Online nástroje a služby pre menšie podniky

Online nástroje a služby pre menšie podniky

Služby pre malé a stredné podniky (MSP)

Výzva na predkladanie návrhov pre súťaž majstrov malých podnikov

  • Výzvu na predkladanie návrhov na súťaž šampiónov malých podnikov spoločne zorganizovala skupina MSME, Medzinárodná obchodná komora (ICC) a Medzinárodné obchodné centrum (ITC). Súťaž šampiónov malých podnikov poskytuje organizáciám na podporu podnikania príležitosť navrhnúť inovatívne praktické spôsoby, ako pomôcť malým podnikom zohrávať aktívnejšiu úlohu vo svetovom obchode.

  • Keďže naliehavosť riešenia zmeny klímy sa zvyšuje, tohtoročná každoročná súťaž sa zameriava na podporu malých podnikov pri znižovaní ich uhlíkovej stopy a využívaní inovácií v oblasti udržateľnosti, aby mohli zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov OSN v oblasti udržateľnosti a pomoci pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo.

  • Termín na predkladanie ponúk je 15. august 2022 o 23.59 SEČ. Viac informácií nájdete na tomto odkaze

Informácie o veľtrhoch

  • Databáza veľtrhov AUMA Informácie o obchodných veľtrhoch v Nemecku a na celom svete, ktorú poskytuje AUMA, Združenie nemeckého obchodného spravodlivého priemyslu, ktorá obsahuje podrobnosti o podujatiach, ako sú dátumy, údaje o distribúcii, štatistiky a informácie o tom, ako kontaktovať veľtrhy a organizátorov podujatí.

Malé a stredné kapitoly v obchodných dohodách

Všetky nové obchodné dohody budú obsahovať kapitolu o MSP, ak s tým partnerská krajina súhlasí. To by umožnilo lepšiu výmenu informácií o otázkach prístupu na trh, ako aj plodnú spoluprácu medzi Komisiou a partnerskou krajinou pri riešení otázok súvisiacich s MSP v obchodnej dohode.

Okrem toho sa spoločný výbor komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi EÚ a Kanadou 26. septembra 2018 dohodol v osobitnom odporúčaní pre MSP, že každá zmluvná strana poskytne MSP druhej zmluvnej strany online informácie o CETA a prístupe na trh a že kontaktné miesto pre MSP na každej strane bude spolupracovať na riešení špecifických otázok MSP.

Kontaktujte nás

Konkrétne otázky týkajúce sa MSP, prístupu na trh a informácií nájdete na tomto webovom sídle prostredníctvom kontaktného formulára.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy