Všetko okrem zbraní (EBA)

Zistite, ako využívať systém EÚ Všetko okrem zbraní (EBA).

V skratke

Systém EBA odstraňuje clá a kvóty na všetok dovoz tovaru (okrem zbraní a munície) prichádzajúceho do EÚ z najmenej rozvinutých krajín.

Od januára 2019 sú krajiny EBA

Afganistan

− Angola

Bangladéš

− Benin

Bhután

− Burkina Faso

Barma/Mjanmarsko

− Burundi

Kambodža

Stredoafrická republika

Čad

Komorské ostrovy

Konžská demokratická republika

Džibuti

Východný Timor

Rovníková Guinea

− Eritrea

Etiópia

− Gambia

− Guinea

Guinea Bissau

Niger

− Kiribati

Sudán

Lesoto

Libéria

Madagaskar

− Malawi

Maroko

Mauritánia

Nepál

Nigeri

− Rwanda

Svätý Tomáš a Princov ostrov; Principe

Taiwan

− Sierra Leone

Šalamúnove ostrovy

Somálsku

Južný Sudán

Sudán

Tanzánia

− Togo

Tuvalua

Uganda.

− Vanuatu

Jemen

− Zambia

 

Sadzby

Systém EBA odstraňuje clá a kvóty na všetok dovoz tovaru (okrem zbraní a munície) prichádzajúceho do EÚ z najmenej rozvinutých krajín.

 • vyhľadať všetky informácie o tarifách za váš výrobok
 • v prípade pochybností sa obráťte na vaše vnútroštátne colné orgány

Pravidlá pôvodu

 • pravidlá pôvodu sú rovnaké ako pravidlá, ktoré sa uplatňujú na štandardný VSP

Pred vývozom/dovozom sa uistite, že

Tolerancia

Tolerancia je vyjadrená

 • v cenách finálnych produktov rybolovu a priemyselných výrobkov
 • v hmotnosti konečných výrobkov pre poľnohospodárske výrobky

Tolerancie zahrnuté do VSP sú miernejšie než pravidelné tolerancie. Predstavujú 15 % ceny konečného výrobku zo závodu namiesto 10 %.

Osobitné tolerancie sa vzťahujú aj na textílie a odevy a sú opísané v úvodných poznámkach prílohy 22 – 03.

Pozri aj všeobecné pravidlo tolerancie alebo de minimis.

Kumulácia

V obchode v rámci EÚ EBA pôsobia tieto druhy kumulácie:

 • dvojstranné
 • regionálne
 • predĺžené
 • kumulácia s Nórskom, Švajčiarskom a Tureckom
Bilaterálna kumulácia

Materiály s pôvodom v EÚ sa môžu začleniť do produktov vyrobených v krajine EBA a potom sa môžu považovať za materiály s pôvodom v tejto krajine EBA, pokiaľ spracovanie vykonané v krajine EBA presahuje minimálne úrovne.

Regionálna kumulácia

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Brunej-Darussalam

Bolívia

Bangladéš*

Argentína

Kambodža*

Kolumbia

Bhután*

Brazília

Indonézia

Kostarika

Indie

Paraguaj

Laos*

Salvádor

Nepál*

Uruguaj

Malajzia

Guatemala;

V Pakistane

 

Mjanmarsko*

Kanada

Srí Lanka

 

Filipíny

Nikaragua

 

 

Vietnam“

Nórsko

 

 

 

Rusko

 

 

 

Tunisko

 

 

*Krajiny, ktoré sú v súčasnosti príjemcami z EBA

 • používanie zložiek medzi krajinami z tej istej skupiny je povolené (napr. Bangladéš môže používať zložky z Bhutánu, pretože sú obe v skupine III), hoci je potrebné pamätať na niektoré dôležité pravidlá:
 • regionálna kumulácia medzi krajinami v rámci tej istej skupiny sa uplatňuje len vtedy, ak sú krajiny zúčastňujúce sa na kumulácii v čase vývozu výrobku do Európskej únie zvýhodnenými krajinami, a nie len oprávnenými krajinami.
 • ak sa tovar s pôvodom v jednej zvýhodnenej krajine ďalej spracúva v inej členskej krajine tejto skupiny, potom sa tovar môže považovať za tovar s pôvodom v druhej zvýhodnenej krajine (pokiaľ spracovanie presahuje minimálne operácie).
 • na určenie pôvodu vstupu (keď sa vstup od jedného člena skupiny zasiela inému členovi skupiny) je správne pravidlo pôvodu, ktoré by sa uplatňovalo na priamy vývoz z dodávateľskej krajiny do EÚ.
 • kumulácia je možná aj medzi jednotlivými zvýhodnenými krajinami skupiny kumulácie I a skupiny III. Je to len na požiadanie a za určitých podmienok.

Treba poznamenať, že niektoré výrobky sú vylúčené z kumulácie, ak existujú rozdiely medzi štatútom krajín VSP tej istej skupiny (VSP/VSP+/EBA). Zoznam príslušných výrobkov je uvedený v prílohe 13b.

Rozšírená kumulácia

Krajiny EBA môžu za určitých podmienok požiadať EÚ o povolenie kumulovať sa s krajinami, s ktorými má EÚ obchodnú dohodu.

 • Táto možnosť je otvorená len pre priemyselné výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky.
 • keď sa vstup z tretej krajiny, s ktorou má EÚ dohodu o voľnom obchode, zasiela krajine VSP, správnym pravidlom pôvodu je pravidlo, ktoré by sa uplatňovalo na priamy vývoz z dodávateľskej krajiny do EÚ.
Kumulácia s tovarom s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku a Turecku

Zvýhodnené krajiny môžu kumulovať pôvod s tovarom kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku a Turecku.

 • materiály s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku, ktoré sa podrobia viac ako minimálnej operácii vo zvýhodnenej krajine, sa považujú za materiály s pôvodom v tejto zvýhodnenej krajine a môžu sa vyvážať do EÚ, Nórska, Švajčiarska alebo Turecka
 • uvedené pravidlo sa nevzťahuje na poľnohospodárske výrobky alebo výrobky, na ktoré sa vzťahuje výnimka
 • na uplatnenie tohto typu kumulácie musia EÚ, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko poskytnúť rovnaké preferenčné zaobchádzanie výrobkom s pôvodom v krajinách EBA.

Zákaz manipulácie

Ustanovenie o priamej preprave v pravidlách pôvodu VSP sa nahradilo doložkou o zákaze manipulácie (článok 74 nariadenia Komisie č. 1063/2010).

 • hlavný rozdiel v porovnaní s ustanovením o priamej doprave spočíva v tom, že dovozcovia v EÚ nebudú musieť predložiť dôkaz o tom, že spĺňajú podmienky.
 • colná správa členského štátu EÚ by však mohla požiadať o takýto dôkaz, ak má dôvod domnievať sa, že podmienky nie sú splnené.

Vrátenie cla

Vrátenie cla je povolené.

Podmienky plavidiel

Aby sa rybárske plavidlo mohlo považovať za plavidlo s pôvodom v zvýhodnenej krajine – čo by znamenalo, že ryby ulovené týmto plavidlom aj mimo teritoriálnych vôd pochádzajú – uplatniteľné kritériá sa vzťahujú na krajinu registrácie a vlajku plavidla, ale aj na jeho vlastníctvo. Upozorňujeme, že podľa pravidiel pôvodu VSP neexistuje žiadna osobitná požiadavka na štátnu príslušnosť posádky alebo dôstojníkov.

Minimálne operácie

Existujú dva súbory tzv. „minimálnych“ operácií, ktoré nikdy nestačia na získanie pôvodu:

 • tie, ktoré sú uvedené v článku 76
 • a tie, ktoré sa vzťahujú len na textilné výrobky a len v záujme regionálnej kumulácie, uvedené v prílohe 16

Pravidlá pre konkrétny výrobok

Zoznam spracovania, ktoré by sa malo vykonať na materiáloch, aby získali status pôvodu, je uvedený v prílohe 13a k tomu istému nariadeniu. Zoznam obsahuje dva stĺpce:

 • jeden uplatniteľný na najmenej rozvinuté zvýhodnené krajiny podľa VSP
 • jeden uplatniteľný na všetky ostatné zvýhodnené krajiny podľa VSP

Graduácia

Niektoré rozvojové krajiny vyvážajú vysoko konkurencieschopné výrobky, ktoré na úspešný vstup na svetové trhy nepotrebujú preferencie. V tomto prípade sa VSP stiahne z týchto sektorov výrobkov prostredníctvom mechanizmu odstupňovania:

 • keď priemerná hodnota dovozu zo zvýhodnenej krajiny podľa VSP (rozdelená podľa celkovej hodnoty celého dovozu v rámci VSP) za tri roky prekročí všeobecnú prahovú hodnotu 57 %
 • v prípade rastlinných produktov, živočíšnych alebo rastlinných olejov, tukov a voskov a minerálnych výrobkov sa uplatňuje odstupňovanie, ak uvedený percentuálny podiel presahuje 17,5 %.
 • v prípade textilných tried sa uplatňuje, keď uvedený percentuálny podiel presahuje 47,2 %.

EÚ reviduje zoznam odstupňovaných výrobkov každé tri roky prostredníctvom vykonávacieho nariadenia a na základe objektívnych kritérií.

Aktuálny zoznam odstupňovaných výrobkov nájdete tu.

Výnimky

Za určitých podmienok sa môže udeliť osobitná výnimka s cieľom umožniť voľnejšie pravidlá pôvodu uplatniteľné na osobitné výrobky s pôvodom v určitých krajinách. Kapverdským ostrovom bola udelená takáto výnimka. Pozri Kapverdskú výnimku auplatniteľné pravidlá pôvodu.

Skontrolujte aj oznámenie pre dovozcov vydané EÚ, v ktorom sa hospodárske subjekty informujú o konkrétnych prvkoch týkajúcich sa Bangladéša.

Pravidlá pôvodu pre špecifické výrobky

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

 • Využitie môjho obchodného asistenta na
  • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí spĺňať tovar dovážaný do Európskej únie
  • vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy uplatniteľné na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu

Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, najprv uveďte jeho colný kód. Môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku vo vstavanom vyhľadávači.

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky SPS

 • Využitie môjho obchodného asistenta na
  • informácie o zdravotných, bezpečnostných a hygienických normách pre zdravie zvierat a rastlín (sanitárne a fytosanitárne – SPS), ktoré musí spĺňať tovar dovážaný do Európskej únie
  • vyhľadávanie zdravotných, bezpečnostných a sanitárnych a fytosanitárnych pravidiel vzťahujúcich sa na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu

Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, najprv uveďte jeho colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku vo vstavanom vyhľadávači.

Dokumenty a postupy colného konania

Dôkazy o pôvode

Na to, aby sa na výrobky s pôvodom v zvýhodnených krajinách orgánu EBA EÚ vzťahovali preferenčné colné sadzby, musí byť k nim priložený dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť jeden z týchto dôkazov:

Osvedčenie by malo byť vývozcovi sprístupnené hneď, ako sa vývoz uskutoční (alebo je zabezpečený). Výnimočne, za určitých podmienok, sa po vývoze môže vydať osvedčenie.

 • Osvedčenie o pôvode na tlačive A — vydané príslušnými orgánmi v zvýhodnenej krajine.

  Vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

 • Fakturačné vyhlásenie vystavené vývozcom * – pre zásielky do 6000 EUR. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov po vydaní.

* Na vyhotovenie fakturačného vyhlásenia musíte na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (v angličtine alebo francúzštine): „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento dokument (číslo colného povolenia... vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod v súlade s pravidlami pôvodu všeobecného systému preferencií Európskeho spoločenstva“. Svoje fakturačné vyhlásenie musíte podpísať osobne.

Iné dokumenty

Vyhľadanie ďalších dokumentov a postupov colného konania.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • Konkrétne informácie o právnych predpisoch EÚ
  • Práva duševného vlastníctva
  • Zemepisné označenia

  pokiaľ ide o najmenej rozvinuté a rozvojové krajiny

 • Všeobecné informácie o právach duševného vlastníctva a zemepisných označeniach

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Iné (hospodárska súťaž, obchod a trvalo udržateľný rozvoj)

EÚ udeľuje štatút EBA krajinám, ktoré Výbor OSN pre rozvojovú politiku označil ako najmenej rozvinuté krajiny.

 • krajiny nemusia požiadať o využívanie EBA, EÚ ich pridáva alebo odstraňuje na základe svojho štatútu najmenej rozvinutých krajín.
 • EÚ môže zrušiť preferencie EBA za určitých výnimočných okolností, ako je vážne a systematické porušovanie zásad stanovených v medzinárodných dohovoroch o základných ľudských právach a pracovných právach.
 • na rozdiel od štandardného VSP krajiny nestratili status EBA podpísaním dohody o voľnom obchode s EÚ.
 • na rozdiel od štandardného VSP nemá EBA pre produkty „mechanizmus odstupňovania“.
 • EBA nemá dátum ukončenia platnosti

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy