EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimus

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevaa pilaria on sovellettu väliaikaisesti 1. elokuuta 2013 alkaen Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman kanssa, 1. lokakuuta 2013 Costa Rican ja El Salvadorin kanssa ja 1. joulukuuta 2013 alkaen Guatemalan kanssa. Se alentaa tulleja ja tehostaa tullimenettelyjä.

Sopimus lyhyesti

Kuusi Keski-Amerikan maata, jotka ovat tämän sopimuksen osapuolia, ovat

Sopimuksenkoko teksti ja liitteet.

Lue sopimuksen kauppaa koskeva erityisosa.

Mitä hyötyä yrityksellesi on?

EU:n ja Keski-Amerikan välinen assosiaatiosopimus

 • helpottaa EU:n kaupan alan toimijoiden tuontia Keski-Amerikasta ja vientiä Keski-Amerikasta
 • poistetaan suurin osa tuontitulleista ja parannetaan pääsyä julkisten hankintojen ja investointien markkinoille.
 • luodaan entistä ennakoitavampi ympäristö kaupalle Keski-Amerikassa, johon sisältyy tullien ulkopuolisia kaupan esteitä koskeva sovittelumekanismi ja kahdenvälinen riitojenratkaisumekanismi.

 

EU:nja Keski-Amerikan kauppasuhteet

EU ja Keski-Amerikka ovat jo pitkään ylläpitäneet tiiviit ja kattavat suhteet. EU:n viejänä tai tuojana voit hyödyntää näiden kahden alueen välistä suhdetta yrityksenne hyödyksi.

Keski-Amerikasta tuodaan eniten elintarvikkeita, kuten hedelmiä (esim. banaaneja, ananaksia), sokeria, eläin- ja kasvirasvoja ja -öljyjä (lähinnä palmuöljyä), kahvijuomia ja lääkinnällisiä välineitä.

EU:n Keski-Amerikkaan suuntautuvan viennin osalta merkittäviä tuoteryhmiä ovat farmaseuttiset tuotteet, koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet.

Tariffit

Teollisuustuotteet ja kalastus

Tiesitkö, että assosiaatiosopimus poistaa suurelta osin lähes kaikki teollisuustuotteiden ja kalastuksen tullit?

 • sopimuksen tullessa voimaan EU poisti 99 prosenttia teollisuustuotteisiin ja kalastukseen liittyvistä tullinimikkeistään.
 • Keski-Amerikka suostui myöntämään tullittoman pääsyn kaikille teollisuustuotteille ja kalastukselle vuoteen 2025 mennessä.

Maataloustuotteet

EU:n ja Keski-Amerikan vapaakauppasopimuksella poistettiin suurin osa maataloustuotteiden tulleista ja jätettiin ainoastaan ”herkille alueille”. Siksi

 • EU päätti poistaa tullit 73 prosentilta sen maataloustuotteiden tullinimikkeistä, jotka vastaavat noin 64:ää prosenttia Keski-Amerikasta peräisin olevasta maataloustuonnista. EU:hun tulleitta tuotavia tavaroita ovat kahvi, katkaravut, ananakset ja melonit. Keskeiset tuotteet, kuten sokeri ja rommi, voivat myös tulla EU:hun tullittomien kiintiöiden puitteissa.
 • Keski-Amerikka poisti tullit 67 prosentilta maataloustuotteiden tullinimikkeistään, mikä kattaa noin 62 prosenttia EU:n maataloustuonnista. Esimerkiksi eurooppalaisten viskien tuonti sopimuksen osapuolina oleviin Keski-Amerikan maihin vapautettiin kokonaan.

 

Ennen vientiä

Alkuperäsäännöt

 

Jotta tuotteelle voidaan myöntää etuuskohtelu, sen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tarkista, onko tuotealkuperäsääntöjen omaehtoinen arviointiväline (ROSA) -työkalussa ( Oma kauppa -avustaja), jossa arvioidaan, onko tuote alkuperäsääntöjen mukainen, ja saat selville, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä kohdassa.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi aihe, tutustu tavaraosion keskeisiin käsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä alkuperäsäännöt löytyvät?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen liitteessä II, joka koskee käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä.

Onko tuotteeni ”alkuperätuote” EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteeseen voitaisiin soveltaa EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen mukaista alempaa tai nollatullia, sen on oltava peräisin EU:sta tai Keski-Amerikasta.

Tuote on peräisin EU:sta tai Keski-Amerikasta, jos

 • kokonaan tuotettu EU:ssa tai Keski-Amerikassa
 • jotka on valmistettu EU:ssa tai Keski-Amerikassa käyttäen ei-alkuperäaineksia, jos kyseiset ainekset on riittävästi valmistettu tai käsitelty lisäyksessä 2 vahvistettujen tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti. Ks. myös tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäys 1 ”Alkuhuomautukset”.
  Joillekin tuotteille on olemassa vaihtoehtoisia tuotekohtaisia sääntöjä (ks. lisäys 2A).

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi muuttaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen tariffiluokitusta – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperätuotetta olevasta massasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan erityinen tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankaan – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiilivaatteiden ja kemianteollisuuden aloilla.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseksi

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, jotta voit noudattaa tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Poikkeama

 • poikkeamasäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 % tuotteen noudettuna-hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittämiseen.
 • erityisiä toleransseja sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäyksessä 1 ”Alkuhuomautukset” olevaan 5–6 huomautukseen.

Kumulaatio

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimus mahdollistaa myös

 • kahdenvälinen kumulaatio, allekirjoittaneen Keski-Amerikan maan alkuperäainekset voidaan laskea EU:n alkuperätuotteiksi (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa
 • diagonaalinen kumulaatio: Bolivian, Kolumbian, Ecuadorin, Perun tai Venezuelan alkuperäaineksia voidaan pitää Keski-Amerikan alkuperätuotteina, kun niitä käytetään tuotteen valmistukseen, edellyttäen että tietyt edellytykset täyttyvät.
 • lisäksi jonkin Keski-Amerikan maan tai EU:n pyynnöstä diagonaalinen kumulaatio voidaan myöntää Meksikon, Etelä-Amerikan tai Karibian maiden alkuperäaineksille, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta allekirjoittaneeseen Keski-Amerikan maahan (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Jälleenlaivaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin

 • purku
 • uudelleenlastaaminen
 • kaikki toimet, joiden tarkoituksena on säilyttää ne hyvässä kunnossa.

Tuojamaan tulliviranomaisille on toimitettava todisteet suorasta kuljetuksesta.

Tullinpalautus

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen mukaan etuustullilla viedyn tavaran valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksetuista tulleista on mahdollista saada palautusta.

Alkuperämenettelyt

Jos haluat hakea tullietuuskohtelua, sinun on noudatettava alkuperämenettelyjä ja tarkastettava hakemuksenne sen maan tulliviranomaisten toimesta, johon tavarat tuodaan. Menettelyistä säädetään IV osastossa, joka koskee alkuperän osoittamista, ja V osastossa, joka koskee hallinnollisen yhteistyön järjestelyjä.

Miten tullietuuskohtelua haetaan?

Tullietuuskohtelun saamiseksi tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

 • EUR.1-tavaratodistus
 • alkuperäilmoitus

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään

 • 500 euroa pienten pakettien osalta
 • 1200 euroa henkilökohtaisista matkatavaroista

Alkuperäselvitys on voimassa 12 kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1-tavaratodistus

 • EUR.1-tavaratodistukset antavat viejämaan tulliviranomaiset
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.
 • Lisäyksessä 3 on EUR.1-tavaratodistuksen malli ja ohjeet sen täyttämisestä.

Alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai jostakin Keski-Amerikan maasta, antamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi laatia

 • valtuutettu viejä
 • viejä, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6000 euroa
Valtuutetut viejät
 • tämän sopimuksen nojalla viejät voivat hakea tulliviranomaisiltaan lupaa laatia alkuperäilmoituksia arvoisista tuotteista.
 • tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksissa.
Miten alkuperäilmoitus tehdään?
 • viejän on painettava, leimattava tai tulostettava seuraava ilmoitus kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun tuotteen kaupalliseen tunnistamiseen (lisäys 4):
  • ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin [tai toimivaltaisen viranomaisen] lupa N:o...) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin mainita.”
 • alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä.
 • alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Valtuutettu viejä vapautetaan tästä vaatimuksesta sillä edellytyksellä, että annat tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän ottaa täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joissa sinut tunnistetaan.
 • viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siinä tarkoitettujen tuotteiden tuonnista.
 • kauppalaskuilmoitusta täytettäessä on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin tekemät tarkastukset (maahantuojaosapuolen vierailut viejälle eivät ole sallittuja)

Kun tarkastus on saatu päätökseen, viejäosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Teknisissä säännöissä määritellään tuotteen erityispiirteet, kuten suunnittelu, selosteet, merkinnät, pakkaaminen, toimivuus tai suorituskyky, ja ne on suunniteltu esimerkiksi ihmisten terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojelemiseksi. Eri vaatimusten noudattaminen eri markkinoilla voi kuitenkin tulla kalliiksi kaupan toimijoille.

Assosiaatiosopimuksen mukaisesti EU ja Keski-Amerikan maat tekevät yhteistyötä markkinavalvonnassa, teknisten määräysten laatimisessa, standardien asettamisessa ja vaatimustenmukaisuuden arviointien laatimisessa. Kaikki osapuolet ovat sitoutuneet avoimuuteen ja asettavat kaikki tekniset määräykset julkisesti saataville. Ennen kaikkea osapuolet pyrkivät kehittämään yhdenmukaistettuja säännöksiä ja standardeja kullakin alueella tavaroiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi.

Honduras – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Nicaragua – yhteyshenkilöt teknisiä vaatimuksia varten

Panama – yhteystiedot teknisiä vaatimuksia varten

Costa Rica – yhteyshenkilöt teknisiä vaatimuksia varten

EL Salvador – yhteyshenkilöt teknisiä vaatimuksia varten

Guatemala – yhteystiedot teknisiä vaatimuksia varten

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Terveys-ja kasvinsuojelutoimia koskevassa 5 luvussa vahvistetaan osapuolten oikeudet ja velvollisuudet terveys- ja kasvinsuojelutoimista tehdyn WTO:n sopimuksen mukaisesti ja määrätään samalla WTO:sta ja menettelytoimenpiteistä tehokkaan täytäntöönpanon edistämiseksi. Yksityiskohtaiset menettely- ja tulkintatoimenpiteet esitetään liitteessä VII eläinperäisiä tuotteita käsittelevien laitosten hyväksyntää koskevat vaatimukset ja säännökset sekä liitteessä VIII olevat tarkastusohjeet.

Sopimuksessa määrätään myös terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomiteasta, jonka tehtävänä on ratkaista tällä alalla mahdollisesti ilmenevät ongelmat sekä seurata ja seurata kaikkien osapuolten toteuttamia terveys- ja kasvinsuojelutoimia.

Lisäparannuksista on sovittu esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin alalla. Ne auttavat kehittämään Keski-Amerikan maiden valmiuksia ja siten helpottamaan niiden pääsyä markkinoille.

Honduras – terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset (SPS)

Nicaragua – terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten yhteyshenkilöt

Panama – terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten (SPS) yhteystiedot

Costa Rica – terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten yhteyshenkilöt

EL Salvador – terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten yhteyshenkilöt

Guatemala – terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset (SPS)

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteitä kansainväliselle kaupalle ja muodostaa siten huomattavan rasitteen teille viejänä.

 

 • jos mielestäsi on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää vientiä, voit kertoa meille.
 • ilmoita verkkolomakkeella, miten vienti Keski-Amerikkaan on pysäytetty, minkä jälkeen EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin.

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yritysten kustannusten vähentämiseksi.

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitykseen.

Tuotteesta riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (täsmennetään sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset My Trade Assistant -sivulla)
 • pakkausluettelo
 • tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • todistukset, jotka osoittavat, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Selvyyden vuoksi voidaan todeta, että voit hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Lisätietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteen tulliselvitystä varten, löydät Oma kauppa-avustajalta.

Alkuperän todistamis- ja tarkastusmenettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteidenne alkuperä todistetaan tullietuuskohtelun hakemiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastusta, on edellä olevassa alkuperäsääntöjä koskevassa kohdassa.

Lisätietoja tuonti- ja vientimenettelyistä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Keski-Amerikan välinen sopimus vahvistaa teollis- ja tekijänoikeuksia, jotka koskevat tuotteiden tuontia ja/tai vientiä Keski-Amerikkaan.

EU:n ja Keski-Amerikan vapaakauppasopimuksen liitteissä XVII ja XVIII vahvistetaan TRIPS-sopimukseen ja biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvät osapuolten sitoumukset ja myönnetään niille sekä kansallinen että suosituimmuuskohtelu. Toisin sanoen teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoita kohdellaan yhtä edullisemmin kuin maan omia kansalaisia tai minkä tahansa muun maan kansalaisia.

Maantieteelliset merkinnät

Keski-Amerikan maat ovat muuttaneet ja hyväksyneet uutta lainsäädäntöä alueellisten erikoisalojen ja maantieteellisten merkintöjen sisällyttämiseksi siihen samalla tavalla kuin EU. Maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tuotteiden tuottaja EU:ssa saattaa olla kiinnostunut siitä, että Keski-Amerikan markkinoilla suojataan myös yli 200 maantieteellistä merkintää, kuten samppanja, Parman kinkku ja skotlantilainen viski.

Palvelukauppa

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksella varmistetaan, että voitte hyötyä Keski-Amerikan markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista. Sopimus avaa Keski-Amerikan palvelumarkkinat ja takaa oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden, joita palveluntarjoaja tarvitsee käydäkseen kauppaa näissä maissa. Lisäksi sinua kohdellaan samalla tavalla kuin paikallisia toimittajia.

Rajatylittävä palvelujen tarjoaminen

Jos yrityksesi on pk-yritys, joka ei aio sijoittautua fyysisesti Keski-Amerikkaan, sopimuksessa luetellaan kaikki alat, jotka EU ja Keski-Amerikka ovat sopineet vapauttavansa. Liitteessä XI on luettelo rajatylittävää palvelujen tarjoamista koskevista sitoumuksista.

Lisätietoa rajat ylittävästä palvelujen tarjoamisesta on luvussa 3 ”Rajat ylittävä palvelujen tarjoaminen”, III osaston ”Sijoittautuminen, palvelukauppa ja sähköinen kaupankäynti”.

Lisätietoja soveltamisalaan kuuluvista palvelualoista on kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla (ks. sopimuksen 170 artikla ja liite XI).

Yrityksen perustaminen Keski-Amerikkaan

Aloilla, joilla EU ja Keski-Amerikan maat ovat tehneet markkinoille pääsyä koskevia sitoumuksia, osapuolet ovat sopineet, etteivät ne rajoita liiketoiminnan aloittamista jollakin seuraavista tavoista (ellei liitteessä Xtoisin mainita)

 • laitosten lukumäärän rajoittaminen (joko lukumääräisten kiintiöiden, monopolien tai yksinoikeuksien muodossa tai taloudellista tarveharkintaa käyttäen)
 • sallittujen liiketoimien tai varojen kokonaisarvoa koskevat rajoitukset (joko numeeristen kiintiöiden tai taloudellista tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa)
 • maassa sallittujen toimien kokonaismäärää koskevat rajoitukset tai tuotannon kokonaismäärää koskevat rajoitukset nimettyinä numeerisina yksikköinä (kiintiöinä tai taloudellista tarveharkintaa edellyttävinä)
 • ulkomaisen pääoman määrää koskevat rajoitukset ulkomaisen osakkeenomistuksen enimmäisprosenttirajana tai ulkomaisen sijoituksen yksittäisenä tai yhteenlaskettuna arvona
 • toimenpiteet, jotka rajoittavat tietyntyyppistä sijoittautumista (tytäryhtiö, sivuliike, edustusto) tai yhteisyrityksiä tai edellyttävät niitä, joiden kautta toisen osapuolen sijoittaja voi harjoittaa taloudellista toimintaa

Tilapäinen oleskelu

Sopimus mahdollistaa maahantulon ja tilapäisen oleskelun EU:n ja Keski-Amerikan alueilla

 • avainhenkilöstö
 • korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat
 • yrityspalvelujen myyjät

Tämä tehdään palveluja koskevan luvun tavoitteiden, soveltamisalan ja kattavuuden mukaisesti liitteissä X ja XI lueteltujen alojen rajoissa. Siksi

Jos olet sijoittaja

 • yrityksen perustamisesta vastaavat yrityshenkilönne saavat oleskella tämän sopimuksen osapuolena olevassa Keski-Amerikan maassa 90 päivän ajan 12 kuukauden jakson aikana.
 • johtajat ja asiantuntijat, jotka siirtyvät EU:ssa sijaitsevista toiminnoistaan Keski-Amerikassa, voivat oleskella siellä enintään kolme vuotta sen jälkeen, kun yrityksesi on sijoittautunut sinne.
 • korkeakoulututkinnon suorittaneille harjoittelijoille, jotka siirretään EU:sta Keski-Amerikan toimipaikkaan, olisi myönnettävä enintään vuoden oleskelu.

Jos olet rajat ylittävä palveluntarjoaja, EU-maat ja Keski-Amerikan maat sallivat sinun saapua maahan ja oleskella maassa enintään 90 päivää vuodessa neuvotellakseen palvelujen myynnistä.

Mitkä alat on jätetty vapauttamisen ulkopuolelle?

Jotkin herkät alat on jätetty tämän sopimuksen mukaisen vapauttamisen ulkopuolelle. Tärkeimmät poikkeukset ovat seuraavat:

 • kaikilla osapuolilla on rahoituspalveluja koskeva ”vakauspoikkeus”, joka
  • suojelee sijoittajia, tallettajia, finanssimarkkinoiden käyttäjiä, vakuutuksenottajia tai henkilöitä, joiden luottamusvelvollisuus on rahoituspalvelujen tarjoajan vastuulla
  • ylläpitää rahoituspalvelujen tarjoajien turvallisuutta, vakautta, luotettavuutta tai taloudellista vastuuta
  • varmistaa osapuolen rahoitusjärjestelmän eheyden ja vakauden
 • Costa Ricaan eivät kuulu yksityiset vähittäispankit, joiden on säilytettävä pysyvä vähimmäislainasaldo valtionpankissa tai vaihtoehtoisesti perustettava vähintään neljä konttoria tai sivukonttoria peruspankkipalvelujen tarjoamiseksi valituilla alueilla.
 • EL Salvadorin ulkopuolelle jäävät maa-alueet, jotka eivät ole ulkomaisten [oikeus]henkilöiden omistuksessa, mukaan lukien ulkomaisen oikeushenkilön sivuliike, ja joilla on vakuutusyhtiöiden osalta 75 prosentin (Keski-Amerikan) kansalaisuusvaatimus ja pankkien 50 prosentin (Keski-Amerikan) omistusvaatimus, paitsi jos kansainvälisesti tunnustettu riskiluokituslaitos on hyväksynyt kyseiset rahoituslaitokset.
 • Guatemalassa ei ole varaumia.
 • Honduras edellyttää, että Hondurasiin sijoittautuneet ulkomaiset vakuutuslaitokset tallettavat vähintään 10 prosenttia ehdotetun yrityksen vähimmäispääomasta joko Banco Central de Hondurasiin tai sijoittavat edellä mainitun määrän valtion arvopapereihin. Ulkomaisten rahoituspalvelujen tarjoajien on sijoittaututtava yrityksiksi (sociedades ano”nimas), sivuliikkeiksi tai edustustoiksi.
 • Nicaragua varaa itselleen oikeuden myöntää etuuksia rahoituspalvelujen tarjoajille tai julkisille elimille (kokonaan tai valtion enemmistöomistuksessa), jotka pyrkivät julkisen politiikan tavoitteisiin tarjoamalla (muun muassa) rahoituspalveluja maataloudelle, pienituloisille perheille tai pienille ja keskisuurille yrityksille. Se varaa myös itselleen oikeuden hyväksyä tai pitää voimassa toimenpiteitä, jotka edellyttävät ulkomaisten rahoituspalvelujen tarjoajien perustamista Nicaraguaan. Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta edellyttää oikeushenkilöllisyyttä, joka on perustettu Nicaraguassa ja jonka kotipaikka on Nicaraguassa julkisten yritysten muodossa.
 • Panama edellyttää, että vakuutusmeklarit omistavat vähintään 49 prosenttia kansallisesta omistuksesta

Alakohtaiset raportit EU:n sijoittajien opastamiseksi Keski-Amerikassa

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen 10- vuotisjuhlaa silmällä pitäen EU on laatinut #EUCA_Trade-hankkeen tuella joukon alakohtaisia raportteja, joiden tarkoituksena on yksilöidä talouden alat, jotka tarjoavat suurimman kilpailupotentiaalin EU:n viennille ja investoinneille Keski-Amerikan alueella.

EU:n vientiin ja investointeihin on mahdollisuuksia monilla aloilla Keski-Amerikassa. EU:n sijoittajat saattavat kuitenkin kohdata merkittäviä haasteita harjoittaessaan liiketoimintaa alueella. Näin ollen nämä asiakirjat auttavat tunnistamaan liiketoimintamahdollisuuksia, jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet ja joissa EU:n viejät voivat saavuttaa kilpailuaseman.

Lataa alakohtaiset raportit:

Lisätietoja Keski-Amerikan maiden ensisijaisista investoinneista on myös kuuden Keski-Amerikan maan investointeja ja vientiä edistävien virastojen verkkosivuilla:

Julkiset hankinnat

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimus avaa teille monenlaisia julkisia hankintoja koskevia mahdollisuuksia kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla kaikissa sopimuksen osapuolina olevissa maissa.

Ulkomaisia ja paikallisia yrityksiä ei syrjitä.

SopimuksenV osastossa ja liitteessä XVI vahvistetaan yleiset periaatteet ja menettelyt, jotka ovat WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) mukaisia.

Liitteessä XVI vahvistetaan

 • soveltamisalaan kuuluvat hankintayksiköt ja kynnysarvot sopimusten arvolle, joiden ylittyessä säännöksiä sovelletaan
 • hankintasopimusten tekomenettelyn keskeiset piirteet

Tämä koskee erityisesti tarjousten julkistamista, asiakirjavaatimuksia, sopimusten tekemistä ja määräaikoja.

Lisäksi V osaston 212 artiklassa säädetään seuraavaa: Julkisia hankintoja koskevien tietojen julkaisemisessa määrätään, että Keski-Amerikka kehittää alueellisen tason keskitetyn yhteyspisteen Keski-Amerikan julkisia tarjouskilpailuja varten. Tämä keskitetty asiointipiste otettiin käyttöön syyskuussa 2012, ja se on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla:

Punto de acceso regional de contratactión pública Centroamericana

Maakohtaiset yhteyshenkilöt:

Linkit, yhteystiedot ja asiakirjat

Honduras

Kansalliset instituutiot – Honduras

Keski-Amerikan taloudellisen yhdentymisen keskuspankki (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 22402243

Telefaksi: + 504 22402231

Valtiovarainministeriön alaisuudessa toimiva tullitulojen apulaisosasto

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 32795394, + 504 32799830

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – Honduras

Euroopan unionin edustusto Hondurasissa

Eversti Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 2239 99 91

Telefaksi: + 504 2239 99 94

Sähköpostiosoite: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Hondurasin suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa ja Hondurasin edustusto Euroopan unionissa

 

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Bryssel, Belgia

Puhelin: + 32 27340000

Sähköpostiosoite: info@hondurasembassy.be

Hondurasin vapaakauppa-alueiden liitto

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

PL 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Puhelin: + 504 25542772, + 50425542776

Telefaksi: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköpostiosoite: secretariat@eu4business.eu

Yhteystiedot teknisiä vaatimuksia varten – Honduras

Valtiovarainministeriö (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

Kerros, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 22228702

Telefaksi: + 504 22201705

Honduranin instituutti alkoholin, huumausaineiden väärinkäytön ja lääkkeiden väärinkäytön ehkäisemiseksi (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa No. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 22394488

Ulkoasiainministeriön alaisuudessa toimiva valtiollinen yhteisökeskus ulkopolitiikan pääosaston alaisuudessa

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

EN la Proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Telefaksi: + 504 2341678

Hondurasin siviili-ilmailuvirasto (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 22340263

Centre for Studies and the Control of Contaminants (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Telefaksi: + 504 2390954

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten yhteyshenkilöt – Honduras

Maatalous- ja kotieläintalousministeriön alaisuudessa toimiva maatalouden terveysvirasto (SENASA)

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Telefaksi: + 504 22310786

Energia-, luonnonvara-, ympäristö- ja kaivosministeriö

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Yhteydet julkisiin hankintoihin – Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Puhelin: + 504 2230 7000

Sähköpostiosoite: info.oncae@scgg.gob.hn

Verkkosivu: http://www.honducompras.gob.hn/

Valtion hankintavirasto (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación ja ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Puhelin: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Verkkosivu: http://www.oncae.gob.hn/

Nicaragua

Kansalliset instituutiot – Nicaragua

Nicaraguan keskuspankki

Banco Central de Nicaragua

Km. 7 karretera sur, 100 metros alesteriä Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 2255–7171

Telefaksi: + 505 22650495

Sähköpostiosoite: oaip@bcn.gob.ni

Verkkosivusto: https://www.bcn.gob.ni/

Nicaraguan tulliviranomainen (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10MA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Edustustot, kauppakamarit, liike-elämän järjestöt – Nicaragua

Euroopan unionin edustusto Nicaraguassa ja Keski-Amerikan integraatiojärjestelmässä (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22704499

Telefaksi: + 505 22809569

Sähköpostiosoite: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Nicaraguan suurlähetystö Belgiassa

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Bryssel, Belgia

Puhelin: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Telefaksi: + 32 2 375 71 88

Sähköpostiosoite: sky77706@skynet.be

Kansallinen vapaakauppa-aluekomissio (CNZF)

Zona Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22631530

Telefaksi: + 505 22334144

Valtiovarain- ja julkisten luottojen ministeriölle (MHCP) osoitettu tullipalvelujen pääosasto (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Keski-Amerikan taloudellisen yhdentymisen keskuspankki (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Puhelin: + 504 2402243

Telefaksi: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköpostiosoite: secretariat@eu4business.eu

Yhteydenotot teknisiin vaatimuksiin – Nicaragua

Normalisaatio- ja metrologiaosasto (DNM), menekinedistämis-, teollisuus- ja kauppaministeriö (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22489300, uute 2276

Telefaksi: + 505 22489300, uute 2228

Kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen soveltamisesta vastaava toimielinten välinen toimikunta puolustusministeriön alaisuudessa

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 Cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 2285001, + 505 2855003

Telefaksi: + 505 2286960

Nicaraguan siviili-ilmailun instituutti (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22768580, + 505 22768586

Telefaksi: + 505 22768588

Liikenne- ja infrastruktuuriministeriö

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriön (MARENA) alaisuudessa toimiva ympäristönlaadun pääosasto

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Telefaksi: + 505 22631274

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten yhteyshenkilöt – Nicaragua

Maatalouden suojelun ja terveyden laitos (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Siemenvarmennusalue, siemenosasto, kasvien ja siementen terveyden osasto, maatalouden suojelun ja terveyden laitos

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Telefaksi: + 505 22631274

Myrkyllisten aineiden kansallisen rekisteröinti- ja valvontakomission alainen uudelleentarkastelusta, arvioinnista ja rekisteröinnistä vastaava osasto

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22282002, uute 11 tai 12

Yhteydet julkisiin hankintoihin – Nicaragua

NICARAGUA-COMPRA

Puhelin: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Verkkosivu: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

Sähköpostiosoite: mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni, mesadeayudaprovdgce@mhcp.gob.ni

Valtiovarainministeriön hankintavirasto

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 2222–7231

Verkkosivu: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Kansalliset instituutiot – Panama

Panaman keskuspankki

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5052612

Edustustot, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt – Panama

Euroopan unionin edustusto Panamassa

Bella Vista, Calle 53 Marbella, World Trade Center, kerros 14, Panama City, PANAMA

Puhelin: + 507 2653223

Telefaksi: + 507 2653239

Sähköpostiosoite: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Panaman suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa, Luxemburgin suurherttuakunnassa ja edustusto Euroopan unionissa

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Bryssel, BELGIUM

Puhelin: + 32 2 649 0729

Telefaksi: + 32 2 648 9216

Sähköpostiosoite: info@embpanamabxl.be

Verkkosivusto: http://www.embpanamabxl.be/

Investointien edistämisestä vastaavan kansallisen osaston alainen vapaa-alueiden pääosasto, ulkomaankauppaministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, sektori El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköpostiosoite: secretariat@eu4business.eu

Yhteystiedot teknisiä vaatimuksia varten – Panama

Terveysministeriö (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Edificio No. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Terveysministeriön (MINSA) vaarallisista jätteistä ja kemiallisista aineista vastaava osasto, ympäristöterveys

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5129131, + 507 5129200

Telefaksi: + 507 5129353

Ympäristöterveys ja muut kuin vaaralliset jätteet -jaosto, terveysministeriön (MINSA) ympäristöterveyden alaosasto

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5129131, + 507 5129200

Telefaksi: + 507 5129353

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten yhteyshenkilöt – Panama

Eläinten terveydestä vastaava kansallinen osasto, maatalouden kehittämisministeriö (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 2662303, + 507 2660323

Kasvinsuojeluun liittyvien riskianalyysien ja kasvinsuojeluvaatimusten osasto, kansallinen kasvinsuojeluosasto (DNSV), maatalouden kehittämisestä vastaava ministeriö (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 2200733, + 507 2207979

Telefaksi: + 507 2207979, + 507 2207981

Kansallinen kasvinsuojeluvirasto (DNSV), maatalouden kehittämisministeriö (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 2200733, + 507 2207979

Telefaksi: + 507 2207979, + 507 2207981

Ympäristöministeriön alainen biologisen monimuotoisuuden ja luonnonvaraisen eläimistön osasto

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5000822, + 507 5000855, uute 6877

Telefaksi: + 507 5000839

Terveysministeriön (MINSA) vaarallisista jätteistä ja kemiallisista aineista vastaava osasto, ympäristöterveys

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5129131, + 507 5129200

Telefaksi: + 507 5129353

Yhteydet julkisiin hankintoihin – Panama

Panama-Compra

Puhelin: + 507 5151555

Verkkosivu: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Kansallinen hankintavirasto (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5151511, + 507 5151510

Sähköpostiosoite: info@dgcp.gob.pa

Verkkosivu: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Costa Rica

Kansalliset laitokset – Costa Rica

Costa Rican keskuspankki

Banco Central de Costa Rica

Keskuskeskus y 1, soitukset 2 ja 4, San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22433333

Verkkosivu: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Costa Rican tullitoimipaikka

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 25229390

Telefaksi: + 506 25229426

Verotuksen pääosasto, valtiovarainministeriö

Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 25470000, + 506 25470001

Kansallinen rekisteri

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523–2010, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22020800, + 506 22020777

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – Costa Rica

Euroopan unionin edustusto Costa Ricassa

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836–1007, San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22832959

Telefaksi: + 506 22832960

Sähköpostiosoite: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Costa Rican suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa, Luxemburgin suurherttuakunta ja edustusto Euroopan unionissa

489 Avenue Louise, 1050 Bryssel, Belgia

Puhelin: + 32 26405541

Telefaksi: + 32 26483192

Sähköpostiosoite: info@costaricaembassy.be

Costa Rican ulkomaankauppayhtiö (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278–1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22994700, 800 77626637

Telefaksi: + 506 22335755

Ulkomaankaupan keskitetty palvelupiste (VUCE), tulliasioiden pääosasto (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mt Oeste, San José, Costa Rica

Puhelin: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköpostiosoite: secretariat@eu4business.eu

Yhteystiedot teknisiä vaatimuksia varten – Costa Rica

Costa Rican Institute for Technical Standards (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metroa norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004–1000, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22834522

Telefaksi: + 506 22834831

Terveysministeriö

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123–1000, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22230333, ext 327 tai 329, + 506 22336922

Telefaksi: + 506 22577827

Yleisen turvallisuuden ministeriön alaisuudessa toimiva aseiden ja räjähteiden valvontaosasto

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 25864500

Ympäristön laadunhallinnan osasto (DIGECA), ympäristö- ja energiaministeriö (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, ehdotuspyynnöt 9 y 9 bis, nro 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Telefaksi: + 506 22582820

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten yhteystiedot – Costa Rica

Kansallinen eläinterveysvirasto (SENASA), maatalous- ja eläinsuojeluministeriö (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al este y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3–3006, CR-Kenada, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22608300, + 506 25871600

Telefaksi: + 506 22608301

Kansallinen kasvinsuojelulaitos (SFE), maatalous- ja eläinsuojeluministeriö (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521–1200, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 25493400

Telefaksi: + 506 25493599

Kansallisen kasvinsuojeluviraston (SFE) biotekniikan osaston elävien muunnettujen organismien yksikkö, maatalous- ja eläinsuojeluministeriö (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521–1200, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 25492522, + 506 25493522

Telefaksi: + 506 25493599

Yhteydet julkisiin hankintoihin – Costa Rica

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Verkkosivu: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22561500

Sähköpostiosoite: consultas@gobierno-digital.go.cr

EL Salvador

Kansalliset toimielimet – El Salvador

Central American Bank of Economic Integration (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma No..130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22676100

Telefaksi: + 503 22676130

Tulliasioiden pääosasto (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, Pan-American Highway Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22445000, + 503 22443000

Telefaksi: + 503 22447201

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – El Salvador

Euroopan unionin edustusto El Salvadorissa

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01298, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22432424

Telefaksi: + 503 22432525

Sähköpostiosoite: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

EL Salvadorin suurlähetystö Belgiassa

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Bryssel, Belgia

Puhelin: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Telefaksi: + 32 2 732 65 74

Sähköpostiosoite: embajadabruselas@rree.gob.sv

Valtiovarainministeriö

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22443000, + 503 22373000

Ulkomaankaupan keskitetty palvelupiste (VUCE), keskuspankin tuonti- ja vientijalostuskeskus

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15–17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Telefaksi: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköpostiosoite: secretariat@eu4business.eu

Yhteystiedot teknisiä vaatimuksia varten – El Salvador

Kansallinen laatuneuvosto (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 25905300

Verkkosivu: http://www.cnc.gob.sv/

Puolustusministeriö (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22500100, + 503 22500134

Hiilivetyjen ja kaivosten osasto (DHM), talousministeriö (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Siviili-ilmailuviranomainen (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 25654400, + 503 25654553

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 21326276

Telefaksi: + 503 21329429

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten yhteystiedot – El Salvador

Eläinlääkintäpalvelujen osasto, yleinen karjaosasto (DGG), maatalous- ja kotieläintalousministeriö (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22020879, + 503 22101763

Yleinen kasvinsuojeluosasto (DGSV), maatalous- ja kotieläinministeriö (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Loppu 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22101747, + 503 22101700

Telefaksi: + 503 22101920

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 21329407, + 503 21329697

Telefaksi: + 503 22679317, + 503 22679326

Yhteydenotot julkisiin hankintoihin – El Salvador

Komprasaali

Puhelin: + 503 22443171

Sähköpostiosoite: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Verkkosivu: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Valtiovarainministeriö

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 2244–3171

Guatemala

Kansalliset toimielimet – Guatemala

Guatemalan keskuspankki

Banco de Guatemala

7 a. AV. 22–01, zona 1, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Telefaksi: + 502 24296086, + 502 24856041

Verkkosivu: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – Guatemala

Euroopan unionin edustusto Guatemalassa

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5–55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., GUATEMALA

Puhelin: + 502 23005900

Telefaksi: + 502 23005900

Sähköpostiosoite: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Guatemalan suurlähetystö Belgiassa

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Bryssel, BELGIUM

Puhelin: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Telefaksi: + 32 2 344 64 99

Sähköpostiosoite: embbelgica@minex.gob.gt, guatemala@skynet.be

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköpostiosoite: secretariat@eu4business.eu

Yhteystiedot teknisiä vaatimuksia varten – Guatemala

Guatemalan standardointikomissio (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27–32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 22472654

Telefaksi: + 502 22472687

Kemiallisten aseiden kieltämisestä vastaava Guatemalan kansallinen viranomainen (ANGPAQ), ulkoasiainministeriö

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4–17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24100000

Telefaksi: + 502 23321172, + 502 24100011

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28–58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24230500, + 502 24232408

Talousministeriö

Ministerio de Economía

8a Avenida 10–43, zona 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24120200

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten yhteystiedot – Guatemala

Maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriö (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24137000

Maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriön (MAGA) maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriön alaisen maatalous-, eläin- ja elintarvikeministeriön alaisen kasvinterveysosaston kasvinterveysosaston epidemiologisen seurannan ja riskianalyysin osasto

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Normeista ja asetuksista vastaava yksikkö, maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriö (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24137000

Kansallinen suojelualueiden neuvosto (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6–06, Zona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24226700

Telefaksi: + 502 22534141

Maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriön alainen maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriön alaisen maataloustuotteiden rekisteröinnistä vastaavan osaston kasvien terveysosasto

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Yhteyshenkilöt julkisia hankintoja varten – Guatemala

GUATECOMPRAS

Puhelin: + 502 23742872

Sähköpostiosoite: administradorgc@minfin.gob.gt

Verkkosivu: http://www.guatecompras.gt/

Julkisten hankintojen pääosasto (DGAE)

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 23742872

Muita linkkejä

Jaa tämä sivu: