Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a CARIFORUM-om

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u a EÚ uľahčuje ľuďom a podnikom z týchto dvoch regiónov vzájomné investovanie a obchodovanie a podnecuje rozvoj v celej Karibskej oblasti. Zistite, ako dohody EÚ o hospodárskom partnerstve (DHP) so 14 karibskými štátmi prospievajú vášmu obchodu.

Na prvý pohľad

Dohoda o hospodárskom partnerstve CARIFORUM – EÚ bola podpísaná v októbri 2008. Nejde len o dohodu o obchode s tovarom; zahŕňa záväzky týkajúce sa obchodu so službami, investícií, otázok súvisiacich s obchodom, ako je politika hospodárskej súťaže, vládne obstarávanie, práva duševného vlastníctva, ako aj aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Dohoda:

 • pomáha obom regiónom navzájom investovať a obchodovať
 • poskytuje predvídateľný prístup na trh pre obchodníkov z EÚ a Karibiku
 • postupne otvára trh EÚ so službami vrátane kreatívneho a zábavného priemyslu, ako aj karibský trh pre poskytovateľov služieb z EÚ
 • zabezpečuje bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre všetky výrobky
 • Vývoz citlivých výrobkov z EÚ sa postupne liberalizuje počas obdobia 25 rokov
 • umožňuje spoločnostiam CARIFORUM-u založiť obchodnú prítomnosť v EÚ
 • stanovuje doložku o regionálnych preferenciách pre obchod v rámci karibského regiónu, čím sa podporuje regionálna integrácia a regionálne hodnotové reťazce.

Dohoda obsahuje aj osobitný protokol o kultúrnej spolupráci, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky upravujúce výmenu kultúrnych činností, tovaru a služieb medzi krajinami CARIFORUM-u a EÚ. DHP CARIFORUM – EÚ je prvou obchodnou dohodou, do ktorej EÚ osobitne zahrnula komplexné ustanovenia o kultúre.

Zvýhodnené krajiny

Celkovo 14 krajín CARIFORUM-u vykonáva DHP medzi CARIFORUM-om a EÚ:

 • Dominikánska republika
 • Karibské spoločenstvo uvádza:
  • Antigua a Barbuda
  • Bahamy
  • Barbados
  • Belize
  • Dominika
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamajka
  • Svätá Lucia
  • Svätý Vincent a Grenadíny
  • Svätý Krištof a Nevis
  • Surinam
  • Trinidad a Tobago

Haiti dohodu podpísalo aj v decembri 2009, ale zatiaľ ju neuplatňuje, kým ju neratifikuje parlament.

Asymetrické ustanovenia v prospech karibských krajín

V DHP sa predpokladajú asymetrie v prospech krajín AKT, ako napríklad vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, pružné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a ochranu nerozvinutého priemyslu.

Zatiaľ čo trhy EÚ sú okamžite a úplne otvorené, štáty CARIFORUM-u majú 15 – 25 rokov na to, aby sa otvorili dovozu do EÚ. Okrem toho výrobcovia 17 % najcitlivejšieho tovaru (väčšinou z kapitol 1 – 24 HS) budú trvalo chránení pred hospodárskou súťažou.

Tarify

 • EÚ poskytuje 100 % bezcolný a bezkvótový prístup pre všetok tovar pochádzajúci zo štátov CARIFORUM-u. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky produkty z CARIFORUM-u.
 • Karibské krajiny postupne rušia clá, a to v priebehu 15 – 25 rokov. 17 % výrobkov a služieb sa považuje za citlivé a sú úplne vylúčené z liberalizácie. Ak dovoz určitého tovaru z EÚ do krajín CARIFORUM-u náhle prudko stúpne a ohrozí miestnu produkciu, môžu sa uplatniť ochranné opatrenia, ako sú dovozné kvóty.
 • Všetky clá sú uvedené v prílohách 1, 2 a 3 k DHP CARIFORUM – EÚ. Upozorňujeme, že nie všetky krajiny CARIFORUM-u dodržiavajú rovnaký harmonogram liberalizácie.
 • Použite možnosť vyhľadávania Môj obchodný asistent na vyhľadanie presných informácií o clách a sadzbách pre váš konkrétny výrobok s prihliadnutím na jeho krajinu pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na colné orgány.
 •  Existujú osobitné ustanovenia o dovoze sušeného mlieka do Dominikánskej republiky – existujú dovozné kvóty s preferenčnými clami.

Pravidlá pôvodu

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Skontrolujte interaktívnynástroj vlastného hodnotenia pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Uplatňuje sa kapitola o pravidlách pôvodu dohôd o hospodárskom partnerstve.

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

Získajte informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.

Pomocou funkcie Môj obchodný asistent vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu. Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv identifikovať jeho colný kód. Ak colný kód nepoznáte, môžete ho vyhľadať pomocou názvu vášho produktu vo vstavanom vyhľadávači.

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia SPS

 • Získajte informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • V časti Môj obchodný asistent vyhľadajte pravidlá týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu. Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv identifikovať jeho colný kód. Ak colný kód nepoznáte, môžete ho vyhľadať pomocou názvu vášho produktu pomocou vstavaného vyhľadávacieho nástroja.

Dokumenty a postupy colného konania

Dôkazy o pôvode

Aby výrobky s pôvodom v krajinách DHP spĺňali podmienky na preferenčné colné sadzby, musí k nim byť priložený dôkaz o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov. Môže to byť buď:

 • Sprievodné osvedčenie EUR.1 – vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený na požiadanie predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu. Dôkaz o statuse pôvodu je platný desať mesiacov od dátumu vydania.
 • Vyhlásenie na faktúre – vydané ktorýmkoľvek vývozcom v prípade zásielok s hodnotou 6 000 EUR alebo menej alebo schválenými vývozcami v prípade zásielok akejkoľvek hodnoty. Pri vypĺňaní vyhlásenia na faktúre by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov a splniť ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.

Kumulatívne zaobchádzanie

V prípade nárokov na kumuláciu v súvislosti s použitím materiálov od partnera DHP, štátu AKT iného ako štát CARIFORUM-u alebo ZKÚ alebo v súvislosti s opracovaním alebo spracovaním vykonaným v týchto krajinách je potrebné poskytnúť colným orgánom tieto dôkazy:

 • v prípade dodaných materiálov sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo vyhlásenie dodávateľa;
 • v prípade vykonaného opracovania alebo spracovania samostatné vyhlásenie dodávateľa.

Na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade sa pre každú zásielku dodaných materiálov musí predložiť samostatné vyhlásenie dodávateľa, v ktorom sa tieto materiály podrobne opisujú.

Iné dokumenty

 • Ďalšie informácie o ďalších colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • Cieľom ustanovení týkajúcich sa autorských práv je zabezpečiť, aby držitelia práv zo štátov EÚ aj CARIFORUM-u boli za používanie svojich diel primerane odškodnení. Preto by pre držiteľov práv z CARIFORUM-u, ktorí chcú vyvážať produkty alebo služby chránené autorským právom do EÚ, malo byť jednoduchšie získať odmenu za používanie takýchto produktov a služieb.
 • Dohoda o hospodárskom partnerstve (kapitola o službách) obsahuje záväzky 27 štátov EÚ (okrem Belgicka) týkajúce sa prístupu na trh, pokiaľ ide o výmenu služieb v oblasti zábavy s výnimkou audiovizuálnych služieb. To znamená, že umelci, hudobníci a iní kultúrni pracovníci združenia CARIFORUM, ktorí sú registrovaní ako podnikatelia, môžu vyslať svojich členov alebo zamestnancov do 27 štátov EÚ, aby poskytovali služby v oblasti zábavy, ako sú predstavenia, ktoré sú chránené autorským právom a s ním súvisiacimi právami.
 • Prebiehajú rokovania o dohode o ochrane zemepisných označení

Obchod so službami

Keďže DHP je asymetrická v prospech karibských štátov, CARIFORUM otvára 65 – 75 % svojich trhov so zameraním na odvetvia s najväčším vplyvom na rozvoj, v ktorých sú potrebné investície a transfer technológií, zatiaľ čo EÚ otvára 90 % svojho trhu so službami.

Obe strany v súčasnosti diskutujú o:

 • turistika
 • aktivácia kultúrneho protokolu
 • ktorým sa zriaďuje Výbor pre služby

Prosím

Verejné obstarávanie

Investície

Iné (hospodárska súťaž, obchod a udržateľný rozvoj)

Dohoda o hospodárskom partnerstve pomáha rozvoju Karibiku prostredníctvom väčšej integrácie do globálneho a regionálneho obchodu a nových trhových príležitostí:

 • otvorenie obchodu so službami a investíciami
 • uľahčenie podnikania v Karibiku – vrátane pravidiel na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže
 • poskytovanie finančnej podpory EÚ s cieľom pomôcť:
  • vlády vykonávajú obchodné činnosti v rámci dohôd o hospodárskom partnerstve
  • využívať DHP na väčší vývoz a prilákanie väčšieho množstva vonkajších investícií

Hospodárska súťaž

Od roku 2014 EÚ zastavila vývozné subvencie na všetky výrobky vyvážané do krajín DHP.

EÚ minimalizovala opatrenia s účinkami narúšajúcimi výrobu a obchod.

Ak je miestny priemysel ohrozený v dôsledku prudkého nárastu dovozu z Európy, dohody o hospodárskom partnerstve umožňujú zavedenie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a nerozvinutého priemyslu.

Trvalo udržateľný rozvoj

DHP je výslovne založená na „základných a základných“ prvkoch stanovených v Dohode z Cotonou, t. j. na ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných. Dohody o hospodárskom partnerstve preto obsahujú jedny z najsilnejších formulácií o právach a udržateľnom rozvoji, ktoré sú k dispozícii v dohodách EÚ.

 • „Doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (stanovené v Dohode z Cotonou) sa môžu prijať, ak ktorákoľvek strana neplní svoje záväzky v súvislosti so základnými prvkami. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • Úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a posudzovať vplyv vykonávania DHP na udržateľný rozvoj zmluvných strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci jasnú úlohu.

Regionálna integrácia

Krajiny CARIFORUM-u sa medzi sebou užšie integrujú. Dohoda o hospodárskom partnerstve pomáha tým, že uľahčuje vývoz tovaru a služieb medzi:

 • všetky krajiny, ktoré tvoria CARIFORUM
 • 17 karibských území s priamymi väzbami na krajiny EÚ (štyri francúzske „najvzdialenejšie regióny“ a 13 zámorských území – šesť britských, šesť holandských a jeden francúzsky)
 • Štáty CARIFORUM-u sa zaviazali, že si budú navzájom ponúkať rovnaké preferencie, aké poskytujú EÚ (ešte sa v plnej miere nevykonávajú).
 • V rokoch 2014 až 2020 poskytla EÚ v rámci programu regionálnej spolupráce 346 miliónov EUR. 

Budovanie kapacít a technická pomoc

EÚ pomáha vládam Karibiku plniť ich záväzky týmito spôsobmi:

 • Po prvé, EÚ financuje vykonávacie štruktúry DHP v celej Karibskej oblasti. Sídlia na vnútroštátnych ministerstvách obchodu a na sekretariáte riaditeľstva CARIFORUM-u pri Karibskom spoločenstve (CARICOM).
 • Po druhé, EÚ v rámci svojho ERF financuje od roku 2012 programy vykonávania DHP a rozvoja súkromného sektora pre vlády a podniky. EÚ v spolupráci s viacerými karibskými a medzinárodnými orgánmi pomáha karibským krajinám
  • modernizovať spôsob, akým zvyšujú dane a zbierajú štatistické údaje
  • pomáhať podnikom pri plnení noriem EÚ v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia
  • diverzifikovať svoje hospodárstva podporovaním rastu sektora služieb
  • Zriaďovanie agentúr pre hospodársku súťaž, ochranu obchodu a ochranné opatrenia
   Poskytovanie technickej pomoci v oblasti práv duševného vlastníctva
 • Po tretie, EÚ investuje s cieľom pomôcť vládam integrovať sa inými spôsobmi.
  • v celom CARICOM-e: vytvorením jednotného trhu a hospodárstva (CSME)
  • v Demokratickej republike Macedónsko a na Haiti: podporovaním užšej spolupráce medzi týmito dvoma
  • vo východnom Karibiku: Pokračovaním v užšej integrácii
 • Po štvrté, EÚ financuje podobnú prácu aj prostredníctvom svojich programov pre jednotlivé krajiny.
  • všetky štáty majú koordinátorov a štruktúry DHP
  • takmer všetky štáty zaviedli postupné kolá znižovania ciel v rokoch 2011 a 2013, 2015 a 2017, ako sa dohodlo v DHP
  • pracuje sa na posilnení CROSQ, regionálneho normalizačného orgánu, a CAHFSA, regionálnej agentúry pre bezpečnosť potravín zriadenej v roku 2010.

Spoločné inštitúcie

EÚ tiež pomohla zaviesť DHP do praxe tým, že spolupracovala s karibskými krajinami na zriadení niekoľkých nových, spoločných karibsko-európskych inštitúcií.

Cieľom týchto orgánov je monitorovať spôsoby, akými oba regióny uplatňujú dohodu v praxi. Ich cieľom je tiež zabezpečiť, aby dohoda o hospodárskom partnerstve priniesla pozitívne výsledky, a vyriešiť akékoľvek problémy, ak sa vyskytnú.

Šesť spoločných inštitúcií CARIFORUM – EÚ:

 • Spoločná rada
 • Výbor pre obchod a rozvoj (T&DC)
 • Parlamentný výbor
 • Poradný výbor
 • Osobitný výbor pre colnú spoluprácu a uľahčenie obchodu
 • Osobitný výbor pre poľnohospodárstvo.

Pomoc karibským podnikom

EÚ tiež pomáha zaviesť DHP do praxe prostredníctvom svojho partnerstva s karibskou agentúrou Export, ktorá podporuje obchod a investície v celom regióne.

EÚ financuje programy na pomoc karibským vývozným spoločnostiam v úzkej spolupráci s karibskými spoločnosťami, aby mohli využívať DHP na rozvoj svojej výroby a väčší vývoz, a to tak do iných karibských krajín, ako aj do EÚ.

Agentúra spolupracuje aj s najvzdialenejšími regiónmi EÚ a zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ) v Karibiku s cieľom podnietiť obchod medzi nimi a zvyškom regiónu.

Kultúrna spolupráca

Protokolom o kultúrnej spolupráci sa stanovuje rámec pre väčšiu spoluprácu medzi CARIFORUM-om a EÚ v oblasti výmen týkajúcich sa kultúrnych činností, tovaru a služieb.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy