ELi-Mehhiko üldleping

ELi-Mehhiko kahepoolseid kaubandussuhteid reguleerib ELi-Mehhiko majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu (mida nimetatakse ka üldlepinguks) kaubandussammas.

Leping jõustus 2000. aastal ning hõlmab poliitilist dialoogi, kaubandussuhteid ja koostööd. Üldlepingu kaubandussätted arenesid hiljem laiaulatuslikuks vabakaubanduslepinguks, mis hõlmab kaubavahetust ja teenuskaubandust. Need sätted jõustusid vastavalt 2000. ja 2001. aasta oktoobris.

Euroopa Liit ja Mehhiko otsustasid 2016. aastal ELi-Mehhiko üldlepingut ulatuslikult ja ambitsioonikalt ajakohastada. Pooled jõudsid ELi-Mehhiko ajakohastatud üldlepingu kaubandust käsitleva osa suhtes põhimõttelisele kokkuleppele 2018. aasta aprillis ja sõlmisid riigihangete lõplikud tehnilised üksikasjad 2020. aasta aprillis. ELi-Mehhiko ajakohastatud üldlepingu suhtes on mõlemal poolel käimas vajalikud sisemenetlused.

Lisateavet leiate kaubanduse peadirektoraadi Mehhikot käsitlevalt lehelt.

Päritolureeglid

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun kontrollige  minu kaubandusassistendiinteraktiivset päritolureeglite enesehindamisvahendit (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja uurige, kuidas koostada õigeid dokumente.

Selles jaotises on esitatud üldine teave päritolureeglite ja päritolumenetluste kohta.

Päritolu on kaubeldavate kaupade "majanduslik riikkondsus". Kui te ei ole teemaga varem kokku puutunud, leiate põhimõistete tutvustuse kaupade jaotisest.

Kust leida päritolureeglid?

Päritolureeglid on sätestatud EÜ-Mehhiko ühisnõukogu 23. märtsi 2000. aasta otsuse nr 2/2000 (päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) III lisas (EÜT L 245, 29.9.2000, lk 953).

Tootepõhiseid eeskirju on kohandatud vastavalt kaupade klassifitseerimise muudatustele, mis kehtestati 2002. aasta harmoneeritud süsteemiga. Ühisnõukogu otsus nr 5/2002 (ELT L 44, 18.2.2003, lk 1) sisaldab kohaldatavat II liidet (koos mõne muu sättega), mis on tervikuna uuesti avaldatud.

III lisa on muudetud, et võtta arvesse ELi 2004. aasta laienemist ühisnõukogu otsusega nr 3/2004 (ELT L 293, 16.9.2004, lk 15). ELi 2007. aasta laienemisega seotud muudatused kehtestati ühisnõukogu otsusega nr 2/2008 (ELT L 198, 26.7.2008, lk 55) ja Horvaatia ühinemisega seotud muudatused ühisnõukogu otsusega nr 1/2020 (ELT L 259 40, 10.8.2020, lk 40–48).

ELi-Mehhiko ühiskomitee otsusega nr 1/2007 (ELT L 279, 23.10.2007, lk 15) tehti III lisas esitatud päritolureeglitesse teatavad muudatused, mis on seotud järgmisega:

 • Nahktooteid käsitlevate IIa liites sätestatud tootepõhiste eeskirjade ajutise kohaldamise pikendamine kuni käimasolevate WTO läbirääkimiste lõpuleviimiseni
 • II liites ja II a liites sätestatud EList Mehhikosse eksporditavate tekstiiltoodete ja jalatsite aastakvootide eraldamiseks kasutatava haldusmeetodi muutmine enampakkumissüsteemist põhimõttel "kes ees, see mees"
 • Harmoneeritud süsteemi rubriikidesse 1904 ja 7601 klassifitseeritud toodete II liites sätestatud päritolureegli muudatus

ELi-Mehhiko ühiskomitee otsusega nr 1/2019 (ELT L 3, 7.1.2019, lk 37–40) lisati VI liide Andorrast ja San Marinost pärit toodete töötlemise kohta ning nendesse kahte riiki eksporditavate Mehhikost pärit toodete töötlemise kohta.

Kas minu toode pärineb ELi-Mehhiko üldlepingu kohaselt EList või Mehhikost?

Selleks et teie toote suhtes saaks ELi-Mehhiko üldlepingu alusel kohaldada madalamat soodustariifi või nulltariifi, peab see pärinema EList või Mehhikost.

Toode on pärit EList või Mehhikost, kui see on

 

Näited tootepõhistest eeskirjadest ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks paberi tootmine (harmoneeritud süsteemi grupp 48) päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – nõutav on konkreetne tootmisprotsess, näiteks kiudude ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõivatööstuses ning keemiatööstuses;

Näpunäiteid, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju

Leping pakub täiendavat paindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu tolerantsus või kumulatsioon.

Tolerants

Kumulatsioon

 • Kahepoolne kumulatsioon – Mehhikost pärit materjale võib käsitada EList pärit materjalidena (ja vastupidi), kui neid kasutatakse toote valmistamisel

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele protokollis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri. 

Transport läbi kolmanda riigi: otseveo eeskiri

Päritolustaatusega tooted tuleb transportida EList Mehhikosse (ja vastupidi), ilma et neid kolmandas riigis täiendavalt töödeldaks.

Ümberlaadimine või ajutine ladustamine kolmandas riigis on lubatud, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla ja nendega ei tehta muid toiminguid kui:

 • mahalaadimine
 • ümberlaadimine
 • kõik toimingud, mis on ette nähtud nende hea seisundi säilitamiseks;

Peate importiva riigi tollile esitama tõendid otseveo kohta.

Tollimaksu tagastamine

ELi-Mehhiko üldlepingu kohaselt ei ole võimalik soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt varem makstud tollimakse tagasi saada.

Päritolumenetlused

Kui soovite taotleda soodustariifi, peate järgima päritolumenetlusi ja laskma oma taotlust kontrollida selle riigi tolliasutustel, kuhu te oma kaupu impordite. Menetlused on sätestatud V jaotises „Päritolutõend“ ja IV jaotises „Halduskoostöö kord“.

Kuidas taotleda soodustariifi

Soodustariifi saamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas

 • kaupade liikumissertifikaat EUR.1 või
 • päritoludeklaratsioon

Päritolutõend kehtib kümme kuud alates väljaandmise kuupäevast.

Päritolutõendit ei nõuta, kui saadetise koguväärtus ei ületa

 • 500 eurot väikepakendite puhul või
 • 1200 eurot isikliku pagasi eest

Üksikasjalik teave päritolutõendite täitmise või koostamise kohta on esitatud III lisa selgitavates märkustes (sealhulgas artikli 17 muudetud selgitavatesmärkustes). 

Kaupade liikumissertifikaat EUR.1

Liikumissertifikaate EUR.1 annab Mehhikos välja majandusministeerium (Secretaría de Economía). Majandusministeerium vastutab ka järgmiste valdkondade eest:

 • heakskiidetud eksportijatele lubade andmine, nende üle järelevalve teostamine ja nende tühistamine
 • kontrollijärgsed kontrollid ELi liikmesriigi tolliasutuse taotlusel

Mehhiko tolliasutus võib taotleda, et ELi liikmesriikide tolliasutused kontrolliksid kauba päritolustaatust või päritolutõendi ehtsust. Sertifikaati taotlev eksportija peab olema valmis esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid. Mehhiko puhul tuleb kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 lahtrisse 8 märkida eksporditud kaupade neljakohaline tariifne klassifikatsioon.

III liites on esitatud sertifikaadi EUR.1 näidis ja juhised selle täitmiseks.

Päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad ise deklareerida, et nende toode pärineb EList või Mehhikost, esitades päritoludeklaratsiooni. Seda saab teha

 • heakskiidetud eksportija või
 • iga eksportija, tingimusel et toodete koguväärtus ei ületa 6000 eurot.

Heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate suutma tõendada pädevatele tolliasutustele (Mehhiko poolel majandusministeeriumi sekretariaat Economia) oma toodete päritolustaatust ja kõiki muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada. Pädevad asutused võivad teie heakskiidetud staatuse tühistada, kui te seda mingil viisil kuritarvitate. Menetluste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust pädevate tolliasutustega (Mehhiko poolel majandusministeeriumi sekretariaat Economia).

Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?

eksportija peaks kaubaarvele, saatelehele või muule äridokumendile, milles kõnealuseid tooteid kirjeldatakse piisavalt täpselt, et neid oleks võimalik identifitseerida, kirjutama, tembeldama või trükkima järgmise deklaratsiooni (asjakohases keeles).

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliluba nr ...) deklareerib, et need tooted on ... sooduspäritoluga, kui ei ole selgelt märgitud teisiti.

Arvedeklaratsiooni teksti võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles ja see on esitatud IV liites. Küsige oma tolliasutustelt, millised lisanõuded neil võivad olla.

Arvedeklaratsioonile tuleb käsitsi alla kirjutada. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud tingimusel, et kinnitate oma tolliasutusele kirjalikult, et võtate endale täieliku vastutuse teid identifitseerivate deklaratsioonide eest. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad teie toodete päritolustaatust

Eksportija võib koostada arvedeklaratsiooni sellega hõlmatud toodete eksportimisel või pärast eksportimist, tingimusel et see ei ole esitatud importiva riigi tolliasutusele kauem kui kummagi lepinguosalise siseriiklikes õigusaktides sätestatud ajavahemiku jooksul: kaks aastat ELis ja üks aasta Mehhikos

Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. Kontrollimise aluseks on

 • halduskoostöö importiva ja eksportiva lepinguosalise tolliasutuste vahel
 • kohalike tolliametite tehtud kontrollid. Importiva lepinguosalise külastused eksportija juurde ei ole lubatud

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused teevad lõpliku otsuse päritolu kohta ja teavitavad tulemustest importiva lepinguosalise ametiasutusi.

Jagage seda lehte: