Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a CARIFORUM-om

DHP CARIFORUM – EÚ uľahčuje ľuďom a podnikom z týchto dvoch regiónov vzájomné investície a obchod a stimulovanie rozvoja v Karibskej oblasti.Zistite, ako je Váš obchod prínosom pre dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) EÚ so 14 karibskými štátmi.

V skratke

Dohoda o hospodárskom partnerstve CARIFORUM – EÚ bola podpísaná v októbri 2008. Nejde len o dohodu o obchode s tovarom; zahŕňa záväzky týkajúce sa obchodu so službami, investícií, otázok súvisiacich s obchodom, ako je politika hospodárskej súťaže, vládne obstarávanie, práva duševného vlastníctva, ako aj aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Táto dohoda:

 • pomáha týmto dvom regiónom investovať do druhého regiónu a obchodovať s ním navzájom
 • poskytuje obchodníkom z EÚ a Karibiku predvídateľný prístup na trh
 • postupne otvára trh EÚ so službami vrátane kreatívneho a zábavného priemyslu, ako aj karibský trh pre poskytovateľov služieb z EÚ.
 • zabezpečuje bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre všetky výrobky
 • Vývoz citlivých výrobkov z EÚ sa postupne liberalizuje počas obdobia 25 rokov
 • umožňuje spoločnostiam CARIFORUM-u zriadiť obchodnú prítomnosť v EÚ
 • ustanovuje doložku o regionálnych preferenciách pre obchod v rámci karibského regiónu, ktorá podporuje regionálnu integráciu a regionálne hodnotové reťazce.

Dohoda obsahuje aj samostatný protokol o kultúrnej spolupráci, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky upravujúce výmenu kultúrnych aktivít, tovaru a služieb medzi krajinami CARIFORUM-u a EÚ. DHP CARIFORUM – EÚ je prvou obchodnou dohodou, do ktorej EÚ konkrétne zahrnula komplexné ustanovenia o kultúre.

Zvýhodnené krajiny

Celkovo 14 krajín CARIFORUM-u vykonáva DHP CARIFORUM – EÚ:

 • Dominikánska republika
 • Karibské spoločenstvo uvádza:
  • Antigua a Barbuda
  • Bahamy
  • Barbados,
  • Belize
  • Dominika
  • Grenada;
  • Guayana
  • Jamaika
  • Svätá Lucia
  • Svätý Vincent a Grenadíny
  • Svätý Krištof a Nevis
  • Shark
  • Trinidad a Tobago

Haiti dohodu tiež podpísalo v decembri 2009, ale zatiaľ ju neuplatňuje, kým ju neratifikuje parlament.

Asymetrické ustanovenia v prospech karibských krajín

V DHP sa predpokladajú asymetrie v prospech krajín AKT, ako je vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé liberalizačné obdobia, pružné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia v oblasti poľnohospodárstva, potravinovej bezpečnosti a ochrany začínajúcich priemyselných odvetví.

Zatiaľ čo trhy EÚ sú okamžite a úplne otvorené, štáty CARIFORUM-u majú 15 – 25 rokov na to, aby sa otvorili dovozu z EÚ. Okrem toho výrobcovia 17 % najcitlivejšieho tovaru (väčšinou z kapitoly 1 – 24 HS) budú požívať trvalú ochranu pred hospodárskou súťažou.

Sadzby

 • EÚ poskytuje 100 % bezcolný a bezkvótový prístup pre všetok tovar pochádzajúci zo štátov CARIFORUM-u. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky produkty z CARIFORUM-u
 • Karibské krajiny postupne rušia clá, a to v priebehu 15 – 25 rokov. 17 % výrobkov a služieb sa považuje za citlivé a sú úplne vylúčené z liberalizácie. Ak dovoz určitého tovaru EÚ do krajín CARIFORUM-u náhle prudko stúpne a ohrozuje miestnu výrobu, môžu sa uplatňovať ochranné opatrenia, ako sú dovozné kvóty.
 • Všetky clá sa nachádzajú v prílohách 1, 2 a 3 k dohode o hospodárskom partnerstve CARIFORUM – EÚ. Upozorňujeme, že nie všetky krajiny CARIFORUM-u dodržiavajú rovnaký harmonogram liberalizácie.
 • Ak chcete nájsť presné informácie o clách a clách pre váš konkrétny výrobok, použite možnosť vyhľadávania môjho obchodného asistenta, pričom sa zohľadní krajina jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na vaše colné orgány.
 • Existujú osobitné ustanovenia o dovoze sušeného mlieka do Dominikánskej republiky – existujú dovozné kvóty s preferenčnými clami.

Pravidlá pôvodu

V dohodácho hospodárskom partnerstve sa uplatňuje kapitola o pravidlách pôvodu.

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.

Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy uplatniteľné na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu pomocou My Trade Assistant (Môj obchodný asistent). Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku vo vstavanom vyhľadávači.

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky SPS

 • Informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby sa mohol dovážať do Európskej únie.
 • Vyhľadajte pravidlá týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, u môjho asistenta pre obchod. Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak nepoznáte daný colný kód, môžete ho vyhľadať podľa názvu vášho výrobku pomocou integrovaného vyhľadávača.

Dokumenty a postupy colného konania

Dôkazy o pôvode

Na to, aby boli výrobky s pôvodom v krajinách DHP oprávnené na preferenčné colné sadzby, musia byť sprevádzané dôkazom o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov. Môže to byť buď:

 • Sprievodné osvedčenie EUR.1 – vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo splnomocnený zástupca) žiadajúci o osvedčenie musí byť pripravený predložiť na požiadanie doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu. Dôkaz o statuse pôvodu je platný desať mesiacov odo dňa vydania.
 • Fakturačné vyhlásenie – vystavené ktorýmkoľvek vývozcom na zásielky v hodnote 6000 EUR alebo menej alebo schválenými vývozcami na zásielky akejkoľvek hodnoty. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.

Kumulatívne zaobchádzanie

V prípade žiadostí o kumuláciu v súvislosti s použitím materiálov od partnera DHP, iného štátu AKT, ako je štát CARIFORUM-u alebo ZKÚ, alebo opracovania alebo spracovania vykonaného v týchto krajinách, dôkazy, ktoré musíte poskytnúť colným orgánom, sú:

 • v prípade dodaných materiálov sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo vyhlásenie dodávateľa;
 • v prípade vykonaného opracovania alebo spracovania samostatné vyhlásenie dodávateľa.

Na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade sa v súvislosti s každou dodanou zásielkou materiálov predkladá samostatné vyhlásenie dodávateľa, v ktorom sa tieto materiály podrobne opisujú.

Iné dokumenty

 • Informácie o ďalších dokumentoch colného konania a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • Cieľom ustanovení súvisiacich s autorskými právami je zabezpečiť, aby držitelia práv zo štátov EÚ a CARIFORUM-u boli za používanie svojich diel primerane odškodnení. Držitelia práv CARIFORUM-u, ktorí chcú vyvážať produkty alebo služby chránené autorským právom do EÚ, by preto mali ľahšie získať odmenu za používanie takýchto produktov a služieb.
 • DHP (kapitola o službách) obsahuje záväzky 27 štátov EÚ (okrem Belgicka) týkajúce sa prístupu na trh, pokiaľ ide o výmenu služieb v oblasti zábavy s výnimkou audiovizuálnych služieb. To znamená, že umelci CARIFORUM-u, hudobníci a iní kultúrni odborníci, ktorí sú registrovaní ako podnikateľskí pracovníci, môžu vyslať svojich členov alebo zamestnancov do 27 štátov EÚ, aby poskytovali služby v oblasti zábavy, ako sú predstavenia, ktoré sú chránené autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom.
 • Prebiehajú rokovania o dohode o ochrane zemepisných označení (ZO)

Obchod so službami

Keďže DHP je asymetrická v prospech karibských štátov, CARIFORUM otvára 65 – 75 % svojich trhov so zameraním na sektory, ktoré majú najväčší vplyv na rozvoj a kde sú potrebné investície a transfer technológií, zatiaľ čo EÚ otvára 90 % svojho trhu so službami.

Obe strany v súčasnosti diskutujú o:

 • cestovný ruch
 • aktivácia kultúrneho protokolu
 • ktorým sa zriaďuje Výbor pre služby

Prosím

Verejné obstarávanie

Investície

Iné (hospodárska súťaž, obchod a trvalo udržateľný rozvoj)

DHP pomáha karibskému rozvoju prostredníctvom väčšej integrácie do globálneho a regionálneho obchodu a nových trhových príležitostí:

 • otvorenie obchodu so službami a investíciami
 • uľahčenie podnikania v Karibiku – vrátane pravidiel na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže
 • poskytovanie finančnej podpory z EÚ s cieľom pomôcť:
  • vlády vykonávajú podniky DHP
  • využívať DHP na väčší vývoz a prilákať viac zahraničných investícií

Hospodárska súťaž

EÚ od roku 2014 zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín DHP.

EÚ minimalizovala opatrenia s vplyvom na výrobu a deformáciu obchodu.

Ak je miestny priemysel ohrozený nárastom dovozu z Európy, dohody o hospodárskom partnerstve umožňujú spustenie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví.

Udržateľný rozvoj

Dohoda o hospodárskom partnerstve je výslovne založená na „základných a základných“ prvkoch dohody z Cotonou, t. j. ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných. Dohody o hospodárskom partnerstve teda obsahujú niektoré z najsilnejších formulácií o právach a udržateľnom rozvoji, ktoré sú k dispozícii v dohodách EÚ.

 • „Doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (ako sa stanovuje v Dohode z Cotonou) možno prijať, ak niektorá zo strán neplní svoje záväzky týkajúce sa podstatných prvkov. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • Úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a hodnotiť vplyv vykonávania DHP na trvalo udržateľný rozvoj zmluvných strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Regionálne začlenenie

Krajiny CARIFORUM-u sa navzájom viac integrujú. DHP pomáha tým, že uľahčuje vývoz tovaru a služieb medzi:

 • všetky krajiny, ktoré tvoria CARIFORUM
 • 17 Karibských území s priamymi väzbami na krajiny EÚ (štyri francúzske „najvzdialenejšie regióny“ a 13 zámorských území – šesť britských, šesť holandských a jedno francúzske)
 • Štáty CARIFORUM-u sa zaviazali, že si navzájom ponúknu rovnaké preferencie, ktoré poskytujú EÚ (zatiaľ nevykonané v plnej miere).
 • V rokoch 2014 až 2020 poskytla EÚ v rámci programu regionálnej spolupráce 346 miliónov EUR.

Posilnenie kapacít a technická pomoc

EÚ pomáha karibským vládam pri plnení ich záväzkov týmito spôsobmi:

 • Po prvé, EÚ financuje implementačné štruktúry DHP v celej Karibskej oblasti. Sídlia na vnútroštátnych ministerstvách obchodu a na riaditeľstve CARIFORUM-u na sekretariáte Karibského spoločenstva (CARICOM).
 • Po druhé, EÚ v rámci ERF financuje od roku 2012 programy vykonávania DHP a rozvoja súkromného sektora pre vlády a podniky. EÚ spolupracuje s viacerými karibskými a medzinárodnými orgánmi a pomáha karibským krajinám
  • modernizovať spôsob, akým zvyšujú dane a zbierajú štatistické údaje
  • pomôcť podnikom plniť zdravotné, bezpečnostné a environmentálne normy EÚ
  • diverzifikovať svoje hospodárstva podporovaním rastu ich sektora služieb
  • Zriadenie agentúr pre hospodársku súťaž, ochranu obchodu a ochranné opatrenia
   na poskytovanie technickej pomoci v oblasti práv duševného vlastníctva
 • Po tretie, EÚ investuje, aby pomohla vládam integrovať sa inými spôsobmi.
  • v rámci CARICOM-u: vytvorením jednotného trhu a hospodárstva (CSME)
  • v Konžskej demokratickej republike a na Haiti: podporou užšej spolupráce medzi týmito dvoma stranami
  • vo východnej časti Karibiku: pokračovaním v užšej integrácii
 • Po štvrté, EÚ financuje podobnú prácu aj prostredníctvom svojich programov pre jednotlivé krajiny.
  • všetky štáty majú k dispozícii koordinátorov a štruktúry DHP
  • takmer všetky štáty vykonali postupné kolá znižovania ciel v rokoch 2011 a 2013, 2015 a 2017, ako sa dohodlo v DHP.
  • pracuje sa na posilnení regionálneho orgánu CROSQ a regionálnej agentúry pre bezpečnosť potravín CAHFSA, ktorá bola zriadená v roku 2010.

Spoločné orgány

EÚ tiež pomohla zaviesť DHP do praxe tým, že spolupracovala s karibskými krajinami s cieľom vytvoriť niekoľko nových spoločných karibských a európskych inštitúcií.

Cieľom týchto orgánov je monitorovať spôsob, akým oba regióny uplatňujú dohodu v praxi. Ich cieľom je tiež zabezpečiť, aby DHP prinášala pozitívne výsledky a riešiť prípadné problémy.

Šesť spoločných inštitúcií CARIFORUM – EÚ:

 • Spoločná rada
 • Výbor pre obchod a rozvoj (T&DC)
 • Parlamentný výbor
 • Poradný výbor
 • Osobitný výbor pre colnú spoluprácu a uľahčenie obchodu
 • Osobitný výbor pre poľnohospodárstvo.

Pomoc Karibským podnikom

EÚ takisto pomáha zaviesť DHP do praxe prostredníctvom svojho partnerstva s karibskou agentúrou pre vývoz, ktorá je celokarmskou agentúrou podporujúcou obchod a investície v celom regióne.

EÚ financuje programy na pomoc Karibskej oblasti vývozu v úzkej spolupráci s karibskými spoločnosťami, aby mohli využívať DHP na ďalší rozvoj ich výroby a vývozu, a to tak do iných karibských krajín, ako aj do EÚ.

Agentúra spolupracuje aj s najvzdialenejšími regiónmi EÚ a zámorskými krajinami a územiami v Karibiku s cieľom podnietiť obchod medzi nimi a zvyškom regiónu.

Spolupráca v oblasti kultúry

Protokolom o kultúrnej spolupráci sa stanovuje rámec pre intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti výmeny kultúrnych aktivít a tovaru a služieb medzi CARIFORUM-om a EÚ.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy