ELi ja Ukraina põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond

EL ja Ukraina on assotsieerimislepingut ajutiselt kohaldanud alates 2014. aasta novembrist. Kõnealuse assotsieerimislepingu osana on alates 2016. aasta jaanuarist ajutiselt kohaldatud põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut. See vähendab tariife, millega Euroopa ettevõtjad Ukrainasse eksportimisel kokku puutuvad. Leping hõlbustab kaubandust, muutes tolliprotseduurid tõhusamaks ning ühtlustades järk-järgult Ukraina õigusaktid, eeskirjad ja menetlused, sealhulgas standardid, ELi omadega.

Lepingu lühiülevaade

EL ja Ukraina on oma põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut ajutiselt kohaldanud alates 1. jaanuarist 2016 osana laiemast assotsieerimislepingust, mille poliitilisi ja koostööalaseid sätteid on ajutiselt kohaldatud alates 2014. aasta novembrist. Põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping avab kaupade ja teenuste turud mõlemal poolel, tuginedes prognoositavatele ja jõustatavatele kaubanduseeskirjadele.

Lepingu terviktekst ja lisad

Millist kasu toob see teie ettevõttele?

Assotsiatsioonileping

 • muudab ELi ettevõtjate jaoks Ukrainast importimise ja Ukrainasse eksportimise lihtsamaks ja taskukohasemaks
 • toob teie ettevõttele kaasa mitmesuguseid eeliseid, nagu tariifide kaotamine ning tõhus ja kiire liikluse hõlbustamine tolli kaudu rahvusvahelistel piiridel.

 

ELon Ukraina üks suurimaid kaubanduspartnereid, mis tähendab, et on mitmeid võimalusi EList Ukrainasse importimiseks ja eksportimiseks ning vastupidi. Peamised eksporditavad kaubad on sellised toorained nagu raud, teras, kaevandustooted, põllumajandustooted, masinad ja keemiatooted. Ukraina töötab praegu selle nimel, et ühtlustada poliitikat, millest saavad kasu väikeettevõtjad ELiga kauplemisel. Väikeettevõtjad võivad saada toetust ka ELi VKEde juhtalgatusest.

Tariifid

ELi ja Ukraina vaheline leping parandab Euroopa ettevõtjate konkurentsivõimet Ukraina turul ja vastupidi. Üldiselt kaotati lepinguga suurem osa kaubavahetuse tollitariife – EL: 98,1 % ja Ukraina: 99,1 %.

Tööstuskaubad

Kuigi suur osa tööstuskaupadele kehtestatud tollimaksudest kaotati lepingu jõustumise ajal, lepiti paljude tootesarjade jaoks kokku üleminekuperioodid.

EL

Lepinguga kõrvaldati 94,7 % tariifiridadest.

Mõne kauba puhul kaotab EL tariifid järk-järgult järgmiste üleminekuperioodidega:

 • mineraalid – 2019
 • kemikaalid – 2021
 • väetised – 2023
 • puittooted – 2021
 • jalatsid – 2021
 • vasest tooted – 2021
 • alumiiniumist tooted – 2023
 • autod ja enamik mootorsõidukeid – 2023
Ukraina

Lepingu jõustumisel võis 49,2 % tööstustoodetest siseneda Ukrainasse tollimaksuvabalt.

Ukraina liberaliseeritud ELi ekspordi osakaal peaks prognooside kohaselt suurenema 2023. aastaks 96 %-ni. Tollimaksude edasine järkjärguline kaotamine puudutab järgmisi tootesarju:

 • mineraalid – 2023
 • orgaanilised kemikaalid – 2019
 • väetised – 2019
 • kummirehvid – 2021
 • nahktooted – 2021
 • tekstiilmaterjalid, nagu peakatted – 2019

Ukraina mootorsõidukisektorile antakse ka üleminekuperiood, mis kestab kuni 2026. aastani, mis on WTOs 2008. aastal kokku lepitud läbirääkimiste tulemus.

Põllumajandustooted

EL

Enamiku ELi imporditavate põllumajandustoodete imporditollimakse vähendati 2016. aastal nullini. Tariifikvoote kohaldatakse ülejäänud põllumajandustoodete suhtes, mis ei ole liberaliseeritud. Neid kvoote hallatakse kas põhimõttel „kes ees, see mees“ või impordilitsentside alusel. Kõigi ELi ja Ukraina tariifikvootide loetelu leiate I-A lisa 1. ja 2. liitest.

Ukraina

Peaaegu pool Ukraina põllumajandustoodetest liberaliseeriti lepingu jõustumise ajal, kuid väheste kaupade suhtes kohaldatakse 2023. aastani kestvat üleminekuperioodi.

Mitte kõiki Ukraina imporditollimakse ei vähendata nullini

 • 2026. aastaks vähendatakse 8,7 % põllumajandusliku toidutööstuse tariifidest selliste kaupade puhul nagu piimatooted, munad, suhkur, loomsed õlid ja rasvad lineaarselt 20-60 % – pärast seda kohaldatakse jääktariifi.
 • suhkru, kodulinnuliha ja sealiha suhtes kohaldatakse tariifikvoote – osutatud kogustes imporditud kaubad on tollimaksuvabad

ELi ja Ukraina lepinguga on mõlemale poolele keelatud eksporditollimaksude kasutamine. Ukraina valitsus nõustus siiski kaotama 2026. aastaks järk-järgult teatavate kaupade suhtes kehtivad eksporditollimaksud, mis hõlmavad kariloomi ja tooret, teatavat liiki õlisaagi seemneid ja metallisorte. Lisateavet selle kohta leiab ELi ja Ukraina vahelise lepingu I-C lisast.

Kuni 2031. aastani kestva Ukraina ekspordi jaoks on ette nähtud spetsiaalne kaitsemeetmete mehhanism. See tähendab, et Ukrainal on lubatud kehtestada ekspordimaksu lisamaks mitmele kaubale, nagu toornahad, päevalilleseemned ning metalli-, terase- ja vaseliigid, kui aastane ekspordi kogumaht Ukrainast ELi ületab käivitusläve. Lisateavet selle kohta leiab ELi-Ukraina lepingu I-D lisast.

 

Leidke oma tootele kohaldatav tariifimäär Minu kaubandusassistendist.

Päritolueeskirjad;

Selles jaos tutvustatakse kaubanduslepingu peamisi päritolureegleid ja päritolumenetlusi.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teema suhtes uus, võite leida põhimõistete tutvustuse kaupade jaotises.

Päritolueeskirjad;

Soodusmäära saamiseks peab teie toode vastama teatavatele eeskirjadele, mis tõendavad soodusmäära kohaldamiseks toote päritolu.

Kust leida päritolureeglid?

Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingu alusel kohaldatavad päritolureeglid on sätestatud Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlikus konventsioonis (ELT L 54, 26.2.2013, lk4). PEM-konventsiooni kohased päritolureegleid käsitlevad nõuded on määratletud PEM -konventsiooni I liite 2. lisas. Need eeskirjad on läbivaatamisel ja 2021. aasta keskel tuleks kohaldada uusi alternatiivseid päritolureegleid, sealhulgas sätteid kumulatsiooni, tollimaksu tagastamise, lubatud hälbe ja mittemuutmise reegli (vt allpool) kohta, mida leevendatakse.

PEM-päritolureeglite konventsiooni eesmärk on kehtestada ühised päritolureeglid ja kumulatsioon 25 lepinguosalise (EL, EFTA, Balkani riigid ning vabakaubanduslepingu partnerid ELi lõuna- ja idanaabruse piirkonnas) ja ELi vahel, et hõlbustada kaubandust ja integreerida tarneahelad tsooni.

PEM-lepingu osaliste loetelu

Üksikasjalik teave Euroopa-Vahemere piirkonna süsteemi kohta on kättesaadav kasutusjuhendis.

Kas minu toode on pärit EList või Ukrainast vastavalt PEMi konventsioonile?

Selleks et teie toode vastaks PEMi konventsiooni kohasele madalamale või nullmääraga soodustariifile, peab see pärinema EList või Ukrainast.

Toode „pärineb“, kui see on kas

 • täielikult ELis või Ukrainas saadud või toodetud või
 • Valmistatud ELis või Ukrainas päritolustaatuseta materjalidest, tingimusel et need materjalid on läbinud piisava töö või töötluse kooskõlas PEM-konventsiooni I liite II lisas sätestatud tootepõhiste eeskirjadega.
  Vt ka I lisa „Sissejuhatavad märkused“ tootepõhistele päritolureeglitele. Teatavate toodete puhul on olemas alternatiivsed tootepõhised eeskirjad – vt II liide.

Toode peab vastama ka kõigile muudele grupis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo reegel. Samuti on olemas mõningane lisapaindlikkus, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, näiteks lubatud hälvet või kumulatsiooni.

 

Näited peamiste tootepõhiste eeskirjade kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks paberi tootmine (ühtlustatud süsteemi grupp 48) päritolustaatuseta paberimassist (ühtlustatud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – nõutav on konkreetne tootmisprotsess, näiteks kiu ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõivatööstuses ning keemiatööstuses.

 

Kohaldatavad tootepõhised eeskirjad leiate minu kaubandusassistendilt.

Nõuanded, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju

Leping pakub täiendavat paindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumulatsioon.

Sallivus
 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tootepõhiste eeskirjadega tavaliselt keelatud, kuni 10 % ulatuses toote tehasehinnast
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide mis tahes maksimaalse väärtuse künnise ületamiseks.
 • Erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50-63 kuuluvate tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on loetletud I lisa „Sissejuhatavad märkused II lisa loendi kohta“ märkustes 5 ja6.
Kumuleerumine

Eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlevas konventsioonis on päritolu kumuleerimiseks ette nähtud kaks võimalust.

 • kahepoolne kumulatsioon – Ukrainast pärit materjale võib käsitada EList pärit materjalidena (ja vastupidi), kui neid kasutatakse toote tootmisel ELis
 • Diagonaalne kumulatsioon – ühest PEMi konventsiooni osalisriigist pärit materjale võib käsitada teise konventsiooniosalise territooriumilt pärit materjalidena, kui hinnatakse, kas lõpptoode on pärit sooduspääsust, kui seda eksporditakse Euroopa – Vahemere piirkonna vööndis asuvasse kolmandasse konventsiooniosalisse – diagonaalne kumulatsioon kehtib ainult juhul, kui kõigi asjaomaste konventsiooniosaliste vahel on sõlmitud kaubandusleping ja need riigid kohaldavad samu päritolureegleid.
  Palun kontrollige „põhiainet“ (tabel, mis sisaldab kõiki kehtivaid lepinguid, kasutades Ukrainaga sõlmitud kumulatsiooni, milles on täpsustatud ELi ja milles on sätestatud 2020. aasta aprillis toimunud kumulatsioon).

 

Kuidas diagonaalne kumuleerumine toimib?

Diagonaalne kumuleerumine toimub mitme riigi vahel, kellel on samad päritolureeglid ja kellega on sõlmitud vabakaubanduslepingud. See on nii juhul, kui ükskõik kumma riigi kaubatootja võib importida materjale ja kasutada neid nii, nagu need oleksid pärit tema enda riigist. Näiteks PEM-konventsiooni kohaselt võib Ukraina kaupleja, kes valmistab Ukrainas riideid ekspordiks Šveitsi, kasutada riideesemete valmistamiseks EList pärit kangast ja lugeda selle Ukrainast pärinevaks. Kahekordse töötlemise nõue, st riide valmistamine (päritolustaatuseta) lõngast ja riide tootmine, on täidetud ning riideid käsitatakse Šveitsi eksportimisel Ukrainast pärinevana ja seega on neil vaba juurdepääs Šveitsi turule.

Täiendavaid selgitusi perfluorooktaansulfonaadi kumuleerimise kohta leiab siit.

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõikidele muudele konventsioonis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, näiteks ebapiisavale tööle või töötlemisele või otseveo eeskirjale.

Otseveo reegel

Päritolustaatusega tooteid tuleb vedada EList Ukrainasse (ja vastupidi) või läbi nende lepinguosaliste territooriumide, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni, ilma et neid täiendavalt töödeldaks kolmandas riigis.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks:

 • mahalaadimine
 • uuesti laadimine
 • muud toimingud, mille eesmärk on säilitada toodete hea seisund

Importiva riigi tollile tõendatakse, et need tingimused on täidetud, esitades:

 • ühtne veodokument (nt konossement), mis hõlmab teekonda eksportivast riigist läbi kolmanda riigi, mille kaudu kaup läbis.
 • sertifikaat, mille on välja andnud selle kolmanda riigi toll, mille kaudu te kaupu transpordite
 • nende puudumisel mis tahes tõendavad dokumendid

Tollimaksu tagastamine

PEM-konventsiooni alusel ei ole ELi ja Ukraina vahelises kaubanduses võimalik saada tagasimakset tollimaksudelt, mis on eelnevalt tasutud päritolustaatuseta materjalidelt, mida kasutatakse soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks.

Päritolumenetlused

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlusi. Menetlused on sätestatud V jaotises päritolutõendite kohta ja VI jaotises halduskoostöö korra kohta. Neis selgitatakse näiteks seda, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda soodustusi või kuidas tolliasutused saavad kontrollida toote päritolu.

Soodustariifi taotlemine

Soodustariifi kasutamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas

Päritolutõend kehtib 4 kuud alates selle väljaandmise kuupäevast.

Kaupade liikumissertifikaadid EUR.1 või EUR-MED

 • kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED annab välja ekspordiriigi toll
 • III lisa sisaldab EUR.1 ja EUR-MED sertifikaatide näidiseid ning annab juhiseid nende täitmiseks.
 • sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid.

Täiendavad selgitused selle kohta, millal EUR.1 või EUR-MED sertifikaati kasutada, on esitatud käsiraamatu leheküljel 72.

Päritoludeklaratsioon või EUR-MED päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad päritoludeklaratsiooni esitamisega ise kindlaks teha, et nende toode pärineb EList või PEMi konventsiooni osalisriigist. Päritoludeklaratsiooni võib koostada

 • Heakskiidetud eksportija
 • Eksportija, kui saadetise koguväärtus ei ületa 6 000 eurot;
Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?

Eksportija peab kaubaarvele, saatelehele või muule toote identifitseerimist tõendavale äridokumendile (IV lisa) kirjutama, tembeldama või trükkima järgmise deklaratsiooni:

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa number... ) Deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritolu.“

Kuidas koostada EUR-MED päritoludeklaratsiooni

Sel juhul on deklaratsioon järgmine (IV lisa).

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliluba nr...) deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga.

- cumulation applied with... (riigi/riikide nimi/nimed).

- Kumulatsiooni ei kohaldata“

Päritoludeklaratsiooni võib koostada ükskõik millises IV lisas nimetatud ELi ametlikus keeles või PEMi tsooni ametlikes keeltes (kumulatsiooniga seotud avaldus peaks alati olema inglise keeles).

Te peate oma päritoludeklaratsiooni allkirjastama käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, tingimusel et te võtate oma tolliasutusele kirjaliku kohustuse võtta endale täielik vastutus mis tahes deklaratsiooni eest, millega Teid identifitseeritakse.

Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. Tõendamine põhineb

 • halduskoostöö importivate ja eksportivate lepinguosaliste tolliasutuste vahel
 • kohalike tolliasutuste tehtud kontrollid – importiva lepinguosalise kontrollkäigud eksportija juurde ei ole lubatud

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused teevad lõpliku otsuse päritolu kohta ja teavitavad importiva lepinguosalise ametiasutusi tulemustest.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

ELi ja Ukraina lepinguga nähakse ette õigusaktide, standardite ja vastavushindamismenetluste ühtlustamine Ukraina ja ELi vahel. Seetõttu peavad Ukraina tootjad vastama ainult ühele nõuetele, et lasta oma tooteid nii ELi kui ka Ukraina turule.

Ukraina õigusaktide ühtlustamine hõlmab järgmist:

 • vastavushindamismenetluse mooduleid sätestavate toodete akrediteerimine ja turustamine
 • üldine tooteohutus, milles sätestatakse kriteeriumid selle kohta, mida tuleb arvesse võtta, kui hinnatakse, kas toode on ohutu, ja määratakse kindlaks, millal toode keelata, sest see kujutab endast tõsist ohtu tervisele ja ohutusele

Loetelu 27 määrusest, mis hõlmavad paljude toodete, sealhulgas masinate, liftide, mänguasjade, meditsiiniseadmete ja lihtsate surveanumate ohutusnõudeid, on esitatud ELi-Ukraina assotsieerimislepingu III lisas.

Standardite osas on Ukraina

 • on vastu võtnud rahvusvahelisi ja Euroopa standardeid vastavalt parimatele tavadele
 • võttes EESMÄRGIKS tunnistada kehtetuks kõik vastuolulised riiklikud standardid. See hõlmab kõiki vastuolus olevaid GOST standardeid (Gosudarstvenny Standart), mida kasutatakse Nõukogude Liidu järgsetes riikides.
Kuidas ma tean, et kaubad, mida ma ELi impordin, vastavad ELi eeskirjadele ja standarditele?

Poolte koostöö turujärelevalve ja vastavushindamismenetluste valdkonnas tähendab seda, et kui ekspordite ELi suure riskiga kaupu, nagu surveanumad, liftid ja teatavad masinad, on teil vaja üksnes teavitatud asutuse (laborite või muude Ukraina valitsuse akrediteeritud kontrolli- ja sertifitseerimisasutuste) tehtavat vastavushindamist.

Ukraina riikliku akrediteerimisasutuse poolt akrediteeritud toodete vastavushindamisega tegelevate Ukraina 114 määratudasutuse loetelu

Kui soovite Ukrainast kaupu ELi importida, peate läbima vastavuse tõendamise protsessi ELi vastavusdeklaratsiooniga, mille on allkirjastanud teie tootja. Pärast seda võib tootja kinnitada oma toodetele CE-märgise, kui see on nõutav.

ELi-Ukraina assotsieerimislepingu alusel sõlmitakse tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise leping. Tegemist on ELi ja Ukraina vahelise vastastikuse tunnustamise lepinguga. Kõnealuse lepingu kohaselt lubavad EL ja Ukraina lasta turule ACCA lisades loetletud tööstustooteid, mis vastavad nõuetele, ilma täiendavate katsete või vastavusmenetlusteta.

Kontaktid tehniliste nõuete osas

Tervisekaitse- ja ohutusnõuded – Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed

Toiduohutus, looma- ja taimetervis

Ukrainast ELi eksportimiseks või sujuvaks impordiks Ukrainast või vastupidi on Ukraina ja ELi vahel teatavad taime- ja loomatervise ning ohutusega seotud eeskirjad, mida Te peaksite teadma. ELi ja Ukraina assotsieerimislepinguga ühtlustati paljud sanitaar- ja fütosanitaareeskirjad ning keelati lepinguosalistel kehtestada põhjendamatuid tõkkeid.

Looma- või taimehaiguste, sealhulgas kahjurite puhul on kehtestatud menetlused asjaomaste piirkondade kahjurivaba staatuse tunnustamiseks. Seda tehakse kaubanduse eesmärgil ning inimeste, loomade või taimede tervisele avalduvatest riskidest teatamiseks. Kui importiv riik peab võtma meetmeid tõsise terviseriski kontrollimiseks, võimaldab ELi-Ukraina assotsieerimisleping võtta impordi suhtes ajutisi piiravaid meetmeid. Neid rakendatakse siiski viisil, mis minimeerib häireid kahe riigi vahelises kaubanduses. Lisateavet menetluste kohta leiate ELi-Ukraina lepingu VI lisast.

Sanitaar- ja fütosanitaarkontroll Ukrainas

Valitsus teostab kolme liiki piirikontrolli:

Sanitaar- ja epidemioloogiline kontroll

Selle eesmärk on kaitsta riiki haiguste leviku eest ning rakendada teste, millega tagatakse kaupade vastavus sanitaarstandarditele. Selline kontroll on kohustuslik ja seda teostatakse peamiselt imporditud toiduainete, mõnede tarbekaupade ja ka päevalilleõlide ekspordi suhtes. Põllumajandussaaduste kategooriasse kuuluvate kaupade suhtes sanitaar- ja epidemioloogilist kontrolli ei kohaldata.

Veterinaar- ja sanitaarkontroll

Selle tõrje eesmärk on ennetada loomahaiguste levikut. Veterinaar- ja sanitaarkontrolli kohaldatakse tavaliselt loomade, paljundusmaterjali, bioloogiliste saaduste, patoloogilise materjali, veterinaarpreparaatide, loomade hügieenitoodete, söödalisandite, eelsegude ja loomsete saaduste (sealhulgas lihatooted, munad, piim, kala ja mesi) ekspordi, impordi ja transiidi suhtes.

Fütosanitaarkontroll

Selline kontroll mitte ainult ei takista taimekahjustajate levikut, vaid on ette nähtud ka karantiinirežiimide järelevalveks. Fütosanitaarkontrolli kohaldatakse taimede ja taimsete saaduste (sealhulgas toiduained), pakendite, transpordivahendite, pinnase ja muude reguleeritud kahjurite levikuks ettenähtud toodete ekspordi, impordi ja transiidi suhtes.

Sanitaar-/fütosanitaarnõuete kontaktid

Tehnilised Kaubandustõkked

Kuigi tehnilised eeskirjad on olulised, võivad need mõnikord toimida rahvusvahelise kaubanduse tõketena ja olla seega märkimisväärseks koormaks teile kui eksportijale.

 • kui arvate, et seisate silmitsi kaubandustõketega, mis aeglustavad teie äritegevust või takistavad teie eksporti, võite meid teavitada
 • teatage, mis takistab Teie eksporti Ukrainasse, kasutades elektroonilist vormi – EL analüüsib teie olukorda ja võtab asjakohaseid meetmeid

Võtke meiega ühendust

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Leping tagab läbipaistvamad ja lihtsamad tolliprotseduurid, et hõlbustada kaubavahetust ja vähendada ettevõtjate kulusid.

Dokumendid

Järkjärgulises juhendis kirjeldatakse eri liiki dokumente, mida peaksite oma toodete tollivormistuseks ette valmistama.

Sõltuvalt teie tootest võib toll nõuda kõiki või mõningaid allpool esitatud elemente.

 • Faktuurarve (konkreetsed nõuded seoses selle vormi ja sisuga on esitatud minu kaubandusassistendis).
 • pakkenimekiri
 • Teatavate kaupadeimpordilitsentsid
 • Sertifikaadid, mis tõendavad, et teie toode vastab kohustuslikele tooteeeskirjadele, näiteks tervishoiu- ja ohutusnõuetele, märgistusele ja pakendile.
 • Päritolutõend - päritoludeklaratsioon

Suurema kindluse huvides võite taotleda siduvat tariifiinformatsiooni ja/või siduvat päritoluinformatsiooni.

Üksikasjalik teave selle kohta, milliseid dokumente peate oma toote tollivormistuseks esitama, on minu kaubandusassistendil.

Päritolu tõendamise ja kontrollimise kord

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada oma toodete päritolu, et taotleda soodustariife, ja eeskirjad, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, on esitatud eespool päritolureeglite jaotises.

Teavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta üldiselt leiate maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Intellektuaalomand ja geograafilised näitajad

Leping kaitseb teie intellektuaalomandi õigusi kaupade importimisel ja/või eksportimisel Ukrainasse.

Kaubamärgid ja autoriõigus

ELi ja Ukraina vaheline leping on kooskõlas mitme rahvusvahelise lepinguga, millega reguleeritakse kaubamärkide haldamist ja autoriõigusi ning millega nähakse ette õiglane ja läbipaistev süsteem kaubamärkide registreerimiseks. Kui kaubamärgiamet lükkab taotluse tagasi, tuleb otsus taotlejale kirjalikult teatavaks teha ja keeldumise põhjused esitada. Kaubamärgi võib tühistada, kui seda ei ole 5 aasta jooksul tegelikult kasutatud territooriumil, kus see registreeriti.

Disainilahendused ja patendid

ELi-Ukraina lepingu kohaselt kaitstakse teie sõltumatult loodud disainilahendusi, mis on eristatavad, nende registreerimisega kuni 25 aastaks. See annab teile ainuõiguse kasutada disainilahendust ja takistab kolmandaid isikuid seda ilma teie nõusolekuta kasutamast, taasloomast, müümast või importimast ja/või eksportimast.

Geograafilised tähised

ELi-Ukraina lepingu alusel loodud geograafiliste näitajate erikomisjon jälgib lepingu rakendamist seoses intellektuaalomandiga ja annab aru kaubanduskomiteele.

Kaubamärgid

Kaubamärgitaotlused tuleks esitada Ukraina Intellektuaalomandi Instituudile, mis on riigiettevõte.

Kui soovite esitada kaubamärgi Ukrainas, vajate järgmisi dokumente ja teavet:

 • Teie täielik nimi
 • asutamisjärgne riik
 • aadress ja WIPO riigikood
 • taotletava märgi kujutis ja kirjeldus
 • kirjeldus, kui märk sisaldab sõnalist osa
 • märge kaubamärgi värvi kohta
 • loetelu kaupadest ja/või teenustest, mida taotletakse asjakohase Nizza rahvusvahelise klassifikatsiooni alusel
 • prioriteeditaotluse kuupäev, riik ja number või näituse kuupäev (kui taotletakse prioriteeti Pariisi konventsiooni alusel)
 • prioriteeditaotluse kinnitatud koopia või dokument, mis kinnitab taotletavat kaubamärki sisaldavate eksponaatide väljapanekut ametlikult tunnustatud rahvusvahelisel näitusel
 • volikiri, millele on taotleja nimel alla kirjutanud volitatud isik

Registreerimisprotsess on järgmine:

 • kui Teie taotlusdokumendid vastavad nõuetele, teatatakse Teile taotluse esitamise kuupäev.
 • Teie esitatud dokumente kontrollitakse, et tagada nende vastavus Ukraina kaubamärgiseaduse vorminõuetele – kui teie taotlus vastab nõuetele, kontrollitakse selle põhjendatust.
 • sisuline läbivaatamine – kontrollitakse teie kaubamärgitaotluse vastavust kaitse saamise tingimustele, nagu on sätestatud Ukraina õigusaktides, ning otsitakse identsust ja sarnasust

Geograafiline tähis

Esiteks peate geograafilise tähise registreerimiseks Ukrainas esitama taotluse ukraina keeles. Dokumente on võimalik esitada võõrkeeles ja tõlge ukraina keelde hiljemalt 3 kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast. Kui Teie taotlus ja tõendavad dokumendid on kätte saadud, hindab neid Ukraina Intellektuaalomandi Instituut.

Avaldus peab sisaldama järgmisi dokumente:

 • taotlus kauba päritolunimetuse, kauba geograafilise päritolutähise või kauba registreeritud kvalifitseeritud päritolutähise kasutamise õiguse registreerimiseks koos teabega taotleja ja tema aadressi kohta
 • taotletava kauba päritolunimetus või selle kauba geograafiline päritolumärk, mille registreerimist taotlete
 • kauba nimetus, mille kohta te esitate taotluse kindlaksmääratud päritolutähise registreerimiseks, või õigus kasutada registreeritud kvalifitseeritud päritolutähist
 • selle geograafilise koha nimi ja piirid, kus kaupa valmistatakse ja millega konkreetsed omadused, kvaliteedid või maine on seotud;
 • kauba konkreetsete omaduste, omaduste, maine või muude omaduste kirjeldus;
 • andmed kaupade väidetava kvalifitseeritud päritolumärgise kasutamise kohta märgistusel ja kaupade märgistamisel
 • andmed selle kohta, kuidas kaupade eriomadused ja maine on seotud määratletud geograafilise piirkonna looduslike tingimuste või inimteguriga

Juhime Teie tähelepanu sellele, et välistaotlejana Ukrainas peate koos taotlusega esitama ka täiendavaid tõendavaid dokumente. Need dokumendid peaksid kinnitama

 • Teie poolt taotletava kauba kvalifitseeritud päritolutähise õiguskaitse asjaomases ELi liikmesriigis
 • Teie õigus kasutada kvalifitseeritud märget kauba päritolu kohta

Teenuskaubandus

Nii Ukraina valitsus kui ka EL on esitanud suure läbipaistvusega kõik oma olemasolevad piirangud või reservatsioonid teenuste osutamise suhtes. Ukraina poolt vastu võetud reservatsioonid on esitatud XVI-D-F lisas.

Kuidas Te lisade kaudu navigeerite?

ELi ja Ukraina vaheline leping sisaldab 3 lisa, millest peaksite eksportimisel teadlik olema. Need sisaldavad reservatsioone, mille Ukraina esitas ELi eksportijatele.

 • XVI-D lisas on esitatud negatiivne loetelu kõigist teenustesektoritest, mille suhtes kohaldatakse Ukrainas ettevõtte asutamisel eripiiranguid. See tähendab, et saate kasutada võimalusi kõigis sektorites, mida loetelus ei ole. Piirangud on jagatud kõikide sektorite või allsektorite suhtes kohaldatavate piirangute loeteluks ning loeteluks, kus erireservatsioonid on esitatud sektorite või allsektorite kaupa.
 • XVI-E lisas on esitatud positiivne loetelu teenustesektoritest, kus saate teostada piiriülest teenustekaubandust. Selles loetelus on loetletud kõik sektorid, kus teil on lubatud kaubelda.
 • XVI-F lisas on loetletud lepinguliste teenuseosutajate ja sõltumatute spetsialistidega seotud reservatsioonid.

Kes saab asutada Ukrainas ettevõtte?

Juhul kui Te

 • ettevõte, ELi-Ukraina leping võimaldab teil asutada või omandada oma ettevõtte filiaale või esindusi ükskõik kummas riigis.
 • üksikisikuna annab ELi-Ukraina leping teile võimaluse asutada ja asutada oma ettevõte füüsilisest isikust ettevõtjana või teie kontrolli all olevate ettevõtjate kaudu.

Teid koheldakse samamoodi nagu Ukraina kodanikke ja vastupidi. XVI-D lisas on esitatud loetelu sektoritest, kus on kehtestatud piirangud asutamisele.

Piiriülene teenuste osutamine

Kui olete huvitatud piiriülesest teenuste osutamisest, on teil lubatud tarnida Ukrainasse (ja vastupidi) samadel tingimustel kui Ukraina kodanikele. Kohaldatakse järgmisi erandeid:

 • sellised sektorid nagu notariteenused, metsa omandiõigus või haridusasutused, mille puhul Ukraina valitsus nõuab, et teenuseosutajal oleks Ukraina kodakondsus, või postiteenused, mille puhul teenuseosutaja peab hankima litsentsi
 • Täielikult lepingust välja jäetud sektorid, nt audiovisuaalteenused, riigisisene merekabotaaž ning riigisisesed ja rahvusvahelised lennutransporditeenused – ELi ja Ukraina lepingu artiklis 92 on esitatud nende konkreetsete teenuste loetelu.

Sektorites, kus teil on lubatud Ukraina turule siseneda (ja vastupidi), kõrvaldatakse ELi ja Ukraina lepinguga järgmised piirangud:

 • teenuseosutajate arvu piiramine
  • seda saab teha kas majandusvajaduste testi nõude, kvoodisüsteemi kohaldamise või monopole või ainuõiguslikke teenuseosutajaid edendavate seaduste abil, piirates seega teiste teenuseosutajate turuletulekut.
 • teenuste osutamise tehingute või varade koguväärtus
 • teenuste osutamise toimingute koguarv või teenuste väljundite koguarv

XVI-E lisas on esitatud positiivne loetelu teenustesektoritest, kus saate teostada piiriülest teenustekaubandust. Selles loetelus on loetletud kõik sektorid, kus teil on lubatud kaubelda. Sellest tulenevalt on mis tahes teenustesektoril, mida loetelus ei ole, piirangud. Lisateavet teenuste sektorite kohta, kus teil on juurdepääs turule, leiate ELi-Ukraina lepingu XIV-E lisast.

Ajutine riigis viibimine

ELi ja Ukraina vahelise lepingu kohaselt on teil lubatud ajutiselt asuda elama Ukrainasse, et töötada selles riigis kõrgharidusega praktikandi, müüja või ettevõtte võtmeisikuna. Näiteks kui olete ettevõtte asutamise või juhtimise eest vastutav vanemametnik.

Ajutise viibimise perioodid on järgmised:

 • Ettevõtjasiseselt üleviidud töötajad (Ukraina (või ELi) ettevõtte peamised töötajad või kõrgharidusega praktikandid) – kuni 3 aastat
 • Ärikülastaja ( nt reisimine ettevõtluse alustamiseks Ukrainas (või ELis) või äriesindaja) – kuni 90 päeva iga 12-kuulise ajavahemiku jooksul
 • Kõrgharidusega praktikant, kes ei ole ettevõtjasiseselt üleviidud - kuni 1 aasta

Kui olete lepinguline teenuseosutaja, loob ELi ja Ukraina vaheline leping võimalusi ka mõlema riigi konkreetsetes sektorites. Sellega seoses peate siiski:

 • osutada kõnealust teenust ajutiselt kuni 1-aastase teenuslepinguga (majandus)üksuse töötajana.
 • kandidaadil peab olema vähemalt 3aastane töökogemus valdkonnas, kus Te lepingulisi teenuseid osutate
 • kandidaadil peab olema kõrgharidus või kvalifikatsioon, mis tõendab samaväärsel tasemel teadmisi, ja asjakohane kutsekvalifikatsioon

 

Lisateave

Avalik hange

ELi ja Ukraina vahelise lepingu kohaselt kohustuvad EL ja Ukraina tagama, et Teil on juurdepääs iga riigi riigihanketurgudele riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. See puudutab kaupade, teenuste või ehituse riigihankelepinguid ja kontsessioone traditsioonilistes sektorites, samuti kommunaalteenuste sektoris. Turg avatakse järk-järgult ELi ja Ukraina vahelise lepingu alusel.

Lepinguga tagatakse ka, et Ukraina ja ELi pakkujatele võimaldatakse üksteise pakkumuste esitamisel samasugust kohtlemist.

ELi ja Ukraina lepinguga kohustatakse nii ELi kui ka Ukrainat tagama, et pakkumismenetluste puhul on täidetud järgmised tingimused:

 • pakkumiskutsed avaldatakse nõuetekohaselt ja avaldatakse internetis. See võimaldab kõigile huvitatud ettevõtetele juurdepääsu tulevaste hangetega seotud teabele.
 • avaldatud teave sisaldab pakkumuse kõige olulisemaid elemente, nagu tulevase lepingu sisu, kohaldatavad tähtajad või pakkumistingimused.
 • Ukrainast või EList pärit ettevõtjaid ei diskrimineerita otseselt ega kaudselt, mis takistaks neil hankemenetluses osalemast.
 • läbipaistvus ja võrdne kohtlemine on tagatud kogu hankemenetluse jooksul
 • lepingu sõlmimise otsusest teavitatakse kõiki taotlejaid ning taotluse korral esitatakse põhjused, miks ta ei osutunud edukaks pakkujaks.
 • vaidluse korral on äriühingutel seaduslik õigus tõstatada küsimusi pädevates riiklikes järelevalveasutustes.

Lingid, kontaktid ja dokumendid

Kontaktid tehniliste nõuete osas

Sanitaar-/fütosanitaarnõuete kontaktid

Kontaktid tehniliste nõuete osas

Ukraina sertifitseerimise, standardite ja kvaliteedi teadus-, uurimis- ja koolituskeskus

Svyatoshinskaya tänav, 03115 Kiiev, Ukraina

Tel: + 380 44452-3396

Telefon ja faks: + 380 44452-6907

E-post: secretar.ukrndnc@gmail.com

Veebisait: http://uas.org.ua

Toiduohutuse ja tarbijakaitse riiklik kontroll

174 Antonovycha Street, 03680 Kiiev, Ukraina

Tel: + 380 44528-9244

Veebisait: http://www.consumer.gov.ua/


Ukraina riiklik õigusteenistus

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kiiev, Ukraina

Tel: + 380 44254-5673

Faks: + 380 44254-4393

E-post: inform@dkrp.gov.ua

Veebisait: http://www.drs.gov.ua 

Ukraina majandusarengu ja kaubanduse ministeeriumi tehniliste eeskirjade osakond

12/2 Hrushevski tänav, 01008 Kiiev, Ukraina

Tel: + 380 44528-8564

Faks: + 380 44528-9014

E-post: dtr@me.gov.ua

Veebisait: http://www.me.gov.ua

Veebisait: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Sanitaar-/fütosanitaarnõuete kontaktid

Ukraina põllumajandus- ja toiduministeerium

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kiiev, Ukraina

Kodanike kaebuste kontaktandmed:

Tel: + 380 44279-8474

E-post: zvg@minagro.gov.ua 


Kirjavahetuse töötlemise talitus:

Tel: + 380 44278-8171

Telefon ja faks: + 380 44278-7602 

E-post: info@minagro.gov.ua

Majandusarengu ja kaubanduse ministeerium

12,2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kiiev, Ukraina 

Tel: + 380 44253-9394

Faks: + 380 44253-6371

E-post: meconomy@me.gov.ua

Ukraina tervishoiuministeerium

Avalik vastuvõtuamet

41 Yaroslavska Street, 04071 Kiiev, Ukraina

Tel: + 380 44425-0526

Ökoloogia ja loodusvarade ministeerium

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kiiev 03035, Ukraina

 

Avalik vastuvõtt

Tel: + 380 44206-3302

E-post: gr_priem@menr.gov.ua

 

Avaliku sektori tugiüksus

Tel: + 380 44206-3115

 

Pressikeskus

Tel: + 380 44206-3174

E-post: press@menr.gov.ua

Täiendavad lingid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid