Фармацевтични и козметични продукти

Тази страница служи като референтен документ само за изискванията по отношение на продуктите в целия ЕС. Могат да се прилагат допълнителни изисквания в зависимост от държавата от ЕС на местоназначение. Моля, направете справка с „Моят търговски сътрудник“ за пълни подробности.

Моля, имайте предвид, че на тази страница е дадено общо описание на всяко заглавие на всички езици на ЕС. Данните обаче са достъпни само на английски език.

Изисквания за внос и пускане на пазара на лекарствени продукти за хуманна употреба

Лекарствата трябва да отговарят на задължителните условия, посочени в разрешението за внос и пускане на пазара, етикетирането и фармакологичната бдителност.

 

Изисквания за внос и пускане на пазара на ветеринарни лекарствени продукти

Лекарствата за ветеринарна употреба трябва да отговарят на определени условия, свързани с разрешението за внос и пускане на пазара, етикетирането и фармакологичната бдителност.

 

Изисквания за внос на активни медицински вещества

Активни вещества, предназначени да бъдат използвани като суровини при производството на лекарствени продукти, могат да бъдат внасяни само от регистрирани оператори, получили разрешение в държавата членка на вноса.

 

Изисквания за внос и пускане на пазара на козметични продукти

Козметичните продукти подлежат на изисквания за състав, опаковка, етикетиране и информация, за да бъдат пуснати на пазара.

 
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки