Πράξη κατά του εξαναγκασμού

Ένα ενιαίο σημείο επαφής βοηθά στην εφαρμογή της πράξης κατά του εξαναγκασμού.

Οκανονισμός 2023/2675 για την προστασία της Ένωσης και των κρατών μελών της από τον οικονομικό εξαναγκασμό (ή το μέσο κατά του εξαναγκασμού), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 27 Δεκεμβρίου 2023, θεσπίζει πλαίσιο δράσης της ΕΕ σε περιπτώσεις οικονομικού εξαναγκασμού κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους.

Ο όρος «οικονομικός εξαναγκασμός» αναφέρεται σε μια κατάσταση κατά την οποία μια τρίτη χώρα επιδιώκει να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε κράτος μέλος ώστε να προβεί σε συγκεκριμένη επιλογή εφαρμόζοντας, ή απειλώντας να εφαρμόσει, μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις. Οι πρακτικές αυτές παρεμποδίζουν αδικαιολόγητα τις νόμιμες κυρίαρχες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Το κατά πόσον ένα μέτρο τρίτης χώρας πληροί τις εν λόγω προϋποθέσεις θα καθορίζεται κατά περίπτωση.

Παρατηρήσεις σχετικά με τον οικονομικό εξαναγκασμό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εξετάζει οποιοδήποτε μέτρο τρίτης χώρας, για την εκπλήρωση των εν λόγω προϋποθέσεων, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος (βλ. άρθρο 4).

Μπορείτε να απευθύνετε αίτημα και να υποβάλετε πληροφορίες σχετικά με περιστατικά οικονομικού εξαναγκασμού στη διεύθυνση trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu

 

Ηεμπιστευτική μεταχείριση

Σεπερίπτωση που οι παρατηρήσεις σας απαιτούν εμπιστευτική μεταχείριση, παρακαλείστε να ζητήσετε εμπιστευτική μεταχείριση στη διεύθυνση trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu και θα σας καθοδηγήσουν όσον αφορά τα επόμενα βήματα μιας ασφαλούς υποβολής.

Ποιες πληροφορίες είναι σημαντικές για την εφαρμογή της πράξης κατά του εξαναγκασμού;

Οι ακόλουθες ερωτήσεις θα σας καθοδηγήσουν στον προσδιορισμό των ειδών πληροφοριών που είναι σημαντικές για την εφαρμογή της πράξης κατά του εξαναγκασμού και οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή στο πλαίσιο της παρούσας πράξης:

 • Τι είναι το μέτρο τρίτης χώρας; («τρίτη χώρα»: κάθε κράτος, χωριστό τελωνειακό έδαφος ή άλλο υποκείμενο διεθνούς δικαίου, πλην της Ένωσης ή κράτους μέλους· «μέτρο τρίτης χώρας»: κάθε ενέργεια ή παράλειψη, συμπεριλαμβανομένων άγραφων ενεργειών)
 • Πώς εκδηλώνεται το μέτρο της τρίτης χώρας;
 • Ισχύει το μέτρο της τρίτης χώρας, έχει τεθεί σε εφαρμογή ή δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί;  Έχει ήδη εγκριθεί, ή σχεδιάζεται, ή ανακοινώνεται ή απειλείται;
 • Πώς επηρεάζει το μέτρο της τρίτης χώρας το διεθνές εμπόριο ή τις επενδύσεις και πώς επηρεάζεται η Ένωση ή κάποιο από τα κράτη μέλη της;
 • Δεδομένα ή άλλες πληροφορίες σχετικά με την ένταση, τη σοβαρότητα, τη συχνότητα, τη διάρκεια, το εύρος και το μέγεθος του μέτρου τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου του στις εμπορικές ή επενδυτικές σχέσεις με την Ένωση ·
 • Πώς προτίθεται η τρίτη χώρα, μέσω του μέτρου της, να αποτρέψει ή να επιτύχει την παύση, την τροποποίηση ή την έκδοση συγκεκριμένης πράξης από την ΕΕ ή από κράτος μέλος; Νοείται κάθε νομική ή άλλη πράξη, συμπεριλαμβανομένης της έκφρασης θέσης, από θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της Ένωσης ή κράτους μέλους, αντίστοιχα, την οποία η τρίτη χώρα επιδιώκει να επιτύχει, να αλλάξει ή να αποτρέψει.
 • Προσδιορίστε τη συγκεκριμένη πράξη με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.
 • Ποια είναι η απόδειξη αυτής της πρόθεσης της τρίτης χώρας;
 • Υπάρχει ζημία στην Ένωση; («Ζημία στην Ένωση»: κάθε αρνητική επίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ζημίας, στην Ένωση ή σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών φορέων της Ένωσης, που προκαλείται από τον οικονομικό εξαναγκασμό. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει ζημίες σε επενδύσεις της ΕΕ σε τρίτες χώρες).
 • Περιγράψτε και μετρήστε τη ζημία με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.  Επισημαίνεται ότι το στοιχείο αυτό μπορεί να αλληλεπικαλύπτεται με το ανωτέρω κριτήριο του «επηρεασμού του εμπορίου ή των επενδύσεων». 
 • Εφαρμόζει η τρίτη χώρα ένα μοτίβο τέτοιων περιπτώσεων παρέμβασης που επιδιώκουν να αποτρέψουν ή να εξασφαλίσουν συγκεκριμένες πράξεις από άλλες χώρες (οπουδήποτε στον κόσμο);
 • Θα μπορούσε η τρίτη χώρα να ενεργεί με βάση μια θεμιτή και διεθνώς αναγνωρισμένη ανησυχία; Ποιος είναι ο στόχος της τρίτης χώρας;  Ποιες διεθνείς ανησυχίες, πολιτικές και προσπάθειες υπάρχουν επί του παρόντος στον εν λόγω τομέα και πώς σχετίζεται με αυτόν ο στόχος της τρίτης χώρας; 
 • Έχει καταβάλει η εν λόγω τρίτη χώρα προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου της προτού προσφύγει στο μέτρο καταναγκασμού;  Ποιες ήταν οι προσπάθειες αυτές;

Κάθε αίτηση θα πρέπει να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις προαναφερόμενες πληροφορίες, αλλά η Επιτροπή θα εξετάζει επίσης αιτήματα που περιλαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν μόνο ορισμένα από τα προαναφερόμενα στοιχεία.

Θα επεξεργαστούμε την προσφορά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που η υποβολή σας απαιτεί περαιτέρω ενέργειες.

Υποβολές μετά από πρόσκληση της Επιτροπής για συμβολή σε μεμονωμένες περιπτώσεις

Στο πλαίσιο μεμονωμένων περιπτώσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί — κατά περίπτωση- να προκηρύσσει ειδικές προσκλήσεις όσον αφορά την εξέταση μέτρων τρίτων χωρών (βλ. άρθρο 4 παράγραφος 4), και όσον αφορά τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης (βλ. άρθρο 13), όταν ζητείται η συμβολή σας. Οι οδηγίες υποβολής θα είναι διαθέσιμες σε ειδική προκήρυξη για την αντίστοιχη υπόθεση.

ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι επιχειρήσεις της Ένωσης και άλλοι ιδιωτικοί φορείς που επηρεάζονται από τον οικονομικό εξαναγκασμό, όπως ορίζεται στον κανονισμό, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη βοήθεια στο πλαίσιο του εν εξελίξει οικονομικού εξαναγκασμού trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu ( βλ. άρθρο 14)

 

Η βοήθεια προς τις επιχειρήσεις της Ένωσης και τους ιδιωτικούς φορείς στο πλαίσιο του εν εξελίξει οικονομικού εξαναγκασμού αναφέρεται στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρέμβει πριν από τρίτη χώρα ή να λάβει με άλλο τρόπο μέτρα δυνάμει του κανονισμού με σκοπό την παύση του οικονομικού εξαναγκασμού.

Για τυχόν άλλες ερωτήσεις σχετικά με την πράξη κατά του εξαναγκασμού, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας στη διεύθυνση trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu

 

Ηεμπιστευτική μεταχείριση

Σεπερίπτωση που οι παρατηρήσεις σας απαιτούν εμπιστευτική μεταχείριση, παρακαλείστε να ζητήσετε εμπιστευτική μεταχείριση στη διεύθυνση trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu και θα σας καθοδηγήσουν όσον αφορά τα επόμενα βήματα μιας ασφαλούς υποβολής.

Θα επεξεργαστούμε την προσφορά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που η υποβολή σας απαιτεί περαιτέρω ενέργειες.

Σελίδα του μέσου κατά του εξαναγκασμού στον ιστότοπο της ΓΔ Εμπορίου: Προστασία από τον εξαναγκασμό

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις