Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Takisto sa v ňom uvádzajú kontaktné údaje zodpovedného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Ďalej sa uvádzajú informácie týkajúce sa spracovateľskej operácie osobných údajov vložených na trh Access2Markety, ktoré vykonáva Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre obchod.

Prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ zhromažďuje a používa vaše osobné údaje na tento účel

  • požadujú sa osobné údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára, aby bolo možné odpovedať na žiadosť o informácie alebo
  • poskytnúť prístup používateľom, ktorí chcú mať prístup k chráneným častiam trhu Access2Markets alebo do vyhradenej oblasti „Access2Markets“ vyhradenej pre zamestnancov Komisie, úradníkov z členských štátov EÚ a tiež pre niektoré obchodné organizácie EÚ, ktoré majú prístup k vybraným častiam obmedzenej oblasti trhu Access2Markets.

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na automatizované rozhodovanie, a teda ani na profilovanie.

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame, pretože spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie.

Operácie spracúvania osobných údajov spojené s organizáciou a riadením tohto nástroja sú potrebné na riadenie a fungovanie Komisie, ako sa stanovuje v zmluvách, konkrétne v článku 5 Zmluvy o Európskej únii a článkoch 244 – 250 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Spracovanie sa vykonáva vo verejnom záujme na základe tohto právneho základu – rozhodnutia Rady (98/552/ES) o vykonávaní činností týkajúcich sa stratégie Spoločenstva pre prístup na trh Komisiou; Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Globálna výzva medzinárodného obchodu: Stratégia prístupu na trh Európskej únie [KOM(96)53 v konečnom znení];Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Globálna Európa: Silnejšie partnerstvo na zabezpečenie prístupu na trh pre európskych vývozcov [KOM(2007) 183 v konečnom znení], články 20 „Výnimky a obmedzenia“ a 27 „Predchádzajúca kontrola“ sa neuplatňujú.

Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Prevádzkovateľ na vykonanie spracovateľskej operácie zhromažďuje tieto kategórie osobných údajov: názov, organizácia, telefón, adresa, e-mail, IP adresa.

Ako dlho sa uchovávajú Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ uchováva vaše osobné údaje len počas obdobia potrebného na splnenie účelu, na ktorý boli údaje zhromaždené, alebo na účely ďalšieho spracovania. Pri odosielaní kontaktného formulára sa vygeneruje e-mail do funkčnej e-mailovej schránky, ktorý obsahuje osobné údaje. Tento e-mail, ako aj odpoveď na ňu, sa uchovávajú v e-mailovej schránke databázy Access2Markets počas 6 mesiacov.V systéme predaja cestovných lístkov sa zároveň otvára cestovný lístok SMT. Osobné údaje cestovných lístkov sa uchovávajú 24 mesiacov v databáze SMT. Po uplynutí tohto obdobia sa uzavreté cestovné lístky filtrujú a anonymizujú, aby bolo možné podávať správy a štatistiky hodnotenia kvality IT zariadení, softvéru a služieb, pričom GR TRADE má k nim prístup počas 13 mesiacov.

Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahrané súbory údajov atď.) sú uložené na serveroch Európskej komisie. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Komisia zaviedla niekoľko technických a organizačných opatrení s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a povaha spracúvaných údajov. K organizačným opatreniam patrí obmedzenie prístupu k osobným údajom výlučne pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tohto spracovania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonávanie tejto spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom podľa zásady „need-to-know“ (potreba poznať). Títo zamestnanci sú viazaní zákonnými a v prípade potreby dodatočnými dohodami o zachovaní dôvernosti.

Aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ máte osobitné práva podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725, najmä právo na prístup, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov a právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. V prípade potreby máte takisto právo namietať proti spracovaniu alebo právo na prenosnosť údajov.

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa zákonne vykonáva podľa článku 5 ods. 1 písm. a).

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov. V prípade potreby môžete osloviť aj európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sú uvedené v bode 9.

Ak si želáte uplatniť svoje práva v rámci jednej alebo viacerých konkrétnych spracovateľských operácií, uveďte vo svojej žiadosti ich opis (t. j. uveďte referenčné označenie záznamu, ako sa uvádza v bode 10).

Kontaktné informácie

Prevádzkovateľ

Ak by ste chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte pripomienky, otázky alebo obavy, alebo ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na prevádzkovateľa údajov.

Zodpovedná osoba Komisie (DPO)

V otázkach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajovpodľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania vašich osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov – t. j. podať sťažnosť (edps@edps.europa.eu).

Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Komisie uverejňuje register všetkých operácií spracovania osobných údajov Komisiou, ktoré sa zdokumentovali a ktoré mu boli oznámené. Prístup k registru je na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy