Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)

Декларация за поверителност

Въведение

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) поема ангажимент да защитава Вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния Ви живот. Комисията събира и обработва лични данни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (отменящ Регламент (ЕО) № 45/2001).

В настоящата декларация за поверителност се обяснява причината за обработването на личните Ви данни, начина, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата Ви във връзка с личните Ви данни. В нея се посочват и координатите за връзка с отговорния администратор на данните, пред когото можете да упражните правата си, длъжностното лице за защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните.

Информацията във връзка с обработката на лични данни, въведена при Access2Markets, предприета от Европейската комисия, ГД „Търговия“, е представена по-долу.

Защо и как обработваме Вашите лични данни?

Контрольорът на данните събира и използва вашата лична информация със следната цел.

  • личните данни, предоставени чрез формуляра за контакти, се изискват, за да може да се отговори на искането за информация, или
  • за да предоставят достъп на потребители, които желаят да имат достъп до защитени части на достъпа до пазарите на достъп до пазара, или до зоната с ограничен достъп на Access2Markets, запазени за служители на Комисията, длъжностни лица от държавите — членки на ЕС, а също и част от стопанската организация на ЕС, които имат достъп до определени части от зоната с ограничен достъп на пазарите на Access2Пазари.

Вашите лични данни няма да се използват за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

На какво правно основание обработваме личните Ви данни?

Обработваме Вашите лични данни, тъй като обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на институцията или органа на Съюза.

Операциите по обработка на личните данни, свързани с организацията и управлението на този инструмент, са необходими за управлението и функционирането на Комисията, както е предвидено в Договорите, и по-специално в член 5 от Договора за Европейския съюз и членове 244—250 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Обработването се извършва в интерес на обществото, съгласно посоченото по-долу правно основание Решение на Съвета (98/552/ЕО) относно изпълнението от страна на Комисията на дейностите, свързани със стратегията на Общността за достъп до пазари; Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Глобалното предизвикателство на международната търговия: Стратегия за достъп до пазара за Европейския съюз (COM (96) 53 final);Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Глобална Европа: Засилено партньорство за осигуряване на достъп до пазари за европейските износители (COM (2007) 183 final), член 20 „Изключения и ограничения „и член 27 „Предварителна проверка“ не са приложими.

Какви лични данни събираме и обработваме?

С цел да извърши обработването, администраторът на данни събира следните категории лични данни: име, организация, телефон, адрес, електронна поща, IP адрес.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Администраторът на данни съхранява личните си данни само за времето, необходимо за целите на събирането или по-нататъшното обработване. При изпращане на формуляра за контакти се генерира електронно съобщение до функционалната пощенска кутия, в което се съдържат лични данни. Това електронно писмо, както и отговорът му, се съхраняват в пощенската кутия на „Access2Markets базата данни“ с 6 месец.В системата за продажба на билети по едно и също време е поставена отметка в системата за издаване на билети SMT. Личните данни на билетите се съхраняват в продължение на 24 месеца в базата данни на SMT. След този период затворените билети се филтрират и се анонимизират, за да се даде възможност за докладване и статистика на оценката на качеството на ИТ оборудването, софтуера и услугите, като ГД „ТЪРГОВИЯ“ има достъп до тях за срок от 13 месеца.

Как съхраняваме и защитаваме Вашите лични данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени групи от данни и т.н.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия. Всички операции по обработване се извършват в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

За да защити Вашите лични данни, Комисията е въвела редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на онлайн сигурността и риска от загуба на данни, промяна на данните или неразрешен достъп, като се взема предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да бъдат осведомени за целите на процеса на обработка.

Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого се предоставят?

Достъп до личните Ви данни се предоставя на служителите на Комисията, които отговарят за извършването на тази операция по обработване, както и на упълномощени служители в съответствие с принципа „необходимост да се знае“. Тези служители спазват задължителните законови разпоредби и, когато е необходимо, допълнителни споразумения за поверителност.

Какви са Вашите права и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ Вие имате специални права по смисъла на глава III (членове 14—25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално право на достъп, коригиране или заличаване на Вашите лични данни и право на ограничаване на обработването на данните. Когато е приложимо, имате право да направите възражение срещу обработването или право на преносимост на данните.

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което законно се извършва съгласно член 5, параграф 1, буква а).

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни или, в случай на конфликт, с длъжностното лице за защита на данните. Ако е необходимо, можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Техните координати за връзка са предоставени в точка 9 по-долу.

Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко конкретни операции по обработване, моля, дайте в искането си тяхното описание (т.е. техните референтни номера в съответствие с посоченото в точка 10 по-долу).

Координати за връзка

Администратор на лични данни

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 или ако имате коментари, въпроси или опасения, или желаете да подадете жалба във връзка със събирането и използването на личните Ви данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на лични данни

Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД) на Комисията

Можете да се свържете с длъжностното лице за защита на данните (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) по въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право на обжалване (т.е. можете да подадете жалба) до Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu), ако считате, че правата ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на личните Ви данни от администратора на лични данни.

Къде да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице за защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистъра на всички извършени от Комисията операции по обработване на лични данни, които са документирани и са му съобщени. За достъп до регистъра използвайте следния адрес: Http://ec.europa.eu/dpo-register.

Бързи връзки