Teenustekaubanduse üldleping (GATS)

Mis on GATS?

Teenustekaubanduse üldleping (GATS) on Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) leping, mis jõustus 1995. aastal.

Eesmärgid on järgmised:

  • luua rahvusvaheliste teenuskaubanduse eeskirjade usaldusväärne ja prognoositav süsteem
  • hõlbustada teenusteturgude järkjärgulist liberaliseerimist

Kõik WTO liikmed on GATSi osalised.

GATSi aluspõhimõtteid kohaldatakse põhimõtteliselt kõigi teenusesektorite suhtes.

On kaks erandit

  • teenused, mida osutatakse valitsuse ülesannete täitmisel ärilistel alustel, näiteks sotsiaalkindlustusskeemid, rahvatervis, haridus
  • õhutranspordiga seotud teenused

GATSi kohaldatakse ka kõigi teenuste suhtes, mida hangivad kõik valitsustasandid (kesk-, piirkondlik, kohalik jne).

Valitsustele jääb vabadus otsustada, milliseid teenustesektoreid nad tegelikult liberaliseerivad.

Üldpõhimõtted

Enamsoodustusrežiim tagab, et iga allakirjutanud riik kohtleb mis tahes liikmesriigi teenuseid ja teenuseosutajaid vahet tegemata, mitte halvemini kui mis tahes teise riigi teenuseid ja teenuseosutajaid erikohustuste loendis nimetatud tingimustel ja piirides.

kaks riiki ei saa kehtestada teiste riikide suhtes diskrimineerivaid sooduskordasid, välja arvatud teatavatel tingimustel.

Võrdse kohtlemise põhimõtte kohaselt kohtleb iga liikmesriik erikohustuste loendites nimetatud tingimuste ja piirangute kohaselt teise liikmesriigi teenuseid vähemalt sama soodsalt kui oma riigi tooteid.

riigid ei saa rakendada diskrimineerivaid meetmeid, millest saavad kasu riigisisesed teenused või teenuseosutajad

Muud kohustused

  • valitsused peavad avaldama kõik asjakohased õigusnormid läbipaistval ja kergesti kättesaadaval viisil.
  • eeskirju tuleb hallata mõistlikul, objektiivsel ja erapooletul viisil.
  • liikmesriigid peavad tagama, et monopolid ja ainuõiguslikud teenuseosutajad ei kuritarvitaks oma positsiooni
  • liikmesriigid konsulteerivad selle üle, kuidas kõrvaldada äritavad, mis võivad konkurentsi piirata
  • riigid võivad ühineda kutsekvalifikatsioonide tunnustamise lepingutega
  • teenuste kulukohustustega seotud jooksvate tehingute rahvusvahelisi ülekandeid ja makseid ei saa piirata, välja arvatud maksebilansiraskuste korral ja teatavatel asjaoludel.

Üksikasjalikum teave teenuskaubanduse üldlepingu (GATS) kohta

Teenuste sektorite klassifikaator

Teenustekaubanduse üldleping hõlmab kõiki teenuseid, välja arvatud mõned erandid. Hõlmatud teenuste sektorite ja allsektorite loetelu on esitatud teenuste sektorite klassifikatsiooni loetelus.

Jagage seda lehte: