Príručka pre dovoz tovaru

Plánuje vaša spoločnosť dovážať tovar z krajín mimo EÚ? Tento oddiel vám pomôže pochopiť, či je vaša spoločnosť pripravená dovážať, a načrtáva rôzne kroky procesu dovozu.

4 kroky smerom k dovozu výrobku

 
 

Plánujete doviezť výrobok do EÚ po prvý raz?

Predtým si overte, či je vaša spoločnosť pripravená:

 • Mohol by byť výrobok úspešný na vašom domácom trhu alebo v iných krajinách EÚ?
 • Je vaša spoločnosť schopná kupovať výrobok na zahraničných trhoch mimo EÚ? Má dostatočné personálne, časové, finančné a právne zdroje?
 • Je vaša spoločnosť pripravená uskutočňovať medzinárodný predaj, vybrať si najvhodnejší spôsob dopravy a prejsť colnými režimami?
 • Má vaša spoločnosť komplexný finančný/obchodný/obchodný plán s jasne vymedzenými cieľmi na podporu dovozu výrobkov z krajín mimo EÚ?
 • Má vaša spoločnosť konkrétnu stratégiu, ako dovážať výrobok na váš trh? Napríklad môžete svoj výrobok dovážať priamo od výrobcu alebo nepriamo zamestnaním tretej strany, takéhoto distribútora. Priamy aj nepriamy dovoz môžu podporovať aj platformy elektronického obchodu.
 • Ak je to vhodné, je duševné vlastníctvo súvisiace s vaším výrobkom chránené na vašom vývoznom trhu?
 • Je vaša spoločnosť schopná analyzovať a kontrolovať, či výrobok spĺňa zdravotné, bezpečnostné, technické a/alebo obchodné normy EÚ?

Skôr ako budete pokračovať, dôkladne zvážte uvedené otázky a prediskutujte ich v rámci vašej spoločnosti, aby ste sa rozhodli, či ste pripravený obchodovať s krajinami mimo EÚ, alebo aké kroky musíte podniknúť, aby ste sa na to pripravili.

 

1

Krok 1: Vyhľadať dodávateľa v zahraničí

Na dovoz tovaru z krajín mimo EÚ, počínajúc identifikáciou možných dodávateľov výrobku.

 • Obchodné komory vám môžu poskytnúť informácie o trhoch a obchodných partneroch a odkázať vás na príslušné správy.
 • Pomôcť môžu poskytovatelia správ alebo agentúry na podporu obchodu, ktoré sa zaoberajú analýzou trhu a posudzovaním obchodných príležitostí. Tieto inštitúcie často poskytujú štúdie pre kľúčové sektory.
 • Poradenstvo môžu poskytovať aj obchodní poradcovia a príslušné banky.

Ako si vybrať svoje trhy s dodávkami?

Preverte potenciálne dovozné trhy s cieľom posúdiť, či existuje ponuka vášho výrobku.

Skontrolujte si obchodné štatistiky vášho potenciálneho trhu s dodávkami.

Ako nájsť potenciálnych dodávateľov?

Po výbere trhu s dodávkami sa pozrite na potenciálnych obchodných partnerov a obchodné kontakty.

Partnerov a kontakty nájdete na:

 

2

Kontrola dovozných podmienok a ciel a zabezpečenie súladu výrobku s požiadavkami EÚ

Dovozné podmienky a clá budú závisieť od toho, ako chcete dovážať a na vašom trhu s dodávkami.

Kto môže dovážať do EÚ?

 • Zvyčajne musíte byť usadený v EÚ ako spoločnosť alebo stála prevádzkareň. To zahŕňa aj registráciu na účely DPH.
 • Ak máte pobyt mimo EÚ, musíte mať pracovné povolenie na vykonávanie nezávislej obchodnej činnosti; okrem toho musíte nájsť osobu usadenú v EÚ, ktorá je ochotná konať vo vašom mene ako vývozca (napr. poskytovateľ logistických služieb alebo colný zástupca).

Vo všeobecnosti sa musíte zaregistrovať aj vo vnútroštátnom obchodnom registri. Viac informácií nájdete v miestnej obchodnej komore. Ako dovozca EÚ musíte požiadať o číslo EORI. EORI je identifikačné číslo platné v celej EÚ.

Rada: Registrácia EORI môže trvať určitý čas, takže plánovanie a uplatňovanie môže trvať dlho.

V niektorých krajinách EÚ musia byť spoločnosti nad určitú veľkosť evidované vo vnútroštátnom obchodnom registri.
Viac informácií nájdete na trhu EÚ alebo sa obráťte na svoju miestnu obchodnú komoru.

 • Ak máte pobyt mimo EÚ, musíte byť usadený ako firma a/alebo musíte mať pracovné povolenie, ktoré vám umožní vykonávať nezávislú obchodnú činnosť.

Aké dovozné alebo marketingové pravidlá sa vzťahujú na vaši dovezený výrobok v EÚ?

Skontrolujte, či existujú nejaké dovozné obmedzenia v EÚ alebo konkrétnom členskom štáte.

Dovoz určitého citlivého tovaru alebo dovoz určitého tovaru pochádzajúceho z určitých krajín môže byť zakázaný alebo obmedzený. Možno budete potrebovať povolenia, licenciu alebo predložiť oficiálne schválené oznámenie o dovoze.

Skontrolujte si databázuTARIC a zistíte, či potrebujete dovozné povolenie na váš výrobok

Hlavnými druhmi výrobkov, na ktoré sa vzťahujú dovozné obmedzenia, sú:

 • poľnohospodárske výrobky,
 • lieky,
 • chemikálie
 • výrobky zo železa a ocele,
 • kultúrne statky,
 • textilné výrobky a odevy,
 • zbraní,
 • falšovaný alebo pirátsky tovar,
 • nedôstojné články/publikácie/videozáznamy,
 • ohrozené druhy,
 • odpad,
 • niektoré živé zvieratá a produkty obsahujúce živočíšne látky,
 • rastliny a produkty obsahujúce rastlinné látky.

Pri takýchto výrobkoch skontrolujte, ktoré pravidlá sa uplatňujú.

Aké dovozné clá sa vzťahujú na váš výrobok?

 • Pri vstupe do EÚ môže byť potrebné zaplatiťdovozné clá za váš výrobok. EÚ je colná únia, čo znamená, že jednotné dovozné clo sa platí na mieste vstupu, kde sa podáva dovozné vyhlásenie, bez ohľadu na členský štát EÚ. Výrobok sa potom môže pohybovať na trhu EÚ bez ďalších colných formalít.
 • Kto platí za tarify, závisí od dohody s predávajúcim, ale dovozné clá často platí dovozca.

 

Čo je dovozné clo?

Môže moja spoločnosť využiť obchodnú dohodu EÚ?

Ak má EÚ obchodnú dohodu s krajinou, z ktorej chcete dovážať, clá na váš výrobok sa môžu znížiť alebo dokonca zrušiť.

 • Tieto sa nazývajú preferenčné colné sadzby.
 • preferenčná colná sadzba je podmienená tým, že váš výrobok bude v súlade s pravidlami pôvodu.
 • Kvóty sa môžu uplatňovať buď na základe obchodnej dohody, alebo na základe politiky EÚ pre poľnohospodárske výrobky na konkrétny druh výrobkov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o osobitných pravidlách platných pre váš výrobok a trh, ktorý vás zaujíma, obráťte sa na My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Kedy potrebujete osvedčenie o pôvode?

Váš dodávateľ musí často predložiť dôkaz o pôvode výrobku v súlade s pravidlami pôvodu dohody. Týmto dôkazom môže byť osvedčenie o pôvode alebo aj vyhlásenie o pôvode vydané oprávneným vývozcom alebo registrovaným vývozcom (v systéme REX), v ktorom sa uvádzajú aj čísla ich povolenia alebo registrácie.

Uplatňujú sa nejaké dodatočné clá?

 • Je možné, že EÚ uplatňuje opatrenia na ochranu obchodu na výrobok, ktorý sa dováža z konkrétnej krajiny.
 • Najčastejšie používanými clami sú antidumpingové opatrenia. Uvádzajú sa v Moje Trade Assistant (Moje Trade Assistant). Colný orgán EÚ môže poskytnúť informácie o tom, či sa na váš výrobok uplatňujú dodatočné clá, ako sú antidumpingové clá.
 • Vysvetlenie rôznych druhov opatrení na ochranu obchodu sa uvádza v oddiele o tovare.
 • Ak hľadáte komplexný prehľad konkrétnych opatrení uplatňovaných jednotlivými krajinami, navštívte časť venovanú trhom.

Aké vnútroštátne dane sa uplatňujú?

Daň z pridanej hodnoty (DPH) sa uplatňuje na tovar predávaný na trhu EÚ, a teda aj na tovar dovezený z krajín mimo EÚ. DPH sa v jednotlivých členských štátoch EÚ líši a zvyčajne ju platí dovozca.

 • Sadzba je rovnaká ako v prípade, ak ste výrobok kúpili na vašom domácom trhu.
 • Firmy registrované na účely DPH môžu požiadať o vrátenie dane z pridanej hodnoty pri dovoze ako daň na vstupe, rovnako ako môžu požiadať o vrátenie svojich vnútroštátnych platieb DPH.
 • Výpočet vašich platieb DPH vychádza z hodnoty vášho tovaru, vášho dovozného cla a spotrebných daní, ak sa uplatňujú. Viac informácií o DPH a sadzbách členských štátov nájdete tu.
 • V prípade vybraného tovaru budete musieť zaplatiť spotrebnú daň, ktorá sa v jednotlivých krajinách EÚ líši. Tieto dane sa vzťahujú napríklad na:
  • tabakové výrobky,
  • alkoholické nápoje,
  • minerálny olej,
  • energetické výrobky.

Ako zabezpečujete, aby váš výrobok spĺňal požiadavky EÚ?

Na váš dovážaný tovar sa vzťahujú rovnaké požiadavky ako na tovar vyrobený v EÚ pre trh EÚ.

Aké sú zdravotné, bezpečnostné, environmentálne a technické požiadavky na váš výrobok a ako ich certifikovať?

Väčšina výrobkov musí spĺňať určité technické a/alebo zdravotné a hygienické požiadavky. Tie si môžu vyžadovať rôzne typy skúšok a certifikácie.

Často sa to týka technických požiadaviek na priemyselné výrobky a zdravotných a hygienických požiadaviek na potraviny a poľnohospodárske výrobky.

Je dôležité rozlišovať medzi povinnými požiadavkami a dobrovoľnými požiadavkami.

Medzi skupiny výrobkov, v ktorých sa často uplatňujú povinné požiadavky, patria:

 • chemikálie
 • kozmetické prípravky,
 • lieky,
 • poľnohospodársky tovar, potraviny a krmivá,
 • živé zvieratá,
 • a živočíšne produkty.

Rastlinolekárske osvedčenia sa napríklad vyžadujú na dovoz:

 • väčšina čerstvého ovocia,
 • zelenina,
 • ostatné rastlinné materiály
 • výrobky zložené zo živočíšnych produktov.

Označenie CE znamená, že výrobok je v súlade s právnymi predpismi EÚ.

 • Označenie CE je povinné pre niektoré výrobky, ako napríklad:
  • elektronika,
  • zdravotnícke pomôcky,
  • hračky,
  • elektrické spotrebiče,
  • stavebné výrobky.
 • Označenie CE sa nevzťahuje na:
  • potravín,
  • motorové vozidlá,
  • chemikálie
  • kozmetické prípravky,
  • farmaceutické výrobky,
  • a biocídov

Všetky tieto subjekty majú svoje vlastné osobitné pravidlá. Viac o značkovaní C spoločenstvu vyjasniťE.

Informácie o osobitných požiadavkách, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok, nájdete v časti Moje obchodný asistent.

Aké sú požiadavky na balenie a označovanie?

Členské štáty EÚ majú často podrobné požiadavky na balenie a označovanie výrobkov.

Tieto požiadavky môžu byť povinné alebo dobrovoľné.

 • Povinné označenia a etikety na spotrebiteľských výrobkoch a ich obaloch zvyčajne súvisia s otázkami verejnej bezpečnosti, zdravia a/alebo životného prostredia. Môžu poskytnúť informácie, ako sú napríklad zložky alebo dátum spotreby.
 • Dobrovoľné značky sú napríklad tie, ktoré označujú ekologickú výrobu tovaru environmentálnej značky priemyselných výrobkov.

Zvyčajne existujú rôzne agentúry zodpovedné za rôzne odvetvia, napr. za zdravotníctvo, elektrickú energiu, potraviny a chemické látky, ktoré majú veľmi odlišné požiadavky.

 

3

Pripraviť predaj a zorganizovať prepravu

Ako sa zdieľajú záväzky medzi vami a vašim dodávateľom?

Navymedzenie svojich zmluvných záväzkov môžete použiť Incoterms®.

Incoterms®

 • Stanoviť zodpovednosť predávajúcich a kupujúcich za dodanie, poistenie a prepravu tovaru na základe kúpnych zmlúv
 • uveďte, kto je zodpovedný za colné vývozné formality v EÚ a za formality na vašom vývoznom trhu.

Príklady

„Voľne na palube“ (FOB): znamená, že je zodpovednosťou vášho dodávateľa zaplatiť všetky miestne náklady:

 • preprava tovaru do prístavu nakládky
 • náklady na nakládku
 • postupy colného konania vo vyvážajúcej krajine.

Ako kupujúci ste zodpovední za náklady na:

 • preprava z prístavu nakládky ďalej
 • poistenie
 • vykládka
 • preprava z vstupného prístavu do konečného miesta určenia.

„Náklady, poistenie a prepravné“ (CIF) znamená, že váš dodávateľ je zodpovedný za miestne náklady v rámci FOB plus:

 • poplatky za dopravu
 • poistenie

V rámci CIF je váš dodávateľ zodpovedný za všetky náklady až do príchodu výrobkov do prístavu určenia.

 

4

Pripraviť dokumenty na colné konanie v EÚ

Aké dokumenty sa majú pripraviť na colné orgány?

 • Musíte predložiť colné vyhlásenie svojmu vnútroštátnemu colnému orgánu. Colný zástupca vám môže v tejto dôležitej otázke poradiť.
 • Pred príchodom tovaru na prvé miesto vstupu do EÚ musíte predložiť predbežné colné vyhlásenie o vstupe (ENS).
  • Predbežné colné vyhlásenie o vstupe by mal predložiť na prvom colnom úrade vstupu do EÚ dopravca tovaru alebo v niektorých prípadoch dovozca – príjemca, alebo zástupca dopravcu alebo dovozcu.
  • Lehota na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe závisí od spôsobu prepravy tovaru. Viac.
 • EÚ má spoločný formulár dovozného vyhlásenia pre všetky krajiny EÚ, ktorý sa nazýva jednotný colný doklad (JCD). Viac.
  • V závislosti od druhu tovaru môžu dodatočné doklady, ktoré sa majú predložiť colným orgánom, obsahovať:
  • obchodná faktúra,
  • prepravné doklady,
  • osvedčenia o pôvode,
  • dovozné licencie,
  • výsledky skúšok a iné osvedčenia,
  • inšpekčné osvedčenia (napr. zdravotné, veterinárne alebo rastlinolekárske osvedčenia).

Colné konanie môže podať dovozca alebo colný zástupca, ktorý je osobou vymenovanou dovozcom na splnenie všetkých colných formalít požadovaných podľa colných predpisov EÚ.

Ak potrebujete ďalšie informácie o dokumentoch a postupoch, obráťte sa na váš vnútroštátny colný orgán, obchodnú komoru alebo agentúru na podporu obchodu. Viac.

Čo sa stane, keď váš tovar príde na hranicu?

 • dočasne uskladnené pod colným dohľadom (najviac 90 dní) až do ich colného vybavenia.
  • Váš tovar môže byť preclený na základe vašich predložených dokladov, alebo
  • Váš tovar môže byť vybraný na kontrolu dokladov a môžete byť vyzvaný, aby ste predložili ďalšie doklady predtým, ako bude váš tovar preclený, alebo
  • Váš tovar môže byť vybraný aj na kontrolu dokladov alebo fyzickú kontrolu.

Môže sa váš výrobok predávať kdekoľvek v EÚ po preclení?

Keď colné orgány výrobok precli, má rovnaký štatút ako výrobok EÚ a môže sa voľne pohybovať v rámci EÚ a predávať kdekoľvek na trhu EÚ.

 • Všetky krajiny EÚ uplatňujú na tovar dovážaný z krajín mimo EÚ rovnaké clo.
 • Rovnaké pravidlá platia pre dovoz bez ohľadu na krajinu EÚ, cez ktorú vstupuje na trh EÚ.

Kde môžete nájsť viac informácií?

Váš kontrolný zoznam: 4 kroky na dovoz výrobku

Krok 1: Vyhľadať dodávateľa v zahraničí

 • Posúdiť potenciálne zainteresované krajiny a porovnať konkurencieschopnosť potenciálnych dodávateľov (napr. porovnanie cien vrátane nákladov súvisiacich s dovozom, ako sú clá a prepravné náklady).
 • Identifikovať obchodných partnerov/dodávateľov.
 • Uveďte agentúru/inštitúciu/partnera na podporu formalít dovozných procesov (napríklad na prípravu zmlúv, platobné podmienky, úverovú bonitu dodávateľa).

Krok 2: Posúdiť dovozné podmienky a clá a zabezpečiť, aby výrobok spĺňal požiadavky EÚ

 • Získať registračné číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI) (prihláste sa v dostatočnom predstihu).
 • Skontrolujte, či sa neuplatňuje žiadne dovozné obmedzenie.
 • Overte si, či má EÚ obchodnú dohodu s krajinou, z ktorej chcete dovážať.
 • Posudzuje, či váš výrobok spĺňa príslušné pravidlá pôvodu, a identifikuje uplatniteľnú (preferenčný) colnú sadzbu.
 • Posúdiť, či sa uplatňujú iné clá (napr. ochrana obchodu) alebo vnútroštátne dane.
 • Identifikovať zdravotné, bezpečnostné, environmentálne a technické požiadavky v EÚ.
 • Zabezpečiť, aby výrobok spĺňal požiadavky a aby dodávateľ mohol poskytnúť potrebnú certifikáciu.
 • Skontrolujte pravidlá balenia a označovania v EÚ.
 • Posúdi, či sa vyžaduje osvedčenie o pôvode, ktoré musí vývozca predložiť a aký druh osvedčenia sa predkladá v závislosti od toho, či existuje alebo neexistuje obchodná dohoda alebo dojednanie uplatniteľné medzi EÚ a krajinou pôvodu tovaru.

Krok 3: Pripraviť predaj a zorganizovať prepravu

 • Pripraviť a podpísať zmluvu s dodávateľom vrátane dohody o tom, kto je zodpovedný za čo, a organizovať proces prepravy.
 • Koordinácia s potenciálnymi inštitúciami, ktoré tento proces podporujú.

Krok 4: Pripraviť doklady na colné odbavenie na hranici

 • V prípade pochybností kontaktujte svojho zástupcu.
 • Zabezpečiť dostupnosť predbežného colného vyhlásenia o vstupe
 • Pripraviť dodatočné doklady na colné vybavenie pri dovoze (obchodná faktúra, prepravné doklady, osvedčenie o pôvode (napr. formulár A, Eur.1/Eur.Med, oznámenie REX vydané registrovaným vývozcom alebo vyhlásenie o pôvode vydané schváleným vývozcom), dovozná licencia, výsledky skúšok, inšpekčné osvedčenia (ako sú zdravotné, veterinárne alebo rastlinolekárske osvedčenia)Vyplniť a predložiť dovozné vyhlásenie/jednotný administratívny dokument (JCD)
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy