Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ στην Access2Markets

Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ στην Access2Markets

Επωφεληθείτε από χαμηλότερους δασμούς και άλλα πλεονεκτήματα που σας προσφέρουν οι προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ!

Η ΕΕ έχει συνάψει περισσότερες από εβδομήντα εμπορικές συμφωνίες με χώρες σε όλο τον κόσμο

Έλεγχος:

Οι συμφωνίες αυτές καλύπτουν σχεδόν τα δύο πέμπτα του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ με άλλες χώρες. Βάσει αυτών, οι επιχειρήσεις από την ΕΕ και τις χώρες εταίρους απολαμβάνουν ευνοϊκότερους όρους από εκείνους που προσφέρονται στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Τα οφέλη αυτών των συμφωνιών περιλαμβάνουν:

 • χαμηλότεροι ή μηδενικοί δασμοί
 • ευκολότερες και ταχύτερες τελωνειακές διαδικασίες
 • αναγνώριση πιστοποιητικών προϊόντος
 • κινητικότητα του προσωπικού
 • πρόσβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς
 • καλύτερη προστασία των ΔΔΙ σας

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα οφέλη

 • τα προνόμιά σας ποικίλλουν από συμφωνία σε συμφωνία και εξαρτώνται από το προϊόν/τον τομέα
 • δεν είναι όλα τα οφέλη αυτόματα — στον τομέα των αγαθών, για παράδειγμα, πρέπει να
  • να αποδείξετε πού παρασκευάζεται το προϊόν σας
  • συμπλήρωση τελωνειακών εντύπων
  • εγγραφείτε στο σύστημα ΣΕΕ της ΕΕ ή ως εγκεκριμένος εξαγωγέας
  • να διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών
  • να έχετε πιστοποιητικά ασφάλειας για το προϊόν σας
  • υποβολή αίτησης για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας σας
 • Μπορεί να εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε εμπόδια — αλλά η εμπορική συμφωνία της ΕΕ μπορεί να διευκολύνει την άρση τους — πείτε μας αν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε εμπορικό φραγμό κατά την εξαγωγή από την ΕΕ
 • Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να επιβάλουν εμπορικές συμφωνίες στο δικαστήριο. Ωστόσο, η ΕΕ και οι χώρες εταίροι δεσμεύονται νομικά να τις εφαρμόσουν.Σε αντίθετη περίπτωση, στις περισσότερες περιπτώσεις το άλλο μέρος μπορεί να ενεργοποιήσει μηχανισμό επίλυσης διαφορών.     

Κεφάλαια για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στις εμπορικές συμφωνίες

Όλες οι νέες εμπορικές συμφωνίες θα περιλαμβάνουν κεφάλαιο για τις ΜΜΕ, εφόσον συμφωνεί η χώρα-εταίρος. Αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ζητήματα πρόσβασης στην αγορά, καθώς και την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της χώρας-εταίρου κατά την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τις ΜΜΕ στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας.

Επιπλέον, στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, η μεικτή επιτροπή της συνολικής οικονομικής & εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA) συμφώνησε σε ειδική σύσταση για τις ΜΜΕ, σύμφωνα με την οποία κάθε μέρος παρέχει επιγραμμικές πληροφορίες στις ΜΜΕ του άλλου μέρους σχετικά με τη CETA και την πρόσβαση στην αγορά, και ότι ένα σημείο επαφής για τις ΜΜΕ από κάθε πλευρά συνεργάζεται για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων για τις ΜΜΕ.

Τι προσφέρει η Access2Markets;

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις