Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado

CETA je trgovinski sporazum med EU in Kanado. Znižuje tarife ter olajšuje izvoz blaga in storitev, kar koristi ljudem in podjetjem v EU in Kanadi.

Sporazum CETA je začel začasno veljati 21. septembra 2017, kar pomeni, da se zdaj uporablja večina sporazuma. Nacionalni parlamenti v državah EU – in v nekaterih primerih tudi regionalni – bodo morali nato odobriti sporazum CETA, preden bo lahko začel v celoti učinkovati.

Povabilo k sodelovanju v anketah o naknadni oceni sporazuma CETA.

Civilno družbo, nevladne organizacije, podjetja, MSP in vse druge, ki to želijo, vabimo, da z nami delijo svoje izkušnje o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu med EU in Kanado (CETA).

Sodelujte v eni ali več naslednjih anket:

Več informacij o naknadni oceni sporazuma CETA in načinih sodelovanja je na voljo v naknadni oceni celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado na spletišču.

Sporazum na kratko

Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (CETA) je začel začasno veljati 21. septembra 2017.

Področja, ki še niso začela veljati, so:

 • zaščita naložb in sistem sodišč za naložbe (ICS)
 • dostop do trga portfeljskih naložb
 • določbe o snemanju s kamero
 • dve določbi, ki se nanašata na preglednost upravnih postopkov, pregled in pritožbo na ravni držav članic

Sporazum bo začel v celoti veljati, ko ga bodo uradno ratificirali parlamenti vseh držav članic.

Kakšne so prednosti za vaše podjetje?

Sporazum

 • odpravlja ali znižuje trgovinske ovire, tarife in stroške, povezane z izvozom
 • poenostavlja papirno delo, tehnične predpise, carinske postopke in zahteve glede pravil o poreklu, zahteve glede preskušanja izdelkov, informacije o javnih naročilih, vprašanja intelektualne lastnine itd.
 • spodbuja trgovino z živili ter živalskimi in rastlinskimi proizvodi, hkrati pa ohranja visoko raven zdravja in varnosti ljudi, živali in rastlin
 • omogoča vašemu podjetju, da se poteguje za javna naročila na vseh ravneh kanadske vlade
 • ustvarja dodaten dostop do trga v nekaterih sektorjih, omogoča boljšo mobilnost zaposlenih in olajšuje vzajemno priznavanje kvalifikacij za strokovnjake
 • ščiti veliko različnih geografskih označb za visokokakovostna evropska živila na kanadskem trgu
 • spodbuja visokokakovostne naložbe med EU in Kanado

Zajeta področja vključujejo pravila o dostopu do trga za blago, tehnične ovire za trgovino, sanitarne in fitosanitarne ukrepe, naložbe, storitve, elektronsko poslovanje, politiko konkurence, javna naročila, intelektualno lastnino, regulativno sodelovanje ali reševanje sporov. Priloge vključujejo sezname za odpravo tarif, kvote, postopke, pravila o poreklu, vzajemno priznavanje ugotavljanja skladnosti itd.

 

Poglavja sporazuma so na kratko pojasnjena tukaj, s tem povezano besedilo pa je mogoče prenesti.

Tarife

Kanada in EU sta 21. septembra 2017 že odpravili 98 % svojih tarifnih postavk in se dogovorili, da bosta postopoma odpravili skoraj vse preostale tarifne postavke. Do leta 2024 bo odpravljenih 99 % vseh tarifnih postavk.

Kanadski izdelki, za katere velja prehodna odprava tarif, vključujejo:

 • motorna vozila
 • ladje
 • ječmen in slad
 • rafinirani sladkor
 • krompirjev škrob
 • cvetovi

Evropski proizvodi, za katere velja prehodna odprava tarif, vključujejo:

 • motorna vozila
 • nekatere ribe in morski sadeži
 • surovi in rafinirani sladkor
 • nekatera zrna

Postopna odprava tarif poteka po časovnem razporedu odprave tarif. Znižanja so izražena v kategorijah v Prilogi 2A k sporazumu.

 • A: dajatev na nič na dan 21. septembra 2017
 • B: dajatev se zniža na nič z enakim znižanjem v treh letih
 • C: dajatev se zniža na nič z enakim znižanjem v petih letih
 • D: dajatev se zmanjša na nič z enakim zmanjšanjem v sedmih letih
 • E: dajatev je izvzeta iz odprave tarif
 • S: dajatve ostanejo enake pet let, nato pa se odpravijo v treh enakih fazah 1. januarja leta 8.
 • AV0 + EP: dajatev ad valorem je enaka nič ob začetku veljavnosti; posebna dajatev, ki izhaja iz sistema vhodnih cen, ki se uporablja za to blago s poreklom, se ohrani.

 

Moj trgovinski pomočnik prikaže časovne razporede odprave tarif za ustrezne tarifne postavke.

Industrijski izdelki

Obe strani sta se dogovorili, da bosta odpravili 100 % tarifnih postavk za industrijske izdelke, od tega 99,6 % ob začetku veljavnosti v primeru Kanade in 99,4 % ob začetku veljavnosti v primeru EU. Med redkimi izdelki, ki ob začetku veljavnosti niso bili liberalizirani, je omejeno število avtomobilskih izdelkov, ki bodo liberalizirani na podlagi vzajemnosti v treh, petih ali sedmih letih (17 izdelkov v kanadski tarifni ponudbi in ustrezni izdelki v ponudbi EU). Kanada bo preostale tarife za ladje liberalizirala v sedmih letih (tj. do leta 2024).

Kmetijsko blago

Kanada je z začetkom veljavnosti odpravila dajatve za 90,9 % vseh svojih kmetijskih tarifnih postavk. Do leta 2023 se bo ta delež povečal na 91,7 %.

Za občutljive kmetijske proizvode bo veljala posebna obravnava:

Tarifne kvote

Obe strani uporabljata tarifne kvote za nekatere proizvode, vključno s kanadsko govedino, svinjino in sladko koruzo ter evropskim sirom. To so določene količine blaga, ki bo v določenem časovnem okviru upravičeno do preferencialne tarifne obravnave.

Uvoz iz Kanade

Dodelitve tarifnih kvot se izračunajo na podlagi količin, ki so na voljo v okviru tarifne kvote, in zaprošene količine, kot so jo nacionalni organi sporočili Evropski komisiji.

Ko Komisija EU izračuna dodelitve in jih objavi, morajo države članice EU izdati uvozna ali izvozna dovoljenja za zahtevane količine v okviru zadevnih tarifnih kvot.

Osnovna pravila za hkratno preverjanje so opredeljena v Uredbi Komisije (ES) št. 1301/2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj.

Stopnje dodelitve tarifnih kvot EU v smislu izdanih uvoznih dovoljenj se objavijo vsak mesec in so dostopne prek opazovalnice za trg mesa.

Naslednje uredbe opredeljujejo, kako EU upravlja svoje različne tarifne kvote za sporazum CETA

Izvoz v Kanado
 • Kanada uporablja letni model za dodelitev kvot za mlečne proizvode
 • zahtevek za kvote se vloži v prvi polovici novembra, vrnitev in prerazporeditev neporabljenih kvot pa se izvedeta 1. avgusta.
 • Da bi bili upravičeni do kvote, morate biti rezident Kanade in biti dejavni v sektorju sira.

Več informacij o dodelitvi tarifnih kvot za mlečne proizvode, izvožene iz EU v Kanado na podlagi sporazuma CETA, je na voljo v razdelku „Obvestila“ na spletišču Global Affairs Canada.

Obvestila uvoznikom določajo merila za upravičenost do dodelitve v okviru vsake zadevne tarifne kvote. Obvestila vsebujejo tudi informacije o upravljanju tarifnih kvot na splošno in o postopku za vložitev zahtevka. Obrazci za prijavo in z njimi povezani dodatki so priloženi vsakemu obvestilu.

Seznam imetnikov sira iz sporazuma CETA iz leta 2020

Seznam imetnikov industrijskih kvot za sir iz sporazuma CETA iz leta 2020

2019 – Table of Use of the CETA Tariff Quota for Cheese (Preglednica uporabe tarifne kvote iz sporazuma CETA za sir)

Poleg tega upoštevajte, da

 • za sadje in zelenjavo še naprej velja sistem vstopnih cen EU
 • tarife za perutnino in jajca se bodo ohranile

Vina in žgane pijače

Posebne tarife za vina in žgane pijače iz EU, ki vstopajo v Kanado, so bile odpravljene z začetkom veljavnosti sporazuma CETA.

Za žgane pijače, kot so gin, vodka in viski, sporazum CETA obravnava netarifne ovire, ki so znatno ovirale sposobnost EU za prodor na kanadski trg, zlasti z:

 • uporaba diferencialne pristojbine za stroške storitev (ki jo je Kanada uvedla za uvožena vina in žgane pijače) na podlagi količine in ne vrednosti ter njen preglednejši izračun, s čimer se znižajo stroški proizvajalcev EU za prodajo njihovih proizvodov v Kanadi
 • zamrznitev števila kanadskih zasebnih prodajnih mest zunaj lokacije, ki so odprta samo za kanadske proizvajalce in ki so alternativa monopolu pokrajinskih odborov za alkoholne pijače
 • preprečevanje dejavnosti nekaterih odborov za alkoholne pijače zunaj pokrajine, ki so povzročile nelojalno konkurenco na kanadskem ozemlju in v tretjih državah
 • odprava kanadskih zahtev za mešanje uvoženih žganih pijač v razsutem stanju z lokalnimi žganimi pijačami pred stekleničenjem (ta zahteva je preprečila, da bi bile uvožene žgane pijače v razsutem stanju ob stekleničenju v Kanadi označene kot geografske označbe)

Sporazum CETA vključuje sporazum o alkoholnih pijačah med EU in Kanado iz leta 1989 ter sporazum o vinih in žganih pijačah med EU in Kanado iz leta 2004, ki evropskim in kanadskim trgovcem z vini in žganimi pijačami zagotavlja trdna pravna jamstva. Manjše spremembe Sporazuma iz leta 2004 so določene v Prilogi 30-B k sporazumu CETA. 

Ribištvo

Kanada je z začetkom veljavnosti v celoti odpravila vse tarife za ribiške proizvode.

EU je ob začetku veljavnosti odpravila 95,5 % svojih tarif in se dogovorila, da bo v treh, petih ali sedmih letih odpravila še preostalih 4,5 % tarif.

Vzporedno z odpravo carin bosta EU in Kanada razvili trajnostno ribištvo z uporabo ukrepov spremljanja, kontrole in nadzora ter z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu.

 

V aplikaciji My Trade Assistant poiščite tarifno stopnjo, ki se uporablja za vaš izdelek.

Pravila o poreklu

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, bo moral izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v aplikaciji My Trade Assistant, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih v zvezi s poreklom so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je "gospodarsko državljanstvo" blaga, s katerim se trguje. Če ste novi na to temo, poiščite uvod v glavne pojme v razdelku blago.

Pravila o poreklu

Pravila o poreklu so določena v Protokolu o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla iz Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma med EU in Kanado (CETA) (UL L 11, 14.1.2017, str. 465). Glej tudi podrobne smernice o pravilih o poreklu.

Ali je moj izdelek „s poreklom“ v skladu s sporazumom CETA med EU in Kanado?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali ničelne preferencialne tarife v skladu s sporazumom CETA, mora imeti poreklo iz EU ali Kanade.

Proizvod „izvira“ iz EU ali Kanade, če izpolnjuje eno od naslednjih zahtev:

 • je v celoti pridobljen v EU ali Kanadi
 • je izdelan izključno iz materialov s poreklom iz EU ali Kanade
 • je bil zadostno proizveden v EU ali Kanadi v skladu s pravili za posamezne proizvode iz Priloge 5

Glej tudi uvodne opombe k Prilogi 5.

Poleg tega Priloga 5a določa kvote po poreklu in alternativna pravila za določene izdelke.

 

Primeri pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo dodane vrednosti – vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne sme presegati določenega odstotka cene izdelka franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve – proizvodni proces povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom (na primer proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema))
 • posebne operacije – potreben je poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken za prejo. Takšna pravila se večinoma uporabljajo v tekstilnem in oblačilnem ter kemijskem sektorju.

Možna je kombinacija teh različnih pravil, pri čemer se različna pravila izpolnjujejo alternativno ali v kombinaciji.

Nasveti in triki za pomoč pri skladnosti s pravili za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost, ki vam pomaga pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot so dovoljena odstopanja ali kumulacija.

Toleranca
 • tolerančno pravilo proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki so običajno prepovedani s pravilom za določen izdelek, do 10 % cene izdelka franko tovarna.
 • tega odstopanja ni mogoče uporabiti za preseganje praga najvišje vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za določen izdelek;
 • za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja HS 50 do 63, ki so vključena v Prilogo 1, se uporabljajo posebna odstopanja
Kumulacija

Sporazum CETA določa tri načine kumulacije porekla

 • dvostranska kumulacija – materiali s poreklom iz Kanade se lahko štejejo za materiale s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka
 • polna kumulacija – omogoča upoštevanje obdelave ali predelave, opravljene na materialih brez porekla v EU ali Kanadi, da se pripomore k skladnosti s pravilom za določene izdelke
 • omogočitvena klavzula za razširjeno kumulacijo – materiali s poreklom iz skupnega partnerja sporazuma o prosti trgovini se lahko štejejo za materiale s poreklom iz EU ali Kanade, kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka. Ta določba je pogojena z dogovorom pogodbenic o veljavnih pogojih.

Druge zahteve

Vaš izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz Protokola o pravilih o poreklu, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o nespreminjanju.

Pravilo o nespreminjanju

Izdelke s poreklom je treba prevažati iz EU v Kanado (in obratno) brez nadaljnje predelave v tretji državi.

Nekatere operacije se lahko izvajajo v tretji državi, če proizvodi ostanejo pod carinskim nadzorom.

 • raztovarjanje
 • ponovno natovarjanje
 • vsi drugi postopki, potrebni za konzerviranje proizvodov v dobrem stanju ali za prevoz proizvoda na ozemlje EU ali Kanade
 • skladiščenje
 • delitev pošiljk

Carinski organ lahko od uvoznika zahteva, da dokaže, da je bil izdelek, za katerega uvoznik zahteva preferencialno tarifno obravnavo, odpremljen v skladu s pravili prevoza.

Povračilo dajatev

Povračilo dajatev, predhodno plačanih za materiale brez porekla, ki se uporabljajo za izdelavo izdelka, ki se izvaža po preferencialni tarifi, je dovoljeno le v prvih treh letih po začetku veljavnosti sporazuma CETA, tj. do 21. septembra 2020.

Postopki v zvezi s poreklom

Če želite zahtevati preferencialno tarifo, boste morali upoštevati postopke v zvezi s poreklom, carinski organi države, v katero uvažate svoje blago, pa bodo morali preveriti vaš zahtevek. Postopki so določeni v oddelku C Protokola o pravilih o poreklu Sporazuma.

Kako zahtevati preferencialno tarifno obravnavo?

Uvozniki lahko zahtevajo preferencialno tarifno obravnavo na podlagi izjave o poreklu, ki jo predloži izvoznik.

Izjava o poreklu

V EU se dokazilo o poreklu ne zahteva, če skupna vrednost izdelkov ne presega

 • 500 EUR v primeru manjših paketov ali
 • 1 200 EUR za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.
Lastna izjava izvoznika

Izvozniki lahko s predložitvijo izjave o poreklu sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali Kanade.

V EU ga je mogoče dokončati tudi

Ista številka REX se lahko uporablja tudi za nekatere druge preferencialne trgovinske sporazume EU (na primer trgovinski sporazum EU z Japonsko).

 • besedilo izjave o poreklu je lahko sestavljeno v katerem koli uradnem jeziku EU in je na voljo v Prilogi 2 k Protokolu o pravilih o poreklu
 • izjava o poreklu bi morala biti navedena na računu ali katerem koli trgovinskem dokumentu, ki izdelek s poreklom opisuje dovolj natančno, da ga je mogoče prepoznati;
 • izjava o poreklu ostane veljavna 12 mesecev od datuma, ko jo je izpolnil izvoznik
 • navedba o poreklu se običajno nanaša na eno pošiljko, v Kanadi pa lahko zajema tudi več pošiljk enakih izdelkov v obdobju, ki ni daljše od enega leta.
Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo, ali ima uvoženi izdelek dejansko poreklo ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla.

V primeru dvoma lahko carinski organ od uvoznika zahteva, da dokaže, da je bil izdelek, za katerega uvoznik zahteva preferencialno tarifno obravnavo, odpremljen v skladu s pravili prevoza.

Preverjanje temelji na naslednjih načelih

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi države uvoznice in države izvoznice
 • preglede porekla proizvodov, ki jih izvajajo lokalni carinski organi. Obiski države uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni.

Ko je preverjanje zaključeno, organi države uvoznice dokončno določijo poreklo in o rezultatih obvestijo organe pogodbenice uvoznice.

Praktični vodnik o določbah sporazuma CETA o pravilih o poreklu

Zahteve za izdelke

Tehnična pravila opredeljujejo posebne značilnosti, ki bi jih moral imeti proizvod, kot so zasnova, etiketiranje, označevanje, embalaža, funkcionalnost ali zmogljivost, in so zasnovana na primer za varovanje zdravja ljudi, varnosti ali okolja. Vendar je lahko izpolnjevanje različnih zahtev na različnih trgih za trgovce drago.

Tehnična pravila in predpisi EU in Kanade so postali bolj združljivi, tako da lahko podjetja na obeh trgih prodajajo isti proizvod ali isti proizvod z manj spremembami. To malim podjetjem, zlasti mikropodjetjem, omogoča, da konkurirajo večjim podjetjem ter sodelujejo v mednarodnih dobavnih verigah in e-trgovanju.

Sporazum CETA vsebuje tudi določbe za zagotavljanje preglednosti – na primer, da lahko zainteresirane osebe na obeh straneh predložijo pripombe k predlaganim tehničnim predpisom, ki jih lahko pripravita Kanada ali EU).

Poleg tega sta se EU in Kanada dogovorili, da bosta okrepili povezave in sodelovanje med svojimi organi za določanje standardov ter organizacijami za preskušanje, certificiranje in akreditacijo.

Olajšanje certificiranja reguliranih izdelkov

EU in Kanada sta se dogovorili, da bosta okrepili povezave in sodelovanje med svojimi organi za določanje standardov ter organizacijami za preskušanje, certificiranje in akreditacijo.

Sporazum CETA vsebuje določbe, ki pomagajo preprečevati nepotrebne motnje in zagotavljajo preglednost (na primer, da lahko zainteresirane osebe na obeh straneh predložijo pripombe k predlaganim tehničnim predpisom, ki jih lahko pripravita Kanada ali EU).

Ugotavljanje skladnosti – vzajemno priznavanje

Kanada in EU sta se dogovorili, da bosta sprejeli obvezne certifikate o ugotavljanju skladnosti, ki jih izdajo priznani organi za ugotavljanje skladnosti s sedežem v EU, in obratno za sektorje, ki jih zajema protokol k sporazumu CETA, da bi dokazali skladnost z zahtevami Kanade ali EU.

Protokol o vzajemnem sprejemanju rezultatov ugotavljanja skladnosti nadomešča obstoječi sporazum o vzajemnem priznavanju in razširja seznam proizvodov z možnostjo nadaljnje širitve.

Izdelki, ki jih zajema protokol, so:

 • električna in elektronska oprema, vključno z električnimi napeljavami in napravami, ter pripadajoči sestavni deli
 • radijska in telekomunikacijska terminalska oprema
 • Elektromagnetna združljivost (EMC)
 • igračke
 • gradbeni proizvodi
 • stroji, vključno z deli, komponentami, vključno z varnostnimi komponentami, zamenljivo opremo in sklopi strojev
 • merilni instrumenti
 • toplovodni kotli, vključno s povezanimi napravami
 • oprema, stroji, aparati, naprave, krmilne komponente, zaščitni sistemi, varnostne naprave, krmilne in regulacijske naprave ter z njimi povezani sistemi instrumentov ter sistemi za preprečevanje in odkrivanje za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (oprema ATEX)
 • oprema, ki se uporablja na prostem v zvezi z emisijo hrupa v okolje
 • plovila za rekreacijo, vključno z njihovimi sestavnimi deli

Kako najti odobrene organe za ugotavljanje skladnosti?

 • organi, priznani v okviru obstoječega sporazuma o vzajemnem priznavanju, bodo to še naprej počeli v okviru sporazuma CETA;
 • za priznanje novega organa za ugotavljanje skladnosti mora stranka, ki ga je imenovala, drugi strani zagotoviti informacije iz Priloge 3 k protokolu.

Podatkovna zbirka NANDO vsebuje priglašene in imenovane organizacije ter druge ustrezne informacije o ugotavljanju skladnosti.

Odobreni organi za ugotavljanje skladnosti

Prehrambeni izdelki

Sporazum CETA dodatno racionalizira postopke odobritve, zmanjšuje stroške in izboljšuje predvidljivost trgovine z živalskimi in rastlinskimi proizvodi

 • vsi proizvodi, uvoženi v EU, morajo biti skladni z veljavnimi sanitarnimi in fitosanitarnimi standardi in obratno
 • iskanje informacij in zahtev za izvoz živil v Kanado
 • zahteve za uvoz živil v EU

Kanadska agencija za nadzor hrane (CFIA)določa politike in predpise za uvoz hrane, kmetijskih vložkov in kmetijskih proizvodov.

Kanadska mejna agencija (CBSA) je odgovorna za začetni uvozni inšpekcijski pregled živil, kmetijskih vložkov in kmetijskih proizvodov.

Primeri zahtev za označevanje živil v Kanadi

 • jezikovne zahteve
 • splošno ime
 • neto količina
 • Sestavine in alergeni
 • Tabela s podatki o hranilni vrednosti
 • identiteta trgovca 
 • „Best Before“ (uporabno najmanj do), „Packaged on“ (pakirano na) in datumi izteka roka uporabnosti
 • navodila za shranjevanje
 • država porekla
 • Identifikacijski standard

Več informacij o zahtevah glede označevanja je na voljo v orodju za industrijsko označevanje kanadske agencije za nadzor hrane.

To je seznam predpisov, ki vam bodo morda koristili pri izvozu živil v Kanado.

Živali in živalski proizvodi

Sporazum CETA potrjuje obstoječe sodelovanje med EU in Kanado na področju veterine, ki temelji na visoki ravni medsebojnega zaupanja, in vključuje nadaljnjo poenostavitev postopka odobritve za izvoznike.

 • Kanada je ponovno odprla svoj trg govejega mesa za devetnajst držav članic EU
 • v primeru izbruha bolezni (t. i. regionalizacija) sta se pogodbenici dogovorili, da bosta čim bolj zmanjšali trgovinske omejitve, trgovina z neprizadetih območij pa se lahko nadaljuje brez prekinitev ali dolgotrajnih postopkov ponovne odobritve;

Zahteve za izvoz živali in živalskih proizvodov v Kanado

Rastline, sadje in zelenjava

Sporazum CETA določa nove postopke za poenostavitev in pospešitev postopka odobritve rastlin, sadja in zelenjave v Kanadi.

Sporazum CETA Kanadi omogoča, da sedanji pristop po posameznih državah in posameznih proizvodih nadomesti z ocenami in postopki odobritve za sadje in zelenjavo na ravni EU.

Cilj je ustvariti predvidljivejše regulativno okolje za izvoznike.

Pogodbenici sta se dogovorili, da bosta za vse kategorije izdelkov vzpostavili hitre postopke za izdelke, ki so opredeljeni kot prednostni.

Informacije in zahteve glede izvoza rastlin in rastlinskih proizvodov v Kanado

Farmacevtski izdelki

Sporazum CETA temelji na vzajemnem priznavanju dobrih proizvodnih praks in inšpekcijskih pregledov farmacevtskih tovarn, ki že obstajajo med EU in Kanado, ter zmanjšuje podvajanje inšpekcijskih pregledov.

To pomeni, da se boste kot farmacevtski proizvajalec soočali z znatno manjšimi upravnimi bremeni in stroški, regulativni organi v EU in Kanadi pa lahko bolje izkoristijo svoje vire z zmanjšanjem podvajanja inšpekcijskih pregledov in se namesto tega osredotočijo na trge z večjimi tveganji. Konkretno

 • Inšpekcijske preglede, ki jih na ozemlju EU opravi kateri koli organ države članice EU, sprejme Kanada in obratno.
 • se lahko priznajo tudi inšpekcijski pregledi, opravljeni v tretjih državah;

 

V današnjem svetovnem gospodarstvu 40 % končnih zdravil, ki se tržijo v EU, prihaja iz tujine, prav tako 80 % aktivnih farmacevtskih sestavin, ki se uporabljajo za dajanje zdravil na voljo v EU.

Več informacij: Protokol o vzajemnem priznavanju programa skladnosti in izvrševanja v zvezi z dobrimi proizvodnimi praksami za farmacevtske izdelke.           

 

Posebna pravila in zahteve za vaš izdelek so na voljo v aplikaciji My Trade Assistant.

Tehnične ovire v trgovini

Čeprav so tehnična pravila pomembna, lahko včasih ovirajo mednarodno trgovino in so zato lahko znatno breme za vas kot izvoznika.

 • če menite, da se soočate s trgovinsko oviro, ki upočasnjuje vaše poslovanje ali vam preprečuje izvoz, nam lahko sporočite
 • s spletnim obrazcem sporočite, kaj preprečuje vaš izvoz v Kanado, EU pa bo analizirala vaš položaj in ustrezno ukrepala.

Stik z nami

Dokumenti in postopki v zvezi s carinjenjem

Sporazum zagotavlja preglednejše in poenostavljene carinske postopke za olajšanje trgovine in zmanjšanje stroškov za podjetja.

Dokumenti

Navodila po korakih opisujejo različne vrste dokumentov, ki jih morate pripraviti za carinjenje svojih izdelkov.

Glede na vaš izdelek lahko carinski organi zahtevajo vse ali nekatere od spodnjih elementov

 • trgovinski račun (posebne zahteve glede oblike in vsebine najdete v razdelku Moj trgovinski pomočnik)
 • pakirni seznam
 • uvozna dovoljenja za nekatero blago
 • certifikati, ki dokazujejo, da je vaš izdelek skladen z obveznimi predpisi o izdelkih, kot so zdravstvene in varnostne zahteve, označevanje in pakiranje
 • dokazilo o poreklu – izjava o poreklu

Pojasniti je treba, da boste morda želeli vnaprej zaprositi za zavezujoče tarifne informacije in/ali zavezujoče informacije o poreklu.

 

Podrobnejše informacije o dokumentih, ki jih morate predložiti za carinjenje svojega izdelka, so na voljo v razdelku Moj pomočnik za trgovino.

Postopki za dokazovanje in preverjanje porekla

Za opis načina dokazovanja porekla vaših izdelkov za uveljavljanje preferencialne tarife in pravil v zvezi s preverjanjem porekla s strani carinskih organov glej oddelek o pravilih o poreklu zgoraj.

Za informacije o carinskem postopku za uvoz in izvoz na splošno obiščite GD za obdavčenje in carinsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Sporazum CETA zagotavlja boljšo zaščito pravic intelektualne lastnine za evropska podjetja, ki izvažajo inovativne, umetniške, razločne in visokokakovostne izdelke v Kanado, ter nudi zaščito farmacevtskih izdelkov in geografskih označb.

Kanada je okrepila svoje mejne ukrepe proti ponarejenim blagovnim znamkam, piratskemu avtorskemu blagu in blagu s ponarejeno geografsko označbo z uvedbo možnosti, da carina zadrži domnevno ponarejeno blago.

Intelektualna lastnina

Trgovinski sporazum predvideva tudi sodobna pravila za zaščito in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine.

Avtorske pravice v digitalni dobi

Kanada se je s sporazumom CETA dogovorila, da bo svojo ureditev varstva avtorskih pravic uskladila z naslednjimi „internetnimi pogodbami“ Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO).

 • Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici
 • Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih

Pogodbe o internetu določajo norme, ki preprečujejo nepooblaščen dostop do ustvarjalnih del na spletu ali v digitalni obliki in njihovo uporabo, ki sta pomembna za našo ustvarjalno industrijo.

Sporazum vsebuje pomembne določbe glede omejitev odgovornosti ponudnikov internetnih storitev za kršitve vsebin, če izpolnjujejo več pogojev, kot je sistem učinkovitega obveščanja o takih vsebinah.

Kanada se je tudi dogovorila, da bo zagotovila, da lahko imetniki pravic učinkovito uporabljajo tehnologijo za zaščito svojih pravic in licenciranje svojih del na spletu.

 • zagotovljena so na primer zaščita in učinkovita pravna sredstva proti izogibanju tehnološkim ukrepom (kot je šifriranje), ki jih imetniki pravic uporabljajo za zaščito svojih pravic;
 • poleg tega je prepovedano namerno spreminjati ali brisati elektronske „informacije za upravljanje pravic“, tj. informacije, ki spremljajo katero koli zaščiteno gradivo in opredeljujejo delo, njegove ustvarjalce, izvajalca ali lastnika ter pogoje za njegovo uporabo.
Pravice radiodifuznega oddajanja

Kanada se je tudi strinjala, da bo bolje zaščitila pravice evropskih umetnikov, tako da bo izvajalcem podelila izključno pravico, da dovolijo ali prepovejo brezžično oddajanje in priobčitev svojih izvedb javnosti.

Te pravice bodo zagotovile, da bodo evropski in kanadski umetniki nagrajeni za svojo ustvarjalnost in bodo imeli spodbude za nadaljnje ustvarjanje novih umetniških del.

 • Evropski umetniki lahko na primer dobijo licenčnine od kavarn in maloprodajnih podjetij, ki predvajajo glasbo, da bi pritegnili potrošnike.
 • Kanada bo zagotovila, da bo za brezžično radiodifuzno oddajanje ali za kakršno koli priobčitev javnosti plačano enkratno pravično nadomestilo, ki bo razdeljeno med zadevne izvajalce in proizvajalce fonogramov.
Varstvo rastlinskih sort

Kanada se je tudi strinjala, da bo okrepila varstvo rastlinskih sort na podlagi akta Mednarodne konvencije o varstvu novih sort rastlin (UPOV) iz leta 1991.

To pomeni, da bodo inovativne rastlinske sorte, ki lahko na primer privedejo do boljšega donosa, zaščitene in bodo zato verjetno hitreje uvedene na kanadski trg v korist kmetov in potrošnikov.

EU je pomemben ponudnik novih rastlinskih sort. Ta pomembna raziskovalna in inovacijska dejavnost je zaščitena z vrsto intelektualne lastnine sui generis, imenovano žlahtniteljska pravica v Skupnosti. To ni povezano z uporabo gensko spremenjenih organizmov.

Ukrepi proti ponarejanju

Kanada se je tudi strinjala, da bo okrepila svoje mejne ukrepe proti ponarejenim blagovnim znamkam, piratskemu avtorskemu blagu in blagu s ponarejeno geografsko označbo, in sicer z uvedbo možnosti, da carinski organi po uradni dolžnosti zadržijo ponarejeno blago.

 • Pristojni organi Kanade lahko na lastno pobudo začasno zadržijo blago, pri katerem obstaja sum kršitve pravice intelektualne lastnine.
 • blagovnih znamk ni treba posamično registrirati pri kanadskih carinskih organih, da bi bile upravičene do zaščite

Kanada bo sprejela ali ohranila postopke, v skladu s katerimi lahko imetnik pravic od svojih pristojnih organov zahteva, da prekinejo sprostitev blaga, pri katerem obstaja sum kršitve pravice intelektualne lastnine, ali ga zadržijo.

Kanada je uvedla tudi možnost, da pravosodni organi sprejmejo potrebne začasne ukrepe ter izdajo odredbe o prenehanju poslovanja neposredno proti posrednikom, ki bi ponarejeno blago dali na trg.

Farmacevtski izdelki

Sporazum CETA izboljšuje pravice intelektualne lastnine za inovativna zdravila na tri načine

 • inovatorji, ki so imetniki farmacevtskega patenta, pridobijo pravico do pritožbe zoper odločitve o dovoljenju za promet v Kanadi na enak način, kot bi to lahko že storili drugi proizvajalci
 • Kanada se zavezuje k sedanji ureditvi varstva podatkov (6 + 2 leti), s čimer zagotavlja pravno varnost na področju, na katerem so dolgoročne naložbe bistvenega pomena.
 • Kanada bo vzpostavila sistem za ponovno vzpostavitev patentnega varstva po vzoru sistema EU, da bi nadomestila neupravičene zamude v postopku odobritve trženja, vključno z najdaljšim obdobjem dodatnega varstva (2 leti) – pogodbenici sta se dogovorili o možnosti izjem za namen izvoza v tretje države.

Več informacij o varstvu intelektualne lastnine v EU.

 

Evropska služba za pomoč uporabnikom pravic intelektualne lastnine ponuja službo za pomoč uporabnikom za neposredno podporo na področju intelektualne lastnine. Za svetovanje in podporo v zvezi z vprašanji pravic intelektualne lastnine zunaj trga EU.

Geografske označbe

Geografske označbe vin in žganih pijač, zaščitenih v Kanadi in EU, so navedene v Prilogi III(a) oziroma Prilogi IV(a) k Sporazumu o trgovini z vini in žganimi pijačami iz leta 2004.

Poleg geografskih označb, zaščitenih na podlagi sporazuma o vinih in žganih pijačah med EU in Kanado, vključenega v sporazum CETA, se je Kanada strinjala, da bo zaščitila 143 geografskih označb – značilnih živilskih proizvodov in pijač iz določenih mest ali regij v EU.

Kanada bo te tradicionalne evropske proizvode zaščitila pred ponaredki na podoben način kot EU. Nezakonito bo zavajati potrošnike glede pravega porekla proizvoda, na primer z uporabo zastav, ki lažno spominjajo na zaščiteno geografsko označbo EU ali državo, iz katere ta proizvod z geografsko označbo izvira. Imetniki pravic iz EU bodo lahko uporabili upravni postopek za spoštovanje pravic geografskih označb v Kanadi, namesto da bi se zanašali le na daljše in bolj zapletene postopke v domačem sodnem sistemu.

Seznam geografskih označb, zaščitenih v Kanadi

Seznam se lahko v prihodnosti razširi na druge proizvode, če se EU in Kanada s tem strinjata.

Več informacij o zaščiti geografskih označb v Kanadi na podlagi sporazuma CETA je na voljo v tem praktičnem vodniku.

V zvezi z geografskimi označbami, navedenimi v sporazumu o trgovini z vini in žganimi pijačami iz leta 2004, morajo imetniki pravic do teh geografskih označb, da bi bili zaščiteni v Kanadi, svoje geografske označbe registrirati pri kanadskem uradu za intelektualno lastnino.

Postopek registracije je pojasnjen tukaj.

Elektronsko poslovanje

Poglavje o elektronskem poslovanju v splošnih določbah navaja, da pogodbenici priznavata pomen olajšanja uporabe elektronskega poslovanja s strani MSP.

Storitve

Sporazum CETA zagotavlja pravno varnost za ponudnike storitev iz EU in Kanade z zavezujočo visoko stopnjo liberalizacije v Kanadi in EU.

EU ima boljši dostop do kanadskega trga, zlasti za pomorske storitve.

Postopna liberalizacija in preglednost

Kanada ne more uvesti novih kvot ali novih diskriminatornih ukrepov proti ponudnikom storitev iz EU, razen v omejenem številu občutljivih sektorjev. Sporazum zagotavlja tudi, da imajo lahko ponudniki storitev iz EU koristi od

 • višja raven dostopa do trga, ki presega zaveze Kanade v okviru STO
 • večina prihodnje liberalizacije, ki bi jo Kanada lahko izvedla

Kanada je odpravila številne omejitve v zvezi s pogoji glede državljanstva in prebivališča za številne strokovnjake za opravljanje poklica v Kanadi, vključno z:

 • odvetniki
 • računovodje
 • arhitekti
 • inženirji

Na področju telekomunikacij ter poštnih in kurirskih storitev se je Kanada prvič zaklenila v prihodnjo liberalizacijo.

Pomorske storitve

Novo odprtje kanadskega trga pomorskega prometa bo pomorskim prevoznikom EU in njihovim večjim plovilom olajšalo delovanje v Kanadi za oskrbo na pomembni poti med Montrealom in Halifaxom.

Obe pristanišči sta pomembni na kanadski vzhodni obali. Montreal je veliko pristanišče, ki upravlja 1,4 milijona standardnih zabojnikov (skupaj uvoznih in izvoznih zabojnikov v letu 2015), medtem ko Halifax upravlja 0,4 milijona enot, enakovrednih 20 čevljev (PEU) (2015).

EU je daleč vodilna v svetu na področju storitev poglabljanja dna. Kanada s sporazumom CETA odpira tudi svoj trg dejavnosti poglabljanja dna gospodarskim subjektom iz EU, ki je po ocenah vreden od 150 do 400 milijonov CAD na leto (približno 104 do 278 milijonov EUR na leto).

Regulativna pravila

Poleg sprejetih ambicioznih zavez glede dostopa do trga sporazum CETA vključuje tudi inovativna in stroga regulativna pravila, ki dopolnjujejo in krepijo zaveze glede dostopa do trga, ki sta jih sprejeli obe pogodbenici.

Ta regulativna pravila vključujejo enega od najobsežnejših in najobsežnejših sklopov vzajemno zavezujočih pravil o domači ureditvi, ki obravnava režime izdajanja dovoljenj ali pooblastil za skoraj vse storitve in investicijske dejavnosti. Besedilo zagotavlja pravične in pregledne ureditve za vse vlagatelje in omogoča čim bolj nemoten postopek odobritve.

Gibanje strokovnjakov

Dogovorjeni sveženj o začasnem vstopu strokovnjakov vključuje naslednje koristi

 • Podjetja EU lahko svoje osebe, premeščene znotraj podjetja, napotijo v Kanado za največ tri leta – na podlagi prejšnjih sporazumov ta ugodnost velja na splošno za vse sektorje.
 • podaljšano trajanje bivanja za strokovnjake – ponudniki pogodbenih storitev ali neodvisni strokovnjaki (opredeljeni v sporazumu) bodo lahko ostali na ozemlju druge pogodbenice 12 mesecev (dvakrat več, kot je bilo prej mogoče)

Ponudniki pogodbenih storitev imajo koristi od boljših pogojev vstopa in bivanja (kot je nediskriminatorna obravnava v primerjavi s kanadskimi ponudniki) v dodatnih sektorjih. Ti vključujejo

 1. Svetovalne in posvetovalne storitve v zvezi z
  • rudarstvo
  • telekomunikacijske storitve
  • poštne in kurirske storitve
  • zavarovalniške in z zavarovanjem povezane storitve
  • druge finančne storitve
  • prevoz
  • izdelava
 2. Vzdrževanje in popravila opreme, kot so
  • plovila, oprema za železniški prevoz
  • motorna vozila, motorna kolesa, motorne sani in oprema za cestni prevoz
  • Zrakoplovi in njihovi deli
  • kovinski izdelki, nepisarniški stroji in druge vrste opreme ter gospodinjski izdelki
 3. Sorodne storitve znanstvenega in tehničnega svetovanja
 4. Okoljske storitve

Novi profili: prednostni dostop do kanadskega trga in nediskriminatorna obravnava v Kanadi se bosta uporabljala tudi za nove kategorije dobaviteljev iz EU, kot so opredeljeni v sporazumu: investitorji, kratkoročni poslovni obiskovalci in tehnologi.

Kanada bo zakonce oseb, premeščenih znotraj podjetja iz EU, obravnavala enako kot zakonce kanadskih oseb, premeščenih znotraj podjetja, v EU.

Vzajemno priznavanje kvalifikacij

Za lažjo mobilnost visoko usposobljenih strokovnjakov med EU in Kanado sporazum CETA vzpostavlja okvir za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij ter določa splošne pogoje in smernice za pogajanja o sporazumih za posamezne poklice.

Sporazum CETA zagotavlja podroben okvir za pogajanja in sklenitev sporazumov o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Sporazum združenjem reguliranih poklicev obeh pogodbenic prepušča, da začnejo postopek pogajanj o sporazumu o vzajemnem priznavanju z zagotavljanjem priporočil ustreznemu odboru CETA in da se dogovorijo o posebnih pogojih. Ko se združenja dogovorijo o načelih in po postopkih, določenih v okviru, sporazum o vzajemnem priznavanju postane pravno zavezujoč, kar zagotavlja, da lahko kvalifikacije evropskih strokovnjakov priznajo pristojni organi v Kanadi in obratno.

Javna naročila

S sporazumom CETA se lahko podjetja EU zdaj potegujejo za kanadske javne razpise na vseh treh ravneh javnega naročanja: zvezni, provincialni in občinski.

V Kanadi so province in ozemlja pristojna za javne dobrine, kot so:

 • zdravstveno varstvo
 • izobraževanje
 • blaginja
 • prevoz znotraj pokrajine.

Občine upravljajo

 • lokalni prevoz
 • šolski odbori
 • javne storitve itd.

Naročniki, ki jih zajema sporazum CETA, so navedeni v prilogah 19-1 do 19-8.

Sporazum CETA prinaša tudi pravno varnost, da kanadske javne agencije in organi ne bodo mogli diskriminirati evropskih podjetij, tj. omejiti dostopa podjetij do javnega razpisa.

Dobavitelji lahko izpodbijajo odločitve o javnih naročilih, za katere menijo, da so v nasprotju z obveznostmi iz Sporazuma. V Kanadi to vlogo opravlja kanadsko sodišče za mednarodno trgovino (Canadian International Trade Tribunal, v nadaljnjem besedilu: CITT).

Kanada je povečala preglednost razpisnega postopka z objavo vseh svojih javnih razpisov na enotnem spletišču za javna naročila, imenovanem CanadaBuys. Prosimo, upoštevajte, da se morate registrirati na tej strani, da boste lahko oddali ponudbo na kanadskem trgu.

 

Če želite izvedeti, ali ste upravičeni do sodelovanja na določenem javnem razpisu za javna naročila zunaj EU, uporabite My Trade Assistant za javna naročila.

Naložbe

Ko bo sporazum CETA dokončno začel veljati, bo vlagateljem iz EU in Kanade zagotovil večjo predvidljivost, preglednost in zaščito za njihove naložbe v Kanadi oziroma EU.

Določbe sporazuma CETA o zaščiti naložb in novi sistem sodišč za naložbe bodo zagotovili visoko raven zaščite vlagateljev, hkrati pa v celoti ohranili pravico vlad, da urejajo in uresničujejo cilje javne politike, kot so varovanje zdravja, varnost ali okolje.

Sistem sodišč za naložbe je jasen odmik od starega pristopa reševanja sporov med vlagatelji in državo ter dokazuje skupno odločenost EU in Kanade, da vzpostavita pravičnejši, preglednejši in institucionaliziran sistem za reševanje naložbenih sporov.

Določbe o naložbah iz sporazuma CETA bodo nadomestile tudi osem obstoječih dvostranskih sporazumov o naložbah med nekaterimi državami članicami EU in Kanado.

Prag za pregled prevzemov kanadskih družb v skladu z zakonom Investment Canada Act se je znatno povečal s sedanjih 354 milijonov CAD na 1,5 milijarde CAD. To velja za vse vlagatelje EU, razen za tiste, ki so podjetja v državni lasti.

Če nameravate vlagati v Kanadi, lahko več informacij najdete tukaj.

Opomba: Zaščita naložb in sistem sodišč za naložbe ter dostop do trga portfeljskih naložb se ne bodo začasno uporabljali v skladu s Sklepom Sveta (EU) 2017/38 z dne 28. oktobra 2016 o začasni uporabi Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani (UL L 11, 14.1.2017, str. 1080 – „1081“ (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Povezave in kontakti

EVROPSKA UNIJA

Delegacija Evropske unije v Kanadi

Naslov:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, Združene Države Amerike

Tel. št.: +1 6132386464

E-naslov: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

AVSTRIJA

Avstrijska zvezna gospodarska zbornica (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

V Kanadi

Prednost Avstrija Toronto

Generalni konzulat Avstrije – Trgovinski oddelek Advantage Austria

Naslov:

Hotel, ki se nahaja le nekaj korakov vstran od številnih mestnih atrakcij, kot so Toronto, Ontario, M4V 3A1, ponuja popolni oddih in sprostitev.

Tel. št.: +1 4169673348

E-naslov: toronto@advantageaustria.org 

Tel. št.: +1 5148493708

E-naslov: montreal@advantageaustria.org 

 

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, Združene države Amerike

tel. +1 6137891444, 

E-naslov: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGIJA

Valonija Agencija za zunanjo trgovino in naložbe€ 
Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest & Izvoz

Trgovina s Flandrijo

V Kanadi

Flandrija/Valonija/Bruselj

Trgovinski predstavnik za Ontario, Manitoba

Naslov:

2 Bloor Street West – Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2 (v angleščini)

Tel.: +1 416515-7777

E-naslov: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flandrijski
trgovski zastopnik za Québec, Novo Fundlandijo in Labrador, Nunavut, Novi Brunswick, Novo Škotsko, Otok princa Edvarda

Naslov:

999 Boulevard de Maisonneuve West – Suita 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4

Tel. št.: +1 514289-9955

E-naslov: montreal@fitagency.com

 


Valonska trgovska predstavnica za Québec, Novo Fundlandijo in Labrador, Nunavut, Novi Brunswick, Novo Škotsko, Otok princa Edvarda

Naslov:

1250 René-Lévesque West – apartma 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Tel. št.: +1 514939-4049

 

Bruseljski
trgovinski predstavnik za Québec, Novo Fundlandijo in Labrador, Nunavut, Novi Brunswick, Novo Škotsko, Otok princa Edvarda

Naslov: 1010 Sherbrooke West – apartma 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel. št.: +1 514286-1581

E-naslov: info@bruxelles-canada.com

 

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

Ulica 360 Albert, 8. nadstropje, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Tel. št.: +1 6132367267

E-naslov: ottawa@diplobel.fed.be

BOLGARIJE

Bolgarska agencija za spodbujanje malih in srednjih podjetij
българската агенция за насърчаване малките и средните предприятия

V Kanadi

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

Ulica Stewart 325, Ottawa, Ontario, K1N 6K5 (v angleščini)

Tel. št.: +1 613893215

E-naslov: Embassy.Ottawa@mfa.bg

HRVAŠKA

Izvozni portal
Izvozni portal

V Kanadi

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

229 Kapela St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Tel. št.: +1 6135627820

E-naslov: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Generalni konzulat

Naslov:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, Združene Države Amerike

Tel. št.: +1 9052779051

E-naslov: genmiss@mvep.hr
E-naslov: croconsulate.miss@mvep.hr

CIPER

Trgovinska storitev
Υπηρεσία Εμπορίου

V Kanadi

Visoka komisija

Naslov:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, Združene države Amerike

Tel. št.: +1 6135630727

E-naslov: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Častni konzulat

Naslov:

435 Ulica Donald, Coquitlam, Britanska Kolumbija, V3K 3Z9

Tel. št.: +1 6049362268

E-naslov: tberggre@sfu.ca

 

Strokovna skupina za trgovino

Naslov:

13 Vzhodna 40. ulica, New York, NY 10016

Tel. št.: +1 2122139100

E-naslov: ctncy@cyprustradeny.org

ČEŠKA REPUBLIKA

Nacionalna agencija za spodbujanje trgovine Ministrstva za industrijo in trgovino Češke republike
Češka trgovina – Česká agentura na podporu obchodu

V Kanadi

ČeškaTrade Kanada

Naslov:

6707 Komolni pogon SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tel. št.: +1 4032694924

E-naslov: calgary@czechtrade.cz
E-naslov: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

Ulica Cooper 251, Ottawa, Ontario, K2P 0G2 (v angleščini)

Tel.: +1 6135623875

Spletna stran: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-naslov: ottawa@embassy.mzv.cz

E-naslov: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Generalni konzulat Češke republike

Naslov:

Hotel, ki se nahaja le nekaj korakov vstran od številnih mestnih atrakcij, kot so 2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2, ponuja popolni oddih in sprostitev.

Spletna stran: www.mzv.cz/toronto

E-naslov: toronto@embassy.mzv.cz

E-naslov: commerce_toronto@mzv.cz

DANSKA

Ministrstvo za zunanje zadeve Danske Udenrigsministeriet Eksportrådet

V Kanadi

Svet za trgovino Danske

Naslov:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, Združene Države Amerike

Tel. št.: +1 416962-5661

E-naslov: yyzhkt@um.dk

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, Združene Države Amerike

Tel. št.: +1 6135621811

E-naslov: ottamb@um.dk 

ESTONIJA

Podjetje Estonija (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus(EAS)

V Kanadi

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Združene Države Amerike

Tel. št.: +1 6137894222

E-naslov: embassy.ottawa@mfa.ee

FINSKA

Finpro

V Kanadi

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, Združene Države Amerike

Tel. št.: +1 6132882233

E-naslov: embassy@finland.ca

E-naslov: sanomat.ott@formin.fi

FRANCIJA

Poslovna Francija

V Kanadi

Trgovinski predstavnik v Kanadi: Poslovna Francija

Toronto

Naslov:

154 Univerzitetna avenija Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tel. št.: +1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France,

Naslov:

1501 McGill College, urad 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Tel. št.: +1 5146704000

 

Vancouver:

Naslov:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, Britanska Kolumbija V6E 3V6

Tel. št.: +1 6046390923

E-naslov: canada@businessfrance.fr

 

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

42 Sussex Drive, Ottawa, Združene države Amerike, K1M 2C9

Tel.: +1 6137891795

E-naslov: politique@ambafrance-ca.org

NEMČIJA

Nemčija Trgovina in naložbe (GTAI)

V Kanadi

Kanadska nemška gospodarska zbornica

Naslov:

480 Univerzitetna avenija, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel. št.: +1 416598-3355

E-naslov: info@germanchamber.ca

 

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Kanada

Tel. št.: +1 613 232 1101

E-naslov: info@ottawa.diplo.de

GRČIJA

Podjetje Grčija Investicija in trgovina
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕфΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

V Kanadi

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

Ulica MacLaren 80 Ottawa, Ontario, K2P 0K6 (v angleščini)

Tel. št.: +1 6132386271

E-naslov: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Generalni konzulat

Naslov:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, Združene Države Amerike

Tel. št.: +1 4165150133

E-naslov: ecocom-toronto@mfa.gr

MADŽARSKA

Madžarska nacionalna trgovska hiša

Madžarska agencija za spodbujanje naložb
http://www.hipa.hu/

V Kanadi

Generalni konzulat v Torontu

Naslov:

175 Bloor Street East, Suite 1109, Južni stolp, Toronto

Tel. št.: +1 6473492550

E-naslov: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

299 Waverley St., Ottawa, Združene države Amerike

Tel. št.: +1 6132307560

E-naslov: mission.ott@mfa.gov.hu

IRSKA

Enterprise Ireland (podjetje Irska)

V Kanadi

Trgovinski predstavnik v Kanadi: Enterprise Ireland (podjetje Irska)

Naslov:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, Združene Države Amerike

Tel. št.: +1 4169345033

E-naslov: client.service@enterprise-ireland.com

E-naslov: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

Stavba Varette, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4 (v angleščini)

Tel. št.: +1 6132336281

E-naslov: embassyofireland@rogers.com

ITALIJA

Italijanska trgovinska agencija
ICE –Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

V Kanadi

Italijanska agencija za spodbujanje trgovine na generalnem konzulatu Italije

Naslov:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, Združene Države Amerike

E-naslov: toronto@ice.it

Tel. št.: +1 4165981566

 

Naslov:

1000 rue Sherbrooke ouest, Urad 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Tel. št.: +1 5142840265

E-naslov: montreal@ice.it

 

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, Združene države Amerike, K1P 5H9

Tel. št.: +1 6132322401

E-naslov: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LATVIJA

Latvijska agencija za naložbe in razvoj
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


liaa@liaa.gov.lv

V Kanadi

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

350 Sparks St, Ottawa, Ontario, Združene države Amerike

Tel. št.: +1 6132386014

E-naslov: embassy.canada@mfa.gov.lv

LITVA

Podjetje Litva

V Kanadi

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

150 Metcalfe Str št. 1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: +1 61356754 58

E-naslov: amb.ca@urm.lt

LUKSEMBURG

Luksemburg za podjetja

V Kanadi

Častni konzulat v Ottawi

Naslov:

Hotel, ki se nahaja le nekaj korakov vstran od številnih mestnih atrakcij, kot so World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4, ponuja popolni oddih in sprostitev.

Tel. št.: +1 6137554091

E-naslov: luxconsulottawa@gmail.com

 

Veleposlaništvo ZDA v Washingtonu DC

Naslov:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, Združene države Amerike. 20008

Tel. št. +1 2022654171

E-naslov: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Malteško podjetje

V Kanadi

Kanadski generalni konzulat v Torontu

Naslov:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, črna, M8X 2X3

Tel. št.: +1 4162070922

E-naslov: maltaconsulate.toronto@gov.mt

NIZOZEMSKA

Nizozemska agencija za podjetništvo
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein – spletni portal za tuja in nizozemska zagonska podjetja

V Kanadi

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

Ulica Albert 350, apartma 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tel. št.: +1 613 237 503

E-naslov: ott@minbuza.nl

 

Generalni konzulat v Torontu

Naslov:

Hotel, ki se nahaja le nekaj korakov vstran od številnih mestnih atrakcij, kot so Ulica Dundas 1 West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3, ponuja popolni oddih in sprostitev.

Tel. št.: +1 416 595 2402

Spletna stran: www.hollandtradeandinvest.com
E-naslov: tor-ea@minbuza.nl

POLJSKA

Poljska agencija za naložbe in trgovino (nekdanja poljska agencija za informacije in tuje naložbe)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-naslov: invest@paih.gov.pl

Predsednikov sekretariat:

Tel.: +48 223349871

Oddelek za tuje naložbe:

Tel.: +48 223349875

Oddelek za gospodarski razvoj:

Tel.: +48 223349820

Oddelek za spodbujanje gospodarstva:

Tel.: +48 223349926

Oddelek za informiranje in komuniciranje:

Tel.: +48 223349994

 

V Kanadi

Poljska agencija za naložbe in trgovino v Torontu

Naslov:

438 Univerzitetna avenija, Suite 1810, Toronto, Ontario, M5G 2K8

E-naslov: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Veleposlaništvo Republike Poljske v Ottawi

Naslov:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, Združene države Amerike

Tel.: +1 6137890468

E-naslov: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

 

Generalni konzulat Republike Poljske v Torontu

Naslov:

2603 jezero Shore Blvd. Zahod, Toronto, Ontario, M8V 1G5

Tel. št.: +1 4162525471

Tel. št.: +1 4164645405

E-naslov: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Generalni konzulat Republike Poljske v Vancouvru

Naslov:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, Britanska Kolumbija, V6E 2K3

Tel.: +1 6046883458

E-naslov: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Konzulat Republike Poljske v Montrealu

Naslov:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Québec, Združene Države Amerike

Tel.: +1 6137890468 

E-naslov: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGALSKA

aicep Portugal Global – Agencija za trgovino in naložbe

V Kanadi

Agencijaza trgovino in naložbe: aicep Torontu

Naslov:

438 Univerzitetna avenija, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Tel. št.: +1 4169214925

E-naslov: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

645 Otok Park Dr, Ottawa, Ontario, Združene Države Amerike

Tel. št.: +1 6137290883

E-naslov: ottawa@mne.pt

Romunija

Ministrstvo za poslovno okolje, trgovino in podjetništvo

InvestRomunija

Gospodarska zbornica Romunije

V Kanadi

Romunski urad za spodbujanje gospodarstva in trgovine

Naslov:

1010, rue Sherbrooke Ouest, pisarna 610, etaža 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel. št.: +1 5145048235

E-naslov: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, Združene Države Amerike

Tel. št.: +1 6137893709

E-naslov: ottawa@mae.ro

SLOVAŠKA

Sario – Slovaška agencija za razvoj naložb in trgovine
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

V Kanadi

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

50 Rideau terasa, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Tel. št.: +1 6137494442

E-naslov: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVENIJA

SPIRIT Slovenija – Javna agencija RS za podjetništvo, internacionalizacijo, tuje investicije in tehnologijo
SPIRIT Slovenija

V Kanadi

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, Združene Države Amerike

Tel. št.: +1 6135655781

E-naslov: sloembassy.ottawa@gov.si

ŠPANIJA

ICEX – Španski inštitut za zunanjo trgovino
ICEX España Exportación e Inversiones

V Kanadi

Gospodarska in komercialna pisarna

Naslov:

Ulica Slater 151, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3 (v angleščini)

Tel. št.: +1 6132360409

E-naslov: ottawa@comercio.mineco.es

 

Urad za spodbujanje trgovine v Torontu

Naslov:

170 Univerza Ave #602, Toronto, Ontario, M5H 3B3

Tel. št.: +1 4169670488

E-naslov:toronto@comercio.mineco.es

 

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

74 Stanley Ave, Ottawa, Združene države Amerike, K1M 1P4

Tel. št.: +1 6137472252

E-naslov: emb.ottawa@mae.es 

ŠVEDSKA

Business Sweden – Švedski svet za trgovino in naložbe

V Kanadi

Trgovinski predstavnik v Kanadi: Poslovna Švedska

Naslov:

Hotel, ki se nahaja le nekaj korakov vstran od številnih mestnih atrakcij, kot so 2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2, ponuja popolni oddih in sprostitev.

Tel. št.: +1 4169228152

E-naslov: toronto@business-sweden.se

 

Veleposlaništvo v Ottawi

Naslov:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, Združene države Amerike

Tel. št.: +1 6132448200

E-naslov: sweden.ottawa@gov.se

Gospodarske zbornice in poslovna združenja

EVROPSKA UNIJA

Gospodarska zbornica Evropske unije v Kanadi (EUCCAN)

Naslov:

480 Univerzitetna avenija, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel. št.:  +1 4165987087

E-naslov: info@euccan.com 

 

Gospodarska zbornica Evropske unije v Zahodni Kanadi

E-naslov: info@eu-canada.com

Seznam lokalnih in dvostranskih gospodarskih zbornic in poslovnih združenj EU v Kanadi je na voljo na spletišču gospodarske zbornice Evropske unije v Kanadi (http://www.euccan.com). EUCCAN je krovna organizacija za te zelo raznolike strukture in organizacije.

Informacijska orodja

V teh sedmih informativnih listih je pojasnjeno, kaj je sporazum CETA in kakšne so njegove koristi.

Več o tem, kako sodelovati v postopkih javnega naročanja v Kanadi

Več o poslovnih priložnostih, ki jih ponuja celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado

Dodatne povezave

Brošura za podjetja – opisuje koristi, poglavje za poglavjem, in daje praktične nasvete za podjetja

Infografika prikazuje koristi sporazuma CETA po državah članicah EU

Navodila po korakih za izvoznike v Kanado

Zgodbe in pričevanja podjetij

Priporočilo za MSP

Septembra 2018 se je Skupni odbor CETA dogovoril o posebnem priporočilu za MSP, da vsaka pogodbenica MSP druge pogodbenice zagotovi spletne informacije o CETA ter da EU in Kanada sodelujeta, da bi trgovinski sporazum koristil MSP.

Kanadsko spletišče za podporo MSP iz EU, ki izvažajo v Kanado

Spletišče EU za MSP iz Kanade

Deli to stran:

Hitre povezave