Tovar vyrobený v súlade s ochrannými pravidlami

Táto stránka slúži ako referenčný dokument len pre požiadavky na výrobky platné v celej EÚ. V závislosti od cieľovej krajiny EÚ sa môžu uplatňovať dodatočné požiadavky. Podrobné informácie nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Upozorňujeme, že na tejto stránke je všeobecný opis každej položky uvedený vo všetkých jazykoch EÚ. Podrobnosti sú však k dispozícii len v angličtine.

Obmedzenia dovozu látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (ODS) a fluórovaných skleníkových plynov

Výrobky poškodzujúce ozónovú vrstvu

S cieľom chrániť životné prostredie sa zakazuje dovoz výrobkov a zariadení obsahujúcich látky poškodzujúce ozónovú vrstvu do Európskej únie. Tento zákaz sa vzťahuje na dovoz z ktorejkoľvek krajiny bez ohľadu na to, či je alebo nie je zmluvnou stranou Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu z roku 1987.

Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu

S cieľom chrániť životné prostredie je dovoz látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (ODS) povolený na vstup do Európskej únie (EÚ) len vtedy, ak spĺňa určité podmienky.

Zákaz výrobkov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny

Uvádzanie určitých výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny na trh je zakázané s cieľom znížiť emisie fluórovaných skleníkových plynov, na ktoré sa vzťahuje Kjótsky protokol.

Požiadavky na uvádzanie farieb a lakov na trh

Farby a laky musia spĺňať požiadavky uvádzania na trh navrhnuté tak, aby sa zabránilo negatívnym účinkom emisií prchavých organických zlúčenín na životné prostredie.

Uvádzanie výrobkov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny na trh

Uvádzanie výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny na trh podlieha ustanoveniam týkajúcim sa okrem iného zákazov na trhu, požiadaviek na označovanie, nahlasovania informácií a registračných povinností.

 

Ochrana ohrozených druhov (Fauna a Flora)

CITES – Ochrana ohrozených druhov

Dovoz druhov, na ktoré sa vzťahuje Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), podlieha systému dvojitej kontroly vrátane kontrol vývozu a dovozu v krajine pôvodu, ako aj na miestach vstupu určených EÚ.

Štatistické monitorovanie obchodu s tuniakom okatým a mečiarom

Dovoz tuniaka a mečiara veľkého je povolený len vtedy, ak je príslušný náklad sprevádzaný štatistickým dovozným dokladom. Cieľom opatrenia je chrániť dotknuté druhy.

Systém dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého

Dovoz tuniaka modroplutvého podlieha systému dokumentácie úlovkov, ktorého cieľom je identifikovať pôvod všetkých tuniakov modroplutvých s cieľom regulovať populácie tohto druhu, zlepšiť kvalitu a spoľahlivosť štatistických údajov a predchádzať nezákonnému rybolovu, odrádzať od neho a eliminovať ho.

Systém dokumentácie úlovkov Dissostichus spp.

Dovoz druhov Dissostichus (všeobecne známych ako nototénie) musí byť sprevádzaný dokumentom o úlovku, aby sa mohli vykonávať monitorovacie opatrenia CCAMLR (Dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov)

Požiadavky na dovoz výrobkov z tuleňov

Dovoz kožušín mláďat tuleňov grónskych a mláďat tuleňov grónskych na komerčné účely a výrobkov z nich vyrobených je zakázaný. Dovoz niektorých špecifických výrobkov tohto druhu sa môže povoliť, ak spĺňa určité požiadavky.

Kontrola nezákonného rybolovu

Dovoz určitých produktov rybolovu sa kontroluje s cieľom zabrániť nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, odrádzať od neho a odstrániť ho.

Kontrola nelegálne vyťaženého dreva a výrobkov z dreva

Dovoz nezákonne vyťaženého dreva a z neho odvodených produktov je zakázaný.

Licenčný systém FLEGT na dovoz dreva

Dovoz výrobkov z dreva vyvážaných z krajín, ktoré uplatňujú tento dobrovoľný systém, je zakázaný, pokiaľ sa na zásielku nevzťahuje licencia FLEGT.

 

Kontrola výrobných a postprodukčných procesov s použitím nebezpečných látok

Požiadavky na uvádzanie batérií a akumulátorov na trh

Vzhľadom na množstvo nebezpečných látok, ktoré obsahujú, a s cieľom ochrany životného prostredia je uvádzanie určitých batérií a akumulátorov na trh zakázané.

Požiadavky na uvádzanie elektrických a elektronických zariadení na trh

Používanie určitých nebezpečných látok je obmedzené v elektrických a elektronických zariadeniach (EEZ) uvádzaných na trh EÚ. Výrobcovia a dovozcovia týchto výrobkov nesú zodpovednosť za nakladanie s odpadom, najmä za podporu opätovného použitia, recyklácie a iných foriem zhodnocovania takéhoto odpadu.

Rádioaktívne výrobky

Dovoz rádioaktívnych výrobkov je prísne obmedzený s cieľom chrániť životné prostredie a verejné zdravie pred rádioaktívnym rizikom.

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy