EPA SADC – Lõuna-Aafrika Arenguühendus

ELi ja Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) majanduspartnerlusleping lihtsustab kahe piirkonna elanikel ja ettevõtjatel teineteisesse investeerimist ja teineteisega kauplemist ning soodustab arengut kogu Lõuna-Aafrikas. Lugege, kuidas ELi majanduspartnerlusleping viie Lõuna-Aafrika Arenguühenduse riigiga võib teie kaubandusele kasu tuua.

Kokkulepe lühidalt

ELi ja Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) majanduspartnerluslepingu riigid, kuhu kuuluvad Botswana, Lesotho, Mosambiik, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Eswatini (endine Svaasimaa), allkirjastasid SADC majanduspartnerluslepingu 10. juunil 2016. Majanduspartnerlusleping jõustus ajutiselt 10. oktoobril 2016 ning Mosambiik kohaldas seda ajutiselt alates 4. veebruarist 2018.

SADC majanduspartnerlusleping on arengule suunatud kaubandusleping, mis annab SADC majanduspartnerluslepingu rühma partneritele asümmeetrilise juurdepääsu. Nad võivad kaitsta tundlikke tooteid täieliku liberaliseerimise eest ja rakendada kaitsemeetmeid, kui import EList kasvab liiga kiiresti. Koostööd käsitlevas peatükis määratakse kindlaks kaubandusega seotud valdkonnad, mis võivad rahastamisest kasu saada. Leping sisaldab ka säästva arengu peatükki, mis hõlmab sotsiaal- ja keskkonnaküsimusi.

Kaubavahetuse osas hõlmab uus turulepääs paremaid kaubandustingimusi peamiselt põllumajanduses ja kalanduses, sealhulgas veini, suhkru, kalandustoodete, lillede ja puuviljakonservide puhul. Omalt poolt saab EL sisuka uue juurdepääsu Lõuna-Aafrika tolliliidu turule (toodete hulka kuuluvad nisu, oder, juust, lihatooted ja või).

Abisaavad riigid

 • Botswana
 • Lesotho
 • Mosambiik
 • Namiibia
 • Lõuna-Aafrika
 • Eswatini (Svaasimaa)

Lõuna-Aafrika Arenguühenduse piirkonna ülejäänud kuus liiget – Kongo Demokraatlik Vabariik, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Sambia ja Zimbabwe – osalevad majanduspartnerluslepingutes ELiga või peavad nende üle läbirääkimisi muude piirkondlike rühmade, nimelt Kesk-Aafrika või Ida- ja Lõuna-Aafrika osana.

Asümmeetrilised sätted SADCi riikide kasuks

Majanduspartnerluslepinguga nähakse SADC majanduspartnerluslepingu riikide jaoks ette asümmeetrilised sätted, nagu tundlike toodete liberaliseerimisest väljajätmine, paindlikud päritolureeglid ning põllumajanduse, toiduainete ja tärkava tööstuse eritagatised ja -meetmed.

 • SADC majanduspartnerluslepingu riigid saavad aktiveerida viis kahepoolset kaitsemeedet ja suurendada imporditollimakse, kui import EList suureneb nii palju või nii kiiresti, et nad ähvardavad häirida omamaist tootmist
 • kui EL peaks kohaldama WTO eeskirjade kohast kaitsemeedet, pakub EL oma SADC majanduspartnerluslepingu partneritele viieaastast pikendatavat erandit, mis võimaldab SADC majanduspartnerluslepingu riikidel eksporti jätkata.

Tariifid

 • EL tagab 100 % tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu kogu impordile Botswanast, Lesothost, Mosambiigist, Namiibiast ja Svaasimaalt. Juurdepääs ELi turule on püsiv, täielik ja kõigile toodetele tasuta. EL kaotab tollimaksud 98,7%-lt Lõuna-Aafrikast pärit impordilt konkreetsete kogusekvootide alusel.
 • Lõuna-Aafrika tolliliitu kuuluvad riigid (Botswana, Lesotho, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Eswatini) kaotavad tollimaksud ligikaudu 86 %-le ELi impordist. Mosambiik kaotab tollimaksud 74 %-lt ELi imporditavatelt kaupadelt
 • kõik tollimaksud on esitatud ELi ja SADC majanduspartnerluslepingu I, II ja III lisas.

 

Kasutage minu kaubandusassistendi otsingut, et leida täpne teave teie konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse selle päritolu- ja sihtriiki. Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutusega

Päritolureeglid

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun kontrollige minu kaubandusassistendirubriigis „Päritolureeglite enesehindamise vahend“ (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja uurige, kuidas koostada õigeid dokumente.

Selles jaotises on esitatud üldine teave päritolureeglite ja päritolumenetluste kohta.

Päritolu on kaubeldavate kaupade "majanduslik riikkondsus". Kui te ei ole teemaga varem kokku puutunud, leiate põhimõistete tutvustuse kaupade jaotisest.

Päritolureeglid

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun kontrollige  minu kaubandusassistendiinteraktiivset päritolureeglite enesehindamisvahendit (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja uurige, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teave päritolureeglite kohta on esitatud allpool.

Kust leida päritolureeglid?

Päritolureeglid on sätestatud ELi ja SADC majanduspartnerluslepingu I protokollis mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta (ELT L 250, 16.9.2016, lk 1924). Palun tutvuge ka SADC-ELi majanduspartnerluslepingu protokolli nr 1 kohaldamise juhendiga.

Kas minu toode on pärit EList või SADC majanduspartnerluslepingu riigist?

Selleks et teie toote suhtes saaks kohaldada ELi ja SADC majanduspartnerluslepingu kohast madalamat soodustariifi või nulltariifi, peab toode olema pärit EList või SADC majanduspartnerluslepingu riigist.

Toodet käsitatakse EList või SADC majanduspartnerluslepingu riigist pärinevana, kui see on

Toode peab vastama ka kõigile muudele grupis sätestatud kohaldatavatele nõuetele (näiteks ebapiisav töö või töötlus, mittemuutmise reegel). Samuti on olemas mõned täiendavad paindlikkusmeetmed, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju (nt tolerantsus või kumulatsioon).

 

Näited tootepõhistest eeskirjadest ELi kaubanduslepingutes

 • Lisandväärtuse reegel – kõigi kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • Tariifse klassifikatsiooni muutus – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon, näiteks paberi tootmine (harmoneeritud süsteemi grupp 48) päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • Eritoimingud – vaja on konkreetset tootmisprotsessi, näiteks lõngakiudude ketramist, selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõivatööstuses ning keemiatööstuses
 • Neid erinevaid eeskirju on võimalik kombineerida, järgides erinevaid eeskirju kas alternatiivselt või kombineeritult.

Näpunäiteid, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju

Leping pakub täiendavat paindlikkust, mis aitab teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu tolerantsus või kumulatsioon.

Tolerants
 • ELi ja SADC majanduspartnerluslepingus võimaldab lubatud hälbe reegel tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt tootepõhise reegliga keelatud, kuni 15 % ulatuses toote tehasehinnast.
 • seda lubatud hälvet ei tohi kasutada selleks, et ületada tootepõhistes reeglites loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimaalset künnist, mis on väljendatud väärtusena.
 • erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis sisalduvad 1. lisa „Sissejuhatavad märkused“ märkustes 5–6.
Kumulatsioon

ELi ja SADCi majanduspartnerluslepingus on sätestatud:

Erandid

SADC majanduspartnerluslepingu riigi taotlusel võib teatavatel tingimustel teha konkreetse erandi, et teatavatest riikidest pärit konkreetsete toodete suhtes saaks kohaldada leebemaid päritolureegleid. Praegu konkreetseid erandeid ei kohaldata.

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele protokollis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri:

Transport läbi kolmanda riigi: otseveo eeskiri

ELi ja SADC majanduspartnerluslepingu kohaselt tuleb päritolustaatusega tooted vedada EList SADC majanduspartnerluslepingu riiki (ja vastupidi), ilma et neid kolmandas riigis täiendavalt töödeldaks.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks:

 • märkide, etikettide, pitserite või muude dokumentide lisamine või kinnitamine, et tagada importiva riigi konkreetsete siseriiklike nõuete täitmine
 • Toodete säilitamine heades tingimustes
 • hoidla
 • saadetiste osadeks jagamine

Kahtluse korral võib toll nõuda, et deklarant tõendaks nõuetele vastavust mis tahes viisil, sealhulgas selliste lepinguliste veodokumentidega nagu veokiri või konkreetsete tõenditega, mis põhinevad pakendite märgistamisel või nummerdamisel, või kaupadega seotud mis tahes muude tõenditega.

Tollimaksu tagastamine

Soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt varem makstud tollimaksude tagasimaksmine on lubatud ELi ja SADC majanduspartnerluslepingu alusel.

Päritolumenetlused

Soodustariifi taotlemise ja tollikontrolliga seotud päritolumenetlused on sätestatud IV jaotises päritolutõendi kohta ja V jaotises halduskoostöö korra kohta.

Kuidas soodustariifi taotleda?

Sooduskohtlemise saamiseks peate esitama päritolutõendi

Kaupade liikumissertifikaat EUR.1
 • liikumissertifikaadi EUR.1 näidis on esitatud III lisas ja selles on esitatud juhised selle täitmiseks;
 • Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 annab välja eksportiva riigi toll.
 • sertifikaati taotlev eksportija peab olema valmis esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid;
Päritoludeklaratsioon (eksportija enda deklaratsioon)

Eksportijad võivad ise deklareerida, et nende toode on pärit EList või SADC majanduspartnerluslepingu riigist, esitades päritoludeklaratsiooni. Seda saab teha

 • heakskiidetud eksportija või
 • mis tahes eksportija, tingimusel et saadetise koguväärtus ei ületa 6000 eurot.

 

Heakskiidetud eksportijad

Ekspordiriigi toll võib anda igale eksportijale, kes tegeleb pidevalt käesoleva lepinguga hõlmatud toodete veoga, loa koostada ise päritoludeklaratsioone, olenemata asjaomaste toodete väärtusest.

Eksportija, kes taotleb sellist luba, peab esitama tollile kõik tagatised, mis on vajalikud toodete päritolustaatuse ja muude käesoleva protokolli nõuete täitmise kontrollimiseks.

Kuritarvituste korral võib toll heakskiidetud eksportija staatuse tühistada.

 

Mida peaks päritoludeklaratsioon sisaldama?

 • päritoludeklaratsiooni koostamiseks peaks eksportija kaubaarvele, saatelehele või muule äridokumendile trükkima, tembeldama või välja trükkima järgmise deklaratsiooni (asjakohases keeles): „Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliluba nr ... ) kinnitab, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted ... sooduspäritoluga."
 • päritoludeklaratsiooni teksti võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles ja see on esitatud IV lisas. Küsige oma tolliasutustelt, millised lisanõuded neil võivad olla.
 • Te peate oma päritoludeklaratsioonile käsitsi alla kirjutama. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud tingimusel, et kinnitate oma tolliasutusele kirjalikult, et võtate endale täieliku vastutuse teid identifitseerivate deklaratsioonide eest.

Esitamine

 • eksportija võib koostada päritoludeklaratsiooni sellega hõlmatud toodete eksportimisel või pärast eksportimist, tingimusel et see esitatakse importivas riigis hiljemalt kahe aasta jooksul pärast sellega hõlmatud toodete importimist;
 • päritoludeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad teie toodete päritolustaatust;

Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. ELi ja SADCi vaheline majanduspartnerlusleping põhineb järgmistel põhimõtetel:

 • kontrollimine põhineb importiva ja eksportiva lepinguosalise tolliasutuste vahelisel halduskoostööl;
 • toodete päritolu kontrollivad kohalikud tolliasutused – importiva lepinguosalise kontrollkäigud eksportija juurde ei ole lubatud;

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused määravad kindlaks päritolu ja teavitavad tulemustest importiva lepinguosalise ametiasutusi.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • tutvuda tehniliste nõuete, eeskirjade ja menetlustega, millele kaup peab Euroopa Liitu importimiseks vastama;
 • otsige andmebaasist My Trade Assistant konkreetseid eeskirju ja määrusi, mida kohaldatakse teie toote ja selle päritoluriigi suhtes

Sanitaar- ja fütosanitaarnõuded

Tollivormistuse dokumendid ja protseduurid

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada oma toodete päritolu soodustariifide taotlemiseks, ja eeskirjade kohta, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, on esitatud eespool päritolureegleid käsitlevas jaos.

Tutvuge muude tollivormistusdokumentide ja -menetlustega, mida on vaja Euroopa Liitu importimiseks.

Teavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta üldiselt leiate maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Majanduspartnerlusleping sisaldab ELi ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelist kahepoolset protokolli geograafiliste tähiste kaitse ning veinide ja kangete alkohoolsete jookidega kauplemise kohta.

 • EL kaitseb rohkem kui 100 Lõuna-Aafrika nimetust, nagu Rooibos, kuulus tõmmis Lõuna-Aafrikast, ning arvukaid veininimetusi, nagu Stellenbosch ja Paarl.
 • Lõuna-Aafrika Vabariik kaitseb enam kui 250 ELi nimetust, mis on jaotatud toidu, veini ja kangete alkohoolsete jookide kategooriatesse.

See tähendab näiteks, et muu riigi kui Lõuna-Aafrika tootja ei saa turustada oma territooriumilt pärit taimest valmistatud teed sümboolselt olulise nime Rooibos all. Sama kehtib ELi traditsiooniliste tootenimetuste kohta.

Teenustekaubandus

Riigihanked

Investeeringud

Muud valdkonnad

Konkurents

 • EL on peatanud kõigi SADC majanduspartnerluslepingu riikidesse eksporditavate toodete ekspordisubsiidiumid
 • EL on minimeerinud tootmist ja kaubandust moonutavaid meetmeid
 • kui kohalik tööstus satub Euroopast pärit impordi järsu kasvu tõttu ohtu, võimaldavad majanduspartnerluslepingud võtta meetmeid tööstussektorite ja tärkava tööstuse kaitsmiseks;

Vaidluste lahendamine

SADC majanduspartnerluslepingu kohaselt lahendatakse vaidlused konsultatsioonide või vahenduse teel ning lõpuks vahekohtus. Pärast vahekohtumenetlust peab pool, kelle vastu kaebus esitati, võtma kõik vajalikud meetmed otsuse täitmiseks. Mittevastavuse korral on teisel poolel õigus saada hüvitist või tal on lubatud võtta kõik asjakohased meetmed, näiteks suurendada tollimakse.

Säästev areng

SADC majanduspartnerlusleping põhineb selgesõnaliselt Cotonou lepingus sätestatud olulistel ja põhielementidel, st inimõigustel, demokraatlikel põhimõtetel, õigusriigi põhimõttel ja heal valitsemistaval. Leping sisaldab seega kõige jõulisemat sõnastust õiguste ja kestliku arengu kohta, mis on ELi lepingutes olemas.

 • „täitmata jätmise klausel” tähendab, et kui mis tahes lepinguosaline ei täida oma kohustusi seoses oluliste osadega, võib võtta asjakohaseid meetmeid (nagu on sätestatud Cotonou lepingus). See võib hõlmata kaubandussoodustuste peatamist.
 • majanduspartnerluslepingute ühiste institutsioonide ülesanne on jälgida ja hinnata majanduspartnerluslepingute rakendamise mõju lepinguosaliste säästvale arengule. Kooskõlas Cotonou lepinguga on kodanikuühiskonnal ja parlamendiliikmetel selge roll.

Piirkondlik integratsioon

SADC majanduspartnerluslepingus käsitletakse nii kaubandust SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahel kui ka kaubandust ELiga.

 • SADC majanduspartnerluslepingu päritolureeglid toetavad uute väärtusahelate arendamist piirkonnas. Kuhjumist käsitlevad sätted võimaldavad kohaldada ELi piiril soodustariife puuviljade suhtes, mis on koristatud ühes piirkonna riigis ning seejärel säilitatud ja konserveeritud teises riigis. Seda liiki paindlikud päritolureeglid toovad kasu põllumajandusliku toidutööstuse, kalandus- ja tööstussektori ettevõtjatele.
 • SADC majanduspartnerluslepinguga ühtlustatakse EList pärit impordi suhtes kehtestatud Lõuna-Aafrika tolliliidu tariife ja parandatakse seega tolliliidu toimimist. Sel viisil tugevdab SADCi majanduspartnerlusleping piirkondlikku integratsiooni.
 • iga SADC majanduspartnerluslepingu riik on kokku leppinud, et kõik tema poolt ELile antud soodustused laienevad ka teistele SADC majanduspartnerluslepingu riikidele;

Suutlikkuse suurendamine ja tehniline abi

EL annab kaubandusabi tehnilist abi. See aitab riikidel kohandada oma tolliprotseduure ja vähendada paberimajandust. Teie jaoks tähendab see tolliga tegelemisel vähem vaeva.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte: