Harmonizovaný systém

Harmonizovaný systém, HS, nomenklatúra umožňuje presne identifikovať váš výrobok a skontrolovať, aké colné položky a pravidlá platia. Je logickou štruktúrou na zatriedenie tovaru, ktorý používajú colné orgány na celom svete jednotným spôsobom.

Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru (HS), bežne označovaný ako harmonizovaný systém, je medzinárodný systém klasifikácie tovarov vyvinutý Svetovou colnou organizáciou (WCO). Je to rozsiahly klasifikačný systém, ktorý zahŕňa približne 5,000 šesťmiestnych skupín výrobkov usporiadaných v hierarchickej štruktúre

 • oddiely
 • kapitoly (2 číslice)
 • položky (4 číslice)
 • podpoložky (6 číslice)

a podporili vykonávacie predpisy a vysvetľujúce poznámky.     

Umožňuje hospodárskym subjektom, colným úradníkom a zákonodarcom z ktorejkoľvek krajiny identifikovať rovnaký výrobok pomocou číselného kódu.

Krajiny používajú systém HS ako základ pre colné sadzby a zber štatistických údajov. Ďalšie čiastkové rozdelenie šesťmiestnych kategórií výrobkov z HS do ôsmich alebo viacerých colných položiek pre väčšiu špecifickosť. Európska únia používa osemmiestne kódy.

Aká je štruktúra nomenklatúry HS?

 • 21 hlavných častí
  • 97 kapitol (2 číslice)
   • položky (4-miestny číselný kód)
    • podpoložky (6-miestny číselný znak)
     • 5,000 komoditných skupín

Príklad klasifikácie výrobkov

 • oddiel II rastlinné produkty
  • kapitola 07 jedlá zelenina a určité korene a hľuzy
   • nadpis: 0705 hlávkový šalát (lactucasativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené
    • šalát
     • podpoložka 070511: hlávkový šalát obyčajný
     • podpoložka 070519: iné
    • čakanka
     • podpoložka 070521: čakanka obyčajná šalátová (Cichorium intybus var. foliosum)
     • podpoložka 070529: iné

Poznámky k nomenklatúre HS

 • takmer všetky krajiny na svete majú rovnaký výklad pre číselné znaky HS
 • systém využíva viac ako 200 krajín a ekonomík ako základ pre svoje colné sadzby a pre zber štatistických údajov o medzinárodnom obchode – viac ako 98 % tovaru v medzinárodnom obchode sa klasifikuje podľa HS
 • Číselné znaky HS sa neustále aktualizujú tak, aby odrážali zmeny v technológii a objavovanie sa nových výrobkov – najnovšia zmena nadobudla účinnosť v roku 2017. súčasná verzia je preto označená názvom HS Nomenclatment 2017 edition
 • v praxi však niektoré krajiny môžu prispôsobiť svoje postupy a právne predpisy v rôznom čase – niekedy to niekedy vedie k dočasným nezrovnalostiam.
 • kombinovaná nomenklatúra Európskej únie (EÚ) je osemmiestny kódovací systém EÚ, ktorý zahŕňa číselné znaky HS s ďalšími podčlenmi EÚ a právne poznámky osobitne vytvorené na riešenie potrieb EÚ.

Prečítajte si viac

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy