Pretpiespiešanas instruments

Vienots kontaktpunkts palīdz piemērot Piespiešanas novēršanas instrumentu.

Regula 2023/2675 par Savienības un tās dalībvalstu aizsardzību pret ekonomisko piespiešanu (vai Piespiešanas novēršanas instrumentu), kas stājas spēkā 2023. gada 27. decembrī, izveido satvaru ES rīcībai ekonomiskās piespiešanas gadījumos, kas vērsti pret Eiropas Savienību vai dalībvalsti.

“Ekonomiskā piespiešana” ir situācija, kad trešā valsts cenšas piespiest Eiropas Savienību vai dalībvalsti izdarīt konkrētu izvēli, piemērojot vai draudot piemērot pasākumus, kas ietekmē tirdzniecību vai ieguldījumus. Šāda prakse nepamatoti ietekmē Savienības un tās dalībvalstu leģitīmo suverēno izvēli. Tas, vai trešās valsts pasākums atbilst minētajiem nosacījumiem, tiktu noteikts katrā gadījumā atsevišķi.

Apsvērumi par ekonomisko piespiešanu

Eiropas Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc pienācīgi pamatota pieprasījuma var izskatīt jebkuru trešās valsts pasākumu, lai nodrošinātu minēto nosacījumu izpildi (sk. 4. pantu).

Jūs varat adresēt pieprasījumu un iesniegt informāciju par ekonomiskās piespiešanas incidentiem tīmekļa vietnē trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu.

 

Konfidencialitāte

Ja Jūsu iesniegumam ir vajadzīga konfidencialitāte, lūdzu, lūgsim ievērot konfidencialitāti, rakstot uz e-pasta adresi trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu, un mēs sniegsim jums norādījumus par turpmākiem pasākumiem droša iesnieguma nodrošināšanai.

Kāda informācija ir būtiska, lai piemērotu Piespiešanas novēršanas instrumentu?

Turpmāk minētie jautājumi palīdzēs jums noteikt, kāda veida informācija ir būtiska piespiešanas novēršanas instrumenta piemērošanai un kas būtu jāņem vērā, iesniedzot pieprasījumu Komisijai saskaņā ar šo instrumentu:

 • Kas ir trešās valsts pasākums? (“trešā valsts” ir jebkura valsts, atsevišķa muitas teritorija vai cits starptautisko tiesību subjekts, kas nav Savienība vai dalībvalsts; “trešās valsts pasākums” ir jebkura darbība vai bezdarbība, tostarp nerakstītas darbības)
 • izpaužas trešās valsts pasākums?
 • Vai trešās valsts pasākums ir spēkā, tiek piemērots vai vēl nav?  Vai tas jau ir pieņemts, vai ir plānots, izziņots vai draudēts?
 • Kā trešās valsts pasākums ietekmē starptautisko tirdzniecību vai ieguldījumus un kā tiek ietekmēta Savienība vai kāda no tās dalībvalstīm?
 • Dati vai cita informācija par trešās valsts pasākuma intensitāti, smagumu, biežumu, ilgumu, plašumu un apmēru, tostarp tā ietekmi uz tirdzniecības vai ieguldījumu attiecībām ar Savienību;
 • Kā trešā valsts ar savu pasākumu plāno novērst vai panākt, ka ES vai dalībvalsts pārtrauc, groza vai pieņem konkrētu aktu? Tas nozīmē jebkuru juridisku vai citu aktu, tostarp nostājas paušanu, ko veic attiecīgi Savienības vai dalībvalsts iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra, kuru trešā valsts vēlas iegūt, mainīt vai novērst.
 • Lūdzu, norādiet šo konkrēto darbību pēc iespējas precīzāk.
 • Kādi pierādījumi liecina par šo trešās valsts nodomu?
 • Vai Savienībai ir nodarīts kaitējums? (“Kaitējums Savienībai” ir jebkāda negatīva ietekme, tostarp ekonomisks kaitējums, uz Savienību vai dalībvalsti, tostarp uz Savienības ekonomikas dalībniekiem, ko izraisījusi ekonomiskā piespiešana. Tas varētu ietvert kaitējumu ES ieguldījumiem trešās valstīs).
 • Lūdzu, aprakstiet un novērtējiet šo kaitējumu pēc iespējas precīzāk.  Jāņem vērā, ka šis elements var pārklāties ar iepriekš minēto “tirdzniecības vai ieguldījumu ietekmēšanas” kritēriju. 
 • Vai trešā valsts iesaistās šādos iejaukšanās gadījumos, kuru mērķis ir novērst vai panākt konkrētas darbības no citām valstīm (jebkur pasaulē)?
 • Vai trešā valsts varētu rīkoties, pamatojoties uz starptautiski atzītām pamatotām bažām? Kāds ir trešās valsts mērķis?  Kādas starptautiskas bažas, politika, centieni attiecīgajā jomā pašlaik pastāv un kā ar to saistīts trešās valsts mērķis? 
 • Vai attiecīgā trešā valsts pirms piespiedu līdzekļa izmantošanas ir centusies sasniegt savu mērķi?  Kādi bija šie centieni?

Visos pieprasījumos būtu jāiekļauj pēc iespējas lielāka iepriekšminētās informācijas daļa, bet Komisija izskatīs arī pieprasījumus, kas ietver informāciju, kura attiecas tikai uz dažiem no iepriekš minētajiem elementiem.

Mēs apstrādāsim jūsu iesniegumu un sazināsimies ar jums, ja jūsu iesniegumam būs vajadzīga turpmāka rīcība.

Iesniegumi pēc Komisijas aicinājumiem sniegt ieguldījumu atsevišķos gadījumos

Saistībā ar atsevišķiem gadījumiem Eiropas Komisija attiecīgā gadījumā var izsludināt īpašus uzaicinājumus attiecībā uz trešo valstu pasākumu pārbaudēm (sk. 4. panta 4. punktu) un attiecībā uz Savienības atbildes pasākumiem (sk. 13. pantu), ja tiek lūgta jūsu konkrētā informācija. Norādījumi par iesniegšanu būs pieejami īpašā paziņojumā par attiecīgo lietu.

Citi iesniegumi

Savienības uzņēmumi un citas privātās ieinteresētās personas, kuras skar ekonomiskā piespiešana, kā definēts regulā, var sazināties ar Eiropas Komisiju par palīdzību saistībā ar notiekošo ekonomisko piespiešanu trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu ( sk. 14. pantu).

 

Palīdzība Savienības uzņēmumiem un privātām ieinteresētajām personām notiekošās ekonomiskās piespiešanas kontekstā attiecas uz Eiropas Komisijas iespēju iejaukties trešās valsts priekšā vai citādi rīkoties saskaņā ar regulu, lai apturētu ekonomisko piespiešanu.

Ja jums ir citi jautājumi saistībā ar Piespiešanas novēršanas instrumentu, lūdzam sazināties ar mums tieši pa e-pastu trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu.

 

Konfidencialitāte

Ja Jūsu iesniegumam ir vajadzīga konfidencialitāte, lūdzu, lūgsim ievērot konfidencialitāti, rakstot uz e-pasta adresi trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu, un mēs sniegsim jums norādījumus par turpmākiem pasākumiem droša iesnieguma nodrošināšanai.

Mēs apstrādāsim jūsu iesniegumu un sazināsimies ar jums, ja jūsu iesniegumam būs vajadzīga turpmāka rīcība.

Anti-piespiešanas instrumenta lapa Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: Aizsardzība pret piespiešanu

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites