Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Online nástroje a služby pre menšie podniky

Online nástroje a služby pre menšie podniky

Služby pre malé a stredné podniky (MSP)

Informácie o veľtrhoch

  • Databáza obchodných veľtrhov združenia AUMA Informácie o veľtrhoch v Nemecku a na celom svete, ktorú poskytla AUMA, Združenie Nemeckého obchodného spravodlivého priemyslu, ktorá obsahuje podrobné informácie o podujatiach, ako sú dátumy, distribučné údaje, štatistiky a informácie o tom, ako kontaktovať obchodné veľtrhy a organizátorov podujatí.

Kapitoly malej a strednej veľkosti v obchodných dohodách

Všetky nové obchodné dohody budú obsahovať kapitolu o MSP, ak s tým partnerská krajina súhlasí. Umožnilo by to lepšiu výmenu informácií o otázkach prístupu na trh, ako aj plodnú spoluprácu medzi Komisiou a partnerskou krajinou pri riešení otázok súvisiacich s MSP v obchodnej dohode.

Okrem toho sa 26. septembra 2018 Spoločný výbor komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi EÚ a Kanadou dohodol v osobitnom odporúčaní pre MSP, že každá zmluvná strana poskytuje MSP druhej zmluvnej strany online informácie o CETA a prístupe na trh a že kontaktné miesto pre MSP na každej strane spolupracuje na riešení špecifických problémov MSP.

Kontaktujte nás

Konkrétne otázky týkajúce sa MSP, prístupu na trh a obchodu môžete adresovať na adrese TRADE-MARKET-ACCESS@ec.europa.eu alebo môžete zasielať všeobecné otázky prostredníctvom kontaktného formulára na webovom sídle Access2Markets.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy