Σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ουκρανίας

Η ΕΕ και η Ουκρανία εφαρμόζουν προσωρινά συμφωνία σύνδεσης από τον Νοέμβριο του 2014. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας σύνδεσης, από τον Ιανουάριο του 2016 εφαρμόζεται προσωρινά μια σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA). Μειώνει τους δασμούς που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όταν εξάγουν στην Ουκρανία. Η συμφωνία διευκολύνει το εμπόριο καθιστώντας αποτελεσματικότερες τις τελωνειακές διαδικασίες και με τη σταδιακή προσέγγιση της νομοθεσίας, των κανόνων και των διαδικασιών της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων, με εκείνες της ΕΕ.

Η συμφωνία με μια ματιά

Η ΕΕ και η Ουκρανία εφαρμόζουν προσωρινά τη σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) τους από την 1η Ιανουαρίου 2016, στο πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας σύνδεσης (ΣΣ), της οποίας οι πολιτικές διατάξεις και οι διατάξεις συνεργασίας εφαρμόζονται προσωρινά από τον Νοέμβριο του 2014. Η DCFTA ανοίγει αγορές αγαθών και υπηρεσιών και στις δύο πλευρές, βάσει προβλέψιμων και εκτελεστών εμπορικών κανόνων.

Πλήρες κείμενο και παραρτήματα της συμφωνίας

Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρησή σας;

Η συμφωνία συνδέσεως

 • διευκολύνει και καθιστά πιο προσιτές για τις επιχειρήσεις της ΕΕ τις εισαγωγές και τις εξαγωγές στην Ουκρανία
 • εισάγει ποικίλα οφέλη για την επιχείρησή σας, όπως η κατάργηση των δασμών, καθώς και η αποτελεσματική και ταχεία διευκόλυνση της κυκλοφορίας μέσω των τελωνείων στα διεθνή σύνορα

 

Η ΕΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Ουκρανίας, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για εισαγωγές και εξαγωγές από την ΕΕ στην Ουκρανία, και αντιστρόφως. Τα βασικά εξαγόμενα προϊόντα είναι οι πρώτες ύλες, όπως ο σίδηρος, ο χάλυβας, τα εξορυκτικά προϊόντα, τα γεωργικά προϊόντα, τα μηχανήματα και τα χημικά προϊόντα. Η Ουκρανία εργάζεται επί του παρόντος για τον εξορθολογισμό των πολιτικών προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων όταν συναλλάσσονται με την ΕΕ. Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν επίσης να λάβουν στήριξη από την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ για τις ΜΜΕ.

Τιμολόγια

Η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην ουκρανική αγορά και αντιστρόφως. Συνολικά, όσον αφορά τις εμπορευματικές συναλλαγές, η συμφωνία κατάργησε την πλειονότητα των δασμών — ΕΕ: 98,1 % και Ουκρανία: 99,1 %.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝ

Ενώ μεγάλο μέρος των δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα καταργήθηκε όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία, συμφωνήθηκαν μεταβατικές περίοδοι για ορισμένες γραμμές προϊόντων.

ΕΕ

Η συμφωνία κατάργησε το 94,7 % των δασμολογικών κλάσεων.

Για λίγα εμπορεύματα οι δασμοί εξακολουθούν να καταργούνται σταδιακά από την ΕΕ με τις ακόλουθες μεταβατικές περιόδους

 • ορυκτά — 2019
 • χημικές ουσίες — 2021
 • λιπάσματα — 2023
 • προϊόντα ξύλου — 2021
 • υποδήματα — 2021
 • αντικείμενα από χαλκό — 2021
 • είδη αλουμινίου — 2023
 • αυτοκίνητα και περισσότερα μηχανοκίνητα οχήματα — 2023
Ουκρανία

Με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, το 49,2 % των βιομηχανικών προϊόντων θα μπορούσε να εισέλθει στην Ουκρανία χωρίς δασμούς.

Το μερίδιο των εξαγωγών της ΕΕ που απελευθερώνεται από την Ουκρανία προβλέπεται να αυξηθεί σε 96 % έως το 2023. Αυτή η περαιτέρω σταδιακή κατάργηση των δασμών αφορά τις ακόλουθες σειρές προϊόντων

 • ορυκτά — 2023
 • οργανικά χημικά προϊόντα — 2019
 • λιπάσματα — 2019
 • ελαστικά επίσωτρα — 2021
 • δερμάτινα είδη — 2021
 • κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα όπως καλύμματα κεφαλής — 2019

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ουκρανίας θα τύχει επίσης μεταβατικής περιόδου που θα διαρκέσει έως το 2026, αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΟΕ το 2008.  

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΕ

Οι εισαγωγικοί δασμοί για τα περισσότερα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ μειώθηκαν στο μηδέν το 2016. Δασμολογικές ποσοστώσεις ισχύουν για τα υπόλοιπα γεωργικά προϊόντα που δεν έχουν ελευθερωθεί. Η διαχείριση των ποσοστώσεων αυτών πραγματοποιείται είτε με βάση την αρχή της «εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα» είτε με πιστοποιητικά εισαγωγής. Κατάλογος όλων των δασμολογικών ποσοστώσεων τόσο για την ΕΕ όσο και για την Ουκρανία περιλαμβάνεται στα προσαρτήματα 1 και 2 του παραρτήματος I-A.

Ουκρανία

Σχεδόν τα μισά γεωργικά προϊόντα της Ουκρανίας ελευθερώθηκαν όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία, αλλά μικρός αριθμός εμπορευμάτων υπόκειται σε μεταβατική περίοδο που διαρκεί έως το 2023.

Δεν θα εκμηδενιστούν όλοι οι εισαγωγικοί δασμοί της Ουκρανίας

 • έως το 2026, το 8,7 % των δασμών γεωργικών ειδών διατροφής σε αγαθά όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά, η ζάχαρη, τα ζωικά έλαια και τα λίπη, θα υπόκειται σε περιορισμένες γραμμικές μειώσεις κατά 20-60 % — στη συνέχεια θα εφαρμοστεί υπολειπόμενος δασμός.
 • για τη ζάχαρη, το κρέας πουλερικών και το χοιρινό κρέας, θα εφαρμοστούν δασμολογικές ποσοστώσεις (ΔΠ) — τα εμπορεύματα που εισάγονται εντός των αναφερόμενων ποσοτήτων απαλλάσσονται από δασμούς

Η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας απαγορεύει τη χρήση εξαγωγικών δασμών και από τα δύο μέρη. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Ουκρανίας συμφώνησε να καταργήσει σταδιακά τους υφιστάμενους εξαγωγικούς δασμούς προς ορισμένα αγαθά έως το 2026, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών για ζώα και δέρμα, των σπόρων ορισμένων ειδών ελαιούχων καλλιεργειών και των τύπων μετάλλων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι-Γ της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας.

Προβλέπεται ειδικός μηχανισμός μέτρων διασφάλισης για τις εξαγωγές της Ουκρανίας που διαρκούν έως το 2031. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται στην Ουκρανία να επιβάλει πρόσθετο δασμό στον εξαγωγικό δασμό για διάφορα εμπορεύματα, όπως πρώτες ύλες από δέρμα, σπόρους ηλίανθου και είδη μετάλλων, χάλυβα και χαλκού, εάν, κατά τη διάρκεια μιας ετήσιας περιόδου, ο σωρευτικός όγκος των εξαγωγών από την Ουκρανία στην ΕΕ υπερβαίνει ένα επίπεδο ενεργοποίησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι-Δ της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας.

 

Βρείτε τον δασμολογικό συντελεστή που ισχύει για το προϊόν σας στον εμπορικό βοηθό μου.

Κανόνες καταγωγής

 

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικόεργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής (ROSA) στο δικό μου εμπορικό βοηθό για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής διατίθενται στην παρούσα ενότητα.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου. Αν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες στην ενότητα για τα εμπορεύματα.

Κανόνες καταγωγής

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης με την Ουκρανία είναι εκείνοι της σύμβασης PEM ( περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής) (ΕΕ L 54 της 26.2.2013, σ. 4). Οι απαιτήσεις για τους κανόνες καταγωγής βάσει της σύμβασης PEM καθορίζονται στο παράρτημα 2 του προσαρτήματος I της σύμβασης PEM. Οι εν λόγω κανόνες τελούν υπό αναθεώρηση και στα μέσα του 2021 θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα νέο σύνολο εναλλακτικών κανόνων καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη σώρευση, την επιστροφή δασμών, την ανοχή και τον κανόνα της μη τροποποίησης (βλ. κατωτέρω) που θα χαλαρώσουν.

Η σύμβαση PEM για τους κανόνες καταγωγής αποσκοπεί στη θέσπιση κοινών κανόνων καταγωγής και σώρευσης μεταξύ 25 συμβαλλόμενων μερών (ΕΕ, ΕΖΕΣ, βαλκανικών χωρών και εταίρων ΣΕΣ στην περιοχή της Νότιας και Ανατολικής Γειτονίας της ΕΕ) και της ΕΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την ολοκλήρωση των αλυσίδων εφοδιασμού εντός της ζώνης.

Ο κατάλογος των συμβαλλόμενων μερών της ΡΕΜ

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πανευρωμεσογειακό σύστημα διατίθενται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Το προϊόν μου κατάγεται από την ΕΕ ή την Ουκρανία σύμφωνα με τη σύμβαση PEM;

Για να μπορεί το προϊόν σας να υπαχθεί στον χαμηλότερο ή μηδενικό προτιμησιακό δασμό βάσει της σύμβασης PEM, πρέπει να είναι καταγωγής ΕΕ ή Ουκρανίας.

Ένα προϊόν «κατάγεται» εάν:

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς. Υπάρχουν επίσης ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας που θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, για παράδειγμα, την ανοχή ή τη σώρευση.

 

Παραδείγματα των κύριων τύπων κανόνων ανά προϊόν στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — π.χ. παραγωγή χαρτιού (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 48) από μη καταγόμενο πολτό (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 47)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, π.χ. νηματοποίηση ινών σε νήματα — οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και των χημικών προϊόντων.

Συμβουλές για τη συμμόρφωσή σας με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή
Σώρευση

Η σύμβαση ΡΕΜ προβλέπει δύο τρόπους σωρεύσεως της καταγωγής

 • διμερής σώρευση — ύλες καταγωγής Ουκρανίας μπορούν να θεωρηθούν καταγόμενες στην ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος στην ΕΕ
 • διαγώνια σώρευση — ύλες καταγωγής ενός συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης PEM μπορούν να θεωρηθούν καταγόμενες από άλλο συμβαλλόμενο μέρος κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον το τελικό προϊόν είναι καταγόμενο ώστε να επωφεληθεί προτιμησιακής πρόσβασης κατά την εξαγωγή του σε τρίτο συμβαλλόμενο μέρος εντός της πανευρωμεσογειακής ζώνης — η διαγώνια σώρευση εφαρμόζεται μόνο εάν έχει συναφθεί εμπορική συμφωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων συμβαλλόμενων μερών και οι εν λόγω χώρες εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες καταγωγής.
  ελέγξτε τη «μήτρα» (πίνακας που περιέχει όλες τις ισχύουσες συμφωνίες με χρήση της σύμβασης PEM) που προσδιορίζει τα συμβαλλόμενα μέρη με τα οποία η Ουκρανία μπορεί να εφαρμόσει διαγώνια σώρευση (τον Απρίλιο του 2020, οι κοινοί εταίροι της ΕΕ και της Ουκρανίας που είναι επιλέξιμοι για διαγώνια σώρευση ήταν η Ισλανδία, η Ελβετία (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν) και η Νορβηγία)

 

Πώς λειτουργεί η διαγώνια σώρευση;

Διαγώνια σώρευση υπάρχει μεταξύ διαφόρων χωρών που έχουν τους ίδιους κανόνες καταγωγής και έχουν συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει όταν ένας παραγωγός εμπορευμάτων σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες μπορεί να εισάγει υλικά και να τα χρησιμοποιεί σαν να ήταν καταγωγής της χώρας του. Για παράδειγμα, βάσει της σύμβασης PEM, ένας Ουκρανός έμπορος που κατασκευάζει ενδύματα στην Ουκρανία για εξαγωγή στην Ελβετία μπορεί να χρησιμοποιεί υφάσματα καταγωγής ΕΕ για την παραγωγή των ενδυμάτων και μπορεί να τα θεωρήσει ως καταγωγής Ουκρανίας. Η απαίτηση διπλής μετατροπής, δηλαδή η κατασκευή υφασμάτων από (μη καταγόμενο) νήμα και η παραγωγή των ενδυμάτων, θεωρείται ότι κατάγονται από την Ουκρανία όταν εξάγονται στην Ελβετία και, ως εκ τούτου, θα επωφεληθούν από την ελεύθερη πρόσβαση στην ελβετική αγορά.

Περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με τη σώρευση PEM διατίθενται εδώ

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στη σύμβαση, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς.

Κανόνας απευθείας μεταφοράς

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στην Ουκρανία (και αντιστρόφως) ή μέσω των εδαφών των συμβαλλόμενων μερών με τα οποία εφαρμόζεται σώρευση χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες εργασίες μπορούν να διεξαχθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, όπως:

 • εκφόρτωση
 • επαναφόρτωση
 • κάθε άλλη εργασία που αποσκοπεί στη διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση

Η απόδειξη ότι πληρούνται οι όροι αυτοί προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής με την προσκόμιση

 • ενιαίο έγγραφο μεταφοράς (π.χ. φορτωτική) που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της τρίτης χώρας μέσω της οποίας διαμετακομίστηκαν τα εμπορεύματα
 • πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της τρίτης χώρας μέσω της οποίας μεταφέρετε τα εμπορεύματα σας
 • ελλείψει αυτών, με οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.

Επιστροφή δασμών

Σύμφωνα με τη σύμβαση PEM στο εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας, δεν είναι δυνατή η επιστροφή δασμών που έχουν καταβληθεί προηγουμένως για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντος που εξάγεται βάσει προτιμησιακού δασμού.

Διαδικασίες καταγωγής

Οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες καταγωγής. Οι διαδικασίες καθορίζονται στον τίτλο V σχετικά με την απόδειξη καταγωγής και στον τίτλο VI σχετικά με τις ρυθμίσεις διοικητικής συνεργασίας. Διευκρινίζουν π.χ. τον τρόπο δήλωσης της καταγωγής ενός προϊόντος, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διεκδικήσουν προτιμήσεις ή τον τρόπο με τον οποίο οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύσουν την καταγωγή ενός προϊόντος.

Πώς να αξιώσετε προτιμησιακό δασμολόγιο

Για να επωφεληθούν από προτιμησιακό δασμό, οι εισαγωγείς πρέπει να προσκομίσουν απόδειξη καταγωγής.

Το αποδεικτικό καταγωγής μπορεί να είναι είτε

Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για περίοδο 4 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης.

Πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED

 • τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής
 • Τοπαράρτημα III περιλαμβάνει υποδείγματα πιστοποιητικών EUR.1 και EUR-MED και δίνει οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους
 • ο εξαγωγέας που ζητεί το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων.

Περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με το πότε πρέπει να χρησιμοποιείται το πιστοποιητικό EUR.1 ή το πιστοποιητικό EUR-MED παρέχονται στη σελίδα 72 του εγχειριδίου.

Δήλωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής EUR-MED

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώνουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή από το συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης PEM, υποβάλλοντας δήλωση καταγωγής. Η δήλωση τόπου καταγωγής μπορεί να συνταχθεί από

 •  εγκεκριμένος εξαγωγέας
 • οποιονδήποτε εξαγωγέα, εάν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6 000 EUR
Πώς να συντάξετε δήλωση τόπου καταγωγής

Ο εξαγωγέας πρέπει να συμπληρώνει, να σφραγίζει ή να εκτυπώνει την ακόλουθη δήλωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο που ταυτοποιεί το προϊόν (παράρτημα IV):

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (τελωνειακή άδεια αριθ.... ) δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής.

Πώς να υποβάλετε δήλωση καταγωγής EUR-MED

Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση είναι η ακόλουθη (παράρτημα IV)

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (τελωνειακή άδεια αριθ....) δηλώνει ότι, εκτός αν ορίζεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.

— εφαρμόζεται σώρευση με... (όνομα της χώρας/των χωρών).

- Δεν εφαρμόζεται σώρευση»

Η δήλωση τόπου καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ ή σε επίσημες γλώσσες στη ζώνη PEM, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV (η δήλωση σχετικά με τη σώρευση πρέπει πάντα να συντάσσεται στα αγγλικά).

Πρέπει να υπογράψετε ιδιοχείρως τη δήλωση καταγωγής σας. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, απαλλάσσεστε από την απαίτηση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνετε στις τελωνειακές αρχές της χώρας σας γραπτή δέσμευση ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για κάθε διασάφηση που σας ταυτοποιεί.

Επαλήθευση της καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η επαλήθευση βασίζεται σε

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των μερών εισαγωγής και εξαγωγής
 • έλεγχοι που διενεργούνται από τα τοπικά τελωνεία — δεν επιτρέπονται επισκέψεις από το συμβαλλόμενο μέρος εισαγωγής στον εξαγωγέα

Οι αρχές του εξάγοντος μέρους προβαίνουν στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής και ενημερώνουν τις αρχές του εισάγοντος μέρους για τα αποτελέσματα.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα ΠΡΟΪΟΝ

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

Η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας προβλέπει την εναρμόνιση της νομοθεσίας, των προτύπων και των διαδικασιών διαπίστωσης της συμμόρφωσης μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι κατασκευαστές από την Ουκρανία πρέπει να συμμορφώνονται με μία μόνο δέσμη απαιτήσεων για τη διάθεση των προϊόντων τους τόσο στην αγορά της ΕΕ όσο και στην αγορά της Ουκρανίας.

Οι κατά προσέγγιση κανονισμοί της Ουκρανίας περιλαμβάνουν:

 • τη διαπίστευση και την εμπορία των προϊόντων, που καθορίζουν τις ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης
 • γενική ασφάλεια των προϊόντων, με τον καθορισμό κριτηρίων σχετικά με το τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον ένα προϊόν είναι ασφαλές, και τον καθορισμό του πότε πρέπει να απαγορευτεί ένα προϊόν επειδή ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια

Για κατάλογο και των 27 κανονισμών που καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφάλειας ενός ευρέος φάσματος προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, των ανελκυστήρων, των παιχνιδιών, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των απλών δοχείων πίεσης, βλ. παράρτημα ΙΙΙ της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

Όσον αφορά τα πρότυπα, η Ουκρανία

 • υιοθετούσε διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές
 • ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΑ να καταργήσουν τυχόν αντικρουόμενα εθνικά πρότυπα. Αυτό περιλαμβάνει τυχόν αντικρουόμενα πρότυπα GOST (Gosudarstvenny Standart) που χρησιμοποιούνται σε μετασοβιετικά κράτη.
Πώς θα γνωρίζω ότι τα εμπορεύματα που εισάγω στην ΕΕ συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τα πρότυπα της ΕΕ;

Η συνεργασία των μερών όσον αφορά τις διαδικασίες εποπτείας της αγοράς και αξιολόγησης της συμμόρφωσης σημαίνει ότι εάν εξάγετε στην ΕΕ αγαθά υψηλού κινδύνου, όπως δοχεία πίεσης, ανελκυστήρες και ορισμένα μηχανήματα, χρειάζεστε αξιολόγηση της συμμόρφωσης μόνο από κοινοποιημένο οργανισμό (εργαστήρια ή άλλους οργανισμούς επιθεώρησης και πιστοποίησης διαπιστευμένους από την ουκρανική κυβέρνηση).

Βρείτε κατάλογο των 114 φορέων που έχουν οριστεί από την Ουκρανία και ασχολούνται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων, οι οποίοι έχουν όλοι διαπιστευθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης της Ουκρανίας.

Εάν επιθυμείτε να εισαγάγετε εμπορεύματα στην ΕΕ από την Ουκρανία, θα πρέπει να υποβληθείτε στη διαδικασία απόδειξης της συμμόρφωσης μέσω δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ υπογεγραμμένης από τον κατασκευαστή σας. Αφού το πράξει, ο κατασκευαστής μπορεί στη συνέχεια να τοποθετήσει τη σήμανση CE στα προϊόντα του, όταν αυτό απαιτείται.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, θα συναφθεί συμφωνία για τη συμμόρφωση, τη διαπίστωση και την αποδοχή βιομηχανικών προϊόντων (ΣΔΣΑ). Πρόκειται για ένα είδος συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Βάσει της συμφωνίας αυτής, η ΕΕ και η Ουκρανία θα επιτρέψουν τη διάθεση στην αγορά των βιομηχανικών προϊόντων που απαριθμούνται στα παραρτήματα της ΣΔΣΑ και πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης χωρίς περαιτέρω δοκιμές ή διαδικασίες συμμόρφωσης.

Επαφές για τεχνικές απαιτήσεις

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας — ΥΦΠ

Ασφάλεια των τροφίμων, υγεία των ζώων και των φυτών

Για να εξαγάγετε ή να εισαγάγετε ομαλά στην ΕΕ από την Ουκρανία ή αντιστρόφως, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των φυτών και των ζώων μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ που θα πρέπει να γνωρίζετε. Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας εναρμόνισε πολλούς κανόνες ΥΦΠ και απαγόρευσε στα μέρη να θέσουν αδικαιολόγητους φραγμούς.

Όσον αφορά τις ζωικές ή φυτικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών οργανισμών, υπάρχουν διαδικασίες για την αναγνώριση του καθεστώτος απαλλαγής από επιβλαβείς οργανισμούς σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό ισχύει για εμπορικούς σκοπούς και για την κοινοποίηση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή των φυτών. Σε περίπτωση που η χώρα εισαγωγής πρέπει να λάβει μέτρα για τον έλεγχο σοβαρού κινδύνου για την υγεία, η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας επιτρέπει τη λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κατά των εισαγωγών. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη διατάραξη του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα VI της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας.

Έλεγχος ΥΦΠ στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση ασκεί τρία είδη συνοριακών ελέγχων:

Υγειονομικός και επιδημιολογικός έλεγχος

Στόχος είναι η προστασία της χώρας από την εξάπλωση ασθενειών, καθώς και η διενέργεια δοκιμών που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των εμπορευμάτων με τα υγειονομικά πρότυπα. Αυτός ο τύπος ελέγχου είναι υποχρεωτικός και ασκείται κυρίως σε εισαγόμενα τρόφιμα, σε ορισμένα καταναλωτικά προϊόντα και επίσης στην εξαγωγή ηλιελαίων. Τα προϊόντα που εμπίπτουν στην κατηγορία των γεωργικών προϊόντων δεν υπόκεινται σε υγειονομικό και επιδημιολογικό έλεγχο.

Κτηνιατρικός και υγειονομικός έλεγχος

Ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί στην πρόληψη της εξάπλωσης νόσων των ζώων. Ο κτηνιατρικός και υγειονομικός έλεγχος εφαρμόζεται συνήθως στις εξαγωγές, τις εισαγωγές και τη διαμετακόμιση ζώων, το αναπαραγωγικό υλικό, τα βιολογικά προϊόντα, το παθολογικό υλικό, τα κτηνιατρικά παρασκευάσματα, τα προϊόντα φροντίδας των ζώων, τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, τα προμείγματα και τα ζωικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων κρέατος, των αυγών, του γάλακτος, των ψαριών και του μελιού).

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος

Αυτό το είδος ελέγχου όχι μόνο αποτρέπει την εξάπλωση των επιβλαβών οργανισμών, αλλά έχει επίσης σχεδιαστεί για την εποπτεία των καθεστώτων καραντίνας. Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος εφαρμόζεται στις εξαγωγές, τις εισαγωγές και τη διαμετακόμιση φυτών και φυτικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων), τη συσκευασία, τα μέσα μεταφοράς, το έδαφος και άλλα προϊόντα που διαδίδουν ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς.

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο

Αν και οι τεχνικοί κανόνες είναι σημαντικοί, μπορούν ενίοτε να λειτουργήσουν ως φραγμοί στο διεθνές εμπόριο και, ως εκ τούτου, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική επιβάρυνση για εσάς ως εξαγωγέα

 • αν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε εμπορικό φραγμό που επιβραδύνει την επιχείρησή σας ή σας εμποδίζει να εξάγετε, μπορείτε να μας πείτε
 • αναφέρετε τι σταματούν τις εξαγωγές σας στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο — η ΕΕ θα αναλύσει την κατάστασή σας και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Η συμφωνία εξασφαλίζει πιο διαφανείς και απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Έγγραφα

Οι οδηγοί βήμα προς βήμα περιγράφουν τα διάφορα είδη εγγράφων που θα πρέπει να προετοιμάσετε για τον εκτελωνισμό των προϊόντων σας.

Ανάλογα με το προϊόν σας, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να απαιτήσουν όλα ή ορισμένα από τα παρακάτω στοιχεία

 • εμπορικό τιμολόγιο (προσδιορίστε τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενό του στον εμπορικό βοηθό μου).
 • κατάλογος συσκευασίας
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 • πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανονισμούς για τα προϊόντα, όπως οι απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, η επισήμανση και η συσκευασία.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ — ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για λόγους σαφήνειας, μπορείτε να υποβάλετε εκ των προτέρων αίτηση για δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες και /ή δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για τον εκτελωνισμό του προϊόντος σας, επισκεφθείτε τον εμπορικό βοηθό μου.

Διαδικασίες για την απόδειξη και τον έλεγχο της καταγωγής

Για περιγραφές του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για να ζητήσετε προτιμησιακούς δασμούς και των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Για πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής εν γένει, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικοί δείκτες

Η συμφωνία προστατεύει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σας κατά την εισαγωγή και/ή την εξαγωγή των προϊόντων σας στην Ουκρανία.

Εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας συνάδει με διάφορες διεθνείς συμφωνίες που ρυθμίζουν τη διαχείριση των εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρέχοντας ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα για την καταχώριση των εμπορικών σημάτων. Εάν η αίτηση απορριφθεί από τη διοίκηση εμπορικών σημάτων, η απόφαση πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως στον αιτούντα και πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της απόρριψης. Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να ανακληθεί εάν δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του εντός 5 ετών στην επικράτεια στην οποία καταχωρίστηκε.

Σχέδια και υποδείγματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Βάσει της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας, τα σχέδια ή υποδείγματα που έχετε δημιουργήσει ανεξάρτητα και έχουν ατομικό χαρακτήρα προστατεύονται μέσω της καταχώρισής τους για περίοδο έως 25 ετών. Αυτό θα σας παράσχει το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το σχέδιο ή υπόδειγμα και θα εμποδίζει τρίτους να το χρησιμοποιούν, να το αναδημιουργούν, να το πωλούν ή/και να το εξάγουν χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Γεωγραφικές ενδείξεις

Μια ειδική επιτροπή για τους γεωγραφικούς δείκτες που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας θα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας σε σχέση με τη διανοητική ιδιοκτησία και θα υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή Εμπορίου.

Εμπορικά σήματα

Οι αιτήσεις για εμπορικά σήματα θα πρέπει να κατατίθενται στο ουκρανικό ινστιτούτο διανοητικής ιδιοκτησίας (το ουκρανικό PTO), το οποίο είναι κρατική επιχείρηση.

Θα χρειαστείτε τα ακόλουθα έγγραφα και πληροφορίες εάν επιθυμείτε να καταθέσετε εμπορικό σήμα στην Ουκρανία

 • το ονοματεπώνυμό σας
 • χώρα σύστασης
 • διεύθυνση και κωδικός χώρας του ΠΟΔΙ
 • εικόνα και περιγραφή του σήματος που διεκδικείτε
 • περιγραφή αν το σήμα περιέχει λεκτικό στοιχείο
 • ένδειξη του χρώματος του εμπορικού σήματος
 • τον κατάλογο των προϊόντων και/ή υπηρεσιών για τον οποίο υποβάλλεται αίτηση σύμφωνα με τη σχετική διεθνή ταξινόμηση της Νίκαιας
 • η ημερομηνία, η χώρα και ο αριθμός της αίτησης προτεραιότητας ή η ημερομηνία της έκθεσης (εάν διεκδικείται προτεραιότητα βάσει της σύμβασης των Παρισίων)
 • επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης προτεραιότητας ή έγγραφο που επιβεβαιώνει την εμφάνιση εκθεμάτων που ενσωματώνουν το εμπορικό σήμα για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση σε επίσημα αναγνωρισμένη διεθνή έκθεση
 • πληρεξούσιο υπογεγραμμένο από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εξ ονόματος του αιτούντος

Η διαδικασία καταχώρισης έχει ως εξής:

 • εάν τα έγγραφα της αίτησής σας πληρούν τις απαιτήσεις, θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία κατάθεσης
 • τα έγγραφα που υποβάλατε ελέγχονται για να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τις τυπικές απαιτήσεις του ουκρανικού νόμου περί εμπορικών σημάτων — εάν η αίτησή σας είναι σύμφωνη, τότε εξετάζεται επί της ουσίας
 • εξέταση ουσίας — η αίτησή σας για εμπορικό σήμα ελέγχεται ως προς την επιλεξιμότητα για προστασία, όπως ορίζεται από την ουκρανική νομοθεσία, και διεξάγονται έρευνες για την ταυτότητα και την ομοιότητα

Γεωγραφική ένδειξη

Πρώτον, για να καταχωρίσετε μια γεωγραφική ένδειξη στην Ουκρανία, πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας στην ουκρανική γλώσσα. Μπορείτε να υποβάλετε τα έγγραφα σε ξένη γλώσσα και να υποβάλετε μετάφραση στα ουκρανικά το αργότερο εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Μόλις παραληφθούν η αίτησή σας και τα δικαιολογητικά έγγραφα, θα αξιολογηθούν από το ουκρανικό ινστιτούτο διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η αίτησή σας πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα έγγραφα

 • αίτημα καταχώρισης της ονομασίας προέλευσης των προϊόντων, της γεωγραφικής ένδειξης προέλευσης των προϊόντων ή του δικαιώματος χρήσης της καταχωρισμένης ειδικής ένδειξης καταγωγής των προϊόντων με πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα και τη διεύθυνσή τους
 • την ονομασία προέλευσης των προϊόντων που διεκδικείτε ή τη γεωγραφική ένδειξη προέλευσης των προϊόντων που διεκδικείτε
 • το όνομα των προϊόντων για τα οποία υποβάλλετε αίτηση καταχώρισης της συγκεκριμένης ένδειξης προέλευσης ή το δικαίωμα χρήσης της καταχωρισμένης ειδικής ένδειξης καταγωγής
 • το όνομα και τα όρια του γεωγραφικού τόπου όπου παρασκευάζονται τα προϊόντα και με τον οποίο σχετίζονται οι συγκεκριμένες ιδιότητες, ιδιότητες ή φήμη
 • περιγραφή των ιδιαίτερων ιδιοτήτων, ιδιοτήτων, φήμης ή άλλων χαρακτηριστικών των προϊόντων
 • δεδομένα σχετικά με τη χρήση της εικαζόμενης ειδικής ένδειξης καταγωγής των εμπορευμάτων στην ετικέτα και στη σήμανση των προϊόντων
 • δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένες ιδιότητες και ιδιότητες της φήμης των προϊόντων συνδέονται με τις φυσικές συνθήκες ή τον ανθρώπινο παράγοντα της καθορισμένης γεωγραφικής θέσης

Επισημαίνεται ότι, ως αλλοδαπός αιτών στην Ουκρανία, θα πρέπει επίσης να υποβάλετε περαιτέρω δικαιολογητικά έγγραφα μαζί με την αίτησή σας. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να επιβεβαιώνουν

 • νομική προστασία στο οικείο κράτος μέλος της ΕΕ της προστατευόμενης ένδειξης καταγωγής των αγαθών που διεκδικείτε
 • το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την ειδική ένδειξη καταγωγής των εμπορευμάτων

Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Τόσο η κυβέρνηση της Ουκρανίας όσο και η ΕΕ έχουν διατυπώσει όλους τους υφιστάμενους περιορισμούς ή επιφυλάξεις τους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών με υψηλό επίπεδο διαφάνειας. Οι επιφυλάξεις που διατύπωσε η Ουκρανία περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI-Δ έως ΣΤ.

Πώς πλοηγείτε στα παραρτήματα;

Η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας περιλαμβάνει 3 παραρτήματα τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε κατά την εξαγωγή. Αυτές περιέχουν επιφυλάξεις που διατύπωσε η Ουκρανία για τους εξαγωγείς της ΕΕ.

 • Στοπαράρτημα XVI-Δ παρατίθεται αρνητικός κατάλογος όλων των τομέων υπηρεσιών που υπόκεινται σε ειδικούς περιορισμούς κατά την ίδρυση επιχείρησης στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε ευκαιρίες σε όλους τους τομείς που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Οι περιορισμοί χωρίζονται σε έναν κατάλογο εκείνων που ισχύουν για όλους τους τομείς ή υποτομείς, καθώς και σε έναν κατάλογο όπου διατυπώνονται συγκεκριμένες επιφυλάξεις ανά τομέα ή υποτομέα.
 • Στοπαράρτημα XVI-Ε παρατίθεται θετικός κατάλογος των τομέων υπηρεσιών στους οποίους μπορείτε να πραγματοποιήσετε διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει όλους τους τομείς στους οποίους επιτρέπεται να πραγματοποιείτε εμπορικές συναλλαγές.
 • Στοπαράρτημα XVI-ΣΤ παρατίθενται οι επιφυλάξεις σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών επί συμβάσει και τους ανεξάρτητους επαγγελματίες

Ποιος μπορεί να ιδρύσει επιχείρηση στην Ουκρανία;

Εάν είστε

 • μια επιχείρηση, η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας, σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε ή να αγοράσετε υποκαταστήματα της επιχείρησής σας ή γραφεία αντιπροσώπευσης σε οποιαδήποτε χώρα
 • ένα άτομο, η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας, σας παρέχει ευκαιρίες να δημιουργήσετε και να δημιουργήσετε την επιχείρησή σας μέσω αυτοαπασχόλησης ή επιχειρήσεων που εμπίπτουν στον έλεγχό σας

Θα λάβετε την ίδια μεταχείριση με εκείνη που παρέχεται στους υπηκόους της Ουκρανίας και αντιστρόφως. Στο παράρτημα XVI-Δ παρατίθεται κατάλογος των τομέων στους οποίους επιβάλλονται περιορισμοί στην εγκατάσταση.

Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών

Εάν ενδιαφέρεστε για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, σας επιτρέπεται να παρέχετε υπηρεσίες στην Ουκρανία (και αντιστρόφως) υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τους υπηκόους της Ουκρανίας. Ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις

 • τομείς όπως οι συμβολαιογραφικές υπηρεσίες, η ιδιοκτησία δασών ή η διεύθυνση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπου η κυβέρνηση της Ουκρανίας απαιτεί ο πάροχος υπηρεσιών να έχει την ουκρανική ιθαγένεια, ή οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπου ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να λάβει άδεια
 • τομείς που εξαιρούνται πλήρως από τη συμφωνία, π.χ. οπτικοακουστικές υπηρεσίες, εθνικές θαλάσσιες ενδομεταφορές και υπηρεσίες εσωτερικών και διεθνών αεροπορικών μεταφορών — το άρθρο 92 της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας παρέχει κατάλογο αυτών των ειδικών υπηρεσιών.

Στους τομείς στους οποίους σας επιτρέπεται η πρόσβαση στην αγορά της Ουκρανίας (και αντιστρόφως), η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας καταργεί τους ακόλουθους περιορισμούς

 • ανώτατο όριο για τον αριθμό των παρόχων υπηρεσιών
  • αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω της απαίτησης εξέτασης των οικονομικών αναγκών, της εφαρμογής συστήματος ποσοστώσεων, είτε μέσω νόμων που προωθούν τα μονοπώλια ή τους αποκλειστικούς παρόχους υπηρεσιών, περιορίζοντας έτσι την είσοδο άλλων παρόχων υπηρεσιών στην αγορά.
 • η συνολική αξία των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών ή των περιουσιακών στοιχείων
 • συνολικός αριθμός πράξεων παροχής υπηρεσιών ή συνολική ποσότητα εκροών υπηρεσιών

Στοπαράρτημα XVI-Ε παρατίθεται θετικός κατάλογος των τομέων υπηρεσιών στους οποίους μπορείτε να πραγματοποιήσετε διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει όλους τους τομείς στους οποίους επιτρέπεται να πραγματοποιείτε εμπορικές συναλλαγές.  Ως εκ τούτου, κάθε τομέας υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο υπόκειται σε περιορισμούς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο των τομέων υπηρεσιών στους οποίους έχετε πρόσβαση στην αγορά περιλαμβάνονται στο παράρτημα XIV-Ε της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας.

Προσωρινές παραμονές

Βάσει της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας, σας επιτρέπεται να μετακομίσετε προσωρινά στην Ουκρανία για να εργαστείτε ως ασκούμενος πτυχιούχος, ως πωλητής επιχειρήσεων ή ως βασικό προσωπικό εταιρείας στην εν λόγω χώρα. Για παράδειγμα, εάν είστε ανώτερος υπάλληλος υπεύθυνος για τη σύσταση ή τη λειτουργία ενός ιδρύματος.

Οι περίοδοι προσωρινής διαμονής έχουν ως εξής:

 • ενδοεταιρικώς μετατιθέμενο προσωπικό (βασικό προσωπικό εταιρείας στην Ουκρανία (ή στην ΕΕ) ή ασκούμενοι πτυχιούχοι) — έως 3 έτη
 • επιχειρηματικός επισκέπτης (π.χ. ταξίδια για ίδρυση επιχείρησης στην Ουκρανία (ή στην ΕΕ), ή επιχειρηματικός πωλητής) — έως 90 ημέρες σε οποιαδήποτε περίοδο 12 μηνών
 • ασκούμενος πτυχιούχος που δεν είναι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος — έως 1 έτος

Εάν είστε πάροχος συμβατικών υπηρεσιών, η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας σας δημιουργεί επίσης ευκαιρίες σε συγκεκριμένους τομείς και στις δύο χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, πρέπει:

 • να παρέχει την εν λόγω υπηρεσία σε προσωρινή βάση ως υπάλληλος οντότητας που έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών που δεν υπερβαίνει το 1 έτος
 • να διαθέτετε τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα στον τομέα στον οποίο προσφέρετε υπηρεσίες επί συμβάσει
 • να διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο ή πανεπιστημιακό τίτλο που να πιστοποιεί γνώσεις ισοδύναμου επιπέδου και συναφή επαγγελματικά προσόντα

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με

 • ταχυδρομικές υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, βλ. άρθρα 109-114 της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας.
 • ηλεκτρονικές επικοινωνίες, βλ. άρθρα 115-124 της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας.
 • χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, βλέπε άρθρα 125-133 της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας.
 • ηλεκτρονικό εμπόριο, βλ. άρθρα 139-143 της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας· και τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, βλ. άρθρα 135-138 της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας.

Δημόσιες συμβάσεις

Στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας, η ΕΕ και η Ουκρανία δεσμεύονται να διασφαλίσουν ότι έχετε πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων σε κάθε χώρα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτό ισχύει όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις για αγαθά, υπηρεσίες ή κατασκευές και τις παραχωρήσεις στους παραδοσιακούς τομείς, καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Το άνοιγμα της αγοράς πραγματοποιείται σταδιακά στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας.

Η συμφωνία διασφαλίζει επίσης ότι οι προσφέροντες από την Ουκρανία και την ΕΕ τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης κατά την υποβολή προσφορών μεταξύ τους.

Η συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας υποχρεώνει τόσο την ΕΕ όσο και την Ουκρανία να εξασφαλίζουν ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις όσον αφορά την υποβολή προσφορών

 • οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών δημοσιεύονται δεόντως και δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο. Αυτό επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με προσεχείς διαγωνισμούς.
 • οι δημοσιευμένες πληροφορίες περιλαμβάνουν τα σημαντικότερα στοιχεία της προσφοράς, όπως το αντικείμενο της μελλοντικής σύμβασης, οι ισχύουσες προθεσμίες ή οι προϋποθέσεις υποβολής προσφορών
 • δεν υπάρχει άμεση ή έμμεση διάκριση σε βάρος των εταιρειών που προέρχονται από την Ουκρανία ή την ΕΕ, η οποία θα τις εμπόδιζε να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.
 • η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση διασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών
 • η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης κοινοποιείται σε όλους τους αιτούντες και οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι ο επιλεγείς προσφέρων παρέχονται κατόπιν αιτήματος
 • σε περίπτωση διαφοράς, οι εταιρείες έχουν το νομικό δικαίωμα να εγείρουν ζητήματα ενώπιον των αρμόδιων εθνικών οργάνων προσφυγής.

Σύνδεσμοι, επαφές και έγγραφα

Επαφές για τεχνικές απαιτήσεις

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Επαφές για τεχνικές απαιτήσεις

Ουκρανικό Κέντρο Επιστημονικής, Έρευνας και Κατάρτισης για την Πιστοποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα

2 Svyatoshinskaya Street, 03115 Kyiv, Ουκρανία

Τηλ.: + 380 44452-3396

Τηλ. και φαξ: + 380 44452-6907

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: secretar.ukrndnc@gmail.com

Web: http://uas.org.ua

Κρατική επιθεώρηση για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών

174 Antonovycha Street, 03680 Κίεβο, Ουκρανία

Τηλ.: + 380 44528-9244

Web: http://www.consumer.gov.ua/


Κρατική ρυθμιστική υπηρεσία της Ουκρανίας

9/11 Arsenalna Street, 01011 Κίεβο, Ουκρανία

Τηλ.: + 380 44254-5673

Φαξ: + 380 44254-4393

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: inform@dkrp.gov.ua

Web: http://www.drs.gov.ua 

Τμήμα Τεχνικών Κανονισμών του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου της Ουκρανίας

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Κίεβο, Ουκρανία

Τηλ.: + 380 44528-8564

Φαξ: + 380 44528-9014

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dtr@me.gov.ua

Web: http://www.me.gov.ua

Web: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων της Ουκρανίας

Khreshchatyk Street 24, 01001 Κίεβο, Ουκρανία

Στοιχεία επικοινωνίας για τις προσφυγές των πολιτών:

Τηλ.: + 380 44279-8474

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: zvg@minagro.gov.ua 


Υπηρεσία διεκπεραίωσης αλληλογραφίας:

Τηλ.: + 380 44278-8171

Τηλ. και φαξ: + 380 44278-7602 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@minagro.gov.ua

Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Κίεβο, Ουκρανία 

Τηλ.: + 380 44253-9394

Φαξ: + 380 44253-6371

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: meconomy@me.gov.ua

Υπουργείο Υγειονομικής Περίθαλψης της Ουκρανίας

Δημόσια Υπηρεσία Υποδοχής

41 Yaroslavska Street, 04071 Κίεβο, Ουκρανία

Τηλ.: + 380 44425-0526

Υπουργείο Οικολογίας και Φυσικών Πόρων

Οδός Vasilya Lipkivs’kogo, Κίεβο 03035, Ουκρανία

 

Δημόσια δεξίωση

Τηλ.: + 380 44206-3302

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gr_priem@menr.gov.ua

 

Δημόσια μονάδα αναφοράς

Τηλ.: + 380 44206-3115

 

Κέντρο Τύπου

Τηλ.: + 380 44206-3174

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: press@menr.gov.ua

Περαιτέρω σύνδεσμοι

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
 2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
 3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
 4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
 5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
 6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
 7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
 8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
 9. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 10. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;