Colná únia medzi EÚ a Andorrou

Máte záujem o dovoz výrobkov z Andorry? Táto časť vám pomôže pochopiť colnú úniu EÚ s Andorrou.

Stručný prehľad

Colná únia medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom bola vytvorená v roku 1990. Predpokladá sa v ňom

 • voľný pohyb tovaru, na ktorý sa vzťahuje colná únia, medzi dvoma časťami colnej únie v dôsledku odstránenia colných a necolných opatrení
 • spoločný colný sadzobník, spoločná obchodná politika a spoločné vyhlásenie v preferenčných dohodách ES
 • prijatie ustanovení o dovozných formalitách, ktoré Spoločenstvo uplatňuje na tretie krajiny, a zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení uplatniteľných na colné záležitosti v Spoločenstve a potrebných pre riadne fungovanie colnej únie Andorrou
 • osobitná daň/oslobodenie od dane pre cestujúcich

Obchod s tovarom

 • colná únia sa vzťahuje na všetky výrobky nachádzajúce sa v kapitolách 25 a 97 harmonizovaného systému (HS).
 • colná únia sa nevzťahuje na poľnohospodárske výrobky. Výrobky, ktoré patria do kapitol 1 až 24 HS s pôvodom v Andorre, sú však pri dovoze do EÚ oslobodené od dovozného cla. Okrem toho sa preferenčné zaobchádzanie uplatňuje na osobitné tabakové výrobky EÚ dovážané do Andorry.

Sadzby

 • nulové clá a nulové kvóty na tovar, na ktorý sa vzťahuje colná únia
 • na spracované poľnohospodárske výrobky sa zrušenie dovozného cla a poplatkov s rovnocenným účinkom uplatňuje na clá, ktoré tvoria pevnú zložku poplatku za dovoz týchto výrobkov z Andorrského kniežatstva do Spoločenstva, zatiaľ čo variabilná zložka sa naďalej uplatňuje.
 • overte si sadzby za váš konkrétny výrobok s pôvodom v EÚ a vyvážaný do Andorry prostredníctvom služby Môj obchodný asistent
 • overte si sadzby za váš konkrétny výrobok s pôvodom v Andorre a vyvážaný do EÚ prostredníctvom služby Môj obchodný asistent

Pravidlá o pôvode

 

Skontrolujte si pravidlá pôvodu, ktoré sa vzťahujú na váš konkrétny výrobok, u môjho obchodného asistenta.

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, v časti Moje obchodné asistentky. Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak colný kód nepoznáte, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Sanitárne a fytosanitárne požiadavky

 • informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie
 • vyhľadajte pravidlá týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, v časti Moja obchodná asistentka. Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak colný kód nepoznáte, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Dokumenty a postupy colného konania

 • Andorrské kniežatstvo prijalo colné ustanovenia potrebné na riadne fungovanie colnej únie na základe Colného kódexu Spoločenstva a jeho vykonávacích ustanovení.
 • ak Andorrské kniežatstvo poskytuje colné preferencie autonómne a jeho orgány chcú vykonať následnú kontrolu osvedčenia o pôvode (EUR.1 alebo tlačiva A) alebo fakturačného vyhlásenia, takéto kontroly vykoná jeden z určených colných úradov Spoločenstva.
 • náhradné osvedčenia vydané colnými úradmi Spoločenstva alebo colnými úradmi Andorrského kniežatstva, pod dohľadom ktorých boli výrobky umiestnené, sa prijmú v druhej časti colnej únie za podmienok stanovených v každom z týchto režimov.
 • Andorra uplatňuje mutatis mutandis nariadenie č. 1207/2001 (vyhlásenie dodávateľa)
 • viac informácií o colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • viac informácií o právnych predpisoch EÚ v oblasti duševného vlastníctva a zemepisných označení, ako aj o politike EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva v obchode

Obchod so službami

 • viac informácií o pravidlách, nariadeniach a zariadeniach pre obchod so službami

Verejného obstarávania

 • všeobecné informácie o právnych predpisoch v oblasti verejného obstarávania, pravidlách a prístupe na rôzne trhy
 • konkrétne informácie o trhu verejného obstarávania v EÚ

Kolektívneho

 • vyhľadávanie všeobecných informácií, ktoré vám umožnia investovať v zahraničí
 • konkrétne informácie, ak investujete zo zahraničia do EÚ

Odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy