Príručka pre dovoz tovaru

Plánuje vaša spoločnosť dovážať tovar z krajín mimo EÚ? Táto časť vám pomôže pochopiť, či je vaša spoločnosť pripravená dovážať, a načrtáva jednotlivé kroky procesu dovozu.

4 Kroky smerom k dovozu výrobku

 
 

Plánujete po prvýkrát doviezť výrobok do EÚ?

Predtým si overte, či je vaša spoločnosť pripravená:

 • Mohol by byť výrobok úspešný na vašom domácom trhu alebo v iných krajinách EÚ?
 • Je vaša spoločnosť schopná nakupovať výrobok na zahraničných trhoch mimo EÚ? Má dostatok zamestnancov, času, finančných a právnych zdrojov?
 • Je vaša spoločnosť pripravená uskutočniť medzinárodný predaj, vybrať si najvhodnejší dopravný prostriedok a prejsť colnými režimami?
 • Má vaša spoločnosť komplexný finančný/marketingový/obchodný plán s jasne vymedzenými cieľmi na podporu dovozu výrobkov z krajín mimo EÚ?
 • Má vaša spoločnosť konkrétnu stratégiu, ako výrobok dovážať na váš trh? Napríklad môžete svoj výrobok dovážať priamo od výrobcu alebo nepriamo tak, že zamestnáte tretiu stranu, teda distribútora. Priamy aj nepriamy dovoz môžu podporovať aj platformy elektronického obchodu.
 • Je duševné vlastníctvo súvisiace s vaším výrobkom chránené na vašom vývoznom trhu?
 • Je vaša spoločnosť schopná analyzovať a kontrolovať, či výrobok spĺňa zdravotné, bezpečnostné, technické a/alebo obchodné normy EÚ?

Skôr, ako budete pokračovať, dôkladne zvážte uvedené otázky a prediskutujte ich v rámci vašej spoločnosti, aby ste sa rozhodli, či ste pripravení obchodovať s krajinami mimo EÚ, alebo aké kroky musíte podniknúť, aby ste sa na to pripravili.

 

1

Stupeň 1: Nájsť dodávateľa v zahraničí

Na dovoz tovaru z krajín mimo EÚ sa začne identifikovaním možných dodávateľov výrobku.

 • Obchodné komory vám môžu poskytnúť informácie o trhoch a obchodných partneroch a nasmerovať vás na príslušné správy.
 • Pomôcť môžu poskytovatelia správ o obchode alebo agentúry na podporu obchodu, ktoré sa zaoberajú analýzou trhu a hodnotením obchodných príležitostí. Tieto inštitúcie často poskytujú štúdie pre kľúčové sektory.
 • Poradenstvo môžu poskytovať aj obchodní poradcovia a príslušné banky.

Ako si vybrať svoje dodávateľské trhy?

Preverovať potenciálne dovozné trhy s cieľom posúdiť, či existuje ponuka vášho výrobku.

Skontrolujte si obchodné štatistiky o vašom potenciálnom dodávateľskom trhu.

Ako nájsť potenciálnych dodávateľov?

Po výbere trhu dodávok sa pozrite na potenciálnych obchodných partnerov a obchodné kontakty.

Partnerov a kontakty môžete nájsť na adrese:

 

2

Skontrolovať dovozné podmienky a clá a zabezpečiť, aby výrobok spĺňal požiadavky EÚ

Dovozné podmienky a clá budú závisieť od toho, ako chcete dovážať a od vášho trhu s dodávkami.

Kto môže dovážať do EÚ?

 • Zvyčajne musíte byť usadený v EÚ ako spoločnosť alebo stála prevádzkareň. To zahŕňa aj registráciu na účely DPH.
 • Ak máte bydlisko mimo EÚ, musíte mať pracovné povolenie na vykonávanie nezávislej obchodnej činnosti; okrem toho musíte nájsť osobu usadenú v EÚ, ktorá je ochotná konať vo vašom mene ako vývozca (napr. poskytovateľ logistických služieb alebo colný zástupca).

Vo všeobecnosti sa musíte zaregistrovať aj vo vnútroštátnom obchodnom registri. Viac informácií nájdete vo vašej miestnej obchodnej komore. Ako dovozca z EÚ musíte požiadať o číslo EORI. EORI je identifikačné číslo, ktoré je platné v celej EÚ.

Dobrá rada: Registrácia EORI môže trvať určitý čas, takže naplánujte a uplatňujú sa v dostatočnom predstihu.

V niektorých krajinách EÚ sa spoločnosti presahujúce určitú veľkosť musia zapísať do vnútroštátneho obchodného registra.
Viac informácií nájdete na trhu EÚ alebo sa obráťte na miestnu obchodnú komoru.

 • Ak ste s pobytom mimo EÚ, musíte mať sídlo ako firma a/alebo mať pracovné povolenie, ktoré vám umožní vykonávať nezávislú obchodnú činnosť.

Ktoré pravidlá dovozu alebo uvádzania na trh sa vzťahujú na váš dovážaný výrobok do EÚ?

Skontrolujte, či v EÚ alebo v konkrétnom členskom štáte existujú nejaké dovozné obmedzenia.

Dovoz určitého citlivého tovaru alebo dovoz určitého tovaru pochádzajúceho z konkrétnych krajín môže byť zakázaný alebo obmedzený. Možno budete potrebovať povolenia, licenciu alebo predložíte úradne schválené oznámenie o dovoze.

Skontrolujte databázuTARIC, aby ste zistili, či potrebujete dovoznú licenciu na váš výrobok

Hlavné druhy výrobkov, na ktoré sa vzťahujú dovozné obmedzenia, sú:

 • poľnohospodárske výrobky,
 • lieky,
 • chemické látky,
 • výrobky zo železa a ocele;
 • kultúrne statky,
 • textilné výrobky a odevy,
 • zbrane,
 • falšovaný alebo pirátsky tovar,
 • nedôstojné články/publikácie/videonahrávky,
 • ohrozené druhy,
 • odpad,
 • niektoré živé zvieratá a produkty obsahujúce živočíšne látky,
 • rastliny a výrobky obsahujúce rastlinné látky.

V prípade takýchto výrobkov skontrolujte, ktoré pravidlá sa uplatňujú.

Aké dovozné clá sa uplatňujú na váš výrobok?

 • Pri vstupe do EÚ bude možno potrebné zaplatiťdovozné clá za váš výrobok. EÚ je colnou úniou, čo znamená, že jednotná dovozná colná sadzba je splatná v mieste vstupu, kde sa podáva dovozné vyhlásenie, bez ohľadu na členský štát EÚ. Výrobok sa potom môže pohybovať na trhu EÚ bez ďalších colných formalít.
 • Kto platí za clá, závisí od dohody s predávajúcim, ale dovozca často platí dovozné clo.

 

Čo je dovozné clo?

Môže moja spoločnosť využívať výhody obchodnej dohody EÚ?

Ak má EÚ obchodnú dohodu s krajinou, z ktorej chcete dovážať, clá na váš výrobok sa môžu znížiť alebo dokonca odstrániť.

 • Tieto sa nazývajú preferenčné colné sadzby.
 • Preferenčná colná sadzba je podmienená tým, že váš výrobok je v súlade s pravidlami pôvodu
 • Kvóty sa môžu uplatňovať na základe obchodnej dohody alebo na základe politiky EÚ pre poľnohospodárske výrobky konkrétneho typu výrobkov.

Informácie o osobitných pravidlách platných pre váš výrobok a trh záujmu nájdete v časti My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Kedy potrebujete osvedčenie o pôvode?

Váš dodávateľ musí často predložiť dôkaz o pôvode výrobku v súlade s pravidlami pôvodu stanovenými v dohode. Týmto dôkazom môže byť osvedčenie o pôvode alebo aj vyhlásenie o pôvode vydané oprávneným vývozcom alebo registrovaným vývozcom (v systéme REX), ktorý uvedie aj svoje čísla povolenia alebo registrácie.

Existujú nejaké dodatočné clá, ktoré sa uplatňujú?

 • Je možné, že EÚ uplatňuje opatrenia na ochranu obchodu na výrobok, ktorý sa dováža z konkrétnej krajiny.
 • Najčastejšie používanými clami sú antidumpingové opatrenia. Tie sú zobrazené v časti My Trade Assistant (Môj obchodný asistent). Colný orgán EÚ môže poskytnúť informácie o tom, či sa na váš výrobok vzťahujú dodatočné clá, ako sú antidumpingové clá.
 • Vysvetlenie rôznych druhov opatrení na ochranu obchodu sa uvádza v oddiele o tovare.
 • Ak hľadáte komplexný prehľad konkrétnych opatrení uplatňovaných v jednotlivých krajinách, navštívte časť venovanú trhom.

Aké vnútroštátne dane sa uplatňujú?

Daň z pridanej hodnoty (DPH) sa uplatňuje na tovar predávaný na trhu EÚ, a teda aj na tovar dovážaný z krajín mimo EÚ. DPH sa v jednotlivých členských štátoch EÚ líši a zvyčajne ju platí dovozca.

 • Sadzba je rovnaká, ako keby ste výrobok kúpili na vašom domácom trhu.
 • Firmy registrované na účely DPH môžu požiadať o vrátenie dane z pridanej hodnoty pri dovoze ako daň na vstupe, rovnako ako môžu požiadať o vrátenie svojich domácich platieb DPH.
 • Výpočet vašich platieb DPH vychádza z hodnoty vášho tovaru, dovozného cla a spotrebných daní, ak sa uplatňujú. Viac informácií o DPH a sadzbách členských štátov nájdete tu.
 • Za vybraný tovar budete musieť zaplatiť spotrebnú daň, ktorá sa v jednotlivých krajinách EÚ líši. Tieto dane sa vzťahujú napríklad na:
  • tabakové výrobky,
  • alkoholických nápojov,
  • minerálny olej,
  • energetické výrobky.

Ako zabezpečujete, aby váš výrobok spĺňal požiadavky EÚ?

Na dovážaný tovar sa vzťahujú rovnaké požiadavky ako na tovar vyrobený v EÚ pre trh EÚ.

Aké sú zdravotné, bezpečnostné, environmentálne a technické požiadavky na váš výrobok a ako ich osvedčiť?

Väčšina výrobkov musí spĺňať určité technické a/alebo zdravotné a hygienické požiadavky. Tie si môžu vyžadovať rôzne typy testovania a certifikácie.

To je často prípad technických požiadaviek na priemyselné výrobky a zdravotných a hygienických požiadaviek na potraviny a poľnohospodárske výrobky.

Je dôležité rozlišovať medzi povinnými požiadavkami a dobrovoľnými požiadavkami.

Skupiny výrobkov, v ktorých sa často uplatňujú povinné požiadavky, zahŕňajú:

 • chemické látky,
 • kozmetické prípravky,
 • lieky,
 • poľnohospodárske výrobky, potraviny a krmivá,
 • živé zvieratá,
 • a živočíšnych produktov.

Rastlinolekárske osvedčenia sa vyžadujú napríklad na dovoz:

 • väčšina čerstvého ovocia,
 • zelenina,
 • ostatné rastlinné materiály
 • produkty zložené zo živočíšnych produktov.

Označenie CE znamená, že výrobok je v súlade s právnymi predpismi EÚ.

 • Označenie CE je povinné pre niektoré výrobky, ako napríklad:
  • elektronika,
  • zdravotnícke pomôcky,
  • hračky,
  • elektrické spotrebiče,
  • stavebné výrobky.
 • Označenie CE sa nevzťahuje na:
  • potraviny,
  • motorové vozidlá,
  • chemické látky,
  • kozmetické prípravky,
  • farmaceutické výrobky,
  • a biocídy

Všetky tieto pravidlá majú svoje vlastné osobitné pravidlá. Prečítajte si viac o označení CěE.

Informácie o osobitných požiadavkách vzťahujúcich sa na váš výrobok nájdete v časti My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Aké sú požiadavky na balenie a označovanie?

Členské štáty EÚ majú často podrobné požiadavky na balenie a označovanie výrobkov.

Tieto požiadavky môžu byť povinné alebo dobrovoľné.

 • Povinné značky a označenia na spotrebných výrobkoch a ich obaloch sa zvyčajne týkajú verejnej bezpečnosti, zdravia a/alebo životného prostredia. Môžu poskytnúť informácie, ako sú zložky alebo dátum spotreby.
 • Dobrovoľné značky sú napríklad značky označujúce ekologickú výrobu tovaru s environmentálnou značkou priemyselných výrobkov.

Zvyčajne existujú rôzne agentúry zodpovedné za rôzne odvetvia, napr. medicínske, elektrické, potravinárske a chemické odvetvia, ktoré majú veľmi odlišné požiadavky.

 

3

Pripraviť predaj a zorganizovať prepravu

Ako sa rozdeľujú záväzky medzi vami a vaším dodávateľom?

Navymedzenie svojich zmluvných záväzkov môžete použiť Incoterms®.

Incoterms® 

 • stanoviť povinnosti predávajúcich a kupujúcich za dodanie, poistenie a prepravu tovaru na základe kúpnych zmlúv
 • určiť, kto je zodpovedný za colné vývozné formality v EÚ a formality na vašom vývoznom trhu.

Príklady

„Voľne na palube“ (FOB): znamená, že je zodpovednosťou vášho dodávateľa uhradiť všetky miestne náklady:

 • preprava tovaru do prístavu nakládky
 • náklady na nakládku
 • postupy colného konania vo vyvážajúcej krajine.

Ako kupujúci ste zodpovedný za náklady na:

 • preprava z prístavu nakládky a ďalej
 • poistenie
 • vykladanie
 • preprava z prístavu príchodu do konečného miesta určenia.

„Náklady, poistenie a prepravné“ (CIF) znamená, že váš dodávateľ je zodpovedný za miestne náklady podľa FOB plus:

 • poplatky za nákladnú dopravu
 • poistenie

V rámci CIF je váš dodávateľ zodpovedný za všetky náklady až do príchodu výrobkov do prístavu určenia.

 

4

Pripravte dokumenty na colné konanie v EÚ

Ktoré doklady sa majú pripraviť pre colné orgány?

 • Colné vyhlásenie musíte predložiť svojmu vnútroštátnemu colnému orgánu. Colný zástupca vám môže v tejto dôležitej otázke poradiť.
 • Pred príchodom tovaru na prvé miesto vstupu do EÚ musíte predložiť predbežné colné vyhlásenie o vstupe.
  • Predbežné colné vyhlásenie o vstupe by mal predložiť na prvom colnom úrade vstupu do EÚ dopravca tovaru alebo v niektorých prípadoch dovozca-príjemca alebo zástupca dopravcu alebo dovozcu.
  • Lehota na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe závisí od spôsobu prepravy tovaru. Ďalšie.
 • EÚ má spoločný formulár dovozného vyhlásenia pre všetky krajiny EÚ, ktorý sa nazýva jednotný colný doklad (JCD). Ďalšie.
  • V závislosti od druhu tovaru môžu dodatočné doklady, ktoré sa majú predložiť colným orgánom, zahŕňať:
  • obchodná faktúra,
  • prepravné doklady,
  • osvedčenia o pôvode,
  • dovozné licencie,
  • výsledky skúšok a iné osvedčenia,
  • osvedčenia o inšpekcii (napr. zdravotné, veterinárne alebo rastlinolekárske osvedčenia).

Colné odbavenie môže podať dovozca alebo colný zástupca, ktorý je osobou vymenovanou dovozcom na splnenie všetkých colných formalít požadovaných podľa colných predpisov EÚ.

Ak potrebujete ďalšie informácie o dokumentoch a postupoch, obráťte sa na váš vnútroštátny colný orgán, obchodnú komoru alebo agentúru na podporu obchodu. Ďalšie.

Čo sa stane, keď váš tovar príde na hranicu?

 • Umiestni sa do dočasného uskladnenia pod colným dohľadom (najviac 90 dní) až do colného vybavenia.
  • Váš tovar môže byť preclený na základe vašich predložených dokumentov, alebo
  • Váš tovar môže byť vybraný na kontrolu dokladov a môže vás požiadať, aby ste predložili ďalšie dokumenty predtým, ako bude možné tovar precliať, alebo
  • Váš tovar si môžete vybrať aj na kontrolu dokladu alebo fyzickú kontrolu.

Môže sa váš výrobok po zúčtovaní predávať kdekoľvek v EÚ?

Keď colné orgány precleli výrobok, má rovnaký status ako výrobok EÚ a môže sa voľne pohybovať v rámci EÚ a predávať kdekoľvek na trhu EÚ.

 • Všetky krajiny EÚ uplatňujú rovnakú colnú sadzbu na tovar dovážaný z krajín mimo EÚ.
 • Rovnaké pravidlá sa vzťahujú na dovoz bez ohľadu na to, cez ktorú krajinu EÚ vstupuje na trh EÚ.

Kde nájdete viac informácií?

Váš kontrolný zoznam: 4 kroky na dovoz výrobku

Stupeň 1: Nájsť dodávateľa v zahraničí

 • Posúdiť potenciálne krajiny záujmu a porovnať konkurencieschopnosť potenciálnych dodávateľov (napr. porovnanie cien vrátane nákladov súvisiacich s dovozom, ako sú tarify a náklady na dopravu).
 • Identifikovať obchodných partnerov/dodávateľov.
 • Uveďte agentúru/inštitúciu/partnera na podporu formalít dovozných postupov (napríklad na prípravu zmlúv, platobných podmienok, úverovej bonity dodávateľa).

Krok č. 2: Posúdiť dovozné podmienky a clá a zabezpečiť, aby výrobok spĺňal požiadavky EÚ

 • Získať registračné číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI) (prihláste sa v dostatočnom predstihu).
 • Skontrolujte, či sa neuplatňuje žiadne dovozné obmedzenie.
 • Overte si, či má EÚ obchodnú dohodu s krajinou, z ktorej chcete dovážať.
 • zhodnotí, či váš výrobok spĺňa príslušné pravidlá pôvodu, a identifikuje uplatniteľnú (preferenčnú) colnú sadzbu.
 • Posúdiť, či sa uplatňujú iné clá (napr. ochrana obchodu) alebo vnútroštátne dane.
 • Identifikovať zdravotné, bezpečnostné, environmentálne a technické požiadavky v EÚ.
 • Zabezpečiť, aby výrobok spĺňal požiadavky a dodávateľ mohol poskytnúť potrebné osvedčenie.
 • Skontrolujte pravidlá balenia a označovania v EÚ.
 • Posúdiť, či sa vyžaduje osvedčenie o pôvode, ktoré musí vývozca poskytnúť, a aký druh osvedčenia sa predkladá v závislosti od toho, či existuje obchodná dohoda alebo dojednanie uplatniteľné medzi EÚ a krajinou pôvodu tovaru.

Tretí krok: Pripraviť predaj a zorganizovať prepravu

 • Pripraviť a podpísať zmluvu s dodávateľom vrátane dohody o tom, kto je zodpovedný za čo, a organizovať prepravný proces.
 • Koordinovať svoju činnosť s potenciálnymi inštitúciami, ktoré tento proces podporujú.

Krok 4: Pripraviť dokumenty na colné odbavenie na hraniciach

 • V prípade pochybností sa obráťte na colného zástupcu.
 • Zabezpečiť dostupnosť predbežného colného vyhlásenia o vstupe
 • Pripraviť dodatočné doklady na colné odbavenie pri dovoze (obchodná faktúra, prepravné doklady, osvedčenie o pôvode (napr. tlačivo A, Eur.1/Eur.Med, oznámenie REX vydané registrovaným vývozcom alebo vyhlásenie o pôvode vydané oprávneným vývozcom), dovozná licencia, výsledky testov, osvedčenia o inšpekcii (ako sú zdravotné, veterinárne alebo rastlinolekárske osvedčenia) Vyplniť a predložiť dovozné vyhlásenie/jednotný colný doklad (JCD)
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy