Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Декларация за поверителност

Въведение

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) поема ангажимент да защитава вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. Комисията събира и впоследствие обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001).

В настоящата декларация за поверителност се обяснява причината за обработването на Вашите лични данни, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данни. Посочени са и данните за контакт на отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, длъжностното лице за защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните.

Информацията във връзка с обработката на лични данни, въведени в Access2Markets, извършена от Генерална дирекция „Търговия“ на Европейската комисия, е представена по-долу.

Защо и как обработваме Вашите лични данни?

Администраторът на лични данни събира и използва вашите лични данни за следните цели:

  • личните данни, предоставени чрез формуляра за контакт, се изискват, за да може да се отговори на искането за информация, или
  • предоставяне на достъп на потребители, които желаят да имат достъп до защитените части на Access2Markets или до ограничената зона на Access2Markets, запазена за служители на Комисията, длъжностни лица от държавите — членки на ЕС, както и за някои стопански организации от ЕС, които имат достъп до избрани части от зоната с ограничен достъп на Access2Markets.

Вашите лични данни няма да се използват за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

На какви правни основания обработваме личните Ви данни?

Обработваме вашите лични данни, защото обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, което е предоставено на институцията или органа на Съюза.

Операциите по обработване на лични данни, свързани с организацията и управлението на този инструмент, са необходими за управлението и функционирането на Комисията, както е предвидено в Договорите, и по-специално в член 5 от Договора за Европейския съюз и членове 244—250 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Обработката се извършва в обществен интерес съгласно следното правно основание: решение на Съвета (98/552/ЕО) за изпълнение от Комисията на дейности, свързани със стратегията на Общността за достъп до пазара; Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Глобалното предизвикателство на международната търговия: Стратегия на Европейския съюз за достъп до пазари (COM (96) 53 final);Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Глобална Европа: Засилено партньорство за осигуряване на достъп до пазара за европейските износители (COM (2007) 183 final), член 20 „Освобождавания и ограничения „и член 27 „Предварителна проверка“ не са приложими.

Какви лични данни събираме и впоследствие обработваме?

За да извърши операцията по обработване, администраторът на лични данни събира следните категории лични данни: име, организация, телефон, адрес, електронна поща, IP адрес.

Колко време съхраняваме личните Ви данни?

Администраторът на лични данни съхранява личните Ви данни само за времето, необходимо за изпълнение на целта на събирането или последващото обработване. При изпращане чрез формуляра за контакт се генерира електронно писмо до функционална пощенска кутия, съдържаща лични данни. Това електронно писмо, както и отговорът му, се съхраняват в пощенската кутия на базата данни Access2Markets в продължение на 6 месеца.Билетът се отваря едновременно в системата за издаване на билети SMT. Личните данни за билетите се съхраняват в продължение на 24 месеца в базата данни SMT. След този период затворените билети се филтрират и анонимизират, за да се даде възможност за докладване и статистика за оценка на качеството на ИТ оборудване, софтуер и услуги, като ГД „Търговия“ има достъп до нея в продължение на 13 месеца.

Как гарантираме защитата на личните Ви данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени партиди от данни и т.н.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия. Всички операции по обработване се извършват в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

За да защити вашите лични данни, Комисията е въвела редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на онлайн сигурността, риска от загуба на данни, промяна на данните или неразрешен достъп, като се вземат предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да са запознати с тях за целите на обработването.

Кой има достъп до личните Ви данни и на кого се предоставят те?

Достъп до вашите лични данни се предоставя на служителите на Комисията, отговарящи за извършването на операцията по обработване, и на упълномощени служители въз основа на принципа „необходимост да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а при необходимост — и на допълнителни споразумения за поверителност.

Какви са правата Ви и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ вие имате конкретни права по смисъла на глава III (членове 14—25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално право на достъп, коригиране или заличаване на вашите лични данни и право на ограничаване на обработването на данните. Когато е приложимо, имате право да възразите срещу обработването или право на преносимост на данните.

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, което се извършва законно на основание член 5, параграф 1, буква а).

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни, а в случай на конфликт — с длъжностното лице по защита на данните. Ако е необходимо, можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Координатите за връзка с тях са дадени в точка 9 по-долу.

Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко конкретни операции по обработване, моля, дайте в искането си тяхното описание (т.е. техните референтни номера в съответствие с посоченото в точка 10 по-долу).

Координати за връзка

Администратор на лични данни

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или притеснения или ако желаете да подадете жалба във връзка със събирането и използването на Вашите лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на лични данни:

Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) по въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право на обжалване (т.е. можете да подадете жалба) до Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu), ако считате, че правата ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на личните ви данни от администратора на лични данни.

Къде да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице за защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистъра на всички операции по обработване на лични данни от Комисията, които са документирани и са му съобщени. За достъп до регистъра използвайте следната връзка: Http://ec.europa.eu/dpo-register.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки