СИП ЮАОР — Южноафриканската общност за развитие

Споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и ЮАОР улеснява хората и предприятията от двата региона да инвестират и търгуват помежду си, както и да стимулират развитието в Южна Африка. Научете как споразумението на ЕС за икономическо партньорство с пет държави от ЮАОР може да бъде от полза за вашата търговия.

Накратко споразумението

Споразумението за икономическо партньорство(СИП) между ЕС и Южноафриканската общност за развитие (ЮАОР ), включително Ботсуана, Лесото, Мозамбик, Намибия, Южна Африка и Есватини (преди Свазиленд), подписа споразумението по СИП ЮАОР на 10 юни 2016 г. СИП влезе временно в сила от 10 октомври 2016 г., като Мозамбик го прилага временно от 4 февруари 2018 г.

СИП ЮАОР е търговско споразумение, насочено към развитието, което предоставя асиметричен достъп на партньорите в групата по СИП ЮАОР. Те могат да предпазят чувствителните продукти от пълна либерализация и да въведат защитни мерки, когато вносът от ЕС нараства твърде бързо. В глава относно сътрудничеството се посочват областите, свързани с търговията, които могат да се възползват от финансиране. Споразумението съдържа и глава относно устойчивото развитие, която обхваща социалните и екологичните въпроси.

Що се отнася до търговията със стоки, новият достъп до пазара включва по-добри условия за търговия главно в селското стопанство и рибарството, включително за вино, захар, рибни продукти, цветя и консервирани плодове. От своя страна ЕС ще получи значим нов достъп до пазара на Южноафриканския митнически съюз (продукти, включващи пшеница, ечемик, сирене, месни продукти и масло).

Държави бенефициери

 • Ботсуана
 • Лесото
 • Мозамбик
 • Намибия
 • Южна Африка
 • Есватини (Свазиленд)

Останалите шестима членове на региона на Южноафриканската общност за развитие — Демократична република Конго, Мадагаскар, Малави, Мавриций, Замбия и Зимбабве — са част от или водят преговори за СИП с ЕС като част от други регионални групи, а именно Централна Африка или Източна и Южна Африка.

Асиметрични разпоредби в полза на държавите от ЮАОР

СИП предвижда асиметрични разпоредби в полза на държавите по СИП ЮАОР, като например изключване на чувствителни продукти от либерализацията, гъвкави правила за произход, в допълнение към специалните предпазни мерки и мерки за селското стопанство, хранителните продукти и зараждащите се промишлени отрасли.

 • Държавите по СИП ЮАОР могат да задействат пет двустранни защитни мерки и да увеличат вносните мита, в случай че вносът от ЕС се увеличи толкова или толкова бързо, че заплашва да наруши вътрешното производство.
 • ако ЕС прилага защитна мярка съгласно правилата на СТО, ЕС предлага на своите партньори по СИП ЮАОР 5-годишно освобождаване с възможност за подновяване, което ще позволи на държавите от ЮАОР, страни по СИП, да продължат своя износ.

Тарифи

 • ЕС предоставя 100 % безмитен и освободен от квоти достъп за целия внос от Ботсуана, Лесото, Мозамбик, Намибия и Свазиленд. Достъпът до пазара на ЕС е постоянен, пълен и безплатен за всички продукти. ЕС премахва митата върху 98,7 % от вноса от Южна Африка в рамките на определени количествени квоти.
 • държавите, които са част от Южноафриканския митнически съюз (Ботсуана, Лесото, Намибия, Южна Африка и Есватини) премахват митата върху около 86 % от вноса от ЕС. Мозамбик премахва митата върху 74 % от вноса от ЕС
 • всички мита могат да бъдат намерени в приложения I, II и III към СИП между ЕС и ЮАОР.

 

Използвайте опцията за търсене на „Моят търговски асистент“, за да намерите точната информация за митата и тарифите за вашия конкретен продукт, като вземете предвид неговата държава на произход и местоназначение. Ако имате съмнения, свържете се с Вашите митнически органи

Правила за произход

За да отговаряте на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете инструментаза самооценка на правилата за произход (ROSA) в моя търговски асистент, за да прецените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да подготвите правилните документи.

Обща информация относно правилата за произход и процедурите, свързани с произхода, може да бъде намерена в настоящия раздел.

Произходът е „икономическата националност“ на търгуваните стоки. Ако сте нови за темата, можете да намерите въведение към основните понятия в раздела за стоките.

Правила за произход

 

За да отговаряте на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA) в моя търговски асистент, за да оцените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да подготвите правилните документи.

Обща информация за правилата за произход е на разположение по-долу.

Къде мога да намеря правилата за произход?

Правилата за произход са определени в Протокол I относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество (ОВ L 250, 16.9.2016 г., стр. 1924) от Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и ЮАОР. Моля, направете справка и с Ръководството относно прилагането на протокол 1 към СИП между Южноафриканската общност за развитие и ЕС.

Моят продукт произхожда ли от ЕС или от държава по СИП ЮАОР?

За да може вашият продукт да отговаря на условията за по-ниска или нулева преференциална тарифа съгласно Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и ЮАОР, даден продукт трябва да е с произход от ЕС или от държава по СИП ЮАОР.

Счита се, че даден продукт е с произход от ЕС или от държава по СИП ЮАОР, ако е

Продуктът трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в главата (например недостатъчна обработка или преработка, правилото за непромяна). Съществуват и някои допълнителни възможности за гъвкавост, които да ви помогнат да спазвате специфичните за отделните продукти правила (например толеранс или кумулация).

 

Примери за специфични за продуктите правила в търговските споразумения на ЕС

 • Правилото за добавената стойност — стойността на всички използвани материали без произход не може да надвишава определен процент от цената на продукта франко завода
 • Промяна в тарифното класиране — производственият процес води до промяна в тарифното класиране между материалите без произход и крайния продукт, например производството на хартия (глава 48 от Хармонизираната система) от целулоза без произход (глава 47 от Хармонизираната система)
 • Специфични операции — изисква се специфичен производствен процес, например изпридане на влакна за прежди, като тези правила се използват предимно в текстилния и шивашкия сектор, както и в химическия сектор
 • Възможно е съчетание от тези различни правила, като различните правила се спазват алтернативно или в комбинация

Съвети, които да ви помогнат да спазвате правилата за отделните продукти

Споразумението предоставя допълнителна гъвкавост, която ви помага да спазвате специфичните за отделните продукти правила, като например толеранс или кумулация.

Толеранс
 • в споразумението за икономическо партньорство между ЕС и ЮАОР правилото за толеранс позволява на производителя да използва материали без произход, които обикновено са забранени от специфичното правило за продукта, в размер до 15 % от цената на продукта франко завода
 • това допустимо отклонение не може да се използва за надвишаване на който и да е праг на максималните материали без произход, изразени в стойност, посочена в специфичните за отделните продукти правила.
 • специфични допустими отклонения се прилагат за текстилни изделия и облекла, класирани в глави 50—63 от Хармонизираната система, които са включени в бележки 5—6 от приложение 1 „Уводни бележки“.
Кумулация

Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и ЮАОР предвижда:

 • двустранна кумулация, която позволява материалите с произход от държава по СИП ЮАОР да се считат за материали с произход от ЕС (и обратно), когато се използват в производството на даден продукт.
 • пълна кумулация, която позволява обработката или преработката, извършена върху материали без произход в ЕС, да бъде взета предвид в държава по СИП ЮАОР (и обратно), когато се преценява дали отговаряте на специфичното за продукта правило.
 • диагонална кумулация, която позволява i) материалите с произход от която и да е държава по СИП ЮАОР, друга държава по СИП от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн или отвъдморска държава или територия на ЕС и ii) операции или преработка, извършени в тези държави, да се считат съответно за операции с произход или за извършени в държава по СИП ЮАОР или ЕС, когато са използвани в производството на даден продукт, при условие че са изпълнени определени условия, включително споразумения за административно сътрудничество между двете държави, от които се кумулира произход. Тази кумулация не се прилага за i) материали по ХС 1604—1605 с произход от Тихоокеанския басейн и ii) материали с произход от Южна Африка, които не могат да бъдат внасяни безмитно от квоти в ЕС.   
 • кумулация по отношение на материалите, които подлежат на освобождаване от мито заНОНв ЕС, което позволява на износителите в държава по СИП ЮАОР да отчитат материали без произход, които при внос в ЕС биха се ползвали от безмитно и безквотно третиране съгласно митата на ЕС за най-облагодетелствана нация, все едно че са с произход от тази държава по СИП ЮАОР, когато са вложени в произведен там продукт, при условие че не се прилагат антидъмпингови мита или мита срещу заобикалянето на мерките срещу този материал от държавата на произход
 • кумулация по отношение на материали с произходот други държави, които се ползват от преференциален безмитен и освободен от квоти достъп до ЕС, която позволява материалите с произход от държави, които се ползват от безмитен и освободен от квоти достъп до ЕС, да се считат за материали с произход от държава по СИП ЮАОР, ако се използват в производството на даден продукт, при условие че са изпълнени определени условия. Понастоящем тази кумулация не е приложима.
Дерогации

По искане на държава по СИП ЮАОР може да бъде предоставена специална дерогация при определени условия, за да се даде възможност за прилагане на по-облекчени правила за произход за конкретни продукти с произход от конкретни държави. Понастоящем не се прилагат специфични дерогации.

Други изисквания

Продуктът трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в протокола, като например недостатъчна обработка или преработка или правилото за директен транспорт:

Превоз през трета държава: правило за директен транспорт

В Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и ЮАОР продуктите с произход трябва да бъдат транспортирани от ЕС до държава по СИП ЮАОР (и обратно), без да бъдат допълнително преработени в трета държава.

Някои операции могат да се извършват в трета държава, ако продуктите остават под митнически надзор, като например:

 • добавяне или поставяне на маркировки, етикети, пломби или всякаква документация, за да се гарантира спазването на специфичните национални изисквания на държавата вносител
 • консервиране на продуктите в добри условия
 • съхранение
 • разделяне на пратки

В случай на съмнение митническите органи могат да поискат от декларатора да представи доказателство за съответствие, което може да бъде дадено по всякакъв начин, включително чрез транспортни документи по договор, като например товарителници, или фактически или конкретни доказателства, основани на маркировката или номерирането на опаковките, или всяко доказателство, свързано със самите стоки.

Възстановяване на мита

Възстановяването на платени преди това мита върху материали без произход, използвани за производството на продукт, който се изнася по преференциална тарифа, е разрешено съгласно Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и ЮАОР.

Процедури, свързани с произхода

Процедурите за произход, свързани с заявяване на преференциална тарифа и проверка от страна на митническите органи, са определени в дял IV относно доказателството за произход и в дял V относно договореностите за административно сътрудничество.

Как да поискате преференциална тарифа?

За да се ползвате от преференциално третиране, трябва да представите доказателство за произход

 • ще се нуждаете от:
 • доказателството за произход е валидно за срок от 10 месеца от датата на издаване
 • не се изисква доказателство за произход, когато
  • общата стойност на продуктите не надвишава 500 EUR в случай на малки опаковки, или
  • 1,200 EUR в случай на продукти, които са част от личния багаж на пътниците
Сертификат за движение EUR.1
 • образец на сертификат EUR.1 е включен в приложение III и дава инструкции за попълването му.
 • Сертификатите за движение EUR.1 се издават от митническите органи на страната износител
 • износителят, който подава заявление за сертификат, следва да бъде готов да представи документи, доказващи произхода на съответните продукти.
Декларация за произход (лична декларация от износителя)

Износителите могат сами да декларират, че техният продукт е с произход от ЕС или от държава по СИП ЮАОР, като представят декларация за произход. Тя може да бъде направена от

 • одобрен износител, или
 • от всеки износител, при условие че общата стойност на пратката не надвишава 6,000 EUR

 

Одобрени износители

Митническите органи на държавата износител могат да разрешат на всеки износител, който често превозва продукти съгласно настоящото споразумение, да изготвя декларации за произход независимо от стойността на съответните продукти.

Износител, който иска такова разрешение, трябва да предостави на митническите органи всички гаранции, необходими за проверка на статута на продукти с произход на продуктите, както и на изпълнението на другите изисквания на настоящия протокол.

Митническите органи могат да отнемат статута на одобрен износител в случай на злоупотреба.

 

Какво следва да съдържа декларацията за произход?

 • за да направи декларация за произход, износителят следва да състави, подпечатва или разпечата следната декларация (на съответния език) върху фактурата, известието за доставка или друг търговски документ: "Износителят на продуктите, обхванати от настоящия документ (митническо разрешение №... ) декларира, че освен ако ясно е посочено друго, тези продукти са с... преференциален произход.“
 • текстът на декларацията за произход може да бъде изготвен на всеки от официалните езици на ЕС и може да бъде намерен в приложение IV. Проверете пред митническите органи във вашата страна за евентуални допълнителни изисквания.
 • трябва да подпишете декларацията си за произход на ръка. Ако сте одобрен износител, вие сте освободен от това изискване, при условие че поемете писмена гаранция пред митническите органи, че поемате пълна отговорност за всяка декларация, която ви идентифицира.

Подаване

 • декларация за произход може да бъде изготвена от износителя, когато продуктите, за които се отнася, се изнасят или след износа, при условие че е представена в държавата вносител не по-късно от две години след вноса на продуктите, за които се отнася.
 • когато попълвате декларация за произход, трябва да сте готови да представите документи, доказващи произхода на вашите продукти.

Проверка на произхода

Митническите органи могат да проверят дали внесеният продукт действително е с произход или отговаря на други изисквания за произход. Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и ЮАОР се основава на следните принципи:

 • проверката се основава на административно сътрудничество между митническите органи на страната вносител и страната износител
 • проверките на произхода на продуктите се извършват от местните митници — посещенията на страната вносител при износителя не са разрешени

Органите на страната износител определят произхода и информират за резултатите органите на страната вносител.

Изисквания към продуктите

Технически правила и изисквания

 • научете повече за техническите изисквания, правила и процедури, на които трябва да отговарят стоките, за да бъдат внесени в Европейския съюз
 • търсене на конкретни правила и разпоредби, приложими за вашия продукт и неговата държава на произход, в базата данни „Моят търговски асистент“

Изисквания за здраве и безопасност СФС

Документи и процедури за митническо оформяне

За описание на начина, по който може да се докаже произходът на вашите продукти, за да поискате преференциални тарифи, и на правилата, свързани с проверката на произхода от страна на митническите органи, вж. раздела относно правилата за произход по-горе.

Научете повече за други документи и процедури за митническо оформяне, необходими за внос в Европейския съюз.

За информация относно митническите процедури за внос и износ като цяло посетете уебсайта на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“.

Интелектуална собственост и географски означения

СИП включва двустранен протокол между ЕС и Южна Африка относно защитата на географските указания и относно търговията с вина и спиртни напитки.

 • ЕС защитава над 100 южноафрикански имена като Rooibos, известната инфузия от Южна Африка и множество наименования на вина като Stellenbosch и Paarl
 • Южна Африка, защитава над 250 наименования на ЕС, разпръснати в категориите храни, вина и спиртни напитки

Това означава например, че производител в държава, различна от Южна Африка, не може да предлага на пазара чай, обработен от растение от собствената си територия, под символичното наименование Rooibos. Същото се отнася и за традиционните наименования на продукти от ЕС.

Търговия с услуги

Обществени поръчки

Инвестиции

Други области

Конкуренция

 • ЕС прекрати субсидиите за износ на всички продукти, изнасяни за държавите от ЮАОР, страни по СИП
 • ЕС е намалил до минимум мерките с последици за производството и нарушаване на търговията
 • ако местната промишленост е застрашена поради рязкото увеличаване на вноса от Европа, СИП позволяват да се предприемат мерки за защита на промишлените сектори и зараждащата се промишленост.

Уреждане на спорове

Съгласно СИП ЮАОР споровете се уреждат чрез консултации или посредничество и в крайна сметка чрез арбитраж. След провеждане на арбитражен процес страната, срещу която е подадена жалбата, предприема всички необходими мерки за изпълнение на решението. В случай на неспазване другата страна има право на обезщетение или има право да предприеме всички подходящи мерки, като например увеличаване на митата.

Устойчиво развитие

СИП ЮАОР се основава изрично на „съществените и основни“ елементи, определени в Споразумението от Котону, а именно правата на човека, демократичните принципи, принципите на правовата държава и доброто управление. По този начин споразумението съдържа един от най-силните формулировки в споразуменията на ЕС относно правата и устойчивото развитие.

 • „клаузата за неизпълнение „означава, че „подходящи мерки“ (както е предвидено в Споразумението от Котону) могат да бъдат предприети, ако някоя от страните не изпълни задълженията си по отношение на съществените елементи. Това може да включва спиране на търговските ползи.
 • на съвместните институции по СИП се възлага задачата да наблюдават и оценяват въздействието от прилагането на СИП върху устойчивото развитие на страните. В съответствие със Споразумението от Котону гражданското общество и членовете на парламента имат ясна роля.

Регионална интеграция

СИП ЮАОР се отнася както за търговията между държавите по СИП ЮАОР, така и за търговията с ЕС.

 • правилата за произход по СИП ЮАОР подпомагат развитието на нови вериги за създаване на стойност в региона. Разпоредбите относно увеличаването позволяват прилагането на отстъпки на границата на ЕС за плодове, набрани в една държава от региона и впоследствие консервирани и консервирани в друга. Този вид гъвкави правила за произход са от полза за предприятията в секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и промишлеността.
 • СИП ЮАОР хармонизира митата на Южноафриканския митнически съюз, наложени върху вноса с произход от ЕС, и следователно подобрява функционирането на митническия съюз. По този начин СИП ЮАОР укрепва регионалната интеграция.
 • всяка държава по СИП ЮАОР се е съгласила, че всяко предимство, което тя е предоставила на ЕС, се предоставя и на другите държави по СИП ЮАОР.

Укрепване на капацитета и техническа помощ

ЕС предоставя техническа помощ за подпомагане на търговията. Това помага на държавите да адаптират своите митнически процедури и да намалят бюрокрацията. За вас това означава по-малко неудобства при работата с митниците.

Полезни връзки и документи

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки