Декларация за поверителност

Въведение

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) е поела ангажимент да защитава вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. Комисията събира и обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (отменящ Регламент (ЕО) № 45/2001) и Решение № 1247/2002/ЕО.

В настоящата декларация за поверителност се обяснява причината за обработването на личните Ви данни, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата Ви във връзка с личните Ви данни. Посочени са и данните за контакт на отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, длъжностното лице за защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните.

Информацията във връзка с операцията по обработване на лични данни, въведена в портала Access2Markets, предприета от Европейската комисия, Генерална дирекция „Търговия“, е представена по-долу.

Защо и как обработваме Вашите лични данни?

ГД „Търговия„, отдел F1 „Единна входна точка за прилагане, достъп до пазара и МСП“ (наричан по-долу „администратор на лични данни“), събира и използва вашите лични данни поради следните причини:

  • личните данни, предоставени чрез формуляра за контакт, се изискват, за да може да се отговори на общи въпроси, свързани със съдържанието на уебсайта,
  • установяване на контакт за достъп до пазара, както и за жалби относно търговията и устойчивото развитие,
  • да знае кой е докладвал за инцидент,
  • предоставяне на достъп на потребители, които желаят да имат достъп до защитената част на Access2Markets от държави извън Европа (заявки за достъп от служители на посолствата на ЕС).

Вашите лични данни няма да се използват за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

На какво правно основание обработваме личните Ви данни?

Обработваме Вашите лични данни, тъй като:

  • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, което е предоставено на институцията или органа на Съюза;

Това е в съответствие с Решение 98/552/ЕО на Съвета от 24 септември 1998 г. относно изпълнението от страна на Комисията на дейности, свързани със стратегията на Общността за достъпдопазара.

Какви лични данни събираме и обработваме?

За да извърши операцията по обработване, администраторът на лични данни събира следните категории лични данни: Собствено и фамилно име, организация, телефон, адрес, електронна поща и IP адрес (Интернет).

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Администраторът на лични данни съхранява личните Ви данни само за времето, необходимо за изпълнение на целта на събирането или последващото обработване. При изпращане чрез формуляра за контакт се генерира електронно съобщение до функционална пощенска кутия, съдържащо лични данни. Това електронно писмо, както и отговорът на него, се съхраняват в продължение на 6 месеца. Едновременно с това ГД „Търговия“ отваря билет в своята система за продажба на билети. Личните данни на билетите се съхраняват в продължение на 24 месеца. След този период затворените билети се филтрират и правят анонимни, за да се даде възможност за докладване и статистика на оценката на качеството на ИТ оборудване, софтуер и услуги, като ГД „Търговия“ има достъп до тях в продължение на 13 месеца.

ГД „Търговия“ изпраща на информационния център Europe Direct (EDCC) искания за обща информация на уебсайта. EDCC съхранява вашите лични данни за времето, необходимо за изпълнение на целите на събирането или по-нататъшното обработване, включително разглеждането на по-късни жалби, а именно за максимален срок от 3 години след датата на получаване на Вашето искане.
Моля, вижте тяхната декларация за поверителност: https://europa.eu/european-union/contact/data-protection_en.

Как съхраняваме и защитаваме Вашите лични данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени групи от данни и т.н.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия. Всички операции по обработване се извършват в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

За да защити Вашите лични данни, Комисията е въвела редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на онлайн сигурността, риска от загуба на данни, промяна на данните или неразрешен достъп, като се вземат предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да са запознати с тях за целите на обработването.

Кой има достъп до личните Ви данни и на кого се предоставят те?

Достъп до вашите лични данни се предоставя на служителите на Комисията, отговарящи за извършването на операцията по обработване, и на упълномощени служители въз основа на принципа „необходимост да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а при необходимост – и на допълнителни споразумения за поверителност.

Какви са правата Ви и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ вие имате конкретни права по смисъла на глава III (членове 14—25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално право на достъп, коригиране или заличаване на вашите лични данни и право на ограничаване на обработването на данните. Когато е приложимо, имате право да възразите срещу обработването или право на преносимост на данните.

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, което се извършва законосъобразно съгласно член 5, параграф 1, буква а).

Вие сте дали съгласието си да предоставите личните си данни на отдел F1 на ГД „Търговия“ за настоящата операция по обработване. Можете да оттеглите своето съгласие по всяко време, като уведомите администратора на данните. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди да сте оттеглили съгласието си.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни, а в случай на конфликт – с длъжностното лице по защита на данните. Ако е необходимо, можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Координатите за връзка с тях са дадени в точка 9 по-долу.

Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко конкретни операции по обработване, моля, посочете в искането си тяхното описание (т.е. техните референтни номера в съответствие с посоченото в точка 10 по-долу).

Координати за връзка

Администратор на лични данни

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или притеснения или ако желаете да подадете жалба във връзка със събирането и използването на Вашите лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на лични данни:

ГД „Търговия“, отдел F1 TRADE-F1-SEC@ec.europa.eu.

Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) по въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право на обжалване (т.е. можете да подадете жалба) пред Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu), ако считате, че правата Ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на личните Ви данни от администратора на лични данни.

Къде може да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице за защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистъра на всички операции по обработване на лични данни от Комисията, които са документирани и са му съобщени. За достъп до регистъра използвайте следната връзка: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Тази конкретна операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД със следния референтен номер: DPR-ЕС-09887.1.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки