Kemični izdelki

Ta stran je referenčni dokument samo za zahteve za izdelke na ravni EU. Glede na namembno državo EU lahko veljajo dodatne zahteve. Za vse podrobnosti glej mojo strokovno-tehnično pomočnico za trgovino.

Opozarjamo vas, da je na tej strani splošen opis vsake rubrike v vseh jezikih EU. Vendar so podrobnosti na voljo samo v angleščini.

Nadzor trgovine z nevarnimi kemikalijami

Uvoz nekaterih nevarnih kemikalij (pesticidov in industrijskih kemikalij) je prepovedan ali strogo omejen in zanj veljajo nadzorni ukrepi na podlagi Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju (PIC).

 

Nadzor trgovine z živim srebrom

Uvoz kovinskega živega srebra in nekaterih zmesi živega srebra je prepovedan ali strogo omejen, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja ljudi in okolja.

 

Nadzor obstojnih organskih onesnaževal

Za izvajanje določb Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih in Protokola k regionalni konvenciji UN/ECE o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja je uvoz obstojnih organskih onesnaževal prepovedan ali večkrat omejen.

 

Zahteve glede trženja gnojil

Nekatera mineralna gnojila morajo biti v skladu s tehničnimi zahtevami, ki se nanašajo na označevanje, razvrstitev in sestavo; označevanje in pakiranje; ugotavljanje skladnosti in sledljivost.

 

Zahteve glede trženja detergentov

Detergenti morajo biti v skladu s posebnimi določbami, namenjenimi zagotavljanju visoke ravni varstva okolja in zdravja ljudi (omejitve trženja, ki temeljijo na biorazgradljivosti, označevanju in obveznih informacijah o izdelku, nadzoru in zaščitnih ukrepih).

 

Zahteve glede trženja kemikalij

Kemični proizvodi morajo izpolnjevati zahteve trženja, katerih namen je zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja.

 

Zahteve glede trženja pesticidov in biocidov

Fitofarmacevtska sredstva, biocidni proizvodi in njihove aktivne snovi morajo izpolnjevati zahteve za trženje, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja ljudi.

 

Tržni standardi za bencin, dizelsko gorivo, plinsko olje in težko kurilno olje

Neosvinčeni bencin in dizelsko gorivo, ki se tržita v EU, morata izpolnjevati določene kakovostne in okoljske specifikacije, da se zmanjšajo emisije onesnaževal iz motornih vozil. Za plinsko olje in težko kurilno olje veljajo omejitve glede vsebnosti žvepla.

 

Omejitev uporabe nekaterih kemičnih snovi v nakitu

 

Omejitev uporabe nekaterih kemičnih snovi v tekstilnih in usnjenih izdelkih

 

Omejitev uporabe nekaterih kemičnih snovi v igračah

 

Nadzor predhodnih sestavin za prepovedane droge

Za uvoz nekaterih kemičnih snovi, ki se lahko nezakonito uporabljajo pri proizvodnji drog, veljajo zahteve glede nadzora, in sicer izdajanje dovoljenj in/ali registracija izvajalcev, imenovanje odgovornega uradnika, zagotavljanje informacij o uvozu in uvozno dovoljenje.

 
Deli to stran:

Hitre povezave