Kombineeritud nomenklatuur

Kombineeritud nomenklatuur (CN) on ELi kaheksakohaline kodeerimissüsteem, mis koosneb harmoneeritud süsteemi (HS) koodidest ja täiendavatest ELi alajaotistest. See teenib ELi ühist tollitariifistikku ning pakub statistikat ELi-sisese ning ELi ja ülejäänud maailma vahelise kaubanduse kohta.

Kuidas see toimib?

Nomenklatuuri iga alajaotist nimetatakse CN-koodiks. Sellel on kahekohaline koodnumber, millele järgneb kirjeldus ja tollimaksumäär. Olenevalt juhtumist võib see sisaldada täiendavat mõõtühikut.

CNi alamrubriigid, mis on märgitud impordi- ja ekspordideklaratsioonides, määravad:

  • milline on konkreetse kauba suhtes kohaldatav tollimaksumäär?
  • kaupade käsitlemine statistikas ja määrustes

Mis on nomenklatuuris?

  • eelsätted (klassifikatsiooni üldeeskirjad, tollimaksude või nomenklatuuridega seotud eeskirjad jne)
  • kauba kirjeldus
  • täiendavad jaotise/peatüki märkused ja joonealused märkused seoses CN-alamrubriikidega
  • kokkuleppelised tollimaksumäärad – ELi tariifsed kohustused WTOs ja mõned ELi ühepoolsed tollimaksud
  • täiendavad mõõtühikud
  • tariifidega seotud lisade kogum (põllumajandus, keemia jne) ja spetsiaalne kodeerimissüsteem (peatükid 98 ja 99)

Vt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa. Nomenklatuuri ajakohastatakse igal aastal ja see avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Abiks kasutage kombineeritud nomenklatuuri selgitavaid märkusi, milles on esitatud üksikasjalikud selgitused iga tootekategooria kohta. Pidage meeles, et selgitavad märkused ei ole õiguslikult siduvad.

Toote klassifikatsiooni näide

HS grupp

2 numbrikohta

18 Kakao ja kakao valmistised

HSi rubriik

4 numbrikohta

1806 šokolaad jm kakaod sisaldavad toiduained

HS alamrubriik

6 numbrikohta

1806 10 Kakaopulber, suhkru- või magusainelisandiga

CN-alamrubriik

8 numbrikohta

Mis ei sisalda sahharoosi või sisaldab sahharoosi (k.a sahharoosina väljendatud invertsuhkur) või sahharoosina väljendatud isoglükoosi alla 5 % massist

Jagage seda lehte:

Kiirlingid