Príručka pre dovoz tovaru

Plánuje vaša spoločnosť dovážať tovar z krajín mimo EÚ? Tento oddiel vám pomôže pochopiť, či je vaša spoločnosť pripravená dovážať, a načrtáva rôzne kroky procesu dovozu.

4 kroky smerom k dovozu výrobku

 
 

Plánujete doviezť výrobok do EÚ po prvýkrát?

Predtým skontrolujte, či je vaša spoločnosť pripravená:

 • Mohol by byť výrobok úspešný na vašom domácom trhu alebo v iných krajinách EÚ?
 • Má vaša spoločnosť kapacitu nakupovať výrobok na zahraničných trhoch mimo EÚ? Má dostatočné personálne, časové, finančné a právne zdroje?
 • Je vaša spoločnosť pripravená uskutočňovať medzinárodný predaj, vybrať si najvhodnejší dopravný prostriedok a prejsť colným konaním?
 • Má vaša spoločnosť komplexný finančný/marketingový/obchodný plán s jasne vymedzenými cieľmi na podporu dovozu výrobkov z krajín mimo EÚ?
 • Má vaša spoločnosť konkrétnu stratégiu, ako dovážať výrobok na váš trh? Svoj výrobok môžete napríklad dovážať priamo od výrobcu alebo nepriamo tak, že využijete tretiu stranu, ktorá je takýmto distribútorom. Priamy aj nepriamy dovoz môžu podporovať aj platformy elektronického obchodu.
 • Je duševné vlastníctvo súvisiace s vaším výrobkom v prípade potreby chránené na vašom vývoznom trhu?
 • Má vaša spoločnosť kapacitu analyzovať a kontrolovať, či výrobok spĺňa zdravotné, bezpečnostné, technické a/alebo obchodné normy EÚ?

Predtým, ako budete pokračovať, dôkladne zvážte uvedené otázky a diskutujte o nich vo svojej spoločnosti, aby ste sa rozhodli, či ste pripravený obchodovať s krajinami mimo EÚ alebo aké kroky musíte podniknúť, aby ste sa na to pripravili.

 

1

Krok 1: Nájsť dodávateľa v zahraničí

Dovážať tovar z krajín mimo EÚ, najprv identifikáciou možných dodávateľov výrobku.

 • Obchodné komory vám môžu poskytnúť informácie o trhoch a obchodných partneroch a nasmerovať vás na príslušné správy.
 • Pomôcť môžu byť poskytovatelia spravodajstva špecifických pre obchod alebo agentúry na podporu obchodu, ktoré zahŕňajú analýzu trhu a hodnotenie obchodných príležitostí. Tieto inštitúcie často poskytujú štúdie pre kľúčové sektory.
 • Poradenstvo môžu poskytovať ajobchodné konzultanti a príslušné banky.

Ako vybrať svoje dodávateľské trhy?

Preverte potenciálne dovozné trhy s cieľom posúdiť, či existuje ponuka vášho výrobku.

Overte si obchodné štatistiky vášho potenciálneho trhu ponuky.

Ako nájsť potenciálnych dodávateľov?

Po výbere trhu ponuky preskúmajte potenciálnych obchodných partnerov a obchodné kontakty.

Partnerov a kontakty môžete nájsť na adrese:

 

2

Skontrolovať dovozné podmienky a clá a zabezpečiť, aby výrobok spĺňal požiadavky EÚ

Dovozné podmienky a clá budú závisieť od toho, ako chcete doviezť a na vašom trhu s dodávkami.

Kto môže dovážať do EÚ?

 • Zvyčajne musíte mať sídlo v EÚ ako spoločnosť alebo stála prevádzkareň. To zahŕňa registráciu na účely DPH.
 • Ak ste osobou s pobytom mimo EÚ, musíte mať pracovné povolenie na vykonávanie nezávislej obchodnej činnosti; okrem toho musíte nájsť osobu usadenú v EÚ, ktorá je ochotná konať vo vašom mene ako vývozca (napr. poskytovateľ logistických služieb alebo colný zástupca).

Vo všeobecnosti sa musíte zaregistrovať aj v národnom obchodnom registri. Viac informácií nájdete vo vašej miestnej obchodnej komore. Ako dovozca z EÚ musíte požiadať o číslo EORI. EORI je identifikačné číslo, ktoré je platné v celej EÚ.

TIP: Registrácia EORI môže trvať určitý čas, takže sa plánuje a uplatňuje sa v dostatočnom predstihu.

V niektorých krajinách EÚ musia byť spoločnosti presahujúce určitú veľkosť evidované vo vnútroštátnom obchodnom registri.
Viac informácií nájdete na trhu EÚ alebo sa obráťte na vašu miestnu obchodnú komoru.

 • Ak ste osobou s pobytom mimo EÚ, musíte mať sídlo ako firma a/alebo mať pracovné povolenie, ktoré vám umožňuje vykonávať nezávislú obchodnú činnosť.

Ktoré pravidlá dovozu alebo uvádzania na trh sa vzťahujú na váš dovážaný výrobok v EÚ?

Skontrolujte, či v EÚ alebo v konkrétnom členskom štáte existujú nejaké dovozné obmedzenia.

Dovoz niektorých citlivých tovarov alebo dovoz určitého tovaru pochádzajúceho z určitých krajín môže byť zakázaný alebo obmedzený. Možno budete potrebovať povolenia, licenciu alebo oficiálne schválené oznámenie o dovoze.

Overte si databázuTARIC, aby ste zistili, či potrebujete dovoznú licenciu na váš výrobok.

Hlavnými druhmi výrobkov, na ktoré sa vzťahujú dovozné obmedzenia, sú:

 • poľnohospodárske výrobky,
 • liečivá,
 • chemické látky,
 • výrobky zo železa a ocele,
 • kultúrne bohatstvo,
 • textilné výrobky a odevy,
 • zbrane,
 • falšovaný alebo pirátsky tovar,
 • nedôstojné články/publikácie/videozáznamy,
 • ohrozené druhy,
 • odpad,
 • niektoré živé zvieratá a produkty obsahujúce živočíšne látky,
 • rastliny a produkty obsahujúce rastlinné látky.

V prípade takýchto výrobkov skontrolujte, ktoré pravidlá sa uplatňujú.

Aké dovozné clá sa uplatňujú na váš výrobok?

 • Za váš výrobok bude možno potrebné zaplatiťdovozné clá pri vstupe do EÚ. EÚ je colná únia, čo znamená, že na mieste vstupu, kde sa podáva dovozné vyhlásenie, sa platí jednotné dovozné clo, a to bez ohľadu na členský štát EÚ. Výrobok sa potom môže pohybovať na trhu EÚ bez ďalších colných formalít.
 • Kto zaplatí clá, závisí od dohody s predávajúcim, ale dovozné clá často platí dovozca.

 

Čo je dovozné clo?

Môže moja spoločnosť využívať výhody obchodnej dohody EÚ?

Ak má EÚ uzavretú obchodnú dohodu s krajinou, z ktorej chcete dovážať, clá na váš výrobok sa môžu znížiť alebo dokonca zrušiť.

 • Tieto sa nazývajú preferenčné colné sadzby.
 • Preferenčná colná sadzba je podmienená tým, že váš výrobok je v súlade s pravidlami pôvodu.
 • Kvóty sa môžu uplatňovať buď na základe obchodnej dohody, alebo na základe politiky EÚ pre poľnohospodárske výrobky.

Informácie o osobitných pravidlách platných pre váš výrobok a trh, ktorý je predmetom záujmu, nájdete na stránke Môj obchodný asistent.

Kedy potrebujete osvedčenie o pôvode?

Váš dodávateľ musí často predložiť dôkaz o pôvode výrobku v súlade s pravidlami pôvodu dohody. Týmto dôkazom môže byť osvedčenie o pôvode alebo aj vyhlásenie o pôvode vydané oprávneným vývozcom alebo registrovaným vývozcom (v systéme REX), ktorý takisto uvedie svoje číslo povolenia alebo registrácie.

Uplatňujú sa nejaké dodatočné clá?

 • Je možné, že EÚ uplatňuje opatrenia na ochranu obchodu na výrobok, ktorý sa dováža z konkrétnej krajiny.
 • Najčastejšie používané clá sú antidumpingové opatrenia. Sú zobrazené v časti Môj obchodný asistent. Colný orgán EÚ môže poskytnúť informácie o tom, či sa na váš výrobok uplatňujú dodatočné clá, ako sú antidumpingové clá.
 • Vysvetlenie rôznych druhov opatrení na ochranu obchodu je uvedené v oddiele o tovare.
 • Ak hľadáte komplexný prehľad konkrétnych opatrení uplatňovaných v jednotlivých krajinách, navštívte oddiel o trhoch.

Aké vnútroštátne dane sa uplatňujú?

Daň z pridanej hodnoty (DPH) sa uplatňuje na tovar predávaný na trhu EÚ, a teda aj na tovar dovezený z krajín mimo EÚ. DPH sa v jednotlivých členských štátoch EÚ líši a zvyčajne ju platí dovozca.

 • Sadzba je rovnaká, ako keby ste výrobok kúpili na domácom trhu.
 • Spoločnosti registrované na účely DPH môžu požiadať o vrátenie dane z pridanej hodnoty pri dovoze ako daň na vstupe, rovnako ako môžu žiadať o vrátenie svojich vnútroštátnych platieb DPH.
 • Výpočet vašich platieb DPH je založený na hodnote vášho tovaru, dovoznom cle a spotrebných daniach, ak sa uplatňujú. Viac informácií o DPH a sadzbách členských štátov nájdete tu.
 • V prípade vybraného tovaru budete musieť platiť spotrebnú daň, ktorá sa v jednotlivých krajinách EÚ líši. Tieto dane sa uplatňujú napríklad na:
  • tabakové výrobky,
  • alkoholické nápoje,
  • minerálny olej,
  • energetické výrobky.

Ako zabezpečujete, aby váš výrobok spĺňal požiadavky EÚ?

Na váš dovážaný tovar sa vzťahujú rovnaké požiadavky ako na tovar vyrobený v EÚ pre trh EÚ.

Aké sú zdravotné, bezpečnostné, environmentálne a technické požiadavky na váš výrobok a ako ich certifikovať?

Väčšina výrobkov musí spĺňať určité technické a/alebo zdravotné a hygienické požiadavky. Tie si môžu vyžadovať rôzne typy skúšok a certifikácie.

Často sa to týka technických požiadaviek na priemyselné výrobky a zdravotných a hygienických požiadaviek na potraviny a poľnohospodárske výrobky.

Je dôležité rozlišovať medzi povinnými a dobrovoľnými požiadavkami.

Medzi skupiny výrobkov, v ktorých sa často uplatňujú povinné požiadavky, patria:

 • chemické látky,
 • kozmetické prípravky,
 • liečivá,
 • poľnohospodársky tovar, potraviny a krmivá,
 • živé zvieratá,
 • a živočíšnych produktov.

Rastlinolekárske osvedčenia sa vyžadujú napríklad na dovoz:

 • väčšina čerstvého ovocia,
 • zelenina,
 • ostatné rastlinné materiály
 • produkty zložené zo živočíšnych produktov.

Označenie CE znamená, že výrobok je v súlade s právnymi predpismi EÚ.

 • Označenie CE je povinné pre niektoré výrobky, ako napríklad:
  • elektronika,
  • zdravotnícke pomôcky,
  • hračky,
  • elektrické spotrebiče,
  • stavebné výrobky.
 • Označenie CE sa nevzťahuje na:
  • potraviny,
  • motorové vozidlá,
  • chemické látky,
  • kozmetické prípravky,
  • liečivá,
  • a biocídov

Všetky majú svoje vlastné osobitné pravidlá. Prečítajte si viac o označení CěE.

Informácie o osobitných požiadavkách, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok, nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Aké sú požiadavky na balenie a označovanie?

Členské štáty EÚ majú často podrobné požiadavky na balenie a označovanie výrobkov.

Tieto požiadavky môžu byť povinné alebo dobrovoľné.

 • Povinné značky a etikety na spotrebných výrobkoch a ich obaloch zvyčajne súvisia s obavami týkajúcimi sa verejnej bezpečnosti, zdravia a/alebo životného prostredia. Môžu poskytnúť informácie, ako sú zložky alebo dátum spotreby.
 • Dobrovoľné značky sú napríklad tie, ktoré označujú ekologickú výrobu tovaru s environmentálnou značkou na priemyselných výrobkoch.

Zvyčajne existujú rôzne agentúry zodpovedné za rôzne odvetvia, napr. zdravotnícke, elektrické, potravinárske a chemické odvetvia, ktoré majú veľmi odlišné požiadavky.

 

3

Príprava predaja a organizácia dopravy

Ako sa zodpovednosť delí medzi vás a vášho dodávateľa?

Na vymedzeniezmluvných záväzkov môžete použiť Incoterms®.

Incoterms® 

 • stanoviť zodpovednosť predávajúcich a kupujúcich za dodávku, poistenie a prepravu tovaru na základe kúpnych zmlúv
 • určiť, kto je zodpovedný za vývozné colné formality v EÚ a formality na vašom vývoznom trhu.

Príklady

„Voľné na palube“ (FOB): znamená, že je zodpovednosťou vášho dodávateľa uhradiť všetky miestne náklady:

 • preprava tovaru do prístavu nakládky
 • náklady na nakládku
 • postupy colného konania vo vyvážajúcej krajine.

Ako kupujúci zodpovedáte za náklady na:

 • preprava od prístavu nakládky
 • poistné
 • vykladanie
 • preprava z prístavu príchodu na konečné miesto určenia.

„Náklady, poistenie a prepravné“ (CIF) znamenajú, že váš dodávateľ je zodpovedný za miestne náklady v rámci FOB plus:

 • poplatky za nákladnú dopravu
 • poistné

V rámci CIF je váš dodávateľ zodpovedný za všetky náklady až do príchodu výrobkov do cieľového prístavu.

 

4

Pripravte dokumenty na colné konanie v EÚ

Ktoré dokumenty sa majú pripraviť na colné orgány?

 • Colné vyhlásenie musíte predložiť svojmu vnútroštátnemu colnému orgánu. Colný zástupca vám môže v tejto dôležitej otázke poradiť.
 • Pred príchodom tovaru na prvé miesto vstupu do EÚ musíte predložiť predbežné colné vyhlásenie o vstupe (ENS).
  • Predbežné colné vyhlásenie o vstupe by mal na prvom colnom úrade vstupu do EÚ predložiť dopravca tovaru alebo v niektorých prípadoch dovozca-príjemca alebo zástupca dopravcu alebo dovozcu.
  • Lehota na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe závisí od spôsobu prepravy tovaru. Viac.
 • EÚ má spoločný formulár dovozného vyhlásenia pre všetky krajiny EÚ, ktorý sa nazýva jednotný colný doklad (JCD). Viac.
  • V závislosti od druhu tovaru môžu ďalšie doklady, ktoré sa majú predložiť colným orgánom, zahŕňať:
  • obchodná faktúra,
  • prepravné doklady,
  • osvedčenia o pôvode,
  • dovozné licencie,
  • výsledky skúšok a iné osvedčenia,
  • osvedčenia o inšpekcii (napríklad zdravotné, veterinárne alebo fytosanitárne osvedčenia).

Colné konanie môže podať dovozca alebo colný zástupca, ktorý je osobou vymenovanou dovozcom na splnenie všetkých colných formalít požadovaných podľa colných predpisov EÚ.

Ak potrebujete ďalšie informácie o dokumentoch a postupoch, obráťte sa na váš vnútroštátny colný orgán, obchodnú komoru alebo agentúru na podporu obchodu. Viac.

Čo sa stane, keď váš tovar príde na hranicu?

 • dočasne uskladnené pod colným dohľadom (najneskôr 90 dní) až do colného konania.
  • Váš tovar môže byť preclený na základe vašich predložených dokladov alebo
  • Váš tovar môže byť vybraný na kontrolu dokladov a pred preclením tovaru môžete byť požiadaný o predloženie ďalších dokladov, alebo
  • Váš tovar možno vybrať aj na účely kontroly dokumentu alebo fyzickej kontroly.

Môže sa váš výrobok po preclení predávať kdekoľvek v EÚ?

Keď colné orgány vybavili výrobok, má rovnaký status ako výrobok EÚ a môže sa voľne pohybovať v rámci EÚ a predávať kdekoľvek na trhu EÚ.

 • Všetky krajiny EÚ uplatňujú rovnaké clo na tovar dovážaný z krajín mimo EÚ.
 • Rovnaké pravidlá sa vzťahujú na dovoz bez ohľadu na krajinu EÚ, cez ktorú vstupuje na trh EÚ.

Kde môžete nájsť viac informácií?

Váš kontrolný zoznam: 4 Kroky na dovoz výrobku

Krok 1: Nájsť dodávateľa v zahraničí

 • Posúdiť potenciálne krajiny záujmu a porovnať konkurencieschopnosť potenciálnych dodávateľov (napr. porovnanie cien vrátane dovozných nákladov, ako sú tarify a náklady na dopravu).
 • Identifikovať obchodných partnerov/dodávateľov.
 • Určiť agentúru/inštitúciu/partnera na podporu formálnych náležitostí dovozných procesov (napríklad na prípravu zmlúv, platobné podmienky, úverovú bonitu dodávateľa).

Krok č. 2: Posúdiť dovozné podmienky a clá a zabezpečiť, aby výrobok spĺňal požiadavky EÚ

 • Získať registračné číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI) ( uplatňuje sa v dostatočnom predstihu).
 • Skontrolujte, či sa neuplatňuje žiadne dovozné obmedzenie.
 • Skontrolujte, či má EÚ uzavretú obchodnú dohodu s krajinou, z ktorej chcete dovážať.
 • posudzuje, či váš výrobok spĺňa príslušné pravidlá pôvodu, a identifikuje uplatniteľnú (preferenčnú) colnú sadzbu.
 • Posúdiť, či sa uplatňujú iné clá (napr. ochrana obchodu) alebo vnútroštátne dane.
 • Identifikovať zdravotné, bezpečnostné, environmentálne a technické požiadavky v EÚ.
 • Zabezpečiť, aby výrobok spĺňal požiadavky a dodávateľ mohol poskytnúť potrebnú certifikáciu.
 • Skontrolujte pravidlá balenia a označovania v EÚ.
 • Posúdiť, či sa vyžaduje osvedčenie o pôvode, ktoré musí vývozca poskytnúť, a aký druh osvedčenia sa má predložiť v závislosti od toho, či existuje alebo neexistuje obchodná dohoda alebo opatrenie uplatniteľné medzi EÚ a krajinou pôvodu tovaru.

Tretí krok: Príprava predaja a organizácia dopravy

 • Pripraviť a podpísať zmluvu s dodávateľom vrátane dohody o tom, kto je zodpovedný za čo, a organizovať dopravný proces.
 • Koordinovať svoju činnosť s potenciálnymi inštitúciami, ktoré tento proces podporujú.

Krok 4: Pripraviť dokumenty na colné konanie na hranici

 • Obrátiť sa na colného zástupcu so žiadosťou o radu v prípade pochybností
 • Zabezpečiť dostupnosť predbežného colného vyhlásenia o vstupe
 • Pripraviť dodatočné doklady na colné konanie pri dovoze (obchodná faktúra, prepravné doklady, osvedčenie o pôvode (napr. tlačivo A, Eur.1/Eur.Med, oznámenie REX vydané registrovaným vývozcom alebo vyhlásenie o pôvode vydané oprávneným vývozcom), dovozná licencia, výsledky skúšok, kontrolné osvedčenia (ako sú zdravotné, veterinárne alebo fytosanitárne osvedčenia)Vyplniť a predložiť dovozné vyhlásenie/jednotný administratívny doklad (JCD)
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy