Všetko okrem zbraní (EBA)

Zistite, ako využívať systém EÚ Všetko okrem zbraní (EBA).

Stručný prehľad

V rámci systému EBA sa rušia clá a kvóty na všetok dovoz tovaru (okrem zbraní a munície), ktorý prichádza do EÚ z najmenej rozvinutých krajín.

Od januára 2019 sú krajiny EBA

 • Afganistan
 • Angola
 • Bangladéš
 • Benin
 • Bhután
 • Burkina Faso
 • Barmský zväz/Mjanmarsko
 • Burundi
 • Kambodža
 • Stredoafrická republika
 • Čad
 • Komorské ostrovy
 • Kongo, Demokratická republika
 • Džibutsko
 • Východný Timor
 • Rovníková Guinea
 • Eritrea
 • Etiópia
 • Gambia
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Haiti
 • Kiribati
 • Laos
 • Lesotho
 • Libéria
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Mali
 • Mauritánia
 • Nepál
 • Niger
 • Rwanda
 • Svätý Tomáš a Princov ostrov
 • Senegal
 • Sierra Leone
 • Šalamúnove ostrovy
 • Somálsko
 • Južný Sudán
 • Sudán
 • Tanzánia
 • Togo
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Jemen
 • Zambia

Sadzby

Systém EBA odstraňuje clá a kvóty na všetok dovoz tovaru (okrem zbraní a munície) prichádzajúceho do EÚ z najmenej rozvinutých krajín.

 • vyhľadať všetky informácie o tarifách za váš výrobok
 • v prípade pochybností kontaktujte svoje vnútroštátne colné orgány

Pravidlá o pôvode

Pravidlá pôvodu sú rovnaké ako pravidlá, ktoré sa uplatňujú na štandardný VSP.

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Skontrolujtenástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu sú k dispozícii nižšie.

Tolerancia

Tolerancia je vyjadrená

 • v cene konečných produktov rybolovu a priemyselných výrobkov
 • hmotnosť konečných výrobkov pre poľnohospodárske výrobky

Tolerancie zahrnuté do VSP sú miernejšie ako pravidelné tolerancie. Predstavujú 15 % ceny konečného výrobku zo závodu namiesto 10 %.

Osobitné tolerancie sa vzťahujú aj na textílie a odevy a sú opísané v úvodných poznámkach prílohy 22 – 03.

Pozri aj všeobecné pravidlo tolerancie alebo de minimis.

Kumulácia

V obchode v rámci EÚ EBA pôsobia tieto druhy kumulácie:

 • bilaterálne
 • regionálny
 • predĺžená
 • kumulácia s Nórskom, Švajčiarskom a Türkiye
Dvojstranná kumulácia

Materiály s pôvodom v EÚ sa môžu začleniť do výrobkov vyrobených v krajine EBA a potom sa môžu považovať za materiály s pôvodom v tejto krajine EBA, pokiaľ spracovanie vykonané v krajine EBA presahuje minimálnu úroveň.

Regionálna kumulácia
 • Skupina I
  • Brunej-Darussalam
  • Kambodža*
  • Indonézia
  • Laos*
  • Malajzia
  • Filipíny
  • Vietnam
 • Skupina II
  • Bolívia
  • Kolumbia
  • Kostarika
  • Salvádor
  • Guatemala
  • Honduras
  • Nikaragua
  • Panama
  • Peru
  • Venezuela
 • Skupina III
  • Bangladéš*
  • Bhután*
  • India
  • Nepál*
  • Pakistan
  • Srí Lanka
 • Skupina IV
  • Argentína
  • Brazília
  • Paraguaj
  • Uruguaj

*Krajiny, ktoré sú v súčasnosti príjemcami pomoci EBA

 • používanie zložiek medzi krajinami z tej istej skupiny je povolené (napr. Bangladéš môže používať zložky z Bhutánu, pretože oba sa nachádzajú v skupine III), je však potrebné pripomenúť niektoré dôležité pravidlá:
 • regionálna kumulácia medzi krajinami v rámci tej istej skupiny sa uplatňuje len vtedy, ak sú krajiny zapojené do kumulácie v čase vývozu výrobku do Európskej únie zvýhodnenými krajinami a nie len oprávnenými krajinami.
 • ak sa tovar s pôvodom v jednej zvýhodnenej krajine ďalej spracúva v inej členskej krajine tejto skupiny, potom sa tovar môže považovať za tovar s pôvodom v druhej zvýhodnenej krajine (pokiaľ spracovanie presahuje rámec minimálnych operácií)
 • na určenie pôvodu vstupu (keď sa vstup jedného člena skupiny zašle inému členovi skupiny) je správnym pravidlom pôvodu pravidlo pôvodu, ktoré by sa uplatňovalo na priamy vývoz z dodávateľskej krajiny do EÚ.
 • kumulácia je možná aj medzi jednotlivými zvýhodnenými krajinami skupiny I a skupiny III. Platí to len na požiadanie a za určitých podmienok.

Upozorňujeme, že niektoré výrobky sú vylúčené z kumulácie, ak existujú rozdiely medzi statusom krajín VSP tej istej skupiny (VSP/VSP+/EBA). Zoznam príslušných výrobkov je uvedený v prílohe 13b.

Rozšírená kumulácia 

Krajiny EBA môžu za určitých podmienok požiadať EÚ o povolenie kumulovať sa s krajinami, s ktorými má EÚ uzavretú obchodnú dohodu.

 • táto možnosť je otvorená len pre priemyselné výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky.
 • ak sa vstup z tretej krajiny, s ktorou má EÚ dohodu o voľnom obchode, zasiela do krajiny VSP, správnym pravidlom pôvodu je pravidlo, ktoré by sa uplatňovalo na priamy vývoz z dodávateľskej krajiny do EÚ.
Kumulácia s tovarom s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku a Türkiye

Zvýhodnené krajiny môžu kumulovať pôvod s tovarom kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku a Türkiye.

 • materiály s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku alebo Türkiye, ktoré v zvýhodnenej krajine prejdú viac ako minimálnou operáciou, sa považujú za materiály s pôvodom v tejto zvýhodnenej krajine a môžu sa vyvážať do EÚ, Nórska, Švajčiarska alebo Türkiye
 • uvedené pravidlo sa nevzťahuje na poľnohospodárske výrobky alebo výrobky, na ktoré sa vzťahuje výnimka.
 • na to, aby sa tento typ kumulácie mohol uplatňovať, musia EÚ, Nórsko, Švajčiarsko a Türkiye udeliť rovnaké preferenčné zaobchádzanie výrobkom s pôvodom v krajinách EBA.

Zákaz manipulácie

Ustanovenie o priamej doprave v pravidlách pôvodu VSP bolo nahradené doložkou o nemanipulácii (článok 74 nariadenia Komisie č. 1063/2010).

 • hlavný rozdiel v porovnaní s ustanovením o priamej preprave spočíva v tom, že od dovozcov v EÚ sa nebude vyžadovať, aby preukázali súlad s podmienkami.
 • colná správa členského štátu EÚ by však mohla požiadať o takýto dôkaz, ak má dôvod domnievať sa, že podmienky nie sú splnené.

Vrátenie cla

Vrátenie cla je povolené.

Podmienky na plavidlách

Aby sa rybárske plavidlo mohlo považovať za plavidlo s pôvodom v zvýhodnenej krajine, čo by znamenalo, že ryby ulovené týmto plavidlom mimo teritoriálnych vôd majú pôvod, uplatniteľné kritériá sa vzťahujú na krajinu registrácie a vlajku plavidla, ale aj na jeho vlastníctvo. Upozorňujeme, že podľa pravidiel pôvodu VSP neexistuje žiadna osobitná požiadavka týkajúca sa štátnej príslušnosti posádky alebo dôstojníkov.

Minimálne operácie

Existujú dva súbory takzvaných „minimálnych“ operácií, ktoré nikdy nestačia na získanie pôvodu:

 • tie, ktoré sú uvedené v článku 76
 • a tie, ktoré sa vzťahujú len na textilné výrobky a len na účely regionálnej kumulácie, uvedené v prílohe 16

Pravidlá pre konkrétny výrobok

Zoznam spracovania, ktoré by sa malo vykonať na materiáloch na získanie štatútu pôvodu, je uvedený v prílohe 13a k tomu istému nariadeniu. Zoznam obsahuje dva stĺpce:

 • jedna sa vzťahuje na najmenej rozvinuté zvýhodnené krajiny podľa VSP
 • jedna sa vzťahuje na všetky ostatné zvýhodnené krajiny podľa VSP

Odstupňovanie

Niektoré rozvojové krajiny vyvážajú vysoko konkurencieschopné výrobky, ktoré nepotrebujú preferencie na úspešný prístup na svetové trhy. V tomto prípade sa VSP zruší z týchto odvetví výrobkov prostredníctvom mechanizmu odstupňovania:

 • ak priemerná hodnota dovozu z krajiny zvýhodnenej podľa VSP (rozdelená podľa celkovej hodnoty dovozu v rámci VSP v rámci daného oddielu) za tri roky prekročí všeobecnú prahovú hodnotu 57 %
 • na rastlinné produkty, živočíšne alebo rastlinné oleje, tuky, vosky a minerálne výrobky sa uplatňuje odstupňovanie, ak uvedený percentuálny podiel presahuje 17,5 %.
 • pre textílie sa uplatňuje odstupňovanie, ak uvedený percentuálny podiel presahuje 47,2 %.

EÚ preskúmava zoznam odstupňovaných výrobkov každé tri roky prostredníctvom vykonávacieho nariadenia a na základe objektívnych kritérií.

Aktuálny zoznam odstupňovaných výrobkov nájdete tu.

Výnimky

Za určitých podmienok sa môže udeliť osobitná výnimka s cieľom umožniť voľnejšie pravidlá pôvodu uplatniteľné na špecifické výrobky s pôvodom v určitých krajinách. Takáto výnimka bola Kapverdom udelená. Pozri výnimku pre Kapverdy a uplatniteľné pravidlá pôvodu.

Skontrolujte aj oznámenie pre dovozcov vydané EÚ, v ktorom sú hospodárske subjekty informované o konkrétnych prvkoch týkajúcich sa Bangladéša.

Pravidlá pôvodu pre konkrétne výrobky

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • využite svojho obchodného asistenta na
  • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí spĺňať tovar dovážaný do Európskej únie
  • vyhľadávanie osobitných pravidiel a predpisov uplatniteľných na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu

Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, najprv uveďte jeho colný kód. Môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Sanitárne a fytosanitárne požiadavky

 • využite svojho obchodného asistenta na
  • informácie o zdravotných, bezpečnostných, zdravotných a hygienických normách (sanitárne a fytosanitárne – sanitárne a fytosanitárne – sanitárne a fytosanitárne – sanitárne a fytosanitárne – sanitárne a fytosanitárne – sanitárne a fytosanitárne – sanitárne a fytosanitárne – sanitárne a fytosanitárne – sanitárne a fytosanitárne – sanitárne a fytosanitárne – sanitárne a fytosanitárne – sanitárne a f
  • vyhľadávanie pravidiel týkajúcich sa zdravia, bezpečnosti a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu

Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, najprv uveďte jeho colný kód. Ak colný kód nepoznáte, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Dokumenty a postupy colného konania

Dôkazy o pôvode

Na to, aby sa na výrobky s pôvodom vo zvýhodnených krajinách EBA EÚ mohli vzťahovať preferenčné colné sadzby, musí byť k nim priložený dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť jeden z týchto dôkazov:

Osvedčenie by sa malo vývozcovi sprístupniť hneď po uskutočnení vývozu (alebo po zabezpečení vývozu). Výnimočne sa za určitých podmienok môže osvedčenie vyhotoviť po vývoze.

 • Osvedčenie o pôvode na tlačive A – vydané príslušnými orgánmi zvýhodnenej krajiny.

  Vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

 • Fakturačné vyhlásenie vypracované vývozcom * – pre zásielky do 6 000 EUR. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov po vydaní.

* Na vyhotovenie fakturačného vyhlásenia musíte na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (v angličtine alebo francúzštine): „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia... vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod podľa pravidiel pôvodu všeobecného systému preferencií Európskeho spoločenstva“. Vyhlásenie na faktúremusíte podpísať ručne.

Ďalšie dokumenty

Vyhľadanie ďalších dokumentov a postupov colného konania.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • konkrétne informácie o právnych predpisoch EÚ o
  • Práva duševného vlastníctva
  • Označenia geografického pôvodu

  pokiaľ ide o najmenej rozvinuté a rozvojové krajiny

 • všeobecné informácie o právach duševného vlastníctva a zemepisných označeniach

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Kolektívneho

Iné (hospodárska súťaž, obchod a trvalo udržateľný rozvoj)

EÚ udeľuje štatút EBA krajinám, ktoré Výbor OSN pre rozvojovú politiku uvádza ako najmenej rozvinuté krajiny.

 • krajiny nemusia požiadať o výhody z EBA, EÚ ich pridáva alebo odstraňuje na základe svojho statusu najmenej rozvinutých krajín.
 • EÚ môže zrušiť preferencie EBA za určitých výnimočných okolností, ako je napríklad závažné a systematické porušovanie zásad stanovených v medzinárodných dohovoroch o základných ľudských právach a pracovných právach.
 • na rozdiel od štandardného VSP krajiny podpísaním dohody o voľnom obchode s EÚ nestrácajú štatút EBA.
 • na rozdiel od štandardného VSP EBA nemá „mechanizmus tried“ pre výrobky.
 • EBA nemá dátum uplynutia platnosti

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy