Klasifikácia počítačov a softvéru

Táto príručka vám pomôže správne klasifikovať počítače a softvér na účely tarify.

Počítače, časti a súčasti počítačov a počítačový softvér, na ktoré sa vzťahuje kapitola 84 a kapitola 85 Európskej klasifikácie tovaru (KN), sa môžu zatriediť podľa

 • ich funkcia
 • ich návrh, výstavba a výkonnosť
 • či získali viac ako jednu funkciu vrátane funkcií nesúvisiacich s počítačmi
 • či sú súčasťou kompletného systému alebo samostatnej jednotky

Kompletné počítače

Položky zatriedené do položky 8471 ako „stroje na automatické spracovanie údajov“ – počítače – sú stroje, ktoré musia byť schopné vykonávať všetky tieto operácie:

 • uchovávanie programov spracovania, ktoré na nich fungujú – a aspoň údajov, ktoré sú potrebné na spustenie programu
 • sú voľne programované v súlade s požiadavkami používateľa
 • vykonanie aritmetických výpočtov stanovených používateľom
 • vykonávanie, bez ľudského zásahu, programu spracovania, v prípade ktorého musia zmeniť svoje vykonávanie prijímaním logických rozhodnutí počas celého procesu

Poznámka 5a k 84. kapitole definuje termín „stroj na automatické spracovanie údajov“ na účely položky 8471. Tovar, ktorý je klasifikovaný ako počítač, musí byť v podstate schopný používať štandardný operačný softvér a vykonávať funkcie, ako sú aplikácie na spracovanie textu a tabuľkové aplikácie. Musia mať zabudovanú jednotku pevného disku.

Počítač môže mať formu systému zloženého z niekoľkých samostatných jednotiek – napríklad klávesnice, monitora, základnej jednotky atď. S určitými výnimkami sa jednotka považuje za súčasť počítačového systému, ak spĺňa všetky tieto podmienky:

 • je druhu používaného výlučne alebo hlavne v počítačovom systéme
 • môže sa pripojiť k centrálnej spracovateľskej jednotke (CPU) buď priamo, alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých ďalších jednotiek.
 • môže prijímať alebo dodávať údaje vo forme, ktorú používa systém, ako sú kódy alebo signály.

Klávesnice, X-Y súradnicové vstupné zariadenia, ako sú joysticky a myši, a diskové pamäťové jednotky musia spĺňať len posledné dve podmienky.

Stolové a vežové systémy

Štandardné stolové a vežové systémy musia mať aspoň

 • CPU – základná jednotka alebo „systémová skriňa“
 • vstupná jednotka – napríklad klávesnica
 • výstupná jednotka – napríklad monitor

Môžu zahŕňať aj iné jednotky, ako sú tlačiarne a skenery. Za súčasť systému sa považujú aj „extra“, ako sú sieťové karty a televízne karty. Stolové a vežné počítačové systémy sú zatriedené do podpoložky 8471 49 00 00.

Servery

Servery sieťových súborov, ktoré majú klávesnicu aj monitor, sú podobne ako stolové počítačové systémy zatriedené do podpoložky 8471 49 00 00.

Servery sieťových súborov, ktoré nemajú klávesnicu ani monitor, sa klasifikujú ako samostatné jednotky. Samotná základná jednotka sa zatrieďuje do podpoložky 8471 50 00 90. Ak je prítomný monitor (len D-podpätná 15-pinová – nie video), potom by sa táto látka zatriedila samostatne do podpoložky 8528 52 10 00, zatiaľ čo klávesnica by bola zaradená samostatne do podpoložky 8471 60 60 90.

Servery tlačiarní a firewallové systémy sa nepovažujú za počítačové servery, ale za prístroje na dátovú komunikáciu. Sú zatriedené do podpoložky 8517 62 00 00.

Malé prenosné počítače

Patria medzi ne laptopy a notebooky a osobní digitálni asistenti s podobnými schopnosťami ako laptopy. Na to, aby mohli byť zatriedené do podpoložky 8471 30 00 00, musia vážiť menej ako 10 kilogramov a musia mať aspoň

 • CPU
 • klávesnica
 • zobraziť
 • prostriedky načítavania programov

Ak chcete prenosný počítač správne klasifikovať, pozrite si aj nasledujúce opisy položiek.

Dlani nosné prenosné

Ide o elektronických osobných organizátorov, ktorí zvyčajne nemajú úplnú klávesnicu. Vo všeobecnosti majú vopred definované funkcie ako diár a adresár. Sú zatriedené do podpoložky 8543 70 90 99.

Ostatné prenosné počítače

Prenosné počítače, ktoré nespĺňajú uvedené požiadavky, môžu zahŕňať dotykovú obrazovku, rozsvietiteľné a priemyselné počítače. V tom istom ustajnení nie je maximálna hmotnosť, ale musia zahŕňať aspoň nasledujúce:

 • CPU
 • vstupná jednotka
 • výstupná jednotka

Dotyková obrazovka sa zvyčajne považuje za vstupnú aj výstupnú jednotku.

Tieto typy prenosných počítačov sú zatriedené do podpoložky 8471 41 00 00.

Samostatné výpočtové jednotky – monitory, obrazovky a projektory

Výstupné zariadenia, ako sú monitory, obrazovky a počítačové projektory, sa klasifikujú ako samostatné jednotky, ak netvoria súčasť kompletného systému, ako je stolový počítač. Kód podpoložky, do ktorého sú zatriedené, závisí hlavne od

 • ich typ – napríklad obrazovka s katódovou trubicou (CRT) alebo obrazovka s tekutými kryštálmi (LCD)
 • ich účel – len na počítačový výstup alebo na dvojaké použitie

Upozorňujeme, že ak sú počítačové monitory a projektory samostatnými jednotkami, nikdy nie sú zatriedené pod číselný znak 471.

Monitory plazmy, LCD a ostatných plochých panelových displejov

Je potrebné rozhodnúť, či LCD monitor, ktorý nie je kombinovaný s inými prístrojmi, je zatriedený do podpoložky 8528 52, alebo ako „ostatný“ monitor do podpoložky 8528 59 00.

Do podpoložky 8528 52 patria: monitory schopné priameho pripojenia a navrhnuté na použitie so strojom na automatické spracovanie údajov položky 8471, ktoré nie sú monitorom CRT.

Do podpoložky 8528 59 00 patria iné monitory ako uvedené vyššie.

Na rozhodnutie o tom, ktorý podnadpis sa použije, je potrebné celkové posúdenie funkcií vykonávaných monitorom, ako aj stupeň ich výkonu. Pri tomto posúdení sa môžu zohľadniť prvky, ako je pomer strán, rozlíšenie, veľkosť obrazovky atď.

Nasledujúce vykonávacie nariadenia Komisie zatrieďovali rôzne monitory do dvoch podpoložiek 8528 52 a 8528 59

Monitory, ktoré nie sú schopné prijímať signál priamo z počítača alebo nemôžu vôbec prijímať signál z počítača, sa zatrieďujú do podpoložky 8528 59 00.

Vykonávacím nariadením Komisie č. 459/2014 sa rôzne výrobky zaraďujú do podpoložky 8528 59 00 ako monitory. Výrobky, ktoré obsahujú USB rozhranie, ktoré je určené výlučne na prenos mediálnych súborov alebo na reprodukciu zvuku alebo obrazu z USB kľúča atď., sa zatrieďujú do podpoložky 8528 59 00. Takéto výrobky pozri v prílohách I, II a IV k nariadeniu.

LCD monitory alebo monitory vyžarujúce svetlo (LED), ktoré obsahujú televízny tuner, sú zatriedené do podpoložiek 8528 72 40 00 alebo 8528 72 80 00 ako televízne prijímače.

Monitory katódovej trubice (CRT) sú zatriedené do podpoložiek 8528 42 00 00 alebo 8528 49 00.

Projektory

Do podpoložky 8528 62 00 00 sa zatrieďujú len tie, ktoré sa dajú priamo pripojiť a sú určené na použitie v strojoch na automatické spracovanie údajov položky 8471.

Dvojúčelové projektory môžu zobrazovať signály z počítača, ako aj z iných zariadení, napríklad

 • videorekordéry a nosiče DVD
 • televízne tunery
 • kamkordéry

Tieto typy projektorov s dvojakým účelom sú často známe ako videoprojektory. Projektory plochých panelov využívajúce technológie ako LCD a digitálne svetelné spracovanie (DLP) a iné typy projektorov, ako napríklad CRT, sú zatriedené do podpoložky 8528 69.

 • monochromatické prístroje – 8528 69 20 00
 • iné – 8528 69 80

Obrazová stena LED

Ide o modulové obrazovky určené na vonkajšie sledovanie, napríklad na športovom štadióne, zábavných priestoroch atď. Jednotky pozostávajú z niekoľkých modulov vyrobených z dlaždíc, každá obkladačka obsahuje červenú, zelenú a modrú diódu LED, panel sa prezentuje s videoprocesorom a procesorom signálu, ktorý umožňuje zobrazenie obrázkov a videí. Sú zatriedené do podpoložky 8528 52 99 00. Avšak LED dlaždice, tiež spojené do dlaždíc bez videoprocesora, a preto nie sú schopné priamo na obrazovke zobraziť videozdroj, sú zatriedené do podpoložky 8529 90 92 99.

Vykonávacie nariadenia Komisie 2015/712 a 875/2014 zaradili LED video stenu do podpoložky 8528 59 39 (v súčasnosti 8528 52 99) a LED dlaždicu do podpoložky 8529 90 92.

LCD video stena

Tieto LCD moduly sú určené na viacnásobnú konfiguráciu obrazovky až do 5x5, sú určené na sledovanie v interiéri, ako je videoprezentácia, verejné informácie, reklama statických alebo pohyblivých obrazov atď. Integrovaný počítač je určený na spracovanie videa a kontrolu siete. LCD moduly sú zatriedené do podpoložky 8528 52 91 00.

Vykonávacím nariadením Komisie č. 877/2014 bola LCD Video Wall zaradená do podpoložky 8528 59 31 (v súčasnosti 8528 52 91).

Iné typy obrazoviek

Elektronické tabule sú zatriedené do podpoložky 8471 60 70 00.

Neelektrické projekčné steny sa zatrieďujú do kapitoly 90 do podpoložky 9010 60 00 00.

Počítačové tlačiarne a skenery

Počítačové tlačiarne a skenery sa klasifikujú ako samostatné jednotky, ak netvoria súčasť kompletného počítačového systému. Upozorňujeme, že ak sú tlačiarne – vrátane multifunkčných strojov – samostatnými jednotkami, nikdy nie sú zatriedené do položky 8471.

Počítačové tlačiarne

Všetky typy tlačiarní – laser, atrament, termonos, pásky atď. – sú zatriedené do podpoložky 8443 32 10 90, pokiaľ sú určené ako výstupné zariadenia pre počítače. Ostatné typy tlačiarní sú zatriedené do podpoložky 8443 39 00 00.

Skenery

Ploché a filmové skenery sú zatriedené do podpoložky 8471 60 70 00.

Kombinované tlačiarne a skenery

Multifunkčné stroje, ktoré sú kombináciou laserovej tlačiarne, skenera, kopírovacieho stroja a niekedy faxu, sú zatriedené do podpoložiek 8443 31, 8443 32 alebo 8443 39.

Atramentové náplne

Atramentové náplne s tlačiarenskou hlavicou sa zatrieďujú do podpoložky 8443 99 10 90.

Atramentové náplne bez tlačiarenskej hlavy sa zatrieďujú do kapitoly 39 do podpoložky 3923 30 10 00, ak sú prázdne, a do kapitoly 32 do podpoložky 3215 90 70 90, ak boli opätovne naplnené. Náboje s „čipom“ na meranie úrovne atramentu sú tiež zatriedené do podpoložky 3215 90 70 90.

Počítačové klávesnice, zariadenia na myš a iné počítačové vstupné zariadenia

Počítačové vstupné zariadenia, ako sú klávesnice, sa klasifikujú ako samostatné jednotky, ak netvoria súčasť kompletného počítačového systému.

Počítačové klávesnice

Počítačové klávesnice sú zatriedené do podpoložky 8471 60 60 00.

Súradnicové vstupné zariadenia X-Y

Vstupné jednotky, ako sú zariadenia na myši, traťové guľôčky, grafické tablety a svetelné perá, sú zatriedené do podpoložky 8471 60 70 00. Do tohto číselného znaku podpoložky patria štandardné zariadenia so šnúrami, ako aj bezšnúrové jednotky.

Elektronické tabule sú tiež vstupnými zariadeniami a sú zatriedené do podpoložky 8471 60 70 00.

Počítačové uzly, adaptéry a iné sieťové jednotky

Sieťové jednotky zahŕňajú stroje na prijímanie, konverziu, prenos a regeneráciu hlasu, obrazu alebo iných údajov. Zahŕňajú rôzne typy prepínacích a smerovacích prístrojov. Upozorňujeme, že ak sú sieťové prístroje samostatnými jednotkami, nikdy nie sú zatriedené do položky 8471.

Všetky nasledujúce položky sú zatriedené do podpoložky 8517 62 00 00

 • modemy vrátane externých modemov a adaptérov digitálnych sietí integrovaných služieb (ISDN)
 • jednotky externej miestnej siete (LAN) vrátane adaptérov, mostov a uzlov
 • jednotky rozsiahlej siete (WAN) vrátane brán a kariet ISDN
 • sieťové karty pre éternet, tokenový kruh a iné sieťové technológie

Bezdrôtové pevné prístupové jednotky (Wi-Fi) sú tiež zatriedené do tohto kódu podpoložky. Ide o vysielače/prijímače, ktoré umožňujú bezdrôtový prístup k sieťam pevných liniek. Môžu mať formu dosiek tlačených obvodov alebo kompletných jednotiek v kryte.

Moduly bezdrôtového globálneho systému pre mobilnú komunikáciu (GSM) a všeobecnej rádiovej služby pre pakety (GPRS)

Ide o vysielacie/prijímacie jednotky, ktoré umožňujú diaľkový bezdrôtový prístup k zariadeniam osobného digitálneho asistenta (PDA) prostredníctvom celulárnych mobilných telefónnych sietí. Sú tiež zatriedené do podpoložky 8517 62 00 00.

Káble vybavené prípojkami

Koaxiálne káble vybavené prípojkami sú zatriedené do podpoložky 8544 20 00 00.

Káble používané na pripojenie modemov k telefónnym zásuvkám sú zatriedené do podpoložky 8544 42 10 00.

Dátové káble a elektrické káble používané na napätie nepresahujúce 1000 V sú zatriedené do podpoložky 8544 42 90 00.

Počítačové zvukové, obrazové a grafické prístroje

Webové kamery a ostatné digitálne fotoaparáty, ktoré nezaznamenávajú, neuchovávajú ani neuchovávajú obrazy, sa zatrieďujú ako televízne kamery do podpoložky 8525 80 19 90. Sú navrhnuté tak, aby vytvárali obrazy na ďalší prenos cez linku alebo rádiom do iných prístrojov.

Ostatné digitálne fotoaparáty

Ide o kamery, ktoré zaznamenávajú alebo ukladajú obrazy na pamäťovej karte alebo module, disku, páske alebo inom pamäťovom zariadení.

Statické digitálne fotoaparáty so schopnosťou videozáznamu sa zatrieďujú do podpoložky 8525 80 91 alebo podpoložky 8525 80 99, ak spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • pri použití maximálnej pamätnej kapacity sú schopné zaznamenávať v kvalite 800 x 600 pixelov alebo viac pri 23 snímkach za sekundu aspoň 30 minút v jednom videoslede
 • niektoré kamery môžu zaznamenávať video nepretržite dlhšie ako 30 minút, ale zachytené obrázky sa zaznamenávajú v samostatných súboroch, ktoré trvajú menej ako 30 minút – pokiaľ sa kamera po 30 minútach automaticky vypne, zachytávanie obrázkov v samostatných súboroch, ktoré trvajú menej ako 30 minút, nemá vplyv na trvanie schopnosti nepretržite zaznamenávať videozáznamy kamery.

Videokamery – digitálne kamkordéry – sa zatrieďujú do podpoložky 8525 80 99 00, ak sa súbory môžu preniesť do prístroja zo stroja na automatické spracovanie údajov alebo z iného externého zariadenia prostredníctvom rozhrania USB alebo DV-in.

Upozorňujeme, že ak sú webové kamery, digitálne fotoaparáty a digitálne kamkordéry samostatnými jednotkami, nikdy nie sú zatriedené do položky 8471.

Existuje niekoľko vykonávacích nariadení Komisie týkajúcich sa kamier

Súdny dvor Európskej únie vydal aj rozsudok vo veci C-178/14 Vario Tek GmbH/Hauptzollamt Dusseldorf o klasifikácii videokamery bez funkcie zoom.

Bežné reproduktory

Rečníci môžu byť pasívnymi alebo aktívnymi jednotkami. Aktívne jednotky zahŕňajú zosilňovač v kryte alebo skrini. Kód podpoložky, do ktorého sa reproduktory zatrieďujú, závisí od počtu „hnacích jednotiek“ – skutočných reproduktorových kužeľov alebo pások – v každej skrini.

Rečníci s jednou riadiacou jednotkou v každej skrini sú zaradení do podpoložky 8518 21 00 00.

Rečníci s viac ako jednou riadiacou jednotkou v každej skrini sú zaradení do podpoložky 8518 22 00 90.

Upozorňujeme, že ak reproduktory – a mikrofóny – sú samostatnými jednotkami, nikdy nie sú zatriedené do položky 8471.

MP3 prehrávače

MP3 prehrávače sa klasifikujú ako prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku. Číselný znak podpoložky, do ktorého sa zatrieďujú, závisí od toho, či ide o zabudované rádiové alebo videozariadenie.

MP3 prehrávače bez rádia sú zatriedené do podpoložky 8519 81 95 90. Výrobky so zabudovaným rádiom sú zatriedené do podpoložky 8527 13 99 00. Ak môžu zaznamenávať alebo prehrávať video, zatrieďujú sa do podpoložky 8521 90 00 90 bez ohľadu na to, či majú rádio alebo nie.

Grafické karty

Môžu to byť základné dvojrozmerné grafické adaptéry, 2D/3D karty alebo 3D grafické urýchľovače, ktoré fungujú prostredníctvom existujúcej grafickej karty alebo prostredníctvom karty na uchopenie alebo úpravu. Sú zatriedené do podpoložky 8471 80 00 00.

Zvukové karty

Samotné zvukové karty sú zatriedené do podpoložky 8471 80 00 00.

Televízne tunerové karty

Zostavy televíznych tunerových kariet PCI sú zatriedené do podpoložky 8528 71 11 00. Výrobky obsiahnuté v kryte sa považujú za výrobky, ktoré stratili svoj charakter ako elektronické zostavy a sú zatriedené do podpoložky 8528 71 19 00.

Ostatné samostatné výpočtové jednotky

Rôzne iné počítačové jednotky sa klasifikujú ako samostatné jednotky, ak netvoria súčasť kompletného počítačového systému.

Základné jednotky

Základné jednotky alebo „systémové skrinky“ by mali obsahovať aspoň centrálnu spracovateľskú jednotku (CPU) a hlavnú pamäť. Sú zatriedené do podpoložky 8471 50 00 00.

Externé pohony

Centrálne pamäťové jednotky, ako napríklad systémy Redundant Array nezávislých diskov (RAID) pre siete, môžu byť magnetické disky, pásky alebo optické mechaniky. Sú zatriedené do podpoložky 8471 70 20 00.

Ovládacie zariadenia bez pohonu sú zatriedené do podpoložky 8471 70 98 00.

Externé disky na použitie s jedným počítačom sa klasifikujú podľa typu pohonu takto:

 • optické mechaniky ako CD, DVD a MO (magneto-optické) mechaniky sú zatriedené do podpoložky 8471 70 30 00 bez ohľadu na to, či sú určené len na čítanie alebo na čítanie a písanie (CD mechaniky môžu získavať signály z CD-Romovov, audio CD a fotoCD diskov a obsahovať zdvihák pre slúchadlá, ovládanie hlasitosti alebo tlačidlo štart/stop).
 • mechaniky pevného disku, vrátane odnímateľných diskových jednotiek a mikrometrov, sú zatriedené do podpoložky 8471 70 50 00
 • násypové mechaniky, vrátane superplošných mechúrov, sú zatriedené do podpoložky 8471 70 70 00
 • páskové mechaniky sú zatriedené do podpoložky 8471 70 80 00
 • perá – prenosné USB pamäťové zariadenia – sú zatriedené do podpoložky 8523 5110 00

Duplikátory CD a DVD

Samostatné stroje na hromadné kopírovanie diskov CD alebo DVD sú zatriedené do podpoložky 8521 90 00 90.

Čítačky kariet

Do podpoložky 8471 90 00 00 sú zatriedené všetky tieto typy čítačiek kariet:

 • čítačky magnetických kariet
 • čítačky inteligentných kariet (inteligentná karta je karta, ktorá má v nej zabudovaný jeden alebo viac elektronických integrovaných obvodov – mikroprocesor, pamäť s priamym prístupom (RAM) alebo pamäť určenú len na čítanie (ROM) – vo forme „čipov“, ktoré môžu obsahovať kontakty, magnetický prúžok alebo zabudovanú anténu, ale neobsahujú žiadne iné aktívne alebo pasívne obvodové prvky)
 • čítačky pamäťových kariet – vrátane Compact Flash, Inteligentné médiá, zabezpečené digitálne (SD), multimediálne karty (MMC), pamätné kľúče, XD Picture Card a PC Card

Moduly globálneho polohového systému (GPS)

Tieto jednotky poskytujú funkciu určovania polohy zariadeniam, ako sú osobní digitálni asistenti (PDA) a laptopy prostredníctvom káblového alebo bezdrôtového pripojenia. Sú zatriedené do podpoložky 8526 91 20 20, ak sú vo forme zostavy, alebo do podpoložky 8526 91 20 90.

Externé USB uzly

Tieto sú zatriedené do podpoložky 8517 62 00.

Dongy

Dongles sú zariadenia USB rozhrania, ktoré poskytujú prostriedok komunikácie (Bluetooth alebo WI-FI) s počítačom. Dongy sú zatriedené do podpoložky 8517 62 00 00.

Šifrovacie zariadenia hardvéru pripojené k počítaču cez USB rozhranie na deaktiváciu softvéru alebo na ochranu údajov v počítači sú zatriedené do podpoložky 8471 80 00 00.

Šifrovanie zabezpečovacích zariadení

Ide o generátory prístupových kódov, ktoré umožňujú používateľom prihlásiť sa do siete na diaľku. Nemôžu byť priamo pripojené k počítaču. Šifrovacie zabezpečovacie zariadenia sú zatriedené do podpoložky 8543 70 90 99.

Vnútorná modernizácia a časti

Mnohé časti, súčasti a príslušenstvo počítačov sú zatriedené do položky 8473. Niektoré položky sa však považujú za úplné, nie časti a súčasti, a zatrieďujú sa do iných položiek.

Časti a súčasti

Nasledujúce položky sa zatrieďujú skôr ako časti a súčasti ako úplné jednotky do položky 8473.

Centrálne jednotky (CPU) pozostávajú z dvoch alebo viacerých elektronických integrovaných obvodov. Môžu byť balené s určitými ďalšími komponentmi, zvyčajne s chladičom a niekedy s chladiacim ventilátorom. Niektoré príklady zahŕňajú spracovateľov. Sú zatriedené do podpoložky 8473 30 20 00.

Samostatné tepelné záchyty CPU sa zatrieďujú do podpoložky 8473 30 80 00.

Základné dosky, ktoré nie sú plne vyplnené CPU a pamäťou s priamym prístupom (RAM), sa považujú za elektronické časti a zatrieďujú sa do podpoložky 8473 30 20 00.

Počítačové puzdrá – so zdrojom napájania alebo bez neho – sú zatriedené do podpoložky 8473 30 80 00.

Barebonové jednotky zvyčajne pozostávajú z počítačového puzdra, základnej dosky a zdroja napájania. Sú zatriedené do podpoložky 8473 30 80 00.

Pamäťové moduly navrhnuté len na použitie alebo hlavne s počítačmi a počítačovými jednotkami, ktoré sú zatriedené do položky 8471, sa zatrieďujú do položky 8473. Pamäťové moduly len na použitie alebo hlavne s prístrojmi, ktoré sú zatriedené do inej položky, sa zatrieďujú ako časť a súčasť prístroja. Pamäťové moduly navrhnuté na použitie s radom prístrojov sa zatrieďujú do položky 8548.

Štandardná dynamická pamäť s náhodným prístupom (DRAM) a moduly technológie kovového oxidového polovodiča (MOS), ako napríklad jeden in-line pamäťový modul (SIMM) a duálny in-line pamäťový modul (DIMM), sú zatriedené do podpoložky 8473 30 20 00.

Ostatné štandardné pamäťové moduly, vrátane neprchavých typov, ako sú statické pamäťové pamäte s priamym prístupom (SRAM), sú zatriedené do podpoložky 8473 30 20 00.

Kompletné jednotky

Nasledujúce položky sa zatrieďujú ako úplné jednotky, a nie ako časti a súčasti do rôznych kódov položiek.

Napájacie jednotky (PSU), ktoré sú osobitne vyrobené a vhodné na použitie s počítačovými jednotkami, ako sú základné systémy alebo tlačiarne, sú zatriedené do podpoložky 8504 40 30 90.

Kombinované jednotky ventilátora CPU a tepelného snímača pre osobné počítače sú zatriedené do podpoložky 8414 59 20 90.

Základné dosky, ktoré sú kompletné s CPU a RAM, sa považujú za kompletnú počítačovú základnú jednotku a zatrieďujú sa do podpoložky 8471 50 00 90.

Vnútorné pohony sa klasifikujú podľa typu pohonu takto:

 • optické mechaniky ako CD, DVD a MO sú zatriedené do podpoložky 8471 70 30 00 bez ohľadu na to, či sú určené len na čítanie alebo čítajú a píšu
 • jednotky pevného disku, vrátane odnímateľných diskových jednotiek, sú zatriedené do podpoložky 8471 70 50 00
 • čítačky kariet pre polovodičové médiá sú zatriedené do podpoložky 8471 70 98 00
 • násypové mechaniky, vrátane superplošných mechúrov, sú zatriedené do podpoložky 8471 70 70 00
 • páskové mechaniky sú zatriedené do podpoložky 8471 70 80 00

Ostatné expanzné karty sa tiež klasifikujú ako kompletné jednotky, a nie ako časti a súčasti. Do podpoložky 8471 80 00 00 sú zatriedené všetky tieto expanzné karty:

 • vstupné/výstupné karty
 • sériové a paralelné portové karty
 • USB karty a adaptéry
 • SCSI (malé rozhranie počítačového systému) a riadiace karty IDE (integrovaná elektronika s pohonom)

Do tejto podpoložky sa zatrieďujú aj rôzne ostatné typy počítačových expanzných kariet.

Pamäťové moduly navrhnuté na použitie s inými prístrojmi ako počítačmi a počítačovými jednotkami zatriedenými do položky 8471 sú zatriedené do podpoložky 8548 90.

Stroje so špecifickou funkciou, ktoré nie sú počítačmi

„Počítačová časť“ je neoddeliteľnou súčasťou počítača. Rôzne časti počítača sa klasifikujú ako samostatné jednotky, ak netvoria súčasť kompletného počítačového systému.

„Počítačové príslušenstvo“ dáva počítaču dodatočnú funkciu, ale nie je neoddeliteľnou súčasťou. Ide o vymeniteľnú časť alebo zariadenie, ktoré je určené na prispôsobenie stroja

 • vykonať konkrétnu operáciu
 • vykonávať konkrétnu službu
 • rozšíriť rozsah svojich operácií

Počítačové časti

V poznámke 2 k XVI. triede sa stanovuje právny základ pre zatriedenie (počítačových) častí a súčastí.

Mnohé integrálne časti a súčasti počítačov sú zatriedené do položky 8473.

Časť, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou počítača, ale je osobitne zaradená do položky kapitoly 84 alebo kapitoly 85, sa zatrieďuje do tejto položky. Napríklad, keďže koaxiálny kábel je osobitne zahrnutý v položke 8544, je zatriedený do tejto položky a nie ako časť a súčasť počítača do položky 8473. Existujú však určité položky, na ktoré sa toto pravidlo nevzťahuje, pretože ide o označené položky častí a súčastí. Sú uvedené v poznámke 2a k XVI. triede a sú

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8487
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538
 • 8548

Niektoré časti a súčasti sú vhodné na použitie výlučne alebo hlavne s určitým druhom stroja alebo s viacerými strojmi zatriedenými do tej istej položky, ale nie sú osobitne zahrnuté v položke 84. alebo 85. kapitole. Tieto sú zatriedené buď do jednej z uvedených položiek, alebo do tej istej položky ako stroj alebo stroje, pre ktoré sú vhodné.

Časti a súčasti, ktoré sú rovnako vhodné na použitie výlučne alebo hlavne s tovarom zatriedeným do položky 8517 a do položiek 8525 až 8528, sa vždy zatrieďujú do položky 8517. Toto pravidlo je stanovené v poznámke 2b k XVI. triede.

Všetky ostatné časti a súčasti, ktoré sú vhodné na použitie s viacerými strojmi zatriedenými do rôznych položiek, sa zatrieďujú podľa potreby do jednej z nasledujúcich položiek:

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538

Ak nie je vhodný žiadny z uvedených kódov položiek, zatrieďujú sa do položky 8487 alebo 8548. Toto pravidlo je stanovené v poznámke 2c k XVI. triede.

Príslušenstvo počítačov

Mnohé počítačové príslušenstvo sa zatrieďuje do položky 8473, ktorá sa osobitne zaoberá časťami, súčasťami a príslušenstvom strojov, ktoré zahŕňajú počítače. Iba niekoľko položiek kapitoly 84 a 85. kapitoly zahŕňa počítačové príslušenstvo. Ak sa položka alebo predmety, pre ktoré je príslušenstvo určené, zatrieďujú do položky, ktorá nepokrýva príslušenstvo, potom sa samotné príslušenstvo zatrieďuje inde v sadzobníku podľa svojej funkcie alebo základného materiálu.

Softvér

Klasifikácia softvéru závisí od médií, na ktorých bol zaznamenaný, a od povahy softvéru. Médiá zahŕňajú

 • Disky CD, DVD, laserdisc, Minidisc a iné laserové disky. Aj keď existujú rozdiely v procesoch výroby a zaznamenávania alebo písania, všetky sú navrhnuté tak, aby ich po zaznamenaní čítal určitý druh laserového systému.
 • dlažobné disky
 • magnetické pásky
 • magnetické prúžkové karty
 • pamäťové karty
 • náboje do herných konzol

Kategórie softvéru na účely colného zatriedenia zahŕňajú:

 • programy a údaje
 • zvukové záznamy
 • počítačové hry
 • filmy, obrázky a obrazové súbory
 • hry pre herné konzoly

Programy a údaje

Patria sem programy na spracovanie textu, tabuľkové hárky, stolové vydavateľské programy, maliarske alebo kreslené programy, plánovače trás, encyklopédiá, obchodné alebo telefónne zoznamy, katalógy, vodiči zariadení, systémové čipové disky a záložné disky. Programy a údaje sa klasifikujú podľa médií, na ktorých sú zaznamenané. Ak sú zaznamenané

 • Disky CD, laserdisc, Minidisc alebo ostatné laserové disky, potom sú zatriedené do podpoložiek 8523 49 20 00
 • DVD, potom sú zatriedené do podpoložky 8523 49 10 00
 • magnetické pásky a disky, potom zatriedené do podpoložky 8523 29 19 00

Zvukové záznamy

Patria medzi ne hudobné disky, jazykové kurzy, nahrávky z voľne žijúcich zvierat, školiaci nadšení zvukové uhrádzky, diskusné knihy atď. Zvukové záznamy sa klasifikujú podľa médií, na ktorých sú zaznamenané. Ak sú zaznamenané

 • Minidisky sú potom zatriedené do podpoložky 8523 29 19 00
 • akýkoľvek iný laserovo čitateľný disok – napríklad CD, SACD alebo DVD – je potom zatriedený do podpoložky 8523 49 10 alebo 8523 49 20 00

Počítačové hry

Patria medzi ne letové simulátory, „streľovače“, športové hry, preteky v automobiloch, strategické hry atď., ktoré sa používajú len na stroji na automatické spracovanie údajov (počítač). Počítačové hry sa klasifikujú podľa médií, na ktorých sú zaznamenané. Ak sú zaznamenané

 • CD, laserdisc, Minidisc alebo iný laserovo čitateľný disok, potom sú zatriedené do podpoložky 8523 49 20 00
 • potom sa zatrieďujú do podpoložky 8523 29 19 00

Filmy, obrázky a obrazové súbory

Patria medzi ne filmy, videá, CD s fotografiami, zbierky klipov, zbierky fotografií a karaokové disky. Filmy, obrázky a obrazové súbory sa klasifikujú podľa médií, na ktorých sú nahraté. Ak sú zaznamenané

 • DVD sú potom zatriedené do podpoložky 8523 49 10 00
 • všetky ostatné laserovo čitateľné disky sú potom zatriedené do podpoložky 8523 49 20 00
 • potom sa zatrieďujú do podpoložky 8523 29 19 00

Hry pre herné konzoly

Klasifikujú sa podľa médií, na ktorých sú zaznamenané. Ak sú zaznamenané

 • DVD, potom sú zatriedené do podpoložky 8523 49 10 00
 • akýkoľvek iný laserovo čitateľný disok, potom zatriedený do podpoložky 8523 49 20 00
 • náboje, potom sú spolu s hernými konzolami zatriedené do 95. kapitoly do podpoložky 9504 50 00

Softvér na pamäťových kartách a magnetických prúžkových kartách

Softvér, ktorý je zaznamenaný na pamäťovej karte – napríklad Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card alebo PCMCIA Card – je zatriedený do podpoložky 8523 51 90 00.

Softvér, ktorý je nahraný na magnetickú prúžkovú kartu, je zatriedený do podpoložky 8523 21 00 00.

Prázdne médiá

Prázdne médiá zahŕňajú

 • Disky CD, DVD, Minidisc a iné laserové čítacie disky
 • pamäťové karty flash
 • magnetické pásky a disky
 • odstrániteľné pevné disky
 • mikromechaniky
 • tabuľkové disky, iba súbory cookie na disku a superpovrchové disky

Disky CD, DVD, Minidisc a iné laserové čítacie disky

Slepé (nenahraté disky) sa zatrieďujú do podpoložky 8523 41. V závislosti od objemu diskov sa zatrieďujú do podpoložiek 8523 41 10, 8543 41 30 alebo 8523 41 90.Blank Minidiscs. Používajú magnetickú optickú technológiu na zaznamenávanie a vymazávanie. Majú magnetickú vrstvu a sú to pevné magnetické disky. Slepé Minidiscs sú zatriedené do podpoložky 8523 29 15 00.

 • ostatné slepé magnetooptické disky – tieto sú zatriedené do podpoložky 8523 29 15 00.
 • Disky DVD-R – predpokladá sa, že technológia týchto diskov je podobná disku CD-R v tom, že používa laserovú technológiu na čítanie aj písanie – DVD-R disky sa zatrieďujú do podpoložky 8523 41.

Disky DVD+RW. Tieto technológie používajú technológiu na zaznamenávanie a vymazávanie fázových zmien a sú zatriedené do podpoložky 8523 41.

Pamäťové karty flash

Tieto karty obsahujú dva alebo viac integrovaných elektronických obvodov typu flash pamäť montovaných na podstavci. Existujú rôzne typy pamäťovej karty flash, ako napríklad Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card a PCMCIA Card. Pamäťové karty flash sa zatrieďujú do podpoložky 8523 51 10 00, ak nie sú zaznamenané. Zaznamenané sú zatriedené do podpoložky 8523 51 90.

Magnetické pásky a disky

Patria sem kompaktné kazety, VHS a mini-DV a sú zatriedené do podpoložky 8523 29 15 00.

Odstrániteľné pevné disky – len disk, nie úplná mechanika

Tento typ disku sa zvyčajne dodáva s niektorými softvérovými zariadeniami vopred naplnenými, takže sa zatrieďuje ako nahrávaný softvér do podpoložky 8523 80 10 00.

Mikromechaniky

Ide o miniatúrne pevné diskové mechaniky na použitie v PC karte alebo v podobnom intervale. Sú zatriedené do podpoložky 8471 70 50 00.

Dlažobné disky

Patria medzi ne štandardné disky, iba súbory cookie na disku a superpovrchové disky – napríklad typ LS120. Všetky sú zatriedené do podpoložky 8523 29 15 00.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy