Survestamisvastane vahend

Sunnivastase vahendi kohaldamisel abistabühtne kontaktpunkt.

27. detsembril 2023 jõustunudmäärusega 2023/2675, milles käsitletakse liidu ja selle liikmesriikide kaitset majandusliku survestamise eest (või survestamisvastane vahend), kehtestatakse ELi meetmete raamistik Euroopa Liidu või liikmesriigi vastu suunatud majandusliku survestamise korral.

„Majanduslik survestamine“ – olukord, kus kolmas riik püüab avaldada Euroopa Liidule või liikmesriigile survet konkreetse valiku tegemiseks, kohaldades või ähvardades kohaldada kaubandust või investeeringuid mõjutavaid meetmeid. Selline tegevus sekkub põhjendamatult liidu ja selle liikmesriikide õiguspäraste suveräänsete valikute tegemisse. See, kas kolmanda riigi meede vastab nendele tingimustele, tehakse kindlaks igal üksikjuhul eraldi.

Väited majandusliku survestamise kohta

Euroopa Komisjon võib omal algatusel või nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral uurida kõiki kolmandate riikide meetmeid nende tingimuste täitmise suhtes (vt artikkel 4).

Võite esitada taotluse ja teabe majandusliku survestamise juhtumite kohta aadressil trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu.

 

Andmete konfidentsiaalsena käsitlemine

Kui Teie esildist on vaja käsitleda konfidentsiaalsena, palun taotlege konfidentsiaalsena käsitlemist aadressil trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu ja me juhendame Teid turvalise esitamise edasistes etappides.

Milline teave on survestamisvastase vahendi kohaldamise seisukohast oluline?

Järgmistest küsimustest leiate teavet, mis on oluline survestamisvastase vahendi kohaldamiseks ja mida tuleks selle vahendi alusel komisjonile taotluse esitamisel arvesse võtta:

 • Mis on kolmanda riigi meede? („kolmas riik“ – mis tahes riik, eraldi tolliterritoorium või muu rahvusvahelise õiguse subjekt, välja arvatud liit või liikmesriik; „kolmanda riigi meede“ – tegevus või tegevusetus, sealhulgas kirjutamata tegevus)
 • Kuidas kolmanda riigi meede avaldub?
 • Kas kolmanda riigi meede on jõus, kas seda kohaldatakse või ei ole veel?  Kas see on juba vastu võetud, kas see on kavandatud, välja kuulutatud või ohus?
 • Kuidas mõjutab kolmanda riigi meede rahvusvahelist kaubandust või investeeringuid ning kuidas mõjutab see liitu või mõnda selle liikmesriiki?
 • Andmed või muu teave kolmanda riigi meetme intensiivsuse, raskusastme, sageduse, kestuse, ulatuse ja ulatuse kohta, sealhulgas selle mõju kohta kaubandus- või investeerimissuhetele liiduga;
 • Kuidas kavatseb kolmas riik oma meetme kaudu takistada või saavutada konkreetse õigusakti lõpetamist, muutmist või vastuvõtmist ELi või liikmesriigi poolt? See tähendab mis tahes õigus- või muud toimingut, sealhulgas seisukoha väljendamist, vastavalt kas liidu või liikmesriigi institutsiooni, organi või asutuse poolt, mida kolmas riik soovib saada, muuta või takistada.
 • Palun nimetage see konkreetne toiming nii täpselt kui võimalik.
 • Millised on tõendid kolmanda riigi sellise kavatsuse kohta?
 • Kas liidule on tekitatud kahju? „Kahju liidule“ – majandusliku survestamise negatiivne mõju, sealhulgas majanduslik kahju liidule või liikmesriigile, sealhulgas liidu ettevõtjatele. See võib hõlmata kahju ELi investeeringutele kolmandates riikides).
 • Palun kirjeldage ja mõõdake seda kahju nii täpselt kui võimalik.  Pange tähele, et see element võib kattuda eespool nimetatud kaubanduse või investeeringute mõjutamise kriteeriumiga. 
 • Kas kolmas riik tegeleb selliste sekkumisjuhtumitega, mille eesmärk on ära hoida või saada konkreetseid tegusid teistest riikidest (mis tahes maailmast)?
 • Kas kolmas riik võiks tegutseda rahvusvaheliselt tunnustatud õiguspärase huvi alusel? Mis on kolmanda riigi eesmärk?  Milliseid rahvusvahelisi probleeme, poliitikat ja jõupingutusi kõnealuses valdkonnas praegu esineb ja kuidas on kolmanda riigi eesmärk sellega seotud? 
 • Kas kõnealune kolmas riik on enne sunnimeetme võtmist teinud jõupingutusi oma eesmärgi saavutamiseks?  Millised olid need jõupingutused?

Kõik taotlused peaksid sisaldama võimalikult palju eespool nimetatud teavet, kuid komisjon kaalub ka taotlusi, mis sisaldavad teavet ainult mõne eespool nimetatud elemendi kohta.

Töötleme Teie esitatud taotlust ja võtame teiega ühendust, kui Teie esildis vajab edasisi meetmeid.

Vastused, mis esitatakse pärast komisjoni üleskutseid esitada üksikjuhtudel oma panus

Üksikjuhtumite puhul võib Euroopa Komisjon vajaduse korral algatada spetsiaalseid projektikonkursse seoses kolmandate riikide meetmete uurimisega (vt artikli 4 lõige 4) ja seoses liidu vastumeetmetega (vt artikkel 13), kui soovite Teie konkreetset panust. Esitamise juhised on kättesaadavad vastava juhtumi kohta eraldi teates.

Muud märkused

Liidu ettevõtjad ja muud erasektori sidusrühmad, keda määruses määratletud majanduslik survestamine mõjutab, võivad käimasoleva majandusliku survestamise raames abi saamiseks pöörduda Euroopa Komisjoni poole aadressil trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu ( vt artikkel 14).

 

Liidu ettevõtjatele ja erasektori sidusrühmadele antav abi jätkuva majandusliku survestamise kontekstis viitab Euroopa Komisjoni võimalusele sekkuda enne kolmandat riiki või võtta muul viisil määruse kohaseid meetmeid majandusliku survestamise peatamiseks.

Kui Teil on muid küsimusi seoses survestamisvastase vahendiga, võite meiega otse ühendust võtta aadressil trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu.

 

Andmete konfidentsiaalsena käsitlemine

Kui Teie esildist on vaja käsitleda konfidentsiaalsena, palun taotlege konfidentsiaalsena käsitlemist aadressil trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu ja me juhendame Teid turvalise esitamise edasistes etappides.

Töötleme Teie esitatud taotlust ja võtame teiega ühendust, kui Teie esildis vajab edasisi meetmeid.

Survestamisvastaste vahendite lehekülg kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: Kaitse sunni eest

Jagage seda lehte: