Diepe en brede vrijhandelsruimte EU-Oekraïne

De EU en Oekraïne passen sinds november 2014 voorlopig een associatieovereenkomst toe. Als onderdeel van deze associatieovereenkomst wordt sinds januari 2016 een diepe en brede vrijhandelsovereenkomst (DCFTA) voorlopig toegepast. Zij verlaagt de tarieven waarmee Europese bedrijven te maken krijgen wanneer zij naar Oekraïne exporteren. De overeenkomst vergemakkelijkt de handel door de douaneprocedures efficiënter te maken en door de Oekraïense wetgeving, regels en procedures, met inbegrip van normen, geleidelijk aan die van de EU aan te passen.

De overeenkomst in een oogopslag

De EU en Oekraïne passen hun diepe en brede vrijhandelsovereenkomst (DCFTA) sinds 1 januari 2016 voorlopig toe als onderdeel van de bredere associatieovereenkomst, waarvan de politieke en samenwerkingsbepalingen sinds november 2014 voorlopig worden toegepast. De DCFTA opent markten voor goederen en diensten aan beide zijden, op basis van voorspelbare en afdwingbare handelsregels.

Volledige tekst en bijlagen van de overeenkomst

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De associatieovereenkomst

 • maakt het voor EU-bedrijven gemakkelijker en betaalbaarder om in Oekraïne te importeren en uit te voeren
 • biedt allerlei voordelen voor uw bedrijf, zoals de afschaffing van tarieven en efficiënte en snelle facilitering van het verkeer door de douane aan internationale grenzen.

 

De EU is een van de grootste handelspartners van Oekraïne, wat betekent dat er verschillende mogelijkheden zijn om uit de EU naar Oekraïne te importeren en uit te voeren, en omgekeerd. De belangrijkste exportgoederen zijn grondstoffen zoals ijzer, staal, mijnbouwproducten, landbouwproducten, machines en chemische producten. Oekraïne werkt momenteel aan stroomlijning van het beleid ten gunste van kleine bedrijven die handel drijven met de EU. Kleine ondernemingen kunnen ook steun ontvangen uit het mkb-vlaggenschipinitiatief van de EU.

Tarieven

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne verbetert het concurrentievermogen van Europese bedrijven op de Oekraïense markt en omgekeerd. Over het geheel genomen heeft de overeenkomst voor de handel in goederen een einde gemaakt aan het merendeel van de tarieven — EU: 98,1 % en Oekraïne: 99,1 %.

Industriële goederen

Hoewel een groot deel van de tarieven op industrieproducten bij de inwerkingtreding van de overeenkomst werd afgeschaft, werden voor een aantal productlijnen overgangsperioden overeengekomen.

EU

Bij de overeenkomst werd 94,7 % van de tarieflijnen geschrapt.

Voor enkele goederen worden de tarieven door de EU nog steeds geleidelijk afgeschaft met de volgende overgangsperioden:

 • mineralen — 2019
 • chemische stoffen — 2021
 • meststoffen — 2023
 • houtproducten — 2021
 • schoeisel — 2021
 • werken van koper — 2021
 • werken van aluminium — 2023
 • auto’s en de meeste motorvoertuigen — 2023
Oekraïne

Bij de inwerkingtreding van de overeenkomst kon 49,2 % van de industrieproducten vrij van rechten in Oekraïne worden ingevoerd.

Het aandeel van de door Oekraïne geliberaliseerde EU-uitvoer zal naar verwachting stijgen tot 96 % in 2023. Deze verdere geleidelijke afschaffing van de tarieven heeft betrekking op de volgende productlijnen:

 • mineralen — 2023
 • organische chemische stoffen — 2019
 • meststoffen — 2019
 • banden van rubber — 2021
 • lederwaren — 2021
 • textiel zoals hoofddeksels — 2019

De automobielsector in Oekraïne zal ook een overgangsperiode tot 2026 genieten, die het resultaat is van de in 2008 in het kader van de WTO overeengekomen onderhandelingen.

Landbouwproducten

EU

De invoerrechten op de meeste landbouwproducten die in de EU worden ingevoerd, werden in 2016 verlaagd tot nul. Voor de overige landbouwproducten die niet zijn geliberaliseerd, gelden tariefcontingenten. Het beheer van deze contingenten vindt plaats op basis van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt” of door middel van invoercertificaten. In aanhangsel 1 en 2 van bijlage I-A vindt u een lijst van alle tariefcontingenten voor zowel de EU als Oekraïne.

Oekraïne

Bijna de helft van de Oekraïense landbouwproducten werd geliberaliseerd toen de overeenkomst in werking trad, maar voor een klein aantal goederen geldt een overgangsperiode tot 2023.

Niet alle invoerrechten van Oekraïne zullen tot nul worden verlaagd.

 • tegen 2026 zal 8,7 % van de agrovoedingstarieven op goederen zoals zuivel, eieren, suiker, dierlijke oliën en vetten onderworpen zijn aan een beperkte lineaire verlaging met 20-60 % — daarna zal een residueel tarief worden toegepast.
 • voor suiker, pluimveevlees en varkensvlees worden tariefcontingenten (tariefcontingenten) toegepast — goederen die binnen de aangegeven hoeveelheden worden ingevoerd, zijn rechtenvrij

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne verbiedt het gebruik van uitvoerrechten door beide partijen. De regering van Oekraïne stemde er echter mee in de bestaande uitvoerrechten voor bepaalde goederen tegen 2026 geleidelijk af te schaffen, met inbegrip van vee en het verbergen van grondstoffen, zaden van bepaalde soorten oliehoudende gewassen en soorten metaal. Meer informatie hierover is te vinden in bijlage I-C bij de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Er wordt voorzien in een specifiek vrijwaringsmechanisme voor de uitvoer van Oekraïne tot 2031. Dit betekent dat Oekraïne een toeslag mag heffen op het uitvoerrecht voor verschillende goederen, zoals grondstoffen, zonnebloempitten en soorten metaal, staal en koper, indien gedurende een jaar het cumulatieve volume van de uitvoer uit Oekraïne naar de EU een drempelniveau overschrijdt. Meer informatie hierover is te vinden in bijlage I-D bij de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

 

Zoek het tarief dat van toepassing is op uw product in My Trade Assistant.

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Bent u nieuw voor het onderwerp, dan vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels die op grond van de associatieovereenkomst met Oekraïne van toepassing zijn, zijn die van de PEM-conventie (de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels) (PB L 54 van 26.02.2013,blz. 4). De eisen voor oorsprongsregels in het kader van de PEM-conventie zijn vastgesteld in bijlage 2 bij aanhangsel I van de PEM-conventie. Deze regels worden momenteel herzien en medio 2021 moet een nieuwe reeks alternatieve oorsprongsregels van toepassing zijn, met inbegrip van bepalingen inzake cumulatie, terugbetaling van rechten, tolerantie en de regel inzake niet-wijziging (zie hieronder), die zullen worden versoepeld.

De PEM-conventie inzake oorsprongsregels heeft tot doel gemeenschappelijke oorsprongsregels en cumulatie vast te stellen voor 25 overeenkomstsluitende partijen (de EU, de EVA, de Balkanlanden en vrijhandelspartners in de zuidelijke en oostelijke nabuurschapsregio van de EU) en de EU om de handel te vergemakkelijken en de toeleveringsketens in de zone te integreren.

De lijst van de verdragsluitende partijen bij de PEM

Gedetailleerde informatie over het pan-Euro-mediterraan systeem is te vinden in het Handboek voor de gebruiker.

Is mijn product volgens de PEM-conventie van oorsprong uit de EU of Oekraïne?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de PEM-conventie moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Oekraïne.

Een product „van oorsprong” is indien het:

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het hoofdstuk, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van rechtstreeks vervoer. Er zijn ook enkele extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie, te voldoen.

 

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regels in handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (geharmoniseerd systeem hoofdstuk 48) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textiel- en kledingsector en de chemische sector.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen aan de productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie
Cumulatie

De PEM-conventie voorziet in twee manieren om de oorsprong te cumuleren

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Oekraïne kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit de EU (en vice versa) wanneer zij worden gebruikt bij de productie van het product in de EU
 • diagonale cumulatie — materialen van oorsprong uit een overeenkomstsluitende partij bij de PEM-conventie kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit een andere overeenkomstsluitende partij wanneer wordt beoordeeld of het eindproduct van oorsprong is om preferentiële toegang te genieten wanneer het wordt uitgevoerd naar een derde partij binnen de pan-Euro-mediterrane zone — diagonale cumulatie is alleen van toepassing als er een handelsovereenkomst is tussen alle betrokken overeenkomstsluitende partijen en die landen dezelfde oorsprongsregels toepassen.
  Gelieve de „matrix” te controleren (tabel met alle overeenkomsten die van kracht zijn met gebruikmaking van de PEM-conventie) waarin de overeenkomstsluitende partijen worden vermeld waarmee Oekraïne diagonale cumulatie kan toepassen (in april 2020 waren IJsland, Zwitserland (inclusief Liechtenstein) en Noorwegen de gemeenschappelijke partners van de EU en Oekraïne die voor diagonale cumulatie in aanmerking komen).

 

Hoe werkt diagonale cumulatie?

Diagonale cumulatie vindt plaats tussen verschillende landen die dezelfde oorsprongsregels hanteren en vrijhandelsovereenkomsten met elkaar hebben. Dit is het geval wanneer een producent van goederen in elk van beide landen materialen kan invoeren en gebruiken alsof deze uit hun eigen land afkomstig waren. Zo kan een Oekraïense handelaar die kleding in Oekraïne maakt voor uitvoer naar Zwitserland, op grond van de PEM-overeenkomst weefsels van oorsprong uit de EU gebruiken om de kleding te vervaardigen en deze als van oorsprong uit Oekraïne tellen. Aan de eis van dubbele verwerking, d.w.z. de vervaardiging van de weefsels uit (niet van oorsprong zijnde) garen en de productie van kleding, is voldaan en de kleding wordt geacht van oorsprong te zijn uit Oekraïne wanneer zij naar Zwitserland wordt uitgevoerd en zal derhalve vrije toegang tot de Zwitserse markt genieten.

Meer uitleg over PEM-cumulatie is hierte vinden.

Andere eisen

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van de Overeenkomst, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van rechtstreeks vervoer.

Regel inzake rechtstreeks vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Oekraïne (en vice versa) of over het grondgebied van de partijen waarmee cumulatie van toepassing is, worden vervoerd zonder in een derde land verder te worden verwerkt.

Sommige transacties kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals:

 • lossen
 • opnieuw laden
 • elke andere behandeling om producten in goede staat te bewaren

Het bewijs dat aan deze voorwaarden is voldaan, moet aan de douaneautoriteiten van het land van invoer worden geleverd door overlegging van:

 • een enkel vervoersdocument (bv. een cognossement) dat betrekking heeft op het vervoer vanuit het land van uitvoer via het derde land waarlangs de goederen zijn doorgevoerd.
 • een certificaat dat is afgegeven door de douaneautoriteiten van het derde land waar u uw goederen vervoert
 • bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.

Teruggave van rechten

In het kader van de PEM-overeenkomst in de handel tussen de EU en Oekraïne kan geen terugbetaling worden verkregen van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt om een product te vervaardigen dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn beschreven in titel V betreffende het bewijs van oorsprong en titel VI betreffende regelingen voor administratieve samenwerking. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe de oorsprong van een product moet worden aangegeven, hoe zij preferenties kunnen aanvragen of hoe de douaneautoriteiten de oorsprong van een product kunnen controleren.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs het bewijs van oorsprong overleggen.

Het bewijs van oorsprong kan bestaan uit:

Het bewijs van oorsprong is 4 maanden geldig vanaf de datum van afgifte.

Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED

 • certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED worden afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer
 • Bijlage III bevat modellen van EUR.1- en EUR-MED-certificaten en bevat instructies voor het invullen ervan.
 • de exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt.

Meer uitleg over het gebruik van het EUR.1- of EUR-MED-certificaat is te vinden op bladzijde 72 van het handboek.

Oorsprongsverklaring of EUR-MED-oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of uit de partij bij de PEM-conventie door een oorsprongsverklaring te verstrekken. De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld door

 • toegelaten exporteur
 • elke exporteur, indien de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt.
Hoe kunt u een oorsprongsverklaring opstellen?

De exporteur moet op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument ter identificatie van het product de volgende verklaring afstempelen, afstempelen of afdrukken (bijlage IV):

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr.... verklaart dat, tenzij duidelijk anders is aangegeven, deze producten van... preferentiële oorsprong zijn.”

Hoe kunt u een EUR-MED-oorsprongsverklaring opstellen?

In dit geval is de verklaring als volgt (bijlage IV):

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) verklaart dat, tenzij duidelijk anders is aangegeven, deze producten van preferentiële oorsprong zijn.

— cumulatie toegepast met... (naam van het land/de landen).

- geen cumulatie toegepast”

De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in elke officiële taal van de EU of in elke officiële taal in de PEM-zone zoals vermeld in bijlage IV (de verklaring betreffende cumulatie moet altijd in het Engels worden opgesteld).

U moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Bent u toegelaten exporteur, dan bent u vrijgesteld van deze verplichting, mits u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verbintenis doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid voor uw verklaring op zich neemt.

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de partijen van invoer en van uitvoer
 • controles door de plaatselijke douane — bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan

De autoriteiten van de exporterende partij stellen de definitieve oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Productvereisten

Technische voorschriften en voorschriften

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne voorziet in de harmonisatie van wetgeving, normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures tussen Oekraïne en de EU. Daarom hoeven fabrikanten uit Oekraïne slechts aan één reeks eisen te voldoen om hun producten op de markt van zowel de EU als Oekraïne te brengen.

De onderling aangepaste regelgeving van Oekraïne omvat onder meer:

 • de accreditatie en het in de handel brengen van producten, met daarin de modules van conformiteitsbeoordelingsprocedures
 • algemene productveiligheid, waarbij criteria worden vastgesteld aan de hand waarvan moet worden beoordeeld of een product veilig is en wanneer een product moet worden verboden omdat het een ernstig risico voor de gezondheid en veiligheid vormt

Voor een lijst van alle 27 voorschriften die betrekking hebben op de veiligheidseisen van een breed scala aan producten, waaronder machines, liften, speelgoed, medische hulpmiddelen en drukvaten van eenvoudige vorm, zie bijlage III bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Wat normen betreft, heeft Oekraïne

 • neemt internationale en Europese normen aan volgens de beste praktijken
 • zich ertoe verbonden tegenstrijdige nationale normen in te trekken. Dit omvat alle tegenstrijdige GOST-normen (Gosudarstvenny Standart) die in staten na de Sovjet-Unie worden gebruikt.
Hoe weet ik dat de goederen die ik in de EU invoert, voldoen aan de voorschriften en normen van de EU?

De samenwerking van de partijen op het gebied van markttoezicht en conformiteitsbeoordelingsprocedures houdt in dat als u goederen met een hoog risico zoals drukvaten, liften en bepaalde machines naar de EU uitvoert, u alleen een conformiteitsbeoordeling hoeft te verrichten door een aangemelde instantie (laboratoria of andere inspectie- en certificeringsorganen die door de Oekraïense regering zijn geaccrediteerd).

Zoeken naar een lijst van de 114 aangewezen organen van Oekraïne die betrokken zijn bij de conformiteitsbeoordeling van producten, die alle zijn geaccrediteerd door het nationale accreditatie-agentschap van Oekraïne

Als u goederen uit Oekraïne in de EU wilt invoeren, moet u de procedure voor het aantonen van conformiteit doorlopen aan de hand van een door uw fabrikant ondertekende EU-conformiteitsverklaring. Na dit te hebben gedaan, kan de fabrikant de CE-markering op zijn producten aanbrengen indien dit vereist is.

In het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne zal een overeenkomst inzake de conformiteit, beoordeling en aanvaarding van industrieproducten (OCA) worden gesloten. Dit is een soort overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de EU en Oekraïne. In het kader van deze overeenkomst staan de EU en Oekraïne toe dat in de bijlagen bij de OCA opgenomen industrieproducten die aan de conformiteitsvereisten voldoen, zonder verdere tests of conformiteitsprocedures in de handel worden gebracht.

Contactpersonen voor technische eisen

Gezondheids- en veiligheidseisen — SPS

Voedselveiligheid, gezondheid van dieren en planten

Met het oog op een vlotte uitvoer uit of invoer naar de EU vanuit Oekraïne en omgekeerd zijn er bepaalde regels voor de gezondheid en veiligheid van planten en dieren tussen Oekraïne en de EU die u zou moeten kennen. De associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne harmoniseerde veel SPS-regels en verbood de partijen om ongerechtvaardigde belemmeringen in te voeren.

Als het gaat om dier- of plantenziekten, met inbegrip van plagen, zijn er procedures voor de erkenning van de ziektevrije status van bepaalde regio’s. Dit is voor handelsdoeleinden en voor de kennisgeving van risico’s voor de gezondheid van mens, dier of plant. Indien het invoerende land maatregelen moet nemen om een ernstig gezondheidsrisico te beheersen, voorziet de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne in voorlopige beperkende maatregelen ten aanzien van de invoer. Deze worden echter zodanig uitgevoerd dat de verstoring van de handel tussen beide landen tot een minimum wordt beperkt. Meer informatie over de procedures in bijlage VI bij de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

BTR-controle in Oekraïne

De regering oefent drie soorten grenstoezicht uit:

Sanitaire en epidemiologische bestrijding

Dit heeft tot doel het land te beschermen tegen de verspreiding van ziekten en tests uit te voeren om ervoor te zorgen dat de goederen aan de sanitaire normen voldoen. Dit soort controle is verplicht en wordt voornamelijk uitgeoefend op ingevoerde levensmiddelen, sommige consumentenproducten en ook op de uitvoer van zonnebloemolie. Goederen die onder de categorie „boerderijproducten” vallen, worden niet aan sanitaire en epidemiologische controles onderworpen.

Veterinaire en sanitaire controle

Deze controle heeft tot doel de verspreiding van dierziekten te voorkomen. Veterinaire en sanitaire controles worden gewoonlijk toegepast op de uitvoer, invoer en doorvoer van dieren, teeltmateriaal, biologische producten, pathologisch materiaal, diergeneeskundige preparaten, producten voor de verzorging van dieren, toevoegingsmiddelen voor diervoeders, voormengsels en dierlijke producten (waaronder vleesproducten, eieren, melk, vis en honing).

Fytosanitaire controle

Dit soort controle voorkomt niet alleen de verspreiding van plaagorganismen, maar is ook bedoeld om toezicht te houden op quarantaineregelingen. Fytosanitaire controle wordt toegepast op de uitvoer, invoer en doorvoer van planten en plantaardige producten (met inbegrip van levensmiddelen), verpakking, vervoermiddelen, grond en andere producten die gereguleerde plaagorganismen verspreiden.

Contactpersonen voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische regels belangrijk zijn, kunnen ze soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u geconfronteerd wordt met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of voorkomt, kunt u ons vertellen
 • verslag over de stopzetting van uw uitvoer naar Oekraïne met behulp van het onlineformulier — de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen

Contact opnemen

Documenten en procedures voor in- en uitklaring

De overeenkomst zorgt voor transparantere en vereenvoudigde douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

Documenten

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden op de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of sommige van de onderstaande elementen verlangen

 • handelsfactuur (vind de specifieke vereisten met betrekking tot vorm en inhoud in My Trade Assistant).
 • paklijst
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan de verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking.
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor alle duidelijkheid: u kunt vooraf een bindende tariefinlichting en/of een bindende oorsprongsinlichting aanvragen.

Voor gedetailleerde informatie over de documenten die u voor de inklaring van uw product moet overleggen, kunt u naar My Trade Assistant gaan.

Procedures voor het aantonen en controleren van de oorsprong

Voor beschrijvingen van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te maken op preferentiële tarieven en van de regels betreffende de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over douaneprocedures voor in- en uitvoer in het algemeen, zie de website van DG Belastingen en Douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische indicatoren

De overeenkomst beschermt uw intellectuele-eigendomsrechten bij de invoer en/of uitvoer van uw goederen naar Oekraïne.

Handelsmerken en auteursrechten

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne is in overeenstemming met verschillende internationale overeenkomsten die het beheer van handelsmerken en auteursrechten regelen en een eerlijk en transparant systeem voor de registratie van handelsmerken bieden. Indien een aanvraag door een merkenadministratie wordt afgewezen, moet de beslissing schriftelijk aan de aanvrager worden meegedeeld en moeten de redenen voor de weigering worden opgegeven. Een merk kan vervallen worden verklaard indien het niet binnen 5 jaar normaal is gebruikt op het grondgebied waar het is ingeschreven.

Modellen en octrooien

Op grond van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne worden uw onafhankelijk gecreëerde modellen met een eigen karakter gedurende maximaal 25 jaar beschermd door hun inschrijving. Dit geeft u het exclusieve recht om het model te gebruiken en belet derden het model zonder uw toestemming te gebruiken, te hergebruiken, te verkopen, te verkopen en/of uit te voeren.

Geografische aanduidingen

Een specifiek comité voor geografische indicatoren dat is opgericht in het kader van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne zal toezicht houden op de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot intellectuele eigendom en verslag uitbrengen aan het Handelscomité.

Handelsmerken

Merkaanvragen moeten worden ingediend bij het Oekraïense Instituut voor Intellectuele Eigendom (de Oekraïense PTO), een overheidsbedrijf.

U hebt de volgende documenten en informatie nodig als u een handelsmerk wilt indienen in Oekraïne

 • uw volledige naam
 • land van oprichting
 • adres- en WIPO-landcode
 • een afbeelding en beschrijving van het merk waarop u aanspraak maakt
 • een beschrijving indien het merk een woordelement bevat
 • een aanduiding van de kleur van het merk
 • de lijst van waren en/of diensten waarvoor een aanvraag is ingediend volgens de desbetreffende internationale classificatie van Nice
 • de datum, het land en het nummer van de voorrangsaanvraag of de datum van de tentoonstelling (indien aanspraak wordt gemaakt op voorrang op grond van het Verdrag van Parijs)
 • een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de aanvraag voor voorrang of een document waaruit blijkt dat op een officieel erkende internationale tentoonstelling tentoonstellingen zijn aangebracht waarin het aangevraagde merk is verwerkt.
 • een door een gemachtigde persoon namens de aanvrager ondertekende volmacht

De registratieprocedure is als volgt:

 • als uw aanvraagdocumenten aan de vereisten voldoen, wordt u in kennis gesteld van de datum van indiening.
 • de door u ingediende documenten worden gecontroleerd om na te gaan of zij voldoen aan de formele vereisten van de Oekraïense merkenwet. Als uw aanvraag aan de eisen voldoet, vindt dan een onderzoek ten gronde plaats.
 • inhoudelijk onderzoek — uw merkaanvraag wordt gecontroleerd om in aanmerking te komen voor bescherming, zoals bepaald in de Oekraïense wetgeving, en er wordt gezocht naar identiteit en overeenstemming

Geografische aanduiding

Om een geografische aanduiding in Oekraïne te kunnen registreren, moet u uw aanvraag in de Oekraïense taal indienen. U kunt de documenten in een vreemde taal indienen en uiterlijk 3 maanden na de datum van indiening van de aanvraag een vertaling in het Oekraïens indienen. Zodra uw aanvraag en bewijsstukken zijn ontvangen, worden ze beoordeeld door het Oekraïense Instituut voor Intellectuele Eigendom.

Uw aanvraag moet de volgende documentatie bevatten:

 • een verzoek tot registratie van de oorsprongsbenaming van waren, de geografische aanduiding van oorsprong van waren of het recht om de geregistreerde gekwalificeerde aanduiding van oorsprong van waren te gebruiken, met informatie over de aanvrager en het adres ervan
 • de oorsprongsbenaming van de waren waarop u aanspraak maakt of de geografische aanduiding van de waren waarop u aanspraak maakt
 • de naam van de waren waarvoor u de registratie van de opgegeven oorsprongsaanduiding aanvraagt of het recht om de geregistreerde gekwalificeerde herkomstaanduiding te gebruiken
 • de naam en de grenzen van de geografische plaats waar de waren worden vervaardigd en waarop de bijzondere eigenschappen, kwaliteiten of faam betrekking hebben;
 • een beschrijving van de bijzondere eigenschappen, kwaliteiten, faam of andere kenmerken van de waren
 • gegevens over het gebruik van de geclaimde gekwalificeerde oorsprongsaanduiding van goederen op het etiket en bij het merken van goederen
 • gegevens over de wijze waarop de bijzondere eigenschappen, kwaliteiten van de reputatie van goederen verband houden met de natuurlijke omstandigheden of de menselijke factor van de gespecificeerde geografische plaats

Er zij op gewezen dat u als buitenlandse verzoeker in Oekraïne ook verdere bewijsstukken bij uw aanvraag moet indienen. Deze documenten moeten bevestigen

 • de wettelijke bescherming in de desbetreffende EU-lidstaat van de gekwalificeerde oorsprongsaanduiding van goederen waarop u aanspraak maakt
 • uw recht om de gekwalificeerde oorsprongsaanduiding van goederen te gebruiken

Handel in diensten

Zowel de regering van Oekraïne als de EU hebben al hun bestaande beperkingen of voorbehouden aan de verlening van diensten met een hoge mate van transparantie uiteengezet. De door Oekraïne aangenomen voorbehouden staan in bijlage XVI-D tot en met F.

Hoe kunt u door de bijlagen navigeren?

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne bevat 3 bijlagen waarvan u bij de uitvoer op de hoogte moet zijn. Deze bevatten voorbehouden die Oekraïne heeft gemaakt voor EU-exporteurs.

 • Bijlage XVI-D bevat een negatieve lijst van alle dienstensectoren waarvoor specifieke beperkingen gelden bij het oprichten van een bedrijf in Oekraïne. Dit betekent dat u gebruik kunt maken van de mogelijkheden in alle sectoren die niet in de lijst zijn opgenomen. De beperkingen zijn onderverdeeld in een lijst van de beperkingen die van toepassing zijn op alle sectoren of subsectoren, en een lijst met specifieke voorbehouden per sector of subsector.
 • Bijlage XVI-E bevat een positieve lijst van de dienstensectoren waarin u grensoverschrijdende handel in diensten kunt verrichten. In deze lijst worden alle sectoren genoemd waarin u handel mag drijven.
 • Bijlage XVI-F bevat een lijst van voorbehouden ten aanzien van dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep.

Wie kan een bedrijf oprichten in Oekraïne?

Als u bent

 • een onderneming, de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne biedt u de mogelijkheid om filialen van uw bedrijf of vertegenwoordigingen in een van beide landen op te richten of te verwerven.
 • een persoon, de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne biedt u mogelijkheden om een bedrijf op te richten en op te richten door zich als zelfstandige te vestigen of ondernemingen waarover u zeggenschap heeft.

U krijgt dezelfde behandeling als onderdanen van Oekraïne en vice versa. Bijlage XVI-D bevat een lijst van sectoren waarvoor beperkingen gelden voor vestiging.

Grensoverschrijdende dienstverlening

Als u belangstelling hebt voor grensoverschrijdende dienstverlening, mag u naar Oekraïne (en vice versa) leveren onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor onderdanen van Oekraïne. De volgende uitzonderingen zijn van toepassing

 • sectoren zoals notarisdiensten, eigendom van bossen of onderwijsinstellingen die leiding geven aan onderwijsinstellingen, waarvoor de regering van Oekraïne eist dat de dienstverlener de Oekraïense nationaliteit heeft, of de postdiensten, waarvoor de dienstverlener een vergunning moet verkrijgen
 • sectoren die volledig van de overeenkomst zijn uitgesloten, zoals audiovisuele diensten, nationale cabotage in het zeevervoer en binnenlandse en internationale luchtvervoersdiensten — artikel 92 van de overeenkomst EU-Oekraïne bevat een lijst van deze specifieke diensten.

In de sectoren waar u toegang hebt tot de markt voor Oekraïne (en omgekeerd), worden in de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne de volgende beperkingen opgeheven:

 • een plafond voor het aantal dienstverleners
  • dit kan hetzij door middel van een onderzoek naar de economische behoefte, de toepassing van een quotasysteem, hetzij door middel van wetten die monopolies of exclusieve dienstverleners bevorderen, waardoor de toegang van andere dienstverleners tot de markt wordt beperkt.
 • de totale waarde van dienstentransacties of activa
 • het totale aantal dienstenverrichtingen of de totale hoeveelheid dienstenoutputs

Bijlage XVI-E bevat een positieve lijst van de dienstensectoren waarin u grensoverschrijdende handel in diensten kunt verrichten. In deze lijst worden alle sectoren genoemd waarin u handel mag drijven. Als gevolg daarvan heeft elke dienstensector die niet in de lijst voorkomt, beperkingen. Meer informatie over de lijst van dienstensectoren waarin u markttoegang hebt, vindt u in bijlage XIV-E bij de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Tijdelijk verblijf

Op grond van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne mag u tijdelijk naar Oekraïne verhuizen om te werken als afgestudeerde stagiair, verkoper van een bedrijf of als een van de belangrijkste personeelsleden van een bedrijf in dat land. Bijvoorbeeld als u een senior personeelslid bent dat verantwoordelijk is voor het opzetten of beheren van een vestiging.

De perioden van tijdelijk verblijf zijn als volgt:

 • binnen eenonderneming overgeplaatste persoon (stafpersoneel van een onderneming in Oekraïne (of de EU), of afgestudeerde stagiairs) — maximaal 3 jaar
 • zakenbezoeker ( bv. reizen om een bedrijf te vestigen in Oekraïne (of de EU) of een verkoper) — maximaal 90 dagen binnen een periode van 12 maanden
 • afgestudeerde stagiair die geen binnen een onderneming overgeplaatste persoon is — tot 1 jaar

Als u een dienstverlener op contractbasis bent, biedt de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne u ook kansen in specifieke sectoren in een van beide landen. In dit verband moet u echter:

 • de betrokken dienst tijdelijk verrichten als werknemer van een entiteit die een dienstencontract van ten hoogste 1 jaar heeft gesloten;
 • ten minste 3 jaar werkervaring hebben in de sector die u contractuele diensten aanbiedt in
 • beschikken over een universitaire graad of kwalificatie waaruit kennis van een gelijkwaardig niveau blijkt en over relevante beroepskwalificaties;

 

Voor meer informatie over

Overheidsopdrachten

In het kader van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne verbinden de EU en Oekraïne zich ertoe ervoor te zorgen dat u toegang heeft tot de markten voor overheidsopdrachten in elk land op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Dit geldt voor overheidsopdrachten voor goederen, diensten of bouwnijverheid en concessies in de traditionele sectoren en in de nutssector. De openstelling van de markt vindt geleidelijk plaats in het kader van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

De overeenkomst zorgt er ook voor dat Oekraïense en EU-inschrijvers dezelfde behandeling krijgen wanneer zij meedingen naar elkaars aanbestedingen.

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne verplicht zowel de EU als Oekraïne om ervoor te zorgen dat bij aanbestedingen aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • aanbestedingen worden naar behoren gepubliceerd en bekendgemaakt op internet. Hierdoor krijgen geïnteresseerde bedrijven toegang tot informatie over komende aanbestedingen.
 • de gepubliceerde informatie omvat de belangrijkste elementen van de inschrijving, zoals het voorwerp van de toekomstige opdracht, de toepasselijke termijnen of de inschrijvingsvoorwaarden.
 • er is geen directe of indirecte discriminatie van ondernemingen uit Oekraïne of de EU waardoor zij niet in aanmerking zouden komen voor de aanbesteding.
 • transparantie en gelijke behandeling worden gewaarborgd tijdens de hele aanbestedingsprocedure
 • het besluit tot gunning van de opdracht wordt aan alle gegadigden meegedeeld en de redenen voor het niet zijn van de winnende inschrijver worden op verzoek meegedeeld.
 • in geval van een geschil hebben bedrijven het recht om kwesties aan te kaarten bij bevoegde nationale toetsingsinstanties.

Links, contacten en documenten

Contactpersonen voor technische eisen

Contactpersonen voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Contactpersonen voor technische eisen

Oekraïens wetenschappelijk, onderzoeks- en opleidingscentrum voor certificering, normen en kwaliteit

2 Svyatoshinskaya Street, 03115 Kiev, Oekraïne

Tel.: + 380 44452-3396

Tel. en fax: + 380 44452-6907

E-mail: secretar.ukrndnc@gmail.com

Web: http://uas.org.ua

Staatsinspectie voor voedselveiligheid en consumentenbescherming

174 Antonovycha Street, 03680 Kiev, Oekraïne

Tel.: + 380 44528-9244

Web: http://www.consumer.gov.ua/


Nationale regelgevende dienst van Oekraïne

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kiev, Oekraïne

Tel.: + 380 44254-5673

Fax: + 380 44254-4393

E-mail: inform@dkrp.gov.ua

Web: http://www.drs.gov.ua 

Departement Technische Regelingen van het ministerie van Economische Ontwikkeling en Handel van Oekraïne

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kiev, Oekraïne

Tel.: + 380 44528-8564

Fax: + 380 44528-9014

E-mail: dtr@me.gov.ua

Web: http://www.me.gov.ua

Web: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Contactpersonen voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening van Oekraïne

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kiev, Oekraïne

Contactgegevens voor beroepen van burgers:

Tel.: + 380 44279-8474

E-mail: zvg@minagro.gov.ua 

Dienst
voor de verwerking van correspondentie:

Tel.: + 380 44278-8171

Tel. en fax: + 380 44278-7602 

E-mail: info@minagro.gov.ua

Ministerie van Economische Ontwikkeling en Handel

12/2 M. Grushevs kyi Street, 01008 Kiev, Oekraïne 

Tel.: + 380 44253-9394

Fax: + 380 44253-6371

E-mail: meconomy@me.gov.ua

Het ministerie van Gezondheidszorg van Oekraïne

Openbaar opvangbureau

41 Yaroslavska Street, 04071 Kiev, Oekraïne

Tel.: + 380 44425-0526

Ministerie van Ecologie en Natuurlijke Hulpbronnen

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kiev 03035, Oekraïne

 

Ontvangst door het publiek

Tel.: + 380 44206-3302

E-mail: gr_priem@menr.gov.ua

 

Referentie-eenheid voor het publiek

Tel.: + 380 44206-3115

 

Perscentrum

Tel.: + 380 44206-3174

E-mail: press@menr.gov.ua

Verdere links

Deze pagina delen:

Snelle links