EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimus

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen kauppapilaria on sovellettu väliaikaisesti 1 päivänä elokuuta 2013 Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman kanssa, 1 päivänä lokakuuta 2013 Costa Rican ja El Salvadorin kanssa ja 1 päivänä joulukuuta 2013 Guatemalan kanssa. Se alentaa tulleja ja tehostaa tullimenettelyjä.

Sopimus lyhyesti

Tämän sopimuksen osapuolina olevat kuusi Keski-Amerikan maata ovat:

Sopimuksen koko teksti ja liitteet.

Lue sopimuksen kauppaa koskeva osa.

Mitkä ovat hyödyt yrityksellesi?

EU:n ja Keski-Amerikan välinen assosiaatiosopimus

 • helpottaa ja halvempaa EU:n elinkeinonharjoittajien tuontia Keski-Amerikasta ja vientiä siihen
 • poistaa useimmat tuontitullit ja parantaa pääsyä julkisten hankintojen markkinoille ja investointimarkkinoille.
 • luodaan ennakoitavampi toimintaympäristö Keski-Amerikan kaupalle, johon sisältyy muita kuin tulliesteitä koskeva sovittelumekanismi ja kahdenvälinen riitojenratkaisumekanismi.

 

EU:nja Keski-Amerikan kauppasuhteet

EU ja Keski-Amerikka ovat pitäneet yllä tiiviitä ja kattavia suhteita pitkään. EU:n viejänä tai tuojana voit hyödyntää näiden kahden alueen välisiä suhteita yrityksenne hyväksi.

Tärkeimpiä tuontituotteita Keski-Amerikasta ovat esimerkiksi hedelmät (esim. banaanit, ananakset), sokeri, eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt (pääasiassa palmuöljy), kahvijuomat ja lääketieteelliset välineet.

EU:n Keski-Amerikkaan suuntautuvassa viennissä merkittäviä tuoteryhmiä ovat farmaseuttiset tuotteet, koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet.

Tullit

Teollisuustuotteet ja kalatalous

Tiesitkö, että assosiaatiosopimuksella poistetaan lähes kaikki teollisuustuotteiden ja kalastuksen tullit?

 • sopimuksen tullessa voimaan EU poisti 99 prosenttia teollisuustuotteisiin ja kalastukseen liittyvistä tullinimikkeistään.
 • Keski-Amerikka päätti myöntää tullittoman pääsyn kaikkiin teollisuustuotteisiin ja kalastuksiin vuoteen 2025 mennessä

Maataloustuotteet

EU:n ja Keski-Amerikan vapaakauppasopimuksella poistettiin suurin osa maataloustuotteiden tulleista ja jätettiin vain ”herkkiä alueita” koskevat tullit. Siis

 • EU päätti poistaa tullit 73 prosentilta sen maataloustuotteiden tullinimikkeistä, mikä vastaa noin 64:ää prosenttia Keski-Amerikasta peräisin olevasta maataloustuotteiden tuonnista. Eu:hun tullitta tuotavia tavaroita ovat muun muassa kahvi, katkaravut, ananakset ja melonit. Keskeisiä tuotteita, kuten sokeria ja rommin, voidaan myös tuoda eu:hun tullittomien kiintiöiden puitteissa. 
 • Keski-Amerikka poisti tullit 67 prosentilta sen maataloustuotteiden tullinimikkeistä ja kattoi noin 62 prosenttia maataloustuotteiden tuonnista eu:sta. Esimerkiksi eurooppalaisten viskeien tuonti sopimuksen osapuolina oleviin Keski-Amerikan maihin vapautettiin kokonaan.

 

Ennen vientiä

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi aihe, löydä johdanto tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa etuuskohtelua, sen on täytettävä tietyt säännöt, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä alkuperäsäännöt löytyvät?

Alkuperäsäännöt esitetään EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa liitteessä II.

Onko tuotteeni ”alkuperätuote” EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen mukaista alennettua tai nollatullia, sen on oltava peräisin eu:sta tai Keski-Amerikasta.

Tuote on peräisin eu:sta tai Keski-Amerikasta, jos se on

 • kokonaan tuotettu eu:ssa tai Keski-Amerikassa
 • Jotka on valmistettu eu:ssa tai Keski-Amerikassa ei-alkuperäaineksia käyttäen, jos tällaiset ainekset on riittävästi valmistettu tai käsitelty lisäyksessä 2 vahvistettujen tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti. Ks. myös tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäys 1 ”Alkuhuomautukset”. Tiettyjen tuotteiden
  osalta on olemassa joitakin vaihtoehtoisia tuotekohtaisia sääntöjä – ks. lisäys 2A.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimuksiin sisältyvien tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttimäärää sen noudettuna-hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin valmistus (harmonoitu järjestelmä, 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiilivaatteiden ja kemian aloilla.

 

Valmistettasikoskevat erityissäännöt löytyvät Oma Trade Assistant -sivulta.

Vinkit ja nauhat tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseksi

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa Teitä noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sietokykyä tai kumulaatiota.

Poikkeama

 • poikkeamasäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka on yleensä kielletty tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 prosenttiin asti tuotteen noudettuna-hinnasta.
 • tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen.
 • HS-ryhmiin 50-63 luokiteltuihin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäyksessä 1 ”Alkuhuomautukset” oleviin huomautuksiin 5-6, sovelletaan erityisiä poikkeamia.

Tuen kasautuminen

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimus mahdollistaa myös

 • kahdenvälinen kumulaatio, allekirjoittajana olevan Keski-Amerikan maan alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa.
 • diagonaalinen kumulaatio, Bolivian, Ecuadorin, Kolumbian, Perun tai Venezuelan alkuperäaineksia voidaan pitää Keski-Amerikan alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistukseen, jos tietyt edellytykset täyttyvät.
 • lisäksi diagonaalinen kumulaatio voidaan Keski-Amerikan maan tai EU:n pyynnöstä myöntää Meksikon, Etelä-Amerikan tai Karibian maiden alkuperäaineksille, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava eu:sta allekirjoittaneeseen Keski-Amerikan maahan (ja päinvastoin) ilman, että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa eikä niille suoriteta muita toimenpiteitä kuin

 • purkaminen
 • uudelleenlataus
 • kaikki toimet, joiden tarkoituksena on säilyttää ne hyvässä kunnossa.

Sinun on esitettävä todisteet suorasta kuljetuksesta tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen nojalla on mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, jotka on käytetty tullietuuskohtelulla viedyn tavaran valmistukseen.

Alkuperämenettelyt

Jos haluat hakea tullietuuskohtelua, sinun on noudatettava alkuperämenettelyjä ja saatava sen maan tulliviranomaisten tarkastettavaksi, johon tuot tavarat. Menettelyt vahvistetaan alkuperäselvitystä koskevassa IV osastossa ja hallinnollista yhteistyötä koskevien järjestelyjen V osastossa.

Miten tullietuuskohtelua haetaan?

Tullietuuskohtelun saamiseksi tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

 • EUR.1-tavaratodistus
 • alkuperäilmoitus

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään

 • 500 euroa pienten pakkausten osalta
 • 1 200 euroa henkilökohtaisista matkatavaroista

Alkuperäselvitys on voimassa 12 kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1-tavaratodistus

 • EUR.1-tavaratodistuksen antavat viejämaan tulliviranomaiset.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.
 • Lisäyksessä 3 on EUR.1-tavaratodistuksen malli ja täyttöohjeet.

Alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa tuotteensa olevan peräisin eu:sta tai jostakin Keski-Amerikan maasta antamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi laatia

 • valtuutettu viejä
 • kuka tahansa viejä, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6 000 euroa.
Valtuutetut viejät
 • tämän sopimuksen mukaiset viejät voivat pyytää tulliviranomaisiltaan lupaa laatia minkä tahansa arvoisia tuotteita koskevia alkuperäilmoituksia.
 • tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäyttötapauksissa.
Miten alkuperäilmoitus tehdään?
 • Viejän on kirjoitettava, leimattava tai painettava seuraava ilmoitus kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen, josta tuote voidaan tunnistaa (lisäys 4):
  • ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tulli[tai toimivaltainen valtion] lupa N:o...) ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta selvästi, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”
 • alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä.
 • alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olette valtuutettu viejä, sinut vapautetaan tästä vaatimuksesta edellyttäen, että annatte tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että hyväksytte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joissa sinut yksilöidään.
 • viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa enintään kahden vuoden kuluttua siinä tarkoitettujen tuotteiden tuonnista.
 • kauppalaskuilmoitusta täytettäessä olisi oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • tuojana toimivien ja vievien osapuolten tulliviranomaisten välinen hallinnollinen yhteistyö
 • paikallisen tullin suorittamat tarkastukset (tuojaosapuolen viennit viejään eivät ole sallittuja)

Kun tarkastus on saatu päätökseen, viejäosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat tuovan osapuolen viranomaisille tuloksista.

Tuotevaatimukset 

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Teknisissä säännöissä määritellään erityiset ominaisuudet, jotka tuotteella olisi oltava, kuten suunnittelu, seloste, merkintä, pakkaus, toimivuus tai suorituskyky, ja ne on suunniteltu esimerkiksi suojelemaan ihmisten terveyttä, turvallisuutta tai ympäristöä. Eri vaatimusten noudattaminen eri markkinoilla voi kuitenkin tulla kalliiksi kaupan toimijoille.

Assosiaatiosopimuksen mukaisesti EU ja Keski-Amerikan maat tekevät yhteistyötä markkinavalvonnassa, teknisten määräysten laatimisessa, standardien asettamisessa ja vaatimustenmukaisuuden arviointien laatimisessa. Kaikki osapuolet ovat sitoutuneet avoimuuteen ja julkistavat kaikki tekniset määräykset. Ennen kaikkea osapuolet pyrkivät yhdenmukaistamaan sääntelyä ja standardeja kullakin alueella helpottaakseen tavaroiden vapaata liikkuvuutta. 

Honduras – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Nicaragua – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Panama – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Costa Rica – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

EL Salvador – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Guatemala – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Terveys—ja kasvinsuojelutoimia koskevassa viidennessä luvussa vahvistetaan terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan WTO:n sopimuksen mukaiset osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ja määrätään WTO:n toimenpiteistä sekä menettelyllisistä toimenpiteistä tehokkaan täytäntöönpanon edistämiseksi. Yksityiskohtaiset menettely- ja tulkintatoimenpiteet esitetään liitteessä VII Eläinperäisiä tuotteita käsittelevien laitosten hyväksyntää koskevat vaatimukset ja säännökset sekä liitteessä VIII olevat tarkastusten tekemistä koskevat ohjeet.

Sopimuksessa määrätään myös terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomitean perustamisesta ratkaisemaan tällä alalla mahdollisesti ilmenevät ongelmat sekä seuraamaan ja seuraamaan kaikkien tämän sopimuksen osapuolten toteuttamia terveys- ja kasvinsuojelutoimia.

Lisäparannuksista on sovittu esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin alalla. Ne auttavat kehittämään Keski-Amerikan maiden valmiuksia ja helpottavat siten niiden markkinoille pääsyä.

Honduras – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin (SPS) 

Nicaragua – yhteydet terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin (SPS)

Panama – yhteydet terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin (SPS)

Costa Rica – yhteyshenkilöt terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksista (SPS)

EL Salvador – yhteyshenkilöt terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksista (SPS)

Guatemala – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin (SPS)

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteitä kansainväliselle kaupalle ja siten aiheuttaa huomattavia rasitteita teille viejänä.

 

 • jos katsot olevansi kaupan este, joka hidastaa yritystäsi tai estää sinua harjoittamasta vientiä, voit kertoa asiasta.
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä pysäyttää viennin Keski-Amerikkaan, minkä jälkeen EU analysoi tilanteenne ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimempi ja yksinkertaisempi tullimenettely kaupankäynnin helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteesta riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • Kauppalasku (löydetty erityisvaatimukset, jotka koskevat sen muotoa ja sisältöä Oma kauppa-avustaja)
 • pakkausluettelo
 • Tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • Todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaaminen
 • Alkuperäselvitys — alkuperäilmoitus

Varmuuden vuoksi voitte haluta hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Lisätietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteen tulliselvitystä varten, saa My Trade Assistantilta.

Alkuperän todistamista ja tarkastamista koskevat menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun saamiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastusta, löytyy edellä olevasta alkuperäsääntöjä koskevasta osasta.

Tietoa tuontiin ja vientiin liittyvistä tullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Keski-Amerikan sopimuksessa määrätään vahvemmasta teollis- ja tekijänoikeuksista tuotaessa ja/tai vietäessä tuotteitaan Keski-Amerikkaan.

EU:n ja Keski-Amerikan vapaakauppasopimuksen liitteissä XVII ja XVIII vahvistetaan TRIPS-sopimuksen ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolten sitoumukset ja myönnetään niille sekä kansallinen että suosituimmuuskohtelu. Toisin sanoen teollis- ja tekijänoikeuksien omistajia kohdellaan yhtä edullisesti kuin maan omia kansalaisia tai muiden maiden kansalaisia.

Maantieteelliset merkinnät

Keski-Amerikan maat ovat muuttaneet ja hyväksyneet uutta lainsäädäntöä sisällyttääkseen siihen alueelliset erikoisalat ja maantieteelliset merkinnät EU:n tavoin. Jos olet EU:n maantieteellisten merkintöjen tuottaja, voi olla kiinnostavaa, että Keski-Amerikan markkinoilla suojataan myös yli 200 maantieteellistä merkintää, kuten samppanjaa, Parman kinkkua ja skotlantilaista viskiä.

Palvelujen kauppa

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksella varmistetaan, että voit hyödyntää mahdollisuuksia Keski-Amerikan markkinoilla. Sopimus avaa Keski-Amerikan palvelumarkkinat ja tarjoaa oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden, joita palveluntarjoaja tarvitsee käydäksesi kauppaa näissä maissa. Lisäksi sinua kohdellaan samalla tavalla kuin paikallisia toimittajia.

Rajatylittävä palvelujen tarjonta

Jos olet pk-yritys, jonka tarkoituksena ei ole sijoittautua fyysisesti Keski-Amerikkaan, sopimuksessa luetellaan kaikki alat, jotka EU ja Keski-Amerikka ovat sopineet vapauttavansa. Liitteessä XI on luettelo rajatylittävää palvelujen tarjontaa koskevista sitoumuksista.

Lisätietoa rajatylittävästä palvelujen tarjonnasta on luvussa 3 ”Rajat ylittävä palvelujen tarjonta ” III osastossa ”Sijoittautuminen, palvelukauppa ja sähköinen kauppa”.

Lisätietoja sopimuksen kattamista palvelualoista on kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla (ks. sopimuksen 170 artikla ja liite XI).

Yrityksen perustaminen Keski-Amerikkaan

Aloilla, joilla EU ja Keski-Amerikan maat ovat tehneet markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia, osapuolet ovat sopineet, että ne eivät rajoita liiketoiminnan perustamista millään seuraavista tavoista (jollei liitteessä Xtoisin mainita):

 • laitosten lukumäärää koskevat rajoitukset (joko lukumääräisten kiintiöiden, monopolien tai yksinoikeuksien muodossa tai edellyttämällä taloudellista tarveharkintaa)
 • sallittujen liiketoimien tai varojen kokonaisarvoa koskevat rajoitukset (joko lukumääräisten kiintiöiden muodossa tai edellyttämällä taloudellista tarveharkintaa)
 • maassa sallittujen toimien kokonaismäärää koskevat rajoitukset tai tuotannon kokonaismäärää koskevat rajoitukset, jotka ilmaistaan määrättyinä numeerisina yksikköinä (kiintiöinä tai tarveharkintana)
 • ulkomaisen pääoman määrää koskevat rajoitukset ulkomaisen osakkeenomistuksen enimmäisprosenttirajana tai ulkomaisen sijoituksen yksittäisenä tai yhteenlaskettuna arvona
 • toimenpiteet, jotka rajoittavat tai edellyttävät tietyntyyppistä sijoittautumista (tytäryritystä, sivuliikettä, edustustoa) tai yhteisyrityksiä, joiden kautta toisen osapuolen sijoittaja voi harjoittaa taloudellista toimintaa

Tilapäinen oleskelu

Sopimus mahdollistaa maahantulon ja tilapäisen oleskelun EU:n ja Keski-Amerikan alueille

 • avainhenkilöstö
 • korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat
 • yrityspalvelujen myyjät

Tämä tapahtuu palveluja koskevan luvun tavoitteen, soveltamisalan ja kattavuuden mukaisesti liitteissä X ja XI lueteltujen alojen rajoissa. Siis

Jos olet sijoittaja?

 • yrityksenne johtava henkilöstö, joka vastaa yrityksen perustamisesta, saa oleskella missä tahansa tämän sopimuksen osapuolena olevassa Keski-Amerikan maassa 90 päivää minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana.
 • esimiehet ja asiantuntijat, jotka siirretään eu:ssa sijaitsevista operaatioista Keski-Amerikan alueelle, voivat oleskella siellä enintään kolme vuotta sen jälkeen, kun yrityksenne on perustettu sinne.
 • korkeakoulututkinnon suorittaneille harjoittelijoille, jotka siirretään eu:sta Keski-Amerikan laitokseen, olisi myönnettävä enintään vuoden kestävä oleskelu.

Jos olet rajat ylittävä palveluntarjoaja, EU ja Keski-Amerikan maat sallivat maahantulon ja oleskelun enintään 90 päivää vuodessa, jotta voit neuvotella palvelujen myynnistä.

Mitkä alat on jätetty vapauttamisen ulkopuolelle?

Tietyt herkät alat on jätetty tämän sopimuksen nojalla markkinoiden vapauttamisen ulkopuolelle. Tärkeimmät poikkeukset ovat seuraavat:

 • kaikilla osapuolilla on ”vakauttava poikkeus” rahoituspalveluille, jotka
  • suojelee sijoittajia, tallettajia, rahoitusmarkkinoiden käyttäjiä, vakuutuksenottajia tai henkilöitä, joiden omaisuudenhoitovelvollisuus on rahoituspalvelujen tarjoajalla
  • säilyttää rahoituspalvelujen tarjoajien turvallisuuden, luotettavuuden, luotettavuuden tai taloudellisen vastuun
  • varmistaa osapuolen rahoitusjärjestelmän eheyden ja vakauden
 • Costa Rican ulkopuolelle jäävät yksityiset vähittäispankit, joiden on ylläpidettävä pysyvää vähimmäislainatasapainoa valtionpankissa tai vaihtoehtoisesti perustettava vähintään neljä toimistoa tai sivukonttoria tarjoamaan peruspankkipalveluja valituilla alueilla.
 • EL Salvador ei sisällä maaseutumaata, joka ei saa olla ulkomaisten [oikeus]henkilöiden omistuksessa, mukaan lukien ulkomaisen oikeushenkilön sivuliike, ja jolla on 75 prosentin (Keski-Amerikan) kansalaisuusvaatimus vakuutusyhtiöiden osalta ja 50 prosentin (Keski-Amerikan) omistusta koskeva vaatimus pankeilta, paitsi jos kyseiset rahoituslaitokset on hyväksynyt kansainvälisesti tunnustettu riskiluokitusyksikkö.
 • Guatemala ei ole esittänyt varaumia.
 • Honduras edellyttää, että Hondurasiin sijoittautuneet ulkomaiset vakuutusyhtiöt tallettavat vähintään 10 prosenttia ehdotetun yrityksen vähimmäispääomasta joko Banco Central de Hondurasiin tai sijoittavat edellä mainitun määrän valtion arvopapereihin. Ulkomaisten rahoituspalvelujen tarjoajien on oltava yhtiöitä (sociedades anojalostuksenimas), sivuliikkeitä tai edustustoja.
 • Nicaragua varaa itselleen oikeuden myöntää etuuksia rahoituspalvelujen tarjoajille tai julkisille yhteisöille (jotka ovat kokonaan tai osittain valtion omistuksessa), jotka pyrkivät saavuttamaan julkisen politiikan tavoitteet tarjoamalla rahoituspalveluja (muun muassa) maataloudelle, pienituloisille perheille tai pienille ja keskisuurille yrityksille. Lisäksi se varaa itselleen oikeuden hyväksyä tai pitää voimassa toimenpiteitä, jotka edellyttävät ulkomaisten rahoituspalvelujen tarjoajien perustamista Nicaraguaan. Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta edellyttää oikeushenkilöllisyyttä, joka on perustettu Nicaraguassa ja jonka kotipaikka on julkisina yhtiöinä.
 • Panama edellyttää vähintään 49 prosentin kansallista omistusta vakuutusmeklareilta

Julkiset hankinnat

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimus avaa Teille erilaisia mahdollisuuksia julkisiin hankintoihin kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla kaikissa sopimuksen osapuolina olevissa maissa.

Ulkomaisia ja paikallisia yrityksiä ei syrjitä.

SopimuksenV osastossa ja liitteessä XVI vahvistetaan yleiset periaatteet ja menettelyt, jotka ovat yhteensopivia julkisia hankintoja koskevan WTO:n sopimuksen kanssa.

Liitteessä XVI vahvistetaan

 • soveltamisalaan kuuluvat hankintayksiköt ja niiden hankintasopimusten arvoon sovellettavat kynnysarvot, joiden ylittyessä säännöksiä sovelletaan
 • hankintasopimusten tekomenettelyn keskeiset piirteet

Tämä koskee erityisesti tarjousten julkaisemista, asiakirjavaatimuksia, sopimusten tekemistä ja määräaikoja.

Honduras – yhteydet julkisiin hankintoihin

Nicaragua – yhteydet julkisiin hankintoihin

Panama – yhteydet julkisiin hankintoihin

Costa Rica – yhteydet julkisiin hankintoihin

EL Salvador – yhteydet julkisiin hankintoihin

Guatemala – yhteydet julkisiin hankintoihin

Linkit, yhteystiedot ja asiakirjat

Honduras

Kansalliset laitokset – Honduras

Central American Bank of Economic Integration (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puh.: + 504 22402243

Faksi: + 504 22402231

Valtiovarainministeriöön osoitettu tullitulojen apulaisosasto

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puh.: + 504 32795394, + 504 32799830

Edustustot, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt – Honduras

Euroopan unionin Hondurasin-edustusto

Eversti Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Puh.: + 504 2239 99 91

Faksi: + 504 2239 99 94

Sähköposti: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Hondurasin suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa ja Hondurasin edustusto Euroopan unionissa

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Bryssel, BELGIA

Puh.: + 32 27340000

Sähköposti: info@hondurasembassy.be

Hondurasin vapaakauppa-alueiden liitto

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

PL 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Puh.: + 504 25542772, + 50425542776

Faksi: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Puh.: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten – Honduras

Valtiovarainministeriö (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

3 rd—kerros, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puh.: + 504 22228702

Faksi: + 504 22201705

Honduran Institute for the Prevention of Alcoholism, Drug Addiction and Medication Addiction (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa No. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puh.: + 504 22394488

Ulkoasiainministeriön ulkopolitiikan pääosaston alainen valtiollinen yhteisökeskus

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

EN la proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puh.: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Faksi: + 504 2341678

Hondurasin siviili-ilmailuvirasto (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puh.: + 504 22340263

Centre for Studies and the Control of Contaminants (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puh.: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Faksi: + 504 2390954

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia (SPS) varten – Honduras

Maatalous- ja kotieläinministeriölle osoitettu kansallinen maatalousterveysvirasto (SENASA)

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puh.: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Faksi: + 504 22310786

Energia-, luonnonvara-, ympäristö- ja kaivosministeriö

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 Metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Puh.: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Yhteydenotot – julkiset hankinnat – Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, kontiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Puh.: + 504 2230 7000

Sähköposti: info.oncae@scgg.gob.hn

Verkkosivusto: http://www.honducompras.gob.hn/

Valtion hankintavirasto (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación ja ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, kontiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Puh.: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Verkkosivusto: http://www.oncae.gob.hn/

Nicaragua

Kansalliset instituutiot – Nicaragua

Nicaraguan keskuspankki

Banco Central de Nicaragua

Km. 7 carretera sur, 100 metroa Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Puh.: + 505 2255-7171

Faksi: + 505 22650495

Sähköposti: oaip@bcn.gob.ni

Verkkosivusto: https://www.bcn.gob.ni/

Nicaraguan tulliviranomainen (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10MA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Puh.: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Edustustot, kauppakamarit, elinkeinoelämän järjestöt – Nicaragua

Euroopan unionin edustusto Nicaraguassa ja Keski-Amerikan integraatiojärjestelmässä (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Puh.: + 505 22704499

Faksi: + 505 22809569

Sähköposti: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Nicaraguan suurlähetystö Belgiassa

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Bryssel, BELGIA

Puh.: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Faksi: + 32 2 375 71 88

Sähköposti: sky77706@skynet.be

National Free Trade Zone Commission (CNZF)

Zona Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Puh.: + 505 22631530

Faksi: + 505 22334144

Valtiovarainministeriön (MHCP) tullipalvelujen pääosasto (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Puh.: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Central American Bank of Economic Integration (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Puh.: + 504 2402243

Faksi: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Puh.: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten – Nicaragua

Edistämis-, teollisuus- ja kauppaministeriön (MIFIC) alainen normalisointi- ja metrologian osasto (DNM)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Puh.: + 505 22489300, faksi 2276

Faksi: + 505 22489300, ext 2228

Puolustusministeriön alainen kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen soveltamisesta vastaava toimielinten välinen komitea

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 Cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Puh.: + 505 2285001, + 505 2855003

Faksi: + 505 2286960

Nicaraguan siviili-ilmailuinstituutti (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Puh.: + 505 22768580, + 505 22768586

Faksi: + 505 22768588

Liikenne- ja infrastruktuuriministeriö

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Puh.: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Ympäristön laadusta vastaava pääosasto, ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Puh.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Faksi: + 505 22631274

Yhteyshenkilöt – Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset – Nicaragua

Maatalouden suojelun ja terveyden laitos (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, kontiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Puh.: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Siementen varmentamisen alue, siemenosasto, kasvi- ja siementerveyden osasto, maatalouden suojelun ja terveyden laitos

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, kontiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Puh.: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Puh.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Faksi: + 505 22631274

Myrkyllisten aineiden kansallisen rekisteröinti- ja valvontakomission tarkistus-, arviointi- ja rekisteröintiosasto

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Puh.: + 505 22282002, ext 11 tai 12

Yhteydenotot – julkiset hankinnat – Nicaragua

NICARAGUA-KOMRA

Puh.: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Verkkosivusto: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

Sähköposti: Mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni,

Valtiovarainministeriö Hankintavirasto

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E., Managua, NICARAGUA

Puh.: + 505 2222-7231

Verkkosivusto: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Kansalliset laitokset – Panama

Panaman keskuspankki

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puh.: + 507 5052612

Edustustot, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt – Panama

Euroopan unionin edustusto Panamassa

Bella Vista, Calle 53 Marbella, World Trade Center, kerros 14, Panama City, PANAMA

Puh.: + 507 2653223

Faksi: + 507 2653239

Sähköposti: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Panaman suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa, Luxemburgin suurherttuakunnassa ja edustusto Euroopan unionissa

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Bryssel, BELGIA

Puh.: + 32 2 649 0729

Faksi: + 32 2 648 9216

Sähköposti: info@embpanamabxl.be

Verkkosivusto: http://www.embpanamabxl.be/

Vapaa-alueiden pääosasto investointien edistämisestä vastaavan kansallisen osaston alaisuudessa, ulkomaankaupan varaministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puh.: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Puh.: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten – Panama

Ministry of Health (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Edificio No. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puh.: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Vaarallista jätettä ja kemiallisia aineita käsittelevä osasto, terveysministeriön ympäristöterveysosasto (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puh.: + 507 5129131, + 507 5129200

Faksi: + 507 5129353

Ympäristöterveys ja vaaraton jäte, terveysministeriön ympäristöterveysosasto (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puh.: + 507 5129131, + 507 5129200

Faksi: + 507 5129353

Kontaktit terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia (SPS) varten – Panama

Eläinten terveydestä vastaava kansallinen osasto, maatalouden kehittämisministeriö (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 081611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puh.: + 507 2662303, + 507 2660323

Tuholaisten riskianalyysistä ja kasvinsuojeluvaatimuksista vastaava osasto, Kasvinsuojeluvirasto (DNSV), maatalouden kehittämisministeriö (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 081611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puh.: + 507 2200733, + 507 2207979

Faksi: + 507 2207979, + 507 2207981

National Directorate of Plant Health (DNSV), maatalouden kehittämisestä vastaava ministeriö (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 081611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puh.: + 507 2200733, + 507 2207979

Faksi: + 507 2207979, + 507 2207981

Department of Biodiversity and Wildlife under the Ministry of Environment

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Puh.: + 507 5000822, + 507 5000855, ext 6877

Faksi: + 507 5000839

Vaarallista jätettä ja kemiallisia aineita käsittelevä osasto, terveysministeriön ympäristöterveysosasto (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puh.: + 507 5129131, + 507 5129200

Faksi: + 507 5129353

Yhteydet – julkiset hankinnat – Panama

Panama-Compra

Puh.: + 507 5151555

Verkkosivusto: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Kansallinen hankintatoimisto (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Puh.: + 507 5151511, + 507 5151510

Sähköposti: info@dgcp.gob.pa

Verkkosivusto: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Costa Rica

Kansalliset laitokset – Costa Rica

Costa Rican keskuspankki

Banco Central de Costa Rica

Keskiviikko y 1, puhelut 2 y 4, San José, COSTA RICA

Puh.: + 506 22433333

Verkkosivusto: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Costa Rican tullitoimipaikka

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Puh.: + 506 25229390

Faksi: + 506 25229426

Verotuksen pääosasto, valtiovarainministeriö

Dirección General de tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Puh.: + 506 25470000, + 506 25470001

Kansallinen rekisteri

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523-2010, CR-San José, COSTA RICA

Puh.: + 506 22020800, + 506 22020777

Edustustot, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt – Costa Rica

Euroopan unionin edustusto Costa Ricassa

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836-1007, San José, COSTA RICA

Puh.: + 506 22832959

Faksi: + 506 22832960

Sähköposti: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Costa Rican suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa, Luxemburgin suurherttuakunnassa ja edustustossa Euroopan unionissa

489 Avenue Louise, 1050 Bryssel, BELGIA

Puh.: + 32 26405541

Faksi: + 32 26483192

Sähköposti: info@costaricaembassy.be

Foreign Trade Corporation of Costa Rica (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278-1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Puh.: + 506 22994700, 800 77626637

Faksi: + 506 22335755

Ulkomaankaupan keskitetty palvelupiste (VUCE), tullin pääosasto (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mt Oeste, 100 mt Norte y 50 mts Oeste, San José, Costa Rica

Puh.: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Puh.: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteystiedot teknisiä vaatimuksia varten – Costa Rica

Costa Rican Institute for Technical Standards (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 Metros norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004-1000, CR-San José, COSTA RICA

Puh.: + 506 22834522

Faksi: + 506 22834831

Terveysministeriö

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123-1000, CR-San José, COSTA RICA

Puh.: + 506 22230333, ext 327 tai 329, + 506 22336922

Faksi: + 506 22577827

Yleisen turvallisuuden ministeriölle osoitettu aseiden ja räjähteiden valvontaosasto, joka kuuluu puolustusmateriaalien pääosastoon

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Puh.: + 506 25864500

Ympäristö- ja energiaministeriöön (MINAE) kuuluva ympäristön laadunhallintaosasto (DIGECA)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 a, nro 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Puh.: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Faksi: + 506 22582820

Yhteyshenkilöt – Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset – Costa Rica

National Service of Animal Health (SENASA), Ministry of Agriculture and Animal Husbandry (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al orte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3-3006, CR-Kenada, COSTA RICA

Puh.: + 506 22608300, + 506 25871600

Faksi: + 506 22608301

Kansallinen kasvinsuojelulaitos (SFE), Ministry of Agriculture and Animal Husbandry (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metroa Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CR-San José, COSTA RICA

Puh.: + 506 25493400

Faksi: + 506 25493599

National Phytosanitary Servicen (SFE), maatalous- ja eläinsuojeluministeriön bioteknologian osaston elävien muunnettujen organismien yksikkö (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metroa Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CR-San José, COSTA RICA

Puh.: + 506 25492522, + 506 25493522

Faksi: + 506 25493599

Yhteydenotot – julkiset hankinnat – Costa Rica

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Verkkosivusto: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Puh.: + 506 22561500

Sähköposti: consultas@gobierno-digital.go.cr

EL Salvador

Kansalliset laitokset – El Salvador

Central American Bank of Economic Integration (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma No.130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Puh.: + 503 22676100

Faksi: + 503 22676130

General Customs Directorate (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, Pan-amerikkalainen valtatie Km. 11,5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Puh.: + 503 22445000, + 503 22443000

Faksi: + 503 22447201

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – El Salvador

Euroopan unionin edustusto El Salvadorissa

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01 298, EL SALVADOR

Puh.: + 503 22432424

Faksi: + 503 22432525

Sähköposti: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

EL Salvadorin suurlähetystö Belgiassa

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Bryssel, BELGIA

Puh.: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Faksi: + 32 2 732 65 74

Sähköposti: embajadabruselas@rree.gob.sv

Valtiovarainministeriö

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puh.: + 503 22443000, + 503 22373000

Ulkomaankaupan keskitetty palvelupiste (VUCE), Central Reserve Bankin tuonti- ja vientikäsittelykeskus

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puh.: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Faksi: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Puh.: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten – El Salvador

Kansallinen laatuneuvosto (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Puh.: + 503 25905300

Verkkosivusto: http://www.cnc.gob.sv/

Puolustusministeriö (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puh.: + 503 22500100, + 503 22500134

Hiilivety- ja kaivososasto (DHM), talousministeriö (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puh.: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Siviili-ilmailuviranomainen (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puh.: + 503 25654400, + 503 25654553

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puh.: + 503 21326276

Faksi: + 503 21329429

Kontaktit terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia (SPS) varten – El Salvador

Division for Veterinary Services, General Livestock Directorate (DGG), maatalous- ja kotieläinministeriö (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puh.: + 503 22020879, + 503 22101763

General Plant Health Directorate (DGSV), maatalous- ja kotieläinministeriö (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Lopullinen 1aAvenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Puh.: + 503 22101747, + 503 22101700

Faksi: + 503 22101920

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Puh.: + 503 21329407, + 503 21329697

Faksi: + 503 22679317, + 503 22679326

Julkiset hankinnat – El Salvador

Comprasal

Puh.: + 503 22443171

Sähköposti: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Verkkosivusto: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Valtiovarainministeriö

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, EL SALVADOR

Puh.: + 503 2244-3171

Guatemala

Kansalliset instituutiot – Guatemala

Guatemalan keskuspankki

Banco de Guatemala

7 a. AV. 22-01, zona 1, GUATEMALA

Puh.: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Faksi: + 502 24296086, + 502 24856041

Verkkosivusto: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Edustustot, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt – Guatemala

Euroopan unionin edustusto Guatemalassa

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5-55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., GUATEMALA

Puh.: + 502 23005900

Faksi: + 502 23005900

Sähköposti: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Guatemalan suurlähetystö Belgiassa

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Bryssel, BELGIA

Puh.: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Faksi: + 32 2 344 64 99

Sähköposti: Embbelgica@minex.gob.gt,

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Puh.: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten – Guatemala

Guatemalan Standards Commission (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27-32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puh.: + 502 22472654

Faksi: + 502 22472687

Guatemalan kansallinen kemiallisten aseiden kieltoviranomainen (ANGPAQ), ulkoasiainministeriö

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4-17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puh.: + 502 24100000

Faksi: + 502 23321172, + 502 24100011

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28-58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puh.: + 502 24230500, + 502 24232408

Talousministeriö

Ministerio de Economía

8a Avenida 10-43, Zona 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puh.: + 502 24120200

Yhteyshenkilöt – Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset – Guatemala

Maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriö (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puh.: + 502 24137000

Maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriön (MAGA) alaisen maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriön alaisen kasvinterveysosaston epidemiologian seurannan ja riskianalyysin osasto

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puh.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Normeista ja määräyksistä vastaava yksikkö, maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriö (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puh.: + 502 24137000

Suojelualueiden kansallinen neuvosto (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6-06, zona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puh.: + 502 24226700

Faksi: + 502 22534141

Maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriön (MAGA) alaisen maatalous-, eläin- ja elintarvikeministeriön kasvinterveysosaston maatalousmateriaalien rekisteröinnistä vastaava osasto

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puh.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Julkiset hankinnat – Guatemala

GUATECOMPRAS

Puh.: + 502 23742872

Sähköposti: administradorgc@minfin.gob.gt

Verkkosivusto: http://www.guatecompras.gt/

Julkisten hankintojen pääosasto (DGAE)

 

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Puh.: + 502 23742872

Muita linkkejä

Jaa tämä sivu: