Položka harmonizovaného systému

Harmonizovaný systém, HS a nomenklatúra vám umožňuje presne identifikovať váš výrobok a skontrolovať, ktoré colné položky a pravidlá sa uplatňujú. Je logickou štruktúrou zatrieďovať tovar, ktorý používajú jednotne colné orgány na celom svete.

Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru (HS), bežne označovaný ako harmonizovaný systém, je medzinárodný systém klasifikácie tovaru vyvinutý Svetovou colnou organizáciou (WCO). Ide o široký klasifikačný systém s približne 5000 šesťcifernými kategóriami výrobkov, ktorý je usporiadaný v hierarchickej štruktúre prostredníctvom

 • oddiely
 • kapitoly (2 číslice)
 • položky (4 číslice)
 • podpoložky (6 číslic)

a podporené vykonávacími predpismi a vysvetlivkami.     

Hospodárskym subjektom, colným úradníkom a zákonodarcom z ktorejkoľvek krajiny umožňuje identifikovať ten istý výrobok prostredníctvom číselného kódu.

Krajiny používajú systém HS ako základ pre colné sadzby a zber štatistických údajov. Ďalej rozdeľujú šesťmiestne kategórie výrobkov HS na osem alebo viac colných položiek v záujme väčšej špecifickosti. Európska únia používa osemmiestne kódy.

Ako je štruktúrovaná nomenklatúra HS?

 • 21 hlavných oddielov
  • 97 kapitol (2 číslice) 
   • položky (4-miestny kód) 
    • podpoložky (6-miestny kód) 
     • 5000 komoditných skupín

Príklad klasifikácie výrobkov

 • oddiel II Výrobky zelenín
  • kapitola 07 jedlá zelenina a určité korene a hľuzy
   • položka: 0705 šalát (lactucasativa) a čakanka (caorium spp.), čerstvé alebo chladené
    • šalát
     • podpoložka 070511: hlávkový šalát (hlavový šalát)
     • podpoložka 070519: iné
    • čakanka:
     • podpoložka 070521: čakanka obyčajná (Chicorium intybus var. foliosum)
     • podpoložka 070529: iné

Poznámky k nomenklatúre HS

 • takmer všetky krajiny na svete majú rovnaký výklad pre kódy HS
 • tento systém používa viac ako 200 krajín a hospodárstiev ako základ pre svoje colné sadzby a pre zber štatistických údajov o medzinárodnom obchode – viac ako 98 % tovaru v medzinárodnom obchode sa klasifikuje podľa HS
 • Kódy HS sa neustále aktualizujú, aby odrážali technologické zmeny a vznik nových výrobkov – najnovšia zmena nadobudla účinnosť v roku 2022, a preto sa súčasná verzia nazýva vydanie nomenklatúry HS 2022.
 • v praxi však niektoré krajiny môžu prispôsobiť svoje postupy a právne predpisy v rôznych časoch, čo niekedy vedie k dočasným nezrovnalostiam.
 • kombinovaná nomenklatúra Európskej únie (EÚ) je osemmiestny kódovací systém EÚ, ktorý pozostáva z číselných znakov HS s ďalšími subdivíziami EÚ a právnymi poznámkami osobitne vytvorenými na riešenie potrieb EÚ.

Prečítajte si viac

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy