EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimus

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen kauppapilaria on sovellettu väliaikaisesti 1. elokuuta 2013 alkaen Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman kanssa, Costa Rican ja El Salvadorin kanssa 1. lokakuuta 2013 ja Guatemalan kanssa 1. joulukuuta 2013 alkaen. Se alentaa tulleja ja tehostaa tullimenettelyjä.

Sopimus yhdellä silmäyksellä

Kuusi Keski-Amerikan maata, jotka ovat tämän sopimuksen osapuolia, ovat

Sopimuksenkoko teksti ja liitteet.

Lue sopimuksen kauppaa koskeva osa.

Mitkä ovat yrityksesi hyödyt?

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimus

 • helpottaa ja halvempaa EU:n kauppiaiden tuontia ja vientiä Keski-Amerikasta
 • poistaa useimmat tuontitariffit ja parantaa pääsyä julkisten hankintojen ja investointien markkinoille.
 • luodaan Keski-Amerikan kaupalle ennakoitavampi toimintaympäristö, johon sisältyy tullien ulkopuolisia esteitä koskeva sovittelumekanismi ja kahdenvälinen riitojenratkaisumekanismi.

 

EU:nja Keski-Amerikan kauppasuhteet

EU ja Keski-Amerikka ovat pitäneet yllä läheisiä ja kattavia suhteita jo pitkään. EU:n viejänä tai tuojana voit hyödyntää näiden kahden alueen välistä suhdetta yrityksesi hyödyksi.

Merkittävin tuonti Keski-Amerikasta ovat elintarvikkeet, kuten hedelmät (esim. banaanit, ananakset), sokeri, eläin- tai kasvirasvat ja -öljyt (pääasiassa palmuöljy), kahvijuomat ja lääkinnälliset välineet.

EU:n Keski-Amerikkaan suuntautuvan viennin osalta merkittäviä tuoteryhmiä ovat lääkkeet, koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet.

Tariffit

Teollisuustuotteet ja kalastus

Tiesitkö, että assosiaatiosopimus poistaa suurelta osin lähes kaikki teollisuustuotteiden ja kalastuksen tullit?

 • sopimuksen tullessa voimaan EU poisti 99 prosenttia teollisuustuotteisiin ja kalastukseen liittyvistä tullinimikkeistään.
 • Keski-Amerikka päätti myöntää tullittoman pääsyn kaikkiin teollisuustuotteisiin ja kalastukseen vuoteen 2025 mennessä

Maataloustuotteet

EU:n ja Keski-Amerikan vapaakauppasopimuksella poistettiin suurin osa maataloustuotteiden tulleista ja jätettiin ainoastaan ”herkille alueille” kuuluvat tullit. Siksi

 • EU päätti poistaa tullit 73 prosentilta maatalousalan tullinimikkeistään, jotka vastaavat noin 64:tä prosenttia Keski-Amerikasta tulevasta maataloustuonnista. EU:hun tulleiden tavaroiden joukossa ovat kahvi, katkaravut, ananakset ja melonit. Tärkeimmät tuotteet, kuten sokeri ja rommi, voivat myös tulla EU:hun tullittomien kiintiöiden puitteissa.
 • Keski-Amerikka poisti tullit 67 prosentilta maatalousalan tullinimikkeistään, mikä kattoi noin 62 prosenttia EU:sta tulevasta maataloustuonnista. Esimerkiksi eurooppalaisten viskien tuonti Keski-Amerikan maihin, jotka ovat sopimuksen osapuolia, vapautettiin kokonaan.

 

Ennen vientiä

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteesi on täytettävä sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista kauppa-assistenttini interaktiivinen alkuperäsääntöjen itsearviointityökalu (ROSA), jotta voit arvioida, täyttääkö tuotteesi alkuperäsäännöt, ja selvittää, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleisiä tietoja alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä kohdassa.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon pääkäsitteistä tavaraosiossa.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa liitteessä II.

Onko tuotteeni ”alkuperäinen” EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteeseesi voidaan soveltaa EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen mukaista alennettua tai nollatullia, sen on oltava peräisin EU:sta tai Keski-Amerikasta.

Tuote on peräisin EU:sta tai Keski-Amerikasta, jos se on

 • kokonaan tuotettu EU:ssa tai Keski-Amerikassa
 • valmistettu EU:ssa tai Keski-Amerikassa ei-alkuperäaineksista edellyttäen, että kyseiset ainekset on valmistettu tai käsitelty riittävästi lisäyksessä 2 vahvistettujen tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti. Ks. myös tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäys 1 ”Alkuhuomautukset”.
  Tiettyjen tuotteiden osalta on olemassa vaihtoehtoisia tuotekohtaisia sääntöjä (ks. lisäys 2A).

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta sen noudettuna-hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muuttumiseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperäsellusta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan erityinen tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiili- ja kemianteollisuudessa.

 

Vinkkejä ja temppuja noudattaa tuotekohtaisia sääntöjä

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa sinua noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuutta

 • poikkeamasäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 % tuotteen noudettuna-hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittämiseen.
 • erityisiä poikkeamia sovelletaan HS-ryhmään 50–63 luokiteltaviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäyksen 1 ”Alkuhuomautukset” 5–6 huomautukseen

Kumulaatio

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimus mahdollistaa myös

 • kahdenvälinen kumulaatio, allekirjoittaneen Keski-Amerikan maan alkuperäainekset voidaan laskea EU:n alkuperäaineksiksi (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa
 • diagonaalinen kumulaatio, Bolivian, Kolumbian, Ecuadorin, Perun tai Venezuelan alkuperäainekset voidaan laskea Keski-Amerikan alkuperäaineksiksi, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa, jos tietyt edellytykset täyttyvät
 • lisäksi Keski-Amerikan maan tai EU:n pyynnöstä voidaan myöntää diagonaalista kumulaatiota Meksikon, Etelä-Amerikan tai Karibian maiden alkuperäaineksille, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta allekirjoittaneeseen Keski-Amerikan maahan (ja päinvastoin) jalostamatta niitä edelleen kolmannessa maassa.

Jälleenlaivaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimia kuin

 • purku
 • uudelleenlataus
 • kaikki toimenpiteet, joiden tarkoituksena on säilyttää ne hyvässä kunnossa

Sinun on esitettävä todisteet suorasta kuljetuksesta tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen mukaan tullit, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty tullietuustullin alaisen tavaran valmistukseen, voidaan palauttaa.

Alkuperämenettelyt

Jos haluat hakea tullietuuskohtelua, sinun on noudatettava alkuperämenettelyjä ja saatava sen maan tulliviranomaiset, johon tavarat tuodaan. Menettelyt vahvistetaan alkuperäselvitystä koskevassa IV osastossa ja hallinnollisen yhteistyön järjestelyjä koskevassa V osastossa.

Kuinka hakea etuustullia?

Saadakseen etuustullin tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

 • EUR.1-tavaratodistus
 • alkuperäilmoitus

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden kokonaisarvo on enintään

 • 500 euroa pienille paketeille
 • 1 200 EUR henkilökohtaisille matkatavaroille

Alkuperäselvitys on voimassa 12 kuukautta antamispäivästä.

EUR.1-tavaratodistus

 • EUR.1-tavaratodistukset antavat viejämaan tulliviranomaiset.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.
 • Liite 3 sisältää EUR.1-todistuksen mallin ja ohjeet sen täyttämisestä.

Alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai jostakin Keski-Amerikan maasta, toimittamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi laatia:

 • valtuutettu viejä
 • viejä, edellyttäen, että tuotteiden yhteisarvo on enintään 6000 euroa
Valtuutetut viejät
 • tämän sopimuksen mukaiset viejät voivat pyytää tulliviranomaisiltaan lupaa laatia alkuperäilmoituksia minkä tahansa arvon omaaville tuotteille.
 • tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksissa.
Miten alkuperäilmoitus tehdään?
 • viejän on kirjoitettava, leimattava tai painettava seuraava ilmoitus kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen tuotteeseen (lisäys 4).
  • ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin [tai toimivaltaisen valtion] luvan nro...) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin mainita selvästi.”
 • alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä.
 • alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olet valtuutettu viejä, sinut on vapautettu tästä vaatimuksesta edellyttäen, että annat tulliviranomaisillesi kirjallisen sitoumuksen siitä, että otat täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joilla sinut tunnistetaan.
 • viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään, tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siinä tarkoitettujen tuotteiden tuonnista.
 • kauppalaskuilmoitusta täytettäessä sinun on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, jotka osoittavat tuotteidesi alkuperäaseman.

Alkuperän todentaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muita alkuperävaatimuksia. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuojan tulliviranomaisten ja viejäosapuolten välillä
 • paikallisen tullin tekemät tarkastukset (tuovan osapuolen vierailut viejälle eivät ole sallittuja)

Kun tarkastus on saatu päätökseen, viejäosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Teknisissä säännöissä määritellään tuotteen erityisominaisuudet, kuten suunnittelu, etiketit, merkinnät, pakkaus, toiminnallisuus tai suorituskyky, ja ne on suunniteltu esimerkiksi ihmisten terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojelemiseksi. Kauppiaille voi kuitenkin olla kallista noudattaa erilaisia vaatimuksia eri markkinoilla.

Assosiaatiosopimuksen mukaisesti EU ja Keski-Amerikan maat tekevät yhteistyötä markkinavalvonnassa, teknisten määräysten laatimisessa, standardien asettamisessa ja vaatimustenmukaisuuden arviointien laatimisessa. Kaikki osapuolet ovat sitoutuneet avoimuuteen ja asettavat kaikki tekniset määräykset julkisesti saataville. Ennen kaikkea osapuolet pyrkivät kehittämään yhdenmukaistettuja määräyksiä ja standardeja kullakin alueella tavaroiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi.

Honduras – yhteystiedot teknisiin vaatimuksiin

Nicaragua – yhteystiedot teknisiin vaatimuksiin

Panama – yhteystiedot teknisiin vaatimuksiin

Costa Rica – yhteystiedot teknisiin vaatimuksiin

El Salvador – yhteystiedot teknisiin vaatimuksiin

Guatemala – yhteystiedot teknisiin vaatimuksiin

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Terveys-ja kasvinsuojelutoimia koskevassa 5 luvussa vahvistetaan osapuolten oikeudet ja velvollisuudet terveys- ja kasvinsuojelutoimista tehdyn WTO:n sopimuksen mukaisesti. Samalla siinä määrätään WTO:sta sekä menettelyllisistä toimenpiteistä tehokkaan täytäntöönpanon edistämiseksi. Yksityiskohtaiset menettely- ja tulkintatoimenpiteet esitetään liitteessä VII eläinperäisiä tuotteita käsittelevien laitosten hyväksyntää koskevissa vaatimuksissa ja määräyksissä sekä tarkastusten suorittamista koskevissa ohjeissa liitteessä VIII.

Sopimuksessa määrätään myös terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevästä alakomiteasta, jonka tehtävänä on ratkaista tällä alalla mahdollisesti ilmenevät ongelmat sekä seurata ja seurata kaikkien tämän sopimuksen osapuolten toteuttamia terveys- ja kasvinsuojelutoimia.

Lisäparannuksista on sovittu esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin alalla. Ne auttavat kehittämään Keski-Amerikan maiden valmiuksia ja helpottavat siten niiden markkinoillepääsyä.

Honduras – terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset (SPS)

Nicaragua – terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten (SPS) yhteystiedot

Panama – Yhteystiedot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksista (SPS)

Costa Rica – terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten (SPS) yhteystiedot

El Salvador – terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten (SPS) yhteystiedot

Guatemala – Yhteystiedot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksista (SPS)

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan olla kansainvälisen kaupan esteitä, ja ne voivat siten olla huomattava rasite teille viejänä.

 

 • jos luulet kohtaavasi kaupan esteen, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää vientiäsi, voit kertoa meille.
 • ilmoita, mikä estää vientisi Keski-Amerikkaan verkkolomakkeella, niin EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin.

Ota meihin yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka sinun on valmisteltava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteenne mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista.

 • kauppalasku (löydä sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset kauppa-avustajallani)
 • pakkausluettelo
 • tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • tuote täyttää pakolliset tuotemääräykset, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset.
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Selkeyden vuoksi saatat haluta hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Lisätietoja siitä, mitä asiakirjoja sinun on esitettävä tuotteen tulliselvitystä varten, on kauppa-avustajani.

Alkuperän todistamista ja todentamista koskevat menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteiden alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelua varten, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastusta, on edellä olevassa alkuperäsääntöjä koskevassa kohdassa.

Lisätietoja tuonnin ja viennin tullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Keski-Amerikan välisessä sopimuksessa vahvistetaan teollis- ja tekijänoikeuksia, jotta voit tuoda ja/tai viedä tuotteitasi Keski-Amerikkaan.

EU:n ja Keski-Amerikan välisen vapaakauppasopimuksen liitteissä XVII ja XVIII vahvistetaan osapuolten sitoumukset TRIPS-sopimukseen ja biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen ja myönnetään niille sekä kansallinen kohtelu että suosituimmuuskohtelu. Toisin sanoen teollis- ja tekijänoikeuksien omistajia kohdellaan yhtä edullisesti kuin maan omia tai minkään muun maan kansalaisia.

Maantieteelliset merkinnät

Keski-Amerikan maat ovat muuttaneet ja hyväksyneet uutta lainsäädäntöä alueellisten erikoisalojen ja maantieteellisten merkintöjen sisällyttämiseksi osaksi EU:ta. Jos valmistat maantieteellisten merkintöjen tuotteita EU:ssa, saatat olla kiinnostunut siitä, että yli 200 maantieteellistä merkintää, kuten samppanjaa, parmankinkkua ja skotlantilaista viskiä, on suojattu erityisesti Keski-Amerikan markkinoilla.

Palvelukauppa

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimus takaa, että voit hyötyä Keski-Amerikan markkinoiden mahdollisuuksista. Tämä sopimus avaa Keski-Amerikan palvelumarkkinat ja tarjoaa oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden, joita tarvitset palveluntarjoajana näissä maissa käytävään kauppaan. Lisäksi sinua kohdellaan samalla tavalla kuin paikallisia toimittajia.

Rajat ylittävä palvelujen tarjonta

Jos kyseessä on pk-yritys, jolla ei ole aikomusta sijoittautua fyysisesti Keski-Amerikkaan, sopimuksessa luetellaan kaikki alat, jotka EU ja Keski-Amerikka ovat sopineet vapauttavansa. Luettelo rajatylittävää palvelujen tarjontaa koskevista sitoumuksista on liitteessä XI.

Lisätietoja rajat ylittävästä palvelujen tarjoamisesta 3 luvussa, III osastossa Sijoittautuminen, palvelukauppa ja sähköinen kaupankäynti.

Lisätietoja soveltamisalaan kuuluvista palvelusektoreista on kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla (ks. sopimuksen 170 artikla ja liite XI).

Yrityksen perustaminen Keski-Amerikkaan

Aloilla, joilla EU ja Keski-Amerikan maat ovat tehneet markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia, osapuolet ovat sopineet, etteivät ne rajoita liiketoiminnan aloittamista millään seuraavista tavoista (ellei liitteessä Xtoisin mainita).

 • laitosten lukumäärää koskevat rajoitukset (joko numeerisina kiintiöinä, monopoleina tai yksinoikeuksina tai vaatimalla taloudellista tarveharkintaa)
 • sallittujen liiketoimien tai varojen kokonaisarvoa koskevat rajoitukset (joko numeeristen kiintiöiden muodossa tai taloudellisen tarveharkinnan vuoksi)
 • maassa sallittujen toimien kokonaismäärää koskevat rajoitukset tai tuotoksen kokonaismäärää koskevat rajoitukset nimettyinä numeroyksikköinä (kiintiöinä tai taloudellista tarveharkintaa edellyttäen)
 • ulkomaisen pääoman omistusosuutta koskevat rajoitukset ulkomaisen osakkuuden prosenttiosuuden enimmäismääränä tai ulkomaisen sijoituksen yksittäisenä tai yhteenlaskettuna arvona
 • toimenpiteet, joilla rajoitetaan tai vaaditaan tietyntyyppisiä toimipaikkoja (tytäryhtiö, sivuliike, edustusto) tai yhteisyrityksiä, joiden kautta toisen osapuolen sijoittaja voi harjoittaa taloudellista toimintaa

Tilapäiset oleskelut

Sopimus mahdollistaa EU:n ja Keski-Amerikan alueiden maahantulon ja tilapäisen oleskelun

 • avainhenkilöt
 • korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat
 • yrityspalvelujen myyjät

Tämä tehdään palveluja koskevan luvun tavoitteen, soveltamisalan ja kattavuuden mukaisesti liitteissä X ja XI lueteltujen alojen rajoissa. Siksi

Jos olet sijoittaja

 • ylempi yrityshenkilöstönne, joka on vastuussa yrityksenne perustamisesta, saa oleskella missä tahansa tämän sopimuksen osapuolena olevassa Keski-Amerikan maassa yhdeksänkymmentä päivää minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana.
 • esimiehenne ja asiantuntijanne, jotka siirretään EU:ssa sijaitsevista operaatioistanne Keski-Amerikkaan, voivat oleskella siellä enintään kolme vuotta sen jälkeen, kun yrityksenne on perustettu sinne.
 • korkeakoulututkinnon suorittaneille harjoittelijoille, jotka siirretään EU:sta Keski-Amerikan toimipaikkaan, olisi myönnettävä enintään vuoden oleskelu

Jos olet rajat ylittävä palveluntarjoaja, EU- ja Keski-Amerikan maat sallivat sinun tulla sisään ja oleskella enintään 90 päivää vuodessa neuvotellakseen palvelujen myynnistä.

Mitkä alat on jätetty vapauttamisen ulkopuolelle?

Joitakin herkkiä aloja ei vapauteta tämän sopimuksen nojalla. Tärkeimmät poikkeukset ovat seuraavat:

 • kaikilla osapuolilla on ”vakavaraisuussuoja” sellaisten rahoituspalvelujen osalta, jotka
  • suojaa sijoittajia, tallettajia, rahoitusmarkkinoiden käyttäjiä, vakuutuksenottajia tai henkilöitä, joiden luottamusvelvollisuus on rahoituspalvelujen tarjoajan vastuulla.
  • ylläpitää rahoituspalvelujen tarjoajien turvallisuutta, luotettavuutta, eheyttä tai taloudellista vastuuta
  • varmistaa osapuolen rahoitusjärjestelmän eheyden ja vakauden
 • Costa Rica sulkee pois yksityiset vähittäispankit, joiden on ylläpidettävä pysyvää vähimmäislainasaldoa valtionpankin kanssa tai vaihtoehtoisesti perustettava vähintään neljä toimistoa tai sivukonttoria peruspankkipalvelujen tarjoamiseksi valituilla alueilla.
 • El Salvador ei sisällä maaseutumaata, jota ulkomaiset [oikeushenkilöt] eivät voi omistaa, mukaan lukien ulkomaisen oikeushenkilön sivuliike, ja jolla on 75 prosentin (Keski-Amerikan) kansalaisuusvaatimus vakuutusyhtiöille ja 50 prosentin (Keski-Amerikan) omistusvaatimus pankeille, ellei kansainvälisesti tunnustettu riskiluokitusyksikkö ole hyväksynyt näitä rahoituslaitoksia.
 • Guatemala ei lue varauksia.
 • Honduras edellyttää, että Hondurasiin sijoittautuneet ulkomaiset vakuutuslaitokset tallettavat vähintään 10 prosenttia ehdotetun yhtiön vähimmäispääomasta joko Banco Central de Hondurasiin tai sijoittavat edellä mainitun määrän valtion arvopapereihin. Ulkomaisten rahoituspalvelujen tarjoajien on vakiinnuttava yhtiöinä (sociedades anoрnimas), sivuliikkeinä tai edustustoina.
 • Nicaragua varaa itselleen oikeuden myöntää etuuksia rahoituspalvelujen tarjoajille tai julkisyhteisöille (valtiolla kokonaan tai enemmistöllä), jotka pyrkivät julkisen politiikan tavoitteisiin tarjoamalla rahoituspalveluja (mukaan lukien mutta ei rajoittuen) maatalouteen, pienituloisten perheiden asuntoihin tai pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Lisäksi se varaa itselleen oikeuden hyväksyä tai pitää voimassa toimenpiteitä, jotka edellyttävät ulkomaisten rahoituspalvelujen tarjoajien sijoittamista Nicaraguaan. Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan on oltava oikeushenkilö, joka on perustettu ja jonka kotipaikka on Nicaraguassa julkisten yritysten muodossa.
 • Panama vaatii vähintään 49 % kansallisesta omistuksesta vakuutusmeklareilta

Alakohtaiset raportit EU:n sijoittajien ohjeistamiseksi Keski-Amerikassa

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen 10- vuotisjuhlan yhteydessä EU on laatinut #EUCA_Trade-hankkeen tuella joukon alakohtaisia raportteja, joiden tarkoituksena on yksilöidä talouden aloja, jotka tarjoavat EU:n viennin ja investointien kannalta parhaat kilpailumahdollisuudet Keski-Amerikan alueella.

EU:n viennissä ja investoinneissa on mahdollisuuksia monilla aloilla eri puolilla Keski-Amerikkaa. EU:n sijoittajilla voi kuitenkin olla merkittäviä haasteita tehdessään liiketoimintaa alueella. Näin ollen nämä asiakirjat auttavat tunnistamaan liiketoimintamahdollisuuksia, jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet ja missä EU:n viejät voivat saavuttaa kilpailuaseman.

Lataa alakohtaisia raportteja:

Lisätietoja Keski-Amerikan maiden ensisijaisista investoinneista löytyy myös kuuden Keski-Amerikan maan investointeja ja vientiä edistävien virastojen verkkosivustolta:

Julkiset hankinnat

EU-Keski-Amerikka-assosiaatiosopimus avaa sinulle erilaisia julkisia hankintoja kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla kaikissa sopimuksen osapuolina olevissa maissa.

Ulkomaisten ja paikallisten yritysten välillä ei ole syrjintää.

SopimuksenV osastossa ja liitteessä XVI vahvistetaan yleiset periaatteet ja menettelyt, jotka ovat WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen mukaisia.

Liitteessä XVI vahvistetaan

 • hankintayksiköt, joihin säännöksiä sovelletaan, sekä kynnysarvot niiden sopimusten arvolle, joiden ylittyessä säännöksiä sovelletaan
 • hankintasopimusten tekomenettelyn keskeiset piirteet

Tämä koskee erityisesti tarjousten julkaisemispaikkaa, asiakirjavaatimuksia, hankintasopimuksia ja määräaikoja.

Lisäksi V osaston 212 artiklassa säädetään seuraavaa: ”Hankintatietojen julkaiseminen” edellyttää, että Keski-Amerikka kehittää Keski-Amerikan julkisiin tarjouskilpailuihin aluetasolla keskitetyn yhteyspisteen. Tämä keskitetty asiointipiste on avattu syyskuussa 2012, ja se on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla:

Punto de acceso regional de Contratactión pública Centroamericana

Maakohtaiset kontaktit löytyvät osoitteesta:

Linkit, yhteystiedot ja asiakirjat

Honduras

Kansalliset instituutiot – Honduras

Keski-Amerikan taloudellisen yhdentymisen pankki (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 22402243

Faksi: + 504 22402231

Valtiovarainministeriön tullitulojen varaosasto

Hotellit lähellä paikkaa Dirección Adjunta de Rentas aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, lähellä Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 32795394, + 504 32799830

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – Honduras

Euroopan unionin edustusto Hondurasissa

Col. Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, Yhdysvallat

Puhelin: + 504 2239 99 91

Faksi: + 504 2239 99 94

Sähköposti: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Hondurasin suurlähetystö Belgian kuningaskuntaan ja Hondurasin edustusto Euroopan unionissa

 

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Bryssel, Belgia

Puhelin: + 32 27340000

Sähköposti: info@hondurasembassy.be

Hondurasin vapaakauppa-alueiden liitto

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

PL 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Puhelin: + 504 25542772, + 50425542776

Faksi: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Liiketoiminta

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteystiedot teknisiin vaatimuksiin – Honduras

Valtiovarainministeriö (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

3.kerros, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 22228702

Faksi: + 504 22201705

Honduran Institute for the Prevention of Alcoholism, Drug Addiction and Lääkeriippuvuuden ehkäisyn instituutti (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa nro 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 22394488

Ulkoasiainministeriön ulkopolitiikan pääosaston alaisuudessa toimiva valtiollinen yhteisökeskus

Hotellit lähellä paikkaa Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

en la proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Faksi: + 504 2341678

Honduran siviili-ilmailuvirasto (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 22340263

Vierasaineiden tutkimus- ja valvontakeskus (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Faksi: + 504 2390954

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset (SPS) – Honduras

Maatalous- ja karjaministeriöön osoitettu maatalousterveyslaitos (SENASA)

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Faksi: + 504 22310786

Energia-, luonnonvara-, ympäristö- ja kaivosministeriö

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metroa al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puhelin: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Yhteydet julkisiin hankintoihin – Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Puhelin: + 504 2230 7000

Sähköposti: info.oncae@scgg.gob.hn

Web: http://www.honducompras.gob.hn/

Valtion hankintavirasto (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación ja Adquisiciones (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Puhelin: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Web: http://www.oncae.gob.hn/

Nicaragua

Kansalliset instituutiot – Nicaragua

Nicaraguan keskuspankki

Banco Central de Nicaragua

Km. 7 carretera sur, 100 metroa Al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 2255–7171

Faksi: + 505 22650495

Sähköposti: oaip@bcn.gob.ni

Verkkosivusto: https://www.bcn.gob.ni/

Nicaraguan tulliviranomainen (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10MA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Edustustot, kauppakamarit, elinkeinoelämän järjestöt – Nicaragua

Euroopan unionin valtuuskunta Nicaraguassa ja Keski-Amerikan integraatiojärjestelmässä (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22704499

Faksi: + 505 22809569

Sähköposti: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Nicaraguan suurlähetystö Belgiassa

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Bryssel, Belgia

Puhelin: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Faksi: + 32 2 375 71 88

Sähköposti: sky77706@skynet.be

Kansallinen vapaakauppa-aluekomissio (CNZF)

Hotellit lähellä paikkaa Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22631530

Faksi: + 505 22334144

Valtiovarainministeriön ja julkisten luottojen ministeriöön (MHCP) osoitettu tullipalvelujen pääosasto

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

hotellit lähellä paikkaa Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Keski-Amerikan taloudellisen yhdentymisen pankki (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Puhelin: + 504 2402243

Faksi: + 504 2402185

EU4Liiketoiminta

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteystiedot teknisiin vaatimuksiin – Nicaragua

Normaali- ja metrologiaosasto (DNM) edistämis-, teollisuus- ja kauppaministeriön (MIFIC) alaisuudessa

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

6 km Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22489300, ext 2276

Faksi: + 505 22489300, ext 2228

Kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä ja niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen soveltamista käsittelevä toimielinten välinen toimikunta puolustusministeriön alaisuudessa

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, de los Semáforos del Redentor 4 cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 2285001, + 505 2855003

Faksi: + 505 2286960

Nicaraguan siviili-ilmailuinstituutti (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

hotellit lähellä paikkaa Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22768580, + 505 22768586

Faksi: + 505 22768588

Liikenne- ja infrastruktuuriministeriö (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriölle osoitettu ympäristön laadun pääosasto (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

hotellit lähellä paikkaa Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Faksi: + 505 22631274

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset (SPS) – Nicaragua

Maatalouden suojelun ja terveyden laitos (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

hotellit lähellä paikkaa Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Siemensertifiointialue, siemenosasto, kasvien ja siementen terveyden osasto, maatalouden suojelu- ja terveyslaitos

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

hotellit lähellä paikkaa Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

hotellit lähellä paikkaa Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Faksi: + 505 22631274

Myrkyllisten aineiden rekisteröinnistä ja valvonnasta vastaavan kansallisen toimikunnan alainen tarkastus-, arviointi- ja rekisteröintiosasto

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias Tóxicas

Hotellit lähellä paikkaa COSTADo sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 22282002, ext 11 tai 12

Yhteydet julkisiin hankintoihin – Nicaragua

NICARAGUA-COMPRA

Puhelin: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Web: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

Sähköposti: mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni,

Valtiovarainministeriön hankintatoimisto

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Puhelin: + 505 2222–7231

Web: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Kansalliset instituutiot – Panama

Panaman keskuspankki

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5052612

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – Panama

Euroopan unionin edustusto Panamassa

Bella Vista, Calle 53 Marbella, World Trade Center, kerros 14, Panama City, PANAMA

Puhelin: + 507 2653223

Faksi: + 507 2653239

Sähköposti: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Panaman suurlähetystö Belgian kuningaskuntaan, Luxemburgin suurherttuakunta ja edustusto Euroopan unionissa

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Bryssel, Belgia

Puhelin: + 32 2 649 0729

Faksi: + 32 2 648 9216

Sähköposti: info@embpanamabxl.be

Verkkosivusto: http://www.embpanamabxl.be/

Vapaa-alueiden pääosasto investointien edistämisestä vastaavan kansallisen osaston, ulkomaankauppaministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön (MICI) alaisuudessa

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sector El Paical, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Liiketoiminta

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteystiedot teknisiin vaatimuksiin – Panama

Terveysministeriö (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguon sairaala Gorgas, Edificio nro 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Vaarallisista jätteistä ja kemiallisista aineista vastaava osasto, terveysministeriön ympäristöterveysosasto (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguon sairaala Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5129131, + 507 5129200

Faksi: + 507 5129353

Ympäristöterveyttä ja vaarattomia jätteitä käsittelevä jaosto, terveysministeriön ympäristöterveysosasto (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguon sairaala Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5129131, + 507 5129200

Faksi: + 507 5129353

Yhteystiedot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin (SPS) – Panama

Kansallinen eläinten terveyden osasto, maatalouden kehittämisministeriö (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 2662303, + 507 2660323

Tuholaisriskianalyysiä ja kasvinsuojeluvaatimuksia käsittelevä jaosto, kansallinen kasvinsuojeluvirasto (DNSV), maatalouden kehittämisministeriö (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 2200733, + 507 2207979

Faksi: + 507 2207979, + 507 2207981

Kansallinen kasvinsuojeluvirasto (DNSV), maatalouden kehittämisministeriö (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 2200733, + 507 2207979

Faksi: + 507 2207979, + 507 2207981

Luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja käsittelevä osasto ympäristöministeriön alaisuudessa

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5000822, + 507 5000855, ext 6877

Faksi: + 507 5000839

Vaarallisista jätteistä ja kemiallisista aineista vastaava osasto, terveysministeriön ympäristöterveysosasto (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguon sairaala Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5129131, + 507 5129200

Faksi: + 507 5129353

Yhteydet julkisiin hankintoihin – Panama

Panama-Compra

Puhelin: + 507 5151555

Web: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Kansallinen hankintatoimisto (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puhelin: + 507 5151511, + 507 5151510

Sähköposti: info@dgcp.gob.pa

Web: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Costa Rica

Kansalliset instituutiot – Costa Rica

Costa Rican keskuspankki

Banco Central de Costa Rica

Av. central y 1, puhelut 2 y 4, San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22433333

Web: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Costa Rican tullitoimipaikka

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 25229390

Faksi: + 506 25229426

Verotuksen pääosasto, valtiovarainministeriö

Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 25470000, + 506 25470001

Kansallinen rekisteri

Kirjaaja Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523–2010, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22020800, + 506 22020777

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – Costa Rica

Euroopan unionin edustusto Costa Ricassa

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metroa Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836–1007, San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22832959

Faksi: + 506 22832960

Sähköposti: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Costa Rican suurlähetystö Belgian kuningaskuntaan, Luxemburgin suurherttuakunta ja edustusto Euroopan unionissa

489 Avenue Louise, 1050 Bryssel, Belgia

Puhelin: + 32 26405541

Faksi: + 32 26483192

Sähköposti: info@costaricaembassy.be

Costa Rican ulkomaankauppayhtiö (PROCOMER)

Hotellit lähellä paikkaa Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278–1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22994700, 800 77626637

Faksi: + 506 22335755

Ulkomaankaupan keskitetty palvelupiste (VUCE), yleinen tulliosasto (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Costa Rica

Puhelin: + 506 2505 4811

EU4Liiketoiminta

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteystiedot teknisiin vaatimuksiin – Costa Rica

Costa Rican teknisten standardien instituutti (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metroa norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004–1000, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22834522

Faksi: + 506 22834831

Terveysministeriö

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123–1000, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22230333, ext 327 tai 329, + 506 22336922

Faksi: + 506 22577827

Ase- ja räjähteiden valvontaosasto yleisen turvallisuuden ministeriöön osoitetun puolustusmateriaaliosaston alaisuudessa

Hotellit lähellä paikkaa Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 25864500

Ympäristö- ja energiaministeriön (MINAE) alaisuudessa toimiva ympäristön laadunhallinnan osasto (DIGECA)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, nro 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Faksi: + 506 22582820

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset (SPS) – Costa Rica

Kansallinen eläinten terveysvirasto (SENASA), maatalous- ja eläinlääkintäministeriö (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el kampuksella Universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3–3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Puhelin: + 506 22608300, + 506 25871600

Faksi: + 506 22608301

Kansallinen kasvinsuojeluvirasto (SFE), maatalous- ja eläinlääkintäministeriö (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metroa Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521–1200, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 25493400

Faksi: + 506 25493599

Biotekniikan laitoksen elollisten muunnettujen organismien yksikkö kansallisen kasvinsuojelupalvelun (SFE) alaisuudessa, maatalous- ja eläinlääkintäministeriö (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metroa Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521–1200, CR-San José, COSTA RICA

Puhelin: + 506 25492522, + 506 25493522

Faksi: + 506 25493599

Yhteystiedot julkisiin hankintoihin – Costa Rica

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Web: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, Yhdysvallat

Puhelin: + 506 22561500

Sähköposti: consultas@gobierno-digital.go.cr

El Salvador

Kansalliset instituutiot – El Salvador

Central American Bank of Economic Integration (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma No.130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22676100

Faksi: + 503 22676130

Yleinen tulliosasto (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, yleisamerikkalainen valtatie Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22445000, + 503 22443000

Faksi: + 503 22447201

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – El Salvador

Euroopan unionin edustusto El Salvadorissa

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01298, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22432424

Faksi: + 503 22432525

Sähköposti: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

El Salvadoranin suurlähetystö Belgiassa

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Bryssel, Belgia

Puhelin: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Faksi: + 32 2 732 65 74

Sähköposti: embajadabruselas@rree.gob.sv

Valtiovarainministeriö

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes nro 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22443000, + 503 22373000

Ulkomaankaupan keskitetty palvelupiste (VUCE), keskuspankin tuonti- ja vientijalostuskeskus

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Faksi: + 503 22818086

EU4Liiketoiminta

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteystiedot teknisiin vaatimuksiin – El Salvador

Kansallinen laatuneuvosto (CNC)

Hotellit lähellä paikkaa Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 25905300

Web: http://www.cnc.gob.sv/

Maanpuolustusministeriö (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22500100, + 503 22500134

Hiilivetyjen ja kaivosten osasto (DHM), talousministeriö (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Siviili-ilmailuviranomainen (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 25654400, + 503 25654553

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 21326276

Faksi: + 503 21329429

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset (SPS) – El Salvador

Eläinlääkinnällisten palvelujen osasto, yleinen karjankasvatusosasto (DGG), maatalous- ja karjaministeriö (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22020879, + 503 22101763

Kasvinterveysosasto (DGSV), maatalous- ja karjaministeriö (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Hotellit lähelläpaikkaa Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 22101747, + 503 22101700

Faksi: + 503 22101920

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 21329407, + 503 21329697

Faksi: + 503 22679317, + 503 22679326

Yhteydenotot julkisiin hankintoihin – El Salvador

Comprasal

Puhelin: + 503 22443171

Sähköposti: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Web: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Valtiovarainministeriö

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, EL SALVADOR

Puhelin: + 503 2244–3171

Guatemala

Kansalliset instituutiot – Guatemala

Guatemalan keskuspankki

Banco de Guatemala

7 a. AV. 22–01, zona 1, GUATEMALA

Puhelin: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Faksi: + 502 24296086, + 502 24856041

Web: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – Guatemala

Euroopan unionin valtuuskunta Guatemalassa

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5–55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., GUATEMALA

Puhelin: + 502 23005900

Faksi: + 502 23005900

Sähköposti: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Guatemalan suurlähetystö Belgiassa

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Bryssel, Yhdysvallat

Puhelin: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Faksi: + 32 2 344 64 99

Sähköposti: embbelgica@minex.gob.gt,

EU4Liiketoiminta

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteystiedot teknisiin vaatimuksiin – Guatemala

Guatemalan standardikomissio (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27–32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, Yhdysvallat

Puhelin: + 502 22472654

Faksi: + 502 22472687

Guatemalan kansallinen kemiallisten aseiden kieltoviranomainen (ANGPAQ), ulkoasiainministeriö

Autoridad Nacional de Guatemala para la Prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4–17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, Yhdysvallat

Puhelin: + 502 24100000

Faksi: + 502 23321172, + 502 24100011

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28–58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, Yhdysvallat

Puhelin: + 502 24230500, + 502 24232408

Talousministeriö

Ministerio de Economía

8a Avenida 10–43, Zona 1, GT-Ciudad de Guatemala, Yhdysvallat

Puhelin: + 502 24120200

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset (SPS) – Guatemala

Maatalous-, karja- ja elintarvikeministeriö (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, Yhdysvallat

Puhelin: + 502 24137000

Maatalous-, karja- ja elintarvikeministeriön (MAGA) kasviterveysosaston epidemiologisen seurannan ja riskianalyysin osasto

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, Yhdysvallat

Puhelin: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Normit ja määräykset -yksikkö, maatalous-, karja- ja elintarvikeministeriö (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, Yhdysvallat

Puhelin: + 502 24137000

Kansallinen suojelualueneuvosto (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6–06, Zona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, Yhdysvallat

Puhelin: + 502 24226700

Faksi: + 502 22534141

Maatalous-, karja- ja elintarvikeministeriön (MAGA) kasvinterveysosaston maatalousmateriaalien rekisteröinnistä vastaava osasto ja maatalous-, karja- ja elintarvikeministeriön asetusosasto

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, Yhdysvallat

Puhelin: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Yhteydet julkisiin hankintoihin – Guatemala

GUATECOMPRAS

Puhelin: + 502 23742872

Sähköposti: administradorgc@minfin.gob.gt

Web: http://www.guatecompras.gt/

Julkisten hankintojen pääosasto (DGAE)

Dirección General de Adquisiciones del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de Adquisiciones del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puhelin: + 502 23742872

Lisää linkkejä

Jaa tämä sivu: