Klasifikácia počítačov a softvéru

Táto príručka vám pomôže správne klasifikovať počítače a softvér na účely tarify.

Počítače, počítačové diely a počítačový softvér, na ktoré sa vzťahuje kapitola 84 a kapitola 85 Európskej klasifikácie tovaru (KN), sa môžu zatriediť podľa

 • ich funkcia
 • ich projektovanie, stavba a výkonnosť
 • či majú viac ako jednu funkciu vrátane funkcií nesúvisiacich s počítačmi
 • či sú súčasťou úplného systému alebo samostatnej jednotky,

Kompletné počítače

Položky zatriedené do položky 8471 ako „stroje na automatické spracovanie údajov“ – počítače – sú stroje, ktoré musia byť schopné vykonávať všetky tieto operácie:

 • uchovávanie programov spracovania, ktoré sa na nich používajú – a aspoň údajov, ktoré sú potrebné na prevádzku programu
 • voľne programované v súlade s požiadavkami používateľa
 • vykonávanie aritmetických výpočtov špecifikovaných používateľom
 • vykonávanie, bez ľudského zásahu, program spracovania, pri ktorom musia zmeniť ich vykonávanie prijímaním logických rozhodnutí počas celého procesu,

Poznámka 5a ku kapitole 84 definuje pojem „stroj na automatické spracovanie údajov“ na účely položky 8471. Výrobky, ktoré sú klasifikované ako počítače, musia byť v podstate schopné používať štandardný operačný softvér a vykonávať funkcie ako spracovanie textu a tabuľkové aplikácie. Musia byť vybavené pevným diskom.

Počítač môže mať podobu systému zloženého z niekoľkých samostatných jednotiek – napríklad klávesnice, monitora, základnej jednotky atď. S určitými výnimkami sa jednotka považuje za súčasť počítačového systému, ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky:

 • je typu používaného výlučne alebo hlavne v počítačovom systéme
 • môže byť pripojená k centrálnej spracovateľskej jednotke (CPU) buď priamo, alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých iných jednotiek.
 • môže prijímať alebo poskytovať údaje vo forme použiteľnej systémom, ako sú kódy alebo signály

Klávesnice, X-Y súradnicové vstupné zariadenia, ako sú joysticky a myšové zariadenia, a diskové pamäťové jednotky musia spĺňať len posledné dve podmienky.

Stolové a vežové systémy

Štandardné stolové a vežové systémy musia mať aspoň

 • CPU – základná jednotka alebo „systémová skrinka“
 • vstupná jednotka – napríklad klávesnica
 • výstupná jednotka – napríklad monitor

Môžu zahŕňať aj iné jednotky, ako sú tlačiarne a skenery. Ako súčasť systému sa pristupuje aj k „extras“, ako sú sieťové karty a televízne karty. Stolové a vežové počítačové systémy sú zatriedené do podpoložky 8471 49 00 00.

Servery

Servery sieťového súboru, ktoré majú klávesnicu aj monitor, sú rovnako ako stolové počítačové systémy zatriedené do podpoložky 8471 49 00 00.

Servery sieťového súboru, ktoré nemajú klávesnicu ani monitor, sa klasifikujú ako samostatné jednotky. Samotná základná jednotka je zaradená do podpoložky 8471 50 00 90. Ak je monitor prítomný (len D-pod 15-pin – nie video), potom by sa zatrieďoval oddelene do podpoložky 8528 52 10 00, zatiaľ čo klávesnica by sa zatrieďovala samostatne do podpoložky 8471 60 60 90.

S tlačiarskymi servermi a firewallovými systémami sa nezaobchádza ako s počítačovými servermi, ale ako s prístrojmi na dátovú komunikáciu. Sú zatriedené do podpoložky 8517 62 00 00.

Malé prenosné počítače

Patria sem notebooky a notebooky a osobní digitálni asistenti s podobnými schopnosťami ako laptopy. Aby mohli byť zatriedené do podpoložky 8471 30 00 00, musia vážiť menej ako 10 kilogramov a mať aspoň

 • CPU
 • klávesnica
 • displej
 • spôsoby načítavania programov

Ak chcete prenosný počítač správne klasifikovať, pozrite si aj tieto opisy položiek.

Prenosné zariadenia na výrobu palmy

Ide o elektronických osobných organizátorov, ktorí zvyčajne nemajú úplnú klávesnicu. Vo všeobecnosti majú vopred vymedzené funkcie ako denník a adresár. Sú zatriedené do podpoložky 8543 70 90 99.

Ostatné prenosné počítače

Prenosné počítače, ktoré nespĺňajú uvedené požiadavky, môžu zahŕňať dotykovú obrazovku, vratné a priemyselné počítače. Nemá maximálnu hmotnosť, ale musia obsahovať aspoň tieto položky v rámci toho istého ustajnenia:

 • CPU
 • vstupná jednotka
 • výstupná jednotka

Dotyková obrazovka sa zvyčajne považuje za vstupnú aj výstupnú jednotku.

Tieto typy prenosných počítačov sú zatriedené do podpoložky 8471 41 00 00.

Samostatné výpočtové jednotky – monitory, obrazovky a projektory

Výstupné zariadenia, ako sú monitory, obrazovky a počítačové projektory, sa klasifikujú ako samostatné jednotky, ak netvoria súčasť úplného systému, akým je stolový počítač. Kód podpoložky, do ktorej sú zatriedené, závisí najmä od

 • ich typ – napríklad katódová trubica (CRT) alebo displej z tekutých kryštálov (LCD)
 • ich účel – len na počítačové výstupy alebo na dvojaké použitie

Upozorňujeme, že ak sú počítačové monitory a projektory samostatnými jednotkami, nikdy nie sú zatriedené pod kód položky 471.

Plazmové, LCD a ostatné ploché monitory panelových displejov

Je potrebné rozhodnúť, či LCD monitor, ktorý nie je kombinovaný s iným prístrojom, je zatriedený do podpoložky 8528 52 alebo ako „ostatný“ monitor do podpoložky 8528 59 00.

Do podpoložky 8528 52 patria: monitory schopné priameho spojenia a navrhnuté na používanie so strojom na automatické spracovanie údajov položky 8471, ktoré nie sú monitormi CRT.

Do podpoložky 8528 59 00 patria iné monitory, ako sú uvedené vyššie.

Pri rozhodovaní o tom, ktorá podpoložka sa použije, je potrebné celkové posúdenie funkcií vykonávaných monitorom, ako aj ich stupeň výkonu. Pri tomto posúdení sa môžu zohľadniť také prvky, ako je pomer strán, rozlíšenie, veľkosť obrazovky atď.

Nasledujúce vykonávacie nariadenia Komisie zatrieďovali rôzne monitory do dvoch podpoložiek 8528 52 a 8528 59

Monitory, ktoré nie sú schopné prijímať signál priamo z počítača alebo nemôžu prijímať signál z počítača, sú zatriedené do podpoložky 8528 59 00.

Vykonávacím nariadením Komisie č. 459/2014 sa rôzne výrobky klasifikujú ako monitory do podpoložky 8528 59 00. Výrobky, ktoré obsahujú rozhranie USB, ktoré je určené len na prenos mediálnych súborov alebo na reprodukciu zvuku alebo obrazu z USB kľúča atď., sa zatrieďujú do podpoložky 8528 59 00. Tieto výrobky sú uvedené v prílohách I, II a IV k nariadeniu.

Monitory LCD alebo diód vyžarujúce svetlo (LED), ktoré zahŕňajú televízny tuner, sú zatriedené do podpoložiek 8528 72 40 00 alebo 8528 72 80 00 ako televízne prijímače.

Monitory katódovej trubice (CRT) sú zatriedené do podpoložiek 8528 42 00 00 alebo 8528 49 00.

Projektory

Tie, ktoré sa dajú priamo pripojiť a sú určené na používanie so strojom na automatické spracovanie údajov položky 8471, sa zatrieďujú do podpoložky 8528 62 00 00.

Dvojúčelové projektory môžu zobrazovať signály z počítača, ako aj z iných zariadení, ako napríklad

 • videorekordéry a DVD záznamníky
 • televízne tunery
 • kamkordéry

Tieto typy dvojúčelových projektorov sú často známe ako videoprojektory. Ploché projektory používajúce technológie ako LCD a digitálne spracovanie svetla (DLP) a iné typy projektorov, ako sú CRT, sú zatriedené do podpoložky 8528 69.

 • monochromatické prístroje – 8528 69 20 00
 • iné – 8528 69 80

LED videostena

Ide o panely s obrazovkou modulu určené na sledovanie vonku, napríklad na športovom štadióne, priestoroch na zábavu atď. Jednotky pozostávajú z niekoľkých modulov vyrobených z dlaždíc, každá obkladačka obsahuje červené, zelené a modré LED LED, panel sa predkladá s videoprocesorom a procesorom signálu, ktorý umožňuje zobrazovať obrazy a video. Sú zatriedené do podpoložky 8528 52 99 00. LED dlaždice tiež pripojené do dlaždíc bez videoprocesora, a preto nie sú schopné zobraziť video zdroj priamo na obrazovke, sú zatriedené do podpoložky 8529 90 92 99.

Vykonávacie nariadenia Komisie 2015/712 a 875/2014 zatrieďovali LED video stenu do podpoložky 8528 59 39 (v súčasnosti 8528 52 99) a LED tilu do podpoložky 8529 90 92.

LCD video stena

Tieto LCD moduly sú určené na konfiguráciu viacerých obrazoviek do napr. 5x5 na interiérové sledovanie, ako napríklad videoprezentácia, informovanie verejnosti, reklama statických alebo pohyblivých obrazov atď. Integrovaný počítač je určený na spracovanie videa a kontrolu siete. LCD moduly sú zatriedené do podpoložky 8528 52 91 00.

Vykonávacím nariadením Komisie č. 877/2014 sa zatrieďovala LCD video múr do podpoložky 8528 59 31 (v súčasnosti 8528 52 91).

Iné typy obrazoviek

Elektronické tabule sú zatriedené do podpoložky 8471 60 70 00.

Neelektrické projekčné plochy sú zatriedené do 90. kapitoly do podpoložky 9010 60 00 00.

Počítačové tlačiarne a skenery

Počítačové tlačiarne a skenery sa klasifikujú ako samostatné jednotky, ak netvoria súčasť kompletného počítačového systému. Treba poznamenať, že ak tlačiarne – vrátane multifunkčných strojov – sú samostatné jednotky, nikdy nie sú zatriedené do položky 8471.

Počítačové tlačiarne

Všetky typy tlačiarní – laserové, atramentové, termálne prenosy, stuhy atď. – sa zatrieďujú do podpoložky 8443 32 10 90, pokiaľ sú určené ako výstupné zariadenia pre počítače. Ostatné typy tlačiarní sú zatriedené do podpoložky 8443 39 00 00.

Skenery

Ploché skenery a filmové skenery sa zatrieďujú do podpoložky 8471 60 70 00.

Kombinované tlačiarne a skenery

Multifunkčné stroje, ktoré kombinujú laserovú tlačiareň, skener, kopírovací stroj a niekedy fax, sú zatriedené do podpoložiek 8443 31, 8443 32 alebo 8443 39.

Atramentové náplne

Atramentové náplne s tlačiarenskou hlavičkou sa zatrieďujú do podpoložky 8443 99 10 90.

Atramentové náplne bez tlačiarenskej hlavice sú zatriedené do 39. kapitoly do podpoložky 3923 30 10 00, ak sú prázdne, a do kapitoly 32 podpoložky 3215 90 70 90, ak boli znovu naplnené. Náboje s „čipom“ na meranie hladiny atramentu sú tiež zatriedené do podpoložky 3215 90 70 90.

Počítačové klávesnice, myši a iné počítačové vstupné zariadenia

Počítačové vstupné zariadenia, ako sú klávesnice, sa klasifikujú ako samostatné jednotky, ak netvoria súčasť úplného počítačového systému.

Počítačové klávesnice

Počítačové klávesnice sú zatriedené do podpoložky 8471 60 60 00.

X-Y súradnicové vstupné zariadenia

Vstupné jednotky ako myši, trackbaly, grafické tablety a ľahké perá sa zatrieďujú do podpoložky 8471 60 70 00. Do tohto kódu podpoložky patria štandardné posuvné zariadenia a bezšnúrové jednotky.

Elektronické tabule sú tiež vstupnými zariadeniami a sú zatriedené do podpoložky 8471 60 70 00.

Počítačové centrá, adaptéry a iné sieťové jednotky

Sieťové jednotky zahŕňajú zariadenia na príjem, konverziu, prenos a regeneráciu hlasu, obrazu alebo iných dát. Zahŕňajú rôzne typy prístrojov na prepínanie a smerovanie. Upozorňujeme, že ak sú sieťové prístroje samostatnými jednotkami, nikdy nie sú zatriedené do položky 8471.

Všetky nasledujúce položky sú zatriedené do podpoložky 8517 62 00 00

 • modemy vrátane externých modemov a adaptérov digitálnej siete integrovaných služieb (ISDN)
 • externé jednotky lokálnej siete (LAN) vrátane adaptérov, mostov a uzlov
 • jednotky rozsiahlej siete (WAN) vrátane brán a kariet ISDN
 • sieťové karty pre ethernet, tokenový kruh a iné sieťové technológie

Do tohto kódu podpoložky patria aj bezdrôtové pevné prístupové jednotky (Wi-Fi). Ide o vysielacie/prijímacie jednotky, ktoré umožňujú bezdrôtový prístup k sieťam pevných liniek. Môžu mať podobu dosiek s plošnými spojmi alebo kompletných jednotiek v kryte.

Moduly bezdrôtového globálneho systému mobilnej komunikácie (GSM) a všeobecnej paketovej rádiovej služby (GPRS)

Ide o vysielacie/prijímacie jednotky, ktoré umožňujú diaľkový bezdrôtový prístup k zariadeniam osobného digitálneho asistenta (PDA) prostredníctvom mobilných telefónnych sietí. Sú tiež zatriedené do podpoložky 8517 62 00 00.

Káble vybavené prípojkami

Koaxiálne káble vybavené prípojkami sú zatriedené do podpoložky 8544 20 00 00.

Káble používané na pripojenie modemov k telefónnym zásuvkám sú zatriedené do podpoložky 8544 42 10 00.

Dátové káble a elektrické káble používané na napätie nepresahujúce 1000 V sa zatrieďujú do podpoložky 8544 42 90 00.

Počítačové zvukové, obrazové a grafické zariadenia

Webové kamery a ostatné digitálne fotoaparáty, ktoré nezaznamenávajú, neukladajú ani neuchovávajú obrázky, sa zatrieďujú ako televízne kamery do podpoložky 8525 80 19 90. Sú navrhnuté tak, aby vytvárali obrazy pre ďalší prenos prostredníctvom linky alebo rádiom do iných prístrojov.

Ostatné digitálne fotoaparáty

Ide o kamery, ktoré zaznamenávajú alebo ukladajú obrazy na pamäťovú kartu alebo modul, disk, pásku alebo iné pamäťové zariadenie.

Digitálne fotoaparáty statických snímok so schopnosťou zachytávania obrazu sa zatrieďujú do podpoložky 8525 80 91 alebo do podpoložky 8525 80 99, ak spĺňajú tieto kritériá:

 • sú schopné s využitím maximálnej kapacity pamäte zaznamenať v kvalite 800 x 600 pixelov pri 23 snímkach za sekundu, najmenej 30 minút v jednej sekvencii videa.
 • niektoré kamery môžu nepretržite zaznamenávať video dlhšie ako 30 minút, zachytené obrázky sa však zaznamenávajú v samostatných súboroch, ktoré trvajú menej ako 30 minút – pokiaľ sa kamera automaticky vypne po 30 minútach, zachytávanie obrázkov v samostatných súboroch, ktoré trvajú menej ako 30 minút, neovplyvní trvanie schopnosti kontinuálneho videozáznamu kamery

Videokamery – digitálne kamkordéry – sa zatrieďujú do podpoložky 8525 80 99 00, ak možno súbory preniesť do prístroja zo stroja na automatické spracovanie údajov alebo iného externého zariadenia cez rozhranie USB alebo DV-in.

Upozorňujeme, že ak sú webové kamery, digitálne fotoaparáty a digitálne kamkordéry samostatné jednotky, nikdy nie sú zatriedené do položky 8471.

Existuje niekoľko vykonávacích nariadení Komisie týkajúcich sa kamier

Súdny dvor Európskej únie tiež vydal rozsudok vo veci C-178/14 Vario Tek GmbH/Hauptzollamt Dusseldorf o klasifikácii videokamery bez funkcie zoom

Rečníci

Rečníci môžu byť pasívne alebo aktívne oddelenia. Aktívne jednotky obsahujú zosilňovač v kryte alebo skrini. Kód podpoložky, do ktorej sú reproduktory zatriedené, závisí od počtu „hnacej jednotky“ – skutočných reproduktorových šištičiek alebo pások – v každej skrini.

Reproduktory s jednou riadiacou jednotkou v každej skrini sú zatriedené do podpoložky 8518 21 00 00.

Reproduktory s viac ako jednou riadiacou jednotkou v každej skrini sú zatriedené do podpoložky 8518 22 00 90.

Upozorňujeme, že ak reproduktory – a mikrofóny – sú samostatnými jednotkami, nikdy nie sú zatriedené do položky 8471.

MP3 prehrávače

Prehrávače MP3 sa klasifikujú ako prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku. Kód podpoložky, do ktorej sú zatriedené, závisí od toho, či majú zabudované rozhlasové alebo video zariadenie.

Prehrávače MP3 bez rádia sú zatriedené do podpoložky 8519 81 95 90. Výrobky so zabudovaným rádiom sa zatrieďujú do podpoložky 8527 13 99 00. Ak sú schopné zaznamenávať alebo prehrávať video, sú zatriedené do podpoložky 8521 90 00 90 bez ohľadu na to, či majú rozhlas alebo nie.

Grafické karty

Môžu to byť základné 2D grafické adaptéry, 2D/3D karty alebo 3D grafické urýchľovače, ktoré pracujú prostredníctvom existujúcej grafickej karty alebo prostredníctvom zaberacích alebo editovacích kariet. Sú zatriedené do podpoložky 8471 80 00 00.

Zvukové karty

Zvukové karty ako také sú zatriedené do podpoložky 8471 80 00 00.

Televízne tunerové karty

Zostavy televíznych tunerov PCI sa zatrieďujú do podpoložky 8528 71 11 00. Výrobky umiestnené v kryte sa považujú za výrobky, ktoré stratili svoj charakter ako elektronické zostavy, a sú zatriedené do podpoložky 8528 71 19 00.

Ostatné samostatné výpočtové jednotky

Rôzne iné počítačové jednotky sa klasifikujú ako samostatné jednotky, ak netvoria súčasť kompletného počítačového systému.

Základné jednotky

Základné jednotky alebo „systémové skrine“ by mali obsahovať aspoň centrálnu spracovateľskú jednotku (CPU) a hlavnú pamäť. Sú zatriedené do podpoložky 8471 50 00 00.

Externé pohony

Centrálne pamäťové jednotky, ako napr. Redundant Array of Independent Disks (RAID) systémy pre siete, môžu byť magnetickým diskom, páskou alebo optickými mechanikami. Sú zatriedené do podpoložky 8471 70 20 00.

Urýchľovače bez pohonov sú zatriedené do podpoložky 8471 70 98 00.

Externé pohony na použitie s jedným počítačom sa zatrieďujú podľa typu pohonu takto:

 • optické mechaniky, ako sú CD, DVD a MO (magnetooptické) sa zatrieďujú do podpoložky 8471 70 30 00 bez ohľadu na to, či sú určené len na čítanie alebo čítajú a píšu (CD mechaniky môžu získavať signály z CD-ROMov, audio CD a foto CD CD a zahŕňajú zdvihák pre ušné telefóny, ovládanie objemu alebo tlačidlo štart/stop).
 • disky s pevným diskom, vrátane odnímateľných diskových diskov a mikrokotúčov, sú zatriedené do podpoložky 8471 70 50 00
 • pohonné jednotky vrátane superfloppy sú zatriedené do podpoložky 8471 70 70 00
 • páskové mechaniky sú zatriedené do podpoložky 8471 70 80 00
 • penové mechaniky – prenosné USB pamäťové zariadenia – sú zatriedené do podpoložky 8523 5110 00

CD a DVD duplikátory

Samostatné stroje na hromadné kopírovanie CD alebo DVD diskov sa zatrieďujú do podpoložky 8521 90 00 90.

Čítačky kariet

Do podpoložky 8471 90 00 patria všetky tieto typy čítačiek kariet

 • snímače magnetických kariet
 • čítačky inteligentných kariet [inteligentná karta je karta, ktorá má v sebe zabudovaný jeden alebo viac elektronických integrovaných obvodov – mikroprocesor, pamäť s náhodným prístupom (RAM) alebo pamäť určenú len na čítanie (ROM) – vo forme „čipov“, ktoré môžu obsahovať kontakty, magnetický prúžok alebo zabudovanú anténu, ale nezahŕňajú žiadne iné aktívne alebo pasívne prvky obvodu)
 • čítačky pamäťových kariet – vrátane kompaktných Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), multimediálnych kariet (MMC), Sticka pamäte, XD Picture Card a PC karty

Moduly globálneho systému určovania polohy (GPS)

Tieto jednotky poskytujú funkciu určujúcu polohu zariadeniam, ako sú osobné digitálne pomôcky (PDA) a laptopy prostredníctvom kábla alebo bezdrôtového pripojenia. Sú zatriedené do podpoložky 8526 91 20 20, ak sú vo forme zostavy, alebo do podpoložky 8526 91 20 90.

Vonkajšie uzly USB

Tieto sú zatriedené do podpoložky 8517 62 00.

Uchytenie

Dogly sú USB rozhrania, ktoré poskytujú prostriedky komunikácie (Bluetooth alebo WI-FI) s počítačom. Dokoly sú zatriedené do podpoložky 8517 62 00 00.

Zariadenia na šifrovanie hardvéru pripojené k počítaču cez rozhranie USB na deaktiváciu softvéru alebo na ochranu údajov v počítači sú zatriedené do podpoložky 8471 80 00 00.

Šifrovacie bezpečnostné zariadenia

Ide o generátory prístupových kódov, ktoré používateľom umožňujú prihlásiť sa na sieť na diaľku. Nemôžu byť pripojené priamo k počítaču. Šifrovacie zabezpečovacie zariadenia sa zatrieďujú do podpoložky 8543 70 90 99.

Vnútorné modernizácie a časti

Mnohé časti, súčasti a príslušenstvo počítačov sú zatriedené do položky 8473. Niektoré položky sa však považujú za kompletné jednotky, nie ako časti a súčasti, a sú zatriedené do iných položiek.

Časti

Nasledujúce položky sa zatrieďujú do položky 8473 skôr ako časti a súčasti ako kompletné jednotky.

Centrálne spracovateľské jednotky (CPU) pozostávajú z dvoch alebo viacerých elektronických integrovaných obvodov. Môžu sa baliť s určitými ďalšími komponentmi, zvyčajne s chladičom a niekedy chladiacim ventilátorom. Medzi niektoré príklady patria spracovatelia. Sú zatriedené do podpoložky 8473 30 20 00.

Samočinné chladiče CPU sú zatriedené do podpoložky 8473 30 80 00.

Základné dosky, ktoré nie sú plne obsadené CPU a pamäťou s náhodným prístupom (RAM), sa považujú za elektronické časti a zatrieďujú sa do podpoložky 8473 30 20 00.

Počítačové puzdrá — so zdrojom alebo bez zdroja energie – sú zatriedené do podpoložky 8473 30 80 00.

Barebónové jednotky zvyčajne pozostávajú z počítača, základnej dosky a zdroja napájania. Sú zatriedené do podpoložky 8473 30 80 00.

Pamäťové moduly určené len na použitie alebo hlavne s počítačmi a počítačovými jednotkami zatriedenými do položky 8471 sa zatrieďujú do položky 8473. Pamäťové moduly určené len na použitie alebo hlavne s prístrojmi zatriedenými do inej položky sa zatrieďujú ako súčasť prístroja. Pamäťové moduly určené na použitie s rôznymi prístrojmi sa zatrieďujú do položky 8548.

Štandardná dynamická pamäť s priamym prístupom (DRAM) a moduly technológie polovodičového kovu (MOS), ako napríklad jednosmerný modul pamäte (SIMM) a dvojriadkový pamäťový modul (DIMM), sa zatrieďujú do podpoložky 8473 30 20 00.

Ostatné štandardné pamäťové moduly vrátane neprchavých typov, ako sú statické moduly pamäte s priamym prístupom (SRAM), sú zatriedené do podpoložky 8473 30 20 00.

Kompletné jednotky

Nasledujúce položky sa zatrieďujú ako kompletné jednotky, a nie ako časti a súčasti pod rôznymi kódmi položiek.

Napájacie zdroje (PSU), ktoré sú špeciálne vyrobené a vhodné na používanie s počítačovými jednotkami, ako sú základné systémy alebo tlačiarne, sa zatrieďujú do podpoložky 8504 40 30 90.

Kombinované ventilátory a chladiace jednotky CPU pre osobné počítače sa zatrieďujú do podpoložky 8414 59 20 90.

Základné dosky, ktoré sú kompletné s CPU a RAM, sa považujú za úplnú základnú jednotku počítača a zatrieďujú sa do podpoložky 8471 50 00 90.

Vnútorné pohony sa klasifikujú podľa typu pohonu takto:

 • optické mechaniky, ako CD, DVD a MO, sú zatriedené do podpoložky 8471 70 30 00, či už sú určené len na čítanie alebo čítajú a písať
 • disky s pevným diskom vrátane odnímateľných diskových diskov sú zatriedené do podpoložky 8471 70 50 00
 • čítačky kariet pre polovodičové médiá sú zatriedené do podpoložky 8471 70 98 00
 • pohonné jednotky vrátane superfloppy sú zatriedené do podpoložky 8471 70 70 00
 • páskové mechaniky sú zatriedené do podpoložky 8471 70 80 00

Ostatné expanzné karty sa tiež klasifikujú ako kompletné jednotky, a nie ako časti a súčasti. Všetky tieto expanzné karty sú zatriedené do podpoložky 8471 80 00 00

 • vstupné/výstupné (I/O) karty
 • sériové a paralelné prístavné karty
 • USB karty a adaptéry
 • SCSI (rozhranie malého počítačového systému) a kontrolné karty IDE (integrovaná pohonná elektronika)

Do tejto podpoložky patria aj rôzne iné typy počítačovej expanznej karty.

Pamäťové moduly určené na používanie s prístrojmi inými ako počítače a počítačové jednotky zatriedené do položky 8471 sú zatriedené do podpoložky 8548 90.

Stroje so špecifickou funkciou, ktoré nie sú počítačmi

„Počítačová časť“ je neoddeliteľnou súčasťou počítača. Rôzne časti počítačov sa klasifikujú ako samostatné jednotky, ak netvoria súčasť kompletného počítačového systému.

„Počítačové príslušenstvo“ poskytuje počítaču doplnkovú funkciu, ale nie je integrálnou súčasťou. Ide o vymeniteľnú časť alebo zariadenie určené na prispôsobenie stroja

 • vykonať konkrétnu operáciu
 • vykonávať určitú službu
 • rozšíriť rozsah svojich operácií

Časti a súčasti počítačov

Poznámka 2 k XVI. triede stanovuje právny základ pre klasifikáciu (počítačových) častí a súčastí.

Mnohé integrálne súčasti počítačov sa zatrieďujú do položky 8473.

Do tejto položky patrí časť, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou počítača, ale osobitne patrí do položky kapitoly 84 alebo 85. kapitoly. Napríklad, keďže koaxiálny kábel je špecificky zahrnutý do položky 8544, je zatriedený do tejto položky a nie ako počítačová časť a súčasť položky 8473. Existujú však niektoré položky, na ktoré sa toto pravidlo nevzťahuje, pretože sú označené časti a súčasti. Sú uvedené v poznámke 2a k XVI. triede a

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8487
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538
 • 8548

Niektoré časti a súčasti sú vhodné na použitie výlučne alebo hlavne na určitý druh stroja alebo na niekoľko strojov zatriedených do tej istej položky, ale nie sú osobitne zahrnuté v položke kapitoly 84 alebo 85. Sú zatriedené buď do jednej z vyššie uvedených položiek, alebo do tej istej položky ako stroje alebo stroje, pre ktoré sú vhodné.

Časti a súčasti, ktoré sú rovnako vhodné na použitie výlučne alebo hlavne s tovarom zatriedeným do položky 8517 a do položiek 8525 až 8528, sa vždy zatrieďujú do položky 8517. Toto pravidlo je stanovené v poznámke 2b k XVI. triede.

Všetky ostatné časti a súčasti vhodné na použitie s viacerými strojmi zatriedenými do rôznych položiek sa podľa potreby zatrieďujú do jednej z nasledujúcich položiek:

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538

Ak nie je vhodný žiadny z uvedených kódov položky, zatrieďujú sa do položky 8487 alebo 8548. Toto pravidlo je stanovené v poznámke 2c k XVI. triede.

Príslušenstvo počítačov

Mnohé príslušenstvo počítačov sa zatrieďuje do položky 8473, ktorá sa osobitne zaoberá časťami a príslušenstvom strojov, ku ktorým patria počítače. Iba niekoľko položiek v kapitole 84 a kapitole 85 sa vzťahuje na príslušenstvo počítača. Ak je položka alebo položky, pre ktoré je príslušenstvo určené, zatriedené do položky, ktorá nezahŕňa príslušenstvo, samotné príslušenstvo sa zatrieďuje inde v sadzobníku podľa jeho funkcie alebo základného materiálu.

Softvér

Klasifikácia softvéru závisí od médií, na ktorých bola zaznamenaná, a od povahy softvéru. Medzi médiá patria:

 • CD, DVD, laserové disky, miniidisc a iné laserové čítacie disky. Hoci existujú rozdiely vo výrobných procesoch a procesoch zaznamenávania alebo písania, všetky sú navrhnuté tak, aby ich po zaznamenaní čítal nejaký druh laserového systému.
 • diskety
 • magnetické pásky
 • magnetické prúžkové karty
 • pamäťové karty
 • náboje pre konzoly videohier

Na účely colného zatriedenia zahŕňajú kategórie softvéru

 • programy a údaje
 • zvukové nahrávky
 • počítačové hry
 • filmy, obrázky a obrazové súbory
 • hry pre konzoly videohier

Programy a údaje

Patria sem programy na spracovanie textu, tabuľky, programy na vydávanie stolových počítačov, programy na maľovanie alebo kreslenie, plánovače trás, encyklopédie, obchodné alebo telefónne zoznamy, katalógy, ovládače zariadení, systémové disky a záložné disky. Programy a údaje sa klasifikujú podľa médií, na ktorých sú zaznamenané. Ak sú zaznamenané

 • CD, Laserdisc, Minidisc alebo ostatné laserovo čítané disky, potom sa zatrieďujú do podpoložiek 8523 49 20 00
 • DVD, potom sú zatriedené do podpoložky 8523 49 10 00
 • magnetické pásky a diskety, potom sa zatrieďujú do podpoložky 8523 29 19 00

Zvukové nahrávky

Patria medzi ne hudobné disky, jazykové kurzy, nahrávky voľne žijúcich zvierat, zvukový hodinky pre nadšencov, diskusné knihy atď. Zvukové záznamy sa klasifikujú podľa média, na ktorom sú zaznamenané. Ak sú zaznamenané

 • Minidisky sa potom zatrieďujú do podpoložky 8523 29 19 00
 • akýkoľvek iný laserový čítací disk – napríklad CD, SACD alebo DVD – potom sa zatrieďujú do podpoložky 8523 49 10 alebo 8523 49 20 00

Počítačové hry

Patria sem letové simulátory, "shoot "em ups", športové hry, pretekárske hry, strategické hry atď. na použitie len v stroji na automatické spracovanie údajov (počítač). Počítačové hry sa klasifikujú podľa média, na ktorom sú zaznamenané. Ak sú zaznamenané

 • CD, Laserdisc, Minidisc alebo iný laserový čítací disk, potom sa zatrieďujú do podpoložky 8523 49 20 00
 • diskety sa potom zatrieďujú do podpoložky 8523 29 19 00

Filmy, obrázky a obrazové súbory

Patria sem filmy, videá, obrazové CD, klipové umelecké zbierky, zbierky fotografií a karaoke disky. Filmy, obrázky a obrazové súbory sa klasifikujú podľa médií, na ktorých sú zaznamenané. Ak sú zaznamenané

 • DVD sa potom zatrieďujú do podpoložky 8523 49 10 00
 • akýkoľvek iný laserový disk, potom sa zatrieďujú do podpoložky 8523 49 20 00
 • diskety sa potom zatrieďujú do podpoložky 8523 29 19 00

Hry pre konzoly videohier

Tieto sa klasifikujú podľa média, na ktorom sú zaznamenané. Ak sú zaznamenané

 • DVD, potom sú zatriedené do podpoložky 8523 49 10 00
 • akýkoľvek iný laserový disk, potom sa zatrieďujú do podpoložky 8523 49 20 00
 • náboje, potom sa zatrieďujú spolu s hernými konzolami do 95. kapitoly do podpoložky 9504 50 00

Softvér na pamäťové karty a magnetické prúžkové karty

Softvér, ktorý je zaznamenaný na pamäťovú kartu – napríklad Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), multimediálna karta (MMC), Stick, XD Picture Card, PC Card alebo PCMCIA Card – sa zatrieďuje do podpoložky 8523 52 00 00.

Softvér, ktorý je zaznamenaný na magnetickú páskovú kartu, sa zatrieďuje do podpoložky 8523 21 00 00.

Prázdne médiá

Prázdne médiá zahŕňajú

 • CD, DVD, Minidisc a ostatné laserovo čítané disky
 • bleskové pamäťové karty
 • magnetické pásky a disky
 • odnímateľné pevné disky
 • mikroelektrické pohony
 • diskety, len súbory cookie a superfloppy diskov

CD, DVD, Minidisc a ostatné laserovo čítané disky

Prázdne (nenahraté disky) sa zatrieďujú do podpoložky 8523 41. V závislosti od kapacity diskov sa zatrieďujú do podpoložiek 8523 41 10, 8543 41 30 alebo 8523 41 90.Blank Minidis. Používajú magnetickú optickú technológiu na zaznamenávanie a vymazávanie. Majú magnetickú vrstvu a sú pevnými magnetickými diskmi. Blank Minidiscs sa zatrieďuje do podpoložky 8523 29 15 00.

 • ostatné slepé magneticko-optické disky – tieto sú zatriedené do podpoložky 8523 29 15 00.
 • DVD-R disky – predpokladá sa, že technológia týchto diskov je podobná CD-R disku tým, že používajú laserovú technológiu na čítanie aj písanie – DVD-R disky sa zatrieďujú do podpoložky 8523 41.

DVD+RW kotúče. Používajú technológiu na výmenu fáz na zaznamenávanie a vymazávanie a sú zatriedené do podpoložky 8523 41.

Bleskové pamäťové karty

Tieto karty obsahujú dva alebo viaceré integrované elektronické obvody flash pamäť montované na podložke. Existujú rôzne typy bleskových pamäťových kariet vrátane kompaktnej bleskovej karty, inteligentných médií, zabezpečenej digitálnej karty (SD), multimediálnej karty (MMC), stopky pamäte, XD Picture Card, karty osobného počítača a karty PCMCIA. Pamäťové karty typu flash sa zatrieďujú do podpoložky 8523 51 10 00, ak nie sú zaznamenané. Zaznamenané sú zatriedené do podpoložky 8523 51 90.

Magnetické pásky a disky

Patria sem kompaktné kazety, VHS a mini-DV a sú zatriedené do podpoložky 8523 29 15 00.

Odnímateľné pevné disky – len disk, nie kompletný disk

Tento typ disku sa zvyčajne dodáva s prednahrávanými softvérovými zariadeniami, takže sa zatrieďuje ako nahratý softvér do podpoložky 8523 80 10 00.

Mikroelektrické pohony

Ide o miniatúrne disky s pevným diskom určené na použitie v PC karte alebo podobnom slote. Sú zatriedené do podpoložky 8471 70 50 00.

Diskety

Patria sem štandardné diskety, len súbory cookie na diskety a superfloppy diskov – napríklad typ LS120. Všetky sú zatriedené do podpoložky 8523 29 15 00.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy