Version: 1.8.0.2 (2021-06-23 08:03) tmldb00205.cc.cec.eu.int

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimus

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevaa pilaria on sovellettu väliaikaisesti 1. elokuuta 2013 Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman kanssa, 1. lokakuuta 2013 Costa Rican ja El Salvadorin kanssa ja 1. joulukuuta 2013 Guatemalan kanssa. Se alentaa tulleja ja lisää tullimenettelyjen tehokkuutta.

Sopimus lyhyesti

Kuusi Keski-Amerikan maata, jotka ovat tämän sopimuksen osapuolia, ovat

 • Costa Rica
 • EL Salvador
 • Guatemala
 • Honduras
 • Nicaragua
 • Panama

Sopimuksenkoko teksti ja liitteet.

Lue sopimuksen kauppaa koskeva osa.

Mitkä ovat yrityksellesi koituvat hyödyt?

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimus

 • EU:n toimijoiden on helpompaa ja halvempaa tuoda tuotteita Keski-Amerikasta ja viedä niitä sinne
 • poistaa suurimman osan tuontitulleista ja parantaa pääsyä julkisten hankintojen ja investointien markkinoille.
 • luodaan Keski-Amerikan kaupalle ennakoitavampi toimintaympäristö ottamalla käyttöön muita kuin tulleihin liittyviä esteitä koskeva sovittelumekanismi ja kahdenvälinen riitojenratkaisumekanismi.

 

EU:n ja Keski-Amerikan kauppasuhteet

EU ja Keski-Amerikka ovat pitäneet yllä läheisiä ja kokonaisvaltaisia suhteita jo pitkään. EU:n viejänä tai tuojana voitte hyötyä näiden kahden alueen välisestä suhteesta yrityksellesi.

Merkittävimmät tuontituotteet Keski-Amerikasta ovat hedelmät (esim. banaanit, ananakset), sokeri, eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt (pääasiassa palmuöljy), kahvijuomat ja lääkinnälliset laitteet.

EU:n Keski-Amerikkaan suuntautuvassa viennissä merkittäviä tuoteryhmiä ovat farmaseuttiset tuotteet, koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet.

Tullit

Teollisuustuotteet ja kalastus

Tiesitkö, että assosiaatiosopimuksella poistetaan lähes kaikki teollisuustuotteiden ja kalastuksen tullit?

 • sopimuksen tullessa voimaan EU poisti 99 % teollisuustuotteisiin ja kalastukseen liittyvistä tullinimikkeistään.
 • Keski-Amerikka on luvannut myöntää tullittoman pääsyn kaikille teollisuustuotteille ja kalastustuotteille vuoteen 2025 mennessä.

Maataloustuotteet

EU:n ja Keski-Amerikan vapaakauppasopimuksella poistettiin suurin osa maataloustuotteiden tulleista ja jätettiin ainoastaan herkille alueille. Siis

 • EU päätti poistaa tullit 73 %: lta maatalouden tullinimikkeistään, jotka vastaavat noin 64 %: a Keski-Amerikasta tulevasta maataloustuotteiden tuonnista.EU:hun voidaan tuoda tullitta kahvia, katkarapuja, ananaksia ja meloneja. EU:hun voi tuoda myös keskeisiä tuotteita, kuten sokeria ja rommia, tullittomien kiintiöiden rajoissa.
 • Keski-Amerikka poisti tullit 67 %: lta maatalouden tullinimikkeistä, mikä kattoi noin 62 % EU:n maataloustuotteiden tuonnista.Esimerkiksi eurooppalaisten viskien tuonti sopimuksen osapuolina oleviin Keski-Amerikan maihin vapautettiin kokonaan.

 

Ennen vientiä

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kauppatavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi teema, tutustu pääkäsitteisiin tavara-osiossa.

Alkuperäsäännöt

Jotta tuotteelle voidaan myöntää etuustulli, sen on noudatettava tiettyjä sääntöjä, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen liitteessä II, joka koskee käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä.

Onko tuotteeni ”peräisin” EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteeseesi voidaan soveltaa EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen mukaista alempaa tai nollatullia, sen on oltava peräisin EU:sta tai Keski-Amerikasta.

Tuote on peräisin EU:sta tai Keski-Amerikasta, jos

 • tuotettu kokonaan EU:ssa tai Keski-Amerikassa
 • Valmistettu EU:ssa tai Keski-Amerikassa ei-alkuperäaineksista, edellyttäen että tällaiset ainekset on riittävästi valmistettu tai käsitelty lisäyksessä 2 vahvistettujen tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti. Ks. myös tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäys 1 ”Alkuhuomautukset”.
  Joillekin tuotteille on olemassa vaihtoehtoisia tuotekohtaisia sääntöjä – ks. lisäys 2A.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokittelun muuttaminen – tuotantoprosessi johtaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välisen tariffiluokittelun muuttumiseen – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langoksi – tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiili-, vaatetus- ja kemianteollisuudessa.

 

Tuotettasi koskevat erityissäännöt löytyvät Oma apulainen -sivustolta.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisää joustavuutta, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus

 • sallitun poikkeaman säännön mukaan tuottaja voi käyttää tuotekohtaisessa säännössä tavallisesti kiellettyjä ei-alkuperäaineksia enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittämiseen.
 • Erityisiä poikkeamia sovelletaan HS-järjestelmän 63–50 ryhmään kuuluviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäyksessä 1 oleviin huomautuksiin 6–5 ”Alkuhuomautukset”

Kumulaatio

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimus mahdollistaa myös

 • kahdenvälinen kumulaatio, allekirjoittaneen Keski-Amerikan maan alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa
 • diagonaalinen kumulaatio, Bolivian, Ecuadorin, Perun tai Venezuelan alkuperäaineksia voidaan pitää Keski-Amerikan alkuperäaineksina, kun niitä käytetään jonkin tuotteen valmistukseen, jos tietyt edellytykset täyttyvät
 • lisäksi diagonaalinen kumulaatio voidaan jonkin Keski-Amerikan maan tai EU:n pyynnöstä myöntää Meksikon, Etelä-Amerikan tai Karibian maiden alkuperäaineksille, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut sovellettavat pöytäkirjan vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta allekirjoittaneeseen Keski-Amerikan maahan (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin

 • purkaminen
 • uudelleenlataus
 • kaikki toimenpiteet, joiden tarkoituksena on niiden kunnon säilyttäminen

Sinun on esitettävä todisteet suorasta kuljetuksesta tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen nojalla on mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu etuustullein viedyn tavaran valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista.

Alkuperämenettelyt

Jos haluat hakea tullietuuskohtelua, sinun on noudatettava alkuperämenettelyjä ja saatava hakemuksesi sen maan tulliviranomaisten tarkastettavaksi, johon tavarat tuodaan. Menettelyistä säädetään alkuperäselvitystä koskevassa IV osastossaja hallinnollisen yhteistyön yksityiskohtaisia sääntöjä koskevassa V osastossa.

Miten suosituimmuustariffia haetaan?

Etuuskohteluun oikeuttavan tariffin soveltaminen edellyttää, että tuojat esittävät alkuperäselvityksen.

Alkuperäselvitys voi olla joko

 • EUR.1-tavaratodistus
 • alkuperäilmoitus

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden kokonaisarvo on enintään

 • 500 euroa pienten pakkausten osalta
 • 1,200 euroa henkilökohtaisille matkatavaroille

Alkuperäselvitys on voimassa 12 kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1-tavaratodistus

 • viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistukset.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.
 • Lisäyksessä 3 on EUR.1-tavaratodistuksen malli ja täyttöohjeet

Alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa alkuperäilmoituksen perusteella, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai jostakin Keski-Amerikan maasta. Alkuperäilmoituksen voi laatia

 • valtuutettu viejä
 • kaikki viejät, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6,000 euroa
Valtuutetut viejät
 • tämän sopimuksen mukaiset viejät voivat pyytää tulliviranomaisiltaan lupaa laatia alkuperäilmoituksia kaikenarvoisista tuotteista.
 • tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksissa.
Miten alkuperäilmoitus tehdään?
 • Viejän olisi kirjoitettava, leimattava tai painettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen tunnisteeseen merkittävä ilmoitus (lisäys 4)
  • ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin [tai toimivaltaisen valtion] lupa nro...) ilmoittaa, että kyseiset tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin ilmoiteta.”
 • alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä.
 • sinun on allekirjoitettava alkuperäilmoitus käsin. Jos olette valtuutettu viejä, teidät vapautetaan tästä vaatimuksesta edellyttäen, että olette antanut tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella yritys voidaan tunnistaa
 • viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu maahan.
 • kauppalaskuilmoitusta täytettäessä sinun on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteenne alkuperäasema

Alkuperän todentaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin tekemät tarkastukset (tuojasopimuspuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja)

Kun tarkastus on saatu päätökseen, viejäosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat sen tulokset tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Teknisissä säännöissä määritellään erityiset ominaisuudet, jotka tuotteella olisi oltava, kuten suunnittelu, merkinnät, merkinnät, pakkaaminen, toimivuus tai suorituskyky, ja ne on suunniteltu esimerkiksi ihmisten terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojelemiseksi. Eri vaatimusten noudattaminen eri markkinoilla voi kuitenkin tulla kalliiksi kaupan toimijoille.

Assosiaatiosopimuksen mukaisesti EU ja Keski-Amerikan maat tekevät yhteistyötä markkinavalvonnan, teknisten määräysten laatimisen, standardien asettamisen ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alalla. Kaikki osapuolet ovat sitoutuneet avoimuuteen ja kaikkien teknisten määräysten julkistamiseen. Ennen kaikkea osapuolet pyrkivät kehittämään yhdenmukaistettuja säännöksiä ja standardeja kullakin alueella tavaroiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi.

Honduras – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Nicaragua – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Panama – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Costa Rica – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

EL Salvador – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Guatemala – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevassa 5 luvussa vahvistetaan WTO:n terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan sopimuksen mukaiset osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ja määrätään WTO:sta sekä menettelyistä tehokkaan täytäntöönpanon edistämiseksi. Yksityiskohtaiset menettely- ja tulkintatoimenpiteet esitetään liitteessä VII Eläinperäisten tuotteiden tuotantolaitosten hyväksymistä koskevat vaatimukset ja säännökset sekäliitteessä VIII Tarkastusten suorittamista koskevat ohjeet.

Sopimuksessa määrätään myös terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomitean perustamisesta tällä alalla mahdollisesti ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi sekä kaikkien tämän sopimuksen osapuolten toteuttamien terveys- ja kasvinsuojelutoimien seuraamiseksi ja seuraamiseksi.

Lisäparannuksista on sovittu esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin alalla. Ne auttavat kehittämään valmiuksia Keski-Amerikan maissa ja helpottavat siten niiden pääsyä markkinoille.

Honduras – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien vaatimusten osalta

Nicaragua – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien vaatimusten osalta

Panama – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia varten

Costa Rica – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien vaatimusten osalta

EL Salvador – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien vaatimusten osalta

Guatemala – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien vaatimusten osalta

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan toimia kansainvälisen kaupan esteinä ja siten muodostaa huomattavan rasitteen viejille.

 

 • jos katsotte, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa yrityksesi toimintaa tai estää sen viennin, voit kertoa meille.
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä pysäyttää viennin Keski-Amerikkaan, ja EU analysoi tilanteesi ja ryhtyy tarvittaviin toimiin

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erilaisia asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteen mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • Kauppalasku (sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset kaupan alan avustajallani)
 • pakkausluettelo
 • Tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • Todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • Alkuperäselvitys — alkuperäilmoitus

Selvyyden vuoksi voit pyytää sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Tarkempia tietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteesi tulliselvitystä varten, saa Oma kaupan alan avustaja -henkilöltä.

Alkuperän todistamista ja todentamista koskevat menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteiden alkuperä voidaan todistaa etuuskohtelua haettaessa, sekä säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, ovat edellä alkuperäsääntöjä koskevassa jaksossa.

Lisätietoja tuontia ja vientiä koskevista tullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivuilla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Keski-Amerikan välinen sopimus antaa sinulle vahvemmat teollis- ja tekijänoikeudet tuoda ja/tai viedä tuotteitaan Keski-Amerikkaan.

EU:n ja Keski-Amerikan vapaakauppasopimuksenliitteessä XVII ja liitteessä XVIII vahvistetaan TRIPS-sopimuksen ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolten sitoumukset ja myönnetään niille sekä kansallinen kohtelu että suosituimmuuskohtelu. Toisin sanoen henkisen omaisuuden omistajia ei kohdella epäedullisemmin kuin maan omia kansalaisia tai minkä tahansa muun maan kansalaisia.

Maantieteelliset merkinnät

Keski-Amerikan maat ovat muuttaneet ja hyväksyneet uutta lainsäädäntöä sisällyttääkseen alueelliset erityismerkinnät ja maantieteelliset merkinnät samaan tapaan kuin EU. Maantieteellisen merkinnän saaneiden tuotteiden tuottajat EU:ssa saattavat kiinnostaa sitä, että yli 200 maantieteellistä merkintää, kuten Champagne, Parman kinkku ja skotlantilainen viski, on suojattu erityisesti myös Keski-Amerikan markkinoilla.

Palvelujen kauppa

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksella varmistetaan, että voitte hyötyä Keski-Amerikan markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista. Sopimus avaa Keski-Amerikan palvelumarkkinat ja tarjoaa oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden, joita tarvitsette palveluntarjoajana näissä maissa käytävässä kaupassa. Lisäksi sinua kohdellaan samalla tavalla kuin paikallisia tavarantoimittajia.

Rajatylittävä palvelujen tarjonta

Jos kyseessä on pk-yritys, jolla ei ole aikomusta sijoittautua fyysisesti Keski-Amerikkaan, sopimuksessa luetellaan kaikki alat, joiden vapauttamisesta EU ja Keski-Amerikka ovat sopineet. luettelo rajatylittävää palvelujen tarjontaa koskevista sitoumuksista on liitteessä XI.

Lisätietoa rajatylittävästä palvelujen tarjonnasta on III osaston 3 luvussa Sijoittautuminen, palvelukauppa ja sähköinen kaupankäynti.

Lisätietoja sopimuksen kattamista palvelualoista on saatavilla kauppapolitiikan pääosaston verkkosivuilla (ks. sopimuksen 170 artikla ja liite XI).

Yrityksen perustaminen Keski-Amerikkaan

Aloilla, joilla EU ja Keski-Amerikan maat ovat tehneet markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia, osapuolet ovat sopineet, etteivät ne rajoita liiketoiminnan harjoittamista millään seuraavista tavoista (jollei liitteessä Xtoisin mainita):

 • laitosten lukumäärää koskevat rajoitukset (joko lukumääräisinä kiintiöinä, monopolien tai yksinoikeuksien kautta tai edellyttämällä taloudellista tarveharkintaa)
 • sallittujen liiketoimien tai varojen kokonaisarvoa koskevat rajoitukset (joko numeeristen kiintiöiden muodossa tai edellyttämällä taloudellista tarveharkintaa)
 • rajoitukset, jotka koskevat kyseisessä maassa sallittujen toimien kokonaismäärää, tai rajoitukset, jotka koskevat tuotannon kokonaismäärää ilmoitettuina lukumääräisinä yksikköinä (kiintiöiden muodossa tai edellyttämällä tarveharkintaa)
 • ulkomaisen pääoman määrää koskevat rajoitukset ulkomaisen osakkeenomistuksen prosenttiosuutta tai ulkomaisen sijoituksen yksittäistä tai yhteenlaskettua kokonaisarvoa koskevana enimmäisprosenttirajana
 • toimenpiteet, joilla rajoitetaan tai vaaditaan tietyntyyppistä sijoittautumista (tytäryhtiö, sivuliike, edustusto) tai yhteisyrityksiä, joiden kautta toisen osapuolen sijoittaja voi harjoittaa taloudellista toimintaa

Tilapäinen oleskelu

Sopimus mahdollistaa seuraavien henkilöiden maahantulon ja tilapäisen oleskelun EU:n ja Keski-Amerikan alueilla:

 • avainhenkilöstö
 • korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat
 • yrityspalvelujen myyjät

Tämä tehdään palveluja koskevan luvun tavoitteen, soveltamisalan ja kattavuuden mukaisesti liitteissä X ja XI lueteltujen alojen rajoissa. Siis

Jos olet sijoittaja

 • yrityksen johtavalla henkilöstöllä, joka vastaa yrityksen perustamisesta, on oikeus oleskella missä tahansa tämän sopimuksen osapuolena olevassa Keski-Amerikan maassa 90 päivän ajan minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana.
 • johtajasi ja asiantuntijasi, jotka siirtyvät EU:sta Keski-Amerikkaan, voivat oleskella siellä enintään kolme vuotta yrityksen perustamisen jälkeen.
 • korkeakoulututkinnon suorittaneille harjoittelijoille, jotka siirretään EU:sta Keski-Amerikkaan sijoittautuneeseen yksikköön, olisi myönnettävä enintään yhden vuoden pituinen oleskelu.

Jos olet rajatylittävä palveluntarjoaja, EU ja Keski-Amerikan maat sallivat maahantulon ja oleskelun enintään 90 päivää vuodessa neuvotellakseen palvelujen myynnistä.

Mitkä alat on suljettu markkinoiden vapauttamisen ulkopuolelle?

Eräät herkät alat eivät kuulu tämän sopimuksen mukaisen vapauttamisen piiriin. Tärkeimmät poikkeukset ovat seuraavat:

 • kaikilla osapuolilla on rahoituspalveluja koskeva ”vakavaraisuutta koskeva poikkeus”, jonka mukaan
  • suojaa sijoittajia, tallettajia, rahoitusmarkkinoiden käyttäjiä, vakuutuksenottajia tai henkilöitä, joiden omaisuudenhoidosta vastaa rahoituspalvelujen tarjoaja
  • rahoituspalvelujen tarjoajien turvallisuus, vakaus, eheys tai taloudellinen vastuu säilyy
  • varmistaa osapuolen rahoitusjärjestelmän eheyden ja vakauden
 • Costa Rica ei sulje pois yksityisiä vähittäispankkeja, joiden on säilytettävä pysyvä vähimmäislainasaldo valtionpankin kanssa tai vaihtoehtoisesti perustettava vähintään neljä konttoria tai sivukonttoria peruspankkipalvelujen tarjoamiseksi valituille alueille.
 • EL Salvador ei sisällä maaseutumaata, joka ei saa olla ulkomaisten [oikeushenkilöiden] omistuksessa, mukaan lukien ulkomaisen oikeushenkilön sivuliike, ja jolla on 75 %: n (Keski-Amerikan) kansalaisuusvaatimus vakuutusyhtiöiden osalta ja 50 %: n (Keski-Amerikan) omistusvaatimus pankkien osalta, paitsi jos nämä rahoituslaitokset ovat kansainvälisesti tunnustetun riskiluokitusyksikön hyväksymiä.
 • Guatemalassa ei ole varaumia.
 • Honduras vaatii, että Hondurasiin sijoittautuneet ulkomaiset vakuutuslaitokset tallettavat vähintään 10 % ehdotetun yrityksen vähimmäispääomasta joko Banco Central de Hondurasiin tai sijoittavat edellä mainitun määrän valtion arvopapereihin. Ulkomaisten rahoituspalvelujen tarjoajien on perustettava yhtiöiksi, sivuliikkeiksi tai edustustoiksi.
 • Nicaragua varaa itselleen oikeuden myöntää etuuksia rahoituspalvelujen tarjoajille tai julkisyhteisöille (jotka ovat kokonaan tai suurimmaksi osaksi valtion omistuksessa), jotka pyrkivät julkisen politiikan tavoitteisiin tarjoamalla rahoituspalveluja (mukaan lukien mutta ei yksinomaan) maataloudelle, pienituloisten perheiden asumiselle tai pienille ja keskisuurille yrityksille. Lisäksi se varaa itselleen oikeuden hyväksyä tai pitää voimassa toimenpiteitä, jotka edellyttävät ulkomaisten rahoituspalvelujen tarjoajien perustamista Nicaraguaan. Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta edellyttää oikeushenkilön asemaa, joka on perustettu Nicaraguassa ja jonka kotipaikka on julkisyhteisöinä.
 • Panama vaatii vakuutusmeklarilta vähintään 49 % kansallista omistusta

Julkiset hankinnat

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimus avaa monenlaisia mahdollisuuksia julkisiin hankintoihin kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla kaikissa sopimuksen osapuolina olevissa maissa.

Ulkomaisia ja paikallisia yrityksiä ei syrjitä.

SopimuksenV osastossa ja liitteessä XVI vahvistetaan yleiset periaatteet ja menettelyt, jotka ovat yhteensopivia WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) kanssa.

Liitteessä XVI vahvistetaan

 • soveltamisalaan kuuluvat hankintayksiköt ja hankintasopimusten arvon kynnysarvot, joiden ylittyessä säännöksiä sovelletaan
 • hankintasopimusten tekomenettelyn pääpiirteet

Tämä koskee erityisesti sitä, missä tarjoukset on julkaistava, asiakirjavaatimuksia, sopimuksia ja määräaikoja.

Honduras – yhteydenotot julkisiin hankintoihin

Nicaragua – yhteydenotot julkisiin hankintoihin

Panama – yhteydenotot julkisiin hankintoihin

Costa Rica – yhteydenotot julkisiin hankintoihin

EL Salvador – yhteystiedot julkisia hankintoja varten

Guatemala – yhteystiedot julkisia hankintoja varten

Linkit, yhteydet ja asiakirjat

Honduras

Kansalliset laitokset – Honduras

Keski-Amerikan taloudellisen yhdentymisen pankki (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22402243

Faksi: + 504 22402231

Valtiovarainministeriön alainen tullin tulojen apulaisosasto

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 32795394, + 504 32799830

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – Honduras

Euroopan unionin edustusto Hondurasissa

Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4TA Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2239 99 91

Faksi: + 504 2239 99 94

Sähköposti:Delegation-honduras@eeas.europa.eu

Hondurasin suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa ja Hondurasin edustusto Euroopan unionissa

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Bryssel, BELGIA

Tel.: + 32 27340000

Sähköposti:Info@hondurasembassy.be

Hondurasin vapaakauppa-alueiden liitto

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

Box 3973, HN-Zip San San Pedro Sula, HONDURAS

Tel.: + 504 25542772, + 50425542776

Faksi: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Tel.: + 32 2749 1851

Sähköposti:Secretariat@eu4business.eu

Yhteystiedot teknisiä vaatimuksia varten – Honduras

Valtiovarainministeriö (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

3. kerros, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22228702

Faksi: + 504 22201705

Honduran Institute for the Prevention of Alcoholism, Drug Addiction and Medological Addiction (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa No. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22394488

Ulkoasiainministeriön ulkopolitiikan pääosaston alainen valtiollinen yhteisökeskus

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

EN la proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Faksi: + 504 2341678

Hondurasin siviili-ilmailuvirasto (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, Contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22340263

Centre for Studies and the Control of Conminants (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Faksi: + 504 2390954

Kontaktit terveys- ja kasvinsuojelutoimia varten – Honduras

Maa- ja karjatalousministeriön alainen maatalouden terveysvirasto (SENASA)

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Faksi: + 504 22310786

Energiasta, luonnonvaroista, ympäristöstä ja kaivoksista vastaava ministeriö

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 Metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Yhteystiedot julkisia hankintoja varten – Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, Contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 2230 7000

Sähköposti:Info.oncae@scgg.gob.hn

Verkkosivusto: http://www.honducompras.gob.hn/

Valtion hankintavirasto (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación ja ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, Contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Verkkosivusto: http://www.oncae.gob.hn/

Nicaragua

Kansalliset laitokset – Nicaragua

Nicaraguan keskuspankki

Banco Central de Nicaragua

Km. 7 carretera sur, 100 metros al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2255–7171

Faksi: + 505 22650495

Sähköposti: oaip@bcn.gob.ni

Verkkosivusto: https://www.bcn.gob.ni/

Nicaraguan tulliviranomainen (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10mA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Edustustot, kauppakamarit, elinkeinoelämän järjestöt – Nicaragua

Euroopan unionin valtuuskunta Nicaraguassa ja Keski-Amerikan integraatiojärjestelmässä (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22704499

Faksi: + 505 22809569

Sähköposti:Delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Nicaraguan suurlähetystö Belgiassa

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Bryssel, BELGIA

Tel.: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Faksi: + 32 2 375 71 88

Sähköposti:Sky77706@skynet.be

Kansallinen vapaakauppa-aluekomissio (CNZF)

Zona Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22631530

Faksi: + 505 22334144

Valtiovarainministeriön (MHCP) alainen tullipalvelujen pääosasto (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Keski-Amerikan taloudellisen yhdentymisen pankki (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tel.: + 504 2402243

Faksi: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Tel.: + 32 2749 1851

Sähköposti:Secretariat@eu4business.eu

Yhteyshenkilöt teknisiä vaatimuksia varten – Nicaragua

Edistämis—, teollisuus- ja kauppaministeriön (MIFIC) alainen normalisointi- ja metrologiaosasto (DNM)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22489300, uutt 2276

Faksi: + 505 22489300, uutt 2228

Puolustusministeriön alainen kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen soveltamista käsittelevä toimielinten välinen komitea

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la accepición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 Cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2285001, + 505 2855003

Faksi: + 505 2286960

Nicaraguan Civil Aeronautics Institute (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22768580, + 505 22768586

Faksi: + 505 22768588

Liikenne- ja infrastruktuuriministeriö

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Ympäristön laadusta vastaava pääosasto, ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Faksi: + 505 22631274

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskeviin vaatimuksiin – Nicaragua

Maatalouden suojelu- ja terveyslaitos (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, Contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Siementen varmentamisalue, siemenosasto, kasvien ja siementen terveyden osasto, maatalouden suojelu- ja terveyslaitos

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, Contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Faksi: + 505 22631274

Myrkyllisten aineiden rekisteröinnin ja valvonnan kansalliseen toimikuntaan kuuluva ”Revision, Evaluation and Registration” -osasto

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22282002, uutt 11 tai 12

Yhteystiedot julkisia hankintoja varten – Nicaragua

NICARAGUA-COMPRA

Tel.: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Verkkosivusto: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

Sähköposti:Mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni, mesadeayudaprovdgce@mhcp.gob.ni

Valtiovarainministeriön hankintavirasto

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2222–7231

Verkkosivusto: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Kansalliset laitokset – Panama

Panaman keskuspankki

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5052612

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – Panama

Euroopan unionin edustusto Panamassa

Bella Vista, Calle 53 Marbella, World Trade Center, kerros 14, Panama City, PANAMA

Tel.: + 507 2653223

Faksi: + 507 2653239

Sähköposti:Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Panaman suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa, Luxemburgin suurherttuakunta ja edustusto Euroopan unionissa

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Bryssel, BELGIA

Tel.: + 32 2 649 0729

Faksi: + 32 2 648 9216

Sähköposti:Info@embpanamabxl.be

Verkkosivusto: http://www.embpanamabxl.be/

Investointien edistämisen kansallisen osaston alainen vapaiden alueiden osasto, ulkomaankauppaministeriön varaministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sector El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Tel.: + 32 2749 1851

Sähköposti:Secretariat@eu4business.eu

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten – Panama

Terveysministeriö (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Edificio No. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Vaarallisista jätteistä ja kemiallisista aineista vastaava osasto, terveysministeriön (MINSA) ympäristöterveysosasto

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Faksi: + 507 5129353

”Ympäristöterveys ja muut kuin vaaralliset jätteet” -jaosto, terveysministeriön (MINSA) ympäristöterveysosasto

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Faksi: + 507 5129353

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskeviin vaatimuksiin – Panama

National Directorate of Animal Health, Ministry of Agricultural Development (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2662303, + 507 2660323

Pest Risk Analysis and Phytosanitary Requirements, kansallinen kasvinterveysvirasto (DNSV), Maatalouden kehittämisministeriö (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Faksi: + 507 2207979, + 507 2207981

Kansallinen kasvinterveysvirasto (DNSV), Maatalouden kehittämisministeriö (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Faksi: + 507 2207979, + 507 2207981

Ympäristöministeriön alainen luonnon monimuotoisuuden ja luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön osasto

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5000822, + 507 5000855, ext 6877

Faksi: + 507 5000839

Vaarallisista jätteistä ja kemiallisista aineista vastaava osasto, terveysministeriön (MINSA) ympäristöterveysosasto

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Faksi: + 507 5129353

Yhteystiedot julkisia hankintoja varten – Panama

Panama-Compra

Tel.: + 507 5151555

Verkkosivusto: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Kansallinen hankintatoimisto (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5151511, + 507 5151510

Sähköposti:Info@dgcp.gob.pa

Verkkosivusto: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Costa Rica

Kansalliset laitokset – Costa Rica

Costa Rican keskuspankki

Banco Central de Costa Rica

Av. Central y 1, 2 y 4, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22433333

Verkkosivusto: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Costa Rican tullitoimipaikka

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25229390

Faksi: + 506 25229426

Verotuksen pääosasto, valtiovarainministeriö

Dirección General de tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25470000, + 506 25470001

Kansallinen rekisteri

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523–2010, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22020800, + 506 22020777

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – Costa Rica

Euroopan unionin edustusto Costa Ricassa

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 Metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836–1007, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22832959

Faksi: + 506 22832960

Sähköposti:Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Costa Rican suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa, Luxemburgin suurherttuakunnassa ja edustusto Euroopan unionissa

489 Avenue Louise, 1050 Bryssel, BELGIA

Tel.: + 32 26405541

Faksi: + 32 26483192

Sähköposti: info@costaricaembassy.be

Costa Rican ulkomaankauppayhtiö (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278–1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22994700, 800 77626637

Faksi: + 506 22335755

Ulkomaankaupan keskitetty palvelupiste (VUCE), tulliasioiden pääosasto (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Costa Rica

Tel.: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Tel.: + 32 2749 1851

Sähköposti:Secretariat@eu4business.eu

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten – Costa Rica

Costa Rican Institute for Technical Standards (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 Metros norte de Muñoz y Nanne, Contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004–1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22834522

Faksi: + 506 22834831

Terveysministeriö

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123–1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22230333, ext 327 tai 329, + 506 22336922

Faksi: + 506 22577827

Yleisen turvallisuuden ministeriön alaisuudessa toimiva aseiden ja räjähteiden valvontaosasto

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazún, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25864500

Ympäristöasioiden laadunhallinnasta vastaava osasto (DIGECA) ympäristö- ja energiaministeriössä (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, nro 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Faksi: + 506 22582820

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskeviin vaatimuksiin – Costa Rica

Eläinten terveydestä vastaava kansallinen virasto (SENASA), maatalous- ja eläinsuojeluministeriö (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3–3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Tel.: + 506 22608300, + 506 25871600

Faksi: + 506 22608301

National Phytosanitary Service (SFE), Ministry of Agriculture and Animal Husbandry (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

SABANA Sur, 200 Metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521–1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25493400

Faksi: + 506 25493599

Maatalous- ja eläinsuojeluministeriön (MAG) biotekniikkaosaston eläviä muunnettuja organismeja käsittelevä yksikkö

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

SABANA Sur, 200 Metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521–1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25492522, + 506 25493522

Faksi: + 506 25493599

Yhteystiedot julkisia hankintoja varten – Costa Rica

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Verkkosivusto: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22561500

Sähköposti:Consultas@gobierno-digital.go.cr

EL Salvador

Kansalliset laitokset – El Salvador

Keski-Amerikan taloudellisen yhdentymisen pankki (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma No.130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22676100

Faksi: + 503 22676130

General Customs Directorate (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, Pan-American Highway Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22445000, + 503 22443000

Faksi: + 503 22447201

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – El Salvador

Euroopan unionin edustusto El Salvadorissa

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim # 2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01 298, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22432424

Faksi: + 503 22432525

Sähköposti:Delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

EL Salvadoranin suurlähetystö Belgiassa

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Bryssel, BELGIA

Tel.: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Faksi: + 32 2 732 65 74

Sähköposti:Embajadabruselas@rree.gob.sv

Valtiovarainministeriö

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22443000, + 503 22373000

Ulkomaankaupan keskitetty palvelupiste (VUCE), keskusvaraston tuonti- ja vientijalostuskeskus

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, Centre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Faksi: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Tel.: + 32 2749 1851

Sähköposti:Secretariat@eu4business.eu

Yhteystiedot teknisiä vaatimuksia varten – El Salvador

Kansallinen laatuneuvosto (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905300

Verkkosivusto: http://www.cnc.gob.sv/

Puolustusministeriö

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22500100, + 503 22500134

Hiilivedyistä ja kaivoksista vastaava osasto, talousministeriö (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Siviili-ilmailuviranomainen (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25654400, + 503 25654553

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21326276

Faksi: + 503 21329429

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskeviin vaatimuksiin – El Salvador

Eläinlääkintäpalvelujen osasto, General Livestock Directorate (DGG), Maatalous- ja kotieläinministeriö (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22020879, + 503 22101763

Yleinen kasvinterveysosasto (DGSV), Maatalous- ja kotieläinministeriö (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Lopullinen 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22101747, + 503 22101700

Faksi: + 503 22101920

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21329407, + 503 21329697

Faksi: + 503 22679317, + 503 22679326

Yhteystiedot julkisia hankintoja varten – El Salvador

Comprasal

Tel.: + 503 22443171

Sähköposti:Unac.solicitudes@mh.gob.sv

Verkkosivusto: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Valtiovarainministeriö

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 2244–3171

Guatemala

Kansalliset laitokset – Guatemala

Guatemalan keskuspankki

Banco de Guatemala

7 a. AV. 22–01, zona 1, GUATEMALA

Tel.: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Faksi: + 502 24296086, + 502 24856041

Verkkosivusto: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – Guatemala

Euroopan unionin edustusto Guatemalassa

Edificio Europlaza, 5TA. Avenida 5–55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., GUATEMALA

Tel.: + 502 23005900

Faksi: + 502 23005900

Sähköposti:Delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Guatemalan suurlähetystö Belgiassa

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Bryssel, BELGIA

Tel.: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Faksi: + 32 2 344 64 99

Sähköposti:Embbelgica@minex.gob.gt, guatemala@skynet.be

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Tel.: + 32 2749 1851

Sähköposti:Secretariat@eu4business.eu

Yhteystiedot teknisiä vaatimuksia varten – Guatemala

Guatemalan standardointikomissio (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27–32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 22472654

Faksi: + 502 22472687

Guatemalan kansallinen kemiallisten aseiden kieltoviranomainen (ANGPAQ), ulkoasiainministeriö

Autoridad Nacional de Guatemala para la accepición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4–17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24100000

Faksi: + 502 23321172, + 502 24100011

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28–58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24230500, + 502 24232408

Talousministeriö

Ministerio de Economía

8a Avenida 10–43, Zona 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24120200

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskeviin vaatimuksiin – Guatemala

Maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriö (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriön (MAGA) alaisen varaministeriön kasvinterveysosaston epidemiologisen seurannan ja riskianalyysin osasto

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Normi- ja sääntelyyksikkö, maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriö (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Suojelualueiden kansallinen neuvosto (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6–06, Zona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24226700

Faksi: + 502 22534141

Maatalouden terveys- ja hallintoministeriön kasvien terveysosaston maatalousmateriaalien rekisteröintiosasto, maatalous-, kotieläin- ja elintarvikeministeriö (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Yhteystiedot julkisia hankintoja varten – Guatemala

GUATECOMPRAS

Tel.: + 502 23742872

Sähköposti: administradorgc@minfin.gob.gt

Verkkosivusto: http://www.guatecompras.gt/

Julkisten hankintojen pääosasto (DGAE)

 

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 23742872

Muita linkkejä

Jaa tämä sivu:

Linkit