Diepe en brede vrijhandelsruimte EU-Oekraïne

De EU en Oekraïne passen sinds november 2014 een associatieovereenkomst voorlopig toe. Als onderdeel van deze associatieovereenkomst wordt sinds januari 2016 een diepe en brede vrijhandelsruimte (Deep and Comprehensive Free Trade Area — DCFTA) voorlopig toegepast. Het verlaagt de tarieven waarmee Europese bedrijven worden geconfronteerd wanneer zij naar Oekraïne exporteren. De overeenkomst vergemakkelijkt de handel door de douaneprocedures efficiënter te maken en door de Oekraïense wetgeving, regels en procedures, met inbegrip van normen, geleidelijk aan die van de EU aan te passen.

De overeenkomst in een notendop

De EU en Oekraïne passen sinds 1 januari 2016 hun diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA) voorlopig toe, als onderdeel van de bredere associatieovereenkomst (AA), waarvan de politieke en samenwerkingsbepalingen sinds november 2014 voorlopig worden toegepast. De DCFTA opent markten voor goederen en diensten aan beide zijden, op basis van voorspelbare en afdwingbare handelsregels.

Volledige tekst en bijlagen bij de overeenkomst

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De associatieovereenkomst

 • maakt het voor EU-bedrijven gemakkelijker en betaalbaarder om uit Oekraïne in te voeren en uit te voeren
 • brengt verschillende voordelen voor uw bedrijf met zich mee, zoals afschaffing van tarieven en efficiënte en snelle vergemakkelijking van het douaneverkeer aan de internationale grenzen.

 

De EU is een van de grootste handelspartners van Oekraïne, wat betekent dat er verschillende mogelijkheden zijn om vanuit de EU naar Oekraïne te importeren en uit te voeren, en omgekeerd. De belangrijkste exportgoederen zijn grondstoffen zoals ijzer, staal, mijnbouwproducten, landbouwproducten, machines en chemische producten. Oekraïne werkt momenteel aan een stroomlijning van het beleid ten behoeve van kleine bedrijven bij de handel met de EU. Kleine ondernemingen kunnen ook steun krijgen uit het EU-vlaggenschipinitiatief voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Tarieven

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne verbetert het concurrentievermogen van Europese bedrijven op de Oekraïense markt en vice versa. In het algemeen heeft de overeenkomst voor de handel in goederen het grootste deel van de tarieven afgeschaft — EU: 98,1 % en Oekraïne: 99,1 %.

Industriële goederen

Hoewel een groot deel van de tarieven op industriële goederen bij de inwerkingtreding van de overeenkomst werd afgeschaft, werden overgangsperioden overeengekomen voor een aantal productlijnen.

EU

In de overeenkomst werd 94,7 % van de tarieflijnen geschrapt.

Voor enkele goederen worden de tarieven door de EU nog steeds geleidelijk afgeschaft met de volgende overgangsperioden

 • mineralen — 2019
 • chemische stoffen — 2021
 • meststoffen — 2023
 • houtproducten — 2021
 • schoeisel — 2021
 • werken van koper — 2021
 • werken van aluminium — 2023
 • auto’s en de meeste motorvoertuigen — 2023
Oekraïne

Bij de inwerkingtreding van de overeenkomst zou 49,2 % van de industrieproducten Oekraïne vrij van rechten kunnen binnenkomen.

Het aandeel van de door Oekraïne geliberaliseerde EU-uitvoer zal naar verwachting stijgen tot 96 % in 2023. Deze verdere geleidelijke afschaffing van de tarieven heeft betrekking op de volgende productlijnen:

 • mineralen — 2023
 • organische chemische stoffen — 2019
 • meststoffen — 2019
 • rubberbanden — 2021
 • lederwaren — 2021
 • textiel zoals hoofddeksels — 2019

Voor de automobielsector van Oekraïne geldt ook een overgangsperiode tot 2026, een resultaat van de onderhandelingen die in 2008 in het kader van de WTO zijn overeengekomen.

Landbouwproducten

EU

De invoerrechten op de meeste in de EU ingevoerde landbouwproducten werden in 2016 verlaagd tot nul. Tariefcontingenten zijn van toepassing op de rest van de landbouwproducten die niet zijn geliberaliseerd. Deze contingenten worden beheerd op basis van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt” of via invoercertificaten. Een lijst van alle tariefcontingenten voor zowel de EU als Oekraïne vindt u in de aanhangsels 1 en 2 van bijlage I-A.

Oekraïne

Bijna de helft van de Oekraïense landbouwproducten werd geliberaliseerd toen de overeenkomst in werking trad, maar voor een klein aantal goederen geldt een overgangsperiode tot 2023.

Niet alle invoerrechten van Oekraïne worden verlaagd tot nul

 • tegen 2026 zal 8,7 % van de agrovoedingsrechten op goederen zoals zuivel, eieren, suiker, dierlijke oliën en vetten onderworpen zijn aan beperkte lineaire verlagingen van 20-60 % — daarna zal een residueel tarief worden toegepast.
 • voor suiker, pluimveevlees en varkensvlees worden tariefcontingenten toegepast — goederen die binnen de aangegeven hoeveelheden worden ingevoerd, zijn vrij van rechten

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne verbiedt het gebruik van uitvoerrechten door beide partijen. De regering van Oekraïne stemde er echter mee in de bestaande uitvoerrechten voor bepaalde goederen tegen 2026 geleidelijk af te schaffen, waaronder vee en grondstoffen, zaden van bepaalde soorten oliehoudende gewassen en metaalsoorten. Meer informatie hierover is te vinden in bijlage I-C bij de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Er wordt voorzien in een specifiek vrijwaringsmechanisme voor de uitvoer van Oekraïne tot 2031. Dit betekent dat Oekraïne een toeslag mag heffen op het uitvoerrecht op verschillende goederen, zoals grondstoffen voor huiden, zonnebloempitten en soorten metaal, staal en koper, indien het cumulatieve volume van de uitvoer uit Oekraïne naar de EU gedurende een jaarlijkse periode een drempelniveau overschrijdt. Meer informatie hierover is te vinden in bijlage I-D bij de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

 

Zoek het tarief dat van toepassing is op uw product in My Trade Assistant.

Regels van oorsprong

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve „Oorsprongsregels Self Assessment tool (ROSA) in My Trade Assistant om na te gaan of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van verhandelde goederen. Als u nieuw bent, kunt u een inleiding vinden over de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Regels van oorsprong

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels die van toepassing zijn krachtens de associatieovereenkomst met Oekraïne zijn die van de PEM-conventie (de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels) (PB L 54 van 26.02.2013,blz. 4). De vereisten voor oorsprongsregels in het kader van de PEM-conventie zijn vastgesteld in bijlage 2 bij aanhangsel I van de PEM-conventie. Deze regels worden momenteel herzien en medio 2021 moet een nieuwe reeks alternatieve oorsprongsregels van toepassing zijn, met inbegrip van bepalingen inzake cumulatie, terugbetaling van rechten, tolerantie en de regel van niet-wijziging (zie hieronder), die zal worden versoepeld.

De PEM-conventie inzake de oorsprongsregels heeft tot doel gemeenschappelijke oorsprongsregels en cumulatie vast te stellen tussen 25 overeenkomstsluitende partijen (de EU, de EVA, de Balkanlanden en vrijhandelspartners in de zuidelijke en oostelijke nabuurschapsregio van de EU) en de EU om de handel te vergemakkelijken en de toeleveringsketens in de zone te integreren.

De lijst van de PEM-partijen

Gedetailleerde informatie over het pan-Euro-Med-systeem is te vinden in het Gebruikershandboek.

Is mijn product van oorsprong uit de EU of Oekraïne volgens de PEM-conventie?

Om in aanmerking te komen voor het preferentiële tarief van de PEM-conventie moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of uit Oekraïne.

Een product „van oorsprong” is als het:

 • geheel en al verkregen in de EU of in Oekraïne, of
 • in de EU of in Oekraïne zijn vervaardigd met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen, mits die materialen in voldoende mate zijn bewerkt of verwerkt in overeenstemming met de productspecifieke regels (PSR) van bijlage II bij aanhangsel I van de PEM-conventie
  Zie ook bijlage I „Inleidende aantekeningen” bij productspecifieke oorsprongsregels. Voor bepaalde producten zijn er alternatieve productspecifieke regels — zie aanhangsel II.

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het hoofdstuk, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel inzake rechtstreeks vervoer. Er is ook enige extra flexibiliteit om u te helpen te voldoen aan productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie.

 

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regels in handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel betreffende de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) van niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke handelingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden voornamelijk gebruikt in de textiel- en kledingindustrie en in de chemische sector

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen, zoals tolerantie of cumulatie.

Tolerantie
 • de tolerantieregel staat de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaal verboden zijn op grond van de productspecifieke regel voor maximaal 10 % van de prijs af fabriek van het product.
 • deze tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde te overschrijden van de in de productspecifieke regels vermelde niet van oorsprong zijnde materialen
 • er gelden specifieke toleranties voor textiel en kleding die zijn ingedeeld onder de GS-hoofdstukken 50 tot en met 63, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 en 6 van bijlage I „Aantekeningen bij de lijst in bijlage II”
Cumulatie

De PEM-conventie voorziet in twee manieren om de oorsprong te cumuleren

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Oekraïne kunnen worden beschouwd als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) wanneer zij worden gebruikt bij de productie van het product in de EU
 • diagonale cumulatie — materialen van oorsprong uit een overeenkomstsluitende partij bij de PEM-conventie kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit een andere overeenkomstsluitende partij bij de beoordeling of het eindproduct van oorsprong is om preferentiële toegang te genieten wanneer het wordt uitgevoerd naar een derde partij binnen de pan-Europees-mediterrane zone — diagonale cumulatie is alleen van toepassing als er een handelsovereenkomst bestaat tussen alle betrokken overeenkomstsluitende partijen en die landen dezelfde oorsprongsregels toepassen.
  Controleer de „matrix” (tabel met alle van kracht zijnde overeenkomsten met gebruikmaking van de PEM-conventie) waarin de overeenkomstsluitende partijen worden gespecificeerd waarmee Oekraïne diagonale cumulatie kan toepassen (in april 2020 waren de gemeenschappelijke partners van de EU en Oekraïne die in aanmerking komen voor diagonale cumulatie IJsland, Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein) en Noorwegen)

 

Hoe werkt diagonale cumulatie?

Diagonale cumulatie vindt plaats tussen verschillende landen die dezelfde oorsprongsregels hebben en met elkaar vrijhandelsovereenkomsten hebben gesloten. Dit is het geval wanneer een producent van goederen in een van beide landen materialen kan invoeren en gebruiken alsof zij van oorsprong zijn uit eigen land. Zo kan in het kader van de PEM-overeenkomst een Oekraïense handelaar die kleding in Oekraïne maakt voor uitvoer naar Zwitserland, weefsels van oorsprong uit de EU gebruiken om de kleding te produceren en kan hij deze als van oorsprong uit Oekraïne beschouwen. Aan het vereiste van dubbele verwerking, d.w.z. de vervaardiging van weefsels uit (niet van oorsprong) garen en de productie van de kleding is voldaan en de kleding wordt bij uitvoer naar Zwitserland beschouwd als van oorsprong uit Oekraïne en zal vrije toegang tot de Zwitserse markt worden verleend.

Nadere uitleg over PEM-cumulatie is hierte vinden.

Overige voorschriften

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van de conventie, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel inzake rechtstreeks vervoer.

Regel van rechtstreeks vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Oekraïne (en omgekeerd) of over het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen waarmee cumulatie van toepassing is, worden vervoerd zonder dat zij in een derde land verder worden verwerkt.

Sommige handelingen kunnen in een derde land worden verricht als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals:

 • uitladen
 • herladen
 • elke andere bewerking die bedoeld is om de producten in goede staat te bewaren

Het bewijs dat aan deze voorwaarden is voldaan, wordt aan de douaneautoriteiten van het land van invoer geleverd door overlegging van:

 • een enkel vervoersdocument (bv. een cognossement) dat het vervoer van het land van uitvoer door het derde land waarlangs de goederen zijn doorgevoerd, dekt
 • een certificaat dat is afgegeven door de douaneautoriteiten van het derde land waarlangs u uw goederen vervoert
 • bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.

Teruggave van douanerechten

In het kader van de PEM-overeenkomst in de handel tussen de EU en Oekraïne is het niet mogelijk om terugbetaling te verkrijgen van rechten die eerder zijn betaald op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een product dat in het kader van een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongsprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn beschreven in titel V (Bewijs van oorsprong) en in titel VI (Regelingen voor administratieve samenwerking). Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe de oorsprong van een product moet worden aangegeven, hoe aanspraak kan worden gemaakt op preferenties of hoe de douaneautoriteiten de oorsprong van een product kunnen controleren.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs het bewijs van oorsprong overleggen.

Het bewijs van oorsprong kan

Het bewijs van oorsprong is 4 maanden geldig vanaf de datum van afgifte.

Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED

 • certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED worden afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer
 • Bijlage III bevat modellen van EUR.1- en EUR-MED-certificaten en bevat instructies voor het invullen ervan.
 • de exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn.

Nadere uitleg over het gebruik van het EUR.1- of EUR-MED-certificaat is te vinden op bladzijde 72 van het handboek.

Oorsprongsverklaring of EUR-MED-oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of uit de overeenkomstsluitende partij bij de PEM-conventie door een oorsprongsverklaring te verstrekken. De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld door:

 • een toegelaten exporteur
 • elke exporteur, indien de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt
Hoe moet een oorsprongsverklaring worden opgesteld?

De exporteur dient op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument ter identificatie van het product (bijlage IV) de volgende verklaring in te voeren, te stempelen of af te drukken:

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr.... ) verklaart dat deze producten, tenzij duidelijk anders is aangegeven, van preferentiële oorsprong zijn.”

Een EUR-MED-oorsprongsverklaring opstellen

In dit geval luidt de verklaring als volgt (bijlage IV):

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) verklaart dat, tenzij duidelijk anders is aangegeven, deze producten... van preferentiële oorsprong zijn.

— cumulatie toegepast met... (naam van het land/de landen).

geen cumulatie toegepast”

De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in elke officiële taal van de EU of officiële talen in de PEM-zone, zoals vermeld in bijlage IV (de verklaring betreffende cumulatie moet altijd in het Engels zijn).

U moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Indien u toegelaten exporteur bent, bent u van deze eis vrijgesteld op voorwaarde dat u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verbintenis doet toekomen waarin u de volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor elke verklaring waarin u wordt vermeld.

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen douaneautoriteiten in de invoerende en uitvoerende partijen
 • controles door de plaatselijke douane — bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan

De autoriteiten van de partij van uitvoer stellen de definitieve oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Productvoorschriften

Technische voorschriften en voorschriften

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne voorziet in de harmonisatie van wetgeving, normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures tussen Oekraïne en de EU. Daarom hoeven fabrikanten uit Oekraïne slechts aan één reeks eisen te voldoen om hun producten zowel in de EU als in Oekraïne in de handel te brengen.

De aangepaste regelgeving van Oekraïne omvat:

 • de accreditatie en het in de handel brengen van producten, met daarin de modules voor conformiteitsbeoordelingsprocedures;
 • algemene productveiligheid, met criteria voor de beoordeling van de veiligheid van een product en de vraag wanneer een product moet worden verboden omdat het een ernstig risico voor de gezondheid en veiligheid vormt

Zie bijlage III bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne voor een lijst van alle 27 verordeningen die betrekking hebben op de veiligheidseisen van een breed scala aan producten, waaronder machines, liften, speelgoed, medische hulpmiddelen en drukvaten van eenvoudige vorm.

Wat de normen betreft, heeft Oekraïne

 • internationale en Europese normen op basis van beste praktijken hebben aangenomen;
 • vastbesloten alle strijdige nationale normen in te trekken. Dit omvat alle tegenstrijdige GOST-normen (Gosudarstvenny Standart) die in post-Sovjetstaten worden gebruikt.
Hoe weet ik dat de goederen die ik in de EU invoert, voldoen aan de regelgeving en normen van de EU?

De samenwerking tussen de partijen op het gebied van markttoezicht en conformiteitsbeoordelingsprocedures houdt in dat als u goederen met een hoog risico zoals drukvaten, liften en bepaalde machines naar de EU uitvoert, u alleen een conformiteitsbeoordeling nodig heeft die wordt uitgevoerd door een aangemelde instantie (laboratoria of andere inspectie- en certificeringsinstanties die door de Oekraïense regering zijn geaccrediteerd).

Een lijst vinden van de 114 aangewezen organen van Oekraïne die zich bezighouden met de conformiteitsbeoordeling van producten en die alle zijn geaccrediteerd door het nationale accreditatieagentschap van Oekraïne

Als u goederen uit Oekraïne in de EU wilt invoeren, moet u de conformiteit aantonen aan de hand van een door uw fabrikant ondertekende EU-conformiteitsverklaring. Daarna kan de fabrikant de CE-markering op zijn producten aanbrengen wanneer dat vereist is.

In het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne zal een overeenkomst inzake conformiteit, beoordeling en aanvaarding van industrieproducten (OOA) worden gesloten. Dit is een soort overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de EU en Oekraïne. In het kader van deze overeenkomst staan de EU en Oekraïne toe dat industrieproducten die in de bijlagen bij de OOA zijn opgenomen en die aan de conformiteitsvereisten voldoen, in de handel worden gebracht zonder verdere tests of conformiteitsprocedures.

Contactpersonen voor technische voorschriften

Gezondheids- en veiligheidseisen — SPS

Voedselveiligheid, gezondheid van dieren en planten

Om vlot uit te voeren uit of in te voeren in de EU vanuit Oekraïne of omgekeerd, zijn er bepaalde regels met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van planten en dieren tussen Oekraïne en de EU die u moet kennen. De associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne harmoniseerde veel SPS-regels en verbood de partijen om ongerechtvaardigde belemmeringen op te werpen.

Met betrekking tot dier- of plantenziekten, met inbegrip van plagen, zijn er procedures voor de erkenning van de ziektevrije status van bepaalde regio’s. Dit geldt voor handelsdoeleinden en voor de kennisgeving van risico’s voor de gezondheid van mens, dier of plant. Indien het invoerende land maatregelen moet nemen om een ernstig gezondheidsrisico te beheersen, voorziet de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne in de mogelijkheid om voorlopige beperkende maatregelen te nemen ten aanzien van invoer. Deze worden echter zodanig uitgevoerd dat de verstoring van de handel tussen beide landen tot een minimum wordt beperkt. Meer informatie over de procedures vindt u in bijlage VI bij de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

SPS-controle in Oekraïne

De regering oefent drie soorten grenscontroles uit:

Sanitaire en epidemiologische controle

Dit heeft tot doel het land te beschermen tegen de verspreiding van ziekten en tests uit te voeren om ervoor te zorgen dat goederen aan de sanitaire normen voldoen. Dit soort controle is verplicht en wordt voornamelijk uitgeoefend op ingevoerde levensmiddelen, bepaalde consumentenproducten en ook op de uitvoer van zonnebloemolie. Goederen die tot de categorie landbouwproducten behoren, worden niet onderworpen aan sanitaire en epidemiologische controle.

Veterinaire en sanitaire controle

Deze controle heeft tot doel de verspreiding van dierziekten te voorkomen. Veterinaire en sanitaire controles worden gewoonlijk toegepast voor de uitvoer, invoer en doorvoer van dieren, teeltmateriaal, biologische producten, pathologisch materiaal, diergeneeskundige bereidingen, producten voor dierverzorging, toevoegingsmiddelen, voormengsels en dierlijke producten (met inbegrip van vleesproducten, eieren, melk, vis en honing).

Fytosanitaire controle

Dit soort controles voorkomt niet alleen de verspreiding van plaagorganismen, maar is ook bedoeld om toezicht te houden op de quarantaineregelingen. Fytosanitaire controle wordt toegepast op de uitvoer, invoer en doorvoer van planten en plantaardige producten (met inbegrip van levensmiddelen), verpakkingen, vervoermiddelen, grond en andere producten die gereglementeerde plaagorganismen verspreiden.

Contacten voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS)

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u te maken krijgt met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of verhindert uit te voeren, kunt u ons vertellen
 • rapporteer met behulp van het onlineformulier wat uw uitvoer naar Oekraïne stopzet — de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen

Contact opnemen

Inklaringsdocumenten en -procedures

De overeenkomst zorgt voor transparantere en vereenvoudigde douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

Documenten

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u voor de inklaring van uw producten moet voorbereiden.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of een deel van de onderstaande elementen verlangen.

 • handelsfactuur (zie de specifieke vereisten met betrekking tot vorm en inhoud in My Trade Assistant).
 • paklijst
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan de verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, etikettering en verpakking.
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor meer zekerheid kunt u van tevoren bindende tariefinlichtingen en/of bindende oorsprongsinlichtingen aanvragen.

Voor meer informatie over de documenten die u voor de inklaring van uw product moet overleggen, kunt u terecht bij My Trade Assistant.

Procedures voor het aantonen en controleren van de oorsprong

Voor een beschrijving van de wijze waarop de oorsprong van uw producten kan worden aangetoond om aanspraak te kunnen maken op preferentiële tarieven en van de regels betreffende de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, wordt verwezen naar het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Meer informatie over de douaneprocedures voor in- en uitvoer in het algemeen vindt u op de website van DG Belastingen en douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische indicatoren

De overeenkomst beschermt uw intellectuele-eigendomsrechten bij de invoer en/of uitvoer van uw goederen naar Oekraïne.

Handelsmerken en auteursrechten

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne is in overeenstemming met verschillende internationale overeenkomsten die het beheer van handelsmerken en auteursrechten regelen, en voorziet in een eerlijk en transparant systeem voor de registratie van handelsmerken. Indien een aanvrage door een merkenadministratie wordt afgewezen, moet de beslissing schriftelijk aan de aanvrager worden meegedeeld en moeten de redenen voor de weigering worden meegedeeld. Een handelsmerk kan worden herroepen indien het niet binnen 5 jaar normaal is gebruikt op het grondgebied waarop het is ingeschreven.

Modellen en octrooien

Op grond van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne worden uw onafhankelijk gecreëerde modellen met een eigen karakter beschermd door hun inschrijving voor een periode van maximaal 25 jaar. Dit geeft u het exclusieve recht om het model te gebruiken en belet derden het zonder uw toestemming te gebruiken, te recreeren, te verkopen, in te voeren en/of uit te voeren.

Geografische aanduidingen

Een specifiek comité voor geografische indicatoren dat in het kader van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne wordt opgericht, zal toezicht houden op de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot intellectuele eigendom en verslag uitbrengen aan het Handelscomité.

Handelsmerken

Aanvragen voor handelsmerken moeten worden ingediend bij het Oekraïense Instituut voor intellectuele eigendom (de Oekraïense PTO), een staatsonderneming.

Als u een handelsmerk in Oekraïne wilt indienen, heeft u de volgende documenten en informatie nodig:

 • uw naam en voornaam
 • land van oprichting
 • adres en WIPO-landcode
 • een afbeelding en beschrijving van het merk waarop u aanspraak maakt
 • een beschrijving indien het merk een woordelement bevat
 • een aanduiding van de kleur van het merk
 • de lijst van waren en/of diensten waarvoor een aanvraag is ingediend in het kader van de desbetreffende internationale classificatie van Nice
 • de datum, het land en het nummer van de voorrangsaanvraag of de datum van de tentoonstelling (indien aanspraak wordt gemaakt op voorrang in het kader van het Verdrag van Parijs)
 • een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de prioriteitsaanvraag of een document ter bevestiging van het tonen van tentoonstellingen waarin het aangevraagde merk is verwerkt op een officieel erkende internationale tentoonstelling
 • een volmacht, ondertekend door een gemachtigde persoon namens de aanvrager

Het registratieproces verloopt als volgt:

 • als uw aanvraagdocumenten aan de vereisten voldoen, wordt u in kennis gesteld van de datum van indiening.
 • de door u ingediende documenten worden gecontroleerd om na te gaan of zij voldoen aan de formele vereisten van de Oekraïense merkenwet — als uw aanvraag in overeenstemming is, wordt de gegrondheid ervan onderzocht.
 • inhoudelijk onderzoek — uw merkaanvraag wordt gecontroleerd om in aanmerking te komen voor bescherming, zoals bepaald in het Oekraïense recht, en er wordt gezocht naar identiteit en vergelijkbaarheid

Geografische aanduiding

Ten eerste moet u voor de registratie van een geografische aanduiding in Oekraïne uw aanvraag in het Oekraïens indienen. U kunt de documenten uiterlijk 3 maanden na de datum van indiening van de aanvraag in een vreemde taal indienen en een vertaling in het Oekraïens indienen. Zodra uw aanvraag en de bewijsstukken zijn ontvangen, worden deze beoordeeld door het Oekraïense Instituut voor Intellectuele Eigendom.

Uw aanvraag moet de volgende documentatie bevatten:

 • een verzoek tot registratie van de oorsprongsbenaming van waren, de geografische aanduiding van de oorsprong van waren of het recht om de ingeschreven gekwalificeerde aanduiding van oorsprong van waren te gebruiken, met informatie over de aanvrager en hun adres
 • de oorsprongsbenaming van de producten die u claimt of de geografische aanduiding van de waren waarop u aanspraak maakt
 • de naam van de waren waarvoor u de registratie van de gespecificeerde oorsprongsaanduiding aanvraagt of het recht om de geregistreerde gekwalificeerde aanduiding van oorsprong te gebruiken
 • de naam en de grenzen van de geografische plaats waar de producten zijn vervaardigd en waarop de bijzondere eigenschappen, kwaliteiten of faam betrekking hebben
 • een beschrijving van de bijzondere eigenschappen, kwaliteiten, faam of andere kenmerken van de goederen;
 • gegevens over het gebruik van de geclaimde gekwalificeerde aanduiding van de oorsprong van goederen op het etiket en bij het markeren van goederen
 • gegevens over de wijze waarop de bijzondere eigenschappen, kwaliteiten van de reputatie van goederen verband houden met de natuurlijke omstandigheden of de menselijke factor van de gespecificeerde geografische plaats

Als buitenlandse verzoeker in Oekraïne wordt van u ook verwacht dat u samen met uw aanvraag verdere bewijsstukken indient. Deze documenten moeten worden bevestigd.

 • de rechtsbescherming in de betrokken EU-lidstaat van de gekwalificeerde oorsprongsaanduiding van goederen waarop u aanspraak maakt
 • uw recht om de gekwalificeerde oorsprongsaanduiding van goederen te gebruiken

De handel in diensten

Zowel de regering van Oekraïne als de EU hebben al hun bestaande beperkingen of voorbehouden met betrekking tot de verlening van diensten met een hoge mate van transparantie uiteengezet. De voorbehouden van Oekraïne staan in bijlage XVI-D tot en met F.

Hoe rijdt u door de bijlagen?

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne bevat 3 bijlagen waarvan u bij uitvoer op de hoogte moet zijn. Deze bevatten voorbehouden die Oekraïne voor EU-exporteurs naar voren heeft gebracht.

 • Bijlage XVI-D bevat een negatieve lijst van alle dienstensectoren waarvoor specifieke beperkingen gelden bij het oprichten van een bedrijf in Oekraïne. Dit betekent dat u gebruik kunt maken van kansen in alle sectoren die niet op de lijst staan. De beperkingen zijn onderverdeeld in een lijst van de beperkingen die van toepassing zijn op alle sectoren of subsectoren, en een lijst met specifieke voorbehouden per sector of subsector.
 • Bijlage XVI-E bevat een positieve lijst van de dienstensectoren waar u grensoverschrijdende handel in diensten kunt verrichten. Op deze lijst staan alle sectoren waarin u handel mag drijven.
 • Bijlage XVI-F bevat de voorbehouden ten aanzien van dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep

Wie kan een bedrijf oprichten in Oekraïne?

Als u

 • een onderneming, de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne biedt u de mogelijkheid om filialen van uw bedrijf te vestigen of te verwerven, of vertegenwoordigingen in een van beide landen
 • de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne biedt u mogelijkheden om uw bedrijf op te zetten en op te richten door middel van zelfstandige arbeid of ondernemingen waarover u zeggenschap heeft.

U krijgt dezelfde behandeling als onderdanen van Oekraïne en vice versa. Bijlage XVI-D bevat een lijst van sectoren waarvoor beperkingen gelden voor de vestiging.

Grensoverschrijdende dienstverlening

Als u geïnteresseerd bent in grensoverschrijdende dienstverlening, mag u aan Oekraïne leveren (en vice versa) onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor Oekraïense onderdanen. De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:

 • sectoren zoals notarissen, boseigendom of leiding geven aan onderwijsinstellingen, waarbij de regering van Oekraïne eist dat de dienstverlener de Oekraïense nationaliteit heeft, of de postdiensten, waarvoor de dienstverlener een vergunning moet verkrijgen
 • sectoren die volledig van de overeenkomst zijn uitgesloten, zoals audiovisuele diensten, nationale cabotage in het zeevervoer en binnenlandse en internationale luchtvervoersdiensten — artikel 92 van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne bevat een lijst van deze specifieke diensten.

In de sectoren waar u toegang tot de markt voor Oekraïne (en omgekeerd) heeft de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne de volgende beperkingen opgeheven:

 • een maximum voor het aantal dienstverleners
  • dit kan gebeuren door middel van de eis van een onderzoek naar de economische behoefte, de toepassing van een quotastelsel, of door wetten die monopolies of exclusieve dienstverleners bevorderen, waardoor andere dienstverleners worden beperkt om de markt te betreden.
 • de totale waarde van dienstentransacties of activa
 • het totale aantal dienstenverrichtingen of het totale aantal outputs van de diensten

Bijlage XVI-E bevat een positieve lijst van de dienstensectoren waar u grensoverschrijdende handel in diensten kunt verrichten. Op deze lijst staan alle sectoren waarin u handel mag drijven. Als gevolg daarvan gelden er beperkingen voor elke dienstensector die niet in de lijst voorkomt. Meer informatie over de lijst van dienstensectoren waarvoor u markttoegang heeft, vindt u in bijlage XIV-E bij de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Tijdelijk verblijf

Op grond van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne mag u tijdelijk naar Oekraïne verhuizen om te werken als afgestudeerde stagiair, verkoper of een van de belangrijkste personeelsleden van een bedrijf in dat land. Als u bijvoorbeeld een leidinggevende medewerker bent die verantwoordelijk is voor de oprichting of het beheer van een vestiging.

De perioden van tijdelijk verblijf zijn als volgt:

 • binnen eenonderneming overgeplaatste persoon (stafpersoneel van een onderneming in Oekraïne (of de EU), of afgestudeerde stagiairs) — tot 3 jaar
 • zakelijke bezoeker (bv. reizen om zaken te doen in Oekraïne (of de EU), of een zakelijke verkoper) — maximaal 90 dagen per periode van 12 maanden
 • afgestudeerde stagiair die geen binnen een onderneming overgeplaatste persoon is — tot 1 jaar

Als u een contractuele dienstverlener bent, biedt de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne ook kansen in specifieke sectoren in beide landen. In dit verband moet u echter:

 • de betrokken dienst tijdelijk verrichten als werknemer van een entiteit die een dienstencontract van maximaal 1 jaar heeft gesloten;
 • beschikken over ten minste 3 jaar beroepservaring in de sector die u contractuele diensten aanbiedt in
 • beschikken over een universitaire graad of kwalificatie waaruit kennis van een gelijkwaardig niveau en relevante beroepskwalificaties blijkt

 

Voor meer informatie over:

Overheidsopdrachten

In het kader van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne verbinden de EU en Oekraïne zich ertoe ervoor te zorgen dat u toegang hebt tot de markten voor overheidsopdrachten in elk land op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Dit geldt voor overheidsopdrachten voor goederen, diensten of bouw en concessies in de traditionele sectoren en in de nutssector. De openstelling van de markt vindt geleidelijk plaats in het kader van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

De overeenkomst zorgt er ook voor dat inschrijvers uit Oekraïne en de EU dezelfde behandeling krijgen wanneer zij inschrijven op elkaars aanbestedingen.

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne verplicht zowel de EU als Oekraïne ervoor te zorgen dat bij aanbestedingen aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de aanbestedingen worden naar behoren gepubliceerd en openbaar gemaakt op het internet. Dit geeft belangstellende ondernemingen toegang tot informatie over toekomstige aanbestedingen.
 • de gepubliceerde informatie omvat de belangrijkste elementen van de inschrijving, zoals het voorwerp van de toekomstige opdracht, de toepasselijke termijnen of de inschrijvingsvoorwaarden.
 • er is geen directe of indirecte discriminatie van ondernemingen uit Oekraïne of de EU die hen zou beletten om voor de aanbesteding in aanmerking te komen.
 • transparantie en gelijke behandeling tijdens de gehele aanbestedingsprocedure worden gewaarborgd
 • het besluit tot gunning van de opdracht wordt aan alle aanvragers meegedeeld en de redenen om niet de winnende inschrijver te zijn, worden op verzoek meegedeeld.
 • in geval van een geschil hebben ondernemingen het recht om kwesties aan te kaarten bij de bevoegde nationale beroepsinstanties.

Links, contacten en documenten

Contactpersonen voor technische voorschriften

Contacten voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS)

Contactpersonen voor technische voorschriften

Oekraïens wetenschappelijk, onderzoeks- en opleidingscentrum voor certificering, normen en kwaliteit

 

2 Svyatoshinskaya Street, 03115 Kiev, Oekraïne

Telefoon: + 380 44452-3396

Tel. en fax: + 380 44452-6907

E-mail: secretar.ukrndnc@gmail.com

Web: http://uas.org.ua

Nationale inspectie voor voedselveiligheid en consumentenbescherming

 

174 Antonovycha Street, 03680 Kiev, Oekraïne

Telefoon: + 380 44528-9244

Web: http://www.consumer.gov.ua/


Staatsdienst voor regelgeving van Oekraïne

 

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kiev, Oekraïne

Telefoon: + 380 44254-5673

Telefoon: + 380 44254-4393

E-mail: inform@dkrp.gov.ua

Web: http://www.drs.gov.ua

Afdeling Technische Regelingen van het ministerie van Economische Ontwikkeling en Handel van Oekraïne

 

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kiev, Oekraïne

Telefoon: + 380 44528-8564

Telefoon: + 380 44528-9014

E-mail: dtr@me.gov.ua

Web: http://www.me.gov.ua

Web: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Contacten voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS)

Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening van Oekraïne

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kiev, Oekraïne

Contactgegevens voor beroepen van burgers:

Telefoon: + 380 44279-8474

E-mail: zvg@minagro.gov.ua

Dienst
voor de verwerking van correspondentie:

Telefoon: + 380 44278-8171

Tel. en fax: + 380 44278-7602

E-mail: info@minagro.gov.ua

Ministerie van Economische Ontwikkeling en Handel

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kiev, Oekraïne

Telefoon: + 380 44253-9394

Telefoon: + 380 44253-6371

E-mail: meconomy@me.gov.ua

Het ministerie van Gezondheidszorg van Oekraïne

Openbaar opvangbureau

41 Yaroslavska Street, 04071 Kiev, Oekraïne

Telefoon: + 380 44425-0526

Ministerie van Ecologie en Natuurlijke Hulpbronnen

 

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kiev 03035, Oekraïne

 

Openbare opvang

Telefoon: + 380 44206-3302

E-mail: gr_priem@menr.gov.ua

 

Openbare referentie-eenheid

Telefoon: + 380 44206-3115

 

Perscentrum

Telefoon: + 380 44206-3174

E-mail: press@menr.gov.ua

Verdere links

Deze pagina delen:

Snelle links