Colná únia medzi EÚ a Andorrou

Máte záujem o dovoz výrobkov z Andorry? Tento oddiel vám pomôže pochopiť colnú úniu EÚ s Andorrou.

V skratke

Colná únia medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom bola založená v roku 1990. Stanovuje sa v ňom:

 • voľný pohyb tovaru, na ktorý sa vzťahuje, medzi týmito dvoma časťami colnej únie v dôsledku odstránenia colných a necolných opatrení
 • spoločný colný sadzobník, spoločná obchodná politika a spoločné vyhlásenie v preferenčných dohodách ES
 • prijatie ustanovení o dovozných formalitách uplatňovaných spoločenstvom na tretie krajiny a zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia uplatniteľné na colné záležitosti v Spoločenstve zo strany Andorry a potrebné na riadne fungovanie colnej únie
 • osobitné clo/daňové úľavy pre cestujúcich

Obchod s tovarom

 • colná únia zahŕňa všetky výrobky medzi kapitolami 25 a 97 harmonizovaného systému (HS)
 • colná únia nezahŕňa poľnohospodárske výrobky. Výrobky patriace do kapitol HS 1 – 24 s pôvodom v Andorre sú však pri dovoze do EÚ oslobodené od dovozného cla. Okrem toho, preferenčné zaobchádzanie sa uplatňuje na osobitné tabakové výrobky EÚ dovezené do Andorry.

Sadzby

 • nulové colné poplatky a nulové kvóty na tovar, na ktorý sa vzťahuje colná únia
 • v prípade spracovaných poľnohospodárskych výrobkov sa zrušenie dovozného cla a poplatkov s rovnocenným účinkom vzťahuje na clá, ktoré tvoria pevnú zložku dane z dovozu týchto výrobkov do Spoločenstva z Andorrského kniežatstva, zatiaľ čo pohyblivá zložka sa naďalej uplatňuje.
 • Informujte sa o tarifách za váš konkrétny výrobok s pôvodom v EÚ, ktoré sa vyvážajú do Andorry prostredníctvom kancelárie Môj obchodný zástupca.
 • Odpíšte tarify za váš konkrétny výrobok s pôvodom v Andorre a vyvezené do EÚ prostredníctvom kancelárie Môj obchodný zástupca

Pravidlá pôvodu

 

Skontrolujte pravidlá pôvodu, ktoré sa vzťahujú na váš konkrétny výrobok v mojom zástupcovi pre obchod.

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený v Európskej únii.
 • Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy vzťahujúce sa na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu v kancelárii Môj obchodný zástupca. Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv identifikovať svoj colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadávať podľa názvu vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Sanitárne a bezpečnostné požiadavky

 • informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený v Európskej únii
 • Vyhľadať zdravotné, bezpečnostné a sanitárne a fytosanitárne pravidlá uplatniteľné na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu v kancelárii Môj obchodný zástupca. Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv identifikovať svoj colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadávať podľa názvu vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

 • Andorrské kniežatstvo prijalo colné ustanovenia potrebné na riadne fungovanie colnej únie na základe Colného kódexu Spoločenstva a jeho vykonávacích ustanovení.
 • ak Andorrské kniežatstvo udelí autonómne colné preferencie a svoje orgány chcú vykonať následnú kontrolu osvedčenia o pôvode (EUR.1 alebo tlačiva A) alebo fakturačného vyhlásenia, takéto kontroly vykonáva jeden z určených colných úradov Spoločenstva.
 • náhradné osvedčenia vydané colnými úradmi alebo colnými úradmi Andorrského kniežatstva, pod dohľadom ktorých boli výrobky umiestnené, sú akceptované v druhej časti colnej únie za podmienok stanovených v každom z týchto postupov.
 • Andorra uplatňuje mutatis mutandis nariadenie č. 1207/2001 (vyhlásenie dodávateľa)
 • viac informácií o dokumentoch a postupoch týkajúcich sa colného konania, ktoré sú potrebné na dovoz do Európskej únie

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • viac informácií o právnych predpisoch týkajúcich sa duševného vlastníctva a zemepisných označení v EÚ, ako aj o politike EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva v obchode

Obchod so službami

 • viac informácií o pravidlách, predpisoch a zariadeniach pre obchod so službami

Verejné obstarávanie

 • všeobecné informácie o právnych predpisoch týkajúcich sa verejného obstarávania, pravidlách a prístupe na rôzne trhy
 • vyhľadávanie konkrétnych informácií o trhu EÚ v oblasti verejného obstarávania

Investície

 • všeobecné informácie umožňujúce vašu investíciu do zahraničia
 • konkrétne informácie, ak investujete do EÚ zo zahraničia

Odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy