Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a CARIFORUM-om

Dohoda o hospodárskom partnerstve CARIFORUM – EÚ uľahčuje ľuďom a podnikom z oboch regiónov navzájom investovať a obchodovať s nimi a stimulovať rozvoj v Karibiku. Zistite, ako sú dohody EÚ o hospodárskom partnerstve (DHP) so 14 karibskými štátmi prospešné pre váš obchod.

V skratke

Dohoda o hospodárskom partnerstve CARIFORUM – EÚ bola podpísaná v októbri 2008. Nejde len o dohodu o obchode s tovarom; zahŕňa záväzky týkajúce sa obchodu so službami, investícií, otázok súvisiacich s obchodom, ako je politika hospodárskej súťaže, vládne obstarávanie, práva duševného vlastníctva, ako aj aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Dohoda:

 • pomáha obom regiónom investovať a obchodovať medzi sebou
 • poskytuje predvídateľný prístup na trh pre obchodníkov z EÚ a Karibiku
 • postupne otvára trh EÚ so službami vrátane kreatívneho a zábavného priemyslu, ako aj karibský trh pre poskytovateľov služieb z EÚ
 • zabezpečuje bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre všetky výrobky
 • Vývoz citlivých výrobkov z EÚ sa postupne liberalizuje počas obdobia 25 rokov
 • umožňuje spoločnostiam CARIFORUM-u vytvoriť si obchodnú prítomnosť v EÚ
 • stanovuje doložku o regionálnych preferenciách pre obchod v rámci karibskej oblasti, ktorá podporuje regionálnu integráciu a regionálne hodnotové reťazce.

Dohoda obsahuje aj osobitný protokol o kultúrnej spolupráci, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky upravujúce výmenu kultúrnych aktivít, tovaru a služieb medzi krajinami CARIFORUM-u a EÚ. DHP CARIFORUM – EÚ je prvou obchodnou dohodou, do ktorej EÚ osobitne zahrnula komplexné ustanovenia o kultúre.

Zvýhodnené krajiny

Celkovo vykonáva dohody o hospodárskom partnerstve CARIFORUM – EÚ 14 krajín CARIFORUM-u:

 • Dominikánska republika
 • Karibské spoločenstvo uvádza:
  • Antigua a Barbuda
  • Bahamy
  • Barbados
  • Belize
  • Dominika
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamajka
  • Svätá Lucia
  • Svätý Vincent a Grenadíny
  • Svätý Kitts a Nevis
  • Surinam
  • Trinidad a Tobago

Haiti dohodu podpísalo aj v decembri 2009, ale zatiaľ ju neuplatňuje, kým ju neratifikuje jeho parlament.

Asymetrické ustanovenia v prospech karibských krajín

V dohode o hospodárskom partnerstve sa predpokladajú asymetrie v prospech krajín AKT, ako napríklad vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, pružné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a ochranu začínajúcich priemyselných odvetví.

Zatiaľ čo trhy EÚ sú okamžite a úplne otvorené, štáty CARIFORUM-u majú 15 až 25 rokov na to, aby sa otvorili dovozu z EÚ. Okrem toho výrobcovia 17 % najcitlivejšieho tovaru (väčšinou z 1. až 24. kapitoly HS) budú požívať trvalú ochranu pred hospodárskou súťažou.

Tarify

 • EÚ poskytuje 100 % bezcolný a bezkvótový prístup pre všetok tovar pochádzajúci zo štátov CARIFORUM-u. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky produkty CARIFORUM-u
 • Krajiny Karribskej republiky postupne rušia clá, a to v priebehu 15 – 25 rokov. 17 % výrobkov a služieb sa považuje za citlivé a úplne sú vylúčené z liberalizácie. Ak dovoz určitého tovaru EÚ do krajín CARIFORUM-u náhle vzrastie a ohrozí miestnu výrobu, môžu sa uplatniť ochranné opatrenia, ako sú dovozné kvóty.
 • Všetky clá sa nachádzajú v prílohách 1,2 a 3 k DHP CARIFORUM – EÚ. Upozorňujeme, že nie všetky krajiny CARIFORUM-u sa riadia rovnakým harmonogramom liberalizácie.
 • Ak chcete nájsť presné informácie o clách a clách pre váš konkrétny výrobok, použite možnosť vyhľadávania od Môjho obchodného asistenta, pričom sa zohľadní krajina jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na colné orgány.
 •  Existujú osobitné ustanovenia o dovoze sušeného mlieka do Dominikánskej republiky – existujú dovozné kvóty s preferenčnými clami.

Pravidlá pôvodu

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Uplatňujú sakapitoly o pravidlách pôvodu v dohodách o hospodárskom partnerstve.

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.

Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, pomocou môjho obchodného asistenta. Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť

 • Informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • Vyhľadanie zdravotných, bezpečnostných a sanitárnych a fytosanitárnych pravidiel, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, nájdete v časti Môj obchodný asistent. Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak nepoznáte daný colný kód, môžete ho vyhľadať podľa názvu vášho výrobku pomocou integrovaného vyhľadávača.

Dokumenty a postupy colného konania

Dôkazy o pôvode

Na to, aby sa na výrobky s pôvodom v krajinách DHP vzťahovali preferenčné colné sadzby, musí k nim byť priložený dôkaz o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov. Môže to byť buď:

 • Sprievodné osvedčenie EUR.1 – vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený predložiť na požiadanie doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu. Dôkaz o statuse pôvodu je platný desať mesiacov od dátumu vydania.
 • Fakturačné vyhlásenie – vydané ktorýmkoľvek vývozcom pre zásielky v hodnote 6 000 EUR alebo menej alebo schválenými vývozcami pre zásielky akejkoľvek hodnoty. Pri vypĺňaní vyhlásenia na faktúre by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov a splniť ostatné požiadavky Protokolu o pravidlách pôvodu.

Kumulatívne spracovanie

V prípade žiadostí o kumuláciu v súvislosti s použitím materiálov od partnera DHP, štátu AKT iného ako štát CARIFORUM-u alebo ZKÚ, alebo v súvislosti s opracovaním alebo spracovaním vykonaným v týchto krajinách, dôkazmi, ktoré musíte predložiť colným orgánom, sú:

 • v prípade dodaných materiálov sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo vyhlásenie dodávateľa;
 • v prípade vykonaného opracovania alebo spracovania samostatné vyhlásenie dodávateľa.

Na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade pre každú zásielku dodaných materiálov sa má predložiť samostatné vyhlásenie dodávateľa, v ktorom sa tieto materiály plne opisujú.

Iné dokumenty

 • Informácie o ďalších colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • Cieľom ustanovení týkajúcich sa autorských práv je zabezpečiť, aby nositelia práv zo štátov EÚ aj CARIFORUM-u boli za používanie svojich diel primerane odškodnení. Držitelia práv CARIFORUM-u, ktorí chcú vyvážať výrobky alebo služby chránené autorskými právami do EÚ, by preto mali ľahšie získať odmenu za používanie takýchto produktov a služieb.
 • Dohoda o hospodárskom partnerstve (kapitola o službách) obsahuje záväzky 27 štátov EÚ (okrem Belgicka) týkajúce sa prístupu na trh, pokiaľ ide o výmenu služieb v oblasti zábavy s výnimkou audiovizuálnych služieb. To znamená, že umelci CARIFORUM-u, hudobníci a iní pracovníci v oblasti kultúry, ktorí sú registrovaní ako podnikatelia, môžu vyslať svojich členov alebo zamestnancov do 27 štátov EÚ na poskytovanie služieb v oblasti zábavy, ako sú predstavenia, ktoré sú chránené autorským právom a s ním súvisiacimi právami.
 • Prebiehajú rokovania o dohode o ochrane zemepisných označení

Obchod so službami

Keďže DHP je asymetrická v prospech karibských štátov, CARIFORUM otvára 65 – 75 % svojich trhov so zameraním na sektory s najväčším vplyvom na rozvoj, kde sú potrebné investície a transfer technológií, zatiaľ čo EÚ otvára 90 % svojho trhu so službami.

Obe strany v súčasnosti rokujú:

 • cestovný ruch
 • aktivácia kultúrneho protokolu
 • ktorým sa zriaďuje výbor pre služby

Prosím, prosím,

Verejné obstarávanie

Investície

Iné (hospodárska súťaž, smernica o bezpečnosti hračiek)

DHP pomáha rozvoju Karibiku prostredníctvom väčšej integrácie do svetového a regionálneho obchodu a nových trhových príležitostí:

 • otvorenie obchodu so službami a investíciami
 • uľahčenie podnikania v Karibiku – vrátane pravidiel na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže
 • poskytovanie finančnej podpory EÚ s cieľom pomôcť:
  • vlády vykonávajú podniky DHP
  • využiť DHP na väčší vývoz a pritiahnuť viac vonkajších investícií

Hospodárska súťaž

Od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín DHP.

EÚ minimalizovala opatrenia s vplyvom narúšajúcim výrobu a obchod.

Ak je miestny priemysel ohrozený prudkým nárastom dovozu z Európy, dohody o hospodárskom partnerstve umožňujú prijatie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví.

Trvalo udržateľný rozvoj

DHP je výslovne založená na „základných a základných“ prvkoch dohody z Cotonou, t. j. na ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných. Dohody o hospodárskom partnerstve tak obsahujú niektoré z najsilnejších slov o právach a udržateľnom rozvoji, ktoré sú k dispozícii v dohodách EÚ.

 • „Doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (ako sa stanovuje v dohode z Cotonou) možno prijať, ak niektorá zo zmluvných strán nesplní svoje záväzky v súvislosti so základnými prvkami. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • Úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a hodnotiť vplyv vykonávania DHP na trvalo udržateľný rozvoj strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Regionálna integrácia

Krajiny CARIFORUM-u sa navzájom užšie integrovali. Dohoda o hospodárskom partnerstve pomáha tým, že uľahčuje vývoz tovaru a služieb medzi:

 • všetky krajiny, ktoré tvoria CARIFORUM
 • 17 karibských území s priamymi väzbami na krajiny EÚ (štyri francúzske „najvzdialenejšie regióny“ a 13 zámorských území – šesť britských, šesť holandských a jeden Francúzsko)
 • Štáty CARIFORUM-u sa zaviazali, že si navzájom ponúknu rovnaké preferencie, ktoré poskytujú EÚ (ešte neboli v plnej miere implementované).
 • V rokoch 2014 až 2020 poskytla EÚ 346 miliónov EUR v rámci programu regionálnej spolupráce. 

Posilnenie kapacít a technická pomoc

EÚ pomáha karibským vládam pri plnení ich záväzkov týmito spôsobmi:

 • Po prvé, EÚ financuje štruktúry na vykonávanie DHP v celom Karibiku. Sídlia na ministerstvách obchodu jednotlivých štátov a na riaditeľstve CARIFORUM-u na sekretariáte Karibského spoločenstva (CARICOM).
 • Po druhé, EÚ v rámci svojho ERF financuje od roku 2012 vykonávanie DHP a programy rozvoja súkromného sektora pre vlády a podniky. EÚ spolupracuje s niekoľkými karibskými a medzinárodnými orgánmi a pomáha karibským krajinám
  • modernizovať spôsob, akým zvyšujú dane a zbierajú štatistické údaje
  • pomôcť podnikom dodržiavať normy EÚ v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia
  • diverzifikovať svoje hospodárstva podporou rastu ich sektora služieb
  • Ktorým sa zriaďujú agentúry pre hospodársku súťaž, ochranu obchodu a ochranné
   opatrenia poskytujúce technickú pomoc v oblasti práv duševného vlastníctva
 • Po tretie, EÚ investuje do pomoci vládam pri integrácii inými spôsobmi
  • v rámci CARICOM-u: vytvorením jednotného trhu a hospodárstva (CSME)
  • v Konžskej demokratickej republike a na Haiti: podporou užšej spolupráce medzi oboma
  • vo východnom Karibiku: úsilím o užšiu integráciu
 • Po štvrté, EÚ financuje podobnú prácu aj prostredníctvom programov pre jednotlivé krajiny.
  • všetky štáty majú k dispozícii koordinátorov a štruktúry DHP
  • takmer všetky štáty vykonali postupné kolá znižovania ciel v rokoch 2011 a 2013, 2015 a 2017, ako sa dohodlo v DHP.
  • prebiehajú práce na posilnení CROSQ, regionálneho normalizačného orgánu, a CAHFSA, regionálnej agentúry pre bezpečnosť potravín zriadenej v roku 2010.

Spoločné inštitúcie

EÚ tiež pomohla zaviesť DHP do praxe tým, že spolupracovala s karibskými krajinami na vytvorení niekoľkých nových, spoločných karibských a európskych inštitúcií.

Cieľom týchto orgánov je monitorovať spôsoby, akými oba regióny zavádzajú dohodu do praxe. Ich cieľom je tiež zabezpečiť, aby DHP priniesla pozitívne výsledky, a vyriešiť prípadné problémy.

Šesť spoločných inštitúcií CARIFORUM – EÚ:

 • Spoločná rada
 • Výbor pre obchod a rozvoj (T&DC)
 • Parlamentný výbor
 • Poradný výbor
 • Osobitný výbor pre colnú spoluprácu a uľahčenie obchodu
 • Osobitný výbor pre poľnohospodárstvo.

Pomoc karibským podnikom

EÚ takisto pomáha zaviesť DHP do praxe prostredníctvom svojho partnerstva s karibskou exportnou agentúrou, ktorá podporuje obchod a investície v celom regióne.

EÚ financuje programy na pomoc karibskej oblasti vývozu v úzkej spolupráci s karibskými spoločnosťami, aby mohli využívať DHP na ďalší rozvoj svojej výroby a vývozu do iných karibských krajín, ako aj do EÚ.

Agentúra spolupracuje aj s najvzdialenejšími regiónmi EÚ a so zámorskými krajinami a územiami v Karibiku s cieľom podnietiť obchod medzi nimi a zvyškom regiónu.

Kultúrna spolupráca

Protokolom o kultúrnej spolupráci sa stanovuje rámec pre intenzívnejšiu spoluprácu medzi CARIFORUM-om a EÚ pri výmenách v oblasti kultúrnych aktivít a tovaru a služieb.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy