 1851

Seoladh ríomhphoist: Secretariat@eu4business.eu

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla – Guatamala

An Coimisiún um Chaighdeáin Ghuatamala (COGUANOR)

An Coiste Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27-32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Teil.: + 502 22472654

Facs: + 502 22472687

Údarás Náisiúnta Ghuatamala um Thoirmeasc ar Airm Cheimiceacha (ANGPAQ), an Aireacht Gnóthaí Eachtracha

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4-17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Teil.: + 502 24100000

Facs: + 502 23321172, + 502 24100011

An Aireacht Comhshaoil agus Acmhainní Nádúrtha (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Glaoigh 28-58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Teil.: + 502 24230500, + 502 24232408

An Aireacht um an nGeilleagar

Ministerio de Economía

8ú Avenida 10-43, Zona 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Teil.: + 502 24120200

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS) – Guatamala

An Aireacht Talmhaíochta, Beostoic agus Bia (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7ú Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Teil.: + 502 24137000

An Roinn Faireachais Eipidéimeolaíochta agus Anailíse Riosca ar Stiúrthóireacht Sláinte Plandaí na Leas-Aireachta um Shláinte Talmhaíochta agus Rialacháin faoin Aireacht Talmhaíochta, Beostoic agus Bia (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7ú Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Teil.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Aonad na norm agus na Rialachán, an Aireacht Talmhaíochta, Beostoic agus Bia (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Aireio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7ú Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Teil.: + 502 24137000

Comhairle Náisiúnta na Limistéar faoi Chosaint (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5ú Avenida 6-06, Zona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Teil.: + 502 24226700

Facs: + 502 22534141

An Roinn um Chlárú Ábhar Talmhaíochta den Stiúrthóireacht um Shláinte Plandaí sa Leas-Aireacht um Shláinte Talmhaíochta agus Rialacháin faoin Aireacht Talmhaíochta, Beostoic agus Bia (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7ú Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Teil.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Teagmhálacha don soláthar poiblí – Guatamala

GUATECOMPRAS

Teil.: + 502 23742872

Seoladh ríomhphoist: Administradorgc@minfin.gob.gt

Gréasán: http://www.guatecompras.gt/

An Ard-Stiúrthóireacht um Sholáthar Poiblí (DGAE)

 

Dirección Ginearálta de Adquisiciones del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección Ginearálta de Adquisiciones del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Teil.: + 502 23742872

Tuilleadh nasc

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa