Acordul de liber schimb UE-Noua Zeelandă

Acordul elimină taxele vamale și birocrația cu care se confruntă firmele europene atunci când exportă în Noua Zeelandă.

Acordul pe scurt

Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2023, va intra în vigoare la 1 mai 2024.

Mai multe informații

Vă atragem atenția asupra faptului că informațiile de pe această pagină au fost elaborate în 2022. Este important de remarcat faptul că, din cauza naturii dinamice a relațiilor comerciale, este posibil ca unele date să nu mai fie actuale. Pentru mai multe detalii privind acordul comercial UE-Noua Zeelandă, a se vedeaelementele-cheie ale acordului comercial UE-Noua Zeelandă. 

Pentru a explora textul cuprinzător al acordului, accesați site-ul UE-Noua Zeelandă: Textul acordului. Textul este împărțit în mod convenabil în capitole și anexe pentru o consultare ușoară.

Repere

Comerțul bilateral actual al UE cu Noua Zeelandă se ridică deja la 7,8 miliarde EUR pe an pentru bunuri și la 3,7 miliarde EUR pentru servicii. UE exportă către Noua Zeelandă bunuri în valoare de 5,5 miliarde EUR pe an și importă produse din Noua Zeelandă în valoare de 2,3 miliarde EUR, ceea ce duce la un excedent comercial pentru UE de 3,2 miliarde EUR.

În ceea ce privește serviciile, UE exportă de peste două ori mai mult decât importă: 2,6 miliarde EUR sub formă de servicii furnizate de firme din UE clienților din Noua Zeelandă, față de 1,1 miliarde EUR sub formă de servicii furnizate clienților din UE de firme din Noua Zeelandă.

Conform unei evaluări a impactului privind ALS, se preconizează că schimburile comerciale dintre Noua Zeelandă și UE vor crește cu 30 %, doar prin eliminarea tarifelor întreprinderile economisind 140 de milioane EUR în taxe pe an. În plus, fluxurile de investiții ale UE în Noua Zeelandă ar putea crește cu peste 80 %.

Acordul:

 • creează oportunități economice semnificative pentru întreprinderi, fermieri și consumatori;
 • respectă Acordul de la Paris privind schimbările climatice și drepturile fundamentale ale lucrătorilor, care pot fi aplicate prin sancțiuni comerciale în ultimă instanță, și
 • cimentează legăturile UE cu un aliat care împărtășește aceeași viziune în regiunea indo-pacifică dinamică din punct de vedere economic.

Elementele-cheie ale acordului

 1. Comerțul cu mărfuri

Acordul elimină taxele pentru toate mărfurile UE exportate către Noua Zeelandă la intrarea sa în vigoare, inclusiv pentru alimente și băuturi, precum și taxele deosebit de ridicate pentru produsele industriale. De asemenea, elimină sau reduce în mod substanțial taxele vamale ale UE pentru majoritatea mărfurilor neozeelandeze exportate către UE.

 1. Reguli de origine

UE și Noua Zeelandă au convenit asupra unor reguli de origine care garantează că numai produsele prelucrate în mod semnificativ într-una dintre părți pot beneficia de preferințele tarifare prevăzute în acord. Documentația de origine se bazează pe autocertificarea de către întreprinderi. Verificarea se bazează pe contactele cu importatorul de către autoritățile vamale locale și poate fi urmată de o cooperare administrativă între autoritățile vamale.

 1. Vamă și facilitarea comerțului

UE și Noua Zeelandă depun eforturi pentru a oferi comercianților proceduri vamale eficiente, cu dispoziții adecvate care să asigure transparența legislației, a formularelor, a procedurilor care trebuie respectate la frontieră, accesul facil la informații privind tarifele aplicate, accesul la punctele de contact în cazul anchetelor și consultarea întreprinderilor înainte de adoptarea unor noi legislații vamale.

 1. Căi de atac comerciale

Acordul confirmă posibilitatea de a aborda orice comerț inechitabil între părți prin utilizarea instrumentelor de protecție comercială (antidumping, antisubvenție, garanții globale). Acordul include, de asemenea, un mecanism bilateral de salvgardare, care permite UE și Noii Zeelande să impună măsuri temporare în cazul în care o creștere semnificativă a importurilor preferențiale cauzează sau amenință să cauzeze un prejudiciu grav industriei lor naționale.

 1. Măsuri sanitare și fitosanitare

Capitolul privind aspectele sanitare și fitosanitare (SPS), care acoperă siguranța alimentară, sănătatea animalelor și a plantelor, rezistența la antimicrobiene (RAM) și frauda cu produse de bază comercializate, respectă standarde ridicate. Acordul reafirmă principiile Acordului SPS al OMC, inclusiv „principiul precauției”, ceea ce înseamnă că autoritățile publice au dreptul legal de a acționa pentru a proteja sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor sau mediul, în fața unui risc perceput, chiar și atunci când analiza științifică nu este concludentă.

 1. Sisteme alimentare durabile

UE și Noua Zeelandă cooperează în ceea ce privește consolidarea politicilor și definirea programelor care contribuie la dezvoltarea unor sisteme alimentare durabile, favorabile incluziunii, sănătoase și reziliente și la implicarea comună în tranziția către sisteme alimentare durabile.

 1. Bunăstarea animalelor

UE și Noua Zeelandă se angajează să coopereze la nivel bilateral și internațional pentru a promova elaborarea și punerea în aplicare a unor standarde de bunăstare a animalelor bazate pe date științifice.

 1. Obstacole tehnice în calea comerțului

Acordul promovează transparența și utilizarea standardelor internaționale pentru a facilita accesul pe piață, protejând în același timp nivelurile de protecție pe care fiecare parte le consideră adecvate. Întreprinderile din UE pot dovedi conformitatea cu reglementările tehnice ale Noii Zeelande prin evaluări ale conformității efectuate în UE de organisme recunoscute pentru anumite sectoare. Noua Zeelandă a fost de acord să accepte certificatele de omologare UE de tip pentru autovehicule și multe categorii de astfel de certificate omologate în UE nu necesită certificare suplimentară. Cerințele de marcare și etichetare pot fi, de asemenea, aplicate pe teritoriul părții importatoare și ambele părți pot coopera în ceea ce privește aspectele legate de supravegherea pieței. Acordul include dispoziții speciale privind vinul și băuturile spirtoase pentru a oferi o platformă de promovare a standardelor în producția și etichetarea vinului, cu scopul de a spori convergența acestor standarde.

 1. Liberalizarea investițiilor și comerțul cu servicii

Acordul asigură condiții de concurență echitabile între furnizorii de servicii din UE și concurenții lor din Noua Zeelandă. Serviciile vizate includ o gamă largă de sectoare și există dispoziții de reglementare sectoriale specifice pentru serviciile de livrare, telecomunicații, servicii financiare și servicii de transport maritim internațional. Acordul conține, de asemenea, dispoziții privind circulația profesioniștilor în scopuri profesionale, cum ar fi managerii sau specialiștii pe care întreprinderile din UE îi detașează la filialele lor din Noua Zeelandă și la membrii familiilor acestora.

 1. Comerțul digital

Acordul asigură previzibilitatea și securitatea juridică pentru întreprinderi și un mediu online sigur pentru consumatorii care efectuează tranzacții comerciale digitale la nivel transfrontalier, elimină barierele și previne discriminarea între activitățile online și cele offline. Aceasta facilitează fluxurile transfrontaliere de date prin interzicerea cerințelor nejustificate de localizare a datelor, menținând în același timp un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal și a vieții private, care contribuie în mod semnificativ la încrederea în mediul digital.

 1. Circulația capitalurilor, plăți și transferuri și măsuri de salvgardare temporare

Acest capitol prevede că, în cazul în care o anumită tranzacție este liberalizată în temeiul acordului (de exemplu, înființarea unei întreprinderi de investiții străine directe), atunci trebuie transferați și banii necesari pentru tranzacție (de exemplu, contribuția investitorului la capitalul filialei străine, plățile legate de alte tranzacții, cum ar fi comerțul cu bunuri). În același timp, acest capitol permite ambelor părți să ia măsuri, dacă este necesar, atunci când aplică actele cu putere de lege și normele sale administrative, de exemplu în ceea ce privește falimentul, tranzacționarea sau tranzacționarea titlurilor de valoare.

 1. Achiziții publice

UE și Noua Zeelandă își deschid reciproc piețele de achiziții publice dincolo de ceea ce este deja reglementat de Acordul OMC privind achizițiile publice (AAP). Noua Zeelandă permite întreprinderilor din UE să participe la licitații, în condiții de egalitate cu întreprinderile locale, pentru contracte cu toate autoritățile publice ale căror achiziții publice sunt reglementate de normele privind achizițiile publice. În schimb, UE le permite furnizorilor și prestatorilor de servicii din Noua Zeelandă să achiziționeze toate bunurile și serviciile de către autoritățile guvernamentale centrale care nu au făcut încă obiectul AAP, să achiziționeze bunuri legate de sănătate (produse farmaceutice și dispozitive medicale) de către entități guvernamentale regionale și să achiziționeze furnizori de utilități publice care își desfășoară activitatea în porturi și aeroporturi.

 1. Comportament anticoncurențial și controlul concentrărilor economice

UE și Noua Zeelandă au convenit că trebuie menținute legi eficace în materie de concurență în ambele jurisdicții, care sunt puse în aplicare de autorități independente din punct de vedere operațional. Aceste autorități trebuie să acționeze în mod transparent și nediscriminatoriu, respectând dreptul la apărare. Acordul prevede, de asemenea, cooperarea între autorități.

 1. Subvenții

UE și Noua Zeelandă recunosc că anumite subvenții pot denatura buna funcționare a piețelor și pot dăuna mediului și, în acest scop, au convenit că, în principiu, nu ar trebui acordate subvenții care afectează în mod negativ concurența sau comerțul sau care dăunează mediului. În plus, UE și Noua Zeelandă au convenit asupra unui mecanism cuprinzător de transparență prin care subvențiile acordate atât furnizorilor de bunuri, cât și furnizorilor de servicii ar trebui să fie făcute publice.

 1. Întreprinderi de stat

Acordul stabilește norme obligatorii privind comportamentul întreprinderilor de stat, al monopolurilor desemnate și al întreprinderilor cărora li s-au acordat privilegii exclusive sau speciale. Normele asigură condiții de concurență echitabile, impunând întreprinderilor de stat să acționeze în conformitate cu considerentele comerciale și cu principiul nediscriminării. Aceasta înseamnă că deciziile de cumpărare și vânzare ale întreprinderilor de stat trebuie să fie motivate din punct de vedere comercial, în conformitate cu principiile economiei de piață, într-un mod în care ar acționa o întreprindere privată.

 1. Proprietate intelectuală

UE și Noua Zeelandă au convenit asupra unor dispoziții cuprinzătoare privind proprietatea intelectuală (PI) pentru protecția și asigurarea respectării efective a drepturilor de proprietate intelectuală, care să încurajeze inovarea și creativitatea pentru industriile respective. Acordul include dispoziții privind drepturile de autor și drepturile conexe, mărcile, desenele și modelele industriale, soiurile de plante și protecția informațiilor nedivulgate, precum și dispoziții solide privind asigurarea respectării DPI, inclusiv măsuri la frontieră. În ceea ce privește indicațiile geografice (IG), acordul protejează lista completă a vinurilor și băuturilor spirtoase din UE și 163 dintre cele mai renumite IG alimentare din UE și prevede posibilitatea de a adăuga mai multe IG în viitor. Acest lucru va face ilegală vânzarea de imitații.

 1. Comerțul și dezvoltarea durabilă

Acordul include un capitol dedicat comerțului și dezvoltării durabile (CDD), care acoperă aspecte legate de muncă, emanciparea femeilor, precum și aspecte legate de mediu și climă. În plus, pentru prima dată în acordul comercial al UE, capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă prevede posibilitatea unor sancțiuni comerciale în ultimă instanță, în cazul unor încălcări grave ale angajamentelor fundamentale privind comerțul și dezvoltarea durabilă. Acesta protejează dreptul ambelor părți de a reglementa și interzice părților să slăbească sau să nu asigure respectarea legislației lor pentru a încuraja comerțul sau investițiile. Acordul oferă organizațiilor societății civile un rol activ în monitorizarea punerii în aplicare a acordului.

 1. Maori

UE și Noua Zeelandă recunosc importanța faptului că toți neozeelandezii, inclusiv populația Māori, pot beneficia de oportunitățile comerciale și de investiții pe care le oferă acordul. Dispoziții speciale asigură facilitarea cooperării în ceea ce privește comerțul cu produse Māori și schimbul de informații.

 1. Implicarea societății civile

Acordul acordă societății civile un rol important în punerea sa în aplicare, inclusiv în ceea ce privește dispozițiile privind comerțul și dezvoltarea durabilă. UE și Noua Zeelandă vor informa organizațiile neguvernamentale, organizațiile de afaceri și patronale, precum și sindicatele active în domeniul economic, al dezvoltării durabile, social, al drepturilor omului, al mediului și în alte domenii cu privire la modul în care pun în aplicare acordul. Aceste grupuri ale societății civile își vor putea exprima punctele de vedere și vor putea contribui la discuțiile privind modul în care este pusă în aplicare partea comercială a acordului.

 1. Bunele practici de reglementare și cooperarea în materie de reglementare

Acordul promovează transparența procesului de reglementare, asigurând disponibilitatea în timp util a informațiilor prin consultări publice, evaluări ale impactului măsurilor de reglementare propuse și revizuiri ale măsurilor de reglementare. În plus, Noua Zeelandă și UE pot coopera în ceea ce privește activitățile de reglementare de interes reciproc.

 1. Întreprinderi mici și mijlocii

Acordul abordează nevoile specifice ale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Aceasta impune ambelor părți să furnizeze informații privind accesul pe piață pe un site web specific pentru IMM-uri și creează un „punct de contact pentru IMM-uri” de fiecare parte pentru a coopera în vederea identificării modalităților prin care aceste întreprinderi pot beneficia de oportunitățile oferite de acord.

 1. Energie și materii prime

Capitolul privind energia și materiile prime completează dispozițiile altor capitole relevante pentru energie (bunuri, servicii și investiții, bariere tehnice în calea comerțului, întreprinderi de stat, achiziții publice), oferind o valoare semnificativă într-o serie de domenii. Capitolul interzice monopolurile la export pentru energie sau materii prime, interzice intervenția nejustificată a statului în stabilirea prețurilor produselor energetice și ale materiilor prime, precum și interzice exporturile sau prețurile duble în cazul în care prețurile de export ar fi stabilite peste prețurile interne.

 1. Soluționarea litigiilor

Acordul instituie un mecanism echitabil, eficient și eficace de soluționare a litigiilor care pot apărea în ceea ce privește interpretarea și aplicarea dispozițiilor sale. Printre altele, aceasta include membri independenți și respectarea garanțiilor procedurale și transparența care implică audieri deschise, publicarea deciziilor și posibilitatea ca părțile interesate să își prezinte punctele de vedere în scris.

Originea preferențială și acordul de eliminare a tarifelor

Tratamentul preferențial

Acordarea reciprocă a unor tarife preferențiale între Noua Zeelandă și Uniunea Europeană (UE) pentru a consolida relațiile comerciale.

Dezmembrarea tarifară

Eliminarea tarifelor începe de la 1 mai 2024, în conformitate cu capitolul 2, articolul 2.5 și anexa 2-A la acord.

 • Noua Zeelandă: Eliminarea tarifelor respectă specificațiile de la capitolul 2, articolul 2.5, împreună cu anexa 2-A, apendicele 2-A-2. Eliminarea completă a tarifelor este obligatorie la intrarea în vigoare a acordului.
 • UE: Eliminarea tarifelor respectă capitolul 2, articolul 2.5, precum și apendicele 2-A-1 la anexa 2-A. Finalizarea este preconizată pentru 2031, anumite mărfuri fiind supuse taxelor vamale sau beneficiind de scutire de taxe vamale în cadrul contingentelor alocate.

Regulamentul privind originea

Regulamentele privind originea sunt prezentate în capitolul 3 secțiunile A-C din acord, inclusiv regulile de origine specifice produsului din anexa 3-B și apendicele 3-B-1.

 • JO L, 2024/866, 25.3.2024, p. 51.
 • Anexa 3-B și apendicele 3-B-1 (Cote de origine) coroborate cu anexa 3-A (Note introductive)
 • JO L, 2024/866, 25.3.2024, p. 562 (anexa 3-B).
 • JO L, 2024/866, 25.3.2024, p. 543 (anexa 3-A).

Dovezi de origine

 • Formal: Nu sunt prevăzute dovezi oficiale de origine.
 • Non-formală: Dovezile acceptabile includ o declarație de origine și cunoștințele importatorului.
 • Textul declarației: Trimiteri la anexa 3-C (JO L, 2024/866, 25.3.2024, p. 625) și, pentru produse specifice, la apendicele 3-B-1 (Contingente de origine: JO L, 2024/866, 25.3.2024, p. 620). Atestatele de origine sunt permise pentru expedieri multiple într-o perioadă de 12 luni.
 • Valabilitate: Atestatele de origine sunt valabile 12 luni.
 • Derogări: Declarația informală de origine este permisă pentru tranzacțiile necomerciale
  • pachete mici de la persoane private la persoane private de până la 500 EUR (import în UE) sau 1 000 NZD (import în Noua Zeelandă)
  • bagajele personale ale călătorilor până la 1 200 EUR (import în UE) sau 1 000 NZD (import în Noua Zeelandă)

Reguli de origine

 • Toleranță generală: 10 % din prețul franco fabrică, cu excepția produselor încadrate la capitolele 50-63 din SA, care fac obiectul dispozițiilor specifice din anexa 3-A
 • Prag pentru seturi: 15% din prețul franco fabrică al componentelor neoriginare.
 • Principiul teritorialității: Conformitatea este obligatorie.
 • Nemanipularea: Conformitatea este obligatorie.
 • Interzicerea drawback-ului: Nu se aplică.
 • Segregarea contabilă: Se aplică materialelor și produselor fungibile încadrate la capitolele 10, 15, 27, 28, 29 din SA, la pozițiile 32.01-32.07 sau la pozițiile 39.01-39.14, în cazul în care se utilizează o metodă de separare contabilă.

Cumulul

Cumulul bilateral este permis între UE și Noua Zeelandă, facilitând raționalizarea relațiilor comerciale.

Fișe informative

Ghiduri

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante