Фармацевтични и козметични продукти

Тази страница служи като референтен документ само за продуктовите изисквания, валидни за целия ЕС. В зависимост от държавата на местоназначение от ЕС могат да се прилагат допълнителни изисквания. За повече подробности направете справка с „Моят търговски асистент“.

Моля, имайте предвид, че на тази страница е предоставено общо описание на всяко заглавие на всички езици на ЕС. Данните обаче са достъпни само на английски език.

Изисквания по отношение на вноса и търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба

Лекарствата трябва да отговарят на задължителните условия, посочени във връзка с разрешенията за внос и пускане на пазара, етикетирането и фармакологичната бдителност.

 

Изисквания по отношение на вноса и търговията с ветеринарномедицински продукти

Лекарствата за ветеринарна употреба трябва да отговарят на определени условия, свързани с вноса и разрешението за търговия, етикетирането и фармакологичната бдителност.

 

Изисквания за внос на активни лекарствени вещества

Активни вещества, предназначени за използване като суровини при производството на лекарствени продукти, могат да бъдат внасяни само от регистрирани оператори, получили разрешение в държавата членка вносител.

 

Изисквания по отношение на вноса и предлагането на пазара на козметични продукти

Козметичните продукти подлежат на изисквания по отношение на състава, опаковането, етикетирането и информацията, за да бъдат пуснати на пазара.

 
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки