Kovos su prievarta priemonė

Vienas bendras informacinis punktas padeda taikyti kovos su prievarta priemonę.

2023m. gruodžio 27 d. įsigaliojusiu Reglamentu 2023/2675 dėl Sąjungos ir jos valstybių narių apsaugos nuo ekonominės prievartos (arba Kovos su prievarta priemone) nustatoma ES veiksmų, taikomų ekonominės prievartos prieš Europos Sąjungą ar valstybę narę atvejais, sistema.

Ekonominė prievarta – padėtis, kai trečioji valstybė siekia daryti spaudimą Europos Sąjungai arba valstybei narei, kad ji priimtų konkretų pasirinkimą, taikydama arba grasindama taikyti priemones, darančias poveikį prekybai ar investicijoms. Tokia praktika nederamai kišamasi į teisėtus suverenius Europos Sąjungos ir jos valstybių narių pasirinkimus. Tai, ar trečiosios šalies priemonė atitinka tas sąlygas, būtų nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju.

Pareiškimai dėl ekonominės prievartos

Europos Komisija savo iniciatyva arba gavusi tinkamai pagrįstą prašymą (žr. 4 straipsnį) gali išnagrinėti bet kurią trečiosios šalies priemonę, kad būtų įvykdytos tos sąlygos.

Prašymą ir informaciją apie ekonominės prievartos incidentus galite pateikti adresu trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu.

 

Konfidencialumo užtikrinimas

Jei jūsų paraiška bus laikoma konfidencialia, prašome paprašyti ją laikyti konfidencialia adresu trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu ir pateiksime gaires dėl tolesnių saugaus paraiškų teikimo veiksmų.

Kokia informacija yra svarbi taikant kovos su prievarta priemonę?

Toliau pateikti klausimai padės jums nustatyti, kokios rūšies informacija yra svarbi taikant kovos su prievarta priemonę ir į kurią reikėtų atsižvelgti Komisijai teikiant prašymą pagal šią priemonę:

 • Kokia yra trečiosios šalies priemonė? („trečioji šalis“ – bet kuri valstybė, atskira muitų teritorija ar kitas tarptautinės teisės subjektas, išskyrus Sąjungą ar valstybę narę; „trečiosios valstybės priemonė“ – bet koks veiksmas ar neveikimas, įskaitant nerašytinius veiksmus)
 • Kaip pasireiškia trečiosios šalies priemonė?
 • Ar trečiosios šalies priemonė galioja, taikoma ar dar netaikoma?  Ar jis jau priimtas, ar planuojamas, paskelbtas arba gresia pavojus?
 • Kokį poveikį trečiosios šalies priemonė daro tarptautinei prekybai ar investicijoms ir kokį poveikį daro Sąjunga arba bet kuri iš jos valstybių narių?
 • Duomenis ar kitą informaciją apie trečiosios valstybės priemonės intensyvumą, sunkumą, dažnumą, trukmę, mastą ir dydį, įskaitant jos poveikį prekybos ar investicijų santykiams su Sąjunga;
 • Kaip trečioji šalis ketina savo priemone užkirsti kelią tam tikro ES arba valstybės narės akto nutraukimui, pakeitimui ar priėmimui arba pasiekti, kad toks veiksmas būtų nutrauktas, pakeistas ar priimtas? Tai bet koks atitinkamai Sąjungos arba valstybės narės institucijos, įstaigos, organo ar agentūros teisės ar kitas aktas, įskaitant pozicijos išraišką, kurį trečioji šalis siekia gauti, pakeisti arba užkirsti kelią.
 • Nurodykite tą konkretų veiksmą kaip galima tiksliau.
 • Kokie yra šio trečiosios šalies ketinimo įrodymai?
 • Ar daroma žala Sąjungai? (Žala Sąjungai – bet koks neigiamas ekonominės prievartos poveikis, įskaitant ekonominę žalą, Sąjungai arba valstybei narei, įskaitant Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams. Tai galėtų apimti žalą ES investicijoms trečiosiose šalyse).
 • Apibūdinkite ir įvertinkite tą žalą kuo tiksliau.  Atkreipkite dėmesį į tai, kad šis elementas gali sutapti su pirmiau nurodytu kriterijumi „paveikti prekybą ar investicijas“. 
 • Ar trečioji šalis tokiais kišimosi atvejais siekia užkirsti kelią tam tikriems veiksmams arba juos gauti iš kitų šalių (bet kurioje pasaulio šalyje)?
 • Ar trečioji šalis galėtų veikti remdamasi tarptautiniu mastu pripažintu teisėtu susirūpinimu? Koks yra trečiosios šalies tikslas?  Kokie tarptautiniai susirūpinimą keliantys klausimai, politika, pastangos šioje srityje šiuo metu ir kaip su ja susijęs trečiosios šalies tikslas? 
 • Ar atitinkama trečioji šalis, prieš imdamasi prievartos priemonės, dėjo kokių nors pastangų, kad pasiektų savo tikslą?  Kokios tos pastangos?

Visuose prašymuose turėtų būti pateikta kuo daugiau pirmiau nurodytos informacijos, tačiau Komisija taip pat svarstys prašymus, kuriuose pateikiama tik su kai kuriais pirmiau minėtais elementais susijusi informacija.

Tvarkysime jūsų paraišką ir susisieksime su jumis, jei jūsų paraiška pareikalautų imtis tolesnių veiksmų.

Informacija, pateikta po Komisijos raginimų prisidėti konkrečiais atvejais

Atskirais atvejais Europos Komisija, jei taikytina, gali paskelbti specialius kvietimus teikti paraiškas dėl trečiųjų šalių priemonių nagrinėjimo (žr. 4 straipsnio 4 dalį) ir dėl Sąjungos atsakomųjų priemonių (žr. 13 straipsnį), kai prašoma konkrečios informacijos. Paraiškos teikimo instrukcijos bus pateiktos konkrečiame pranešime apie atitinkamą atvejį.

Kitos pateiktos nuomonės

Sąjungos įmonės ir kiti privatūs suinteresuotieji subjektai, patiriantys ekonominės prievartos poveikį, kaip apibrėžta reglamente, gali kreiptis į Europos Komisiją dėl pagalbos, susijusios su tebesitęsiančia ekonomine prievarta, adresu trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu ( žr. 14 straipsnį).

 

Pagalba Sąjungos įmonėms ir privatiems suinteresuotiesiems subjektams, atsižvelgiant į tebesitęsiančią ekonominę prievartą, reiškia, kad Europos Komisija gali įsikišti prieš trečiąją valstybę arba kitaip imtis veiksmų pagal reglamentą, kad būtų sustabdyta ekonominė prievarta.

Visais kitais klausimais, susijusiais su kovos su prievarta priemone, kreipkitės tiesiai į mus adresu trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu.

 

Konfidencialumo užtikrinimas

Jei jūsų paraiška bus laikoma konfidencialia, prašome paprašyti ją laikyti konfidencialia adresu trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu ir pateiksime gaires dėl tolesnių saugaus paraiškų teikimo veiksmų.

Tvarkysime jūsų paraišką ir susisieksime su jumis, jei jūsų paraiška pareikalautų imtis tolesnių veiksmų.

Kovos su prievarta priemonės puslapis Prekybos GD svetainėje: Apsauga nuo prievartos

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos