Príručka k systému investičných súdov

Táto časť vám pomôže pochopiť, ako môžete vyriešiť spor v rámci systému investičných súdov (ICS) v dohodách Európskej únie (EÚ).

6 Postupy na vyriešenie sporu v rámci systému investičných súdov

 

Predtým, ako začnete – vediete spor?

 

Ak chcete vedieť, či máte spor, na ktorý sa vzťahuje príslušná dohoda, mali by ste sa pozrieť na ustanovenia tejto dohody týkajúce sa rozsahu sporov, na ktoré sa vzťahuje.

Spor vo všeobecnosti vzniká, keď investor jednej zo zmluvných strán (domovského štátu) tvrdí, že druhá zmluvná strana (hostiteľský štát) porušila dohodu, ktorá má vplyv na investíciu investora v hostiteľskom štáte, ktorá spôsobuje stratu alebo škodu.

 

Príslušné ustanovenia na určenie rozsahu sporov, na ktoré sa vzťahujú dohody EÚ

 

Ak máte spor, skúste ho vyriešiť zmierlivým riešením a ak to nie je možné, predložte žiadosť o konzultácie.

V prípade údajného porušenia by sa mal spor, pokiaľ je to možné, urovnať zmierom prostredníctvom mechanizmov alternatívneho riešenia sporov.

Mechanizmy alternatívneho riešenia sporov poskytujú možnosť dospieť k dohode o urovnaní bez toho, aby vznikli náklady na konanie pred súdom. Dohody EÚ vždy podporujú urovnávanie sporov prostredníctvom zmierlivých riešení, a to aj týmito prostriedkami:

Hoci sú tieto riešenia k dispozícii aj po predložení žiadosti, je najvýhodnejšie, pokiaľ je to možné, pred podaním žiadosti o konzultácie. Každá strana sporu sa riadi každým vzájomne dohodnutým riešením a dodržiava ho.

 

Príslušné ustanovenia na vyhľadávanie informácií o mechanizmoch alternatívneho riešenia sporov podľa dohôd EÚ

1

Predloženie žiadosti o konzultácie

 

Ak spor nemožno vyriešiť zmierlivými prostriedkami, strana môže požiadať o konzultácie prostredníctvom písomnej žiadosti predloženej druhej strane, v ktorej uvedie sporné opatrenie a ustanovenia, ktoré považuje za konanie porušenia zo strany hostiteľského štátu.

 

Žiadosť o konzultácie je nevyhnutná, pretože ide o povinný krok pred začatím konania. Je to tiež začiatok plynutia lehoty na podanie žaloby (pozri ďalej).

Žiadosť musí obsahovať konkrétne informácie a musí byť predložená v lehote stanovenej v príslušnej dohode.

V rámci časového obmedzenia sa zohľadňuje najmä situácia, keď by sa žalobca najprv domáhal nápravy na vnútroštátnych súdoch pred tým, ako sa obráti na systém investičných súdov podľa príslušnej dohody.

 

Príslušné ustanovenia na vyhľadávanie informácií o požiadavkách na predloženie žiadosti o konzultácie podľa dohôd EÚ

Ak už máte v úmysle začať konanie, musíte odporcovi (odporcom) zaslať oznámenie o zámere pred ukončením fázy konzultácií.

2

Zaslanie oznámenia o zámere

 

V každej príslušnej dohode sa stanovuje, že ak spor nie je možné vyriešiť v určitej lehote od predloženia žiadosti o konzultácie, investor môže odporcovi (odporcom) doručiť oznámenie o zámere, v ktorom písomne uvediete svoj zámer uplatniť nárok na urovnanie sporu spolu s príslušnými informáciami.

 

Toto oznámenie o zámere je dôležité, pretože v prípade sporu proti EÚ a jej členským štátom sa začne postup na určenie správneho odporcu.

V prípade, že ste neboli informovaní o určení EÚ, bude respondentom EÚ, v ktorej sú opatrenia uvedené v oznámení výlučne opatrením EÚ, zatiaľ čo respondentom bude členský štát, v ktorom sú opatrenia uvedené v oznámení výlučne opatrením daného členského štátu.

 

Príslušné ustanovenia dohôd EÚ s cieľom nájsť informácie o požiadavkách na zaslanie oznámenia o zámere, ak je spor proti EÚ a jej členským štátom

Ak spor nie je možné urovnať prostredníctvom konzultácií, môžete svoj nárok predložiť súdu.

3

Uplatnenie nároku na Súde pre verejnú službu

 

Ak sa stranám nepodarí vyriešiť spor prostredníctvom konzultácií, nárok sa môže predložiť Tribunálu.

 

Žiadosť sa musí predložiť v konkrétnej lehote, počnúc predložením žiadosti o konzultácie.

Uplatnenie nároku musí obsahovať určité prvky, ako napríklad pravidlá, podľa ktorých sa spor podáva. 

S výhradou osobitných výnimiek, ak sa investor rozhodne iniciovať konanie v rámci systému investičných súdov príslušnej dohody, musí zrušiť alebo zastaviť akékoľvek existujúce konanie pred tribunálom alebo súdom podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného práva v súvislosti s opatrením, ktoré údajne predstavuje porušenie uvedené v nároku. Musí sa tiež vzdať svojich práv začať akýkoľvek nárok alebo konanie pred tribunálom alebo súdom podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného práva v súvislosti s opatrením, ktoré údajne predstavuje porušenie uvedené v nároku.

 

Príslušné ustanovenia na vyhľadanie informácií o požiadavkách na predloženie žiadosti a o konkrétnych časových rámcoch podľa dohôd EÚ

Po prijatí a vybavení vašej žiadosti Súd prvého stupňa prípad posúdi a vydá predbežný rozsudok.

4

Posúdenie prípadu a predbežné rozhodnutie

 
 

Systém investičných súdov zahŕňa dvojstupňový mechanizmus s tribunálom prvého stupňa, ktorý bude vec prejednávať a vydávať rozhodnutia v súlade s uplatniteľným právom.

Ako už bolo vysvetlené, systém investičných súdov sa odchyľuje od „ad hoc“ povahy rozhodcovského konania, keď si strany sporu vyberajú svojich príslušných rozhodcov vymenovaných stranou.

Predseda súdu vymenuje sudcov, ktorí tvoria senát súdu, ktorý vec prejednáva. Traja členovia Tribunálu (pokiaľ sa nedohodne jediný sudca) sa vyberú zo zoznamu členov, ktorých vymenovali zmluvné strany. Jeden musí byť štátnym príslušníkom členského štátu EÚ, jedným štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany a jedným štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorý bude predsedať senátu súdu, ktorý vec prejednáva.

Súd prvého stupňa bude môcť prejednávať predbežné námietky, ako aj návrhy na predbežné opatrenia.

 

Rozsudok vydaný Súdom prvého stupňa je predbežný, čo znamená, že nie je záväzný (a vykonateľný), ak sa podá odvolanie. Ak však od vydania predbežného rozsudku uplynula určitá lehota a žiadna strana sporu sa proti rozsudku neodvolala, predbežný rozsudok sa stáva právoplatným a vykonateľným.

 

Relevantné ustanovenia dohôd EÚ na získanie informácií o zriadení ústavného súdu a priebehu konania

Proti predbežnému rozsudku sa možno odvolať na Odvolacom tribunáli, ktorý vydá konečný rozsudok.

5

Odvolanie a konečné rozhodnutie

 

 

Ak sa strana sporu domnieva, že rozsudok vydaný Súdom prvého stupňa obsahuje chyby, možno sa proti nemu odvolať. Odvolací tribunál preskúma rozsudok a vydá konečný rozsudok v krátkom časovom rámci.

Systém investičných súdov zahŕňa dvojstupňový mechanizmus so stálym odvolacím orgánom. Sudcovia Odvolacieho tribunálu, ktorí vec prejednávajú, sa vyberú zo zoznamu členov vymenovaných zmluvnými stranami po nadobudnutí platnosti dohody.

Predseda odvolacieho súdu vymenuje členov, ktorí tvoria senát Odvolacieho tribunálu, ktorý rozhoduje o odvolaní. Odvolací tribunál bude prejednávať veci v senátoch pozostávajúcich z troch členov: jeden musí byť štátnym príslušníkom členského štátu EÚ, jedným štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany a jedným štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorý bude predsedať senátu súdu, ktorý vec prejednáva.

Ak odvolací tribunál odvolanie zamietne, predbežný rozsudok nadobudne právoplatnosť.

Ak je odvolanie dôvodné, Odvolací tribunál úplne alebo čiastočne zmení alebo zruší právne zistenia a závery v predbežnom rozsudku. Odvolací tribunál môže sám vydať konečné rozhodnutie alebo rozhodnúť o vrátení veci Súdu prvého stupňa.

Konečné rozhodnutie Odvolacieho tribunálu alebo rozsudok Súdu prvého stupňa, ktorý vec prejednáva, bude konečné a záväzné.

 

Príslušné ustanovenia dohôd EÚ s cieľom nájsť informácie o odvolacom konaní a konečnom rozsudku

Ak má investor právoplatný rozsudok v jeho prospech, môže začať exekučné konanie pred vnútroštátnymi súdmi.

6

Exekučné konanie na vnútroštátnych súdoch

 

Po vynesení právoplatného rozsudku sa stáva vykonateľným.

 

Konečné rozsudky sú záväzné medzi stranami sporu a nie sú predmetom odvolania, preskúmania, zrušenia, zrušenia alebo akéhokoľvek iného opravného prostriedku.

Ak má investor právoplatný a záväzný rozsudok v jeho prospech, môže začať vykonávacie konanie pred vnútroštátnymi súdmi. Výkon rozsudku sa riadi právnymi predpismi týkajúcimi sa výkonu rozsudkov alebo rozsudkov, ktoré sú platné tam, kde sa o výkon žiada.

 

Príslušné ustanovenia dohôd EÚ s cieľom nájsť informácie o výkone konečných rozsudkov vynesených v rámci systému investičných súdov

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy