Sporazum o prosti trgovini med EU in Novo Zelandijo

Sporazum odpravlja carine in birokracijo, s katerimi se soočajo evropska podjetja pri izvozu na Novo Zelandijo.

Sporazum na kratko

Sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in Novo Zelandijo, podpisan 9. julija 2023 v Bruslju, bo začel veljati 1. maja 2024.

Več informacij

Obveščamo vas, da so bile informacije na tej strani pripravljene leta 2022. Pomembno je omeniti, da zaradi dinamične narave trgovinskih odnosov nekateri podatki morda niso več aktualni. Za več podrobnosti o trgovinskem sporazumu med EU in Novo Zelandijo glej ključne elemente trgovinskega sporazuma med EU in Novo Zelandijo. 

Celovito besedilo sporazuma je na voljo na spletišču EU-Nova Zelandija: Besedilo sporazuma. Besedilo je prikladno razdeljeno na poglavja in priloge za lažje iskanje.

Glavni poudarki

Sedanja dvostranska trgovina EU z Novo Zelandijo že znaša 7,8 milijarde evrov na leto za blago in 3,7 milijarde evrov za storitve. EU na Novo Zelandijo izvozi blago v vrednosti 5,5 milijarde EUR na leto in uvozi proizvode iz Nove Zelandije v vrednosti 2,3 milijarde EUR, kar za EU pomeni trgovinski presežek v višini 3,2 milijarde EUR.

Kar zadeva storitve, EU izvozi več kot dvakrat toliko, kot uvozi: 2,6 milijarde EUR storitev, ki jih podjetja EU zagotavljajo strankam na Novi Zelandiji, v primerjavi z 1,1 milijarde EUR storitev, ki jih podjetja z Nove Zelandije zagotavljajo strankam v EU.

Glede na oceno učinka sporazuma o prosti trgovini naj bi se trgovina med Novo Zelandijo in EU povečala za 30 %, z odpravo tarif pa bi podjetja prihranila 140 milijonov EUR dajatev na leto. Poleg tega bi se lahko naložbeni tokovi EU v Novo Zelandijo povečali za več kot 80 %.

Sporazum:

 • ustvarja pomembne gospodarske priložnosti za podjetja, kmete in potrošnike;
 • spoštuje Pariški sporazum o podnebnih spremembah in temeljne pravice delavcev, izvršljive s trgovinskimi sankcijami kot zadnjo možnostjo, ter
 • utrdi vezi EU s podobno mislečim zaveznikom v gospodarsko dinamični indijsko-pacifiški regiji.

Ključni elementi sporazuma

 1. Blagovna menjava

Sporazum z začetkom veljavnosti odpravlja dajatve na vse blago EU, izvoženo na Novo Zelandijo, vključno s hrano in pijačo, ter zlasti visoke dajatve na industrijske izdelke. Prav tako odpravlja ali znatno zmanjšuje dajatve EU za večino novozelandskega blaga, izvoženega v EU.

 1. Pravila o poreklu

EU in Nova Zelandija sta se dogovorili o pravilih o poreklu, ki zagotavljajo, da lahko tarifni preferenciali iz sporazuma koristijo le izdelkom, ki so znatno predelani v eni od pogodbenic. Dokumentacija o poreklu temelji na samocertificiranju s strani podjetij. Preverjanje temelji na stikih lokalnih carinskih organov z uvoznikom, sledi pa mu lahko upravno sodelovanje med carinskimi organi.

 1. Olajševanje carinskih postopkov in trgovine

EU in Nova Zelandija si prizadevata trgovcem zagotoviti učinkovite carinske postopke z ustreznimi določbami, ki zagotavljajo preglednost zakonodaje, obrazcev in postopkov, ki jih je treba upoštevati na meji, enostaven dostop do informacij o veljavnih tarifah, dostop do kontaktnih točk v primeru poizvedb in posvetovanje s podjetji pred sprejetjem nove carinske zakonodaje.

 1. Trgovinska sredstva

Sporazum potrjuje možnost obravnave kakršne koli nepoštene trgovine med pogodbenicama z uporabo instrumentov trgovinske zaščite (protidampinških, protisubvencijskih, globalnih zaščitnih ukrepov). Sporazum vključuje tudi dvostranski zaščitni mehanizem, ki EU in Novi Zelandiji omogoča, da uvedeta začasne ukrepe, če znatno povečanje preferencialnega uvoza povzroči ali bi lahko povzročilo resno škodo njuni domači industriji.

 1. Sanitarni in fitosanitarni ukrepi

Poglavje o sanitarnih in fitosanitarnih zadevah, ki zajema varnost hrane, zdravje živali in rastlin, protimikrobno odpornost in goljufije pri blagu, s katerim se trguje, ohranja visoke standarde. Sporazum ponovno potrjuje načela Sporazuma STO o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, vključno s „previdnostnim načelom“, kar pomeni, da imajo javni organi zakonsko pravico ukrepati za varovanje zdravja ljudi, živali ali rastlin ali okolja pred zaznanim tveganjem, tudi če znanstvena analiza ni dokončna.

 1. Trajnostni prehranski sistemi

EU in Nova Zelandija sodelujeta pri krepitvi politik in opredelitvi programov, ki prispevajo k razvoju trajnostnih, vključujočih, zdravih in odpornih prehranskih sistemov, ter sodelujeta pri prehodu na trajnostne prehranske sisteme.

 1. Dobrobit živali

EU in Nova Zelandija se zavezujeta, da bosta dvostransko in mednarodno sodelovali pri spodbujanju razvoja in izvajanja znanstveno utemeljenih standardov dobrobiti živali.

 1. Tehnične ovire v trgovini

Sporazum spodbuja preglednost in uporabo mednarodnih standardov za olajšanje dostopa do trga, hkrati pa ohranja ravni zaščite, za katere vsaka pogodbenica meni, da so ustrezne. Podjetja EU lahko skladnost s tehničnimi predpisi Nove Zelandije dokažejo z ugotavljanjem skladnosti, ki ga v EU za nekatere sektorje izvedejo priznani organi. Nova Zelandija se je strinjala, da bo sprejela certifikate o EU-homologaciji za motorna vozila, in veliko kategorij teh certifikatov, odobrenih v EU, ne potrebuje dodatnega certificiranja. Zahteve glede označevanja in etiketiranja se lahko izvajajo tudi na ozemlju pogodbenice uvoznice, obe strani pa lahko sodelujeta pri vprašanjih nadzora trga. Sporazum vključuje posebne določbe o vinu in žganih pijačah, da se zagotovi platforma za spodbujanje standardov pri proizvodnji in označevanju vina ter tako poveča zbliževanje teh standardov.

 1. Liberalizacija naložb in trgovina s storitvami

Sporazum zagotavlja enake konkurenčne pogoje za ponudnike storitev iz EU in njihove konkurente na Novi Zelandiji. Zajete storitve vključujejo širok nabor sektorjev, obstajajo pa tudi sektorske regulativne določbe za storitve dostave, telekomunikacije, finančne storitve in storitve mednarodnega pomorskega prevoza. Sporazum vsebuje tudi določbe o gibanju strokovnjakov za poslovne namene, kot so vodstveni delavci ali strokovnjaki, ki jih podjetja EU napotijo v svoje hčerinske družbe na Novi Zelandiji, in njihovi družinski člani.

 1. Digitalna trgovina

Sporazum zagotavlja predvidljivost in pravno varnost za podjetja ter varno spletno okolje za potrošnike, ki se ukvarjajo s čezmejnimi digitalnimi trgovinskimi transakcijami, ter odpravlja ovire in preprečuje diskriminacijo med spletnimi in nespletnimi dejavnostmi. Z zagotavljanjem prepovedi neupravičenih zahtev glede lokalizacije podatkov olajšuje čezmejni pretok podatkov, hkrati pa ohranja visoko raven varstva osebnih podatkov in zasebnosti, ki pomembno prispeva k zaupanju v digitalno okolje.

 1. Pretok kapitala, plačila in transferji ter začasni zaščitni ukrepi

V tem poglavju je navedeno, da je treba v primeru liberalizacije določene transakcije v skladu s sporazumom (npr. ustanovitev podjetja z neposredno tujo naložbo) prenesti tudi denar, potreben za transakcijo (npr. prispevek vlagatelja v kapital tujega povezanega podjetja, plačila v zvezi z drugimi transakcijami, kot je trgovina z blagom). Hkrati to poglavje obema stranema omogoča, da po potrebi sprejmeta ukrepe pri uporabi svojih zakonov in drugih predpisov, na primer v zvezi s stečajem, trgovanjem ali trgovanjem z vrednostnimi papirji.

 1. Javna naročila

EU in Nova Zelandija vzajemno odpirata svoje trge javnih naročil, ki presegajo tisto, kar je že zajeto v Sporazumu STO o vladnih naročilih (GPA). Nova Zelandija podjetjem iz EU omogoča, da se pod enakimi pogoji kot lokalna podjetja potegujejo za pogodbe z vsemi javnimi organi, katerih javna naročila urejajo pravila o javnem naročanju. EU v zameno za novozelandske dobavitelje in ponudnike storitev odpira javna naročila vsega blaga in storitev s strani centralnih vladnih organov, ki še niso bili zajeti v Sporazumu o vladnih naročilih, javna naročila blaga, povezanega z zdravjem (farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov), s strani subjektov regionalne vlade ter javna naročila izvajalcev javnih služb, ki delujejo na področju pristanišč in letališč.

 1. Protikonkurenčno ravnanje in nadzor nad združitvami

EU in Nova Zelandija sta se dogovorili, da je treba v obeh jurisdikcijah ohraniti učinkovito zakonodajo o konkurenci, ki jo izvajajo operativno neodvisni organi. Ti organi morajo delovati pregledno in nediskriminatorno ter spoštovati pravico do obrambe. Sporazum predvideva tudi sodelovanje med organi.

 1. Subvencije

EU in Nova Zelandija priznavata, da lahko nekatere subvencije izkrivljajo pravilno delovanje trgov in škodujejo okolju, zato sta se dogovorili, da se načeloma ne bi smele dodeljevati subvencije, ki negativno vplivajo na konkurenco ali trgovino ali škodujejo okolju. Poleg tega sta se EU in Nova Zelandija dogovorili o celovitem mehanizmu preglednosti, s katerim bi bilo treba objaviti subvencije, dodeljene ponudnikom blaga in storitev.

 1. Podjetja v državni lasti

Sporazum določa zavezujoča pravila o ravnanju podjetij v državni lasti, pravnih monopolov in podjetij, ki so jim dodeljeni izključni ali posebni privilegiji. Pravila zagotavljajo enake konkurenčne pogoje, saj od družb v državni lasti zahtevajo, da ravnajo v skladu s poslovnimi vidiki in nediskriminacijo. To pomeni, da morajo biti odločitve podjetij v državni lasti o nakupu in prodaji tržno motivirane v skladu z načeli tržnega gospodarstva na način, ki bi ga uporabilo podjetje v zasebni lasti.

 1. Intelektualna lastnina

EU in Nova Zelandija sta se dogovorili o celovitih določbah o intelektualni lastnini za učinkovito varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, ki spodbujajo inovacije in ustvarjalnost v zadevnih panogah. Sporazum vključuje določbe o avtorskih in sorodnih pravicah, blagovnih znamkah, industrijskih modelih, rastlinskih sortah in varstvu nerazkritih informacij ter trdne določbe o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, vključno z mejnimi ukrepi. Kar zadeva geografske označbe, sporazum ščiti celoten seznam vin in žganih pijač EU ter 163 najbolj priznanih geografskih označb EU za živila ter predvideva možnost, da se v prihodnosti doda več geografskih označb. Zaradi tega bo prodaja ponaredkov nezakonita.

 1. Trgovina in trajnostni razvoj

Sporazum vključuje posebno poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju, ki zajema delo, krepitev vloge žensk ter okoljska in podnebna vprašanja. Poleg tega poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju prvič v trgovinskem sporazumu EU predvideva možnost trgovinskih sankcij kot skrajnega ukrepa v primeru resnih kršitev temeljnih zavez o trgovini in trajnostnem razvoju. Varuje pravico obeh strani do zakonskega urejanja in jima prepoveduje, da bi oslabili svoje zakone ali jih ne bi izvrševali, da bi spodbudili trgovino ali naložbe. Sporazum organizacijam civilne družbe omogoča dejavno vlogo pri spremljanju izvajanja sporazuma.

 1. Maorov

EU in Nova Zelandija priznavata, kako pomembno je, da lahko vsi Novozelandci, vključno z Maori, izkoristijo trgovinske in naložbene priložnosti, ki jih prinaša sporazum. Posebne določbe zagotavljajo lažje sodelovanje pri trgovini z izdelki Maorov in izmenjavo informacij.

 1. Vključevanje civilne družbe

Sporazum daje civilni družbi pomembno vlogo pri njegovem izvajanju, vključno z določbami o trgovini in trajnostnem razvoju. EU in Nova Zelandija bosta nevladne organizacije, poslovne organizacije in organizacije delodajalcev ter sindikate, dejavne na področju gospodarstva, trajnostnega razvoja, socialnih zadev, človekovih pravic, okolja in drugih zadev, obveščali o tem, kako izvajajo sporazum. Te skupine civilne družbe bodo lahko izrazile svoja stališča in prispevale k razpravam o tem, kako se izvaja trgovinski del sporazuma.

 1. Dobre regulativne prakse in regulativno sodelovanje

Sporazum spodbuja preglednost regulativnega postopka in zagotavlja, da so pravočasne informacije na voljo z javnimi posvetovanji, ocenami učinka predlaganih regulativnih ukrepov in pregledi regulativnih ukrepov. Poleg tega lahko Nova Zelandija in EU sodelujeta pri regulativnih dejavnostih skupnega interesa.

 1. Mala in srednja podjetja

Sporazum obravnava posebne potrebe malih in srednjih podjetij (MSP). Od obeh pogodbenic zahteva, da zagotovita informacije o dostopu do trga na posebnem spletišču za MSP, in na vsaki strani vzpostavlja „kontaktno točko za MSP“, ki bo sodelovala pri opredelitvi načinov, kako lahko ta podjetja izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja sporazum.

 1. Energija in surovine

Poglavje o energiji in surovinah dopolnjuje določbe drugih poglavij, ki se nanašajo na energijo (blago, storitve in naložbe, tehnične ovire za trgovino, podjetja v državni lasti, javna naročila), tako da zagotavlja znatno vrednost na številnih področjih. Poglavje prepoveduje izvozne monopole za energijo ali surovine, neupravičeno poseganje države v določanje cen energetskega blaga in surovin ter prepoveduje izvoz ali dvojno oblikovanje cen, kadar bi bile izvozne cene določene nad domačimi cenami.

 1. Reševanje sporov

Sporazum vzpostavlja pravičen, učinkovit in uspešen mehanizem za reševanje sporov, ki se lahko pojavijo v zvezi z razlago in uporabo njegovih določb. Med drugim vključuje neodvisne člane arbitražnega sveta ter dolžno pravno postopanje in preglednost, vključno z javnimi zaslišanji, objavo odločitev in možnostjo, da zainteresirane strani predložijo pisna stališča.

Informativni pregledi

Vodniki

Deli to stran:

Hitre povezave