Teenused ELi kaubanduslepingutes

Kaubanduslepingud, mille EL on sõlminud või mille üle ta peab läbirääkimisi, hõlmavad teenuskaubandust. ELi eesmärk kahepoolsetel kaubandusläbirääkimistel on tagada, et ELi teenuseosutajatel oleks lubatud osutada teenuseid välisturgudel ning et neid ei diskrimineeritaks võrreldes sama sektori riiklike või muude välismaiste ettevõtjatega.

ELi kaubanduslepingud sisaldavad tavaliselt mitmesuguseid reguleerimispõhimõtteid teatavates olulistes sektorites, näiteks:

  • telekommunikatsioon
  • finantsteenused
  • meretransport
  • digikaubandus

Lisaks esitavad kokkuleppeosalised oma „erikohustuste loendites“ üksikasjalikult turulepääsu tingimused.

Kaubandusläbirääkimised teenuste üle ei puuduta erastamist ega dereguleerimist, vaid üksnes kaubanduse järkjärgulist hõlbustamist välismaistele teenuseosutajatele suurema avatuse kaudu.

Kuidas hõlmavad ELi kaubanduslepingud teenuskaubandust ja investeeringuid?

Üldiselt on olemas kaks peamist kohustuste kategooriat.

  • turulepääsu kohustus
  • võrdse kohtlemise kohustus

Turulepääsuga seotud kohustused

See on kohustus anda üksteise teenuseosutajatele või investoritele juurdepääs riigisisesele teenusteturule ja mitte kehtestada koguselisi piiranguid, näiteks:

  • tarnijate või teenuste arv
  • tehingute koguväärtus
  • väliskapitali osalus koguste kaupa

Võrdse kohtlemise kohustus

See on kohustus kohelda välismaiseid teenuseosutajaid või investoreid vähemalt sama soodsalt kui oma teenuseosutajaid või investoreid.

Kumbki lepinguosaline võib kehtestada oma kohustuste suhtes tingimusi või erandeid, mida sageli nimetatakse „piiranguteks“ või „reservatsioonideks“. Kohustused ja erandid on esitatud nn graafikutes, mis moodustavad kaubanduslepingu lahutamatu osa.

Isegi kui lepinguosaline ei lisa oma loendisse erandeid ja võtab nn täieliku kohustuse, ei tähenda see, et sektor on dereguleeritud või dereguleeritakse.

Lepinguosaline võib jätkata kõnealuse sektori reguleerimist, kuid ta peab seda tegema ilma kvoote kehtestamata või diskrimineerivalt, seega tuleks eeskirju kohaldada ühtmoodi nii omamaiste kui ka välismaiste teenuseosutajate ja investorite suhtes.

Jagage seda lehte: