Zdravie a ochrana spotrebiteľa, pokiaľ ide o živočíšne a rastlinné produkty

Táto stránka slúži ako referenčný dokument len pre požiadavky na výrobky platné v celej EÚ. V závislosti od cieľovej krajiny EÚ sa môžu uplatňovať dodatočné požiadavky. Podrobné informácie nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Upozorňujeme, že na tejto stránke je všeobecný opis každej položky uvedený vo všetkých jazykoch EÚ. Podrobnosti sú však k dispozícii len v angličtine.

Zdravie zvierat

Povinné podmienky pre zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sa majú dovážať do EÚ (schválenie týkajúce sa zdravia krajiny, schválené zariadenie, zdravotné certifikáty, zdravotné kontroly, spoločný veterinárny vstupný doklad (CVED))

 

Kontrola zdravia živých zvierat

Živé zvieratá sa môžu dovážať do EÚ len vtedy, ak pochádzajú z tretej krajiny zaradenej do pozitívneho zoznamu krajín oprávnených na príslušné zviera, sú sprevádzané náležitými certifikátmi a úspešne absolvovali povinné kontroly na hraničnej inšpekčnej stanici (HIS) príslušného členského štátu.

 

Zdravotná kontrola produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu

Dovoz produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu musí spĺňať nasledujúce zdravotné požiadavky týkajúce sa okrem iného zdravotných podmienok týkajúcich sa verejnosti a ochrany hospodárskych zvierat, zdravotného schválenia krajiny a schválených zariadení.

 

Zdravotná kontrola produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu

Dovoz živočíšnych produktov do EÚ, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, musí byť v súlade so všeobecnými pravidlami pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Cieľom je zaručiť vysokú úroveň zdravia a bezpečnosti v celom potravinovom a krmivovom reťazci a zabrániť šíreniu chorôb nebezpečných pre hospodárske zvieratá alebo ľudí.

 

Zdravotná kontrola produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu

Dovoz produktov rybolovu a akvakultúry určených na ľudskú spotrebu musí spĺňať všeobecné zdravotné požiadavky týkajúce sa zdravotného schválenia schválenou krajinou, schválenou prevádzkarňou, zdravotnými certifikátmi a zdravotnou kontrolou.

 

Zdravotná kontrola produktov rybolovu neurčených na ľudskú spotrebu

Dovoz produktov rybolovu a akvakultúry neurčených na ľudskú spotrebu musí spĺňať všeobecné zdravotné požiadavky týkajúce sa zdravotného schválenia zo strany oprávnenej krajiny, schválenej prevádzkarne, zdravotných osvedčení a zdravotnej kontroly.

 

Zdravotná kontrola spermy, vajíčok a embryí

Cieľom dovozu spermy, vajíčok a embryí zvierat do Európskej únie musí byť zaručenie neprítomnosti špecifických patogénov, ktoré by tieto produkty mohli prenášať, a zabránenie kontaminácii príjemcov samíc a ich potomstva.

 

Zdravie rastlín

Ochranné opatrenia proti zavlečeniu rastlín, organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do EÚ a proti ich rozšíreniu

 

Fytosanitárna kontrola

Dovoz rastlinných produktov a akéhokoľvek materiálu, ktorý je schopný prenášať škodcov rastlín (napr. drevené výrobky, pôda atď.), do EÚ môže podliehať ochranným opatreniam. Cieľom je zabrániť zavlečeniu a/alebo rozšíreniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty, ktoré prekračujú hranice EÚ.

 

Bezpečnosť potravín a krmív

Dovoz potravín a krmív neživočíšneho pôvodu je povolený len vtedy, ak spĺňa všeobecné podmienky a osobitné ustanovenia určené na predchádzanie rizikám pre zdravie ľudí a zvierat

 

Vysledovateľnosť, dodržiavanie predpisov a zodpovednosť v oblasti potravín a krmív

Potraviny a krmivá sa nemôžu uvádzať na trh v Európskej únii (EÚ), ak sú nebezpečné. Cieľom potravinového práva EÚ je nielen vysoká úroveň ochrany ľudského života a zdravia a záujmov spotrebiteľov, ale aj ochrana zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín a životného prostredia.

 

Zdravotná kontrola krmív neživočíšneho pôvodu

Dovoz krmív neživočíšneho pôvodu do EÚ je povolený len vtedy, ak pochádza z prevádzkarní, ktoré majú zástupcu v EÚ a spĺňajú všeobecné a osobitné pravidlá určené na predchádzanie riziku pre zdravie ľudí a zvierat a ochranu životného prostredia.

 

Zdravotná kontrola potravín neživočíšneho pôvodu

Dovoz potravín neživočíšneho pôvodu do Európskej únie (EÚ) musí byť v súlade so všeobecnými podmienkami a osobitnými ustanoveniami, ktoré majú zabrániť ohrozeniu verejného zdravia a chrániť záujmy spotrebiteľov.

 

Kontrola zdravia predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinovými výrobkami

Všetky materiály a predmety určené na styk s potravinami (priamo alebo nepriamo) musia spĺňať požiadavky EÚ určené na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia a záujmov spotrebiteľov.

 

Kontrola zdravia geneticky modifikovaných (GM) potravín a nových potravín

Dovoz geneticky modifikovaných (GM) potravín a nových potravín do EÚ musí byť v súlade s osobitnými povoľovacími postupmi, aby sa zabezpečila najvyššia úroveň ochrany ľudského zdravia.

 

Kontrola zdravia a označovania tabakových výrobkov

Všetky tabakové výrobky dovážané do EÚ musia byť v súlade s novým právnym rámcom (uplatniteľným od 20. mája 2016), ktorým sa riadi výroba, prezentácia a predaj tabakových výrobkov s cieľom chrániť verejné zdravie a záujmy spotrebiteľov.

 

Kontrola chemických látok v potravinách

Dovoz potravín a krmív sa povoľuje len vtedy, ak neobsahujú chemické rezíduá (t. j. veterinárne lieky, pesticídy a kontaminanty) na úrovniach, ktoré by mohli ohroziť ľudské zdravie.

 

Kontrola rezíduí veterinárnych liekov v zvieratách a živočíšnych produktoch určených na ľudskú spotrebu

Dovoz živočíšnych produktov určených na ľudskú spotrebu do EÚ je povolený len vtedy, ak je v súlade s právnymi predpismi EÚ, ktorými sa obmedzuje množstvo chemických látok a rezíduí povolených v živých zvieratách a živočíšnych produktoch.

 

Kontrola kontaminantov v potravinách

Dovoz potravín do EÚ by mal byť v súlade s právnymi predpismi EÚ, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby potraviny uvádzané na trh boli bezpečné jesť a neobsahovali kontaminanty v množstvách, ktoré by mohli ohroziť ľudské zdravie.

 

Kontrola rezíduí pesticídov v rastlinách a živočíšnych produktoch určených na ľudskú spotrebu

Dovoz rastlinných a živočíšnych produktov určených na ľudskú spotrebu, ktoré môžu obsahovať rezíduá pesticídov, je povolený len vtedy, ak je v súlade s právnymi predpismi EÚ určenými na kontrolu prítomnosti chemických látok a rezíduí v živých zvieratách, živočíšnych produktoch a produktoch rastlinného pôvodu.

 

Obchodné normy (kvalita) pre poľnohospodárske výrobky a produkty rybného hospodárstva

Určité poľnohospodárske výrobky a produkty rybného hospodárstva, ktoré sa dodávajú spotrebiteľovi v čerstvom stave, musia spĺňať spoločné obchodné normy a normy kvality, ktoré sa týkajú rôznych aspektov (čerstvosť, veľkosť, kvalita, prezentácia, tolerancie, označovanie atď.) a môžu sa monitorovať prostredníctvom dokladových a/alebo fyzických kontrol.

 

Obchodné normy pre násadové vajcia a jednodňovú hydinu

Násadové vajcia a kurčatá dovezené do EÚ musia mať jasné údaje o ich účele a krajine pôvodu. Baliť sa môžu len tie isté druhy, kategórie a druhy hydiny.

 

Obchodné normy pre vajcia

Dovážané slepačie vajcia vhodné na ľudskú spotrebu alebo na použitie v potravinárskom priemysle sa nesmú uvádzať na trh Európskej únie (EÚ), pokiaľ nie sú v súlade s pravidlami EÚ o klasifikácii, označovaní a označovaní etiketami/balením.

 

Obchodné normy pre určité produkty rybolovu

Určité produkty rybolovu sa môžu dovážať z tretích krajín a uvádzať na trh v rámci Európskej únie (EÚ), len ak spĺňajú pravidlá EÚ týkajúce sa klasifikácie podľa čerstvosti, veľkosti alebo hmotnostných kategórií, balenia, obchodnej úpravy a označovania.

 

Obchodné normy pre čerstvé ovocie a zeleninu

Ovocie a zelenina, ktoré sú určené na predaj spotrebiteľom v čerstvom stave v EÚ, sa môžu uvádzať na trh len vtedy, ak majú primeranú, primeranú a predajnú kvalitu a ak je krajina pôvodu uvedená v nariadeniach EÚ. Osobitné ustanovenia sa vzťahujú na dovoz takýchto výrobkov z Indie, Kene, Maroka, Senegalu, Türkiye a Južnej Afriky.

 

Obchodné normy pre čerstvé ovocie a zeleninu z Indie

 

Obchodné normy pre čerstvé ovocie a zeleninu z Kene

 

Obchodné normy pre čerstvé ovocie a zeleninu z Maroka

 

Obchodné normy pre čerstvé ovocie a zeleninu zo Senegalu

 

Obchodné normy pre čerstvé ovocie a zeleninu z Türkiye

 

Obchodné normy pre čerstvé ovocie a zeleninu z Južnej Afriky

 

Obchodné normy pre čerstvé banány

Dovážané banány musia byť pred uvedením na trh v súlade s pravidlami EÚ v oblastiach ako kvalita, veľkosť, prezentácia atď..

 

Obchodné normy pre konope

(Požaduje sa len v prípade konopných semien) Dovoz konopných semien sa musí podrobiť kontrolám v oblastiach, ako je účel a obsah tretrahydrokanabinolu (THC).

 

Obchodné normy pre chmeľ

Chmeľ a chmeľové produkty sa môžu dovážať do EÚ len vtedy, ak preukážu, že ich normy kvality sú prinajmenšom rovnocenné s minimálnymi marketingovými požiadavkami stanovenými EÚ.

 

Obchodné normy pre prírodnú minerálnu vodu

Používanie opisov a definícií prírodnej minerálnej vody je povinné na vývoz fľaškovej vody na trh EÚ, ako aj na splnenie štandardných kritérií kvality.

 

Obchodné normy pre olivový olej

Používanie opisov a definícií olivových olejov a olejov z olivových výliskov je povinné na vývoz olivových olejov na trh EÚ, ako aj na splnenie štandardných kritérií kvality.

 

Obchodné normy pre hydinové mäso

Dovážané hydinové mäso musí pred uvedením na trh spĺňať pravidlá EÚ v oblastiach, ako sú konzervácia, kritériá klasifikácie, označovanie a obsah vody.

 

Obchodné normy pre konzervované sardinky

Dovážané konzervované sardinky musia byť pred uvedením na trh EÚ v súlade s pravidlami EÚ v oblastiach, ako je druh, prezentácia, zakrytie médií, sterilizácia atď..

 

Požiadavky na uvádzanie osiva a množiteľského materiálu rastlín na trh

Osivá a množiteľský materiál rastlín, ktoré vstupujú na trh EÚ, musia byť v súlade s osobitnými právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa požiadaviek na uvádzanie na trh. Ich cieľom je zabezpečiť, aby výrobky spĺňali kritériá zdravia a vysokej kvality, ako aj ochranu biodiverzity.

 

Obchodné normy pre konzervované tuniaky a bonito

Konzervované tuniaky a bonito dovezené do EÚ sa musia pred uvedením na trh EÚ riadiť obchodnými normami, pokiaľ ide o používanie druhov rýb, homogenitu, krycie médium, obchodné označenie atď.

 

Osvedčenie a správa o analýze pre víno, hroznovú šťavu a mušt

Colné konanie pri dovoze vína, hroznového muštu a hroznovej šťavy si vyžaduje doklad V I 1, ktorý je certifikátom správy o analýze vykonanej úradným laboratóriom uznaným treťou krajinou.

 

Produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby

Opis systému ekologickej výroby, ktorého cieľom je podpora kvalitných tovarov a začlenenie ochrany životného prostredia do poľnohospodárstva.

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy