EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimus

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen kauppapilaria on sovellettu väliaikaisesti 1. elokuuta 2013 alkaen Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman kanssa, 1. lokakuuta 2013 lähtien Costa Rican ja El Salvadorin kanssa ja 1. joulukuuta 2013 Guatemalan kanssa. Se alentaa tulleja ja tehostaa tullimenettelyjä.

Sopimus lyhyesti

Tämän sopimuksen osapuolina olevat kuusi Keski-Amerikan maata ovat

Sopimuksenkoko teksti ja liitteet.

Lue kauppaa koskeva sopimuksen erityinen osa.

Mitkä ovat yrityksellesi koituvat hyödyt?

EU:n ja Keski-Amerikan välinen assosiaatiosopimus

 • EU:n kauppiaiden on helpompaa ja halvempaa tuoda Keski-Amerikkaan ja viedä sinne
 • poistetaan useimmat tuontitullit ja parannetaan pääsyä julkisten hankintojen ja investointien markkinoille.
 • luodaan Keski-Amerikan kaupalle ennakoitavampi toimintaympäristö, johon sisältyy tullien ulkopuolisia kaupan esteitä koskeva sovittelumekanismi ja kahdenvälinen riitojenratkaisumekanismi.

 

EU:nja Keski-Amerikan kauppasuhteet

EU ja Keski-Amerikka ovat pitäneet yllä tiiviitä ja kattavia suhteita jo pitkään. EU:n viejänä tai tuojana voit hyödyntää näiden kahden alueen välistä suhdetta yrityksenne hyväksi.

Keski-Amerikasta tuodaan eniten elintarvikkeita, kuten hedelmiä (esim. banaaneja, ananaksia), sokeria, eläin- ja kasvirasvoja ja -öljyjä (pääasiassa palmuöljyä), kahvijuomia ja lääketieteellisiä välineitä.

EU:n Keski-Amerikkaan suuntautuvassa viennissä merkittäviä tuoteryhmiä ovat lääkkeet, koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet.

Tariffit

Teollisuustuotteet ja kalastus

Tiesitkö, että assosiaatiosopimuksella poistetaan lähes kaikki teollisuustuotteiden ja kalastuksen tullit?

 • sopimuksen tullessa voimaan EU poisti 99 prosenttia teollisuustuotteita ja kalastusta koskevista tullinimikkeistään.
 • Keski-Amerikka suostui myöntämään tullittoman pääsyn kaikkiin teollisuus- ja kalastustuotteisiin vuoteen 2025 mennessä

Maataloustuotteet

EU:n ja Keski-Amerikan vapaakauppasopimuksella poistettiin suurin osa maataloustuotteiden tulleista ja jätettiin ainoastaan ”arkaluonteiset” tullit. Tämän vuoksi

 • EU päätti poistaa tullit 73 prosentista maatalouden tullinimikkeistä, mikä vastaa noin 64:ää prosenttia Keski-Amerikasta tulevasta maataloustuonnista. EU:hun voidaan tuoda tullitta muun muassa kahvia, katkarapuja, ananaksia ja meloneja. Myös keskeiset tuotteet, kuten sokeri ja rommi, voivat tulla EU:hun tullittomissa kiintiöissä. 
 • Keski-Amerikka poisti tullit 67 prosentista maatalouden tullinimikkeistä, mikä kattaa noin 62 prosenttia EU:n maataloustuonnista. Esimerkiksi eurooppalaisten viskien tuonti sopimuksen osapuolina oleviin Keski-Amerikan maihin vapautettiin kokonaan.

 

Ennen vientiä

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Tässä osiossaon yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosion pääkäsitteistä.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt esitetään liitteessä II, joka koskee käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksessa.

Onko tuotteeni alkuperätuote EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen mukaista alennettua tai nollatullia, sen on oltava peräisin EU:sta tai Keski-Amerikasta.

Tuote on peräisin EU:sta tai Keski-Amerikasta, jos se on

 • tuotettu kokonaan EU:ssa tai Keski-Amerikassa
 • jotka on valmistettu EU:ssa tai Keski-Amerikassa ei-alkuperäaineksista, edellyttäen että tällaisia aineksia on riittävästi valmistettu tai käsitelty lisäyksessä 2 vahvistettujen tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti. Ks. myös tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäys 1 ”Alkuhuomautukset”. 
  Joillekin tuotteille on joitakin vaihtoehtoisia tuotekohtaisia sääntöjä – ks. lisäys 2A.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta sen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankaan – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiilivaatteissa ja kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisää joustavuutta, jotta voit noudattaa tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus

 • sallittua poikkeamaa koskevan säännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 % tuotteen noudettuna-hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen.
 • erityisiä poikkeamia sovelletaan HS-järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäyksessä 1 ”Alkuhuomautukset” oleviin 5–6 huomautuksiin.

Kumulaatio

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksessa sallitaan myös

 • kahdenvälinen kumulaatio, allekirjoittaneen Keski-Amerikan maan alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa.
 • diagonaalinen kumulaatio, Bolivian, Kolumbian, Ecuadorin, Perun tai Venezuelan alkuperäainekset voidaan katsoa Keski-Amerikan alkuperäaineksiksi, kun niitä käytetään tuotteen valmistukseen, edellyttäen että tietyt edellytykset täyttyvät
 • lisäksi jonkin Keski-Amerikan maan tai EU:n pyynnöstä Meksikon, Etelä-Amerikan tai Karibian maiden alkuperäaineksille voidaan myöntää diagonaalinen kumulaatio, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta allekirjoittaneeseen Keski-Amerikan maahan (ja päinvastoin) ilman, että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimintoja kuin

 • purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • toimenpiteet, joiden tarkoituksena on säilyttää ne hyvässä kunnossa

Sinun on esitettävä todisteet suorasta kuljetuksesta tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen nojalla on mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty etuustullilla vietävän tavaran valmistukseen.

Alkuperämenettelyt

Jos haluat hakea tullietuuskohtelua, sinun on noudatettava alkuperämenettelyjä ja saatava hakemuksesi todentamaan sen maan tulliviranomaiset, johon tavarat tuodaan. Menettelyistä säädetään IV osastossa (Alkuperäselvitys) ja V osastossa (Hallinnollisen yhteistyön järjestelyt).

Miten tullietuuskohtelua haetaan?

Tullietuuskohtelun saamiseksi tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

 • EUR.1-tavaratodistus
 • alkuperäilmoitus

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden kokonaisarvo on enintään

 • 500 euroa pienpakkausten osalta
 • 1200 euroa henkilökohtaisista matkatavaroista

Alkuperäselvitys on voimassa 12 kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1-tavaratodistus

 • EUR.1-tavaratodistuksen antavat viejämaan tulliviranomaiset.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.
 • Liite 3 sisältää EUR.1-todistuksen mallin ja ohjeet sen täyttämisestä.

Alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse todeta, että niiden tuotteet ovat peräisin EU:sta tai jostakin Keski-Amerikan maasta, toimittamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi laatia:

 • valtuutettu viejä
 • viejä, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6000 euroa.
Valtuutetut viejät
 • tämän sopimuksen mukaiset viejät voivat hakea tulliviranomaisiltaan lupaa laatia alkuperäilmoituksia minkä tahansa arvoisista tuotteista.
 • tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksissa.
Miten alkuperäilmoitus laaditaan?
 • viejän on kirjoitettava, leimattava tai painettava seuraava ilmoitus kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun tuotteen kaupalliseen tunnistamiseen (lisäys 4):
  • ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin [tai toimivaltaisen viranomaisen] lupa nro...) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin selvästi ilmoiteta.”
 • alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä.
 • alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Valtuutettu viejä vapautetaan tästä vaatimuksesta edellyttäen, että hakija antaa tulliviranomaisilleen kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän ottaa täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joissa sinut tunnistetaan.
 • viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siinä tarkoitettujen tuotteiden tuonnista.
 • kauppalaskuilmoitusta täytettäessä olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteidenne alkuperäasema.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu seuraaviin seikkoihin:

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin tekemät tarkastukset (tuojaosapuolen käynnit viejälle eivät ole sallittuja)

Kun tarkastus on saatu päätökseen, viejäosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Teknisissä säännöissä määritellään erityiset ominaisuudet, jotka tuotteella olisi oltava, kuten suunnittelu, etiketit, merkinnät, pakkaaminen, toimivuus tai suorituskyky, ja ne on suunniteltu esimerkiksi ihmisten terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojelemiseksi. Eri vaatimusten noudattaminen eri markkinoilla voi kuitenkin tulla kalliiksi kaupan toimijoille.

Assosiaatiosopimuksen mukaisesti EU ja Keski-Amerikan maat tekevät yhteistyötä markkinavalvonnassa, teknisten määräysten laatimisessa, standardien asettamisessa ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa. Kaikki osapuolet ovat sitoutuneet avoimuuteen ja asettavat kaikki tekniset määräykset julkisesti saataville. Ennen kaikkea osapuolet pyrkivät kehittämään yhdenmukaistettuja säännöksiä ja standardeja kullakin alueella tavaroiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi. 

Honduras – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Nicaragua – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Panama – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Costa Rica – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

EL Salvador – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Guatemala – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Terveys-ja kasvinsuojelutoimia koskevassa 5 luvussa vahvistetaan osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, jotka perustuvat terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevaan WTO:n sopimukseen, ja määrätään WTO:sta ja menettelyllisistä toimenpiteistä tehokkaan täytäntöönpanon edistämiseksi. Yksityiskohtaiset menettelylliset ja tulkitsevat toimenpiteet sisältyvät liitteeseen VII Eläinperäisiä tuotteita käsittelevien laitosten hyväksyntää koskevat vaatimukset ja säännökset sekä liitteessä VIII olevat tarkastusten suorittamista koskevat ohjeet.

Sopimuksessa määrätään myös terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomiteasta, jonka tehtävänä on ratkaista tällä alalla mahdollisesti ilmenevät ongelmat sekä seurata ja seurata terveys- ja kasvinsuojelutoimia, joita sopimuksen kaikki osapuolet toteuttavat.

Lisäparannuksista on sovittu esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin alalla. Ne auttavat kehittämään valmiuksia Keski-Amerikan maissa ja helpottavat siten niiden pääsyä markkinoille.

Honduras – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin 

Nicaragua – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin

Panama – terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia koskevat yhteydenotot

Costa Rica – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin

EL Salvador – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin

Guatemala – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteitä kansainväliselle kaupalle ja olla siten merkittävä rasite teille viejänä.

 

 • jos olet sitä mieltä, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää sen viennin, voit kertoa meille.
 • ilmoita verkkolomakkeella, miten vienti Keski-Amerikkaan on loppumassa. Sen jälkeen EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin.

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitykseen.

Tuotteesi mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (löydä sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset Oma kauppaavustaja)
 • pakkausluettelo
 • tiettyjä tavaroita koskevattuontitodistukset
 • todistus siitä, että tuote täyttää pakolliset tuotemääräykset, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Varmuuden vuoksi voit halutessasi hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Tarkempia tietoja siitä, mitä asiakirjoja sinun on esitettävä tuotteen tulliselvitystä varten, saa Oma kauppa-avustaja.

Alkuperän todistamista ja todentamista koskevat menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun saamiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, on edellä kohdassa ” Alkuperäsäännöt ”.

Lisätietoja tuontiin ja vientiin liittyvistä tullimenettelyistä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Keski-Amerikan välisessä sopimuksessa vahvistetaan teollis- ja tekijänoikeuksia, jotka koskevat tuotteiden tuontia ja/tai vientiä Keski-Amerikkaan.

EU:n ja Keski-Amerikan vapaakauppasopimuksen liitteissä XVII ja XVIII vahvistetaan osapuolten TRIPS-sopimukseen ja biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvät sitoumukset ja myönnetään niille sekä kansallinen kohtelu että suosituimmuuskohtelu. Toisin sanoen teollis- ja tekijänoikeuksien omistajia ei kohdella epäedullisemmin kuin maan omia kansalaisia tai minkä tahansa muun maan kansalaisia.

Maantieteelliset merkinnät

Keski-Amerikan maat ovat muuttaneet ja hyväksyneet uutta lainsäädäntöä alueellisten erikoisuuksien ja maantieteellisten merkintöjen sisällyttämiseksi siihen EU:n tavoin. Maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tuotteiden valmistaja EU:ssa saattaa kiinnostaa, että myös yli 200 maantieteellistä merkintää, kuten samppanja, Parman kinkku ja skotlantilainen viski, on erityisesti suojattu Keski-Amerikan markkinoilla.

Palvelukauppa

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksella varmistetaan, että voitte hyötyä mahdollisuuksista Keski-Amerikan markkinoilla. Tämä sopimus avaa Keski-Amerikan palvelumarkkinat ja tarjoaa oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden, joita tarvitsisit palveluntarjoajana näissä maissa käytävää kauppaa varten. Lisäksi sinua kohdellaan samalla tavalla kuin paikallisia toimittajia.

Rajat ylittävä palvelujen tarjonta

Jos olette pk-yritys, jonka tarkoituksena ei ole sijoittautua fyysisesti Keski-Amerikkaan, sopimuksessa luetellaan kaikki alat, joiden vapauttamista EU ja Keski-Amerikka ovat sopineet. Liitteessä XI on luettelo rajatylittävää palvelujen tarjontaa koskevista sitoumuksista.

Lisätietoja rajat ylittävästä palvelujen tarjonnasta on luvussa 3 ”Rajatylittävä palvelujen tarjonta ” III osastossa ”Sijoittautuminen, palvelukauppa ja sähköinen kaupankäynti”.

Lisätietoja sopimuksen piiriin kuuluvista palvelualoista on saatavilla kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla (ks. sopimuksen 170 artikla ja liite XI).

Liiketoiminnan perustaminen Keski-Amerikkaan

Aloilla, joilla EU ja Keski-Amerikan maat ovat tehneet markkinoillepääsysitoumuksia, osapuolet ovat sopineet, etteivät ne rajoita liiketoiminnan perustamista millään seuraavista tavoista (jollei liitteessä Xtoisin määrätä):

 • laitosten lukumäärän rajoittaminen (joko lukumääräisten kiintiöiden, monopolien tai yksinoikeuksien muodossa tai edellyttämällä tarveharkintaa)
 • liiketoimien tai varojen kokonaisarvoa koskevat rajoitukset, jotka ovat sallittuja (joko numeeristen kiintiöiden muodossa tai vaatimalla tarveharkintaa)
 • maassa sallittujen toimien kokonaismäärää koskevat rajoitukset tai tuotannon kokonaismäärän rajoitukset nimettyinä numeerisina yksikköinä (kiintiöinä tai taloudellista tarveharkintaa edellyttävinä)
 • ulkomaisen pääoman osuutta koskevat rajoitukset ulkomaisen osakkeenomistuksen enimmäisprosenttirajana tai ulkomaisen sijoituksen yksittäisenä tai yhteenlaskettuna arvona
 • toimenpiteet, joilla rajoitetaan tai vaaditaan tietyntyyppistä sijoittautumista (tytäryhtiö, sivuliike, edustusto) tai yhteisyrityksiä, joiden kautta toisen osapuolen sijoittaja voi harjoittaa taloudellista toimintaa

Tilapäinen oleskelu

Sopimus mahdollistaa maahantulon ja tilapäisen oleskelun EU:n ja Keski-Amerikan alueilla

 • avainhenkilöstö
 • korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat
 • yrityspalvelujen myyjät

Tämä tehdään palveluja koskevan luvun tavoitteen, soveltamisalan ja kattavuuden mukaisesti liitteissä X ja XI lueteltujen alojen rajoissa. Tämän vuoksi

Jos olet sijoittaja

 • yrityksenne perustamisesta vastaava vanhempi yrityshenkilöstö saa oleskella missä tahansa tämän sopimuksen osapuolena olevassa Keski-Amerikan maassa 90 päivää minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana.
 • johtajat ja asiantuntijat, jotka siirretään EU:ssa sijaitsevista operaatioista Keski-Amerikassa sijaitseviin operaatioihin, voivat oleskella siellä enintään kolme vuotta sen jälkeen, kun yritys on sijoittautunut sinne.
 • korkeakoulututkinnon suorittaneille harjoittelijoille, jotka siirretään EU:sta Keski-Amerikassa sijaitsevaan laitokseen, olisi myönnettävä enintään vuoden oleskeluaika.

Jos olet rajat ylittävä palveluntarjoaja, EU:n ja Keski-Amerikan maat voivat tulla maahan ja oleskella siellä enintään 90 päivää vuodessa ja neuvotella palvelujen myynnistä.

Mitkä alat on jätetty vapauttamisen ulkopuolelle?

Jotkin herkät alat on jätetty tämän sopimuksen mukaisen vapauttamisen ulkopuolelle. Tärkeimmät poikkeukset ovat seuraavat:

 • kaikilla osapuolilla on ”vakavaraisuutta koskeva poikkeus” rahoituspalveluille, jotka
  • suojelee sijoittajia, tallettajia, rahoitusmarkkinoiden käyttäjiä, vakuutuksenottajia tai henkilöitä, joita luottamusvelvollisuus koskee rahoituspalvelujen tarjoajalta
  • huolehtii rahoituspalvelujen tarjoajien turvallisuudesta, moitteettomuudesta, rehellisyydestä tai taloudellisesta vastuusta
  • varmistaa osapuolen rahoitusjärjestelmän eheyden ja vakauden
 • Costa Rica ei kata yksityisiä vähittäispankkeja, joiden on säilytettävä lainojen pysyvä vähimmäissaldo valtionpankin kanssa tai vaihtoehtoisesti perustettava vähintään neljä toimistoa tai sivukonttoria peruspankkipalvelujen tarjoamiseksi tietyillä alueilla.
 • EL Salvador ei sisällä maaseutumaata, joka ei ole ulkomaisten [oikeus]henkilöiden, mukaan lukien ulkomaisen oikeushenkilön sivuliike, omistuksessa ja jonka vakuutusyhtiöille on asetettu 75 prosentin (Keski-Amerikan) kansalaisuusvaatimus ja pankkien 50 prosentin (Keski-amerikkalainen) omistusvaatimus, paitsi jos nämä rahoituslaitokset ovat kansainvälisesti tunnustetun riskiluokitusyksikön hyväksymiä.
 • Guatemalassa ei ole varaumia.
 • Honduras edellyttää, että Hondurasiin sijoittautuneet ulkomaiset vakuutuslaitokset tallettavat vähintään 10 prosenttia ehdotetun yrityksen vähimmäispääomasta joko Banco Central de Hondurasiin tai sijoittavat edellä mainitun määrän valtion arvopapereihin. Ulkomaisten rahoituspalvelujen tarjoajien on perustettava yhtiöitä, sivuliikkeitä tai edustustoja.
 • Nicaragua varaa itselleen oikeuden myöntää etuuksia rahoituspalvelujen tarjoajille tai julkisille yksiköille (kokonaan tai enemmistönä valtion omistuksessa), jotka pyrkivät julkisen politiikan tavoitteisiin tarjoamalla (muun muassa) rahoituspalveluja maataloudelle, pienituloisille perheille tarkoitettuja asuntoja tai pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Se varaa myös oikeuden ottaa käyttöön tai pitää voimassa toimenpiteitä, joilla vaaditaan ulkomaisten rahoituspalvelujen tarjoajien perustamista Nicaraguaan. Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta edellyttää oikeushenkilöllisyyttä, joka on perustettu ja jonka kotipaikka on Nicaraguassa julkisten yritysten muodossa.
 • Panamassa vakuutusmeklareiden kansallinen omistusosuus on vähintään 49 prosenttia.

Alakohtaiset raportit EU:n sijoittajien opastamiseksi Keski-Amerikassa

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen 10- vuotisjuhlassa EU on laatinut #EUCA_Trade-hankkeen tuella useita alakohtaisia raportteja, joiden tarkoituksena on yksilöidä talouden aloja, joilla EU:n vienti- ja investointipotentiaali on suurin Keski-Amerikan alueella.

EU:n vienti- ja investointimahdollisuuksia on tarjolla monilla aloilla eri puolilla Keski-Amerikkaa. EU:n sijoittajilla voi kuitenkin olla merkittäviä haasteita harjoittaessaan liiketoimintaa alueella. Näin ollen nämä asiakirjat auttavat tunnistamaan liiketoimintamahdollisuuksia, jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet ja joissa EU:n viejät voivat saavuttaa kilpailuaseman.

Lataa kuusi alakohtaista raporttia pdf-muodossa seuraavasta linkistä:

Lisätietoja Keski-Amerikan maiden ensisijaisista investoinneista on saatavilla myös kuuden Keski-Amerikan maan investointeja ja vientiä edistävien virastojen verkkosivuilla:

Julkiset hankinnat

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimus avaa Teille monenlaisia mahdollisuuksia julkisiin hankintoihin kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla kaikissa sopimuksen osapuolina olevissa maissa.

Ulkomaisia ja paikallisia yrityksiä ei syrjitä.

SopimuksenV osastossa ja liitteessä XVI vahvistetaan yleiset periaatteet ja menettelyt, jotka ovat yhteensopivia WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) kanssa.

Liitteessä XVI vahvistetaan

 • sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat hankintayksiköt ja sopimusten arvon kynnysarvot, joiden ylittyessä säännöksiä sovelletaan
 • hankintasopimusten tekomenettelyn pääpiirteet

Tämä koskee erityisesti tarjousten julkaisemista, asiakirjavaatimuksia, sopimusten tekemistä ja määräaikoja.

Lisäksi V osaston 212 artiklassa säädetään seuraavaa: Hankintatietojen julkaisussa säädetään, että Keski-Amerikan on kehitettävä alueellisella tasolla keskitetty yhteyspiste Keski-Amerikan julkisia tarjouskilpailuja varten. Tämä keskitetty palvelupiste otettiin käyttöön syyskuussa 2012, ja se on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla:

Punto de acceso regional de contratactión pública Centroamericana

Maakohtaiset yhteydenotot löytyvät osoitteesta:

Linkit, yhteystiedot ja asiakirjat

Honduras

Kansalliset instituutiot – Honduras

Keski-Amerikan taloudellisen yhdentymisen pankki (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 22402243

Faksi: + 504 22402231

Valtiovarainministeriön tullitulojen apulaisosasto

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 32795394, + 504 32799830

Edustustot, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt – Honduras

Euroopan unionin edustusto Hondurasissa

Col. Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 2239 99 91

Faksi: + 504 2239 99 94

Sähköpostiosoite: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Hondurasin suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa ja Hondurasin edustusto Euroopan unionissa

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Bryssel, BELGIUM

Puhelin: + 32 27340000

Sähköpostiosoite: info@hondurasembassy.be

Hondurasin vapaakauppa-alueiden liitto

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

PL 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Puhelin: + 504 25542772, + 50425542776

Faksi: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköpostiosoite: secretariat@eu4business.eu

Teknisiä vaatimuksia koskevat yhteyshenkilöt – Honduras

Valtiovarainministeriö (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

Kerros, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 22228702

Faksi: + 504 22201705

Honduranin laitos alkoholin, huumeriippuvuuden ja lääkehoidon ehkäisemiseksi (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa No. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 22394488

Ulkoasiainministeriön alaisuudessa toimiva ulkopolitiikan pääosaston alainen valtiollinen yhteisökeskus

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

EN Proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Faksi: + 504 2341678

Hondurasin siviili-ilmailuvirasto (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 22340263

Tutkimus- ja valvontakeskus (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Faksi: + 504 2390954

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin – Honduras

Maatalous- ja kotieläinministeriön alaisuudessa toimiva maatalouden terveysvirasto (SENASA)

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Faksi: + 504 22310786

Energia-, luonnonvara-, ympäristö- ja kaivosministeriö

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Julkisia hankintoja koskevat yhteydenotot – Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Puhelin: + 504 2230 7000

Sähköpostiosoite: info.oncae@scgg.gob.hn

Verkkosivu: http://www.honducompras.gob.hn/

Valtion hankintavirasto (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación ja ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Puhelin: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Verkkosivu: http://www.oncae.gob.hn/

Nicaragua

Kansalliset instituutiot – Nicaragua

Nicaraguan keskuspankki

Banco Central de Nicaragua

Km. 7 carretera sur, 100 metros al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 2255–7171

Faksi: + 505 22650495

Sähköpostiosoite: oaip@bcn.gob.ni

Verkkosivusto: https://www.bcn.gob.ni/

Nicaraguan tulliviranomainen

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10MA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Edustustot, kauppakamarit, liike-elämän järjestöt – Nicaragua

Euroopan unionin edustusto Nicaraguassa ja Keski-Amerikan integraatiojärjestelmässä (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22704499

Faksi: + 505 22809569

Sähköpostiosoite: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Nicaraguan suurlähetystö Belgiassa

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Bryssel, BELGIUM

Puhelin: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Faksi: + 32 2 375 71 88

Sähköpostiosoite: sky77706@skynet.be

Kansallinen vapaakauppa-aluekomissio (CNZF)

Zona Franca Industrial Las Mercedes, 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22631530

Faksi: + 505 22334144

Tullihallinnon pääosasto (DGA), joka toimii valtiovarain- ja julkisten luottojen ministeriössä (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Keski-Amerikan taloudellisen yhdentymisen pankki (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Puhelin: + 504 2402243

Faksi: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköpostiosoite: secretariat@eu4business.eu

Teknisiä vaatimuksia koskevat yhteyshenkilöt – Nicaragua

MIFIC:n alainen normalisoinnista ja metrologiasta vastaava osasto (DNM)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22489300, ext 2276

Faksi: + 505 22489300, ext 2228

Puolustusministeriön alainen kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen soveltamista käsittelevä toimielinten välinen toimikunta

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 2285001, + 505 2855003

Faksi: + 505 2286960

Nicaraguan siviili-ilmailuinstituutti (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

11½ km, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22768580, + 505 22768586

Faksi: + 505 22768588

Liikenne- ja infrastruktuuriministeriö (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Ympäristön laadun pääosasto ympäristö- ja luonnonvaraministeriölle (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Faksi: + 505 22631274

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset – Nicaragua

Maatalouden suojelun ja terveyden laitos (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Siemensertifioinnin alue, siemenosasto, kasvi- ja siementerveysosasto, maatalouden suojelu- ja terveyslaitos

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Faksi: + 505 22631274

Myrkyllisten aineiden rekisteröinnistä ja valvonnasta vastaavan kansallisen komission alainen tarkistus-, arviointi- ja rekisteröintiosasto

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22282002, ext 11 tai 12

Julkisia hankintoja koskevat yhteydenotot – Nicaragua

NICARAGUA-KOMPOSIITTI

Puhelin: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Verkkosivu: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

Sähköpostiosoite: mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni, mesadeayudaprovdgce@mhcp.gob.ni

Valtiovarainministeriön hankintavirasto

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 2222–7231

Verkkosivu: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Kansalliset laitokset – Panama

Panaman keskuspankki

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5052612

Edustustot, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt – Panama

Euroopan unionin edustusto Panamassa

Bella Vista, Calle 53 Marbella, World Trade Center, kerros 14, Panama City, PANAMA

Puhelin: + 507 2653223

Faksi: + 507 2653239

Sähköpostiosoite: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Panaman suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa, Luxemburgin suurherttuakunnassa ja edustusto Euroopan unionissa

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Bryssel, BELGIUM

Puhelin: + 32 2 649 0729

Faksi: + 32 2 648 9216

Sähköpostiosoite: info@embpanamabxl.be

Verkkosivusto: http://www.embpanamabxl.be/

Vapaiden alueiden pääosasto, investointien edistämisestä vastaava kansallinen osasto, ulkomaankauppaministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sector El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköpostiosoite: secretariat@eu4business.eu

Yhteystahot teknisiä vaatimuksia varten – Panama

Terveysministeriö (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Edificio No. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Vaarallisia jätteitä ja kemiallisia aineita käsittelevä osasto, terveysministeriön ympäristöterveysosasto (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5129131, + 507 5129200

Faksi: + 507 5129353

Ympäristöterveys ja muut kuin vaaralliset jätteet, terveysministeriön ympäristöterveysosasto (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5129131, + 507 5129200

Faksi: + 507 5129353

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksista (SPS) – Panama

Kansallinen eläinten terveydestä vastaava osasto, maatalouden kehittämisministeriö (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 2662303, + 507 2660323

Torjunta-aineiden riskianalyysiä ja kasvinsuojeluvaatimuksia käsittelevä osasto, kansallinen kasvinterveysvirasto (DNSV), maatalouden kehittämisministeriö (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 2200733, + 507 2207979

Faksi: + 507 2207979, + 507 2207981

Kansallinen kasvinterveysvirasto (DNSV), maatalouden kehittämisministeriö (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 2200733, + 507 2207979

Faksi: + 507 2207979, + 507 2207981

Ympäristöministeriön alainen biologisen monimuotoisuuden ja luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön osasto

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5000822, + 507 5000855, ext 6877

Faksi: + 507 5000839

Vaarallisia jätteitä ja kemiallisia aineita käsittelevä osasto, terveysministeriön ympäristöterveysosasto (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5129131, + 507 5129200

Faksi: + 507 5129353

Julkisten hankintojen yhteystahot – Panama

Panama-Compra

Puhelin: + 507 5151555

Verkkosivu: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Kansallinen hankintavirasto (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5151511, + 507 5151510

Sähköpostiosoite: info@dgcp.gob.pa

Verkkosivu: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Costa Rica

Kansalliset instituutiot – Costa Rica

Costa Rican keskuspankki

Banco Central de Costa Riica

Av. keskus y 1, puhelut 2 ja 4, San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22433333

Verkkosivu: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Costa Rican tullitoimipaikka

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 25229390

Faksi: + 506 25229426

Veroasioiden pääosasto, valtiovarainministeriö

Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 25470000, + 506 25470001

Kansallinen rekisteri

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523–2010, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22020800, + 506 22020777

Edustustot, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt – Costa Rica

Euroopan unionin edustusto Costa Ricassa

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836–1007, San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22832959

Faksi: + 506 22832960

Sähköpostiosoite: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Costa Rican suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa, Luxemburgin suurherttuakunnassa ja Euroopan unionin edustustossa

489 Avenue Louise, 1050 Bryssel, BELGIUM

Puhelin: + 32 26405541

Faksi: + 32 26483192

Sähköpostiosoite: info@costaricaembassy.be

Costa Rican ulkomaankauppayhtiö (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278–1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22994700, 800 77626637

Faksi: + 506 22335755

Ulkomaankaupan keskitetty palvelupiste (VUCE), yleinen tulliosasto (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 miljoonaa Oestea, 100 miljoonaa Norte y 50 mt Oeste, San José, Costa Rica

Puhelin: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköpostiosoite: secretariat@eu4business.eu

Yhteystahot teknisiä vaatimuksia varten – Costa Rica

Costa Rican teknisten standardien laitos (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metros norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004–1000, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22834522

Faksi: + 506 22834831

Terveysministeriö

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123–1000, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22230333, ext 327 tai 329, + 506 22336922

Faksi: + 506 22577827

Yleisen turvallisuuden ministeriön alainen aseiden ja räjähteiden valvontaosasto

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 25864500

Ympäristön laadun hallinnasta vastaava osasto (DIGECA) ympäristö- ja energiaministeriölle (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, ehdotuspyynnöt 9 y 9 a, nro 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Faksi: + 506 22582820

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin – Costa Rica

Kansallinen eläinten terveysvirasto (SENASA), maatalous- ja eläinterveysministeriö (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3–3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22608300, + 506 25871600

Faksi: + 506 22608301

Kansallinen kasvinsuojeluvirasto (SFE), maatalous- ja eläinterveysministeriö (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521–1200, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 25493400

Faksi: + 506 25493599

Kansallisen kasvinsuojelupalvelun (SFE) alaisen biotekniikan osaston, maatalous- ja eläinterveysministeriön (MAG) elävien muunnettujen organismien yksikkö

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521–1200, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 25492522, + 506 25493522

Faksi: + 506 25493599

Julkisten hankintojen yhteystahot – Costa Rica

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Verkkosivu: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22561500

Sähköpostiosoite: consultas@gobierno-digital.go.cr

EL Salvador

Kansalliset instituutiot – El Salvador

Keski-Amerikan taloudellisen yhdentymisen pankki (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma No. 130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22676100

Faksi: + 503 22676130

Yleinen tulliosasto (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, yleisamerikkalainen valtatie Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22445000, + 503 22443000

Faksi: + 503 22447201

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – El Salvador

Euroopan unionin edustusto El Salvadorissa

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01298, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22432424

Faksi: + 503 22432525

Sähköpostiosoite: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

EL Salvadorin suurlähetystö Belgiassa

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Bryssel, BELGIUM

Puhelin: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Faksi: + 32 2 732 65 74

Sähköpostiosoite: embajadabruselas@rree.gob.sv

Valtiovarainministeriö

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22443000, + 503 22373000

Ulkomaankaupan keskitetty palvelupiste (VUCE), Central Reserve Bankin tuonti- ja vientikäsittelykeskus

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Faksi: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköpostiosoite: secretariat@eu4business.eu

Yhteystahot teknisiä vaatimuksia varten – El Salvador

Kansallinen laatuneuvosto (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 25905300

Verkkosivu: http://www.cnc.gob.sv/

Puolustusministeriö (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22500100, + 503 22500134

Hiilivetyjen ja kaivosten osasto (DHM), talousministeriö (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Siviili-ilmailuviranomainen (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 25654400, + 503 25654553

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 21326276

Faksi: + 503 21329429

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia (SPS) koskevat yhteyshenkilöt – El Salvador

Eläinlääkintäpalvelujen osasto, kotieläintalouden pääosasto (DGG), maatalous- ja kotieläinministeriö (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22020879, + 503 22101763

Kasvinsuojeluvirasto (DGSV), maatalous- ja kotieläinministeriö (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Lopullinen 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22101747, + 503 22101700

Faksi: + 503 22101920

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 21329407, + 503 21329697

Faksi: + 503 22679317, + 503 22679326

Julkisten hankintojen yhteystahot – El Salvador

Comprasal

Puhelin: + 503 22443171

Sähköpostiosoite: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Verkkosivu: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Valtiovarainministeriö

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 2244–3171

Guatemala

Kansalliset instituutiot – Guatemala

Guatemalan keskuspankki

Banco de Guatemala

7 a. AV. 22–01, zona 1, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Faksi: + 502 24296086, + 502 24856041

Verkkosivu: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Edustustot, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt – Guatemala

Euroopan unionin edustusto Guatemalassa

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5–55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., GUATEMALA

Puhelin: + 502 23005900

Faksi: + 502 23005900

Sähköpostiosoite: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Guatemalan suurlähetystö Belgiassa

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Bryssel, BELGIUM

Puhelin: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Faksi: + 32 2 344 64 99

Sähköpostiosoite: embbelgica@minex.gob.gt, guatemala@skynet.be

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköpostiosoite: secretariat@eu4business.eu

Yhteystahot teknisiä vaatimuksia varten – Guatemala

Guatemalan standardointikomissio (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27–32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 22472654

Faksi: + 502 22472687

Guatemalan kansallinen kemiallisten aseiden kieltoviranomainen (ANGPAQ), ulkoasiainministeriö

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4–17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24100000

Faksi: + 502 23321172, + 502 24100011

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28–58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24230500, + 502 24232408

Talousministeriö

Ministerio de Economía

8a Avenida 10–43, Zona 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24120200

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksista (SPS) – Guatemala

Maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriö (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24137000

Maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriön (MAGA) alaisen maa- ja metsätalousministeriön kasvinterveysosaston epidemiologisen seurannan ja riskianalyysin osasto

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Normi- ja sääntelyyksikkö, maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriö (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24137000

Kansallinen suojelualueiden neuvosto (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6–06, Zona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24226700

Faksi: + 502 22534141

Maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriön (MAGA) alaisen maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriön kasvinterveysosaston ja asetusten rekisteröinnistä vastaava osasto

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Julkisia hankintoja koskevat yhteydenotot – Guatemala

GUATECOMPRAS

Puhelin: + 502 23742872

Sähköpostiosoite: administradorgc@minfin.gob.gt

Verkkosivu: http://www.guatecompras.gt/

Julkisten hankintojen pääosasto (DGAE)

 

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (POAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 23742872

Muita linkkejä

Jaa tämä sivu: