EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimus

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat päässeet sopimukseen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimuksesta, jota sovelletaan väliaikaisesti 1.tammikuuta 2021 alkaen ja joka tuli voimaan 1. toukokuuta 2021.

Kauppa- ja yhteistyösopimus kattaa tavaroiden, palvelujen, investointien, julkisten hankintojen ja teollis- ja tekijänoikeuksien kaupan lisäksi monia muita EU:n etujen kannalta keskeisiä aloja, kuten lento- ja maantieliikenteen, energian ja kestävyyden, kalastuksen ja sosiaaliturvan koordinoinnin. Kauppaa ja investointeja koskevia sääntöjä tuetaan kattavilla sitoumuksilla, jotka koskevat tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja kestävää kehitystä.

 • Siinä säädetään tullittomuudesta ja kiintiöttömyydestä kaikille tuotteille, jotka ovat asianmukaisten alkuperäsääntöjen mukaisia.
 • Sen ansiosta EU:n sijoittajat voivat sijoittautua Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle ja toimia vapaasti useimmilla aloilla.
 • Se tarjoaa markkinoille pääsyn pidemmälle kuin esimerkiksi Japanin kanssa on sovittu, ja se sisältää säännöksiä monista keskeisistä palvelualoista.
 • Sillä varmistetaan, että Yhdistyneeseen kuningaskuntaan jo sijoittautuneita EU:n yrityksiä ei syrjitä julkisissa hankintamenettelyissä.
 • Sillä turvataan jälleenmyyntioikeudet EU:n taiteilijoille, jotka eivät kuulu kansainvälisten teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien yleissopimusten soveltamisalaan.
 • Se varmistaa vääristymättömän kaupan ja kilpailun EU:n yrityksille energia- ja raaka-ainealoilla ja yleensäkin teollisuudelle.
 • Se sisältää pk-yrityksiä koskevan luvun, jonka tarkoituksena on edistää pk-yritysten osallistumista sopimukseen.
 • Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet varmistamaan vakaat ja tasapuoliset toimintaedellytykset pitämällä yllä suojelun korkeaa tasoa muun muassa seuraavilla aloilla:
  • ympäristönsuojelu;
  • ilmastonmuutoksen torjunta ja hiilen hinnoittelu;
  • sosiaaliset oikeudet ja työntekijöiden oikeudet;
  • verotuksen avoimuus ja valtiontuki;
  • tehokas kansallinen täytäntöönpano, sitova riitojenratkaisumekanismi ja molempien osapuolten mahdollisuus toteuttaa korjaavia toimenpiteitä.

EU:n ja Pohjois-Irlannin väliseen tavarakauppaan sovelletaan erosopimukseen sisältyvää Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevaa pöytäkirjaa.

Valitukset

Tee valitus

Sopimuksen teksti ja yleiskatsaus

Palvelut

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat tärkeitä kumppaneita palvelukaupassa ja investoinneissa. Vuonna 2021 Yhdistynyt kuningaskunta oli Yhdysvaltojen jälkeen EU:n toiseksi suurin palvelualan kauppakumppani. EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kaupan tärkeimmät palvelualat olivat niin kutsutut muut yrityspalvelut (T & K-palvelut, lakiasiainpalvelut, arkkitehtipalvelut jne.), rahoituspalvelut ja televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalvelut.

Yhdistynyt kuningaskunta ei enää 1. tammikuuta 2021 alkaen osallistunut EU:n sisämarkkinoihin eikä näin ollen enää hyödy henkilöiden vapaan liikkuvuuden, palvelujen tarjoamisen vapauden ja sijoittautumisvapauden periaatteista. Tämän vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan palveluntarjoajien saattaa olla tarpeen sijoittautua jatkaakseen toimintaansa voidakseen tarjota palveluja kaikkialla. Niiden on noudatettava kansallisia sääntöjä, menettelyjä ja lupia, joita sovelletaan niiden toimintaan kussakin jäsenvaltiossa, jossa ne toimivat. Sama koskee EU:n toimijoita eli niiden on noudatettava Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisia sääntöjä voidakseen tarjota palveluja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimuksessa määrätään merkittävästä avoimuudesta palvelukaupassa ja investoinneissa monilla aloilla, mukaan lukien asiantuntija- ja yrityspalvelut (esim. oikeudelliset palvelut, tilintarkastuspalvelut, arkkitehtipalvelut), toimitus- ja televiestintäpalvelut, tietokoneisiin liittyvät ja digitaaliset palvelut, rahoituspalvelut, tutkimus- ja kehittämispalvelut, useimmat liikennepalvelut ja ympäristöpalvelut. Lisäksi sitä sovelletaan investointeihin muilla aloilla kuin palvelualoilla, kuten valmistusteollisuudessa, maataloudessa, metsätaloudessa, kalastuksessa, energia-alalla ja muilla alkutuotannon aloilla.

Markkinoille pääsyn todellinen taso riippuu palvelun tarjoamisen tavasta: tarjotaanko palvelu rajojen yli palveluntarjoajan kotimaasta käsin, esim. internetin välityksellä (”toimitusmuoto 1”); tarjotaanko palvelu kuluttajalle palveluntarjoajan kotimaassa, esim. ulkomailla oleva matkailija ostaa palveluita (”toimitusmuoto 2”); tarjotaanko palvelu ulkomaisen palveluntarjoajan omistaman paikallisen yrityksen kautta (”toimitusmuoto 3”), vai tarjoaako palvelun palveluntarjoaja, joka on tilapäisesti toisessa maassa oleskeleva luonnollinen henkilö (”toimitusmuoto 4”). Käytännössä tosiasiallinen kyky tarjota tiettyä palvelua tai investoida tietyllä alalla riippuu myös kauppa- ja yhteistyösopimuksessa vahvistetuista erityisistä varauksista, jotka voidaan asettaa EU:n palveluntarjoajille niiden tarjotessa palveluja Yhdistyneessä kuningaskunnassa joillakin aloilla, ja päinvastoin.

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sopineet lukuisista vastavuoroisista sitoumuksista, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden maahantuloa ja tilapäistä oleskelua liiketoimintaa varten (ks. edellä toimitusmuoto 4). Osapuolet eivät voi evätä tällaista maahantuloa ja oleskelua taloudellisista syistä (esim. kiintiöt, tarveharkinta), vaikka joissakin tapauksissa sitoumuksiin voi liittyä varaumia. Joissakin tapauksissa voidaan myös vaatia viisumia ja/tai oleskelulupaa tai työlupaa.

Sopimus kattaa seuraavat ihmisryhmät:

 • Liikematkailijat sijoittautumistarkoituksessa – esim. johtaja, joka tulee Yhdistyneeseen kuningaskuntaan perustamaan tytäryhtiön. Nämä henkilöt voivat oleskella 90 päivää kuuden kuukauden aikana.
 • Sisäisen siirron saaneet työntekijät – esim. johtaja, jonka yritys X lähettää työskentelemään tytäryhtiössään Y Yhdistyneessä kuningaskunnassa). Nämä henkilöt voivat kestää kolme vuotta (paitsi jos he ovat harjoittelijoita, jolloin oleskeluaika on rajoitettu yhteen vuoteen).
 • Lyhytaikaiset liikematkalaiset: nämä henkilöt saavat tulla tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan harjoittaakseen tiettyjä (yksitoista) liitteessä 21 olevassa 8 kohdassa lueteltuja toimintoja. Ne voivat kestää 90 päivää kuuden kuukauden jakson aikana. Jäsenvaltiot ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat kuitenkin tehdä varaumia joidenkin näiden toimintojen osalta.
 • Sopimusperusteiset palveluntarjoajat: nämä henkilöt voivat tulla (tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan) pannakseen täytäntöön palvelusopimuksen, jonka heidän yrityksensä on tehnyt EU:n (tai Yhdistyneen kuningaskunnan) asiakkaan kanssa enintään 12 kuukauden ajaksi tai sopimuksen keston ajaksi sen mukaan, kumpi näistä on lyhyempi. Heillä on oltava tarjottavaan palveluun liittyvä korkeakoulututkinto ja työkokemus. Ne voivat tarjota liitteessä 22 olevassa 10 kohdassa lueteltuja palveluja. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tehdä varaumia joidenkin näiden toimien osalta: Ks. liitteessä 22 oleva 12 kohta – eli tietyn palvelun tarjoamisen edellytykset voivat olla rajoittavampia tai jopa mahdottomia.
 • Itsenäiset ammatinharjoittajat. Sama kuin sopimusperusteiset palveluntarjoajat, mutta he ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia. Luettelo sallituista palveluista on liitteessä 22 olevassa 11 kohdassa.

Lisäksi sovelletaan kaikkia ammattipätevyyttä koskevia kansallisia sääntöjä. Kauppa- ja yhteistyösopimus sisältää puitteet, joiden mukaisesti Euroopan unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat myöhemmin tapauskohtaisesti ja tiettyjen ammattien osalta sopia tiettyjen ammattipätevyyden tunnustamista koskevista lisäjärjestelyistä, joista tulee sopimuksen liite. Kumppanuusneuvoston on hyväksyttävä tällaiset järjestelyt.

Käytännön tietoa EU:n palveluntarjoajille, jotka tarjoavat palveluja Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Lisenssin löytäjä

Palvelun tarjoamiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimilupa, jota tarvitaan tiettyä liiketoimintaa tai muuta toimintaa varten.

Yrityksen perustaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Vaatimukset, jotka koskevat yrityksen perustamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, riippuvat siitä, minkä tyyppistä yritystä haluat perustaa, missä työskentelypaikka on ja ottaako tarvitset apua. Opas yrityksen perustamiseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Ammattitutkintojen tunnustaminen, ammattipätevyyden tunnustaminen

Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyelimen on tunnustettava virallisesti muun kuin Yhdistyneen kuningaskunnan ammattipätevyys, jotta se voi työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa säännellyssä ammatissa. Tietoa sääntelyelimistä ja säännellyistä ammateista Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Lisätietoja säännellyistä ammateista on Yhdistyneen kuningaskunnan ammattipätevyyden keskuksen verkkosivustolla.

Tietoa oikeudellisista palveluista ja meriliikennepalveluista

Uusi palvelujen ja investointien kaupan avustaja, joka on saatavilla Access2Markets -portaalissa, tarjoaa tietoa EU:n yrityksille, jotka haluavat tarjota oikeudellisia palveluja ja meriliikennepalveluja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Se sisältää tiedot vaatimuksista, jotka niiden on täytettävä, sekä asianomaisten sääntelyviranomaisten yhteystiedot.

Pätevän henkilöstön maahantuloa ja oleskelua koskevat säännöt

Yleiset tiedot eri hakijaryhmien viisumivaatimuksista.

Erityisesti pätevän henkilöstön osalta:

 1. Liikematkailijoita koskevat säännöt
 2. Ammattitaitoisen työntekijän viisumi
 3. Yrityksen sisäinen viisumi
 4. T5 Väliaikainen työntekijä – Kansainvälinen sopimustyöntekijä
 5. Merentakaisen yrityksen edustaja

Julkiset hankinnat

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimus sisältää julkisia hankintoja koskevan WTO:n sopimuksen ja ulottuu sitä pidemmälle. Tämä tarkoittaa, että kaikki GPA-sopimuksesta johtuvat EU:n yritysten kahdenvälisiin sääntöihin ja Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille pääsyyn liittyvät edut vahvistetaan myös kauppa- ja yhteistyösopimuksen nojalla, ja niihin sovelletaan kahdenvälistä riitojenratkaisua.

Kauppa- ja yhteistyösopimuksessa mennään GPA-sopimuksen sitoumuksia pidemmälle ja myönnetään lisää markkinoille pääsyä:

 • Kattaa kaasu- ja lämpöverkkoja ylläpitävät hankintayksiköt ja yksityisomistuksessa olevat hankintayksiköt, joilla on monopoliasema kaikilla yleishyödyllisten palvelujen aloilla,
 • Kattaa joitakin lisäpalveluja, kuten:
  • Hotelli- ja ravintolapalvelut (CPC Prov. 641)
  • Ravitsemispalvelut (CPC Prov. 642)
  • Juomapalvelupalvelut (CPC Prov. 643)
  • Televiestintään liittyvät palvelut (CPC Prov. 754)
  • Kiinteistöpalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti (CPC Prov. 8220)
  • Muut liike-elämän palvelut (CPC Prov. 87901, 87903, 87905–87907)
  • Koulutuspalvelut (CPC Prov. 92)

Kauppa- ja yhteistyösopimuksella laajennetaan myös sovellettavia sääntöjä ja helpotetaan näin markkinoille pääsyä seuraavin keinoin:

 • sähköisten välineiden käytön lisääminen,
 • keskitetty portaali kaikille ilmoituksille,
 • omien ilmoitusten hyväksyminen,

Kauppa- ja yhteistyösopimukseen sisällytettiin myös Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneiden EU:n omistamien yritysten syrjimättömyys kaikissa julkisissa tarjouskilpailuissa, mukaan lukien soveltamisalaan kuulumattomat hankinnat, kuten arvoltaan pienet hankinnat (kansallinen kohtelu alle GPA-kynnyksen).

 

Lisätietoja pääsystä Yhdistyneen kuningaskunnan julkisten hankintojen markkinoille:

Yli 10 000 punnan arvoiset julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat Skotlannissa

Julkiset hankinnat Walesissa

Pohjois-Irlannin julkiset hankinnat: eSourcing NI – eTenders NI

Yli 118 000 punnan arvoiset julkiset hankinnat

Jaa tämä sivu: