Diepe en brede vrijhandelsruimte EU-Oekraïne

De EU en Oekraïne passen sinds november 2014 een associatieovereenkomst voorlopig toe. Als onderdeel van deze associatieovereenkomst wordt sinds januari 2016 een diepe en brede vrijhandelsovereenkomst (DCFTA) voorlopig toegepast. Het verlaagt de tarieven waarmee Europese bedrijven te maken krijgen wanneer zij naar Oekraïne exporteren. De overeenkomst vergemakkelijkt de handel door de douaneprocedures efficiënter te maken en door de Oekraïense wetgeving, regels en procedures, met inbegrip van normen, geleidelijk aan te passen aan die van de EU.

De overeenkomst in een notendop

De EU en Oekraïne passen hun diepe en brede vrijhandelsovereenkomst (DCFTA) sinds 1 januari 2016 voorlopig toe als onderdeel van de bredere associatieovereenkomst (AA), waarvan de politieke en samenwerkingsbepalingen sinds november 2014 voorlopig worden toegepast. De DCFTA opent markten voor goederen en diensten aan beide zijden, op basis van voorspelbare en afdwingbare handelsregels.

Volledige tekst en bijlagen bij de overeenkomst

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De associatieovereenkomst

 • maakt het makkelijker en betaalbaarder voor EU-bedrijven om uit Oekraïne te importeren en uit te voeren
 • brengt allerlei voordelen voor uw bedrijf met zich mee, zoals de afschaffing van tarieven en een efficiënte en snelle facilitering van het verkeer via de douane aan de internationale grenzen

 

De EU is een van de grootste handelspartners van Oekraïne, wat betekent dat er verschillende mogelijkheden zijn om uit de EU naar Oekraïne te importeren en uit te voeren, en omgekeerd. De belangrijkste exportgoederen zijn grondstoffen zoals ijzer, staal, mijnbouwproducten, landbouwproducten, machines en chemische producten. Oekraïne werkt momenteel aan een stroomlijning van het beleid ten behoeve van kleine ondernemingen die handel drijven met de EU. Kleine bedrijven kunnen ook steun krijgen in het kader van het EU-vlaggenschipinitiatief voor kmo’s.

Tarieven

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne verbetert het concurrentievermogen van Europese bedrijven op de Oekraïense markt en omgekeerd. In het algemeen heeft de overeenkomst voor de handel in goederen het merendeel van de tarieven afgeschaft — EU: 98,1 % en Oekraïne: 99,1 %.

Industriële goederen

Terwijl een groot deel van de douanerechten op industriële goederen bij de inwerkingtreding van de overeenkomst werd afgeschaft, werden voor een aantal productlijnen overgangsperioden overeengekomen.

EU

In de overeenkomst werd 94,7 % van de tarieflijnen geschrapt.

Voor enkele goederen wordt de EU met de volgende overgangsperioden nog steeds geleidelijk afgeschaft.

 • mineralen — 2019
 • chemische stoffen — 2021
 • meststoffen — 2023
 • houtproducten — 2021
 • schoeisel — 2021
 • artikelen van koper — 2021
 • werken van aluminium — 2023
 • auto’s en de meeste motorvoertuigen — 2023
Oekraïne

Bij de inwerkingtreding van de overeenkomst kon 49,2 % van de industrieproducten Oekraïne vrij van rechten binnenkomen.

Het aandeel van de EU-uitvoer dat door Oekraïne is geliberaliseerd, zal naar verwachting stijgen tot 96 % in 2023. Deze verdere geleidelijke afschaffing van de tarieven heeft betrekking op de volgende productlijnen:

 • mineralen — 2023
 • organische chemische stoffen — 2019
 • meststoffen — 2019
 • rubberbanden — 2021
 • lederwaren — 2021
 • textiel zoals hoofddeksels — 2019

De automobielsector in Oekraïne krijgt ook een overgangsperiode tot 2026, een resultaat van de onderhandelingen die in 2008 in het kader van de WTO zijn overeengekomen.

Landbouwproducten

EU

De invoerrechten op de meeste in de EU ingevoerde landbouwproducten werden in 2016 tot nul verlaagd. Voor de overige niet geliberaliseerde landbouwproducten gelden tariefcontingenten. Het beheer van deze contingenten vindt plaats op basis van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt” of via invoercertificaten. Een lijst van alle tariefcontingenten voor zowel de EU als Oekraïne is te vinden in aanhangsel 1 en 2 van bijlage I-A.

Oekraïne

Bijna de helft van de Oekraïense landbouwproducten werd geliberaliseerd toen de overeenkomst in werking trad, maar voor een klein aantal goederen geldt een overgangsperiode tot 2023.

Niet alle invoerrechten van Oekraïne zullen tot nul worden verlaagd.

 • tegen 2026 zal 8,7 % van de agrovoedingstarieven voor producten als zuivel, eieren, suiker, dierlijke oliën en vetten worden onderworpen aan beperkte lineaire verlagingen met 20-60 % — daarna zal een residueel tarief worden toegepast.
 • voor suiker, vlees van pluimvee en varkensvlees worden tariefcontingenten toegepast — goederen die binnen de aangegeven hoeveelheden worden ingevoerd, zijn rechtenvrij

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne verbiedt het gebruik van uitvoerrechten door beide partijen. De regering van Oekraïne stemde er echter mee in de bestaande uitvoerrechten voor bepaalde goederen tegen 2026 geleidelijk af te schaffen, met inbegrip van vee en verbergen grondstoffen, zaden van bepaalde soorten oliehoudende gewassen en soorten metaal. Meer informatie hierover is te vinden in bijlage I-C bij de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Er is voorzien in een specifiek vrijwaringsmechanisme voor de uitvoer van Oekraïne tot 2031. Dit betekent dat Oekraïne een toeslag mag heffen op het uitvoerrecht voor verschillende goederen, zoals grondstoffen, zonnebloemzaden en soorten metaal, staal en koper, indien het cumulatieve volume van de uitvoer uit Oekraïne naar de EU gedurende een jaarlijkse periode een drempel overschrijdt. Meer informatie hierover is te vinden in bijlage I-D bij de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

 

Het tarief dat van toepassing is op uw product vindt u in My Trade Assistant.

Oorsprongsregels

In dit deel worden de belangrijkste oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures van de handelsovereenkomst opgenomen.

De oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Als u nieuw bent voor het onderwerp, vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek goederen.

Oorsprongsregels

Om voor het preferentiële tarief in aanmerking te komen, moet uw product voldoen aan bepaalde regels die de oorsprong ervan aantonen om in aanmerking te komen voor het preferentiële tarief.

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels die in het kader van de associatieovereenkomst met Oekraïne van toepassing zijn, zijn die van de PEM-conventie ( Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels) (PB L 54 van 26.02.2013,blz. 4). De eisen voor oorsprongsregels in het kader van de PEM-conventie zijn vastgesteld in bijlage 2 bij aanhangsel I van de PEM-conventie. Deze regels worden momenteel herzien en medio 2021 moet een nieuwe reeks alternatieve oorsprongsregels van toepassing zijn, met inbegrip van bepalingen inzake cumulatie, teruggave van rechten, tolerantie en de regel van niet-wijziging (zie hieronder), die zal worden versoepeld.

De PEM-conventie inzake oorsprongsregels is gericht op de vaststelling van gemeenschappelijke oorsprongsregels en cumulatie tussen 25 partijen (de EU, de EVA, de Balkanlanden en de vrijhandelspartners in de zuidelijke en oostelijke nabuurschapsregio van de EU) en de EU om de handel te vergemakkelijken en de toeleveringsketens in de zone te integreren.

De lijst van de verdragsluitende partijen bij de PEM

Gedetailleerde informatie over het pan-Euro-med-systeem is te vinden in de gebruikershandleiding.

Is mijn product volgens de PEM-conventie van oorsprong uit de EU of Oekraïne?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de PEM-overeenkomst, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Oekraïne.

Een product „van oorsprong” is indien het:

Het product moet ook voldoen aan alle andere in het hoofdstuk gespecificeerde toepasselijke eisen, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel inzake direct vervoer. Er zijn ook extra flexibiliteit om u te helpen om te voldoen aan productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie.

 

Voorbeelden van de belangrijkste productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de materialen die niet van oorsprong zijn en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit pulp die niet van oorsprong is (geharmoniseerd systeem, hoofdstuk 47)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textiel- en kledingsector en in de chemische sector.

 

De toepasselijke productspecifieke regels vindt u in My Trade Assistant.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen aan de productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie
 • de tolerantieregel stelt de producent in staat niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter verboden zijn op grond van de productspecifieke regel voor maximaal 10 % van de prijs af fabriek van het product.
 • deze tolerantie mag niet worden gebruikt om een maximumwaarde van de in de productspecifieke regels vermelde niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden.
 • Specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding die zijn ingedeeld onder de GS-hoofdstukken 50 tot en met 63 en die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 en 6 van bijlage I „Inleidende aantekeningen bij de lijst in bijlage II”
Cumulatie

De PEM-conventie voorziet in twee manieren om de oorsprong te cumuleren

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Oekraïne kunnen worden beschouwd als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) wanneer zij bij de productie van het product in de EU worden gebruikt.
 • Diagonale cumulatie — materialen van oorsprong uit een partij bij de PEM-conventie kunnen als van oorsprong uit een andere partij worden geteld wanneer wordt beoordeeld of het eindproduct van oorsprong is om preferentiële toegang te krijgen wanneer het wordt uitgevoerd naar een derde partij binnen de pan-Euro-mediterrane zone — diagonale cumulatie is alleen van toepassing indien een handelsovereenkomst tussen alle betrokken partijen van kracht is en die landen dezelfde oorsprongsregels toepassen.
  Gelieve de matrix ( tabel met alle van kracht zijnde overeenkomsten met gebruikmaking van de PEM-conventie) te controleren indien Oekraïne de partijen met Oekraïne specificeert die in april 2020 in aanmerking komen voor diagonale cumulatie (Noorwegen).

 

Hoe werkt diagonale cumulatie?

Diagonale cumulatie vindt plaats tussen verschillende landen die dezelfde oorsprongsregels hebben en met elkaar vrijhandelsovereenkomsten hebben. Dit is het geval wanneer een producent van goederen in een van beide landen materialen kan invoeren en gebruiken alsof deze uit zijn eigen land afkomstig waren. Zo kan een Oekraïense handelaar die in Oekraïne kleding maakt voor de uitvoer naar Zwitserland, in het kader van de PEM-conventie weefsels van oorsprong uit de EU gebruiken om de kleding te produceren en kan hij deze als van oorsprong uit Oekraïne tellen. Aan de vereiste van dubbele bewerking, dat wil zeggen de vervaardiging van weefsels van (niet van oorsprong) garen en de vervaardiging van de kleding, is voldaan en de kleding wordt bij uitvoer naar Zwitserland als van oorsprong uit Oekraïne beschouwd en zal derhalve vrije toegang tot de Zwitserse markt genieten.

Nadere uitleg over PEM-cumulatie vindt u hier.

Andere vereisten

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke voorschriften van het verdrag, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel inzake direct vervoer.

Regel inzake direct vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Oekraïne (en vice versa) of via het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen waarmee cumulatie van toepassing is, worden vervoerd zonder verdere be- of verwerking in een derde land.

Sommige bewerkingen kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals

 • lossen
 • opnieuw laden
 • elke andere bewerking om producten in goede staat te bewaren

Het bewijs dat aan deze voorwaarden is voldaan, wordt aan de douaneautoriteiten van het land van invoer geleverd door overlegging van:

 • een enkel vervoersdocument (bv. een cognossement) ter dekking van het vervoer van het land van uitvoer door het derde land waarlangs de goederen zijn doorgevoerd
 • een certificaat afgegeven door de douaneautoriteiten van het derde land waar u uw goederen vervoert
 • bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.

Teruggave van douanerechten

In het kader van de PEM-conventie in het handelsverkeer tussen de EU en Oekraïne kan geen terugbetaling worden verkregen van rechten die eerder zijn betaald op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een product dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongsprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn beschreven in titel V inzake het bewijs van oorsprong en titel VI inzake regelingen voor administratieve samenwerking. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe de oorsprong van een product moet worden aangegeven, hoe preferenties kunnen worden aangevraagd of hoe de douaneautoriteiten de oorsprong van een product kunnen controleren.

Hoe kunt u een preferentieel tarief aanvragen?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs het bewijs van oorsprong leveren.

Het bewijs van oorsprong kan:

Het bewijs van oorsprong is 4 maanden geldig vanaf de datum van afgifte.

Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED

 • certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED worden afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.
 • Bijlage III bevat modellen van EUR.1- en EUR-MED-certificaten en instructies voor het invullen ervan.
 • de exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn.

Nadere uitleg over het gebruik van het EUR.1-certificaat of het EUR-MED-certificaat vindt u op bladzijde 72 van het handboek.

Oorsprongsverklaring of EUR-MED-oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of uit de partij bij de PEM-conventie door een oorsprongsverklaring over te leggen. De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld door

 • Toegelaten exporteur
 • Elke exporteur, indien de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt
Hoe moet een oorsprongsverklaring worden opgesteld?

De exporteur dient de volgende verklaring op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument ter identificatie van het product te typen, te stempelen of af te drukken (bijlage IV):

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) ) Verklaart dat deze producten, tenzij duidelijk anders is aangegeven, van preferentiële oorsprong zijn.”

Hoe kunt u een EUR-MED-oorsprongsverklaring opstellen?

In dit geval is de verklaring de volgende (bijlage IV)

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) verklaart dat deze producten, tenzij duidelijk anders vermeld, van preferentiële oorsprong zijn.

— cumulatie toegepast met... (naam van het land/de landen).

— Geen cumulatie toegepast”

De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in elke officiële taal van de EU of in officiële talen in de PEM-zone zoals vermeld in bijlage IV (de verklaring met betrekking tot cumulatie moet altijd in het Engels zijn).

U moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Als u toegelaten exporteur bent, bent u van deze verplichting vrijgesteld op voorwaarde dat u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elke aangifte ter identificatie van u.

Controle van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten in de invoerende en de uitvoerende partijen
 • controles door de plaatselijke douane — bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan

De autoriteiten van de exporterende partij stellen de definitieve oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de invoerende partij in kennis van de resultaten.

Productvoorschriften

Technische voorschriften en voorschriften

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne voorziet in de harmonisatie van wetgeving, normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures tussen Oekraïne en de EU. Daarom hoeven fabrikanten uit Oekraïne slechts aan één reeks eisen te voldoen om hun producten op de markt van zowel de EU als Oekraïne te mogen brengen.

De aangepaste regelgeving van Oekraïne omvat onder meer:

 • de accreditatie en het in de handel brengen van producten, waarin de modules voor conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn vastgelegd;
 • algemene productveiligheid, met criteria voor wat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van de veiligheid van een product en het bepalen wanneer een product moet worden verboden omdat het een ernstig risico voor de gezondheid en veiligheid vormt

Voor een lijst van alle 27 verordeningen die betrekking hebben op de veiligheidseisen van een breed scala aan producten, waaronder machines, liften, speelgoed, medische hulpmiddelen en drukvaten van eenvoudige vorm, zie bijlage III bij de associatieovereenkomst EU-Oekraïne.

Wat normen betreft, heeft Oekraïne

 • heeft internationale en Europese normen vastgesteld volgens de beste praktijken;
 • zich ertoe verbonden tegenstrijdige nationale normen in te trekken. Dit omvat alle tegenstrijdige GOST-normen (Gosudarstvenny Standart) die in post-Sovjetstaten worden gebruikt.
Hoe weet ik dat de goederen die ik in de EU invoert, voldoen aan de voorschriften en normen van de EU?

De samenwerking tussen de partijen op het gebied van markttoezicht en conformiteitsbeoordelingsprocedures houdt in dat als u risicovolle goederen zoals drukvaten, liften en bepaalde machines naar de EU uitvoert, u alleen een conformiteitsbeoordeling nodig heeft die wordt uitgevoerd door een aangemelde instantie (laboratoria of andere door de Oekraïense regering geaccrediteerde inspectie- en certificeringsinstanties).

Lijst van de 114 aangewezen instanties van Oekraïne die zich bezighouden met de conformiteitsbeoordeling van producten, die allemaal zijn geaccrediteerd door het nationale accreditatie-agentschap van Oekraïne

Als u goederen uit Oekraïne in de EU wilt invoeren, moet u de conformiteit aantonen aan de hand van een door uw fabrikant ondertekende EU-conformiteitsverklaring. Daarna kan de fabrikant desgevraagd de CE-markering op zijn producten aanbrengen.

In het kader van de associatieovereenkomst EU-Oekraïne zal een overeenkomst inzake de overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten (ACCA) worden gesloten. Dit is een soort overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de EU en Oekraïne. In het kader van deze overeenkomst staan de EU en Oekraïne toe dat industrieproducten die in de bijlagen bij het ACCA zijn vermeld en die aan de conformiteitsvereisten voldoen, in de handel worden gebracht zonder verdere tests of conformiteitsprocedures.

Contacten voor technische vereisten

Gezondheids- en veiligheidseisen — SPS

Voedselveiligheid, gezondheid van dieren en planten

Met het oog op een vlotte uitvoer uit of invoer in de EU vanuit Oekraïne of omgekeerd zijn er tussen Oekraïne en de EU bepaalde voorschriften met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van planten en dieren die u moet kennen. De associatieovereenkomst EU-Oekraïne harmoniseerde veel SPS-regels en verbood partijen ongerechtvaardigde belemmeringen in te voeren.

Wat dier- of plantenziekten, waaronder plagen, betreft, bestaan er procedures om de ziektevrije status van bepaalde regio’s te erkennen. Dit geldt voor handelsdoeleinden en voor de melding van risico’s voor de gezondheid van mens, dier of plant. Indien het invoerende land maatregelen moet nemen om een ernstig gezondheidsrisico te beheersen, kan op grond van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne voorlopige beperkende maatregelen ten aanzien van de invoer worden genomen. Deze worden echter op zodanige wijze ten uitvoer gelegd dat de verstoring van de handel tussen de twee landen tot een minimum wordt beperkt. Meer informatie over de procedures is te vinden in bijlage VI bij de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

SPS-controle in Oekraïne

De regering voert drie soorten grenstoezicht uit:

Sanitaire en epidemiologische controle

Dit heeft tot doel het land te beschermen tegen de verspreiding van ziekten en tests uit te voeren om ervoor te zorgen dat de goederen aan de sanitaire normen voldoen. Dit soort controle is verplicht en wordt voornamelijk uitgeoefend op ingevoerde levensmiddelen, sommige consumentenproducten en de uitvoer van zonnebloemolie. Goederen die onder de categorie landbouwproducten vallen, zullen niet aan sanitaire en epidemiologische controles worden onderworpen.

Veterinaire en sanitaire controle

Deze bestrijding heeft tot doel de verspreiding van dierziekten te voorkomen. Veterinaire en sanitaire controles worden gewoonlijk toegepast op de uitvoer, invoer en doorvoer van dieren, teeltmateriaal, biologische producten, pathologisch materiaal, diergeneeskundige preparaten, dierverzorgingsproducten, toevoegingsmiddelen voor diervoeders, voormengsels en dierlijke producten (waaronder vleesproducten, eieren, melk, vis en honing).

Fytosanitaire controle

Dit soort controle voorkomt niet alleen de verspreiding van plaagorganismen, maar is ook bedoeld om toezicht te houden op quarantaineregelingen. Fytosanitaire controle wordt toegepast op de uitvoer, invoer en doorvoer van planten en plantaardige producten (met inbegrip van levensmiddelen), verpakkingen, vervoermiddelen, bodem en andere producten die gereglementeerde plaagorganismen verspreiden.

Contacten voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u te maken heeft met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of u verhindert te exporteren, kunt u ons vertellen
 • melden wat uw uitvoer naar Oekraïne stopt met behulp van het onlineformulier — de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen

Neem contact op

In- en uitklaringsdocumenten en -procedures

De overeenkomst zorgt voor transparantere en vereenvoudigde douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verminderen.

Documenten

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden voor de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten de onderstaande elementen geheel of gedeeltelijk verlangen.

 • Handelsfactuur (vermeld de specifieke vereisten met betrekking tot vorm en inhoud in Mijn handelsassistent).
 • paklijst
 • Invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • Certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan de verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, etikettering en verpakking.
 • Bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor meer zekerheid kunt u vooraf bindende tariefinlichtingen en/of bindende oorsprongsinlichtingen aanvragen.

Voor nadere informatie over welke documenten u voor de inklaring van uw product moet overleggen, kunt u contact opnemen met My Trade Assistant.

Procedures voor het bewijzen en verifiëren van de oorsprong

Voor beschrijvingen van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te maken op preferentiële tarieven en van de regels inzake de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over douaneprocedures voor in- en uitvoer in het algemeen, zie de website van DG Belastingen en Douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische indicatoren

De overeenkomst beschermt uw intellectuele-eigendomsrechten bij de invoer en/of uitvoer van uw goederen naar Oekraïne.

Handelsmerken en auteursrechten

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne is in overeenstemming met verschillende internationale overeenkomsten die het beheer van merken en auteursrechten regelen en voorziet in een eerlijk en transparant systeem voor de registratie van handelsmerken. Indien een aanvraag wordt afgewezen door een merkenadministratie, moet de beslissing schriftelijk aan de aanvrager worden meegedeeld en moeten de redenen voor de weigering worden opgegeven. Een handelsmerk kan worden herroepen indien het niet binnen 5 jaar normaal is gebruikt op het grondgebied waar het is ingeschreven.

Modellen en octrooien

Op grond van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne worden uw onafhankelijk gecreëerde modellen met een eigen karakter beschermd door hun inschrijving gedurende een periode van maximaal 25 jaar. Dit geeft u het exclusieve recht om het model te gebruiken en belet derden het zonder uw toestemming te gebruiken, te vernieuwen, te verkopen, in te voeren en/of uit te voeren.

Geografische aanduidingen

Een specifiek comité voor geografische indicatoren dat is opgericht in het kader van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne zal toezicht houden op de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot intellectuele eigendom en verslag uitbrengen aan het Handelscomité.

Handelsmerken

Merkaanvragen moeten worden ingediend bij het Oekraïense Instituut voor intellectuele eigendom (de Oekraïense PTO), een overheidsbedrijf.

U heeft de volgende documenten en informatie nodig als u een handelsmerk in Oekraïne wilt indienen

 • uw naam en voornaam
 • land van oprichting
 • adres en WIPO-landcode
 • een afbeelding en beschrijving van het merk waarop u aanspraak maakt
 • een beschrijving indien het merk een woordelement bevat
 • een aanduiding van de kleur van het merk
 • de lijst van waren en/of diensten waarvoor een aanvraag wordt ingediend in het kader van de relevante internationale classificatie van Nice
 • de datum, het land en het nummer van de aanvraag voor voorrang of de datum van de tentoonstelling (indien aanspraak wordt gemaakt op voorrang in het kader van het Verdrag van Parijs);
 • een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de aanvraag voor voorrang of het document ter bevestiging van de tentoonstellingen waarin het aangevraagde merk is opgenomen op een officieel erkende internationale tentoonstelling
 • een volmacht, ondertekend door een gemachtigde persoon namens de aanvrager

De registratieprocedure verloopt als volgt:

 • als uw aanvraagdocumenten aan de vereisten voldoen, wordt u in kennis gesteld van de datum van indiening.
 • de door u ingediende documenten worden gecontroleerd om na te gaan of ze voldoen aan de formele vereisten van de Oekraïense merkenwet — als uw aanvraag in overeenstemming is, wordt vervolgens ten gronde onderzocht.
 • inhoudelijk onderzoek — uw merkaanvraag wordt gecontroleerd op de vraag of u in aanmerking komt voor bescherming, zoals bepaald in het Oekraïense recht, en er wordt gezocht naar gelijkheid en overeenstemming

Geografische aanduiding

Om zich voor een geografische aanduiding in Oekraïne in te schrijven, moet u uw aanvraag in de Oekraïense taal indienen. U kunt de documenten in een vreemde taal indienen en uiterlijk 3 maanden na de datum van indiening van de aanvraag een vertaling in het Oekraïens indienen. Zodra uw aanvraag en bewijsstukken zijn ontvangen, zullen deze worden beoordeeld door het Oekraïense Instituut voor intellectuele eigendom.

Uw aanvraag moet de volgende documenten bevatten:

 • een verzoek tot registratie van de oorsprongsbenaming van goederen, de geografische aanduiding van oorsprong van goederen of het recht om de geregistreerde gekwalificeerde aanduiding van oorsprong van goederen te gebruiken met informatie over de aanvrager en hun adres;
 • de oorsprongsbenaming van de waren waarop u aanspraak maakt of de geografische aanduiding van de oorsprong van de waren waarop u aanspraak maakt
 • de naam van de waren waarvoor u de aanvraag tot registratie van de vermelde oorsprongsbenaming indient of het recht om de geregistreerde gekwalificeerde herkomstaanduiding te gebruiken;
 • de naam en de grenzen van de geografische plaats waar de goederen worden vervaardigd en waarop de bijzondere eigenschappen, kwaliteiten of faam betrekking hebben;
 • een beschrijving van de bijzondere eigenschappen, kwaliteiten, faam of andere kenmerken van de goederen;
 • gegevens over het gebruik van de opgegeven gekwalificeerde aanduiding van oorsprong van goederen op het etiket en bij het merken van goederen
 • gegevens over de wijze waarop de bijzondere eigenschappen en de faam van de goederen verband houden met de natuurlijke omstandigheden of de menselijke factor van de gespecificeerde geografische plaats

Gelieve er nota van te nemen dat u als buitenlandse verzoeker in Oekraïne ook verdere bewijsstukken bij uw aanvraag zult indienen. Deze documenten moeten bevestigen

 • de wettelijke bescherming in de desbetreffende EU-lidstaat van de gekwalificeerde aanduiding van oorsprong van goederen waarop u aanspraak maakt
 • uw recht om gebruik te maken van de gekwalificeerde aanduiding van de oorsprong van goederen

Handel in diensten

Zowel de regering van Oekraïne als de EU hebben al hun bestaande beperkingen of voorbehouden ten aanzien van de verlening van diensten met een hoge mate van transparantie uiteengezet. De door Oekraïne gemaakte voorbehouden staan in de bijlagen XVI-D tot en met F.

Hoe gaat u door de bijlagen?

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne bevat 3 bijlagen waarvan u bij de uitvoer op de hoogte moet zijn. Deze bevatten voorbehouden die Oekraïne heeft gemaakt ten aanzien van EU-exporteurs.

 • Bijlage XVI-D bevat een negatieve lijst van alle dienstensectoren waarvoor specifieke beperkingen gelden bij de vestiging van een bedrijf in Oekraïne. Dit betekent dat u gebruik kunt maken van kansen in alle sectoren die niet in de lijst zijn opgenomen. De beperkingen zijn onderverdeeld in een lijst van de beperkingen die van toepassing zijn op alle sectoren of subsectoren, en een lijst met specifieke voorbehouden per sector of subsector.
 • Bijlage XVI-E bevat een positieve lijst van de dienstensectoren waar u grensoverschrijdende handel in diensten kunt verrichten. In deze lijst worden alle sectoren vermeld waarin u mag handelen.
 • Bijlage XVI-F bevat een lijst van voorbehouden ten aanzien van dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep.

Wie kan een bedrijf oprichten in Oekraïne?

Indien u

 • een onderneming, de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne biedt u de mogelijkheid om filialen van uw bedrijf of vertegenwoordigingen in een van beide landen op te richten of te verwerven.
 • een persoon, de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne, biedt u de mogelijkheid om een eigen bedrijf op te richten en op te richten door middel van een zelfstandige activiteit of een onderneming waarover u zeggenschap heeft.

U zult dezelfde behandeling krijgen als burgers van Oekraïne en omgekeerd. Bijlage XVI-D bevat een lijst van sectoren waarvoor beperkingen gelden ten aanzien van vestiging.

Grensoverschrijdende dienstverlening

Als u belangstelling hebt voor grensoverschrijdende dienstverlening, mag u aan Oekraïne (en omgekeerd) dezelfde voorwaarden aanbieden als aan Oekraïense onderdanen. De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:

 • sectoren zoals notarissen, eigendom van bossen of leiding geven aan onderwijsinstellingen, waarbij de regering van Oekraïne eist dat de dienstverlener de Oekraïense nationaliteit heeft, of de postdiensten, waarbij de dienstverlener een vergunning moet krijgen
 • Sectoren die volledig van de overeenkomst zijn uitgesloten, zoals audiovisuele diensten, nationale cabotage in het zeevervoer en binnenlandse en internationale luchtvervoersdiensten — artikel 92 van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne bevat een lijst van deze specifieke diensten.

In de sectoren waar u toegang heeft tot de markt in Oekraïne (en omgekeerd), worden in de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne de volgende beperkingen opgeheven:

 • een maximum voor het aantal dienstverleners
  • dit kan gebeuren door middel van een onderzoek naar de economische behoefte, de toepassing van een quotasysteem of wetgeving ter bevordering van monopolies of exclusieve dienstverleners, waardoor andere dienstverleners worden beperkt tot de markt.
 • de totale waarde van dienstentransacties of activa
 • het totale aantal dienstentransacties of de totale hoeveelheid geleverde diensten

Bijlage XVI-E bevat een positieve lijst van de dienstensectoren waar u grensoverschrijdende handel in diensten kunt verrichten. In deze lijst worden alle sectoren vermeld waarin u mag handelen. Bijgevolg heeft elke dienstensector die niet in de lijst voorkomt, beperkingen. Meer informatie over de lijst van dienstensectoren waarvoor u markttoegang heeft, is opgenomen in bijlage XIV-E bij de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Tijdelijk verblijf

Op grond van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne mag u tijdelijk naar Oekraïne verhuizen om als afgestudeerde stagiair, verkoper van een bedrijf of als een van de belangrijkste personeelsleden van een bedrijf in dat land te werken. Als u bijvoorbeeld senior medewerker bent die verantwoordelijk is voor de oprichting of het beheer van een vestiging.

De tijdelijke verblijfsduur is als volgt:

 • Binnen eenonderneming overgeplaatste persoon (stafpersoneel van een onderneming in Oekraïne (of de EU) of afgestudeerde stagiairs) — tot 3 jaar
 • Zakenbezoeker ( bv. reizen om een bedrijf te vestigen in Oekraïne (of de EU) of een zakenverkoper) — maximaal 90 dagen binnen een periode van 12 maanden
 • Afgestudeerde stagiair die geen binnen een onderneming overgeplaatste persoon is — tot 1 jaar

Als u een dienstverlener op contractbasis bent, biedt de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne ook kansen voor u in specifieke sectoren in beide landen. In dit verband moet u echter:

 • de dienst in kwestie op tijdelijke basis verlenen als werknemer van een entiteit die een dienstencontract van maximaal 1 jaar heeft gekregen;
 • ten minste 3 jaar beroepservaring hebben in de sector die u contractuele diensten aanbiedt in
 • een universitaire graad of kwalificatie hebben waaruit kennis van een gelijkwaardig niveau en relevante beroepskwalificaties blijkt

 

Voor meer informatie over

Overheidsopdrachten

In het kader van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne verbinden de EU en Oekraïne zich ertoe ervoor te zorgen dat u toegang heeft tot de aanbestedingsmarkten in elk land op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Dit geldt voor overheidsopdrachten voor goederen, diensten of bouwnijverheid en concessies in de traditionele sectoren en in de nutssector. De openstelling van de markt vindt geleidelijk plaats in het kader van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne.

De overeenkomst zorgt er ook voor dat inschrijvers uit Oekraïne en de EU dezelfde behandeling krijgen wanneer zij op elkaars aanbestedingen inschrijven.

De overeenkomst tussen de EU en Oekraïne verplicht zowel de EU als Oekraïne ervoor te zorgen dat bij aanbestedingen aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de aanbestedingen worden naar behoren gepubliceerd en bekendgemaakt op het internet. Dit geeft belangstellende bedrijven toegang tot informatie over toekomstige aanbestedingen.
 • de gepubliceerde informatie omvat de belangrijkste elementen van de inschrijving, zoals het voorwerp van het toekomstige contract, toepasselijke termijnen of inschrijvingsvoorwaarden.
 • er is geen directe of indirecte discriminatie van ondernemingen uit Oekraïne of de EU die hen zouden beletten om voor de aanbesteding in aanmerking te komen.
 • transparantie en gelijke behandeling worden gewaarborgd tijdens het hele aanbestedingsproces
 • het besluit tot gunning van de opdracht wordt aan alle gegadigden meegedeeld en de redenen waarom zij niet de winnende inschrijver zijn, worden op verzoek verstrekt.
 • in geval van betwisting hebben bedrijven het recht om kwesties aan te kaarten bij de bevoegde nationale beroepsinstanties.

Links, contacten en documenten

Contacten voor technische vereisten

Contacten voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Contacten voor technische vereisten

Oekraïens Centrum voor wetenschap, onderzoek en opleiding voor certificering, normen en kwaliteit

2 Svyatoshinskaya Street, 03115 Kiev, Oekraïne

Tel.: + 380 44452-3396

Tel. en fax: + 380 44452-6907

E-mail: Secretar.ukrndnc@gmail.com

Web: http://uas.org.ua

Staatsinspectie voor voedselveiligheid en consumentenbescherming

174 Antonovycha Street, 03680 Kiev, Oekraïne

Tel.: + 380 44528-9244

Web: http://www.consumer.gov.ua


State Regulatory Service of Ukraine (nationale regelgevende dienst van Oekraïne)

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kiev, Oekraïne

Tel.: + 380 44254-5673

Fax: + 380 44254-4393

E-mail: Inform@dkrp.gov.ua

Web: http://www.drs.gov.ua 

Departement Technische Regelingen van het ministerie van Economische Ontwikkeling en Handel van Oekraïne

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kiev, Oekraïne

Tel.: + 380 44528-8564

Fax: + 380 44528-9014

E-mail: Dtr@me.gov.ua

Web: http://www.me.gov.ua

Web: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Contacten voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening van Oekraïne

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kiev, Oekraïne

Contactgegevens voor beroepen van burgers:

Tel.: + 380 44279-8474

E-mail: Zvg@minagro.gov.ua 

Dienst
voor de verwerking van correspondentie:

Tel.: + 380 44278-8171

Tel. en fax: + 380 44278-7602 

E-mail: Info@minagro.gov.ua

Ministerie van Economische Ontwikkeling en Handel

12/2 M. Grushevs ’kyi Street, 01008 Kiev, Oekraïne 

Tel.: + 380 44253-9394

Fax: + 380 44253-6371

E-mail: Meconomy@me.gov.ua

Het ministerie van Volksgezondheid van Oekraïne

Public Reception Office (openbaar opvangbureau)

41 Yaroslavska Street, 04071 Kiev, Oekraïne

Tel.: + 380 44425-0526

Ministerie van Ecologie en Natuurlijke Hulpbronnen

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kiev 03035, Oekraïne

 

Openbare receptie

Tel.: + 380 44206-3302

E-mail: Gr_priem@menr.gov.ua

 

Publieksreferentie-eenheid

Tel.: + 380 44206-3115

 

Perscentrum

Tel.: + 380 44206-3174

E-mail: Press@menr.gov.ua

Verdere links

Deze pagina delen:

Snelle links