EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimus

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat päässeet sopimukseen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimuksesta, jota sovelletaan väliaikaisesti 1.tammikuuta 2021 alkaen ja joka tuli voimaan 1. toukokuuta 2021.

Kauppa- ja yhteistyösopimus kattaa tavaroiden, palvelujen, investointien, julkisten hankintojen sekä teollis- ja tekijänoikeuksien kaupan lisäksi myös laajan joukon muita EU:n edun kannalta keskeisiä aloja, kuten lento- ja maantieliikenne, energia ja kestävyys, kalastus ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen. Kauppaa ja investointeja koskevat säännöt perustuvat tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja kestävää kehitystä koskeviin kattaviin sitoumuksiin.

 • Siinä säädetään tullittomuudesta ja kiintiöttömyydestä kaikille tuotteille, jotka ovat asianmukaisten alkuperäsääntöjen mukaisia.
 • Sen ansiosta EU:n sijoittajat voivat sijoittautua Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle ja toimia vapaasti useimmilla aloilla.
 • Se tarjoaa markkinoille pääsyn pidemmälle kuin esimerkiksi Japanin kanssa on sovittu, ja siihen sisältyy säännöksiä monille keskeisille palvelualoille.
 • Sillä varmistetaan, että Yhdistyneeseen kuningaskuntaan jo sijoittautuneita EU:n yrityksiä ei syrjitä julkisissa hankintamenettelyissä.
 • Sillä turvataan EU:n taiteilijoiden jälleenmyyntioikeudet, jotka eivät kuulu teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien kansainvälisten yleissopimusten soveltamisalaan.
 • Sillä varmistetaan vääristymätön kauppa ja kilpailu EU:n yrityksille energia- ja raaka-ainealoilla sekä teollisuudelle yleensä.
 • Siihen sisältyy pk-yrityksiä koskeva luku, jonka tarkoituksena on edistää pk-yritysten osallistumista sopimukseen.
 • Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet varmistamaan vakaat tasapuoliset toimintaedellytykset säilyttämällä suojelun korkean tason esimerkiksi seuraavilla aloilla:
  • ympäristönsuojelu;
  • ilmastonmuutoksen torjunta ja hiilen hinnoittelu;
  • sosiaaliset oikeudet ja työntekijöiden oikeudet;
  • verotuksen avoimuus ja valtiontuki;
  • tehokas kansallinen täytäntöönpano, sitova riitojenratkaisumekanismi ja molempien osapuolten mahdollisuus toteuttaa korjaavia toimenpiteitä.

EU:n ja Pohjois-Irlannin väliseen tavarakauppaan sovelletaan erosopimukseen sisältyvää Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevaa pöytäkirjaa.

Valitukset

Tee kantelu

Sopimuksen teksti ja yleiskatsaus

Palvelujen

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat tärkeitä kumppaneita palvelukaupassa ja investoinneissa. Yhdistynyt kuningaskunta oli vuonna 2021 Yhdysvaltojen jälkeen EU:n toiseksi suurin kauppakumppani palvelujen alalla. EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kaupan tärkeimmät palvelualat olivat niin sanotut ”muut yrityspalvelut” (T & K-palvelut, oikeudelliset palvelut, arkkitehtipalvelut jne.), rahoituspalvelut ja televiestintä-, tietokone- ja tietopalvelut.

Yhdistynyt kuningaskunta ei enää 1. tammikuuta 2021 alkaen osallistu EU:n sisämarkkinoihin eikä siten enää hyödy henkilöiden vapaan liikkuvuuden, palvelujen tarjoamisen vapauden ja sijoittautumisvapauden periaatteista. Tämän seurauksena Yhdistyneen kuningaskunnan palveluntarjoajien voi olla tarpeen sijoittautua EU:hun voidakseen jatkaa toimintaansa voidakseen tarjota palveluja kaikkialla EU:ssa. Niiden on noudatettava kansallisia sääntöjä, menettelyjä ja lupia, joita sovelletaan niiden toimintaan kussakin jäsenvaltiossa, jossa ne toimivat. Sama koskee EU:n toimijoita eli niiden on noudatettava Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisia sääntöjä voidakseen tarjota palveluja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimuksessa määrätään palvelukaupan ja investointien merkittävästä avoimuudesta monilla aloilla, joita ovat muun muassa asiantuntija- ja yrityspalvelut (esim. oikeudelliset palvelut, tilintarkastuspalvelut, arkkitehtipalvelut), toimitus- ja televiestintäpalvelut, tietokoneisiin liittyvät ja digitaaliset palvelut, rahoituspalvelut, tutkimus- ja kehityspalvelut, useimmat liikennepalvelut ja ympäristöpalvelut. Lisäksi sitä sovelletaan investointeihin muilla aloilla kuin palvelualoilla, kuten valmistusteollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa, kalastuksessa, energia-alalla ja muilla alkutuotannon aloilla.

Markkinoille pääsyn todellinen taso riippuu palvelun tarjoamisen tavasta: tarjotaanko palvelu rajojen yli palveluntarjoajan kotimaasta käsin, esim. internetin välityksellä (”toimitusmuoto 1”); tarjotaanko palvelu kuluttajalle palveluntarjoajan kotimaassa, esim. ulkomailla oleva matkailija ostaa palveluita (”toimitusmuoto 2”); tarjotaanko palvelu ulkomaisen palveluntarjoajan omistaman paikallisen yrityksen kautta (”toimitusmuoto 3”), vai tarjoaako palvelun palveluntarjoaja, joka on tilapäisesti toisessa maassa oleskeleva luonnollinen henkilö (”toimitusmuoto 4”). Käytännössä todellinen kyky tarjota tiettyä palvelua tai investoida tietylle alalle riippuu myös kauppa- ja yhteistyösopimuksessa vahvistetuista erityisistä varaumista, joita voidaan asettaa EU:n palveluntarjoajille, kun ne tarjoavat palveluja Yhdistyneessä kuningaskunnassa joillakin aloilla, ja päinvastoin.

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sopineet monenlaisista vastavuoroisista sitoumuksista, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden maahantuloa ja tilapäistä oleskelua liiketoimintaa varten (ns. toimitusmuoto 4). Osapuolet eivät voi evätä tällaista maahantuloa ja oleskelua taloudellisista syistä (esim. kiintiöt, taloudellinen tarveharkinta), vaikka joissakin tapauksissa sitoumuksia vastaan voi olla varaumia. Joissakin tapauksissa voidaan myös vaatia viisumia ja/tai oleskelu- tai työlupaa.

Sopimus kattaa seuraavat henkilöryhmät:

 • Liikematkailijat sijoittautumistarkoituksessa – esim. johtaja, joka tulee Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tytäryhtiön perustamista varten. Nämä henkilöt voivat tulla maahan 90 päiväksi kuuden kuukauden aikana.
 • Sisäisen siirron saaneet työntekijät – esim. johtaja, jonka yritys X lähettää EU:ssa työskentelemään tytäryhtiöönsä Y Yhdistyneessä kuningaskunnassa). Nämä henkilöt voivat tulla kolmeksi vuodeksi (paitsi jos he ovat harjoittelijoita, jolloin oleskelun kesto on rajoitettu yhteen vuoteen).
 • Lyhytaikaiset liikematkailijat: nämä henkilöt saavat tulla EU:hun tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suorittaakseen tiettyjä (yhdeksän) liitteen 21 kohdassa 8 lueteltuja toimia. Ne voivat olla enintään 90 päivää kuuden kuukauden aikana. Jäsenvaltiot ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat kuitenkin tehdä varaumia joidenkin toimien osalta.
 • Sopimusperusteisen palvelun tarjoajat: nämä henkilöt voivat tulla EU:hun (tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan) pannakseen täytäntöön palvelusopimuksen, joka heidän yrityksellään on EU:n (tai Yhdistyneen kuningaskunnan) asiakkaan kanssa, enintään 12 kuukaudeksi tai sopimuksen keston ajaksi sen mukaan, kumpi on lyhyempi. Heillä on oltava korkeakoulututkinto ja ammattikokemus tarjottavaan palveluun liittyen. Ne voivat tarjota liitteen 22 kohdassa 10 lueteltuja palveluja. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tehdä varaumia joidenkin toimien osalta: Ks. liitteessä 22 oleva 12 kohta – toisin sanoen tietyn palvelun tarjoamisen edellytykset voivat olla rajoittavampia tai jopa mahdottomia.
 • Itsenäiset ammatinharjoittajat. Samat kuin sopimusperusteiset palveluntarjoajat, mutta ne toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina. Luettelo sallituista palveluista on liitteen 22 kohdassa 11.

Lisäksi sovelletaan kaikkia ammattipätevyyttä koskevia kansallisia sääntöjä. Kauppa- ja yhteistyösopimukseen sisältyy kehys, jonka mukaisesti Euroopan unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat myöhemmin tapauskohtaisesti ja tiettyjen ammattien osalta sopia tiettyjen ammattipätevyyden tunnustamista koskevista lisäjärjestelyistä, joista tulee sopimuksen liite. Kumppanuusneuvoston on hyväksyttävä tällaiset järjestelyt.

Käytännön tietoa EU:n palveluntarjoajille palvelujen tarjoamiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Lisenssinhaku

Palvelun tarjoaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa edellyttää toimilupaa, jota tarvitaan johonkin liiketoimintaan tai muuhun toimintaan.

Yrityksen perustaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Yrityksen perustamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan koskevat vaatimukset riippuvat siitä, minkä tyyppistä yritystä haluat perustaa, missä työskentelet ja saatko apua. Opas yrityksen perustamiseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Ammattipätevyyden tunnustaminen

Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyelimen on virallisesti tunnustettava muun kuin Yhdistyneen kuningaskunnan ammattipätevyys, jotta hän voi työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa säännellyssä ammatissa. Tiedot sääntelyelimistä ja säännellyistä ammateista Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Lisätietoja säännellyistä ammateista on saatavilla Yhdistyneen kuningaskunnan ammatillisen pätevyyden keskuksen verkkosivustolla.

Tietoa oikeudellisista palveluista ja meriliikennepalveluista

Uusi palvelu- ja investointiavustaja, joka on saatavilla Access2Markets- portaalissa, tarjoaa tietoa EU:n yrityksille, jotka haluavat tarjota oikeudellisia palveluja ja meriliikennepalveluja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Se sisältää tiedot vaatimuksista, jotka niiden on täytettävä, sekä asianomaisten sääntelyviranomaisten yhteystiedot.

Pätevän henkilöstön maahantuloa ja oleskelua koskevat säännöt

Yleiset tiedot eri hakijaryhmien viisumivaatimuksista.

Erityisesti pätevän henkilöstön osalta:

 1. Liikematkaa koskevat säännöt
 2. Ammattitaitoisen työntekijän viisumi
 3. Yrityksen sisäinen viisumi
 4. T5 Väliaikainen työntekijä – kansainvälinen sopimustyöntekijä
 5. Merentakaisen yrityksen edustaja

Julkiset hankinnat

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimus sisältää julkisia hankintoja koskevan WTO:n sopimuksen (GPA-sopimus) ja ulottuu sitä pidemmälle. Tämä tarkoittaa, että kaikki GPA-sopimukseen perustuvat edut, jotka liittyvät kahdenvälisiin sääntöihin ja EU:n yritysten pääsyyn Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille, vahvistetaan myös kauppa- ja yhteistyösopimuksessa ja että niihin sovelletaan kahdenvälistä riitojenratkaisumenettelyä.

Kauppa- ja yhteistyösopimus menee GPA-sopimuksen sitoumuksia pidemmälle ja lisää markkinoille pääsyä:

 • Kattaa kaasu- ja lämpöverkkoja hallinnoivat hankintayksiköt ja yksityisomistuksessa olevat hankintayksiköt, joilla on monopoliasema kaikilla yleishyödyllisten palvelujen aloilla,
 • Kattaa joitakin lisäpalveluja, kuten:
  • Hotelli- ja ravintolapalvelut (CPC Prov. 641)
  • Ravitsemispalvelut (CPC Prov. 642)
  • Juomatarjoilupalvelut (CPC Prov. 643)
  • Televiestintään liittyvät palvelut (CPC Prov. 754)
  • Kiinteistöpalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti (CPC Prov. 8220)
  • Muut yrityspalvelut (CPC Prov. 87901, 87903, 87905–87907)
  • Koulutuspalvelut (CPC Prov. 92)

Kauppa- ja yhteistyösopimuksella myös laajennetaan sovellettavia sääntöjä ja helpotetaan näin markkinoille pääsyä seuraavin keinoin:

 • sähköisten välineiden käytön tehostaminen,
 • keskitetty portaali kaikille ilmoituksille,
 • omien ilmoitusten hyväksyminen,

Kauppa- ja yhteistyösopimukseen sisältyimme myös Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneiden EU:n omistamien yritysten syrjimättömyys kaikissa julkisissa tarjouskilpailuissa, myös sitoumusten piiriin kuulumattomissa hankinnoissa, kuten arvoltaan vähäisissä hankinnoissa (kansallinen kohtelu alle GPA-sopimuksen kynnysarvon).

 

Lisätietoja Yhdistyneen kuningaskunnan julkisten hankintojen markkinoille pääsystä:

Julkiset hankinnat, joiden arvo on yli 10,000 puntaa

Skotlannin julkiset hankinnat

Julkisia hankintoja koskevat sopimukset Wales

Pohjois-Irlannin julkiset hankinnat: eSourcing NI – eTenders NI

Julkiset hankinnat, joiden arvo on yli 118,000 puntaa

Jaa tämä sivu: