Kaupade ekspordi juhend

Kas teie ettevõte kavatseb eksportida kaupu väljapoole ELi? See osa aitab teil mõista, kas teie ettevõte on ekspordiks valmis, ja kirjeldab ekspordiprotsessi eri etappe.

5 Toote eksportimisel võetavad meetmed

 
 

Enne tegevuse alustamist – kas teie ettevõte on valmis kauplema?

Kas kavatsete toodet esimest korda eksportida?

Enne seda kontrollige, kas teie ettevõte on valmis:

 • Kas teie toode on juba edukas teie siseturul või teistes ELi riikides?
 • Kas teie ettevõte on suuteline müüma toodet välisturgudel väljaspool ELi? Kas tal on piisavalt töötajaid, aega, rahalisi ja õiguslikke vahendeid?
 • Kas teie ettevõtte juhtkond on võtnud kohustuse laieneda eksporditurgudele väljaspool ELi?
 • Kas teie ettevõttel on põhjalik finants-/turundus-/äriplaan, millel on selgelt määratletud eesmärgid, et toetada eksporti väljaspool ELi asuvatele turgudele?
 • Kas teie ettevõttel on konkreetne strateegia, kuidas toodet eksporditurule eksportida? Näiteks võite eksportida oma toodet otse oma eksporditurul asuvale ostjale, näiteks teisele ettevõttele või tarbijale, või kaudselt, võttes tööle kolmanda isiku, näiteks agendi või turustaja. Nii otsest kui ka kaudset eksporti võivad toetada ka e-kaubanduse platvormid.
 • Kui see on asjakohane, siis kas teie tootega seotud intellektuaalomand on teie eksporditurul kaitstud?
 • Kas teie ettevõttel on suutlikkus ja asjatundlikkus kohandada oma toodet kultuurieelistuste või erinevate tehniliste standarditega väljaspool ELi asuvates riikides?

Enne jätkamist kaaluge eespool esitatud küsimusi hoolikalt ja arutage neid oma ettevõttes, et otsustada, kas olete valmis kauplema kolmandate riikidega või milliseid meetmeid peate selleks ette valmistama.

 

1

Leidke turg ja ostja

Kaupade eksportimiseks väljapoole ELi peaksite kõigepealt tuvastama turu ja leidma oma tootele ostja. Minu Kaubandusassistenti kaudu pakutav teaveaitab teil leida oma tootele sobivaid turge. Samuti aitab see kindlaks määrata ostjale esitatavaid nõudeid, näiteks registreerimis- või litsentsimisnõudeid, et tegeleda konkreetsete kaupadega või osaleda teatavas majandussektoris. Kuna teie ostja on tavaliselt importija ja vastutab teie toote sihtriiki ja turule toomise eest, on tema kvalifitseerimine sellele rollile väga oluline.

Ekspordituru võimaluste kindlakstegemisel ja kvalifitseeritud ostjate leidmisel võivad abiks olla järgmised asutused või ettevõtjad.

 • Kaubanduskojad saavad anda teavet eri turgude ja äripartnerite kohta ning suunata teid asjakohaste aruannete juurde.
 • Abiks võivad olla kaubandusega seotud uudiste pakkujad või kaubanduse edendamise asutused Teie riigis või valitud eksporditurul, mis hõlmavad turuanalüüsi ja ärivõimaluste hindamist. Need asutused viivad sageli läbi uuringuid peamiste ekspordisektorite kohta.
 • Nõu võivad anda ka ekspordikonsultandid ja asjaomased pangad.

Kuidas valida sihtturge?

Võimalike eksporditurgude uurimine, et hinnata, kas teie toote järele on nõudlus, ja kaaluge, kas teie toode oleks eksporditurul konkurentsivõimeline.

Tutvuge oma võimaliku sihtturu kaubandusstatistikaga.

Impordistatistika näitab, kas teie sihtriik juba impordib teie liiki toodet, kust import pärineb ja kas turul on juba suur pakkumine. Madalad arvud võivad näidata võimalust, kuid paljastada ka turulepääsu takistused või isegi tõkked, mida võite kontrollida minu kaubandusassistendilt.

Kuidas leida võimalikke ostjaid?

Kui olete valinud ühe või mitu sihtturgu, tuleb järgmise sammuna teha kindlaks võimalikud kaubanduspartnerid ja ärikontaktid.

Partnerid ja kontaktid leiate aadressilt:

Selliseid üritusi pakutakse üha enam internetis ja võib olla otstarbekas uurida vastavaid võimalusi.

Erinevalt riigisisestest tehingutest tuleb hoolikalt kontrollida, kas ostja kvalifitseerub imporditehinguks ja Teie toote tegelikku kasutamist või turustamist sihtriigis.

Samuti võite kontrollida, kas teil on lubatud müüa valitsusele oma võimalikul eksporditurul.

Mis on riigihanked?

 

2

Kontrollige eksporditingimusi ELis ja impordinõudeid teie sihtturul

Oma toote eksportimiseks väljapoole ELi peate vastama teatavatele põhinõuetele.

Kuidas saad eksportida?

Toote eksportimise võimalused on erinevad.

 • Näiteks võite eksportida otse oma eksporditurul asuvale ostjale. See võib olla teine ettevõtja või tarbija.
 • Teise võimalusena ekspordivad eriti väga väikesed ettevõtted sageli kaudselt e-kaubanduse platvormide kaudu.

 

Mis on e-kaubandus?

Kes võib eksportida?

 • Tavaliselt peate olema asutatud ELis äriühingu või püsiva tegevuskohana. See hõlmab ka käibemaksukohustuslasena registreerimist.
 • Üldiselt peate end registreerima ka riiklikus äriregistris. Lisateabe saamiseks tutvuge oma kohaliku kaubanduskojaga.
 • Kui olete ELi-väline elanik, peab teil olema tööluba, et tegeleda iseseisva äritegevusega; lisaks peate leidma ELis asuva isiku, kes on valmis tegutsema teie nimel eksportijana (nt logistikateenuse osutaja või tollimaakler).

Kuidas end eksportijana registreerida?

ELi eksportijana peate taotlema pädevalt tolliasutuselt nn ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise (EORI) numbrit.

EORI on identifitseerimisnumber, mis kehtib kogu ELis ja mida vajate kõigi ekspordideklaratsioonide puhul.

Näpunäited: See protsess võib võtta aega, nii et seda tehakse veel palju aega.

Sooduskaubanduslepingud:

Kui soovite eksportida riiki, kus ELil on sooduskaubandusleping ja mille suhtes kohaldatakse madalamaid tariife, võite taotleda volitatud eksportija staatust või, olenevalt lepingust, taotleda registreeritud eksportijaks saamist. EA-d kohaldatakse oma riigi tolliasutuste kaudu REXis ja REXis.

Volitatud esindajana võite koostada päritoludeklaratsioone, mis on registreeritud eksportijana samuti suuremad kui asjaomases lepingus määratletud saadetiste väärtuskünnised. Need deklaratsioonid või kinnitused kinnitavad, et eksporditavad tooted vastavad asjaomases kaubanduslepingus sätestatud päritolureeglitele.

Võimalikud lihtsustused

Kui te sageli ekspordite ning teil on asjatundlikud töötajad ja tolliprotseduuride usaldusväärne korraldus, võite taotleda lihtsustatud tollideklaratsioone, nagu on ette nähtud liidu tolliseadustikus. Sellega seoses võivad kogenud ettevõtjad kaaluda ka volitatud ettevõtja staatust.

Kas teie toote eksport ELis on piiratud?

Teatavate kaupade eksporti või toote eksporti teatavasse sihtriiki võib keelata või piirata. Teil võib olla vaja litsentsi või luba.

 • Kontrollige TARICist, kas teil on vaja oma toote ekspordilitsentsi;
 • ELi sanktsioonide kaardi ekspordipiirangute kontrollimine.
 • Teatavate toodete puhul võivad Teie liikmesriigis erandkorras kehtida riiklikud piirangud, mida peaksite oma pädevatelt asutustelt kontrollima.

Peamised piiratud või keelatud toodete liigid on järgmised:

 • mõned elusloomad, liha ja taimed.
 • ohustatud liigid
 • teatavad toiduained
 • ohtlikud kemikaalid
 • ravimid ja ravimid
 • relvad
 • kahesuguse kasutusega kaubad
 • jäätmed
 • kultuuriväärtused (hinnatavad antiikesemed ja kunstiteosed)
 • võltsitud või piraatkaubad
 • väärikad artiklid, väljaanded ja videosalvestised

Selliste toodete puhul kontrollige, milliseid eeskirju kohaldatakse.

Kas teie eksporditurul on piiranguid?

Samuti peate tagama, et riik, mida soovite eksportida, ei kohalda teie toote suhtes keelde või piiranguid, mis keelavad tootel riiki siseneda või seal turule viia. Kuigi teie ostja võtab tavaliselt vastutuse nii teie toote impordi kui ka kasutamise või turustamise eest, peaksite edukate ja jätkusuutlike tehingute puhul olema teadlik nii impordikeeldudest kui ka impordipiirangutest impordiriigis.

Eri sihtriikides kehtivate piirangute põhjalikuks kirjeldamiseks külastage Minu kaubandusassistenti.

Lisaks leiate kaupade jaotisest üldised selgitused eri liiki piirangute kohta.

Milliseid tariife teie toote suhtes kohaldatakse?

Võibjuhtuda, et eksporditurule laskmisel tuleb teie toote eest maksta tariife. Eri sihtriikide kohaldatavad tariifid leiate Minu kaubandusassistendilt

See sõltub teie kokkuleppest ja lepingust ostjaga, kuid enamikul juhtudel on soovitatav jätta impordi tollivormistus ostjale, kes tasub seejärel nii tollimaksud kui ka impordil tasumisele kuuluvad maksud ja täiendavad tollimaksud. Pidage meeles, et viimane suurendab teie toote hinda eksporditurul. Need nn lossimiskulud peaksid siiski olema konkurentsivõimelised.

 

Mis on imporditariif?

Kas minu ettevõte saab kasu sooduskaubanduslepingust ELi ja sihtriigi vahel?

Kui ELil on sihtriigiga sooduskaubandusleping, võidakse teie toote tariife vähendada või need täielikult kaotada. Neid tollimakse nimetatakse soodustariifideks.

Rubriigis My Trade Assistantvõite soodustariifimäärasid, mida kohaldatakse EList pärit toodete suhtes erinevates sihtriikides.

Need tariifsed soodusmäärad sõltuvad aga sellest, kas teie toodet toodetakse sooduskaubanduslepingu partnerite territooriumil ja on kooskõlas käesoleva lepingu päritolureeglitega.

Seepärast peaksite kõigepealt kontrollima, kas tavalise enamsoodustusrežiimi tariifi ja ELi soodusmäära vahel on soodustollimäär ja nn soodusmarginaal.

Kui see on nii ja soovite esitada sooduspäritolu kohta tõendi, mis võimaldab soodusmäära kohaldamist, peate järgima päritolureegleid.

Selleks on teil vaja asjakohaseid tõendeid kolmandatelt isikutelt pärinevate materjalide päritolustaatuse kohta. ELis tehakse seda nn tarnija deklaratsioonidega, mida peate sel eesmärgil koguma.

Selleks et saada teavet teie toote ja sihtriigi suhtes kehtivate erieeskirjade kohta, võite pöörduda Minu Kaubandusassistendi poole.

ELi kaubanduslepingud:

 • tagage stabiilsemad ja prognoositavamad eeskirjad välisturgudega kauplemisel.
 • tagada, et ELi mittekuuluvate riikide õigusaktidega ei diskrimineerita ELi tooteid.
 • luua oma ettevõttele uusi ja paremaid ekspordivõimalusi ning lihtsustada investeerimist välismaale.

Kas teie toote suhtes kohaldatakse kaubanduse kaitsemeetmeid?

Impordiriik võib teie toote suhtes kohaldada kaubanduse kaitsemeetmeid. Sellised meetmed võivad põhjustada märkimisväärseid kulusid, mida tuleb Teie ekspordi kavandamisel arvesse võtta. Kõige asjakohasemad on dumpinguvastased meetmed, kuid olemas võivad olla ka tasakaalustavad või kaitsemeetmed. Kuigi lepingu kohaselt tegutseb teie ostja tavaliselt importijana ja kannab selliseid lisakulusid, võivad need takistada edukaid ja jätkusuutlikke tehinguid.

Konkreetses impordiriigis kohaldatavad seotud meetmed kajastuvad minu kaubandusassistentis.

Millised on asjakohased maksud ja täiendavad tollimaksud teie eksporditurul?

Samuti kontrollige, millised maksud ja vajaduse korral täiendavad tollimaksud tuleb tasuda teie toote importimisel. Erinevates sihtriikides importimisel tasumisele kuuluvate maksude ja täiendavate tollimaksudega võib tutvuda ka My Trade Assistant.

Neid kannab tavaliselt ostja oma rollis importija juures, kuid need suurendavad lossitud kulusid ja seega teie toote konkurentsivõimet eksporditurul. Viimase puhul kaaluge vastavusseviimist teie importijaga.

Otse tarbijatele müümisel uurige, kas peate end registreerima oma ekspordituru maksuhalduri juures.

Millised on Teie toote tervise-, ohutus- ja tehnilised nõuded?

Nõuded sõltuvad teie eksporditurust. Nende täitmise eest vastutab tavaliselt teie ostja kui importija, kes vajab siiski Teie abi selle vastavuse tõendamiseks. Kuna see on lepingus kindlaks määratud, peaksite olema ettevaatlik, et vastutate üksnes nõuete eest, mida te võite täita eksportija rollis. Kooskõlastamine importijaga ei ole mitte ainult soovitatav, vaid tavaliselt vajalik. Minu kaubandusassistent aitab teileristada objektiivseid nõudeid oma ostja isiklikest huvidest.

Nõuded sõltuvad teie eksporditurust.

Näide:

Võib juhtuda, et peate esitama tõendid, mis tõendavad, et teie toode vastab riigi tervishoiu- ja ohutusnõuetele. Need võivad erineda ELi omadest.

Enamik tooteid peab teie eksporditurul vastama tehnilistele või tervishoiu- ja hügieeninõuetele (mida sageli nimetatakse sanitaar- ja fütosanitaarnõueteks). Selleks võib olla vaja eri liiki katseid ja sertifitseerimist.

See kehtib sageli tööstustoodete tehniliste nõuete ning toiduainete ja põllumajandustoodete tervishoiu- ja hügieeninõuete kohta.

Enamik riike nõuab terviseohutuse sertifikaate järgmistel juhtudel:

 • taimed
 • elusloomad
 • loomsed saadused
 • geneetilised materjalid

Näiteks meditsiiniseadmetega peab tavaliselt kaasas olema ka sertifikaat.

Kuidas teie toodet sertifitseerida?

Te peaksite kontrollima minu kaubandusassistendi osas „ Meie kaubandusassistent“ menetluste ja formaalsuste osas ning vajaduse korral selgitama oma kliendile järgmist:

 • Millised on Teie eksporditurul kehtivad sertifitseerimisnõuded.
 • Milliseid sertifikaate pädevad asutused aktsepteerivad.
 • Kas katseid saab teha akrediteeritud laboratooriumis või asutuses ELis
 • või kas sertifitseerimine peab toimuma sihtriigis.

Millised on teie toote pakendamis- ja märgistamisnõuded?

Riikidel on sageli üksikasjalikud nõuded toodete pakendamise ja märgistamise kohta.

Need nõuded võivad olla kohustuslikud või vabatahtlikud.

 • Tarbekaupadel ja nende pakenditel olevad kohustuslikud märgised ja märgised on tavaliselt seotud avaliku julgeoleku, tervishoiu ja/või keskkonnaküsimustega. Nad võivad esitada teavet näiteks koostisosade või „kõlblik kuni“ kuupäeva kohta.

Tavaliselt vastutavad eri tööstusharude eest erinevad ametid, nt meditsiini-, elektri-, toidu- ja keemiatööstus, millel kõigil on väga erinevad nõuded.

Konkreetse impordiriigi kohaldatavatest seonduvatest nõuetest ülevaate saamiseks tutvuge minu kaubandusassistenti menetluste ja formaalsuste jaotisega.

Kas teie toode vajab intellektuaalomandi kaitset?

Oluline on kontrollida, kuidas teie toote intellektuaalomand on kaitstud riigis, kuhu soovite eksportida.

 

 • Kontrollige, kas peate taotlema uusi patente või kuidas teie disainilahendus, autoriõigus või geograafiline tähis on teie eksporditurul kaitstud

Kui ELil on kaubandusleping riigiga, kuhu te soovite eksportida, võib leping pakkuda täiendavat kaitset.

 

3

Valmistage ette müük ja korraldage transport

Kuidas jagatakse kohustusi teie ja teie ostja vahel?

Nagu eespool juba märgitud, on ekspordi-/imporditehingu poolte vastutus sätestatud lepingus. Kui ei ole eripõhjusi, peaks teie toote impordi, kasutatavuse või turustamise eest vastutama ostja kui importija. Sellest reeglist peaksid kõrvale kalduma ainult kogenud kauplejad. Sõltuvalt impordiriigi õigusnormidest ei pruugi teil olla võimalik täita seal teatavaid nõudeid, nii et need peaksid jääma ostjale.

Võite kasutada Incoterms® poolte lepinguliste kohustuste määratlemiseks.

Incoterms® määras kindlaks müüjate ja ostjate kohustused müügilepingute alusel kaupade tarnimisel, kindlustamisel ja transportimisel ning määrab kindlaks, kes vastutab ekspordiga seotud tolliformaalsuste eest ELis ja impordiformaalsuste eest sihtriigis.

Näited:

 • „Vaba pardal“ (FOB): eksportija või müüja on kohustatud tasuma kõik kohalikud kulud:
 • kaupade vedu veosadamasse
 • laadimiskulud
 • tollivormistuse protseduurid eksportivas riigis.

 

Teie klient vastutab järgmiste kulude eest:

 • vedu lähtesadamast alates
 • kindlustus
 • mahalaadimine
 • transport saabumissadamast lõppsihtkohta.
 • „Kulud, kindlustus ja kaubavedu“ (CIF)– eksportija vastutab FOB raames kohalike kulude eest, millele lisanduvad:
 • kaubaveo eest makstavad tasud
 • kindlustus

CIF-hinna all kannab eksportija kõik kulud kuni toodete saabumiseni sihtsadamasse.

Tuleb meeles pidada, et Incoterm® EXW ei tohi muuta teie kui eksportija vastutust teie riigi ametiasutuste ees, samas kui DDPga kaasneb oht, et ta võtab endale impordiriigis vastutuse, mida eksportija ei saa täita.

Kes saab teid ekspordi- ja transpordiprotsessis aidata?

Ekspediitor võib aidata

 • kaupade kogumise ja kohaletoimetamise korraldamine
 • kaubaveohindade üle läbirääkimiste pidamine vedajatega
 • lastiruumi broneerimine
 • pakendamine
 • kindlustus
 • tollidokumentide ettevalmistamine teie nimel

Otsige ekspordi rahastamise ja ekspordi toetamise programme, mida valitsused sageli pakuvad koostöös pankade või kindlustusseltsidega.

 • Kaaluvad ekspordikindlustust, mida pakuvad kas eraõiguslikud isikud või riiklikud ekspordi- ja importi rahastavad asutused.

 

4

Valmistada ette dokumendid ekspordi tollivormistuseks ELis

Ekspordiks koostatud dokumente kasutatakse vähemalt osaliselt ka sihtriigis importimiseks. Seega tuleks nende ettevalmistamisel võtta arvesse vastavaid nõudeid ja need tuleks vajaduse korral viia kooskõlla teie ostja kui importijaga.

Milliseid dokumente tuleb tolli jaoks ette valmistada?

 

Kõigepealt peate esitama elektroonilise ekspordideklaratsiooni oma riigi tolliasutusele.

Igal ELi liikmesriigil on oma elektrooniline andmetöötlussüsteem. Väikeste saadetiste puhul, mille väärtus on alla 1 000 EUR, piisab suulisest deklaratsioonist, millele on lisatud veodokument või arve.

Ekspordideklaratsioon sisaldab vajalikku teavet kauba enda ja veo kohta. See hõlmab järgmist:

 • kauba päritolu,
 • sihtriik,
 • kaubakoodid,
 • tolliprotseduuride koodid ja
 • kauba väärtus.

Dokumendid, mida peate ette valmistama, hõlmavad järgmist:

 • Arve ja veodokumendid ning pakkeleht: Ekspordikontrolli järel peate säilitama kõiki dokumente vähemalt kolm aastat (siseriiklikes kaubandus- ja maksualastes õigusaktides on sageli ette nähtud pikem ajavahemik).
 • Käibemaksu- ja ekspordiandmed: Kui ekspordite väljapoole ELi, on teie toode ELis käibemaksust vabastatud, olenemata sellest, kas müüte ettevõtjale või üksiktarbijale, tingimusel et peate ekspordi kohta arvestust ja tolliasutuse väljastatud eksporditõendeid.
 • Sertifikaadid või litsentsid: vaja võib olla ka fütosanitaarsertifikaate või ekspordilitsentse.

Kes esitab tollideklaratsiooni?

Võite esitada tollideklaratsiooni ise või seda saab teha teenuseosutaja, kes on teie tolliesindaja. Kui te palkate ekspedeerimisettevõtte või tollimaakleri, võivad nad teie nimel tegutseda.

Kuidas esitada ekspordideklaratsioon ja kaup ekspordiks?

Ekspordiprotseduur koosneb kahest etapist:

 • ekspordideklaratsiooni esitamine ja kauba esitamine eksporditolliasutuses ning
 • kauba esitamine ja ekspordideklaratsiooni põhiviitenumber (MRN) väljumistolliasutuses, millele järgneb väljaviimiseks vabastamine.

 

Ekspordideklaratsioon esitatakse teie tolliasutuse elektroonilise süsteemi kaudu.

Üldjuhul peate esitama oma ekspordideklaratsiooni tolliasutusele, kes vastutab teie ettevõtte asukoha eest, või olenevalt olukorrast tolliasutusele, kus teie kaup EList väljaveoks pakitakse või laaditakse.

Kui kauba väärtus ühes ekspordisaadetises ei ületa 3000 eurot ja kauba suhtes ei kohaldata keelde ega piiranguid, võib ekspordideklaratsiooni esitada väljumiskoha tolliasutusele.

 

Pidage meeles, et ekspordideklaratsioon tuleb esitada enne tegelikku hetke, mil kaup EList välja viiakse. Anda eksporditolliasutusele piisavalt aega vajalike riskianalüüside tegemiseks enne kauba vabastamist.

Mis juhtub pärast ekspordideklaratsiooni esitamist?

Abielu suhteliseks tühisuseks on kolm alust:

 • Teie kaup võidakse ekspordiks vabastada Teie esitatud ekspordideklaratsiooni alusel või
 • Teie kaup võidakse valida dokumentide kontrollimiseks ja teilt võidakse paluda enne kauba tollivormistust esitada täiendavaid dokumente, või
 • Teie eksport võidakse valida nii dokumendi kui ka füüsilise kontrolli jaoks.

Korrapärasema ekspordi puhul tuleks kaaluda lihtsustatud tollideklaratsioonide esitamist, nagu on ette nähtud liidu tolliseadustikus.

Täpsema teabe saamiseks vt:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /kohad/maksud/failid/allikad /dokumendid/tolli-/tollikood/ juhend_export_en.pdf

 

5

Valmistab ette dokumendid impordi tollivormistuseks sihtriigis.

Kui teie kaup jõuab sihtriiki, kohaldatakse teie ekspordi suhtes kohalikke impordinõudeid ja -protsesse. Kasutage nende nõuete kehtestamiseks ja oma ostjaga vastavusse viimiseks minu kaubandusassistenti.

Näpunäited:

 • Mõnikord on võimalik saabumiseelne töötlemine, mis tähendab, et saate esitada asjakohased dokumendid enne kauba saabumist riiki, kuhu te ekspordite.
 • Te peate ostjaga kokku leppima, millised dokumendid peab eksportija koostama ja millise ostja kui importija tavaliselt vastutab tollivormistuse, tollimaksude, maksude ja täiendavate tollimaksude eest. Eksportija ja importija ülesanded ja kohustused on kindlaks määratud lepingus, mille üle tuleks selles osas hoolikalt läbirääkimisi pidada.

Dokumendid, mida sihtriigi pädevad asutused võivad nõuda

 • Faktuurarve (koos selle vormi ja sisuga seotud erinõuetega).
 • Pakkeleht
 • Teatavate kaupadeimpordilitsentsid (automaatsed või mitteautomaatsed).
 • Sertifikaadid, mis näitavad, et teie toode vastab kohustuslikele tooteeeskirjadele, nagu tervishoiu- ja ohutusnõuded, märgistamine ja pakendamine.
 • Sooduspäritolu tõend (st EUR.1, EUR-MED, päritoludeklaratsioon või päritolukinnitus), tingimusel et ELi ja sihtriigi vahel kohaldatakse sooduskaubanduslepingut ning teie tooted vastavad asjakohastele päritolureeglitele.
 • Päritolusertifikaat, mis tõendab teie toote mittesooduspäritolu:
  • Teatavatest riikidest pärit (teatavate) toodete impordipiirangute, kaubanduse kaitsemeetmete kohaldamise või sihtotstarbelise impordi järelevalve korral võib nõuda (soodusvaba) päritolu sertifikaati. Sellist sertifikaati võib siiski taotleda ka importija.
  • Päritolusertifikaate väljastab tavaliselt Teie kohalik kaubanduskoda. Mõnes riigis võidakse see vastutus anda ka ministeeriumidele või tolliasutustele.

Kust leida lisateavet?

 

Teie kontrollnimekiri: 5 Toote ekspordi etapid

Enne kui alustate

 • Tutvuge küsimuste kontrollnimekirjaga, et hinnata oma ettevõtte ekspordivalmidust.
 • Arutage ja otsustage, kas teie ettevõte on valmis kauplema kolmandate riikidega või milliseid meetmeid tuleb võtta tulevaseks kauplemistegevuseks väljaspool ELi.

Etapp: Leidke turg ja ostja

 • Valige uus eksporditurg.
 • Hinnake oma toote äripotentsiaali ja konkurentsivõimet.
 • Lisage hinnaarvutustesse ekspordiga seotud kulud, näiteks tollimaksud, transpordikulud, esindajate kulud jne.
 • Teha kindlaks võimalikud ostjad.
 • Nimetage asutus/institutsioon/partner, kes abistab teid ekspordiprotsessiga seotud formaalsustes, Näiteks lepingute ettevalmistamiseks, maksetingimuste kehtestamiseks, ostja krediidivõimelisuse kontrollimiseks ja selle kontrollimiseks, kas impordiriigis on kehtestatud raha ülekandmise piirangud.
 • Määratleda hoolikalt ja jagada kohustusi müüja/eksportija ja ostja/importija vahel, nii et eeldatakse ainult neid, mida on võimalik täita.

Etapp 2: Kontrollige eksporditingimusi ELis ja hindage nõudeid oma eksporditurul

 • Tehke kindlaks ekspordiettevõttele esitatavad õiguslikud nõudmised.
 • Hankige ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (esitage taotlus aegsasti).
 • Kui ELil on kaubandusleping riigiga, kuhu te soovite eksportida, kontrollige soodusmarginaali kehtestamiseks tavapäraseid ja soodustollimakse. Vajaduse korral hinnake, kas teie toode vastab asjakohastele päritolureeglitele, ja määrake kindlaks kohaldatav (soodus)tariifimäär.
 • Taotleda luba volitatud eksportijale või registreeruda REX-süsteemis, kui soovite eksportida riiki, kus ELil on kaubandusleping ja soovite taotleda soodustariife.
 • Tehke kindlaks, kas ELis kohaldatakse ekspordipiiranguid või -keelde ekspordi suhtes teie sihtriiki või teie toote ekspordi suhtes.
 • Uurige, milliseid makse ja täiendavaid tollimakse teie eksporditurul kohaldatakse.
 • Kontrollige, kas teie toote suhtes võidakse kohaldada võimalikke kaubanduse kaitsemeetmeid.
 • Kontrollige, kas peate hankima maksukohustuslasena registreerimise numbri, et müüa oma toodet oma eksporditurul (kui müüte otse tarbijatele).
 • Tehke kindlaks eksporditurul kohaldatavad tervishoiu-, ohutus- ja tehnilised nõuded.
 • Hinnata sihtriigis nõutavat sertifitseerimismenetlust ja dokumentatsiooni (sealhulgas katseteks ja sertifikaatideks vajalike laborite kontrollimine).
 • Kontrollige pakendamis- ja märgistamiseeskirju eksporditurul.
 • Kontrollige, kas teil on vaja kaitsta oma toote intellektuaalomandit eksporditurul.

Etapp 3: Valmistage ette müük ja korraldage transport

 • Ostjaga lepingu ettevalmistamine ja allkirjastamine, sealhulgas kokkulepe selle kohta, kes vastutab selle eest, ja transpordiprotsessi korraldamise eest.
 • Kaaluge ekspordikindlustust
 • Tehke kindlaks asutused, kes aitavad teil korraldada ekspordiprotsessi, ja võimalikud eksporditoetusprogrammid (vajaduse korral).

Etapp 4: Valmistada ette dokumendid ekspordi tollivormistuseks ELis

 • Täitke ja esitage ekspordideklaratsioon.
 • Teha kindlaks mis tahes täiendavad dokumendid, mida võidakse nõuda, ning kavandada võimalus, et tolliasutused nõuavad täiendavaid dokumente või teevad füüsilist kontrolli.
 • Esitage eksporditavad kaubad ekspordi- ja väljumistolliasutuses.

Etapp 5: Valmistama ette dokumendid impordi tollivormistuseks sihtriigis

 • Kooskõlastage oma ostjaga, milliseid dokumente sihtriigi pädevad asutused nõuavad.

Leppige ostjaga kokku, kes milliste dokumentide eest vastutab ja kes vastutab impordi tollivormistuse eest ning maksab nii tolli- kui ka muud maksud ning täiendavad tollimaksud. Võtke endale ainult sellised kohustused, mida suudate täita.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid