Kombinovaná nomenklatúra

Kombinovaná nomenklatúra (KN) je osemmiestny kódovací systém EÚ, ktorý obsahuje kódy harmonizovaného systému (HS) s ďalšími podčlenmi EÚ. Slúži na spoločné colné sadzby EÚ a poskytuje štatistiky pre obchod v rámci EÚ a medzi EÚ a zvyškom sveta.

Ako to funguje?

Každé členenie nomenklatúry je známe ako „číselný znak KN“. Nasleduje názov s 8-miestnym číselným kódom, za ktorým nasleduje opis a colná sadzba. V závislosti od prípadu môže obsahovať doplnkovú jednotku.

Podpoložky KN, ktoré sú uvedené vo vyhláseniach o dovozoch a vývozoch,

  • ktorá colná sadzba sa uplatňuje na určitý tovar
  • spôsob zaobchádzania s tovarom v štatistike a predpisoch

Čo je v nomenklatúre?

  • predbežné ustanovenia (všeobecné pravidlá klasifikácie, pravidlá týkajúce sa ciel alebo nomenklatúr atď.)
  • opis tovaru
  • ďalšie poznámky k oddielom/kapitolám a poznámky pod čiarou týkajúce sa pododdielov KN
  • zmluvné colné sadzby – colné záväzky EÚ v rámci WTO a niektoré autonómne clá EÚ
  • doplnkové jednotky
  • súbor príloh týkajúcich sa tarify (poľnohospodárstvo, chémia atď.) a osobitný kódovací systém (kapitoly 98 a 99)

V prílohe I k nariadeniuRady (EHS) č. 2658/87. Táto nomenklatúra sa každoročne aktualizuje a uverejňuje v Úradnom vestníku EÚ.

S cieľom pomôcť vám použiť vysvetlivky kombinovanej nomenklatúry, ktoré ponúkajú podrobné vysvetlenia pre každú kategóriu výrobkov. Majte na pamäti, že vysvetlivky nie sú právne záväzné.

Príklad klasifikácie výrobkov

Kapitola HS

2 číslic

18 Kakaové a kakaové prípravky

HS položka

4 číslic

1806 Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

Podpoložka HS

6 číslic

1806 10 Kakaový prášok, obsahujúci pridaný cukor alebo sladidlá

Podpoložka KN

8 číslic

1806 10 15 Neobsahujúce sacharózu alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej ako sacharóza

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy