Online nástroje a služby pre menšie podniky

Online nástroje a služby pre menšie podniky

Služby pre malé a stredné podniky (MSP)

Informácie o veľtrhoch

  • Databáza veľtrhov AUMA Informácie o obchodných veľtrhoch v Nemecku a na celom svete, ktorú poskytuje AUMA, Združenie nemeckého obchodného spravodlivého priemyslu, ktorá obsahuje podrobnosti o podujatiach, ako sú dátumy, údaje o distribúcii, štatistiky a informácie o tom, ako kontaktovať veľtrhy a organizátorov podujatí.

Malé a stredné kapitoly v obchodných dohodách

Všetky nové obchodné dohody budú obsahovať kapitolu o MSP, ak s tým partnerská krajina súhlasí. To by umožnilo lepšiu výmenu informácií o otázkach prístupu na trh, ako aj plodnú spoluprácu medzi Komisiou a partnerskou krajinou pri riešení otázok súvisiacich s MSP v obchodnej dohode.

Okrem toho sa spoločný výbor komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi EÚ a Kanadou 26. septembra 2018 dohodol v osobitnom odporúčaní pre MSP, že každá zmluvná strana poskytne MSP druhej zmluvnej strany online informácie o CETA a prístupe na trh a že kontaktné miesto pre MSP na každej strane bude spolupracovať na riešení špecifických otázok MSP.

Regionálne poradenské centrá pre obchod

Regionálne asistenčné pracoviská boli navrhnuté a zavedené s cieľom poskytovať MSP v konkrétnom regióne prispôsobené obchodné informácie na podporu ich potrieb v oblasti obchodu v rámci regiónu a EÚ. Cieľom regionálnych asistenčných pracovísk je podporovať používateľov informáciami, ako sú informácie o vývoznom trhu, pomoc pri prístupe na trh, poradenstvo v regulačných otázkach, usmernenia týkajúce sa špecifických regionálnych obchodných špecifík s cieľom lepšie pomôcť podnikom v ich úsilí o internacionalizáciu a ich úsilí v rôznych regiónoch na celom svete.

Poradenské centrum Východného partnerstva pre obchod

Prístup k poradenskému stredisku pre obchod v rámci Východného partnerstva s cieľom identifikovať obchodné príležitosti, nájsť informácie o podmienkach prístupu na trh a kontakty potenciálnych partnerov v piatich krajinách Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavská republika a Ukrajina). Obchodníci môžu využiť platformu na rast svojho vývozu a rozšírenie na ďalšie trhy.

Poradenské centrum Východného partnerstva pre obchod je projekt financovaný EÚ v rámci iniciatívy EU4Business, ktorý navrhlo a vykonáva Medzinárodné obchodné centrum s cieľom posilniť obchodnú konkurencieschopnosť mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSP) krajín Východného partnerstva v rámci regiónu a Európskej únie.

Poradenské centrum Euromed Trade Helpdesk

Prístup k poradenskému stredisku Euromed pre obchod s cieľom identifikovať obchodné príležitosti, nájsť informácie o prístupe na trh a kontakty potenciálnych partnerov v 10 krajinách Euromedu (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Tunisko a Türkiye). Obchodníci ho môžu využiť na rast svojho vývozu a rozšírenie na ďalšie trhy. Poskytuje aj štatistiku obchodu so službami a toky priamych zahraničných investícií.

Poradenské centrum Euromed Trade Helpdesk je iniciatíva financovaná z prostriedkov EÚ, ktorú navrhlo a vykonáva Medzinárodné obchodné centrum na podporu obchodnej konkurencieschopnosti mikropodnikov, malých a stredných podnikov krajín Euromedu v rámci regiónu a Európskej únie.

Kontaktujte nás

Konkrétne otázky týkajúce sa MSP, prístupu na trh a informácií nájdete na tomto webovom sídle prostredníctvom kontaktného formulára.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy