Споразумение за свободна търговия между ЕС и Нова Зеландия

Споразумението премахва митата и бюрокрацията, пред които са изправени европейските фирми, когато изнасят за Нова Зеландия.

Споразумението накратко

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Нова Зеландия, подписано в Брюксел на 9 юли 2023 г., ще влезе в сила на 1 май 2024 г.

Повече информация

Моля, имайте предвид, че информацията на тази страница е изготвена през 2022 г. Важно е да се отбележи, че поради динамичния характер на търговските отношения, някои от данните може вече да не са актуални. За повече подробности относно търговското споразумение между ЕС и Нова Зеландия вж. ключови елементи от търговското споразумение между ЕС и Нова Зеландия. 

За да проучите изчерпателния текст на споразумението, отидете в ЕС—Нова Зеландия: Текст на споразумението. Текстът е удобно разделен на глави и приложения за лесна консултация.

Акценти

Понастоящем двустранната търговия на ЕС с Нова Зеландия вече възлиза на 7,8 милиарда евро годишно за стоки и 3,7 милиарда евро за услуги. ЕС изнася за Нова Зеландия стоки на стойност 5,5 милиарда евро годишно и внася новозеландски продукти на стойност 2,3 милиарда евро, което води до търговски излишък за ЕС в размер на 3,2 милиарда евро.

Що се отнася до услугите, ЕС изнася повече от два пъти повече, отколкото внася: 2,6 млрд. евро услуги, предоставени от дружества от ЕС на клиенти в Нова Зеландия, спрямо 1,1 млрд. евро услуги, предоставени на клиенти от ЕС от дружества от Нова Зеландия.

Според оценка на въздействието на ССТ търговията между Нова Зеландия и ЕС се очаква да нарасне с 30 %, като само премахването на митата ще спести на предприятията 140 милиона евро от мита годишно. Освен това инвестиционните потоци на ЕС към Нова Зеландия биха могли да се увеличат с над 80 %.

Споразумението:

 • създава значителни икономически възможности за предприятията, земеделските стопани и потребителите;
 • зачита Парижкото споразумение относно изменението на климата и основните трудови права, приложими чрез търговски санкции като крайна мярка, и
 • циментира връзките на ЕС с единомислещ съюзник в икономически динамичния Индийско-Тихоокеански регион.

Основни елементи на споразумението

 1. Търговия със стоки

Със споразумението се премахват митата върху всички стоки от ЕС, изнасяни за Нова Зеландия при влизането му в сила, включително върху храните и напитките, и особено високите мита върху промишлените продукти. С него също така се премахват или значително се намаляват митата на ЕС върху повечето новозеландски стоки, изнасяни за ЕС.

 1. Правила за произход

ЕС и Нова Зеландия се споразумяха за правила за произход, които гарантират, че само продукти, значително преработени в една от страните, могат да се ползват от тарифните преференции по споразумението. Документацията за произход се основава на самосертифициране от страна на предприятията. Проверката се основава на контакти с вносителя от страна на местните митнически органи и може да бъде последвана от административно сътрудничество между митническите органи.

 1. Митници и улесняване на търговията

ЕС и Нова Зеландия се стремят да осигурят ефикасни митнически процедури за търговците, с подходящи разпоредби, гарантиращи прозрачност на законодателството, формулярите, процедурите, които трябва да се спазват на границата, лесен достъп до информация относно прилаганите тарифи, достъп до звена за контакт в случай на запитвания и консултации с предприятията преди приемането на нови митнически законодателства.

 1. Средства за търговска защита

Споразумението потвърждава възможността за справяне с всяка нелоялна търговия между страните чрез използване на инструментите за търговска защита (антидъмпингови, антисубсидийни, глобални предпазни мерки). Споразумението включва и двустранен предпазен механизъм, който позволява на ЕС и Нова Зеландия да налагат временни мерки, в случай че значително увеличение на преференциалния внос причини или заплашва да причини сериозна вреда на тяхната местна промишленост.

 1. Санитарни и фитосанитарни мерки

Главата относно санитарните и фитосанитарните въпроси, която обхваща безопасността на храните, здравето на животните и растенията, антимикробната резистентност (АМР) и измамите с търгувани стоки, поддържа високи стандарти. Споразумението потвърждава отново принципите на Споразумението на СТО за санитарните и фитосанитарните мерки, включително „принципа на предпазните мерки“, което означава, че публичните органи имат законно право да предприемат действия за защита на здравето на хората, животните или растенията, или на околната среда, в условията на възприеман риск, дори когато научният анализ не е убедителен.

 1. Устойчиви продоволствени системи

ЕС и Нова Зеландия си сътрудничат за укрепване на политиките и определяне на програми, които допринасят за развитието на устойчиви, приобщаващи, здравословни и издръжливи продоволствени системи и за съвместно участие в прехода към устойчиви продоволствени системи.

 1. Хуманно отношение към животните

ЕС и Нова Зеландия се ангажират да си сътрудничат двустранно и международно за насърчаване на разработването и прилагането на научнообосновани стандарти за хуманно отношение към животните.

 1. Технически пречки пред търговията

Споразумението насърчава прозрачността и използването на международни стандарти за улесняване на достъпа до пазара, като същевременно се запазват равнищата на защита, които всяка от страните счита за подходящи. Дружествата от ЕС могат да докажат съответствие с техническите регламенти на Нова Зеландия чрез оценки на съответствието, извършвани в ЕС от признати органи за определени сектори. Нова Зеландия се съгласи да приема сертификати за ЕС одобряване на типа за моторни превозни средства и много категории от тях, одобрени в ЕС, не се нуждаят от допълнително сертифициране. Изискванията за маркиране и етикетиране могат да се изпълняват и на територията на страната вносител и двете страни могат да си сътрудничат по въпроси, свързани с надзора на пазара. Споразумението включва специални разпоредби относно виното и спиртните напитки, за да се осигури платформа за насърчаване на стандартите в производството и етикетирането на вино, с цел да се увеличи сближаването на тези стандарти.

 1. Либерализиране на инвестициите и търговия с услуги

Споразумението гарантира еднакви условия на конкуренция между доставчиците на услуги от ЕС и техните конкуренти в Нова Зеландия. Обхванатите услуги включват широк кръг от сектори и съществуват специфични за сектора регулаторни разпоредби за услугите по доставка, далекосъобщенията, финансовите услуги и услугите по международен морски транспорт. Споразумението съдържа и разпоредби относно движението на специалисти със стопанска цел, като например управители или специалисти, които дружествата от ЕС командироват в своите дъщерни дружества в Нова Зеландия, и членовете на техните семейства.

 1. Цифрова търговия

Споразумението гарантира предвидимост и правна сигурност за предприятията и сигурна онлайн среда за потребителите, които извършват трансгранични цифрови търговски сделки, премахва пречките и предотвратява дискриминацията между онлайн и офлайн дейностите. С него се улесняват трансграничните потоци от данни, като се предвижда забрана на необоснованите изисквания за локализиране на данни, като същевременно се запазва високо равнище на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, което допринася значително за доверието в цифровата среда.

 1. Движение на капитали, плащания и трансфери и временни защитни мерки

В тази глава се посочва, че ако дадена сделка е либерализирана съгласно споразумението (например създаването на предприятие за преки чуждестранни инвестиции), тогава трябва да бъдат прехвърлени и парите, необходими за сделката (например вноската на инвеститора в капитала на чуждестранното свързано предприятие, плащанията във връзка с други сделки, като например търговията със стоки). В същото време тази глава позволява на двете страни да предприемат мерки, ако е необходимо, когато прилагат своите законови и подзаконови актове, например във връзка с несъстоятелност, търговия или търгуване с ценни книжа.

 1. Държавни поръчки

ЕС и Нова Зеландия взаимно отварят своите пазари на обществени поръчки отвъд това, което вече е обхванато от Споразумението на СТО за държавните поръчки (СДП). Нова Зеландия позволява на дружествата от ЕС да участват в търгове при равни условия с местните дружества за договори с всички публични органи, чиито обществени поръчки се регулират от правилата за възлагане на обществени поръчки. В замяна на това ЕС открива за доставчиците и доставчиците на услуги от Нова Зеландия обществени поръчки за всички стоки и услуги от органите на централната власт, които все още не са обхванати от СДП, обществени поръчки за свързани със здравето стоки (фармацевтични продукти и медицински изделия) от субекти на регионалното управление и обществени поръчки за доставчици на комунални услуги, извършващи дейност в областта на пристанищата и летищата.

 1. Антиконкурентно поведение и контрол върху сливанията

ЕС и Нова Зеландия се споразумяха, че и в двете юрисдикции трябва да се поддържа ефективно законодателство в областта на конкуренцията, което се прилага от оперативно независими органи. Тези органи трябва да действат по прозрачен и недискриминационен начин, като зачитат правото на защита. Споразумението предвижда също така сътрудничество между органите.

 1. Субсидии

ЕС и Нова Зеландия признават, че някои субсидии могат да нарушат правилното функциониране на пазарите и да навредят на околната среда, и за тази цел се споразумяха, че по принцип не следва да се отпускат субсидии, които оказват отрицателно въздействие върху конкуренцията или търговията или вредят на околната среда. Освен това ЕС и Нова Зеландия се споразумяха за всеобхватен механизъм за прозрачност, чрез който субсидиите, предоставяни както на доставчиците на стоки, така и на доставчиците на услуги, следва да се оповестяват публично.

 1. Държавни предприятия

В споразумението се определят задължителни правила за поведението на държавните предприятия, определените монополи и предприятията, на които са предоставени изключителни или специални привилегии (ДП). Правилата гарантират еднакви условия на конкуренция, като изискват от ДП да действат в съответствие с търговските съображения и недискриминацията. Това означава, че решенията на ДП за покупка и продажба трябва да бъдат мотивирани от търговска гледна точка в съответствие с принципите на пазарната икономика по начин, по който би действало частно предприятие.

 1. Интелектуална собственост

ЕС и Нова Зеландия се споразумяха за всеобхватни разпоредби в областта на интелектуалната собственост с цел ефективна защита и прилагане на правата върху интелектуалната собственост, които насърчават иновациите и творчеството в съответните отрасли. Споразумението включва разпоредби относно авторското право и сродните му права, търговските марки, промишлените дизайни, сортовете растения и защитата на неразкритата информация, както и солидни разпоредби относно прилагането на ПИС, включително гранични мерки. Що се отнася до географските указания (ГУ), споразумението защитава пълния списък на вината и спиртните напитки от ЕС и 163 от най-известните ГУ на ЕС за храни и предвижда възможност за добавяне на повече ГУ в бъдеще. Това ще направи незаконно продажбата на имитации.

 1. Търговия и устойчиво развитие

Споразумението включва специална глава относно търговията и устойчивото развитие (ТУР), която обхваща труда, овластяването на жените, както и въпросите, свързани с околната среда и климата. Освен това за първи път в търговското споразумение на ЕС в главата за ТУР се предвижда възможността за търговски санкции като крайна мярка в случай на сериозни нарушения на основните ангажименти в областта на ТУР. Той защитава правото на двете страни да регулират и забранява на страните да отслабват или да не прилагат своите закони с цел насърчаване на търговията или инвестициите. Споразумението предлага на организациите на гражданското общество активна роля за наблюдение на изпълнението на споразумението.

 1. Маори

ЕС и Нова Зеландия признават, че е важно всички новозеландци, включително маорите, да могат да се възползват от възможностите за търговия и инвестиции, които носи споразумението. Специални разпоредби гарантират улесняване на сътрудничеството в областта на търговията с маорски продукти и обмена на информация.

 1. Включване на гражданското общество

Споразумението отрежда на гражданското общество важна роля в неговото прилагане, включително по отношение на разпоредбите относно търговията и устойчивото развитие. ЕС и Нова Зеландия ще информират неправителствените организации, стопанските организации и организациите на работодателите, както и синдикалните организации, работещи в областта на икономиката, устойчивото развитие, социалните въпроси, правата на човека, околната среда и други въпроси, за начина, по който прилагат споразумението. Тези групи на гражданското общество ще могат да изразят вижданията си и да дадат своя принос към дискусиите относно начина, по който търговската част от споразумението се прилага.

 1. Добри регулаторни практики и регулаторно сътрудничество

Споразумението насърчава прозрачността в регулаторния процес, като гарантира навременна информация чрез обществени консултации, оценки на въздействието на предложените регулаторни мерки и прегледи на регулаторните мерки. Освен това Нова Зеландия и ЕС могат да си сътрудничат по регулаторни дейности от взаимен интерес.

 1. Малки и средни предприятия

Споразумението отговаря на специфичните нужди на малките и средните предприятия (МСП). В него се изисква двете страни да предоставят информация за достъпа до пазара на конкретен уебсайт за МСП и се създава „звено за контакт за МСП“ от всяка страна, което да си сътрудничи при определянето на начините, по които тези дружества да се възползват от възможностите, предлагани от споразумението.

 1. Енергия и суровини

Главата „Енергетика и суровини“ допълва разпоредбите на други глави, свързани с енергетиката (стоки, услуги и инвестиции, технически пречки пред търговията, държавни предприятия, обществени поръчки), като осигурява значителна стойност в редица области. Главата забранява експортните монополи за енергия или суровини, забранява необоснованата правителствена намеса при определянето на цените на енергийните стоки и суровини, както и забранява износа или двойното ценообразуване, когато експортните цени биха били определени над цените на вътрешния пазар.

 1. Уреждане на спорове

Споразумението въвежда справедлив, ефикасен и ефективен механизъм за разрешаване на спорове, които могат да възникнат във връзка с тълкуването и прилагането на неговите разпоредби. Наред с другото, той включва независими членове на експертната група и справедлив процес и прозрачност, включващи открити изслушвания, публикуване на решения и възможност за заинтересованите страни да представят становища в писмен вид.

Информационни документи

Пътеводители

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки