Diepe en brede vrijhandelsruimte EU-Oekraïne

De EU en Oekraïne passen sinds november 2014 voorlopig een associatieovereenkomst toe. Als onderdeel van deze associatieovereenkomst wordt sinds januari 2016 een diepe en brede vrijhandelsovereenkomst (DCFTA) voorlopig toegepast. Het verlaagt de tarieven waarmee Europese bedrijven worden geconfronteerd wanneer zij naar Oekraïne exporteren. De overeenkomst vergemakkelijkt de handel door douaneprocedures efficiënter te maken en de Oekraïense wetgeving, regels en procedures, met inbegrip van normen, geleidelijk aan te passen aan die van de EU.

De overeenkomst in een oogopslag

De EU en Oekraïne passen sinds 1 januari 2016 hun diepe en brede vrijhandelsovereenkomst (DCFTA) voorlopig toe als onderdeel van de bredere associatieovereenkomst (AA), waarvan de politieke en samenwerkingsbepalingen sinds november 2014 voorlopig worden toegepast. De DCFTA opent markten voor goederen en diensten aan beide zijden, op basis van voorspelbare en afdwingbare handelsregels.

Volledige tekst en bijlagen van de overeenkomst

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De associatieovereenkomst

 • maakt het voor EU-bedrijven gemakkelijker en betaalbaarder om uit Oekraïne te importeren en naar Oekraïne uit te voeren
 • biedt uw bedrijf allerlei voordelen, zoals de afschaffing van tarieven en een efficiënte en snelle facilitering van het douaneverkeer aan de internationale grenzen.

 

De EU is een van de grootste handelspartners van Oekraïne, wat betekent dat er verschillende mogelijkheden zijn om uit de EU naar Oekraïne te importeren en uit te voeren, en omgekeerd. De belangrijkste exportgoederen zijn grondstoffen zoals ijzer, staal, mijnbouwproducten, landbouwproducten, machines en chemische producten. Oekraïne werkt momenteel aan stroomlijning van het beleid ten behoeve van kleine ondernemingen die handel drijven met de EU. Kleine bedrijven kunnen ook steun ontvangen uit het EU-vlaggenschipinitiatief voor kmo’s.

Tarieven

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne verbetert het concurrentievermogen van Europese bedrijven op de Oekraïense markt en vice versa. Over het geheel genomen heeft de overeenkomst voor de handel in goederen het merendeel van de tarieven afgeschaft — de EU: 98,1 % en Oekraïne: 99,1 %.

Industriële goederen

Terwijl een groot deel van de tarieven op industriële goederen bij de inwerkingtreding van de overeenkomst werd afgeschaft, werden voor een aantal productlijnen overgangsperioden overeengekomen.

EU

In de overeenkomst werd 94,7 % van de tarieflijnen geschrapt.

Voor enkele goederentarieven wordt de EU nog steeds geleidelijk afgeschaft met de volgende overgangsperioden

 • mineralen — 2019
 • chemische stoffen — 2021
 • meststoffen — 2023
 • houtproducten — 2021
 • schoeisel — 2021
 • artikelen van koper — 2021
 • artikelen van aluminium — 2023
 • auto’s en de meeste motorvoertuigen — 2023
Oekraïne

Bij de inwerkingtreding van de overeenkomst kon 49,2 % van de industrieproducten Oekraïne zonder rechten binnenkomen.

Het aandeel van de door Oekraïne geliberaliseerde EU-uitvoer zal naar verwachting toenemen tot 96 % in 2023. Deze verdere geleidelijke afschaffing van de tarieven betreft de volgende productlijnen:

 • mineralen — 2023
 • organische chemische stoffen — 2019
 • meststoffen — 2019
 • rubberbanden — 2021
 • lederwaren — 2021
 • textiel zoals hoofddeksels — 2019

De automobielsector in Oekraïne zal ook een overgangsperiode tot 2026 genieten, een resultaat van de onderhandelingen die in 2008 in het kader van de WTO zijn overeengekomen.

Landbouwproducten

EU

De invoerrechten op de meeste in de EU ingevoerde landbouwproducten werden in 2016 verlaagd tot nul. Er gelden tariefcontingenten voor de rest van de landbouwproducten die niet zijn geliberaliseerd. Het beheer van deze contingenten geschiedt hetzij op basis van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”, hetzij op basis van invoercertificaten. In de aanhangsels 1 en 2 van bijlage I-A vindt u een lijst van alle tariefcontingenten voor zowel de EU als Oekraïne.

Oekraïne

Bijna de helft van de Oekraïense landbouwproducten werd geliberaliseerd toen de overeenkomst in werking trad, maar voor een klein aantal goederen geldt een overgangsperiode tot 2023.

Niet alle invoerrechten van Oekraïne worden verlaagd tot nul

 • tegen 2026 zullen voor 8,7 % van de tarieven voor agrovoedingsmiddelen op goederen zoals zuivel, eieren, suiker, dierlijke oliën en vetten beperkte lineaire verlagingen met 20-60 % worden toegepast — daarna zal een residueel tarief worden toegepast.
 • voor suiker, vlees van pluimvee en varkensvlees worden tariefcontingenten toegepast — goederen die binnen de aangegeven hoeveelheden worden ingevoerd, zijn rechtenvrij

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne verbiedt het gebruik van uitvoerrechten door beide partijen. De regering van Oekraïne is echter overeengekomen de bestaande uitvoerrechten op bepaalde goederen tegen 2026 geleidelijk af te schaffen, waaronder vee en verhulde grondstoffen, zaaigoed van bepaalde soorten oliehoudende gewassen en soorten metaal. Meer informatie hierover is te vinden in bijlage I-C bij de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Er is voorzien in een specifiek vrijwaringsmechanisme voor de uitvoer van Oekraïne tot 2031. Dit betekent dat Oekraïne een toeslag mag heffen op de uitvoerrechten op verschillende goederen, zoals grondstoffen, zonnebloempitten en soorten metaal, staal en koper, indien het cumulatieve volume van de uitvoer uit Oekraïne naar de EU gedurende een jaarlijkse periode een drempelvolume overschrijdt. Meer informatie hierover is te vinden in bijlage I-D bij de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

 

Zoek het tarief dat van toepassing is op uw product in My Trade Assistant.

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Oorsprongsregels voor zelfbeoordeling (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van verhandelde goederen. Bent u nieuw op het onderwerp, dan vindt u een inleiding op de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels die op grond van de associatieovereenkomst met Oekraïne van toepassing zijn, zijn die van de PEM-conventie (de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels) (PB L 54 van 26.02.2013,blz. 4). De eisen voor oorsprongsregels in het kader van de PEM-conventie zijn gedefinieerd in bijlage 2 bij aanhangsel I van de PEM-conventie. Deze regels worden momenteel herzien en medio 2021 moet een nieuwe reeks alternatieve oorsprongsregels van toepassing zijn, waaronder bepalingen inzake cumulatie, terugbetaling van rechten, tolerantie en de regel van niet-wijziging (zie hieronder) die zullen worden versoepeld.

De PEM-conventie inzake oorsprongsregels heeft tot doel gemeenschappelijke oorsprongsregels en cumulatie tussen 25 overeenkomstsluitende partijen (de EU, de EVA, de Balkanlanden en de vrijhandelspartners in het zuidelijke en oostelijke nabuurschap van de EU) en de EU vast te stellen om de handel te vergemakkelijken en de toeleveringsketens in de zone te integreren.

De lijst van de partijen bij het PEM-verdrag

Gedetailleerde informatie over het pan-Euro-med-systeem is te vinden in het gebruikershandboek.

Is mijn product van oorsprong uit de EU of Oekraïne overeenkomstig de PEM-conventie?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de PEM-conventie moet het van oorsprong zijn uit de EU of Oekraïne.

Een product „van oorsprong” is, indien het:

 • geheel en al in de EU of in Oekraïne zijn verkregen, of
 • vervaardigd in de EU of in Oekraïne met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen, mits deze materialen voldoende zijn be- of verwerkt in overeenstemming met de productspecifieke regels (PSR) van bijlage II bij aanhangsel I van de
  PEM-conventie; zie ook bijlage I „Inleidende aantekeningen” bij productspecifieke oorsprongsregels. Voor bepaalde producten zijn er alternatieve productspecifieke regels — zie aanhangsel II.

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het hoofdstuk, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van rechtstreeks vervoer. Er zijn ook enkele extra flexibiliteit om u te helpen te voldoen aan productspecifieke regels, bijvoorbeeld tolerantie of cumulatie.

 

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel van de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textiel- en kledingsector en in de chemische sector.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen te voldoen aan de productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie.

Tolerantie
 • de tolerantieregel staat de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die volgens de productspecifieke regel normaliter verboden zijn tot 10 % van de prijs af fabriek van het product.
 • deze tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde van de in de productspecifieke voorschriften vermelde niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden.
 • specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding van de GS-hoofdstukken 50 tot en met 63, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 en 6 van bijlage I „Inleidende aantekeningen bij de lijst in bijlage II”
Cumulering

De PEM-conventie voorziet in twee manieren om de oorsprong te cumuleren.

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Oekraïne kunnen als van oorsprong uit de EU worden beschouwd (en omgekeerd) wanneer zij bij de productie van het product in de EU worden gebruikt.
 • diagonale cumulatie — materialen van oorsprong uit een partij bij de PEM-conventie kunnen als van oorsprong uit een andere overeenkomstsluitende partij worden beschouwd wanneer wordt beoordeeld of het eindproduct van oorsprong is om in aanmerking te komen voor preferentiële toegang wanneer het wordt uitgevoerd naar een derde partij in de pan-Euro-mediterrane zone — diagonale cumulatie is alleen van toepassing als er een handelsovereenkomst bestaat tussen alle betrokken partijen en die landen dezelfde oorsprongsregels toepassen.
  Controleer de „matrix” (tabel met alle van kracht zijnde overeenkomsten op basis van de PEM-conventie) waarin de overeenkomstsluitende partijen zijn vermeld waarmee Oekraïne diagonale cumulatie kan toepassen (in april 2020 waren de gemeenschappelijke partners van de EU en Oekraïne die voor diagonale cumulatie in aanmerking komen, IJsland, Zwitserland (inclusief Liechtenstein) en Noorwegen).

 

Hoe werkt diagonale cumulatie?

Diagonale cumulatie vindt plaats tussen verschillende landen die dezelfde oorsprongsregels delen en met elkaar vrijhandelsovereenkomsten hebben gesloten. Dit is wanneer een producent van goederen in een van beide landen materialen kan invoeren en gebruiken alsof zij van oorsprong waren uit hun eigen land. In het kader van de PEM-conventie bijvoorbeeld kan een Oekraïense handelaar die kleding in Oekraïne voor uitvoer naar Zwitserland vervaardigt, weefsels van oorsprong uit de EU gebruiken om de kleding te vervaardigen en ze als van oorsprong uit Oekraïne beschouwen. Aan het vereiste van dubbele verwerking, d.w.z. de vervaardiging van weefsels van (niet van oorsprong zijnde) garen en de productie van de kleding, is voldaan en de kleding wordt beschouwd als van oorsprong uit Oekraïne wanneer zij naar Zwitserland wordt uitgevoerd en zal derhalve vrije toegang tot de Zwitserse markt genieten.

Nadere uitleg over PEM-cumulatie is hierte vinden.

Overige voorschriften

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het verdrag, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van rechtstreeks vervoer.

Regel van rechtstreeks vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Oekraïne (en omgekeerd) of over het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen waarmee cumulatie van toepassing is, worden vervoerd zonder verdere be- of verwerking in een derde land.

Sommige handelingen kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals:

 • plaats
 • opnieuw laden
 • elke andere bewerking die bedoeld is om producten in goede staat te bewaren

Het bewijs dat aan deze voorwaarden is voldaan, wordt geleverd aan de douaneautoriteiten van het land van invoer door overlegging van:

 • een enkel vervoersdocument (bv. een cognossement) voor het vervoer van het land van uitvoer door het derde land via hetwelk de goederen zijn doorgevoerd
 • een certificaat dat is afgegeven door de douaneautoriteiten van het derde land waar u uw goederen vervoert
 • bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.

Teruggave van douanerechten

In het kader van de PEM-overeenkomst in de handel tussen de EU en Oekraïne is het niet mogelijk om terugbetaling te krijgen van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die worden gebruikt voor de vervaardiging van een product dat in het kader van een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongsprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn beschreven in titel V betreffende het bewijs van oorsprong en titel VI inzake regelingen voor administratieve samenwerking. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe de oorsprong van een product moet worden aangegeven, hoe voorkeuren kunnen worden aangevraagd of hoe de douaneautoriteiten de oorsprong van een product kunnen controleren.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs een bewijs van oorsprong overleggen.

Het bewijs van oorsprong kan een van de volgende zijn:

Het bewijs van oorsprong is geldig gedurende een periode van 4 maanden vanaf de datum van afgifte.

Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED

 • de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED worden afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.
 • Bijlage III bevat modellen van EUR.1- en EUR-MED-certificaten en geeft instructies voor het invullen ervan.
 • de exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt.

Op bladzijde 72 van het handboek wordt nader toegelicht wanneer het EUR.1- of EUR-MED-certificaat moet worden gebruikt.

Oorsprongsverklaring of EUR-MED-oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of uit de partij bij de PEM-conventie door een oorsprongsverklaring te verstrekken. De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld door

 • toegelaten exporteur
 • elke exporteur, indien de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt.
Hoe moet een oorsprongsverklaring worden opgesteld?

De exporteur moet op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument ter identificatie van het product (bijlage IV) de volgende verklaring invullen, afstempelen of afdrukken:

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) ) verklaart dat, tenzij duidelijk anders is vermeld, deze producten van... preferentiële oorsprong zijn.”

Een EUR-MED-oorsprongsverklaring opstellen

In dit geval is de verklaring de volgende (bijlage IV)

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) verklaart dat, tenzij duidelijk anders is vermeld, deze producten van... preferentiële oorsprong zijn.

— cumulatie toegepast met... (naam van het land/de landen).

- geen cumulatie toegepast”

De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in elke officiële taal van de EU of in de officiële talen van de PEM-zone, zoals vermeld in bijlage IV (de verklaring met betrekking tot cumulatie moet altijd in het Engels zijn).

U moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Als u een toegelaten exporteur bent, bent u van deze verplichting vrijgesteld op voorwaarde dat u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elke verklaring die u identificeert.

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. Verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen douaneautoriteiten van in- en uitvoerpartijen
 • controles door de plaatselijke douane — bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan

De autoriteiten van de exporterende partij stellen de oorsprong definitief vast en stellen de autoriteiten van de invoerende partij in kennis van de resultaten.

Productvoorschriften

Technische voorschriften en eisen

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne voorziet in de harmonisatie van wetgeving, normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures tussen Oekraïne en de EU. Daarom hoeven fabrikanten uit Oekraïne slechts aan één reeks eisen te voldoen om hun producten op de markt van zowel de EU als Oekraïne te mogen brengen.

De aangepaste regelgeving voor Oekraïne omvat:

 • de accreditatie en het in de handel brengen van producten, waarin de modules van de conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn vastgesteld;
 • algemene productveiligheid, met criteria voor wat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of een product veilig is, en het bepalen wanneer een product moet worden verboden omdat het een ernstig risico voor de gezondheid en veiligheid vormt

Zie bijlage III bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne voor een lijst van alle 27 verordeningen die betrekking hebben op de veiligheidseisen van een breed scala aan producten, waaronder machines, liften, speelgoed, medische hulpmiddelen en drukvaten van eenvoudige vorm.

Wat de normen betreft, heeft Oekraïne

 • internationale en Europese normen goedkeuren volgens beste praktijken
 • zich ertoe verbonden tegenstrijdige nationale normen in te trekken. Dit omvat eventuele tegenstrijdige GOST-normen (Gosudarstvenny Standart) die in post-Sovjetstaten worden gebruikt.
Hoe weet ik dat de goederen die ik in de EU invoert, voldoen aan de voorschriften en normen van de EU?

De samenwerking tussen de partijen op het gebied van markttoezicht en conformiteitsbeoordelingsprocedures betekent dat als u goederen met een hoog risico zoals drukvaten, liften en bepaalde machines naar de EU uitvoert, u alleen een conformiteitsbeoordeling hoeft uit te voeren door een aangemelde instantie (laboratoria of andere inspectie- en certificeringsinstanties die door de Oekraïense regering zijn geaccrediteerd).

Een lijst vinden van de 114 door Oekraïne aangewezen organen die zich bezighouden met de conformiteitsbeoordeling van producten, die allemaal zijn geaccrediteerd door het nationale accreditatieagentschap van Oekraïne

Als u goederen uit Oekraïne in de EU wilt invoeren, moet u de conformiteit aantonen aan de hand van een door uw fabrikant ondertekende EU-conformiteitsverklaring. Daarna kan de fabrikant indien nodig de CE-markering op zijn producten aanbrengen.

In het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne zal een overeenkomst inzake overeenstemming, beoordeling en aanvaarding van industrieproducten (OCA) worden gesloten. Dit is een soort overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de EU en Oekraïne. Op grond van deze overeenkomst zullen de EU en Oekraïne toestaan dat industrieproducten die zijn opgenomen in de bijlagen bij de OOA en die aan de conformiteitsvoorschriften voldoen, zonder verdere tests of conformiteitsprocedures in de handel worden gebracht.

Contactpersonen voor technische voorschriften

Gezondheids- en veiligheidseisen — SPS

Voedselveiligheid, gezondheid van dieren en planten

Om u in staat te stellen de EU vlot uit te voeren uit of in te voeren uit Oekraïne of omgekeerd, zijn er bepaalde regels met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van planten en dieren tussen Oekraïne en de EU die u moet kennen. De associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne harmoniseerde veel SPS-regels en verbood de partijen ongerechtvaardigde belemmeringen op te werpen.

Wanneer het gaat om dier- of plantenziekten, met inbegrip van plagen, zijn er procedures voor de erkenning van de ziektevrije status van bepaalde regio’s. Dit geldt voor handelsdoeleinden en voor de melding van risico’s voor de gezondheid van mens, dier of plant. Indien het invoerende land maatregelen moet nemen om een ernstig gezondheidsrisico te beheersen, voorziet de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne in voorlopige beperkende maatregelen ten aanzien van de invoer. Deze worden echter zodanig uitgevoerd dat de verstoring van de handel tussen beide landen tot een minimum wordt beperkt. Meer informatie over de procedures in bijlage VI bij de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

SPS-controle in Oekraïne

De regering oefent drie soorten grenscontroles uit:

Sanitaire en epidemiologische bestrijding

Doel is het land te beschermen tegen de verspreiding van ziekten en tests uit te voeren om te waarborgen dat goederen aan de gezondheidsnormen voldoen. Dit soort controle is verplicht en wordt voornamelijk toegepast op ingevoerde levensmiddelen, bepaalde consumentenproducten en ook op de uitvoer van zonnebloemolie. Goederen die tot de categorie landbouwproducten behoren, worden niet onderworpen aan sanitaire en epidemiologische controles.

Veterinaire en sanitaire controle

Deze bestrijding heeft tot doel de verspreiding van dierziekten te voorkomen. Veterinaire en sanitaire controles worden gewoonlijk toegepast voor de uitvoer, invoer en doorvoer van dieren, teeltmateriaal, biologische producten, pathologisch materiaal, veterinaire preparaten, dierverzorgingsproducten, toevoegingsmiddelen voor diervoeders, voormengsels en dierlijke producten (met inbegrip van vleesproducten, eieren, melk, vis en honing).

Fytosanitaire controle

Dit soort bestrijding voorkomt niet alleen de verspreiding van plaagorganismen, maar is ook bedoeld om toezicht te houden op quarantaineregelingen. Fytosanitaire controle wordt toegepast op de uitvoer, invoer en doorvoer van planten en plantaardige producten (met inbegrip van levensmiddelen), verpakking, vervoermiddelen, bodem en andere producten die gereguleerde plaagorganismen verspreiden.

Contactpersonen voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS)

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen ze soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u te maken krijgt met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of u belet uit te voeren, kunt u ons vertellen
 • met behulp van het onlineformulier melden wat uw uitvoer naar Oekraïne stopt — de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen

Contact opnemen

Inklaringsdocumenten en -procedures

De overeenkomst zorgt voor transparantere en eenvoudigere douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

Van de Commissie

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden op de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of een deel van de volgende elementen verlangen:

 • handelsfactuur (vermeld de specifieke vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud ervan in My Trade Assistant).
 • paklijst
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking.
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor meer zekerheid kunt u vooraf een bindende tariefinlichting en/of bindende oorsprongsinlichting aanvragen.

Voor nadere informatie over de documenten die u voor de inklaring van uw product moet overleggen, kunt u contact opnemen met My Trade Assistant.

Procedures voor het aantonen en controleren van de oorsprong

Voor beschrijvingen van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te kunnen maken op preferentiële tarieven en van de regels in verband met de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over douaneprocedures voor in- en uitvoer in het algemeen, zie de website van DG Belastingen en douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische indicatoren

De overeenkomst beschermt uw intellectuele-eigendomsrechten bij de invoer en/of uitvoer van uw goederen naar Oekraïne.

Handelsmerken en auteursrechten

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne is in overeenstemming met verschillende internationale overeenkomsten die het beheer van handelsmerken en auteursrechten regelen, en voorziet in een eerlijk en transparant systeem voor de registratie van handelsmerken. Indien een aanvraag door een merkenadministratie wordt afgewezen, moet de beslissing schriftelijk aan de aanvrager worden meegedeeld en moeten de redenen voor de weigering worden meegedeeld. Een merk kan worden ingetrokken indien het niet binnen 5 jaar normaal is gebruikt op het grondgebied waar het is ingeschreven.

Modellen en octrooien

Op grond van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne worden uw onafhankelijk gecreëerde modellen met een eigen karakter gedurende een periode van maximaal 25 jaar beschermd door middel van inschrijving. Dit geeft u het exclusieve recht om het model te gebruiken en verhindert derden het zonder uw toestemming te gebruiken, te recreeren, te verkopen of in te voeren en/of uit te voeren.

Geografische aanduidingen

Een specifiek comité voor geografische indicatoren dat is opgericht in het kader van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne zal toezicht houden op de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot intellectuele eigendom en verslag uitbrengen aan het Handelscomité.

Handelsmerken

Aanvragen voor handelsmerken moeten worden ingediend bij het Oekraïense instituut voor intellectuele eigendom (de Oekraïense PTO), een staatsbedrijf.

U heeft de volgende documenten en informatie nodig om een handelsmerk in Oekraïne in te dienen

 • uw naam en voornaam
 • land van oprichting
 • adres en WIPO-landcode
 • een afbeelding en beschrijving van het merk waarop u aanspraak maakt
 • een beschrijving indien het merk een woordelement bevat
 • een aanduiding van de kleur van het merk
 • de lijst van waren en/of diensten waarvoor een aanvraag wordt ingediend in het kader van de relevante internationale classificatie van Nice
 • de datum, het land en het nummer van de aanvraag voor voorrang of de datum van de tentoonstelling (indien aanspraak wordt gemaakt op voorrang in het kader van het Verdrag van Parijs)
 • een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de voorrangsaanvraag of een document ter bevestiging van de weergave van de tentoonstellingen waarin het aangevraagde merk is opgenomen op een officieel erkende internationale tentoonstelling
 • een volmacht, ondertekend door een gemachtigde persoon namens de aanvrager;

De registratieprocedure verloopt als volgt:

 • als uw aanvraagdocumenten aan de vereisten voldoen, wordt u in kennis gesteld van de datum van indiening.
 • de door u ingediende documenten worden gecontroleerd om na te gaan of zij voldoen aan de formele vereisten van de Oekraïense merkenwet — als uw aanvraag conform is, wordt de gegrondheid ervan onderzocht.
 • inhoudelijk onderzoek — uw merkaanvraag wordt gecontroleerd op het in aanmerking komen voor bescherming, zoals bepaald in het Oekraïense recht, en er wordt gezocht naar identiteit en gelijkenis

Geografische aanduiding

Om een geografische aanduiding in Oekraïne te kunnen registreren, moet u uw aanvraag in de Oekraïense taal indienen. U kunt de documenten in een vreemde taal indienen en uiterlijk 3 maanden na de datum van indiening van de aanvraag een vertaling in het Oekraïens indienen. Zodra uw aanvraag en bewijsstukken zijn ontvangen, worden deze beoordeeld door het Oekraïense instituut voor intellectuele eigendom.

Uw aanvraag moet de volgende documentatie bevatten:

 • een verzoek tot inschrijving van de oorsprongsbenaming van goederen, de geografische aanduiding van de oorsprong van goederen of het recht om de geregistreerde gekwalificeerde herkomstaanduiding van goederen te gebruiken met informatie over de aanvrager en hun adres
 • de oorsprongsbenaming van de goederen waarop u aanspraak maakt of de geografische aanduiding van de goederen waarop u aanspraak maakt
 • de naam van de goederen waarvoor u de registratie van de opgegeven herkomstaanduiding aanvraagt of het recht om de geregistreerde gekwalificeerde herkomstaanduiding te gebruiken
 • de naam en de grenzen van de geografische plaats waar de goederen worden vervaardigd en waarop de bijzondere eigenschappen, kwaliteiten of faam betrekking hebben;
 • een beschrijving van de bijzondere eigenschappen, kwaliteiten, faam of andere kenmerken van de goederen;
 • gegevens over het gebruik van de geclaimde gekwalificeerde aanduiding van de oorsprong van goederen op het etiket en bij het merken van goederen
 • gegevens over de wijze waarop de specifieke eigenschappen, foutkwaliteiten van goederen verband houden met de natuurlijke omstandigheden of de menselijke factor van de opgegeven geografische plaats

Er zij op gewezen dat van u als buitenlandse verzoeker in Oekraïne ook wordt verwacht dat u bij uw aanvraag aanvullende bewijsstukken indient. Deze documenten moeten bevestigen

 • de rechtsbescherming in de betrokken EU-lidstaat van de gekwalificeerde oorsprongsaanduiding van goederen waarop u aanspraak maakt
 • uw recht om de gekwalificeerde herkomstaanduiding van goederen te gebruiken

De handel in diensten

Zowel de regering van Oekraïne als de EU hebben al hun bestaande beperkingen of voorbehouden ten aanzien van de dienstverlening met een hoge mate van transparantie uiteengezet. De door Oekraïne gemaakte voorbehouden staan in de bijlagen XVI-D tot en met F.

Hoe navigeert u door de bijlagen?

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne bevat 3 bijlagen waarvan u bij uitvoer op de hoogte moet zijn. Deze bevatten voorbehouden die Oekraïne voor EU-exporteurs heeft gemaakt.

 • Bijlage XVI-D bevat een negatieve lijst van alle dienstensectoren waarvoor specifieke beperkingen gelden bij het oprichten van een bedrijf in Oekraïne. Dit betekent dat u gebruik kunt maken van kansen in alle sectoren die niet op de lijst staan. De beperkingen zijn onderverdeeld in een lijst van beperkingen die van toepassing zijn op alle bedrijfstakken of subsectoren, en een lijst met specifieke punten van voorbehoud per sector of subsector.
 • Bijlage XVI-E bevat een positieve lijst van de dienstensectoren waar u grensoverschrijdende handel in diensten kunt verrichten. In deze lijst worden alle sectoren vermeld waarin u handel mag drijven.
 • Bijlage XVI-F bevat de voorbehouden ten aanzien van dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep.

Wie kan een bedrijf oprichten in Oekraïne?

Als u

 • een onderneming, de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne biedt u de mogelijkheid filialen van uw bedrijf of vertegenwoordigingen in een van beide landen op te richten of te verwerven.
 • een persoon, de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne biedt u de kans om uw bedrijf op te richten en op te richten door middel van zelfstandige activiteiten of ondernemingen waarover u zeggenschap heeft.

U krijgt dezelfde behandeling als burgers van Oekraïne en vice versa. Bijlage XVI-D bevat een lijst van sectoren waarvoor beperkingen gelden voor vestiging.

Grensoverschrijdende dienstverlening

Als u belangstelling hebt voor grensoverschrijdende dienstverlening, mag u aan Oekraïne (en omgekeerd) onder dezelfde voorwaarden als aan Oekraïense onderdanen worden geleverd. De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:

 • sectoren zoals notarisdiensten, eigendom van bossen of aansturing van onderwijsinstellingen, waarbij de regering van Oekraïne eist dat de dienstverlener de Oekraïense nationaliteit heeft, of de postdiensten, waarbij de dienstverlener een vergunning moet krijgen.
 • sectoren die volledig van de overeenkomst zijn uitgesloten, zoals audiovisuele diensten, nationale cabotage in het zeevervoer en binnenlandse en internationale luchtvervoersdiensten — artikel 92 van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne bevat een lijst van deze specifieke diensten.

In de sectoren waar u toegang krijgt tot de markt van Oekraïne (en vice versa) worden met de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne de volgende beperkingen opgeheven:

 • een plafond voor het aantal dienstverleners
  • dit kan worden gedaan door de eis van een onderzoek naar de economische behoefte, de toepassing van een quotaregeling, of door middel van wetten die monopolies of exclusieve dienstverleners bevorderen, waardoor andere dienstverleners worden beperkt tot de markt.
 • de totale waarde van dienstentransacties of activa
 • het totale aantal dienstenverrichtingen of de totale hoeveelheid output van de dienst

Bijlage XVI-E bevat een positieve lijst van de dienstensectoren waar u grensoverschrijdende handel in diensten kunt verrichten. In deze lijst worden alle sectoren vermeld waarin u handel mag drijven. Bijgevolg heeft elke dienstensector die niet in de lijst voorkomt, beperkingen. Meer informatie over de lijst van dienstensectoren waarvoor u markttoegang hebt, vindt u in bijlage XIV-E bij de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Tijdelijk verblijf

Op grond van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne mag u tijdelijk naar Oekraïne verhuizen om te werken als afgestudeerde stagiair, verkoper van een bedrijf of een van de belangrijkste personeelsleden van een bedrijf in dat land. Bijvoorbeeld als u een senior medewerker bent die verantwoordelijk is voor de oprichting of het beheer van een instelling.

De tijdelijke verblijfsduur is als volgt:

 • binnen eenonderneming overgeplaatste persoon (stafpersoneel van een onderneming in Oekraïne (of de EU) of afgestudeerde stagiairs) — maximaal 3 jaar
 • zakenbezoeker ( bv. reizen om zaken te vestigen in Oekraïne (of de EU) of een zakelijke verkoper) — maximaal 90 dagen binnen een periode van 12 maanden
 • afgestudeerde stagiair die geen binnen een onderneming overgeplaatste persoon is — tot 1 jaar

Als u een contractuele dienstverlener bent, biedt de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne ook kansen voor u in specifieke sectoren in elk van beide landen. In dit verband moet u echter:

 • de betrokken dienst op tijdelijke basis verlenen als werknemer van een entiteit die een dienstencontract van ten hoogste 1 jaar heeft gesloten;
 • beschikken over ten minste 3 jaar beroepservaring in de sector die u op contractbasis aanbiedt
 • beschikken over een universitaire graad of kwalificatie waaruit kennis van een gelijkwaardig niveau en relevante beroepskwalificaties blijkt;

 

Voor meer informatie over

Overheidsopdrachten

In het kader van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne verbinden de EU en Oekraïne zich ertoe ervoor te zorgen dat u op nationaal, regionaal en lokaal niveau toegang heeft tot de markten voor overheidsopdrachten in elk land. Dit geldt voor overheidsopdrachten voor goederen, diensten of de bouw en concessies in de traditionele sectoren en in de nutssector. De openstelling van de markt vindt geleidelijk plaats in het kader van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

De overeenkomst zorgt er ook voor dat inschrijvers uit Oekraïne en de EU dezelfde behandeling krijgen wanneer zij op elkaars aanbestedingen inschrijven.

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne verplicht zowel de EU als Oekraïne ervoor te zorgen dat bij aanbestedingen aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • aanbestedingen worden naar behoren gepubliceerd en bekendgemaakt op het internet. Hierdoor krijgen belangstellende bedrijven toegang tot informatie over toekomstige inschrijvingen.
 • de gepubliceerde informatie bevat de belangrijkste elementen van de inschrijving, zoals het voorwerp van de toekomstige opdracht, toepasselijke termijnen of voorwaarden voor de inschrijving.
 • er is geen directe of indirecte discriminatie van bedrijven uit Oekraïne of de EU die hen ervan zou weerhouden in aanmerking te komen voor de aanbesteding.
 • transparantie en gelijke behandeling worden gewaarborgd tijdens de gehele aanbestedingsprocedure
 • het besluit over de gunning van de opdracht wordt aan alle aanvragers meegedeeld en op verzoek worden de redenen voor het niet zijn van de winnende inschrijver meegedeeld.
 • in geval van betwisting hebben ondernemingen het wettelijke recht om kwesties aan de orde te stellen bij de bevoegde nationale beroepsinstanties.

Links, contactpersonen en documenten

Contactpersonen voor technische voorschriften

Contactpersonen voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS)

Contactpersonen voor technische voorschriften

Oekraïens Centrum voor Wetenschap, Onderzoek en Opleiding voor certificering, normen en kwaliteit

 

2 Svyatoshinskaya Street, 03115 Kiev, Oekraïne

Tel.: + 380 44452-3396

Tel. en fax: + 380 44452-6907

E-mail: secretar.ukrndnc@gmail.com

Website: http://uas.org.ua

Staatsinspectie voor voedselveiligheid en consumentenbescherming

 

174 Antonovand a Street, 03680 Kiev, Oekraïne

Tel.: + 380 44528-9244

Website: http://www.consumer.gov.ua/


Nationale regelgevende dienst van Oekraïne

 

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kiev, Oekraïne

Tel.: + 380 44254-5673

Fax: + 380 44254-4393

E-mail: inform@dkrp.gov.ua

Website: http://www.drs.gov.ua

Afdeling Technische Regelingen van het Ministerie van Economische Ontwikkeling en Handel van Oekraïne

 

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kiev, Oekraïne

Tel.: + 380 44528-8564

Fax: + 380 44528-9014

E-mail: dtr@me.gov.ua

Website: http://www.me.gov.ua

Website: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Contactpersonen voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS)

Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening van Oekraïne

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kiev, Oekraïne

Contactgegevens voor oproepen van burgers:

Tel.: + 380 44279-8474

E-mail: zvg@minagro.gov.ua

Dienst
voor de verwerking van correspondentie:

Tel.: + 380 44278-8171

Tel. en fax: + 380 44278-7602

E-mail: info@minagro.gov.ua

Ministerie van Economische Ontwikkeling en Handel

12/2 M. Grushevs ’kyi Street, 01008 Kiev, Oekraïne

Tel.: + 380 44253-9394

Fax: + 380 44253-6371

E-mail: meconomy@me.gov.ua

Het Oekraïense ministerie van Gezondheidszorg

Openbaar opvangbureau

41 Yaroslavska Street, 04071 Kiev, Oekraïne

Tel.: + 380 44425-0526

Ministerie van Ecologie en Natuurlijke Hulpbronnen

 

35 Vasilya Lipkivs ’kogo Street, Kiev 03035, Oekraïne

 

Openbare receptie

Tel.: + 380 44206-3302

E-mail: gr_priem@menr.gov.ua

 

Openbare referentie-eenheid

Tel.: + 380 44206-3115

 

Perscentrum

Tel.: + 380 44206-3174

E-mail: press@menr.gov.ua

Verdere links

Deze pagina delen:

Snelle links