EU-Közép-Amerika társulási megállapodás

Az EU-Közép-Amerika társulási megállapodás kereskedelmi pillérét Hondurassal, Nicaraguával és Panamával 2013. augusztus 1-je óta, Costa Ricával és Salvadorral 2013. október 1-jétől, Guatemalával pedig 2013. december 1-je óta ideiglenesen alkalmazzák. Csökkenti a vámtarifákat és növeli a vámeljárások hatékonyságát.

A megállapodás dióhéjban

Az a hat közép-amerikai ország, amely részes fele ennek a megállapodásnak:

A megállapodásteljes szövege és mellékletei.

Olvassa el a megállapodásnak a kereskedelemre vonatkozó részét.

Milyen előnyökkel jár az Ön vállalkozása számára?

Az EU-Közép-Amerika társulási megállapodás

 • megkönnyíti és olcsóbbá teszi az uniós kereskedők számára a Közép-Amerikából történő behozatalt és az oda irányuló kivitelt
 • megszünteti a legtöbb importvámot, és javítja a kormányzati beszerzési és beruházási piacokhoz való hozzáférést.
 • kiszámíthatóbb kereskedelmi környezetet teremt Közép-Amerikában, a nem vámjellegű akadályokra vonatkozó közvetítési mechanizmussal és egy kétoldalú vitarendezési mechanizmussal

 

AzEU és Közép-Amerika közötti kereskedelmi kapcsolatok

Az EU és Közép-Amerika hosszú ideje szoros és átfogó kapcsolatokat tart fenn. Uniós exportőrként vagy importőrként Ön kihasználhatja a két régió közötti kapcsolatot, hogy az Ön vállalkozása javát szolgálja.

A Közép-Amerikából származó legjelentősebb behozatal az olyan élelmiszerek, mint a gyümölcsök (pl. banán, ananász), a cukor, az állati vagy növényi zsírok és olajok (főként pálmaolaj), a kávésitalok és az orvosi eszközök.

Ami a Közép-Amerikába irányuló uniós exportot illeti, jelentős termékcsoportba tartoznak a gyógyszeripari termékek, gépek és berendezések, valamint a szállítóeszközök.

Díjak

Ipari termékek és halászat

Tudta-e, hogy a társulási megállapodás nagyrészt megszünteti az előállított termékekre és a halászatra kivetett vámokat?

 • a megállapodás hatálybalépésekor az EU az ipari termékekre és a halászatra vonatkozó vámsorainak 99%-át törölte.
 • Közép-Amerika megállapodott abban, hogy 2025-ig vámmentes hozzáférést biztosít valamennyi ipari termékhez és halászathoz.

Mezőgazdasági áruk

Az EU és Közép-Amerika közötti szabadkereskedelmi megállapodás megszüntette a mezőgazdasági termékekre kivetett vámok többségét, és csak az „érzékeny területekre” vonatkozó vámokat hagyta. Ezért

 • az EU megállapodott abban, hogy a Közép-Amerikából származó mezőgazdasági behozatal mintegy 64%-ának megfelelő mezőgazdasági tarifasorok 73%-a esetében eltörli a vámokat. Az EU-ba vámmentesen behozható áruk közé tartozik a kávé, a fűrészes garnéla, az ananász és a sárgadinnye. Az olyan kulcsfontosságú termékek, mint a cukor és a rum, vámmentes kontingensek keretében is beléphetnek az EU-ba.
 • Közép-Amerika a mezőgazdasági tarifasorok 67%-án szüntette meg a vámokat, ami az EU-ból származó mezőgazdasági import mintegy 62%-át fedte le. Például a megállapodásban részes közép-amerikai országokba irányuló európai whiskeys-behozatalt teljesen liberalizálták.

 

Export előtt

Származási szabályok

 

Ahhoz, hogy az Ön terméke preferenciális elbánásban részesüljön, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, ellenőrizze, hogy az Ön terméke megfelel- e a származási szabályoknak, és tájékozódjon arról, hogyan készítse el a helyes dokumentumokat.

Ebbena szakaszban általános információk találhatók a származásiszabályokról és a származási eljárásokról.

A származás a forgalmazott áruk „gazdasági honossága”. Ha újdonság van a témában, látogasson el egy bevezetőt a fő fogalmakról az „Árucikkek” részben.

Származási szabályok

Hol találhatom a származási szabályokat?

A származási szabályokat az EU-Közép-Amerika társulási megállapodásban foglalt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló II. melléklet tartalmazza.

Termékem „származó” az EU-Közép-Amerika társulási megállapodás szerint?

Ahhoz, hogy az Ön terméke az EU-Közép-Amerika társulási megállapodás alapján alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifára jogosult legyen, az EU-ból vagy Közép-Amerikából kell származnia.

A termék az EU-ból vagy Közép-Amerikából származik, ha

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplő termékspecifikus szabályok fő típusaira

 • a hozzáadott értékre vonatkozó szabály – a termékben található összes nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás megváltozása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék tarifális besorolásának megváltozását eredményezi – például papír előállítása (harmonizált rendszer 48. árucsoport) nem származó cellulózból (harmonizált rendszer, 47. árucsoport)
 • különleges műveletek – különleges gyártási eljárásra van szükség, például a szálak fonalba történő fonása – ezeket a szabályokat többnyire a textilruhaiparban és a vegyiparban alkalmazzák.

Tippek és trükkök a termékspecifikus szabályoknak való megfelelés érdekében

A megállapodás további rugalmasságot biztosít, hogy segítsen Önnek megfelelni a termékspecifikus szabályoknak, például a tűréshatárnak vagy a kumulációnak.

Tolerancia

 • a tűréshatár-szabály lehetővé teszi a gyártó számára, hogy olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában a termék gyártelepi árának 10%-áig tilt.
 • ez a tűréshatár nem használható fel a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagok maximális értékére vonatkozó küszöbérték túllépésére.
 • különleges tűréshatárok vonatkoznak a HR 50–63. árucsoportjába sorolt textil- és ruházati termékekre, amelyek a termékspecifikus származási szabályok 1. függelékének („ Bevezető megjegyzések”) 5–6. megjegyzésében szerepelnek.

Kumuláció

Az EU-Közép-Amerika társulási megállapodás a következőket is lehetővé teszi:

 • kétoldalú kumuláció: a valamely aláíró közép-amerikai országból származó anyagok az EU-ból származónak tekinthetők (és fordítva), ha azokat egy termék előállításához használják fel.
 • diagonális kumuláció, a Bolíviából, Kolumbiából, Ecuadorból, Peruból vagy Venezuelából származó anyagok bizonyos feltételek teljesülése esetén egy termék gyártásához felhasznált anyagok Közép-Amerikából származónak tekinthetők.
 • ezen túlmenően valamely közép-amerikai ország vagy az EU kérésére diagonális kumuláció engedélyezhető a Mexikóból, Dél-amerikai vagy Karib-térségi országokból származó anyagokra, amennyiben teljesülnek bizonyos feltételek.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie a jegyzőkönyvben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például az elégtelen megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak.

A közvetlen szállítás szabálya

A származó termékeket harmadik országban történő további feldolgozás nélkül kell szállítani az EU-ból egy aláíró közép-amerikai országba (és fordítva).

Harmadik országban történő átrakodás vagy ideiglenes raktározás akkor megengedett, ha a termékek a vámhatóságok felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken

 • kirakodás
 • újratöltés
 • minden olyan művelet, amelynek célja a jó állapotban való megőrzésük

Önnek igazolnia kell a közvetlen szállítást az importáló ország vámhatóságainak.

Vámvisszatérítés

Az EU-Közép-Amerika társulási megállapodás értelmében lehetőség van a preferenciális vámtarifa szerint exportált áruk előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok visszatérítésére.

Származási eljárások

Ha preferenciális vámtarifát kíván igényelni, a származási eljárást kell követnie, és kérelmét ellenőriznie kell annak az országnak a vámhatóságaival, ahová az árut behozza. Az eljárásokat a származás igazolásáról szóló IV. cím és az igazgatási együttműködés szabályairól szóló V. cím határozza meg.

Hogyan lehet preferenciális vámtarifát igényelni?

Ahhoz, hogy kedvezményes vámtarifában részesülhessenek, az importőröknek származási igazolást kell benyújtaniuk.

A származási igazolás lehet:

 • EUR.1 szállítási bizonyítvány
 • származási nyilatkozat

Nincs szükség származási igazolásra, ha a termékek összértéke nem haladja meg

 • 500 EUR kis csomagok esetében
 • 1 200 EUR személyi poggyászra

A származási igazolás a kibocsátás napjától számított tizenkét hónapig érvényes.

EUR.1 szállítási bizonyítvány

 • az EUR.1 szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatóságai állítják ki
 • a bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy olyan okmányokat nyújtson be, amelyek igazolják az érintett termékek származó helyzetét.
 • A 3. függelék tartalmazza az EUR.1 bizonyítvány mintáját és kitöltésére vonatkozó utasításokat

Származási nyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával bejelenthetik, hogy termékük az EU-ból vagy valamely közép-amerikai országból származik. A származási nyilatkozatot a következők állíthatják ki:

 • elfogadott exportőr
 • bármely exportőr, feltéve, hogy a termékek összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t
Elfogadott exportőrök
 • e megállapodás alapján az exportőrök engedélyt kérhetnek vámhatóságaiktól arra, hogy bármilyen értékű termékre származási nyilatkozatot állítsanak ki.
 • a vámhatóságok visszaélés esetén visszavonhatják az elfogadott exportőri státuszt
Hogyan kell származási nyilatkozatot tenni?
 • az exportőrnek a következő nyilatkozatot kell beírnia, lebélyegeznie vagy kinyomtatnia a számlára, szállítólevélre vagy a terméket azonosító egyéb kereskedelmi forgalomba hozatalra (4. függelék).
  • „Az ezen okmány (vám [vagy illetékes kormányzati] engedély száma) hatálya alá tartozó termékek exportőre kijelenti, hogy – eltérő egyértelmű jelzés hiányában – ezek a termékek... preferenciális származásúak.”
 • a származási nyilatkozat szövege az EU bármely hivatalos nyelvén kiállítható.
 • a származási nyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, feltéve, hogy írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséget vállal az Önt azonosító nyilatkozatokért.
 • származási nyilatkozatot az exportőr akkor állíthat ki, amikor azokat a termékeket exportálják, amelyekre vonatkozik, vagy a kivitelt követően azzal a feltétellel, hogy azt az importáló országban legfeljebb két évvel azon termékek behozatalát követően mutatják be, amelyekre vonatkozik.
 • a számlanyilatkozat kitöltésekor Önnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a termékei származó helyzetét igazoló dokumentumokat.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés alapja:

 • igazgatási együttműködés az importáló és az exportáló felek vámhatóságai között
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzések (az importáló fél exportőrnél tett látogatások nem megengedettek)

Az ellenőrzés lezárását követően az exportáló fél hatóságai meghatározzák a származást, és tájékoztatják az importáló fél hatóságait az eredményekről.

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

A műszaki szabályok meghatározzák azokat a sajátos jellemzőket, amelyekkel a terméknek rendelkeznie kell, mint például a tervezés, a címkézés, a jelölés, a csomagolás, a funkcionalitás vagy a teljesítőképesség, és amelyeket például az emberi egészség, a biztonság vagy a környezet védelmére terveztek. A kereskedőknek azonban költséges lehet különböző piacokon különböző követelményeknek megfelelni.

A társulási megállapodás keretében az EU és a közép-amerikai országok együttműködnek a piacfelügyelet, a műszaki előírások kidolgozása, a szabványok meghatározása és a megfelelőségértékelések kidolgozása terén. Valamennyi fél elkötelezett az átláthatóság mellett, és minden műszaki szabályt nyilvánosan hozzáférhetővé tesz. A legfontosabb, hogy a felek arra törekednek, hogy az áruk szabad mozgásának megkönnyítése érdekében az egyes régiókban harmonizált szabályokat és szabványokat dolgozzanak ki.

Honduras – kapcsolattartás a műszaki követelményekkel kapcsolatban

Nicaragua – kapcsolattartás a műszaki követelményekkel kapcsolatban

Panama – kapcsolattartás a műszaki követelményekkel kapcsolatban

Costa Rica – kapcsolattartók a műszaki követelményekkel kapcsolatban

Salvador – kapcsolattartás a műszaki követelményekkel kapcsolatban

Guatemala – kapcsolattartás a műszaki követelményekkel kapcsolatban

Egészségvédelmi és biztonsági követelmények (SPS)

Az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekről szóló 5. fejezet megerősíti a feleknek a WTO SPS-megállapodása szerinti jogait és kötelezettségeit, ugyanakkor a WTO- t – valamint a hatékony végrehajtást elősegítő eljárási intézkedéseket – biztosít. A részletes eljárási és értelmező intézkedések megtalálhatók a VII. mellékletben: Az állati eredetű termékekkel foglalkozó létesítmények engedélyezésére vonatkozó követelmények és rendelkezések, valamint a VIII. melléklet ellenőrzések elvégzésére vonatkozó iránymutatásai.

A megállapodás rendelkezik továbbá egy állat- és növény-egészségügyi albizottság felállításáról, amelynek feladata az e területen esetlegesen felmerülő problémák megoldása, valamint a megállapodás valamennyi részes fele által végrehajtott állat- és növény-egészségügyi intézkedések nyomon követése és nyomon követése.

További javításokról született megállapodás, például az állatjólét területén. Ezek elősegítik a közép-amerikai országok kapacitásépítését, és ezáltal megkönnyítik a piacra jutásukat.

Honduras – kapcsolatfelvétel az állat- és növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) kapcsolatban

Nicaragua – kapcsolatfelvétel az állat- és növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) kapcsolatban

Panama – kapcsolatfelvétel az állat- és növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) kapcsolatban

Costa Rica – kapcsolattartók az állat- és növény-egészségügyi követelményekért (SPS)

Salvador – kapcsolatfelvétel az állat- és növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) kapcsolatban

Guatemala – kapcsolatfelvétel az állat- és növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) kapcsolatban

A kereskedelem technikai akadályai

Bár a technikai szabályok fontosak, időnként akadályt jelenthetnek a nemzetközi kereskedelemben, és így jelentős terhet jelenthetnek Ön mint exportőr számára.

 

 • ha úgy gondolja, hogy olyan kereskedelmi akadályba ütközik, amely lelassítja üzleti tevékenységét, vagy megakadályozza az exportot, mondhat nekünk.
 • az online űrlap segítségével számoljon be arról, hogy mi áll a Közép-Amerikába irányuló exportjának leállításával, majd az EU elemezni fogja az Ön helyzetét, és megteszi a megfelelő intézkedéseket.

Lépjen velünk kapcsolatba

Vámkezelési okmányok és eljárások

A megállapodás átláthatóbb és egyszerűbb vámeljárásokat biztosít a kereskedelem megkönnyítése és a vállalkozások költségeinek csökkentése érdekében.

A lépésről lépésre szóló útmutató ismerteti azokat a különböző típusú dokumentumokat, amelyeket a termékek vámkezeléséhez fel kell készítenie.

Az Ön termékétől függően a vámhatóságok az alábbi elemek mindegyikét vagy egy részét előírhatják:

 • kereskedelmi számla (a formájával és tartalmával kapcsolatos konkrét követelmények meghatározása a kereskedelmi asszisztensemben)
 • csomagjegyzék
 • egyes árukra vonatkozóbehozatali engedélyek
 • tanúsítványok, amelyek igazolják, hogy az Ön terméke megfelel a kötelező termékszabályozásnak, például az egészségügyi és biztonsági követelményeknek, a címkézésnek és a csomagolásnak
 • származási igazolás – származási nyilatkozat

A nagyobb bizonyosság érdekében Ön előzetes kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és/vagy kötelező érvényű származási felvilágosítást kérhet.

Ha szeretne részletesen tájékozódni arról, hogy milyen dokumentumokat kell bemutatnia a termék vámkezeléséhez, kérjük, látogasson el a „Kereskedelmi asszisztensem” oldalra.

A származás igazolására és ellenőrzésére vonatkozó eljárások

A preferenciális vámtarifák igényléséhez szükséges termékek származása igazolásának, valamint a származás vámhatóságok általi ellenőrzésére vonatkozó szabályoknak a leírását lásd a származási szabályokról szóló fenti szakaszban.

A behozatali és kiviteli vámeljárásokkal kapcsolatos általános információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság honlapjára.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

Az EU-Közép-Amerika megállapodás erősebb szellemitulajdon-jogokat biztosít Önnek ahhoz, hogy termékeit Közép-Amerikába importálja és/vagy exportálja.

Az EU-Közép-Amerika szabadkereskedelmi megállapodás XVII. és XVIII. melléklete megerősíti a felek kötelezettségvállalásait a TRIPS-megállapodás és a biológiai sokféleségről szóló egyezmény iránt, és nemzeti elbánást és legnagyobb kedvezményes elbánást biztosít számukra. Más szóval a szellemi tulajdon tulajdonosai nem részesülnek kedvezőtlenebb bánásmódban, mint az adott ország saját állampolgárai vagy bármely más ország állampolgárai.

Földrajzi jelzések

A közép-amerikai országok módosították és új jogszabályokat fogadtak el annak érdekében, hogy az EU- hoz hasonló módon beépítsék a regionális specialitásokat és földrajzi jelzéseket. Ha Ön földrajzi árujelzővel ellátott termékeket gyárt az EU-ban, érdekelheti, hogy a közép-amerikai piacokon több mint 200 földrajzi árujelzőt, például a champagne-t, a pármai sonkát és a skót whiskyt is kifejezetten oltalomban részesítse.

Szolgáltatások kereskedelme

Az EU-Közép-Amerika társulási megállapodás biztosítja, hogy Ön kihasználhassa a közép-amerikai piac kínálta lehetőségeket. Ez a megállapodás megnyitja a közép-amerikai szolgáltatási piacot, és biztosítja azt a jogbiztonságot és kiszámíthatóságot, amelyre Önnek mint szolgáltatónak szüksége van az ezekben az országokban folytatott kereskedelemhez. Emellett Önt ugyanúgy kezelik, mint a helyi beszállítókat.

Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás

Ha Ön olyan kkv, amelynek nem áll szándékában fizikailag Közép-Amerikában letelepedni, a megállapodás felsorolja mindazokat az ágazatokat, amelyek liberalizálásában az EU és Közép-Amerika megállapodott, és amely a XI. mellékletben található a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtással kapcsolatos kötelezettségvállalások listája.

A határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásról bővebben a III. cím (Letelepedés, szolgáltatáskereskedelem és elektronikus kereskedelem) keretében a „Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás” című 3. fejezetben található.

Az érintett szolgáltatási ágazatokra vonatkozó további információk a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapján találhatók (lásd a megállapodás 170. cikkét és XI. mellékletét).

Vállalkozás alapítása Közép-Amerikában

Azokban az ágazatokban, ahol az EU és a közép-amerikai országok piacra jutási kötelezettségvállalásokat tettek, a felek megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az üzleti tevékenység létesítését az alábbi módok egyikével sem (kivéve, ha a X. melléklet másként rendelkezik)

 • a létesítmények számának korlátozása (számbeli kvóták, monopóliumok vagy kizárólagos jogok révén, vagy a gazdasági szükségesség vizsgálatának előírása révén)
 • az Ön által engedélyezett ügyletek vagy eszközök összértékére vonatkozó korlátozások (számbeli kvóták vagy a gazdasági szükségesség vizsgálatának előírása révén)
 • az országban engedélyezett műveletek teljes számának korlátozása vagy a kibocsátás kijelölt numerikus egységekben kifejezett teljes mennyiségének korlátozása (kvóták formájában vagy a gazdasági szükségesség vizsgálatának előírása révén)
 • a külföldi tőke részesedésének korlátozása a külföldi részesedés maximális százalékos korlátozása, illetve az egyéni vagy összesített külföldi befektetések összértéke tekintetében
 • olyan intézkedések, amelyek a másik fél befektetője számára gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges, meghatározott típusú letelepedést (leányvállalat, fióktelep, képviseleti iroda) vagy közös vállalkozást korlátoznak vagy írnak elő

Ideiglenes tartózkodás

A megállapodás lehetővé teszi a következők belépését és ideiglenes tartózkodását az EU-ba és a közép-amerikai területekre:

 • kulcsfontosságú személyzet
 • felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok
 • üzleti szolgáltatások értékesítői

Ez a X. és XI. mellékletben felsorolt ágazatok határain belül a szolgáltatásokról szóló fejezet célkitűzésével, hatályával és alkalmazási körével összhangban történik. Ezért

Ha Ön befektető

 • a telephelyének létrehozásáért felelős vezető üzleti alkalmazottak bármely 12 hónapos időszakon belül kilencven napig tartózkodhatnak az e megállapodásban részes közép-amerikai országokban.
 • az uniós székhelyű műveletekből Közép-Amerikába áthelyezett vezetők és szakértők legfeljebb három évig tartózkodhatnak ott, miután az Ön vállalkozása ott letelepedett.
 • az EU-ból közép-amerikai létesítménybe áthelyezett felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok számára legfeljebb egyéves tartózkodást kell biztosítani.

Ha Ön határokon átnyúló szolgáltatást nyújtó szolgáltató, az EU és a közép-amerikai országok lehetővé teszik Önnek, hogy évente legfeljebb 90 napig tartózkodjon, és tárgyalásokat folytasson a szolgáltatások értékesítéséről.

Mely ágazatokat zárják ki a liberalizációból?

E megállapodás értelmében egyes érzékeny ágazatok ki vannak zárva a liberalizációból. A fő kivételek a következők:

 • minden fél rendelkezik a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó „prudenciális kivétellel”, amely
  • védi a befektetőket, a betéteseket, a pénzügyi piaci felhasználókat, a kötvénytulajdonosokat vagy azokat a személyeket, akiknek valamely pénzügyi szolgáltató vagyonkezelői kötelezettséggel tartozik
  • fenntartja a pénzügyi szolgáltatók biztonságát, megbízhatóságát, integritását vagy pénzügyi felelősségét
  • biztosítja a felek pénzügyi rendszerének integritását és stabilitását
 • Costa Rica kizárja a lakossági magánbankokat, amelyeknek állandó minimális hitelegyenleget kell fenntartaniuk az állami bankkal, vagy legalább négy ügynökséget vagy fiókot kell létrehozniuk ahhoz, hogy a kiválasztott régiókban alapvető banki szolgáltatásokat nyújtsanak.
 • Salvador nem foglalja magában azokat a vidéki földterületeket, amelyek nem lehetnek külföldi [jogi] személyek tulajdonában, ideértve a külföldi jogi személyek fióktelepeit is, és amelyek biztosítótársaságok esetében 75%-os (közép-amerikai) állampolgárságra, a bankokra pedig 50%-os (közép-amerikai) tulajdoni arány vonatkozik, kivéve, ha ezeket a pénzügyi intézményeket nemzetközileg elismert kockázatosztályozó szervezet hagyja jóvá.
 • Guatemalai fenntartásokat nem sorol fel.
 • Honduras előírja a Hondurasban letelepedett külföldi biztosítási intézmények számára, hogy a javasolt társaság minimális tőkéjének legalább 10%-át a Banco Central de Hondurasban helyezzék letétbe, vagy a fenti összeget állami értékpapírokba fektessék be. A külföldi pénzügyi szolgáltatóknak vállalatként (sociedades anoênimas), fióktelepként vagy képviseleti irodaként kell alapítaniuk.
 • Nicaragua fenntartja magának a jogot, hogy kedvezményeket biztosítson azon (teljes egészében vagy többségi állami tulajdonban lévő) pénzügyi szolgáltatók vagy állami szervek számára, amelyek közpolitikai célokat követnek azáltal, hogy pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak (beleértve többek között, de nem kizárólagosan) a mezőgazdaságot, az alacsony jövedelmű családok lakhatását vagy a kis- és középvállalkozásokat. Fenntartja továbbá a jogot arra, hogy olyan intézkedéseket fogadjon el vagy tartson fenn, amelyek előírják a külföldi pénzügyi szolgáltatók Nicaraguában történő bejegyzését. A biztosításhoz és a viszontbiztosításhoz olyan jogi személyiség szükséges, amelyet Nicaraguában alapítottak és letelepedettek közösségi vállalatok formájában.
 • Panama legalább 49%-os nemzeti tulajdonjogot ír elő a biztosítási ügynökök számára

Ágazati jelentések az uniós közép-amerikai befektetők számára

Az EU-Közép-Amerika társulási megállapodás 10. évfordulójának fényében az EU a(z) #EUCA_Trade projekt támogatásával számos ágazati jelentést készített azzal a céllal, hogy azonosítsa azokat a gazdasági ágazatokat, amelyek a legnagyobb versenypotenciálot kínálják az uniós export és beruházások számára a közép-amerikai régióban.

Közép-Amerika számos ágazatában vannak lehetőségek az uniós exportra és beruházásokra. Az uniós befektetők azonban jelentős kihívásokkal szembesülhetnek, amikor üzleti tevékenységet folytatnak a régióban. Ezért ezek a dokumentumok segítenek azonosítani azokat az üzleti lehetőségeket, amelyek a legjobb kilátásokat kínálják, és ahol az uniós exportőrök versenypozíciót tudnak elérni.

Ágazati jelentések letöltése:

A közép-amerikai országok kiemelt beruházásaival kapcsolatos további információkért látogasson el a hat közép-amerikai ország beruházás- és exportösztönzési ügynökségeinek honlapjára:

Közbeszerzés

Az EU-Közép-Amerika társulási megállapodás számos közbeszerzési lehetőséget nyit meg Ön számára nemzeti, regionális és helyi szinten a megállapodásban részes valamennyi országban.

A külföldi és a helyi vállalatok között nem lesz megkülönböztetés.

A megállapodás V.címe és XVI. melléklete meghatározza a WTO közbeszerzésről szóló megállapodásával (GPA) összeegyeztethető általános elveket és eljárásokat.

A XVI. melléklet megállapítja:

 • az érintett ajánlatkérők és a szerződések értékére vonatkozó értékhatárok, amelyek felett a rendelkezések alkalmazandók
 • a közbeszerzési szerződések odaítélési folyamatának főbb jellemzői

Ez különösen az ajánlatok közzétételének helyére, a dokumentációs követelményekre, a szerződések odaítélésére és a határidőkre vonatkozik.

Ezenkívül az V. cím 212. cikke: A „Közbeszerzési információk közzététele” előírja, hogy Közép-Amerika regionális szinten egységes hozzáférési pontot alakít ki a közép-amerikai közbeszerzési pályázatok számára. Ezt az egyablakos hozzáférési pontot 2012 szeptemberében indították el, és a következő weboldalon érhető el:

Punto de acceso regional de contratactión pública Centroamericana

Országszintű konkrét elérhetőségekért kérjük, látogasson el a következő weboldalra:

Linkek, elérhetőségek és dokumentumok

Honduras

Nemzeti intézmények – Honduras

Közép-amerikai Gazdasági Integrációs Bank (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefonszám: + 504 22402243

Faxszám: + 504 22402231

A Pénzügyminisztériumhoz rendelt Vámbevételek Igazgatóság-helyettese

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefonszám: + 504 32795394, + 504 32799830

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek – Honduras

Az Európai Unió hondurasi küldöttsége

Altos de Las Lomas del Guijarro Sur ezredes, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Telefonszám: + 504 2239 99 91

Faxszám: + 504 2239 99 94

E-mail cím: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Honduras Belga Királyság melletti nagykövetsége és Honduras Európai Unió melletti képviselete

 

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Brüsszel, BELGIUM

Telefonszám: + 32 27340000

E-mail cím: info@hondurasembassy.be

Honduras szabadkereskedelmi övezeteinek társulása

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

PO Box 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Telefonszám: + 504 25542772, + 50425542776

Faxszám: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Telefonszám: + 32 2749 1851

E-mail cím: secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartás a műszaki követelményekkel kapcsolatban – Honduras

Pénzügyminisztérium (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

Emelet, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefonszám: + 504 22228702

Faxszám: + 504 22201705

Az Alkoholizmus, a Kábítószer-függőség és a gyógyszerfüggőség megelőzésével foglalkozó hondurasi intézet (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa No. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefonszám: + 504 22394488

A Külügyminisztériumhoz rendelt, a Külpolitikai Főigazgatóság alá tartozó kormányzati közösségi központ

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

EN la Proximidad del Boulevard Kuvait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefonszám: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Faxszám: + 504 2341678

Hondurasi Polgári Repülési Ügynökség (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefonszám: + 504 22340263

Tanulmányok és Szennyezőanyag-ellenőrző Központ (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefonszám: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Faxszám: + 504 2390954

Kapcsolattartás az állat- és növény-egészségügyi követelményekért (SPS) – Honduras

A Mezőgazdasági és Állattenyésztési Minisztériumhoz rendelt Nemzeti Mezőgazdasági Egészségügyi Szolgálat (SENASA)

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefonszám: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Faxszám: + 504 22310786

Energiaügyi, Természeti Erőforrásokért, Környezetvédelmi és Bányákért Felelős Minisztérium

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metró al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefonszám: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Közbeszerzési kapcsolattartók – Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Telefonszám: + 504 2230 7000

E-mail cím: info.oncae@scgg.gob.hn

Honlap: http://www.honducompras.gob.hn/

Állami Közbeszerzési Ügynökség (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación és ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Telefonszám: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Honlap: http://www.oncae.gob.hn/

Nicaragua

Nemzeti intézmények – Nicaragua

Nicaraguai Központi Bank

Banco Central de Nicaragua

Km. 7 carretera sur, 100 metro al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Telefonszám: + 505 2255–7171

Faxszám: + 505 22650495

E-mail cím: oaip@bcn.gob.ni

Honlap: https://www.bcn.gob.ni/

Nicaraguai vámhatóság (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10MA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Telefonszám: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Képviseletek, kereskedelmi kamarák, vállalkozói szövetségek – Nicaragua

Az Európai Unió nicaraguai küldöttsége és a Közép-amerikai Integrációs Rendszer (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Telefonszám: + 505 22704499

Faxszám: + 505 22809569

E-mail cím: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Nicaraguai nagykövetség Belgiumban

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Brüsszel, BELGIUM

Telefonszám: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Faxszám: + 32 2 375 71 88

E-mail cím: sky77706@skynet.be

Nemzeti Szabadkereskedelmi Övezeti Bizottság (CNZF)

Zona Franca Industrial Las Mercedes, km: 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Telefonszám: + 505 22631530

Faxszám: + 505 22334144

A Pénzügyminisztériumhoz (MHCP) rendelt Vámügyi Főigazgatóság (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Telefonszám: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Közép-amerikai Gazdasági Integrációs Bank (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Telefonszám: + 504 2402243

Faxszám: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Telefonszám: + 32 2749 1851

E-mail cím: secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartás a műszaki követelményekkel kapcsolatban – Nicaragua

A Projekttámogatási, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium (MIFIC) alá tartozó Normalizációs és Mérésügyi Igazgatóság (DNM)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Telefonszám: + 505 22489300, 2276 kivonat

Faxszám: + 505 22489300, 2228 kivonat

A Vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, tárolásának és használatának, valamint megsemmisítésének betiltásáról szóló egyezmény alkalmazásával foglalkozó, a Védelmi Minisztérium alá tartozó intézményközi bizottság

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 Cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Telefonszám: + 505 2285001, + 505 2855003

Faxszám: + 505 2286960

Nicaraguai Polgári Repülési Intézet (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Telefonszám: + 505 22768580, + 505 22768586

Faxszám: + 505 22768588

Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Telefonszám: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

A Környezetvédelmi és Természeti Erőforrások Minisztériumához rendelt Környezetminőségi Főigazgatóság (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Telefonszám: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Faxszám: + 505 22631274

Kapcsolattartás az állat- és növény-egészségügyi követelményekért (SPS) – Nicaragua

Agrárvédelmi és Egészségügyi Intézet (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Telefonszám: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Vetőmag-tanúsítási terület, Vetőmagosztály, Növény- és Vetőmag-egészségügyi Igazgatóság, Agrárvédelmi és Egészségügyi Intézet

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Telefonszám: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Környezetvédelmi és Természeti Erőforrások Minisztériuma (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Telefonszám: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Faxszám: + 505 22631274

A Mérgező Anyagok Nyilvántartásáért és Ellenőrzéséért Felelős Nemzeti Bizottság felülvizsgálati, értékelési és nyilvántartási igazgatósága

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Telefonszám: + 505 22282002, 11. vagy 12. oldal

Közbeszerzési kapcsolattartók – Nicaragua

NICARAGUA-KOMPLEXUM

Telefonszám: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Honlap: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-mail cím: mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni vagy a mesadeayudaprovdgce@mhcp.gob.ni oldalon.

Pénzügyminisztérium Beszerzési Hivatal

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Telefonszám: + 505 2222–7231

Honlap: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Nemzeti intézmények – Panama

Panamai Nemzeti Bank

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Telefonszám: + 507 5052612

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek – Panama

Az Európai Unió panamai küldöttsége

Bella Vista, Calle 53 Marbella, Világkereskedelmi Központ, 14. emelet, Panama város, PANAMA

Telefonszám: + 507 2653223

Faxszám: + 507 2653239

E-mail cím: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Panama Belga Királyság melletti nagykövetsége, Luxemburgi Nagyhercegség és az Európai Unió melletti képviselet

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Brüsszel, BELGIUM

Telefonszám: + 32 2 649 0729

Faxszám: + 32 2 648 9216

E-mail cím: info@embpanamabxl.be

Honlap: http://www.embpanamabxl.be/

A Szabadövezetek Főigazgatósága a Nemzeti Beruházásösztönzési Igazgatóságon belül, Külkereskedelmi Minisztérium, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sector El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Telefonszám: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Telefonszám: + 32 2749 1851

E-mail cím: secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartás a műszaki követelményekkel kapcsolatban – Panama

Egészségügyi Minisztérium (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Edificio No. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Telefonszám: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Az Egészségügyi Minisztérium (MINSA) Környezet-egészségügyi Alosztálya „Veszélyes hulladékok és vegyi anyagok” szekciója

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Telefonszám: + 507 5129131, + 507 5129200

Faxszám: + 507 5129353

Az Egészségügyi Minisztérium környezet-egészségügyi és nem veszélyes hulladékokkal foglalkozó részlege (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Telefonszám: + 507 5129131, + 507 5129200

Faxszám: + 507 5129353

Kapcsolattartás az állat- és növény-egészségügyi követelményekért (SPS) – Panama

Országos Állategészségügyi Igazgatóság, Agrárfejlesztési Minisztérium (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Telefonszám: + 507 2662303, + 507 2660323

Növény-egészségügyi kockázatelemzéssel és növény-egészségügyi követelményekkel foglalkozó részleg, Nemzeti Növény-egészségügyi Igazgatóság (DNSV), Agrárfejlesztési Minisztérium (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Telefonszám: + 507 2200733, + 507 2207979

Faxszám: + 507 2207979, + 507 2207981

Országos Növény-egészségügyi Igazgatóság (DNSV), Agrárfejlesztési Minisztérium (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Telefonszám: + 507 2200733, + 507 2207979

Faxszám: + 507 2207979, + 507 2207981

A Környezetvédelmi Minisztérium biológiai sokféleséggel és vadon élő állatokkal foglalkozó osztálya

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Telefonszám: + 507 5000822, + 507 5000855, 6877 kivonat

Faxszám: + 507 5000839

Az Egészségügyi Minisztérium (MINSA) Környezet-egészségügyi Alosztálya „Veszélyes hulladékok és vegyi anyagok” szekciója

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Telefonszám: + 507 5129131, + 507 5129200

Faxszám: + 507 5129353

Kapcsolatfelvétel közbeszerzési ügyekben – Panama

Panama-Compra

Telefonszám: + 507 5151555

Honlap: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Nemzeti Közbeszerzési Hivatal (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Telefonszám: + 507 5151511, + 507 5151510

E-mail cím: info@dgcp.gob.pa

Honlap: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Costa Rica

Nemzeti intézmények – Costa Rica

Costa Rica Központi Bank

Banco Central de Costa Rica

Av. Central y 1, calles 2 y 4, San José, COSTA RICA

Telefonszám: + 506 22433333

Honlap: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Costa Rican vámhivatal

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Telefonszám: + 506 25229390

Faxszám: + 506 25229426

Adóügyi Főigazgatóság, Pénzügyminisztérium

Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Telefonszám: + 506 25470000, + 506 25470001

Nemzeti nyilvántartás

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523–2010, CR-San José, COSTA RICA

Telefonszám: + 506 22020800, + 506 22020777

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek – Costa Rica

Az Európai Unió Costa Ricába delegált küldöttsége

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836–1007, San José, COSTA RICA

Telefonszám: + 506 22832959

Faxszám: + 506 22832960

E-mail cím: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Costa Rica nagykövetsége a Belga Királyság, a Luxemburgi Nagyhercegség és az Európai Unió melletti képviselet

489 Avenue Louise, 1050 Brüsszel, BELGIUM

Telefonszám: + 32 26405541

Faxszám: + 32 26483192

E-mail cím: info@costaricaembassy.be

Costa Rica Külkereskedelmi Társaság (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278–107, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Telefonszám: + 506 22994700, 800 77626637

Faxszám: + 506 22335755

Egyablakos külkereskedelmi rendszer (VUCE), Vámügyi Főigazgatóság (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Costa Rica

Telefonszám: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Telefonszám: + 32 2749 1851

E-mail cím: secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartás a műszaki követelmények tekintetében – Costa Rica

Costa Rican Institute for Technical Standards (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metró norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004–1000, CR-San José, COSTA RICA

Telefonszám: + 506 22834522

Faxszám: + 506 22834831

Egészségügyi Minisztérium

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123–1000, CR-San José, COSTA RICA

Telefonszám: + 506 22230333, 327 vagy 329, + 506 22336922

Faxszám: + 506 22577827

A Közbiztonsági Minisztérium Fegyverkezési Főigazgatóságának Fegyverkezési Igazgatósága (Department of Arms and Explosives Control of Arms and Explosives Control of Arms and Explosives)

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Telefonszám: + 506 25864500

A Környezetvédelmi és Energiaügyi Minisztériumhoz (MINAE) rendelt környezetminőség-irányítási igazgatóság (DIGECA)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, No. 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Telefonszám: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Faxszám: + 506 22582820

Kapcsolattartás az állat- és növény-egészségügyi követelményekért (SPS) – Costa Rica

Nemzeti Állategészségügyi Szolgálat (SENASA), Mezőgazdasági és Állattenyésztési Minisztérium (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3–3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Telefonszám: + 506 22608300, + 506 25871600

Faxszám: + 506 22608301

Nemzeti Növény-egészségügyi Szolgálat (SFE), Mezőgazdasági és Állattenyésztési Minisztérium (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521–11200, CR-San José, COSTA RICA

Telefonszám: + 506 25493400

Faxszám: + 506 25493599

Unit for Living Modified Organisms, Department of Biotechnology under the National Phytosanitary Service (SFE), Földművelésügyi és Állattenyésztési Minisztérium (MAG) Biotechnológiai Osztálya

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521–11200, CR-San José, COSTA RICA

Telefonszám: + 506 25492522, + 506 25493522

Faxszám: + 506 25493599

Közbeszerzési kapcsolattartók – Costa Rica

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Honlap: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Telefonszám: + 506 22561500

E-mail cím: consultas@gobierno-digital.go.cr

Salvador

Nemzeti intézmények – Salvador

Közép-amerikai Gazdasági Integrációs Bank (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma No.130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Telefonszám: + 503 22676100

Faxszám: + 503 22676130

Általános Vámigazgatóság (DGA)

Dirección General de Aduanas (Főigazgatóság)

Ministerio de Hacienda, Pánamerikai autópálya Km. 11.5., San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Telefonszám: + 503 22445000, + 503 22443000

Faxszám: + 503 22447201

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek – Salvador

Az Európai Unió salvadori küldöttsége

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01298, EL SALVADOR

Telefonszám: + 503 22432424

Faxszám: + 503 22432525

E-mail cím: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

El Salvador belgiumi nagykövetsége

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Brüsszel, BELGIUM

Telefonszám: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Faxszám: + 32 2 732 65 74

E-mail cím: embajadabruselas@rree.gob.sv

Pénzügyminisztérium

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefonszám: + 503 22443000, + 503 22373000

Egyablakos külkereskedelmi keret (VUCE), a Központi Tartalékbank import- és exportfeldolgozó központja

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefonszám: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Faxszám: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Telefonszám: + 32 2749 1851

E-mail cím: secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartás a műszaki követelményekkel kapcsolatban – Salvador

Nemzeti Minőségi Tanács (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Telefonszám: + 503 25905300

Honlap: http://www.cnc.gob.sv/

Honvédelmi Minisztérium (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefonszám: + 503 22500100, + 503 22500134

Szénhidrogén- és Bányaigazgatóság (DHM), Gazdasági Minisztérium (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefonszám: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Polgári Légiközlekedési Hatóság (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefonszám: + 503 25654400, + 503 25654553

Környezetvédelmi és Természeti Erőforrások Minisztériuma (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefonszám: + 503 21326276

Faxszám: + 503 21329429

Kapcsolattartás az állat- és növény-egészségügyi követelményekért (SPS) – Salvador

Állat-egészségügyi Szolgálatok Osztálya, Általános Állattenyésztési Igazgatóság (DGG), Mezőgazdasági és Állattenyésztési Minisztérium (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefonszám: + 503 22020879, + 503 22101763

Általános Növény-egészségügyi Igazgatóság (DGSV), Mezőgazdasági és Állattenyésztési Minisztérium (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Végleges 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Telefonszám: + 503 22101747, + 503 22101700

Faxszám: + 503 22101920

Környezetvédelmi és Természeti Erőforrások Minisztériuma (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefonszám: + 503 21329407, + 503 21329697

Faxszám: + 503 22679317, + 503 22679326

Közbeszerzési kapcsolattartók – Salvador

Összehasonlítás

Telefonszám: + 503 22443171

E-mail cím: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Honlap: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Pénzügyminisztérium

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, EL SALVADOR

Telefonszám: + 503 2244–3171

Guatemala

Nemzeti intézmények – Guatemala

Guatemalai Központi Bank

Banco de Guatemala

7a. AV. 22–01, zona 1, GUATEMALA

Telefonszám: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Faxszám: + 502 24296086, + 502 24856041

Honlap: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek – Guatemala

Az Európai Unió guatemalai küldöttsége

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5–55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., GUATEMALA

Telefonszám: + 502 23005900

Faxszám: + 502 23005900

E-mail cím: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Guatemalai nagykövetség Belgiumban

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Brüsszel, BELGIUM

Telefonszám: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Faxszám: + 32 2 344 64 99

E-mail cím: embbelgica@minex.gob.gt vagy a guatemala@skynet.be oldalon.

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Telefonszám: + 32 2749 1851

E-mail cím: secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartás a műszaki követelmények tekintetében – Guatemala

Guatemalai Szabványügyi Bizottság (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27–32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefonszám: + 502 22472654

Faxszám: + 502 22472687

Guatemala Vegyifegyver-tilalmi Nemzeti Hatósága (ANGPAQ), Külügyminisztérium

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4–17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefonszám: + 502 24100000

Faxszám: + 502 23321172, + 502 24100011

Környezetvédelmi és Természeti Erőforrások Minisztériuma (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28–58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefonszám: + 502 24230500, + 502 24232408

Gazdasági Minisztérium

Ministerio de Economía

8a Avenida 10–43, Zona 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefonszám: + 502 24120200

Kapcsolattartás az állat- és növény-egészségügyi követelményekért (SPS) – Guatemala

Mezőgazdasági, Állattenyésztési és Élelmiszerügyi Minisztérium (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefonszám: + 502 24137000

A Földművelésügyi, Állattenyésztési és Élelmiszerügyi Minisztérium (MAGA) mellett működő Mezőgazdasági Egészségügyi és Rendészeti Minisztérium Növény-egészségügyi Igazgatóságának járványügyi felügyeleti és kockázatelemzési osztálya

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefonszám: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

A Mezőgazdasági, Állattenyésztési és Élelmiszerügyi Minisztérium (MAGA) normákkal és rendeletekkel foglalkozó egysége

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefonszám: + 502 24137000

Védett Területek Nemzeti Tanácsa (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6–06, Zona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefonszám: + 502 24226700

Faxszám: + 502 22534141

Mezőgazdasági, Állattenyésztési és Élelmiszerügyi Minisztérium (MAGA) mellett működő Mezőgazdasági Egészségügyi és Rendészeti Minisztérium Növény-egészségügyi Igazgatóságának Mezőgazdasági Anyagok Nyilvántartásáért Felelős Főosztálya

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefonszám: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Közbeszerzési kapcsolattartók – Guatemala

GUATECOMPRAS

Telefonszám: + 502 23742872

E-mail cím: administradorgc@minfin.gob.gt

Honlap: http://www.guatecompras.gt/

Közbeszerzési Főigazgatóság (DGAE)

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefonszám: + 502 23742872

További linkek

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások