Kombinovaná nomenklatúra

Kombinovaná nomenklatúra (KN) je osemmiestny kódovací systém EÚ, ktorý obsahuje číselné znaky harmonizovaného systému (HS) s ďalšími členeniami EÚ. Slúži spoločnému colnému sadzobníku EÚ a poskytuje štatistiky o obchode v rámci EÚ a medzi EÚ a zvyškom sveta.

Ako systém funguje?

Každá podpoložka nomenklatúry je známa ako „číselný znak KN“. Má 8-miestne kódové číslo, za ktorým nasleduje opis a colná sadzba. V závislosti od prípadu môže obsahovať doplnkovú jednotku.

Podpoložky KN, ktoré sú uvedené vo vyhláseniach o dovoze a vývoze, určujú

  • ktorá colná sadzba sa uplatňuje na konkrétny tovar
  • ako sa zaobchádza s tovarom v štatistikách a nariadeniach

Čo je v nomenklatúre?

  • predbežné ustanovenia (všeobecné pravidlá zatrieďovania, pravidlá týkajúce sa ciel alebo nomenklatúr atď.)
  • opis tovaru
  • dodatočné poznámky k triedam/kapitole a poznámky pod čiarou týkajúce sa podpoložiek KN
  • zmluvné colné sadzby – colné záväzky EÚ v rámci WTO a niektoré autonómne clá EÚ
  • doplnkové merné jednotky
  • súbor príloh týkajúcich sa ciel (poľnohospodárstvo, chémia atď.) a osobitný kódovací systém (kapitoly 98 a 99)

Nájsť ho v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87. Nomenklatúra sa každoročne aktualizuje a uverejňuje v Úradnom vestníku EÚ.

Na pomoc použite vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre, ktoré poskytujú podrobné vysvetlenia pre každú kategóriu výrobkov. Pamätajte na to, že vysvetlivky nie sú právne záväzné.

Príklad klasifikácie výrobkov

Kapitola HS

2 číslice

18 Prípravky z kakaa a kakaa

HS položka

4 číslice

1806 Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

Podpoložka HS

6 číslic

1806 10 Kakaový prášok obsahujúci pridaný cukor alebo sladidlá

Podpoložka KN

8 číslic

1806 10 15 Neobsahujúce sacharózu alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej ako sacharóza

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy