Σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ουκρανίας

Η ΕΕ και η Ουκρανία εφαρμόζουν προσωρινά συμφωνία σύνδεσης από τα τέλη Νοεμβρίου 2014. Στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας σύνδεσης, από τα τέλη Ιανουαρίου 2016 εφαρμόζεται προσωρινά μια σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA). Μειώνει τους δασμούς που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όταν πραγματοποιούν εξαγωγές στην Ουκρανία. Η συμφωνία διευκολύνει το εμπόριο καθιστώντας αποτελεσματικότερες τις τελωνειακές διαδικασίες και εναρμονίζοντας σταδιακά την ουκρανική νομοθεσία, τους κανόνες και τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων, με τα αντίστοιχα της ΕΕ.

Η συμφωνία με μια ματιά

Η ΕΕ και η Ουκρανία εφαρμόζουν προσωρινά τη σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) από την 1 Ιανουαρίου 2016, ως μέρος της ευρύτερης συμφωνίας σύνδεσης (ΣΣ), της οποίας οι διατάξεις πολιτικής και συνεργασίας εφαρμόζονται προσωρινά από τα τέλη Νοεμβρίου 2014. Η DCFTA ανοίγει αγορές αγαθών και υπηρεσιών και από τις δύο πλευρές, βάσει προβλέψιμων και εφαρμόσιμων εμπορικών κανόνων.

Πλήρες κείμενο και παραρτήματα της συμφωνίας

Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρησή σας;

Η συμφωνία σύνδεσης

 • καθιστά ευκολότερες και οικονομικά προσιτές για τις επιχειρήσεις της ΕΕ τις εισαγωγές από και τις εξαγωγές προς την Ουκρανία
 • προσφέρει ποικίλα οφέλη για την επιχείρησή σας, όπως η κατάργηση των δασμών, καθώς και η αποτελεσματική και ταχεία διευκόλυνση της διακίνησης μέσω των τελωνείων στα διεθνή σύνορα

 

Η ΕΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Ουκρανίας, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες εισαγωγής και εξαγωγής από την ΕΕ στην Ουκρανία και αντιστρόφως. Τα βασικά εξαγόμενα προϊόντα είναι πρώτες ύλες όπως ο σίδηρος, ο χάλυβας, τα μεταλλευτικά προϊόντα, τα γεωργικά προϊόντα, τα μηχανήματα και τα χημικά προϊόντα. Η Ουκρανία εργάζεται επί του παρόντος για τον εξορθολογισμό των πολιτικών προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων όταν συναλλάσσονται με την ΕΕ. Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν επίσης να λάβουν στήριξη από την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ για τις ΜΜΕ.

Δασμοί

Η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην ουκρανική αγορά και αντιστρόφως. Συνολικά, όσον αφορά τις εμπορευματικές συναλλαγές, η συμφωνία κατάργησε την πλειονότητα των δασμών — ΕΕ: 98,1 % και Ουκρανία: 99,1 %.

Βιομηχανικά προϊόντα

Ενώ μεγάλο μέρος των δασμών στα βιομηχανικά προϊόντα καταργήθηκαν όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία, συμφωνήθηκαν μεταβατικές περίοδοι για ορισμένες σειρές προϊόντων.

ΕΕ

Η συμφωνία κατήργησε το 94,7 % των δασμολογικών κλάσεων.

Για ορισμένα εμπορεύματα οι δασμοί καταργούνται σταδιακά από την ΕΕ με τις ακόλουθες μεταβατικές περιόδους

 • ορυκτά — 2019
 • χημικά προϊόντα — 2021
 • λιπάσματα — 2023
 • προϊόντα ξύλου — 2021
 • υποδήματα — 2021
 • τεχνουργήματα από χαλκό — 2021
 • τεχνουργήματα από αργίλιο — 2023
 • αυτοκίνητα και τα περισσότερα μηχανοκίνητα οχήματα — 2023
Ουκρανία

Με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, το 49,2 % των βιομηχανικών προϊόντων θα μπορούσε να εισέλθει στην Ουκρανία χωρίς δασμούς.

Το μερίδιο των εξαγωγών της ΕΕ που απελευθερώθηκαν από την Ουκρανία προβλέπεται να αυξηθεί σε 96 % έως το 2023. Αυτή η περαιτέρω σταδιακή κατάργηση των δασμών αφορά τις ακόλουθες γραμμές προϊόντων:

 • ορυκτά — 2023
 • οργανικά χημικά προϊόντα — 2019
 • λιπάσματα — 2019
 • ελαστικά επίσωτρα από καουτσούκ — 2021
 • δερμάτινα είδη — 2021
 • κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, όπως καλύμματα κεφαλής — 2019

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ουκρανίας θα έχει επίσης μεταβατική περίοδο που θα διαρκέσει έως το 2026, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΟΕ το 2008.  

Γεωργικά προϊόντα

ΕΕ

Οι εισαγωγικοί δασμοί για τα περισσότερα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ μηδενίστηκαν το 2016. Δασμολογικές ποσοστώσεις ισχύουν για τα υπόλοιπα γεωργικά προϊόντα που δεν έχουν ελευθερωθεί. Η διαχείριση των ποσοστώσεων αυτών γίνεται είτε βάσει της αρχής της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα είτε μέσω πιστοποιητικών εισαγωγής. Στα προσαρτήματα 1 και 2 του παραρτήματος I-A παρατίθεται κατάλογος όλων των δασμολογικών ποσοστώσεων για την ΕΕ και την Ουκρανία.

Ουκρανία

Σχεδόν το ήμισυ των γεωργικών προϊόντων της Ουκρανίας ελευθερώθηκαν όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία, αλλά ένας μικρός αριθμός εμπορευμάτων υπόκειται σε μεταβατική περίοδο που διαρκεί έως το 2023.

Δεν θα μειωθούν στο μηδέν όλοι οι εισαγωγικοί δασμοί της Ουκρανίας

 • έως το 2026, το 8,7 % των δασμών για γεωργικά προϊόντα διατροφής, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά, η ζάχαρη, τα ζωικά έλαια και λίπη, θα υπόκειται σε περιορισμένες γραμμικές μειώσεις κατά 20-60 % — στη συνέχεια θα εφαρμοστεί υπολειπόμενος δασμός.
 • για τα σάκχαρα, το κρέας πουλερικών και το χοιρινό κρέας, θα εφαρμοστούν δασμολογικές ποσοστώσεις (ΔΠ) — τα εμπορεύματα που εισάγονται εντός των αναφερόμενων ποσοτήτων απαλλάσσονται από δασμούς

Η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας απαγορεύει τη χρήση εξαγωγικών δασμών και από τα δύο μέρη. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Ουκρανίας συμφώνησε να καταργήσει σταδιακά τους υφιστάμενους εξαγωγικούς δασμούς για ορισμένα αγαθά έως το 2026, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών του ζωικού κεφαλαίου και των δερμάτων, των σπόρων ορισμένων τύπων ελαιούχων καλλιεργειών και των ειδών μετάλλων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο παράρτημα I-Γ της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας.

Προβλέπεται ειδικός μηχανισμός μέτρων διασφάλισης για τις εξαγωγές της Ουκρανίας που θα διαρκέσουν έως το 2031. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται στην Ουκρανία να επιβάλει πρόσθετη επιβάρυνση επί του εξαγωγικού δασμού για διάφορα εμπορεύματα, όπως πρώτες ύλες από δέρμα, ηλιόσποροι και τύποι μετάλλων, χάλυβα και χαλκού, εάν, κατά τη διάρκεια μιας ετήσιας περιόδου, ο συνολικός όγκος των εξαγωγών από την Ουκρανία στην ΕΕ υπερβαίνει ένα επίπεδο ενεργοποίησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο παράρτημα I-Δ της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας.

 

Βρείτε τον δασμολογικό συντελεστή που ισχύει για το προϊόν σας στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Κανόνες καταγωγής

Το παρόν τμήμα παρουσιάζει τους βασικούς κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής της εμπορικής συμφωνίας.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορεύσιμων αγαθών. Εάν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες στην ενότητα «Εμπορεύματα».

Κανόνες καταγωγής

Για να είναι επιλέξιμο για προτιμησιακό δασμό, το προϊόν σας πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένους κανόνες που αποδεικνύουν την καταγωγή του προκειμένου να είναι επιλέξιμο για προτιμησιακό δασμό.

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης με την Ουκρανία είναι εκείνοι της σύμβασης PEM ( περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής) (ΕΕ L 54 της 26.02.2013, σ. 4). Οι απαιτήσεις για τους κανόνες καταγωγής βάσει της σύμβασης PEM ορίζονται στο παράρτημα 2 του προσαρτήματος I της σύμβασης PEM. Οι εν λόγω κανόνες βρίσκονται υπό αναθεώρηση και ένα νέο σύνολο εναλλακτικών κανόνων καταγωγής θα πρέπει να εφαρμοστεί στα μέσα του 2021, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη σώρευση, την επιστροφή δασμών, την ανοχή και τον κανόνα μη τροποποίησης (βλ. κατωτέρω) που θα χαλαρώσει.

Η σύμβαση PEM για τους κανόνες καταγωγής αποσκοπεί στον καθορισμό κοινών κανόνων καταγωγής και σώρευσης μεταξύ των 25 συμβαλλόμενων μερών (της ΕΕ, της ΕΖΕΣ, των βαλκανικών χωρών και των εταίρων της ΣΕΣ στην περιοχή της νότιας και ανατολικής γειτονίας της ΕΕ) και της ΕΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την ενσωμάτωση των αλυσίδων εφοδιασμού εντός της ζώνης.

Ο κατάλογος των συμβαλλομένων μερών της ΡΕΜ

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πανευρωμεσογειακό σύστημα διατίθενται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Το προϊόν μου κατάγεται από την ΕΕ ή την Ουκρανία σύμφωνα με τη σύμβαση PEM;

Για να μπορεί το προϊόν σας να τύχει χαμηλότερου ή μηδενικού προτιμησιακού δασμού βάσει της σύμβασης PEM, πρέπει να κατάγεται από την ΕΕ ή την Ουκρανία.

Ένα προϊόν «κατάγεται» εάν είναι:

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση, ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς. Υπάρχουν επίσης ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας που θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν, για παράδειγμα, ανοχή ή σώρευση.

 

Παραδείγματα των κύριων τύπων ειδικών κανόνων για κάθε προϊόν στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής οδηγεί σε αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — για παράδειγμα παραγωγή χαρτιού (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 48) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 47)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα νηματοποίηση ινών σε νήμα — οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας, των ειδών ένδυσης και των χημικών προϊόντων.

 

Μπορείτε να βρείτε τους ισχύοντες κανόνες ανά προϊόν στον ιστότοπο My Trade Assistant.

Συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή
 • ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες οι οποίες κανονικά απαγορεύονται από τον κανόνα για κάθε προϊόν σε ποσοστό έως 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η ανοχή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε κατώτατου ορίου μέγιστης αξίας μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους κανόνες για κάθε προϊόν
 • Ειδικά όρια ανοχής ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του ΕΣ, τα οποία περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 5 και 6 του παραρτήματος I «Εισαγωγικές σημειώσεις του καταλόγου του παραρτήματος II»
Σώρευση

Η σύμβαση PEM προβλέπει δύο τρόπους σωρεύσεως της καταγωγής

 • διμερής σώρευση — ύλες καταγωγής Ουκρανίας μπορούν να λογίζονται ως καταγόμενες στην ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος στην ΕΕ
 • Διαγώνια σώρευση — ύλες καταγωγής ενός συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης PEM μπορούν να προσμετρηθούν ως καταγόμενες σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος κατά την αξιολόγηση του κατά
  πόσον το τελικό προϊόν είναι καταγόμενο για να επωφεληθεί προτιμησιακής πρόσβασης όταν εξάγονται σε τρίτο συμβαλλόμενο μέρος εντός της πανευρωμεσογειακής ζώνης — διαγώνια σώρευση εφαρμόζεται μόνο εάν έχει συναφθεί συμφωνία εμπορίου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων συμβαλλόμενων μερών και των εν λόγω χωρών που εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες καταγωγής. Ελέγχονται ο «πίνακας» (πίνακας που περιέχει όλες τις ισχύουσες συμφωνίες με τη σύμβαση PEM) στον οποίο προσδιορίζονται τα συμβαλλόμενα μέρη με τη Νορβηγία (συμπεριλαμβανομένων των επιλέξιμων μερών της ΕΕ με την Ουκρανία).

 

Πώς λειτουργεί η διαγώνια σώρευση;

Η διαγώνια σώρευση πραγματοποιείται μεταξύ πολλών διαφορετικών χωρών που έχουν τους ίδιους κανόνες καταγωγής και έχουν συνάψει ΣΕΣ μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει όταν ένας παραγωγός αγαθών σε μία από τις δύο χώρες μπορεί να εισάγει υλικά και να τα χρησιμοποιεί σαν να ήταν καταγωγής της δικής τους χώρας. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη σύμβαση PEM, ένας ουκρανός έμπορος που κατασκευάζει ρούχα στην Ουκρανία για εξαγωγή στην Ελβετία μπορεί να χρησιμοποιήσει υφάσματα καταγωγής ΕΕ για την παραγωγή των ενδυμάτων και μπορεί να τα θεωρήσει ως καταγωγής Ουκρανίας. Η απαίτηση διπλού μετασχηματισμού, δηλαδή η κατασκευή υφασμάτων από (μη καταγόμενα) νήματα και η παραγωγή ενδυμάτων, έχει εκπληρωθεί και τα ρούχα θεωρούνται καταγωγής Ουκρανίας όταν εξάγονται στην Ελβετία και, ως εκ τούτου, θα επωφεληθούν από την ελεύθερη πρόσβαση στην ελβετική αγορά.

Περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με τη σώρευση ΡΕΜ διατίθενται εδώ

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στη σύμβαση, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση, ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς.

Κανόνας απευθείας μεταφοράς

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στην Ουκρανία (και αντιστρόφως) ή μέσω των εδαφών των συμβαλλόμενων μερών με τα οποία εφαρμόζεται η σώρευση χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες πράξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, όπως

 • εκφόρτωση
 • επαναφόρτωση
 • κάθε άλλη εργασία που αποσκοπεί στη διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση

Η απόδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής με την προσκόμιση

 • ενιαίο έγγραφο μεταφοράς (π.χ. φορτωτική) που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της τρίτης χώρας μέσω της οποίας διήλθαν τα εμπορεύματα
 • πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της τρίτης χώρας μέσω της οποίας μεταφέρετε τα εμπορεύματα σας
 • ελλείψει αυτών, με οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.

Επιστροφή δασμών

Σύμφωνα με τη σύμβαση PEM στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας, δεν είναι δυνατή η επιστροφή δασμών που έχουν καταβληθεί προηγουμένως για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντος εξαγόμενου στο πλαίσιο προτιμησιακού δασμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες καταγωγής. Οι διαδικασίες καθορίζονται στον τίτλο V σχετικά με την απόδειξη καταγωγής και στον τίτλο VI σχετικά με τις ρυθμίσεις διοικητικής συνεργασίας. Αποσαφηνίζουν π.χ. τον τρόπο δήλωσης της καταγωγής ενός προϊόντος, τον τρόπο διεκδίκησης προτιμήσεων ή τον τρόπο με τον οποίο οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν την καταγωγή ενός προϊόντος.

Τρόπος διεκδίκησης προτιμησιακού τιμολογίου

Για να επωφεληθούν από προτιμησιακό δασμό, οι εισαγωγείς πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά καταγωγής.

Το αποδεικτικό καταγωγής μπορεί να είναι είτε

Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για περίοδο 4 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης.

Πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED

 • τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής
 • Τοπαράρτημα III περιλαμβάνει υποδείγματα πιστοποιητικών EUR.1 και EUR-MED και παρέχει οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους
 • ο εξαγωγέας που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων.

Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο χρήσης του πιστοποιητικού EUR.1 ή EUR-MED παρέχονται στη σελίδα 72 του εγχειριδίου.

Δήλωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής EUR-MED

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώσουν ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή από το συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης PEM, υποβάλλοντας δήλωση καταγωγής. Η δήλωση καταγωγής μπορεί να υποβληθεί από

 •  Εγκεκριμένος εξαγωγέας
 • Κάθε εξαγωγέας, εάν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR
Πώς να συντάξετε δήλωση καταγωγής

Ο εξαγωγέας πρέπει να φέρει το είδος, τη σφραγίδα ή την εκτύπωση της ακόλουθης δήλωσης στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο που ταυτοποιεί το προϊόν (παράρτημα IV):

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου αριθ.... ) Δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.»

Πώς να συντάξετε δήλωση καταγωγής EUR-MED

Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση είναι η ακόλουθη (παράρτημα IV)

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (τελωνειακή άδεια αριθ....) δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.

— εφαρμόστηκε σώρευση με... (όνομα της χώρας/των χωρών).

— Δεν εφαρμόζεται σώρευση»

Η δήλωση καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ ή σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ζώνης ΡΕΜ, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV (η δήλωση σχετικά με τη σώρευση πρέπει πάντα να είναι στην αγγλική γλώσσα).

Πρέπει να υπογράψετε ιδιοχείρως τη δήλωση καταγωγής σας. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, απαλλάσσεστε από την απαίτηση αυτή, υπό τον όρο ότι αναλαμβάνετε γραπτή δέσμευση στις τελωνειακές αρχές της χώρας σας ότι αποδέχεστε πλήρως την ευθύνη για κάθε δήλωση στην οποία εντοπίζεστε.

Επαλήθευση της καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η επαλήθευση βασίζεται σε

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών στα μέρη εισαγωγής και εξαγωγής
 • έλεγχοι που διενεργούνται από τα τοπικά τελωνεία — δεν επιτρέπονται επισκέψεις από το εισάγον μέρος στον εξαγωγέα

Οι αρχές του εξάγοντος μέρους προβαίνουν στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής και ενημερώνουν τις αρχές του εισάγοντος μέρους για τα αποτελέσματα.

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

Η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας προβλέπει την εναρμόνιση της νομοθεσίας, των προτύπων και των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι κατασκευαστές από την Ουκρανία πρέπει να συμμορφώνονται με μία μόνο δέσμη απαιτήσεων για τη διάθεση των προϊόντων τους τόσο στην αγορά της ΕΕ όσο και στην αγορά της Ουκρανίας.

Οι κανονισμοί που εναρμονίστηκαν με την Ουκρανία περιλαμβάνουν:

 • τη διαπίστευση και την εμπορία των προϊόντων, η οποία καθορίζει τις ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης
 • γενική ασφάλεια των προϊόντων, καθορίζοντας κριτήρια σχετικά με το τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον ένα προϊόν είναι ασφαλές και καθορίζοντας πότε πρέπει να απαγορευθεί ένα προϊόν επειδή συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια

Για κατάλογο και των 27 κανονισμών που καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφάλειας ενός ευρέος φάσματος προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, των ανελκυστήρων, των παιχνιδιών, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των απλών δοχείων πίεσης, βλ. παράρτημα III της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

Όσον αφορά τα πρότυπα, η Ουκρανία

 • υιοθετεί διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές
 • ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΑ να καταργήσουν τυχόν αντικρουόμενα εθνικά πρότυπα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τυχόν αντικρουόμενα πρότυπα GOST (Gosudarstvenny Standart) που χρησιμοποιούνται σε μετασοβιετικά κράτη.
Πώς θα γνωρίζω ότι τα εμπορεύματα που εισάγω στην ΕΕ συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τα πρότυπα της ΕΕ;

Η συνεργασία των μερών για την εποπτεία της αγοράς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης σημαίνει ότι εάν εξάγετε στην ΕΕ αγαθά υψηλού κινδύνου, όπως δοχεία πίεσης, ανελκυστήρες και ορισμένα μηχανήματα, χρειάζεστε μόνο αξιολόγηση της συμμόρφωσης που διενεργείται από κοινοποιημένο οργανισμό (εργαστήρια ή άλλους φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης διαπιστευμένους από την ουκρανική κυβέρνηση).

Βρείτε κατάλογο των 114 διορισμένων φορέων της Ουκρανίας που ασχολούνται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων, οι οποίοι έχουν όλοι διαπιστευτεί από την Εθνική Υπηρεσία Διαπίστευσης της Ουκρανίας

Αν επιθυμείτε να εισάγετε προϊόντα στην ΕΕ από την Ουκρανία, θα πρέπει να αποδείξετε τη συμμόρφωση με δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ υπογεγραμμένη από τον κατασκευαστή σας. Αφού το πράξει, ο κατασκευαστής μπορεί στη συνέχεια να τοποθετήσει τη σήμανση CE στα προϊόντα του, εφόσον αυτό απαιτείται.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, θα συναφθεί συμφωνία για τη συμμόρφωση, τη διαπίστωση και την αποδοχή βιομηχανικών προϊόντων (ACCA). Πρόκειται για ένα είδος συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Βάσει της συμφωνίας αυτής, η ΕΕ και η Ουκρανία θα επιτρέψουν τη διάθεση στην αγορά των βιομηχανικών προϊόντων που απαριθμούνται στα παραρτήματα της ACCA και πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης χωρίς περαιτέρω δοκιμές ή διαδικασίες συμμόρφωσης.

Επαφές για τεχνικές απαιτήσεις

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας — ΥΦΠ

Ασφάλεια των τροφίμων, υγεία των ζώων και των φυτών

Για να εξάγετε ή να εισάγετε ομαλά στην ΕΕ από την Ουκρανία ή αντίστροφα, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που θα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των φυτών και των ζώων μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ. Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας εναρμόνισε πολλούς κανόνες ΥΦΠ και απαγόρευσε στα μέρη να θέτουν αδικαιολόγητα εμπόδια.

Όσον αφορά τις ασθένειες των ζώων ή των φυτών, συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών οργανισμών, υπάρχουν διαδικασίες για την αναγνώριση του καθεστώτος απαλλαγμένου από επιβλαβείς οργανισμούς σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό γίνεται για εμπορικούς σκοπούς και για την κοινοποίηση κινδύνων για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή των φυτών. Σε περίπτωση που η χώρα εισαγωγής πρέπει να λάβει μέτρα για τον έλεγχο σοβαρού κινδύνου για την υγεία, η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας επιτρέπει τη λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κατά των εισαγωγών. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη διαταραχή του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα VI της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας.

Υγειονομικός και φυτοϋγειονομικός έλεγχος στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση ασκεί τρία είδη συνοριακών ελέγχων:

Υγειονομικός και επιδημιολογικός έλεγχος

Στόχος είναι η προστασία της χώρας από τη διασπορά νόσων, καθώς και η διενέργεια δοκιμών που διασφαλίζουν ότι τα αγαθά συμμορφώνονται με τα υγειονομικά πρότυπα. Αυτός ο τύπος ελέγχου είναι υποχρεωτικός και ασκείται κυρίως στα εισαγόμενα τρόφιμα, σε ορισμένα καταναλωτικά προϊόντα, καθώς και στις εξαγωγές ηλιελαίων. Τα εμπορεύματα που εμπίπτουν στην κατηγορία των γεωργικών προϊόντων δεν υπόκεινται σε υγειονομικό και επιδημιολογικό έλεγχο.

Κτηνιατρικός και υγειονομικός έλεγχος

Ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί στην πρόληψη της εξάπλωσης νόσων των ζώων. Ο κτηνιατρικός και υγειονομικός έλεγχος εφαρμόζεται συνήθως για τις εξαγωγές, εισαγωγές και διαμετακόμιση ζώων, αναπαραγωγικού υλικού, βιολογικών προϊόντων, παθολογικού υλικού, κτηνιατρικών παρασκευασμάτων, προϊόντων φροντίδας των ζώων, πρόσθετων υλών ζωοτροφών, προμειγμάτων και ζωικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση το κρέας, των αυγών, του γάλακτος, των ψαριών και του μελιού).

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος

Αυτός ο τύπος ελέγχου όχι μόνο αποτρέπει την εξάπλωση επιβλαβών οργανισμών, αλλά έχει επίσης σχεδιαστεί για την εποπτεία των καθεστώτων καραντίνας. Φυτοϋγειονομικός έλεγχος εφαρμόζεται στις εξαγωγές, εισαγωγές και διαμετακόμιση φυτών και φυτικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων), συσκευασιών, μέσων μεταφοράς, εδάφους και άλλων προϊόντων που διασπείρουν ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς.

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο

Αν και οι τεχνικοί κανόνες είναι σημαντικοί, μπορούν ενίοτε να λειτουργήσουν ως φραγμοί στο διεθνές εμπόριο και, ως εκ τούτου, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική επιβάρυνση για εσάς ως εξαγωγέα.

 • αν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε εμπορικό φραγμό που επιβραδύνει την επιχείρησή σας ή σας εμποδίζει να εξάγετε, μπορείτε να μας πείτε
 • αναφέρατε τι σταματά τις εξαγωγές σας προς την Ουκρανία χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο — η ΕΕ θα αναλύσει την κατάστασή σας και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Η συμφωνία εξασφαλίζει περισσότερο διαφανείς και απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Έγγραφα

Οι οδηγοί βήμα προς βήμα περιγράφουν τα διάφορα είδη εγγράφων που πρέπει να προετοιμάσετε για τον εκτελωνισμό των προϊόντων σας.

Ανάλογα με το προϊόν σας, οι τελωνειακές αρχές μπορεί να απαιτήσουν όλα ή ορισμένα από τα παρακάτω στοιχεία

 • Εμπορικό τιμολόγιο (βρείτε τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενό του στο My Trade Assistant).
 • κατάλογος συσκευασίας
 • Άδειες εισαγωγής για ορισμένα εμπορεύματα
 • Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του προϊόντος σας με υποχρεωτικούς κανονισμούς προϊόντων, όπως απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, επισήμανση και συσκευασία.
 • Αποδεικτικό καταγωγής — δήλωση καταγωγής

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες ή/και δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής εκ των προτέρων.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για τον εκτελωνισμό του προϊόντος σας, μεταβείτε στην ενότητα My Trade Assistant.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ για την αποδειξη και τον ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για περιγραφές του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για τη διεκδίκηση προτιμησιακών δασμών και των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Για πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής εν γένει, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικοί δείκτες

Η συμφωνία προστατεύει τα δικαιώματά σας διανοητικής ιδιοκτησίας κατά την εισαγωγή και/ή την εξαγωγή των προϊόντων σας στην Ουκρανία.

Εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας συνάδει με διάφορες διεθνείς συμφωνίες που ρυθμίζουν τη διαχείριση των εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρέχοντας ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα καταχώρισης των εμπορικών σημάτων. Εάν μια αίτηση απορριφθεί από μια υπηρεσία εμπορικών σημάτων, η απόφαση πρέπει να κοινοποιηθεί γραπτώς στον αιτούντα και να αιτιολογηθεί η απόρριψη. Ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του εάν δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του εντός 5 ετών στο έδαφος στο οποίο καταχωρίστηκε.

Σχέδια και διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Βάσει της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας, τα σχέδια ή υποδείγματα που έχετε δημιουργήσει ανεξάρτητα και έχουν ατομικό χαρακτήρα προστατεύονται μέσω της καταχώρισής τους για περίοδο έως 25 ετών. Αυτό θα σας παράσχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του σχεδίου ή υποδείγματος και θα εμποδίσει τρίτους από τη χρήση, την αναπαραγωγή, την πώληση ή/και την εξαγωγή του χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Γεωγραφικές ενδείξεις

Ειδική επιτροπή για τους γεωγραφικούς δείκτες που συγκροτείται στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας θα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας σε σχέση με τη διανοητική ιδιοκτησία και θα υποβάλλει έκθεση στην επιτροπή εμπορίου.

Εμπορικά σήματα

Οι αιτήσεις για εμπορικά σήματα θα πρέπει να κατατίθενται στο Ουκρανικό Ινστιτούτο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (το ουκρανικό PTO), το οποίο είναι κρατική επιχείρηση.

Εάν επιθυμείτε να καταθέσετε εμπορικό σήμα στην Ουκρανία, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα έγγραφα και πληροφορίες

 • ονοματεπώνυμο
 • χώρα σύστασης
 • διεύθυνση και κωδικός χώρας του ΠΟΔΙ
 • εικόνα και περιγραφή του σήματος που ζητάτε
 • περιγραφή εάν το σήμα περιέχει λεκτικό στοιχείο
 • ένδειξη του χρώματος του εμπορικού σήματος
 • κατάλογος των προϊόντων και/ή υπηρεσιών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση στο πλαίσιο της σχετικής διεθνούς ταξινόμησης της Νίκαιας
 • ημερομηνία, χώρα και αριθμός της αίτησης προτεραιότητας ή της ημερομηνίας έκθεσης (σε περίπτωση διεκδίκησης προτεραιότητας βάσει της σύμβασης των Παρισίων)
 • επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης προτεραιότητας ή έγγραφο που επιβεβαιώνει την εμφάνιση των εκθέσεων που ενσωματώνουν το εμπορικό σήμα για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση σε επίσημα αναγνωρισμένη διεθνή έκθεση
 • πληρεξούσιο υπογεγραμμένο από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εξ ονόματος του αιτούντος

Η διαδικασία καταχώρισης έχει ως εξής:

 • εάν τα έγγραφα της αίτησής σας πληρούν τις απαιτήσεις, θα σας κοινοποιηθεί η ημερομηνία κατάθεσης
 • τα έγγραφα που υποβάλατε ελέγχονται για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τις τυπικές απαιτήσεις του ουκρανικού νόμου περί σημάτων — εάν η αίτησή σας είναι σύμφωνη, τότε εξετάζεται επί της ουσίας
 • εξέταση επί της ουσίας — η αίτησή σας για σήμα ελέγχεται ως προς την επιλεξιμότητα για προστασία, όπως ορίζεται από την ουκρανική νομοθεσία, και διενεργούνται έρευνες για την ταυτότητα και την ομοιότητα

Γεωγραφική ένδειξη

Πρώτον, για να καταχωρίσετε μια γεωγραφική ένδειξη στην Ουκρανία, πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας στην ουκρανική γλώσσα. Μπορείτε να καταθέσετε τα έγγραφα σε ξένη γλώσσα και να υποβάλετε μετάφραση στην ουκρανική γλώσσα το αργότερο εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Μετά την παραλαβή της αίτησής σας και των δικαιολογητικών εγγράφων, θα αξιολογηθούν από το Ουκρανικό Ινστιτούτο Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Η αίτησή σας πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • αίτημα καταχώρισης της ονομασίας προέλευσης των προϊόντων, της γεωγραφικής ένδειξης προέλευσης των προϊόντων ή του δικαιώματος χρήσης της καταχωρισμένης εγκεκριμένης ένδειξης προέλευσης των προϊόντων με πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα και τη διεύθυνσή τους
 • την ονομασία προέλευσης των προϊόντων που διεκδικείτε ή τη γεωγραφική ένδειξη προέλευσης των προϊόντων που ζητάτε
 • το όνομα των προϊόντων για τα οποία υποβάλλετε αίτηση καταχώρισης της συγκεκριμένης ένδειξης καταγωγής ή το δικαίωμα χρήσης της καταχωρισμένης εγκεκριμένης ένδειξης καταγωγής
 • το όνομα και τα όρια του γεωγραφικού τόπου στον οποίο παρασκευάζονται τα προϊόντα και στα οποία αναφέρονται οι ιδιαίτερες ιδιότητες, ιδιότητες ή φήμη
 • περιγραφή των ιδιαίτερων ιδιοτήτων, ιδιοτήτων, φήμης ή άλλων χαρακτηριστικών των προϊόντων·
 • στοιχεία σχετικά με τη χρήση της εικαζόμενης εγκεκριμένης ένδειξης καταγωγής των προϊόντων στην επισήμανση και τη σήμανση των προϊόντων
 • δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ιδιαίτερες ιδιότητες και ιδιότητες της φήμης των εμπορευμάτων συνδέονται με τις φυσικές συνθήκες ή τον ανθρώπινο παράγοντα της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής

Επισημαίνεται ότι, ως αλλοδαπός αιτών στην Ουκρανία, θα πρέπει επίσης να υποβάλετε περαιτέρω δικαιολογητικά μαζί με την αίτησή σας. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να επιβεβαιώνουν

 • τη νομική προστασία στο οικείο κράτος μέλος της ΕΕ της ειδικής ένδειξης καταγωγής των εμπορευμάτων που ζητάτε
 • το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την ειδική ένδειξη καταγωγής των εμπορευμάτων

Εμπόριο υπηρεσιών

Τόσο η κυβέρνηση της Ουκρανίας όσο και η ΕΕ έχουν εκθέσει όλους τους υφιστάμενους περιορισμούς ή επιφυλάξεις τους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών με υψηλό επίπεδο διαφάνειας. Επιφυλάξεις που διατύπωσε η Ουκρανία περιλαμβάνονται στα παραρτήματα XVI-Δ έως ΣΤ.

Πώς περιηγηθείτε στα παραρτήματα;

Η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας περιλαμβάνει 3 παραρτήματα τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε κατά την εξαγωγή. Σε αυτές περιλαμβάνονται επιφυλάξεις που διατύπωσε η Ουκρανία για τους εξαγωγείς της ΕΕ.

 • Τοπαράρτημα XVI-Δ παρέχει αρνητικό κατάλογο όλων των τομέων υπηρεσιών που υπόκεινται σε ειδικούς περιορισμούς κατά την ίδρυση επιχείρησης στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επωφεληθείτε από ευκαιρίες σε όλους τους τομείς που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Οι περιορισμοί χωρίζονται σε κατάλογο με εκείνους που ισχύουν για όλους τους τομείς ή υποτομείς και σε κατάλογο όπου διατυπώνονται συγκεκριμένες επιφυλάξεις ανά τομέα ή υποτομέα.
 • Στο παράρτημα XVI-Ε παρατίθεται θετικός κατάλογος των τομέων υπηρεσιών στους οποίους μπορείτε να διεξαγάγετε διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Ο κατάλογος αυτός αναφέρει όλους τους τομείς στους οποίους μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε.
 • Στο παράρτημα XVI-ΣΤ παρατίθενται οι επιφυλάξεις σχετικά με τους παρόχους συμβατικών υπηρεσιών και τους ανεξάρτητους επαγγελματίες

Ποιος μπορεί να ιδρύσει επιχείρηση στην Ουκρανία;

Εάν είσθε

 • μια επιχείρηση, η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας σας επιτρέπει να ιδρύετε ή να αποκτήσετε υποκαταστήματα της επιχείρησής σας ή γραφεία αντιπροσωπείας σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες
 • ένα άτομο, η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας, σας παρέχει ευκαιρίες να δημιουργήσετε και να ιδρύσετε την επιχείρησή σας μέσω αυτοαπασχόλησης ή επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας

Θα έχετε την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους της Ουκρανίας και αντιστρόφως. Στο παράρτημα XVI-Δ παρατίθεται κατάλογος των τομέων στους οποίους επιβάλλονται περιορισμοί στην εγκατάσταση.

Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών

Εάν ενδιαφέρεστε για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, σας επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών στην Ουκρανία (και αντιστρόφως) με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της Ουκρανίας. Ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις:

 • τομείς όπως οι συμβολαιογραφικές υπηρεσίες, η ιδιοκτησία των δασών ή η διεύθυνση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπου η κυβέρνηση της Ουκρανίας απαιτεί ο πάροχος υπηρεσιών να έχει ουκρανική ιθαγένεια, ή τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπου ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να λάβει άδεια
 • Τομείς που εξαιρούνται πλήρως από τη συμφωνία, π.χ. οπτικοακουστικές υπηρεσίες, εθνικές θαλάσσιες ενδομεταφορές και υπηρεσίες εσωτερικών και διεθνών αεροπορικών μεταφορών — Το άρθρο 92 της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας παρέχει κατάλογο αυτών των ειδικών υπηρεσιών

Στους τομείς στους οποίους σας επιτρέπεται η πρόσβαση στην αγορά στην Ουκρανία (και αντιστρόφως), η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας καταργεί τους ακόλουθους περιορισμούς

 • ανώτατο όριο στον αριθμό των παρόχων υπηρεσιών
  • αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της απαίτησης για εξέταση των οικονομικών αναγκών, της εφαρμογής συστήματος ποσοστώσεων, είτε μέσω νόμων που προωθούν μονοπώλια ή αποκλειστικούς παρόχους υπηρεσιών, περιορίζοντας έτσι την είσοδο άλλων παρόχων υπηρεσιών στην αγορά.
 • η συνολική αξία των συναλλαγών παροχής υπηρεσιών ή των περιουσιακών στοιχείων
 • ο συνολικός αριθμός των πράξεων παροχής υπηρεσιών ή η συνολική ποσότητα των αποτελεσμάτων της υπηρεσίας

Στο παράρτημα XVI-Ε παρατίθεται θετικός κατάλογος των τομέων υπηρεσιών στους οποίους μπορείτε να διεξαγάγετε διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Ο κατάλογος αυτός αναφέρει όλους τους τομείς στους οποίους μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε.  Ως εκ τούτου, κάθε τομέας υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο έχει περιορισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο των τομέων υπηρεσιών στους οποίους έχετε πρόσβαση στην αγορά, βλ. παράρτημα XIV-Ε της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας.

Προσωρινή διαμονή

Βάσει της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας, σας επιτρέπεται να μετακομίσετε προσωρινά στην Ουκρανία για να εργαστείτε ως ασκούμενος πτυχιούχος, ως πωλητής επιχείρησης ή ως βασικό προσωπικό εταιρείας στη χώρα αυτή. Για παράδειγμα, εάν είστε ανώτερος υπάλληλος υπεύθυνος για τη σύσταση ή τη λειτουργία μιας εγκατάστασης.

Οι περίοδοι προσωρινής διαμονής είναι οι εξής:

 • Ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος (βασικό προσωπικό εταιρείας στην Ουκρανία (ή στην ΕΕ) ή ασκούμενοι πτυχιούχοι) — έως 3 έτη
 • Επιχειρηματικός επισκέπτης (π.χ. ταξίδι για την εγκατάσταση επιχείρησης στην Ουκρανία (ή στην ΕΕ) ή επαγγελματίας πωλητής) — έως 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 12 μηνών
 • Ασκούμενος πτυχιούχος που δεν είναι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος — έως 1 έτος

Εάν είστε συμβεβλημένος πάροχος υπηρεσιών, η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας δημιουργεί επίσης ευκαιρίες για εσάς σε συγκεκριμένους τομείς σε κάθε χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, πρέπει

 • να παρέχει την εν λόγω υπηρεσία σε προσωρινή βάση ως υπάλληλος μιας οικονομικής οντότητας που έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών που δεν υπερβαίνει το 1 έτος
 • να διαθέτετε τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική πείρα στον τομέα στον οποίο προσφέρετε συμβατικές υπηρεσίες
 • να διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλο που να αποδεικνύει γνώσεις ισοδύναμου επιπέδου και συναφή επαγγελματικά προσόντα

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με

 • Ταχυδρομικές υπηρεσίες ταχυμεταφορών, βλ. άρθρα 109-114 της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας
 • Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, βλ. άρθρα 115-124 της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας
 • Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, βλ. άρθρα 125-133 της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο, βλ. άρθρα 139-143 της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας· Και τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές βλ. άρθρα 135-138 της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας.

Δημόσιες συμβάσεις

Στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας, η ΕΕ και η Ουκρανία δεσμεύονται να εξασφαλίσουν ότι έχετε πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων σε κάθε χώρα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτό ισχύει όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις για αγαθά, υπηρεσίες ή κατασκευές και παραχωρήσεις στους παραδοσιακούς τομείς, καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Το άνοιγμα της αγοράς πραγματοποιείται σταδιακά στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας.

Η συμφωνία διασφαλίζει επίσης ότι οι προσφέροντες από την Ουκρανία και την ΕΕ τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης κατά την υποβολή προσφορών μεταξύ τους.

Η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας υποχρεώνει τόσο την ΕΕ όσο και την Ουκρανία να διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις όσον αφορά την υποβολή προσφορών

 • οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών δημοσιεύονται δεόντως και δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο. Αυτό επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με προσεχείς διαγωνισμούς.
 • οι δημοσιευόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν τα σημαντικότερα στοιχεία της προσφοράς, όπως το αντικείμενο της μελλοντικής σύμβασης, τις ισχύουσες προθεσμίες ή τους όρους υποβολής προσφορών.
 • δεν υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις εις βάρος εταιρειών που προέρχονται από την Ουκρανία ή την ΕΕ, οι οποίες θα τις εμπόδιζαν να συμμετάσχουν στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
 • η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση διασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών
 • η απόφαση για την ανάθεση της σύμβασης κοινοποιείται σε όλους τους αιτούντες και οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι ο επιλεγείς προσφέρων παρέχονται κατόπιν αιτήματος.
 • σε περίπτωση διαφοράς, οι εταιρείες έχουν το νόμιμο δικαίωμα να εγείρουν ζητήματα ενώπιον των αρμόδιων εθνικών οργάνων προσφυγής

Σύνδεσμοι, επαφές και έγγραφα

Επαφές για τεχνικές απαιτήσεις

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Επαφές για τεχνικές απαιτήσεις

Ουκρανικό Κέντρο Επιστημονικής, Έρευνας και Κατάρτισης για την Πιστοποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα

Οδός Svyatoshinskaya 2, 03115 Κίεβο, Ουκρανία

Τηλ.: + 380 44452-3396

Τηλ. & ΪΗΛΕΟΜ.: + 380 44452-6907

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Secretar.ukrndnc@gmail.com

Ιστότοπος: http://uas.org.ua

Κρατική επιθεώρηση για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών

174 Antonovycha Street, 03680 Κίεβο, Ουκρανία

Τηλ.: + 380 44528-9244

Ιστότοπος: http://www.consumer.gov.ua/


Κρατική Ρυθμιστική Υπηρεσία της Ουκρανίας

9/11 Arsenalna Street, 01011 Κίεβο, Ουκρανία

Τηλ.: + 380 44254-5673

Φαξ: + 380 44254-4393

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Inform@dkrp.gov.ua

Ιστότοπος: http://www.drs.gov.ua 

Τμήμα Τεχνικών Κανονισμών του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου της Ουκρανίας

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Κίεβο, Ουκρανία

Τηλ.: + 380 44528-8564

Φαξ: + 380 44528-9014

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Dtr@me.gov.ua

Ιστότοπος: http://www.me.gov.ua

Ιστότοπος: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων της Ουκρανίας

Οδός Khreshchatyk 24, 01001 Κίεβο, Ουκρανία

Στοιχεία επικοινωνίας για τις προσφυγές των πολιτών:

Τηλ.: + 380 44279-8474

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Zvg@minagro.gov.ua 


Υπηρεσία αλληλογραφίας:

Τηλ.: + 380 44278-8171

Τηλ. & ΪΗΛΕΟΜ.: + 380 44278-7602 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Info@minagro.gov.ua

Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου

12/2 M. Grushev’kyi Street, 01008 Κίεβο, Ουκρανία 

Τηλ.: + 380 44253-9394

Φαξ: + 380 44253-6371

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Meconomy@me.gov.ua

Το Υπουργείο Υγειονομικής Περίθαλψης της Ουκρανίας

Γραφείο Υποδοχής του κοινού

Οδός Yaroslavska 41, 04071 Κίεβο, Ουκρανία

Τηλ.: + 380 44425-0526

Υπουργείο Οικολογίας και Φυσικών Πόρων

Vasilya Lipkiv’kogo Street, Κίεβο 03035, Ουκρανία

 

Δημόσια δεξίωση

Τηλ.: + 380 44206-3302

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Gr_priem@menr.gov.ua

 

Δημόσια μονάδα αναφοράς

Τηλ.: + 380 44206-3115

 

Κέντρο Τύπου

Τηλ.: + 380 44206-3174

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Press@menr.gov.ua

Περαιτέρω σύνδεσμοι

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις