Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001] a rozhodnutie č. 1247/2002/ES.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Takisto sa v ňom uvádzajú kontaktné údaje zodpovedného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Informácie súvisiace so spracovaním osobných údajov vložených na portál Access2Markets, ktoré vykonáva Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre obchod, sú uvedené nižšie.

Prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje?

GR pre obchod, oddelenie F1 „Jednotné vstupné miesto pre presadzovanie, prístup na trh a MSP“ (ďalej len „prevádzkovateľ“), zhromažďuje a používa vaše osobné údaje z týchto dôvodov:

  • požadujú sa osobné údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára, aby bolo možné odpovedať na všeobecné otázky týkajúce sa obsahu webového sídla,
  • nadviazať kontakt pre prístup na trh, ako aj pre sťažnosti týkajúce sa obchodu a trvalo udržateľného rozvoja,
  • vedieť, kto ohlásil incident,
  • poskytnúť prístup používateľom, ktorí chcú mať prístup k chránenej časti trhu Access2Markets z krajín mimo Európy (žiadosti o prístup od personálu veľvyslanectiev EÚ).

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na automatizované rozhodovanie, a teda ani na profilovanie.

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

  • spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie;

Je to v súlade s rozhodnutím Rady z 24. septembra 1998 o vykonávaní činností týkajúcich sa stratégie prístupu na trh Spoločenstva (98/552/ES)Komisiou.

Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Prevádzkovateľ na vykonanie spracovateľskej operácie zhromažďuje tieto kategórie osobných údajov: Meno a priezvisko, organizácia, telefón, adresa, e-mail a IP (internet).

Ako dlho sa uchovávajú Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ uchováva vaše osobné údaje len počas obdobia potrebného na splnenie účelu, na ktorý boli údaje zhromaždené, alebo na účely ďalšieho spracovania. Pri odosielaní kontaktného formulára sa vygeneruje e-mail do funkčnej e-mailovej schránky, ktorý obsahuje osobné údaje. Tento e-mail, ako aj odpoveď na ňu, sa uchovávajú počas 6 mesiacov. GR TRADE zároveň otvorí cestovný lístok vo svojom systéme predaja lístkov. Osobné údaje lístka sa uchovávajú 24 mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia sa uzavreté cestovné lístky filtrujú a anonymizujú, aby bolo možné podávať správy a štatistiky hodnotenia kvality IT zariadení, softvéru a služieb, pričom GR TRADE má k nim prístup počas 13 mesiacov.

GR TRADE zasiela kontaktnému centru Europe Direct (EDCC) žiadosti o všeobecné informácie na webovom sídle. EDCC uchováva vaše osobné údaje počas obdobia potrebného na splnenie účelu zhromažďovania alebo ďalšieho spracovania vrátane riešenia neskorších sťažností, a to najviac 3 roky odo dňa prijatia vašej žiadosti.
Pozrite si vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://europa.eu/european-union/contact/data-protection_en.

Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahrané súbory údajov atď.) sú uložené na serveroch Európskej komisie. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Komisia zaviedla niekoľko technických a organizačných opatrení s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a povaha spracúvaných údajov. K organizačným opatreniam patrí obmedzenie prístupu k osobným údajom výlučne pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tohto spracovania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonávanie tejto spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom podľa zásady „need-to-know“ (potreba poznať). Títo zamestnanci sú viazaní zákonnými a v prípade potreby dodatočnými dohodami o zachovaní dôvernosti.

Aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ máte osobitné práva podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725, najmä právo na prístup, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov a právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. V prípade potreby máte takisto právo namietať proti spracovaniu alebo právo na prenosnosť údajov.

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa zákonne vykonáva podľa článku 5 ods. 1 písm. a).

Súhlasili ste s poskytnutím vašich osobných údajov oddeleniu F1 GR TRADE na účely tejto spracovateľskej operácie. Kedykoľvek môžete svoj súhlas odvolať tým, že to oznámite prevádzkovateľovi. Odvolanie neovplyvní zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov. V prípade potreby môžete osloviť aj európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sú uvedené v bode 9.

Ak si želáte uplatniť svoje práva v rámci jednej alebo viacerých konkrétnych spracovateľských operácií, uveďte vo svojej žiadosti ich opis (t. j. uveďte referenčné označenie záznamu, ako sa uvádza v bode 10).

Kontaktné informácie

Prevádzkovateľ

Ak by ste chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte pripomienky, otázky alebo obavy, alebo ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na prevádzkovateľa údajov.

Oddelenie F1 Generálneho riaditeľstva pre obchod TRADE-F1-SEC@ec.europa.eu.

Zodpovedná osoba Komisie (DPO)

V otázkach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajovpodľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania vašich osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov – t. j. podať sťažnosť (edps@edps.europa.eu).

Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Komisie uverejňuje register všetkých operácií spracovania osobných údajov Komisiou, ktoré sa zdokumentovali a ktoré mu boli oznámené. Prístup k registru je na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zahrnutá vo verejnom registri úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov s týmto referenčným označením záznamu: DPR-EC-09887.1.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy