Investointituomioistuinjärjestelmää koskeva opas

Tämä osio auttaa ymmärtämään, miten voit ratkaista riita-asian investointituomioistuinjärjestelmän puitteissa Euroopan unionin (EU) sopimuksissa.

6 Välivaiheet riita-asian ratkaisemiseksi investointituomioistuinjärjestelmässä

 

Ennen kuin aloitat – onko sinulla riita-asia?

 

Jos haluat tietää, onko sinulla riita-asia, joka kuuluu kyseisen sopimuksen soveltamisalaan, on tarkasteltava kyseisen sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien riitojen laajuutta koskevia määräyksiä.

Riita syntyy yleensä silloin, kun sopimuspuolen (kotivaltion) sijoittaja väittää, että toinen sopimuspuoli (isäntävaltio) on rikkonut sopimusta ja vaikuttaa sijoittajan isäntävaltioon tekemään sijoitukseen, joka aiheuttaa vahinkoa tai vahinkoa.

 

Asiaa koskevat määräykset EU:n sopimusten kattamien riitojen laajuuden määrittämiseksi

 

Jos sinulla on riita, yritä ratkaista se sovintoratkaisuilla ja jos se ei ole mahdollista, esittää neuvottelupyyntö.

Jos rikkomusta väitetään rikotun, riita olisi mahdollisuuksien mukaan ratkaistava sovinnollisesti vaihtoehtoisten riitojenratkaisumekanismien avulla.

Vaihtoehtoiset riitojenratkaisumekanismit tarjoavat mahdollisuuden löytää sovintosopimus ilman, että siitä aiheutuu kustannuksia tuomioistuimessa käytävästä menettelystä. EU:n sopimukset kannustavat aina ratkaisemaan riidat sovinnollisesti muun muassa seuraavin keinoin:

Vaikka nämä ratkaisut ovat käytettävissä myös väitteen esittämisen jälkeen, on edullisinta jatkaa niitä mahdollisuuksien mukaan ennen neuvottelupyynnön esittämistä. Kunkin riidan osapuolen on noudatettava kaikkia yhteisesti sovittuja ratkaisuja.

 

Tiedot EU:n sopimusten mukaisista vaihtoehtoisista riidanratkaisumekanismeista

1

Neuvottelupyynnön esittäminen

 

Jos riitaa ei voida ratkaista sovinnollisesti, osapuoli voi pyytää neuvotteluja esittämällä toiselle osapuolelle kirjallisen pyynnön, jossa yksilöidään kyseessä oleva toimenpide ja määräykset, joita se pitää isäntävaltion rikkomisena.

 

Neuvottelupyyntö on välttämätön, koska se on pakollinen vaihe ennen menettelyn aloittamista. Se on myös kanteen esittämiselle asetetun määräajan alkamisajankohta (ks. jäljempänä).

Pyynnön on sisällettävä erityisiä tietoja, ja se on toimitettava asiaa koskevassa sopimuksessa asetetussa määräajassa.

Aikarajoituksessa otetaan erityisesti huomioon tilanne, jossa kantaja hakisi ensin muutosta kansallisissa tuomioistuimissa ennen kuin hän turvautuu investointituomioistuinjärjestelmään asiaa koskevan sopimuksen mukaisesti.

 

Asiaa koskevat määräykset, joilla haetaan tietoa EU:n sopimusten mukaisen neuvottelupyynnön esittämistä koskevista vaatimuksista

Jos aiotte jo aloittaa menettelyn, sinun on lähetettävä vastaajalle tai vastaajille ilmoitus aikomuksesta ennen neuvotteluvaiheen päättymistä.

2

Aieilmoituksen lähettäminen

 

Kussakin asiaankuuluvassa sopimuksessa määrätään, että jos riitaa ei voida ratkaista tietyn ajan kuluessa neuvottelupyynnön esittämisestä, sijoittaja voi antaa vastaajalle tai vastaajille aieilmoituksen, jossa ilmoitetaan kirjallisesti aikeestaan toimittaa riita-asia ja asiaankuuluvat tiedot.

 

Tämä aiejulistus on tärkeä, sillä jos riita-asia on EU:ta ja sen jäsenvaltioita vastaan, se käynnistää menettelyn oikean vastaajan määrittämiseksi.

Jos sinulle ei ole ilmoitettu EU:n päätöksestä, vastaaja on EU, jossa tiedonannossa yksilöidyt toimenpiteet ovat yksinomaan EU:n toimenpiteitä, kun taas vastaaja on jäsenvaltio, jossa tiedonannossa yksilöidyt toimenpiteet ovat yksinomaan kyseisen jäsenvaltion toimenpiteitä.

 

EU:n sopimusten asiaa koskevat määräykset tietojen saamiseksi vaatimuksista, jotka koskevat aieilmoituksen lähettämistä tapauksissa, joissa riita on EU:ta ja sen jäsenvaltioita vastaan

Jos riitaa ei voida ratkaista neuvotteluteitse, voitte saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.

3

Kanteen toimittaminen tuomioistuimelle

 

Jos osapuolet eivät onnistu ratkaisemaan riitaa neuvotteluteitse, kanne voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

 

Pyyntö on toimitettava tietyn ajan kuluessa neuvottelupyynnön esittämisestä.

Kanteen nostamiseen on sisällyttävä tiettyjä seikkoja, kuten säännöt, joiden mukaisesti riita-asia pannaan vireille. 

Jos sijoittaja päättää aloittaa sovellettavan sopimuksen investointituomioistuinjärjestelmän mukaisen menettelyn, sen on erityispoikkeuksia lukuun ottamatta peruutettava tai lopetettava kansallisen tai kansainvälisen oikeuden mukaisessa tuomioistuimessa vireillä oleva menettely, joka koskee toimenpidettä, jonka väitetään merkitsevän kanteessa tarkoitettua rikkomista. Sen on myös luovuttava oikeudestaan nostaa kanne tai menettely tuomioistuimessa kansallisen tai kansainvälisen oikeuden nojalla sellaisen toimenpiteen osalta, jonka väitetään merkitsevän kanteessa tarkoitettua rikkomista.

 

Asiaa koskevat säännökset, joilla haetaan tietoa vaatimuksen esittämistä koskevista vaatimuksista ja EU:n sopimusten mukaisista määräajoista

Kun kanne on vastaanotettu ja käsitelty, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi asian ja ratkaisee asian väliaikaisesti.

4

Asian arviointi ja sopimuksen väliaikainen myöntäminen

 
 

Investointituomioistuinjärjestelmään sisältyy kaksitasoinen mekanismi, jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käsittelee asian ja ratkaisee asian sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Kuten edellä on selitetty, investointituomioistuinjärjestelmä poikkeaa välimiesmenettelyn ”tilapäisestä” luonteesta, jossa riidan osapuolet valitsevat omat välimiehensä.

Virkamiestuomioistuimen presidentti nimittää tuomarit, jotka muodostavat asiaa käsittelevän tuomioistuimen jaoston. Tuomioistuimen kolme jäsentä (jollei yhdestä tuomarista sovita) valitaan sopimuspuolten nimittämien jäsenten luettelosta. Toisen on oltava EU:n jäsenvaltion kansalainen, toisen sopimuspuolen kansalainen ja yksi kolmannen maan kansalainen, joka toimii asiaa käsittelevän tuomioistuimen jaoston puheenjohtajana.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi käsitellä sekä alustavia väitteitä että välitoimia koskevia pyyntöjä.

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimenantama tuomio on väliaikainen, joten se ei ole sitova (eikä täytäntöönpanokelpoinen), jos muutosta haetaan. Jos väliaikaisen tuomion antamisesta on kulunut tietty määräaika eikä kumpikaan riidan osapuoli ole valittanut ratkaisusta, väliaikaisesta ratkaisusta tulee lopullinen ja täytäntöönpanokelpoinen.

 

Asiaa koskevat EU:n sopimusten määräykset, jotka koskevat tietojen löytämistä tuomioistuimen muodostamisesta ja menettelyn kulusta

Väliaikaisesta ratkaisusta voi valittaa muutoksenhakutuomioistuimeen, joka antaa lopullisen tuomion.

5

Muutoksenhaku ja lopullinen ratkaisu

 

 

Jos riidan osapuoli katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamassa tuomiossa on virheitä, siihen voidaan hakea muutosta. Muutoksenhakutuomioistuin tarkastelee välitystuomiota uudelleen ja tekee lopullisen ratkaisun lyhyessä ajassa.

Investointituomioistuinjärjestelmään sisältyy kaksitasoinen mekanismi, johon kuuluu pysyvä muutoksenhakuelin. Muutoksenhakutuomioistuimen tuomarit valitaan sopimuspuolten sopimuksen voimaantulon jälkeen nimeämien jäsenten luettelosta.

Muutoksenhakutuomioistuimen puheenjohtaja nimittää muutoksenhakutuomioistuimen jäsenet, jotka muodostavat muutoksenhakutuomioistuimen jaoston. Muutoksenhakutuomioistuin käsittelee asiat jaostoissa, joissa on kolme jäsentä: toisen on oltava EU:n jäsenvaltion kansalainen, toisen sopimuspuolen kansalainen ja yksi kolmannen maan kansalainen, joka toimii asiaa käsittelevän tuomioistuimen jaoston puheenjohtajana.

Jos muutoksenhakutuomioistuin hylkää valituksen, väliaikaisesta ratkaisusta tulee lopullinen.

Jos valitus on perusteltu, muutoksenhakutuomioistuimen on muutettava väliaikaisessa tuomiossa esitettyjä oikeudellisia toteamuksia ja päätelmiä tai kumottava ne kokonaan tai osittain. Muutoksenhakutuomioistuin voi tehdä lopullisen päätöksen itse tai päättää palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

Muutoksenhakutuomioistuimen lopullinen päätös tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisu asiassa on lopullinen ja sitova.

 

EU:n sopimusten asiaa koskevat määräykset, joilla haetaan tietoa muutoksenhakumenettelystä ja lopullisesta ratkaisusta

Jos sijoittaja saa lopullisen välitystuomion, se voi aloittaa täytäntöönpanomenettelyn kansallisissa tuomioistuimissa.

6

Täytäntöönpanomenettelyt kansallisissa tuomioistuimissa

 

Kun lopullinen tuomio on annettu, siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen.

 

Lopulliset välitystuomiot sitovat riidan osapuolia, eikä niihin voi hakea muutosta, tarkastella uudelleen, kumota, mitätöidä tai muita oikeussuojakeinoja.

Jos sijoittaja saa lopullisen ja sitovan välitystuomion, se voi aloittaa täytäntöönpanomenettelyn kansallisissa tuomioistuimissa. Välitystuomion täytäntöönpanoon sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka koskee tuomioiden tai välitystuomioiden täytäntöönpanoa, jos täytäntöönpanoa haetaan.

 

EU:n sopimusten asiaa koskevat määräykset, joiden tarkoituksena on saada tietoa investointituomioistuinjärjestelmän puitteissa annettujen lopullisten välitystuomioiden täytäntöönpanosta

Jaa tämä sivu: