Ako čítať obchodnú dohodu

Ak chcete vyvážať svoj výrobok alebo službu, vďaka obchodnej dohode by ste mohli mať prospech z výhodného zaobchádzania. Obchodné dohody uľahčujú a zlacňujú vývoz, vďaka čomu má váš výrobok konkurenčnú výhodu na cieľovom trhu. Tento oddiel vám umožňuje pochopiť, ako fungujú obchodné dohody EÚ a ako nájsť informácie, ktoré potrebujete.

Obchodné dohody EÚ sa môžu javiť ako zložité dokumenty, ale sú založené na logickej logickej štruktúre. Ďalej nájdete štandardnú základnú štruktúru obchodnej dohody, ktorá vám pomôže nájsť informácie, ktoré potrebujete pri vašej konkrétnej obchodnej činnosti. To slúži ako všeobecné usmernenie. Každá dohoda sa líši v závislosti od situácie zmluvných strán a ich ambície liberalizovať obchod.

1 Preambula

V preambule sa uvádza, že zmluvné strany majú spoločné ciele, pokiaľ ide o rozvoj ich hospodárskych vzťahov, a uznáva základ týchto vzťahov.

2 Vymedzenie pojmov, ciele a úvodné ustanovenia

V tejto kapitole sa vysvetľujú pojmy použité v dohode s cieľom zabezpečiť jednotné chápanie jazyka.

3 Národné zaobchádzanie a prístup na trh pre tovar

V kapitole a jej prílohách sa zvyčajne opisuje rozsah, v akom a ako rýchlo sa dohodou znížia alebo odstránia clá, dane alebo iné dovozné poplatky za tovar, s ktorým sa medzi stranami obchoduje. Tu nájdete osobitné clá a clá pre všetky tovary, na ktoré sa vzťahuje dohoda o obchode. Zvyčajne existuje samostatná príloha obsahujúca špecifické záväzky, ktoré prijala každá strana pre každú kategóriu tovaru.

4 Nápravné opatrenia v oblasti obchodu

Táto kapitola sa týka protichodných opatrení, ktoré môže jedna strana prijať v reakcii na negatívne účinky nekalých obchodných praktík, ako sú dumpingové praktiky a nelegitímne dotácie.

5 Technické prekážky obchodu

V tejto kapitole sa ustanovuje harmonizácia určitých nariadení a uznávajú sa niektoré postupy certifikácie kvality ako rovnocenné v konkrétnych sektoroch.Môže stanoviť vzájomné uznávanie postupov posudzovania zhody, čo znamená, že výrobky sa môžu akceptovať na dovoz v krajine určenia na základe dokumentov o posúdení zhody vydaných v krajine vývozu.

6 Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

V tejto kapitole sa stanovujú pravidlá pre bezpečnosť potravín a zdravie zvierat a rastlín. Jeho cieľom je zvyčajne zjednodušiť a harmonizovať postupy dodržiavania predpisov a zabezpečiť, aby legitímne opatrenia v oblasti bezpečnosti potravín a zdravia zvierat a rastlín nevytvárali neopodstatnené prekážky pre obchod. Tu môžete nájsť príslušné orgány v každej krajine a schvaľovacie mechanizmy, ktoré musíte splniť pri vývoze.  

7 Colné postupy a uľahčenie obchodu

Cieľom tejto kapitoly je zefektívniť a zefektívniť colné postupy. Tu môžete nájsť colné režimy, ktoré neboli uvedené inde, požiadavky na dokumentáciu a metódy na určenie súladu s pravidlami pôvodu a ďalšie informácie týkajúce sa určovania colnej hodnoty, poplatkov a platieb, ako aj vaše právo odvolať sa na colné rozhodnutia.

8 Investície

V tejto kapitole sa stanovujú opatrenia na otvorenie investícií a ochranu investorov, zabezpečenie ich spravodlivého zaobchádzania. Môže odstrániť stropy pre vlastné imanie alebo požiadavky na výkon, uľahčiť prevod zisku a zaviesť stabilné a predvídateľné pravidlá upravujúce investičné záruky. Môže tiež vytvoriť systémy investičných súdov, ktoré umožnia investorom rýchlo a spravodlivo riešiť investičné spory s vládami.

9 Obchod so službami

Táto kapitola sa týka cezhraničného obchodu so službami. Čiastočne vychádza zo štruktúry Všeobecnej dohody o obchode so službami, ktorá stanovuje pravidlá pre obchod so službami medzi každou krajinou, ktorá je členom WTO. Obchodné dohody však často obsahujú ďalšie záväzky v odvetviach, ako sú finančné služby, telekomunikácie, elektronický obchod a dočasný pohyb fyzických osôb. Konkrétne záväzky možno nájsť v prílohách, v samostatnom harmonograme, pre každú zo strán.

10 Vládne obstarávanie

V tejto kapitole sa uvádzajú oblasti, v ktorých môžu podniky z každej strany poskytovať tovar a služby vládam druhej strany vrátane ústrednej, regionálnej, provinčnej a miestnej správy. Ak sú zmluvné strany už členmi Dohody WTO o vládnom obstarávaní (GPA), dohoda o obchode môže prehĺbiť záväzky, pokiaľ ide o počet dotknutých subjektov verejného obstarávania, počet dotknutých tovarov a služieb a prahové hodnoty pre výberové konania.

11 Duševné vlastníctvo

Táto kapitola zvyčajne vychádza z existujúcich medzinárodných dohovorov o duševnom vlastníctve, obsahuje postupy a pravidlá týkajúce sa autorských práv, ochranných známok, dizajnov, patentov, ochrany údajov atď. Takisto by sa v nej mohli vymedziť nové oblasti spolupráce, napríklad ochrana zemepisných označení.

12 Hospodárska súťaž a súvisiace záležitosti

Tento oddiel sa zvyčajne týka práva hospodárskej súťaže, vyšetrovaní a sankcií súvisiacich s obchodnými kartelmi, zneužívajúceho správania spoločností s dominantným postavením na trhu a fúzií narušujúcich hospodársku súťaž. Mohlo by sa tiež stanoviť pravidlá týkajúce sa dotácií, štátnych podnikov a podnikov, ktorým boli udelené osobitné výsady, s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre súkromné spoločnosti.

13 Urovnávanie sporov a mediácia

V tejto kapitole sa uvádza systém na riešenie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa spôsobu, akým strany uplatňujú alebo vykladajú dohodu, a uvádzajú sa formálne postupy, ktoré musia nasledovať, ak nemôžu dosiahnuť dohodu dosiahnutú mediáciou.

14 Záverečné ustanovenia

V tejto kapitole sa zvyčajne stanovuje, ako dohoda nadobudne platnosť, otvára sa pre nové strany možnosť pripojiť sa po jej podpísaní a stanovujú sa v nej postupy na zmenu a doplnenie dohody v budúcnosti.

15 Iné protokoly

Môže to obsahovať relevantné informácie, ktoré nie sú zahrnuté inde, ako napríklad osobitné pravidlá pôvodu pre každú kategóriu výrobku.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy